ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейската общност към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината

2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Helmuth Markov

Процедура : 2008/0205(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0243/2009
Внесени текстове :
A6-0243/2009
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейската общност към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината

(COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета ((COM(2008)0675 - 7240/2009),),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 4, параграф 2, второ тире от Договора за ЕО 97/836/EC (C6‑0119/2009)[1],

–   като взе предвид член 75, параграф 1 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A6‑0243/2009),

1.  дава своето одобрение за предложението за решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  Решение на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесни превозни средства, както и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (“Преразгледано споразумение от 1958 г.”) (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Присъединяване на ЕО към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на ООН

Позовавания

07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

1.4.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

4.12.2008

Дата на приемане

4.12.2008

 

 

 

Дата на внасяне

3.4.2009