ДОКЛАД относно 25-ти годишен доклад на Комисията относно мониторинг на прилагането на правото на общността (2007 г.)

6.4.2009 - (2008/2337(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Monica Frassoni

Процедура : 2008/2337(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0245/2009
Внесени текстове :
A6-0245/2009
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 25-ти годишен доклад на Комисията относно мониторинг на прилагането на правото на общността (2007 г.)

(2008/2337(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид 25-ти годишен доклад на Комисията относно мониторинг на прилагането на правото на общността (2007 г.)(COM(2008)0777)

–    като взе предвид работните документи на службите на Комисията (SEC(2008)2854 и SEC(2008)2855),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г., озаглавено Европа на резултатите - прилагане на правото на Общността (COM(2007)0502),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно отношенията с лица, вносители на искове във връзка с нарушаване на правото на Общността (COM(2002)0141),

–    като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно Двадесет и третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (2005)[1],

–   като взе предвид член 45 и член 112, параграф 2 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по петиции (A6‑0245/2009),

1.  изразява съжаление, че за разлика от действията си в миналото Комисията не предостави никакъв отговор на въпросите, повдигнати от Парламента в предишните му резолюции и по-конкретно в горепосочената резолюция от 21 февруари 2008 г.; констатира липсата на значителни подобрения по трите основни въпроса за прозрачността, ресурсите и продължителността на процедурите;

2.  припомня на Комисията отправените през предходни години искания , а именно

· неотложно да проучи възможността за установяване на система, при която ясно да бъдат посочени различните механизми за подаване на жалби, с които разполагат гражданите, която система би могла да бъде под формата на общ портал на ЕС или създаване на онлайн система за обслужване на едно гише с цел оказване на помощ на граждани;

· да приеме съобщение, в което да изложи тълкуването си на принципа на отговорността на държавата за нарушения на общностното право, включително нарушения от страна на съдебни органи, като по този начин се предостави възможност на гражданите по-ефективно да допринасят за прилагането на общностното право;

3.  следователно призовава Комисията:

–       да спазва ангажимента, поет в цитираното съобщение от 20 март 2002 г., според което всичките й решения в областта на нарушенията[2], следва да се публикуват, като има предвид, че публикацията на тези решения, от регистрацията на дадена жалба до всички следващи правни актове, представлява инструмент, необходим за неутрализирането на политическата намеса при разрешаването на случаи на нарушения;

–       да предостави на Парламента, както неколкократно беше поискано, ясни и подробни данни относно ресурсите, предназначени за разглеждането на случаи на нарушения в различните Генерални дирекции;

–       да обмисли въвеждането на опростена и по-малко бюрократична процедура при изпращане на официално уведомително писмо до държава-членка, извършила нарушение, с цел да се засили ефикасността на тази мярка в кратки срокове;

призовава също Комисията да приложи категорично член 228 от Договора за ЕС, за да гарантира правилното изпълнение на присъдите, произнесени от Съда на европейските общности;

4.  отбелязва, че Комисията, както беше посочено в цитираното съобщение от 5 септември 2007 г.[3], в разглеждания годишен преглед пристъпи към илюстрация на приоритетните действия, които възнамерява да приложи в определени области на разглеждането на исковете и нарушенията; одобрява изявленията, в съответствие с които отново ще се отдава приоритетно внимание на „проблемите, които оказват широко въздействие върху основните права, на свободното придвижване“[4]; подчертава необходимостта от неотложни и решителни действия в тези области, като има предвид, че проявите на насилие на расова и ксенофобска основа зачестиха в някои държави-членки; приветства също така приоритетното внимание, което се отделя на „нарушения, при които гражданите са значително или често изложени на риск от пряка вреда или от сериозно влошаване на качеството им на живот“[5]; призовава Комисията да ускори разрешаването и, по целесъобразност, приключването на онези производства за нарушение, които възпрепятстват държавите-членки да инвестират в инфраструктури, които могат да се отразят на прилагането на Европейския план за икономическо възстановяване; Призовава Комисията да предостави на компетентните парламентарни комисии подробен план с условия и крайни срокове на специфични действия, които възнамерява да предприеме в тези области;

5.  отбелязва, че сред новите случаи на нарушение от 2007 г., 1 196 се отнасят до липса на уведомление по отношение на националните мерки за транспониране на общностните директиви; счита за неприемливо Комисията да отделя 12 месеца[6] за разглеждане на ясни случаи на неуведомяване за мерки за транспониране от страна на държава-членка и призовава Комисията да предприеме автоматични и незабавни действия по случаи от този вид, които не изискват никакъв анализ и оценка;

6.  счита, че все още няма установени ясни процедури за ефективно съдебно преследване на държава-членка пред Съда на Европейските общности за нарушение на общностното право, за което вече са предприети мерки за отстраняването му, и за получаване на обезщетение за предишни неизпълнения и бездействия; настоятелно призовава Комисията да представи нови предложения (до края на 2010 г.) за допълване на действащата процедура при производство за установяване на нарушение, така че да бъде отчетено това несправедливо положение;

7.  припомня, че в съответствие с новия метод на работа, предложен от Комисията в съобщението й от 2007 г., исканията за предоставяне на сведения и получените от Комисията жалби ще бъдат директно прехвърляни на заинтересуваната държава-членка за „въпросите, за които се налага пояснения на фактическата или правна позиция на държава-членка. (...) Държавата-членка разполага с кратък срок, в който да предостави необходимите пояснения, информация и разрешения пряко на съответните граждани и фирми и да информира Комисията“[7];

8.  отбелязва, че Комисията лансира пилотния проект EU Pilot, за да провери новия метод на работа в някои държави-членки, и че в проекта, чието приложение започна през април 2008 г., участват 15 държави-членки и след извършване на оценка на първата година от работата му, този проект би могъл да се разшири с участието на други държави-членки;

9.  отбелязва, че все пак става въпрос за проект, който работи на доброволен принцип, чиито условия вече предизвикаха объркване и специфични въпроси (както е упоменато в горепосочената резолюция на ЕП от 21 февруари 2008 г.);

10. по-специално поставя въпрос на Комисията дали липсата на ресурси в държавите-членки не е тревожен сигнал, свидетелстващ за реални проблеми при контрола на прилагането на правото на Общността; приканва също така Комисията при оценката на проекта да установи и да уведоми Парламента по следните въпроси:

–    че жалбоподателят е получил от Комисията ясно и подробно обяснение относно разглеждането на жалбата му, че новият метод действително е допринесъл за разрешаване на неговия случай и че не е била допусната проява на безотговорност от страна на Комисията спрямо ролята й на „пазителка на Договорите“;

–    че новият метод на работа не е забавил допълнително започването на процедура по нарушение, чиято продължителност вече е прекалено дълга и без крайни срокове;

–    че Комисията не е показала никаква снизходителност спрямо държавите-членки по отношение на спазването на сроковете, определени от Комисията (10 седмици) и че при изтичането на този срок Комисията е предоставила на засегнатите държави-членки сведения и ясни срокове относно бъдещите си действия с цел намиране на бързо и окончателно решение в полза на гражданите;

–    че фактът, че EU Pilot беше приложен на доброволен принцип само от 15 държави не означава, че се отделя по-малко внимание на разглеждането на нарушенията за държавите, които не са участвали в проекта;

11. поставя въпрос дали благодарение на прилагането на проекта EU Pilot и произтичащото намаляване на обема на работа при разглеждането на нарушенията, Комисията е пристъпила към по-систематичен и изчерпателен контрол на транспонирането на директивите в националните законодателни системи;

12. отправя към Комисията въпрос дали проектът „EU PILOT“ е оказал въздействие върху протичането на посветените на различни пакети от въпроси заседания, организирани от Комисията за държавите-членки, участващи в проекта и за другите държави-членки, които не участват в него, като се има предвид, че тези заседания се считат за основно средство за разглеждането и разрешаването на производства за нарушение;

13. счита, че гражданите на ЕС следва да очакват от Комисията една и съща степен на прозрачност, независимо дали подават официална жалба или упражняват правото си на петиция съгласно Договора; следователно изисква на комисията по петиции да се предоставя редовна и ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за установяване на нарушение, за които има и открита петиция, или в противен случай, на комисията по петиции да се предоставя достъп до съответната база данни на Комисията при условията на равнопоставеност със Съвета;

14. припомня на Комисията, че всяка кореспонденция, имаща за цел да съобщи за действително нарушаване на правото на Общността трябва да бъде регистрирана като жалба, освен ако не попада в изключителните обстоятелства, описани в точка 3 на приложението на цитираното съобщение от 20 март 2002 г.;

15. отбелязва, че Комисията заявява, че основополагаща директива като Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки[8] на практика не е била транспонирана правилно в нито една държава-членка; отбелязва, че Комисията е получила над 1 800 индивидуални жалби във връзка с тази директива, като е регистрирала от тях 115 като жалби и е образувала 5 дела за нарушение за неправилно прилагане на директивата[9]; признава ефикасното сътрудничество и духа на откритост, проявени от Комисията по отношение на Парламента във връзка с Директива 2004/38/ЕО; признава ефикасното сътрудничество и прозрачността, проявена от Комисията по отношение на Парламента във връзка с посочената директива, одобрява предложения от Комисията подход, който предвижда осъществяване от нея на постоянен и задълбочен контрол, подкрепа за държавите-членки при гарантирането на цялостното и правилно прилагане чрез публикуване на съответните насоки през първата половина на 2009 г. и образуването на производство за нарушение по отношение на държавите-членки, чието национално законодателство противоречи на директивата; при все това изразява сериозна загриженост относно способността на Комисията да изпълнява ролята си на „пазителка на Договорите“ и относно възможността Парламентът да проверява политиката на регистриране на жалбите, осъществявана от различните служби на Комисията;

16. призовава всички служби на Комисията да информират изцяло жалбоподателите относно етапа на напредък на жалбите им преди изтичането на всеки предварително определен срок (официално уведомително писмо, обосновани становища, предприемане на действия пред съда на Европейските общности или приключване на случая), в случай на необходимост да отправят препоръки относно разрешаване на случаи чрез механизъм за алтернативно разрешаване на спора, както и да оповестяват мотивите за взетите от тях решения и да ги съобщават подробно на жалбоподателя в съответствие с принципите, установени в горепосоченото съобщение от 2002 г.;

17. приветства постепенното въвеждане от Комисията на обобщения на мненията на граждани, публикувани заедно с важни предложения на Комисията; препоръчва да бъде осигурен достъп до тези обобщения чрез използването на единен портал за достъп и счита, че е неприемливо тези обобщения да изчезват след приключването на законодателната процедура, именно когато биха били от най-голямо значение за гражданите и стопанските субекти;

18. припомня поетия от Съвета ангажимент да насърчава държавите-членки да съставят и публикуват таблици, илюстриращи съответствието между директиви и вътрешни мерки за въвеждане в националното законодателство; настоятелно заявява, че тези таблици са от съществено значение, за да може Комисията да извършва ефективен контрол на мерките по прилагане във всички държави-членки;

19. отбелязва с разочарование, че по време на настоящия парламентарен мандат не беше постигнат никакъв значителен напредък по отношение на основната роля, която Парламентът следва да играе при контрола на прилагането на правото на Общността; счита, че отдаването на приоритетно внимание на производството за нарушение от Комисията предполага политически, а не чисто технически решения, които в момента не подлежат на никаква форма на външен надзор, контрол или прозрачност; призовава съответните реформи, предложени от Работната група по въпросите на реформата на Европейския парламент, които укрепват възможността на Парламента да наблюдава прилагането на правото на Общността, да бъдат коректно приложени; в тази връзка подкрепя решението на съвета на председателите на комисии от 25 март 2009 г.;

20. призовава за засилване на сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент и съответно между техните членове, така че да се насърчи и засили действителният контрол върху европейските въпроси на национално равнище, както и да се улесни информационния поток, най-вече по време на приемането на европейски законодателни актове; счита, че членовете на националните парламенти следва да играят ценна роля в контрола на прилагането на правото на Общността, като по този начин допринесат за укрепване на демократичната легитимност на Европейския съюз и приближаването му към гражданите;

21. припомня ангажимента на Съвета да насърчи държавите-членки да изработят и публикуват таблици, които да илюстрират съответствието между директивите и националните мерки за транспониране; подчертава, че подобни таблици са от съществено значение, за да позволят на Комисията да контролира ефикасно мерките по прилагане във всички държави-членки; изразява решимост, в качеството си на съзаконодател, да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че по време на законодателния процес, разпоредбите, отнасящи се до посочените таблици няма да отпаднат от текста с предложенията на Комисията;

22. отбелязва, че националните съдилища играят съществена роля в прилагането на правото на Общността и изцяло подкрепя усилията на Комисията, насочени към определяне на курсове за допълнително обучение за национални съдии, юристи, длъжностни лица и държавни служители в националните органи; подчертава, че тази подкрепа е от съществено значение за новите държави-членки, най-вече що се отнася до достъпа до правна информация и правна литература на всички официални езици; подчертава необходимостта от подкрепа за подобряване на достъпа до бази данни относно решения на националните съдилища по отношение на правото на Общността;

23. насърчава Комисията допълнително да проучи възможността за общоевропейски механизми за колективно обезщетение с оглед допълване на текущите инициативи в областта на законодателството за защита на потребителите и конкуренцията; счита, че тези механизми биха могли да се използват от граждани, включително вносители на петиции, за да се подобри ефективното прилагане на общностното право;

24. призовава Комисията да гарантира, че на прилагането на общностното законодателство, свързано с околната среда, ще бъде даден по-голям приоритет, като се имат предвид тревожните тенденции, разкрити в нейния доклад и множеството постъпили петиции относно тази област, и в тази връзка препоръчва да бъдат засилени проверките по прилагане и съответните служби да бъдат обезпечени с достатъчно ресурси; приветства съобщението на Комисията относно прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда (COM(2008)0773) като първа стъпка в тази посока;

25. изразява съгласие с оценката на Комисията, че следва да се предприемат повече предохранителни мерки за избягване на нарушения на общностното законодателство от държавите-членки; насърчава Комисията да приема конкретни искания, отправени от комисията по петиции, за да се предотврати необратимо увреждане на околната среда, и изразява съжаление, че твърде често отговорът на Комисията е, че тя трябва да изчака вземането на окончателно решение от компетентните национални органи, преди да има правомощие да действа;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 • [1]  P6-TA(2008)0060.
 • [2]  Точка 12: "Решенията на Комисията по случаи на нарушения се публикуват в срок от една седмица след приемането им на интернет-страницата на Генералния секретариат на следния адрес: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions.
  Решенията за представянето на обосновано становище на държавите-членки или за отнасянето на случая до Съда на Европейските общности също се публикуват със средствата на пресата, освен в случаите когато Комисията реши друго."
 • [3]  Точка 3: "Комисията ще представя в своите годишни доклади от 2008 г.описание и обяснение на действията си по отношение на тези приоритети".
 • [4]  COM(2008) 777, стр. 9.
 • [5]  Пак там.
 • [6]  „За случаите на неуведомяване за мерки за транспониране срокът от изпращането на официалното уведомително писмо до разрешаването на случая или сезирането на Съда не трябва да надхвърля 12 месеца“ (COM(2007)0502).
 • [7]  COM(2007)0502, стр. 8.
 • [8]  ОВ L 158, 30. 4. 2004 г., стр. 77.
 • [9]  "В течение на тридесетте месеца, откакто се прилага директивата, Комисията е получила над 1800 индивидуални жалби, 40 въпроса от Парламента и 33 петиции относно нейното прилагане. Комисията е регистрирала 115 жалби и е образувала пет процедури за нарушения за неправилно прилагане на директивата". - доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (COM(2008)0840), стр. 9.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад оценява мерките за контрол на Комисията по отношение на прилагането на правото на Общността през 2007 г., като същевременно анализира съобщението "Европа на резултатите - прилагане на правото на Общността" (COM(2007)0502 и по-конкретно проектът EU Pilot лансиран от Комисията за проверка на новия метод на работа за обработка на жалбите и нарушенията, предложен в цитираното съобщение. Припомня също така основополагащата роля, която Европейският парламент и депутатите в националните парламенти, както и националните съдилища следва да играят при прилагането на правото на Общността.

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (31.3.2009)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно 25-ти годишен доклад на комисията относно мониторинг на прилагането на правото на общността (2007 г.)
(2008/2337(INI))

Докладчик по становище: Diana Wallis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня на Комисията отправените през предходни години искания , а именно

· неотложно да проучи възможността за установяване на система, при която ясно да бъдат посочени различните механизми за подаване на жалби, с които разполагат гражданите, която система би могла да бъде под формата на общ портал на ЕС или създаване на онлайн система за обслужване на едно гише с цел оказване на помощ на граждани;

· да приеме съобщение, в което да изложи тълкуването си на принципа на отговорността на държавата за нарушения на общностното право, включително нарушения от страна на съдебни органи, като по този начин се предостави възможност на гражданите по-ефективно да допринасят за прилагането на общностното право;

2.  счита, че все още няма установени ясни процедури за ефективно съдебно преследване на държава-членка пред Съда на Европейските общности за нарушение на общностното право, за което вече са предприети мерки за отстраняването му, и за получаване на обезщетение за предишни неизпълнения и бездействия; настоятелно призовава Комисията да представи нови предложения (до края на 2010 г.) за допълване на действащата процедура при производство за установяване на нарушение, така че да бъде отчетено това несправедливо положение;

3.  счита, че гражданите на ЕС следва да очакват от Комисията една и съща степен на прозрачност, независимо дали подават официална жалба или упражняват правото си на петиция съгласно Договора; поради това изисква на комисията по петиции да се предоставя редовна и ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за установяване на нарушение, за които има и открита петиция, или в противен случай, на комисията по петиции да се предоставя достъп до съответната база данни на Комисията при условията на равнопоставеност със Съвета;

4.  приветства постепенното въвеждане от Комисията на обобщения на мненията на граждани, публикувани заедно с важни предложения на Комисията; препоръчва да бъде осигурен достъп до тези обобщения чрез използването на единен портал за достъп и счита, че е неприемливо тези обобщения да изчезват след приключването на законодателната процедура, именно когато биха били от най-голямо значение за гражданите и стопанските субекти;

5.  припомня поетия от Съвета ангажимент да насърчава държавите-членки да съставят и публикуват таблици, илюстриращи съответствието между директиви и вътрешни мерки за въвеждане в националното законодателство; настоятелно заявява, че тези таблици са от съществено значение, за да може Комисията да извършва ефективен контрол на мерките по прилагане във всички държави-членки;

6.  насърчава Комисията допълнително да проучи възможността за общоевропейски механизми за колективно обезщетение с оглед допълване на текущите инициативи в областта на законодателството за защита на потребителите и конкуренцията; счита, че тези механизми биха могли да се използват от граждани, включително вносители на петиции, за да се подобри ефективното прилагане на общностното право;

7.  призовава Комисията да гарантира, че на прилагането на общностното законодателство, свързано с околната среда, ще бъде отдадено повече предимство, като се имат предвид тревожните тенденции, разкрити в нейния доклад и множеството постъпили петиции относно тази област, и в тази връзка препоръчва да бъдат засилени проверките по прилагане и съответните служби да бъдат обезпечени с достатъчно ресурси; приветства съобщението на Комисията относно прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда (COM(2008)0773) като първа стъпка в тази посока;

8.  изразява съгласие с оценката на Комисията, че следва да се предприемат повече предохранителни мерки за избягване на нарушения на общностното законодателство от държавите-членки, насърчава Комисията да приема конкретни искания, отправени от комисията по петиции, за да се предотврати необратимо увреждане на околната среда, и изразява съжаление, че твърде често отговорът на Комисията е, че тя трябва да изчака вземането на окончателно решение от компетентните национални органи, преди да има правомощие да действа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Date adopted

31.3.2009 г.

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

16

0

0

Members present for the final vote

Sir Robert Atkins, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Diana Wallis, Rainer Wieland

Substitute(s) present for the final vote

Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Elspeth Attwooll, Ian Hudghton

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber