Betänkande - A6-0243/2009Betänkande
A6-0243/2009

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg

2.4.2009 - (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Helmuth Markov
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2008/0205(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0243/2009
Ingivna texter :
A6-0243/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg

(KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6‑0119/2009 – 2008/0205(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0675 –7240/2009),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke till rådets beslut 97/836/EG i enlighet med artikel 4.2 i EG-fördraget (C6‑0119/2009)[1],

–   med beaktande av artiklarna 75.1 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A6‑0243/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrift nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa

Referensnummer

07240/2009 – C6-0119/2009 – KOM(2008)06752008/0205(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

1.4.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

Föredragande

       Utnämning

Helmuth Markov

4.12.2008

 

 

Förenklat förfarande - beslut

4.12.2008

Antagande

4.12.2008

 

 

 

Ingivande

3.4.2009