Betänkande - A6-0242/2009Betänkande
A6-0242/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

3.4.2009 - (KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Gabriele Stauner

Förfarande : 2008/0267(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0242/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0867),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 159.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0518/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för regional utveckling (A6‑0242/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Den globala finanskrisen har drabbat Europeiska gemenskapen hårt. Kreditbegränsningar, fallande fastighetspriser, ständigt nya miljardförluster inom det europeiska bankväsendet och kursfall på börserna har lett till och kommer i allt högre grad att leda till ett minskat förtroende och därmed till ett ras när det gäller efterfrågan och investeringar. Utan avhjälpande åtgärder kommer EU, enligt de bedömningar som ekonomiska experter gjort, att under 2009 inte längre ha någon tillväxt, och det finns stor risk för att en del medlemsstater drabbas av konjunkturnedgångar, vilket innebär att man kan räkna med miljontals arbetslösa.

Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att på ett effektivt sätt stödja arbetstagare som drabbats av uppsägningar till följd av globaliseringen. Fonden upprättades i december 2006 och löper till 2013. Fondens maximala årliga budget uppgår till 500 miljoner euro och används till stöd för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom stöd i arbetssökandet eller i form av fortbildning och åtgärder för ökad rörlighet.

Hittills har fonden framför allt lidit av att dess potential på grund av de stränga interventionskriterierna inte kunde utnyttjas till fullo, vilket inneburit att inte mer än 15 000 arbetstagare har kunnat erhålla bidrag – i genomsnitt 4 500 euro – fram till mitten av 2008. En minskning i det antal uppsägningar som krävs för intervention, med 50 procent till 500 uppsägningar, är därför välkommen, även med tanke på att undersökningar som kommissionen gjort visar att arbetstagare i 73 fall under den undersökta perioden sades upp på företag som sade upp mindre än 1 000 men mer än 500 medarbetare, vilket i sin tur innebär att ett mindre strängt uppsägningskriterium skulle bidra till ökad solidaritet. Dessutom har erfarenheterna visat att drabbade företag i vissa fall, t.ex. inom bilindustrin, visserligen har kunnat undvika uppsägningar med hjälp av sinnrika och flexibla arbetstidskonton, men att deras underleverantörer, som ofta rekryterar personal från små och medelstora företag, drabbats hårt av produktionsminskningar. Mot bakgrund av detta är det önskvärt att interventionskriterierna ges en så flexibel utformning att medlemsstaterna i välmotiverade fall ska kunna intervenera även på mindre arbetsmarknader med hjälp av denna fond.

Med hänsyn till den förestående finansiella och ekonomiska krisen uttryckte utskottet sitt stöd för en tillfällig höjning, till 2010, av samfinansieringssatsen till 75 procent av de totala kostnaderna, för att uppsagda arbetstagare inte ska nekas bidrag på grund av en brist på statliga medel i den region eller det land som drabbats, och för en förlängning av den period under vilken de 500 uppsägningarna måste ha ägt rum – fyra månader, respektive sex på Nuts II-nivå – med ett par dagar, så att de uppsagda inte måste förvägras gemenskapens solidaritet bara för att inte mer än knappt 500 medarbetare sagts upp under en period på fyra månader, medan antalet kommit att uppgå till över 500 kort därefter.

En majoritet av ledamöterna i utskottet ansåg av ovannämnda skäl att kommissionens förslag bör antas utan ändringar.

RESERVATION (3.4.2009)

i enlighet med artikel 48.3 i arbetsordningen

av Gabriele Stauner

En minoritet, inklusive föredraganden, avvisar denna ståndpunkt av följande skäl:

En samfinansieringssats på 75 procent är för hög eftersom kriterierna redan gjorts mindre stränga och antalet bidragsberättigade personer ökat dramatiskt till följd av den nya definitionen av intervention. Fondens medel skulle kunna ta slut snabbt och sökande därmed eventuellt nekas bidrag.

Dessutom bör interventionskriterierna inte gälla bara till 2010. Man kan inte fastställa nya bestämmelser för varje ny kris.

Den tekniska hjälpen bör begränsas så att de tillgängliga medlen kommer de drabbade tillhanda och inte går till förberedande och åtföljande åtgärder eller information och administrativt stöd, eftersom kommissionen kan finansiera detta med andra delar av budgeten.

Genom övertagandet av de bestämmelser som gäller för ESF – om en schablonfinansiering av de indirekta kostnaderna – bör förvaltningen av fonden kunna förenklas.

Därutöver ville föredraganden knyta de beviljade bidragen till de drabbade personerna och ge dem möjlighet att fortbilda sig och kvalificera sig för yrken som har en framtid, men samtidigt utesluta familjeorienterade insatser eftersom sådana stödinsatser till förmån för flexibiliteten på arbetsmarknaden bör ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd på medlemsstatsnivå som inte bör omfatta endast de personer som till följd av globaliseringen har förlorat sitt arbete. Slutligen specificerades interventionskriteriet ”missgynnade arbetstagare” så att en ökad rättssäkerhet kan uppnås.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (3.3.2009)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Föredragande: Mia De Vits

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder rent allmänt Europeiska kommissionens förslag om ändring av förordning 1927/2006 om globaliseringsfonden. Eftersom det nyligen har skett så många uppsägningar i den reala ekonomin på grund av finanskrisen kan detta ändrade förslag vara ett viktigt stöd- och hjälpinstrument för att omskola arbetstagare inom de specifika industrisektorer som drabbats av krisen. Erfarenheter på senare tid har ju visat att ingripanden med hjälp av EGF-instrument ger positiva resultat.

För att förstärka dessa positiva resultat stöder föredraganden de huvudsakliga ändringar som kommissionen föreslår, såsom utökningen av förordningens räckvidd under en begränsad period, utökningen av samfinansieringssystemet, en så noggrann förklaring som möjligt av de åtgärder som medlemsstaterna måste vidta när det gäller EGF-resurserna och utökningen av EGF-stödets löptid till 24 månader så att åtgärderna ska hinna ge effekter när det gäller att återintegrera i synnerhet de mest utsatta arbetstagarna i nya arbetstillfällen.

Det bör dock göras vissa ändringar och förtydliganden för att öka rättssäkerheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 2 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) minst 500 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

a) minst 500 arbetstagare sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en period på sex månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, eller

Motivering

Genom att utöka perioden på fyra månader med två månader tar man i större utsträckning hänsyn till krisens negativa effekter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att beräkna det antal uppsägningar som fastställs i punkterna a, b och c i första stycket får en uppsägning räknas från och med tidpunkten då antingen den enskilda arbetstagaren fick besked om att anställningsavtalet sägs upp eller då ett anställningsavtalet de facto avslutas innan det upphör av skäl som inte har att göra med den berörda enskilda arbetstagaren. I varje fall måste ett av de två alternativen väljas och anges i tillämpningen.”

För att beräkna det antal uppsägningar som fastställs i punkterna a, b och c i första stycket ska alla typer av uppsägningar beaktas och räknas från och med tidpunkten då antingen den enskilda arbetstagaren fick besked om att anställningsavtalet sägs upp eller då ett anställningsavtalet de facto avslutas innan det upphör av skäl som inte har att göra med den berörda enskilda arbetstagaren. I varje fall måste ett av de två alternativen väljas och anges i tillämpningen.”

Motivering

Begreppet uppsägning bör tolkas i vid mening. Även tillfälliga kontrakt bör beaktas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

'1. Kommissionen ska, på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt beaktande av antalet arbetstagare som ska få stöd, förslagen till åtgärder och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt uppskatta och föreslå det eventuella stödbeloppet inom ramen för tillgängliga resurser. Detta belopp får uppgå till högst 75 % av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 5.2 d.”

1. Kommissionen ska, på grundval av sin bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt beaktande av antalet arbetstagare som ska få stöd, förslagen till åtgärder och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt, och i vilket fall som helst inom tre månader, uppskatta och föreslå det eventuella stödbeloppet inom ramen för tillgängliga resurser. Detta belopp får uppgå till högst 75% av de totala beräknade kostnader som avses i artikel 5.2 d. Beloppet får uppgå till högst 75 % av de totala beräknade kostnaderna om medlemsstaten kan påvisa att de föreslagna åtgärderna kommer att påskynda övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och skapandet av miljövänliga arbetstillfällen.

Motivering

Genom att uttryckligen uppge periodens längd kan medlemsstaterna vara säkra på att så snabbt som möjligt få tillgång till det finansiella stödet. Enligt vad som bekräftas i återhämtningsplanen för Europa är det strategiska syftet att påskynda övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och att skapa miljövänliga arbetstillfällen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Övergångsbestämmelser

 

Denna förordning ska tillämpas på alla ansökningar som lämnas in till kommissionen från och med den 1 januari 2009. Kommissionen ska se över de befintliga konventionerna med de berörda medlemsstaterna för att kontrollera att de stämmer överens med denna förordning.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl måste man tydligt uppge från vilket datum de nya bestämmelserna kommer att gälla.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.1.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Behandling i utskott

11.2.2009

 

 

 

Antagande

2.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (10.3.2009)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(KOM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Föredragande: Monica Giuntini

KORTFATTAD MOTIVERING

Globaliseringen av den ekonomiska verksamheten och handeln har, såsom utskottet för regional utveckling påpekade i sitt yttrande från 2006, inneburit åtskilliga fördelar för den europeiska marknaden i fråga om val, konkurrenskraftiga priser, teknisk utveckling och en gradvis övergång från ett postindustriellt till ett framtida kunskapssamhälle. Denna positiva utveckling är förenad med vissa kostnader, såsom ökad omsättning och osäkerhet på arbetsmarknaden vilket skapar en hög koncentration av områden med arbetslöshet i tidigare mycket produktiva industricentrum och industriregioner. Som följd har arbetstagarnas relativa välstånd försämrats eftersom företag har flyttat till regioner som erbjuder lägre arbetskostnader, skatteförmåner eller andra fördelar. Att företag flyttar ut sin verksamhet är inte något nytt. Utlokaliseringen har dock, från att ha varit ett nationellt eller interregionalt fenomen, blivit ett globalt fenomen, och det var med anledning av detta som kommissionen lade fram sitt förslag om att inrätta en europeisk globaliseringsfond för att ge stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa på grund av att företag utlokaliserat sin verksamhet.

Som framgår av kommissionens motivering kommer denna exceptionella finanskris och ekonomiska nedgång, som i mer eller mindre omfattning drabbat världsekonomin sedan 2007, att ”ge upphov till omfattande uppsägningar”.

Det är därför högst önskvärt att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter tilldelas ökade ekonomiska resurser och att det skapas en specifik budgetpost för fonden under lämplig budgetrubrik för att den ska kunna utgöra ett effektivt instrument för att mildra krisens följder.

Kommissionen understryker att det huvudsakliga syftet med globaliseringsfonden är att visa solidaritet med arbetstagare som har förlorat sina arbeten på grund av ekonomiska störningar som uppkommit till följd av globala händelser. Ett annat agerande skulle allvarligt underminera den inre marknadens principer, som utesluter justeringar som endast är gemenskapsinterna.

Kommissionens förslag är mycket tekniskt och resultatet av ingående diskussioner under 2008 med sakkunniga i medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra intressenter.

Föredraganden är framför allt positiv till vissa av ändringsförslagen till förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF-förordningen), exempelvis ändringsförslagen om att påskynda och förbättra tillgången till fonderna, minska det antal uppsagda arbetstagare som krävs för att en medlemsstat ska vara stödberättigad från 1 000 till 500, inbegripa stödberättigade arbetstagare som sagts upp före genomförandeperiodens inledning och förlänga den period som det ekonomiska stödet kan användas från 12 till 24 månader.

Hur effektivt instrumentet blir beror på dess tillämpning. Punkt 2 a i den ändrade artikel 5 är avgörande för instrumentets effektivitet då den innehåller bestämmelser med krav på att påvisa orsakssambandet mellan de förlorade arbetstillfällena och antingen de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln eller den finansiella och ekonomiska krisen. Ett sådant klargörande är nödvändigt för att kunna skilja oförutsedda händelser från händelser som är ett direkt resultat av dålig förvaltning eller arbetsgivarens icke konkurrensutsatta verksamhet. Att fastställa ett sådant obligatoriskt orsakssamband kommer självklart inte att bli lätt och riskerar att skapa nya möjligheter till fusk. Föredraganden ger följaktligen sitt fulla stöd till bestämmelserna i nya artikel 8 som under vissa begränsade omständigheter gör det möjligt att använda globaliseringsfonden för att finansiera förberedelser, övervakning samt teknisk support, granskning och kontroll.

Utskottet för regional utveckling föreslog i sitt yttrande från 2006 att man i artikel 2 b bör förlänga den period under vilken ett minsta antal arbetstagare sägs upp till tolv månader. Det tar längre tid innan globaliseringens konsekvenser, och särskilt de som uppstått till följd av den ekonomiska nedgången, blir synliga i den industriella strukturen eller den lokala ekonomin. Föredraganden lägger på nytt fram detta ändringsförslag och är övertygad om att ändringen är berättigad med hänsyn till den föreslagna förlängningen.

Kommissionen föreslår att ett nytt stycke förs in i artikel 20 som ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att se över förordningen, inklusive att besluta om tillfälliga undantag på grundval av ett kommissionsförslag. Föredraganden anser att förordningen måste ses över och har således ändrat bestämmelsen därefter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a) Att utvidga tillämpningen av EGF är ett solidariskt åtagande som syftar till att mildra den globala ekonomiska och finansiella krisens omfattande konsekvenser samt garantera en hållbar utveckling av regionerna och dessutom förhindra att skillnaderna mellan dem ökar.

Motivering

Att inom ramen för den ytterst ovanliga situation som den globala ekonomiska och finansiella krisen innebär ändra EGF-förordningen i enlighet med ovanstående förlag gör det möjligt för gemenskapen att stärka sin sociala och ekonomiska sammanhållning och att under alla omständigheter främja en balanserad och hållbar utveckling av regioner.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod, särskilt på små eller medelstora företag, inom en NACE 2‑sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på NUTS II-nivå,

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod, särskilt på små eller medelstora företag, inom en NACE 2‑sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra i samma medlemsstat eller från angränsande medlemsstater på NUTS II‑nivå,

Motivering

Det är viktigt att sammanhållningen i olika regioner sker på gemenskapsnivå och inte enbart på nationell nivå. När regioner som gränsar till varandra uppvisar en hög nivå av arbetslöshet inom samma sektor bör EGF användas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lokala myndigheter ska samtidigt främja kontroller och informationskampanjer i syfte att identifiera nya sysselsättnings- och omskolningsmöjligheter i enlighet med varje regions särskilda behov.

Motivering

Man bör ständigt övervaka antalet uppsägningar och försöka hitta nya sysselsättningsmöjligheter på regional nivå.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1927/2006

Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av ett förslag från kommissionen får Europaparlamentet och rådet granska denna förordning, inbegripet det tillfälliga undantag som föreskrivs i artikel 1.1 a.”

”Kommissionen ska före utgången av 2010 lämna in en konsekvens- och effektivitetsbedömning av bestämmelserna om de tillfälliga undantag som föreskrivs i artikel 1.1 a tillsammans med ett förslag till översyn av denna förordning av Europaparlamentet och rådet.”

Motivering

Under de här mycket ovanliga omständigheterna är det nödvändigt att kommissionen förbinder sig att genomföra en alleuropeisk ingående bedömning av effekterna av de tillfälliga åtgärderna och att parlamentet ges rätt att göra en översyn av förordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

15.1.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Behandling i utskott

12.2.2009

 

 

 

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Framläggande för parlamentet

16.12.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.1.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Behandling i utskott

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

11

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Ingivande

3.4.2009