RAPORT referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare. CADRUL ABM/ABB (gestionare pe activităţi/întocmire a bugetului pe activităţi)

3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Raportoare: Gabriele Stauner

Procedură : 2008/0267(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0242/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 19247/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare. CADRUL ABM/ABB (gestionare pe activităţi/întocmire a bugetului pe activităţi)

(COM(2008)867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)867),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 159 alineatul (3) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0518/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0242/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Criza financiară mondială a afectat puternic Comunitatea Europeană. Reducerea posibilităţilor de creditare, scăderea preţurilor locuinţelor, pierderile de miliarde de euro înregistrate din ce în ce mai frecvent de sistemul bancar european şi pieţele bursiere în declin au avut şi vor avea drept consecinţă o diminuare a încrederii şi, prin urmare, o diminuare a cererii şi a investiţiilor. Potrivit estimărilor analiştilor economici, în cazul în care nu se întreprind măsuri corective, în 2009 nu se va mai înregistra o creştere economică a UE şi există temerea că unele state membre vor intra în recesiune, ajungându-se astfel la milioane de şomeri.

Obiectivul Fondului european de ajustare la globalizare este de a sprijini în mod eficient lucrătorii concediaţi ca urmare a globalizării. Fondul a fost creat în decembrie 2006, iar perioada sa de punere în aplicare este până în 2013. Pachetul financiar anual maxim disponibil pentru Fondul european de ajustare la globalizare este de 500 milioane EUR, acesta urmând să fie utilizat în scopul sprijinirii politicilor active în domeniul pieţei forţei de muncă, cum ar fi de exemplu sprijin pentru căutarea unui loc de muncă sau sub forma unor cursuri de formare profesională şi a unor alocaţii de mobilitate.

Până în prezent, cea mai mare problemă a Fondului a fost faptul că, din cauza criteriilor de intervenţie mult prea ridicate, potenţialul Fondului nu a putut fi exploatat la maximum, astfel încât până la jumătatea anului 2008 au fost sprijiniţi doar un număr de 15 000 de lucrători, cu o contribuţie medie de sprijin în valoare de 4 500 de euro. De aceea, este binevenită o reducere a numărului de concedieri cu 50%, la 500, drept criteriu de intervenţie, şi datorită faptului că cercetările efectuate de către Comisie au arătat că, în cursul perioadei analizate, în 73 de cazuri au fost concediaţi lucrători din întreprinderi care au disponibilizat mai puţin de 1000, dar mai mult de 500 de salariaţi, astfel încât o reducere a criteriului concedierilor ar contribui la îmbunătăţirea solidarităţii. În plus, experienţa arată faptul că în anumite cazuri, cum ar fi în industria de automobile, companiile afectate, deşi au putut evita concedierile prin intermediul stabilirii unui program de lucru flexibil şi inteligent, furnizorii de componente auto ai acestora, care recrutează deseori lucrători din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, au fost grav afectaţi de o reducere a producţiei. Prin urmare, este demnă de apreciat situaţia în care criteriile de intervenţie sunt suficient de flexibile, astfel încât, în anumite cazuri justificate, statele membre pot recurge şi la acest Fond pentru a interveni pe pieţele de muncă mai mici.

Având în vedere actuala criză financiară şi economică, comisia a solicitat o majorare temporară, până în 2010, a ratei de cofinanţare la 75% din costurile totale, astfel încât lucrătorilor disponibilizaţi să nu le fie refuzat sprijinul financiar datorită lipsei de resurse ale statului în regiunea sau ţara respectivă şi prelungirea cu câteva zile a criteriului de intervenţie, care prevede concedierea a cel puţin 500 de salariaţi ai unei întreprinderi, într-un termen de 4 luni, respectiv 6 luni în cazul celor dintr-o regiune cu nivelul NUTS II, pentru a nu se încălca obiectivul comunitar de solidaritate faţă de lucrătorii concediaţi, lucru necesar deoarece, în termen de 4 luni, au fost disponibilizaţi puţin sub 500 de angajaţi, după care cifra acestora a depăşit 500.

Din motivele menţionate mai sus, majoritatea membrilor comisiei au considerat că propunerea Comisiei ar trebui aprobată fără modificări.

OPINIE MINORITARĂ (3.4.2009)

în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

depusă de Gabriele Stauner

O minoritate a membrilor comisiei, inclusiv raportoarea, respinge poziţia comisiei din următoarele motive.

O rată de cofinanţare de 75% este prea ridicată, deoarece criteriile au fost deja reduse, iar numărul persoanelor eligibile a crescut în mod drastic datorită noii definiţii pentru ceea ce constituie intervenţie. Resursele Fondului ar putea fi epuizate rapid, iar solicitanţii ar putea fi respinşi.

În plus, criteriile de intervenţie nu ar trebui să fie valabile doar până în 2010. Nu pot fi adoptate noi dispoziţii legislative cu ocazia fiecărei noi crize.

Asistenţa tehnică ar trebui redusă, astfel încât resursele disponibile să poată fi direcţionate către persoanele afectate în mod direct şi să nu fie utilizate pentru finanţarea activităţilor de pregătire, monitorizare, informare şi sprijin administrativ, servicii pe care Comisia le poate finanţa şi prin alte linii bugetare.

Preluarea normelor FSE referitoare la finanţarea forfetară a costurilor indirecte ar trebui să simplifice administrarea Fondului.

În afară de aceasta, raportoarea a încercat să asocieze prestațiile financiare cu persoanele afectate şi să le ofere acestora posibilitatea de a participa la cursuri de perfecționare și de a se califica pentru profesii cu perspective; cu toate acestea, raportoarea s-a simțit nevoită să excludă prestațiile familiare, deoarece un astfel de sprijin pentru susținerea flexibilității pe piața muncii trebuie considerat ca fiind o măsură politică a statelor membre pe piața forței de muncă, măsură care nu ar fi doar în beneficiul celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza globalizării. De asemenea, a fost menţionat criteriul de intervenţii cu privire la „lucrătorii defavorizaţi”, în vederea îmbunătăţirii certitudinii juridice.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ŞI MONETARE (3.3.2009)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Raportoare: Mia De Vits

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz se pronunță, în termeni generali, în favoarea propunerii Comisiei Europene de adaptare a Regulamentului 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare. Dat fiind numărul mare de concedieri recente din economia reală cauzate de criza financiară, prezenta propunere adaptată ar putea reprezenta un instrument important pentru a oferi ajutor și asistență în procesul de reconversie profesională a lucrătorilor din diverse sectoare industriale afectate de criză. Într-adevăr, după cum o demonstrează recentele experiențe, intervențiile instrumentului FEG au rezultate pozitive.

Pentru a spori aceste rezultate pozitive, raportoarea pentru aviz se pronunță în favoarea principalelor schimbări din propunerea Comisiei, precum extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru o perioadă limitată, extinderea sistemului de cofinanțare, precum și furnizarea celei mai ample explicații posibile privind măsurile pe care statele membre trebuie să le adopte cu resursele FEG și nu în ultimul rând extinderea până la 24 de luni a duratei sprijinului FEG pentru a lăsa suficient timp pentru ca măsurile să fie eficace în procesul de reintegrare în noi locuri de muncă în special a celor mai vulnerabili lucrători.

Cu toate acestea, ar trebui adăugate unele modificări și clarificări pentru a crește siguranța juridică.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul nr. 1927/2006

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) concedierea a cel puțin 500 de salariați ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, într-o perioadă de 4 luni, inclusiv lucrătorii concediați de furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii menționate anterior, sau

(a) concedierea a cel puțin 500 de salariați ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, într-o perioadă de 6 luni, inclusiv lucrătorii concediați de furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii menționate anterior, sau

Justificare

Prin extinderea perioadei de la 4 la 6 luni, amendamentul permite luarea în considerare în mai mare măsură a efectelor negative ale crizei.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul nr. 1927/2006

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la litere (a), (b) și (c) din primul paragraf, o concediere poate fi numărată din momentul în care contractul de muncă încetează, fie prin notificarea individuală de încetare a contractului, dată de angajator lucrătorului în cauză, fie prin încetarea de facto a unui contract înainte termenului de expirare, din motive independente de persoana lucrătorului în cauză. În fiecare caz, una din cele două opțiuni trebuie aleasă și specificată în cerere.

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la litere (a), (b) și (c) din primul paragraf, toate tipurile de concediere sunt luate în considerare și numărate din momentul în care contractul de muncă încetează, fie prin notificarea individuală de încetare a contractului, dată de angajator lucrătorului în cauză, fie prin încetarea de facto a unui contract înainte termenului de expirare, din motive independente de persoana lucrătorului în cauză. În fiecare caz, una din cele două opțiuni trebuie aleasă și specificată în cerere.

Justificare

Noțiunea de concediere ar trebui percepută într-un sens larg. Ar trebui luate în considerare și contractele temporare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul nr. 1927/2006

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și luând în considerare, în special, numărul de lucrători care urmează să beneficieze de sprijin, acțiunile propuse și costurile estimate, Comisia evaluează și propune stabilirea în cel mai scurt timp a cuantumului contribuției financiare care se poate acorda, după caz, în limita resurselor disponibile. Cuantumul nu poate depăși 75% din totalul costurilor estimate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (d).

(1) Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și luând în considerare în special, numărul lucrătorilor care au nevoie de sprijin, acțiunile propuse și costurile estimative, Comisia evaluează și propune, cât de curând posibil și în orice caz în termen de cel mult trei luni, cuantumul contribuției financiare, care poate fi acordată, dacă este cazul, în limitele resurselor disponibile. Cuantumul nu poate depăși 75% din totalul costurilor estimate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (d). Cuantumul poate reprezenta cel mult 75 % din totalul costurilor estimate, dacă statul membru poate justifica faptul că măsurile propuse vor accelera tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și crearea unor locuri de muncă ecologice.

Justificare

Prin adăugarea în mod explicit a acestei perioade, se poate garanta că statele membre au acces la contribuțiile financiare în modul cel mai rapid posibil. După cum o confirmă planul european de relansare, obiectivul strategic este acela de a accelera trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon și de a crea mai multe locuri de muncă ecologice.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Prezentul regulament se aplică tuturor cererilor care au fost prezentate Comisiei începând cu 1 ianuarie 2009. Comisia revizuiește convențiile în vigoare cu statele membre în cauză pentru a verifica dacă acestea respectă prezentul regulament.

Justificare

Din motive de siguranță juridică, trebuie să se specifice clar momentul în care noile dispoziții vor deveni aplicabile.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

Referințe

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Comisia competentă în fond

EMPL

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

ECON

15.1.2009

 

 

 

Raportoare pentru aviz :   

        Data numirii

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Examinare în comisie

11.2.2009

 

 

 

Data adoptării

2.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Membri supleanți prezenți la votul final

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (10.3.2009)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Raportoare pentru aviz: Monica Giuntini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Așa cum a subliniat Comisia pentru dezvoltare regională în avizul său din 2006, globalizarea activității economice și a comerțului a adus nenumărate avantaje pentru piața europeană în ceea ce privește opțiunile, prețurile competitive, inovarea tehnologică și trecerea treptată de la o societate post-industrială la o societate bazată pe cunoaștere în fază incipientă. Această evoluție favorabilă apare cu prețul unui grad ridicat de fluiditate și nesiguranță pe piața muncii, antrenând concentrarea unor rate mari ale șomajului în centre și regiuni industriale care înainte fuseseră foarte productive. Această evoluție a fost însoțită de un declin concomitent al bunăstării relative a lucrătorilor, întrucât companiile s-au mutat în regiuni care oferă mână de lucru mai ieftină și avantaje fiscale sau de altă natură. Fenomenul delocalizării nu este unul nou. Cu toate acestea, expansiunea acestuia de la nivel național sau inter-regional la nivel global a fost elementul care a determinat Comisia Europeană să propună crearea unui Fond european de ajustare la globalizare, cu scopul de a oferi lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă din cauza acestor delocalizări un anumit nivel de asistență financiară.

Așa cum subliniază Comisia în nota sa explicativă, criza financiară fără precedent și curba descendentă care au afectat economia mondială într-o măsură mai mică sau mai mare începând cu 2007, „vor cauza disponibilizări masive”.

Din acest motiv, ar trebui să fie mărite resursele financiare alocate Fondului european de ajustare la globalizare și să se creeze o linie bugetară specifică în cadrul capitolului bugetar corespunzător pentru ca acest fond să fie instrument eficient de atenuare a efectelor crizei.

Comisia subliniază faptul că trăsătura esențială a Fondului de ajustare la globalizare este de a demonstra solidaritate cu lucrătorii care își pierd locurile de muncă din cauza problemelor economice generate de evenimentele globale. Dacă s-ar acționa în alt mod, s-ar submina semnificativ principiile pieței interne, care exclud ajustarea pe baza mijloacelor pur intra-comunitare.

Propunerea Comisiei are un caracter foarte tehnic și este rezultatul consultărilor detaliate, realizate în 2008, cu experți din statele membre, parteneri sociali și alte persoane interesate.

Raportoarea pentru aviz este de acord, în special, cu câteva dintre aspectele regulamentului privind FEG propuse spre modificare, cum ar fi accelerarea și îmbunătățirea accesului la fonduri, reducerea pragului concedierilor de la 1 000 la 500, includerea lucrătorilor care au fost disponibilizați înainte de începerea perioadei de referință în categoria celor eligibili pentru asistență FEG și prelungirea perioadei de utilizare a FEG de la 12 la 24 de luni.

Eficiența acestui instrument este dată de aplicarea sa, modificarea articolului 5 alineatul 2 litera (a) fiind esențială pentru succesul instrumentului, întrucât prevede condițiile și necesitatea de a demonstra legătura cauzală dintre concedierile respective și importantele modificări structurale ale modelelor globale sau criza financiară și economică. Stabilirea acestor legături este în mod clar necesară pentru a distinge evenimentele neprevăzute de cele care sunt rezultatul evident al proastei gestionări sau al practicilor necompetitive ale angajatorului. Fără îndoială, stabilirea unei astfel de legături obligatorii nu este ușor de realizat și acest lucru ar putea deschide calea unor pretenții abuzive. Prin urmare, raportoarea pentru aviz sprijină pe deplin dispozițiile noului articol 8 care, în anumite condiții limitate, permite utilizarea FEG pentru pregătire financiară, monitorizare, asistență tehnică, audit și control.

În avizul său din 2006, Comisia pentru dezvoltare regională a propus ca perioada prevăzută la articolul 2 litera (b), în cadrul căreia se înregistrează numărul minim de concedieri, să fie prelungită la 12 luni. În mod evident, durează mai mult până când efectele globalizării, în special cele care rezultă din scăderea activității economice, se fac simțite în structura industrială sau în economia locală. Raportoarea pentru aviz depune din nou acest amendament, având convingerea că acest lucru este perfect justificabil pentru realizarea extinderii propuse.

Comisia propune introducerea unui nou paragraf la articolul 20, care să ofere Parlamentului European și Consiliului posibilitatea de a revizui reglementarea privind derogarea temporară, pe baza propunerii Comisiei. Consider că o astfel de revizuire trebuie să fie efectuată și că, prin urmare, această dispoziție trebuie modificată în mod corespunzător.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Extinderea domeniului de aplicare a FEG reprezintă un angajament de solidaritate menit să reducă efectele majore ale crizei economice și financiare la nivel global, să asigure dezvoltarea durabilă a regiunilor și, în plus, să împiedice adâncirea disparităților dintre acestea.

Justificare

În contextul excepțional al crizei economice și financiare, modificarea Regulamentului privind Fondul european de ajustare la globalizare, în sensul prezentei propuneri, permite Comunității să își consolideze coeziunea economică și socială și să promoveze în mod constant o dezvoltare echilibrată și durabilă a regiunilor.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) 1927/2006

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puțin 500 de salariați, în special în întreprinderi mici și mijlocii într-o diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două regiuni învecinate la nivel NUTS II, sau

(b) concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puțin 500 de salariați, în special în întreprinderi mici și mijlocii într-o diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două regiuni învecinate din același stat sau din state membre învecinate la nivel NUTS II, sau

Justificare

Este importantă realizarea coeziunii între regiuni la nivel comunitar, nu numai la nivel național. În cazul în care regiunile învecinate înregistrează o rată ridicată a șomajului în același domeniu de activitate, consider că este importantă intervenția FEG.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) 1927/2006

Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În paralel, autoritățile locale trebuie să promoveze campanii de monitorizare și de informare cu scopul de a identifica noi posibilități de ocupare a forței de muncă și de reconversie profesională, în funcție de nevoile specifice fiecărei regiuni.

Justificare

Este întotdeauna important ca numărul concedierilor să fie monitorizat în permanență și să se caute noi oportunități de ocupare a forței de muncă la nivel regional.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul 1927/2006

Articolul 20 – paragraf nou

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Parlamentul European și Consiliul pot revizui prezentul regulament, inclusiv derogarea temporară prevăzută la articolul 1, alineatul (1a), pe baza unei propuneri a Comisiei.”

„Până cel târziu la sfârșitul anului 2010, Comisia va prezenta o evaluare a impactului și a eficienței dispozițiilor privind derogarea temporară prevăzută la articolul 1 alineatul (1a), însoțită de o propunere de revizuire a prezentului regulament de către Parlamentul European și Consiliu.”

Justificare

În aceste circumstanțe excepționale, este necesară efectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări pan-europene amănunțite cu privire la efectul măsurilor temporare, precum și la oportunitatea revizuirii de către Parlament a legislației în vigoare.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

Referințe

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Comisia competentă în fond

EMPL

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

REGI

15.1.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Examinare în comisie

12.2.2009

 

 

 

Data adoptării

9.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

Referinţe

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Data prezentării la PE

16.12.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

EMPL

15.1.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Raportor(i)

  Data numirii

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Examinare în comisie

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Rezultatul votului final

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

11

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor