ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

2.4.2009 - (COM(2008)0675 – 7240/2009– C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Helmuth Markov
(Procedura uproszczona – art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2008/0205(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0243/2009
Teksty złożone :
A6-0243/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

(COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6 – 0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0675 - 7240/2009),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 ust. 2, tiret drugie decyzji Rady 97/836/WE (C6‑0119/2009)[1],

–   uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6‑0243/2009),

1.  wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („zmienione porozumienie z 1958 r.”) (Dz. U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).

PROCEDURA

Tytuł

Przystąpienie WE do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Odsyłacze

07240/2009 – C6-0119/2009 – COM(2008)06752008/0205(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

1.4.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

4.12.2008

Data przyjęcia

4.12.2008

 

 

 

Data złożenia

3.4.2009