SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta

2.4.2009 - (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Helmuth Markov
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2008/0205(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0243/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0243/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta

(KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0675) – 7240/2009,

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksensä 97/836/EY 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6‑0119/2009)[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A6‑0243/2009),

1.  antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n sitoutuminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 61

Viiteasiakirjat

07240/2009 – C6-0119/2009 – KOM(2008)06752008/0205(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

1.4.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

4.12.2008

Hyväksytty (pvä)

4.12.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.4.2009