HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

2.4.2009 - (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Helmuth Markov
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2008/0205(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0243/2009
Indgivne tekster :
A6-0243/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

(KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0675 – 7240/2009),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 4, stk. 2, andet led, i Rådets afgørelse 97/836/EF (C6‑0119/2009)[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6‑0243/2009),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Rådets afgørelse af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

PROCEDURE

Titel

EF’s tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission

Referencer

07240/2009 – C6-0119/2009 – KOM(2008)06752008/0205(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

1.4.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

Ordfører

       Dato for valg

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

4.12.2008

Dato for vedtagelse

4.12.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

3.4.2009