ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 61 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τις ενιαίες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών

2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Helmuth Markov
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2008/0205(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0243/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0243/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 61 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τις ενιαίες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτών

(COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2008)0675 – 7240/2009),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου (C6‑0119/2009)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0243/2009),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές ("Αναθεωρημένη συμφωνία 1958") (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σελ. 78).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον κανονισμό αριθ. 61 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη

Έγγραφα αναφοράς

07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

1.4.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

4.12.2008

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2009