MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa

6.4.2009 - (KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Renate Weber

Menettely : 2008/0182(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0247/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0247/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa

(KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0576),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0330/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0247/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti

sen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan,

Perustelu

Ehdotuksen oikeusperustan pitäisi olla EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan g alakohta (ks. myös direktiivi 2007/63/EY).

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Direktiivin 2005/56/EY mukaisissa rajatylittävissä sulautumisissa olisi sulautumissuunnitelmiin sovellettava samanlaisia julkistamisvaatimuksia kuin direktiivien 78/855/ETY ja 82/891/ETY mukaisissa kotimaisissa sulautumisissa ja jakautumisissa.

Perustelu

Selitys direktiivin 2005/56/EY muutokseen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Direktiivin 77/91/ETY mukaista riippumattoman asiantuntijan lausuntoa ei useinkaan tarvita silloin, kun asiantuntijalausunto on laadittava myös direktiivin 78/855/ETY ja 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 82/891/ETY mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi voitava näissä tapauksissa vapauttaa yhtiöt toisen direktiivin mukaisesta tietojen ilmoittamista koskevasta vaatimuksesta tai määrätä, että sama asiantuntija voi laatia molemmat lausunnot.

(6) Direktiivin 77/91/ETY mukaista riippumattoman asiantuntijan lausuntoa ei useinkaan tarvita silloin, kun asiantuntijalausunto on laadittava myös direktiivin 78/855/ETY ja 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 82/891/ETY mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi voitava näissä tapauksissa vapauttaa yhtiöt toisen direktiivin mukaisesta tietojen ilmoittamista koskevasta vaatimuksesta tai määrätä, että sama asiantuntija voi laatia molemmat lausunnot. Mahdolliset muutokset eivät saa vaikuttaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden velkojansuojajärjestelmiin eivätkä yhtiöiden työntekijöiden tiedonsaannin varmistamiseksi annettuihin säännöksiin.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 78/855/ETY

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

Lisätään 6 artiklaan seuraavat kohdat:

"Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen sen yhtiökokouksen järjestämispäivää, jossa päätetään sulautumissuunnitelmasta. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että sulautumissuunnitelma ja/tai internetsivustoa koskeva viite julkaistaan jossakin muussa jäsenvaltioissa olemassa olevassa julkaisumuodossa, edellyttäen että se on hyvin määritelty ja perustuu objektiivisiin ehtoihin, etenkin oikeusvarmuuden ja tietoturvan kannalta ja ottaen huomioon mahdollisuus päästä internetiin sekä kansalliset käytännöt.

 

Jäsenvaltiot voivat säätää seurauksista, joita teknisestä tai muusta syystä johtuvat väliaikaiset katkokset internetsivustolle pääsyssä ja sähköisessä keskusjärjestelmässä aiheuttavat.

 

Kyseiselle internetsivustolle on oltava maksuton pääsy sähköisen keskusjärjestelmän kautta."

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 78/855/ETY

3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse.”

"Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse. Kuitenkin osakkeenomistajalle on toimitettava pyynnöstä paperijäljennökset."

Perustelu

On tehtävä selväksi, että osakkeenomistaja voi valita, haluaako hän saada tiedot sähköisesti vaiko paperijäljennökset asiakirjoista, joiden tulostaminen ja käyttö yksinomaan sähköisenä versiona on usein aikaa vievää ja työlästä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 c kohta

Direktiivi 78/855/ETY

4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"4. Yhtiön ei tarvitse asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja saataville yhtiön kotipaikassa, jos se pitää ne saatavilla internetsivustollaan vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää.

"4. Yhtiön ei tarvitse asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja saataville yhtiön kotipaikassa, jos se pitää ne saatavilla internetsivustollaan vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen sen yhtiökokouksen järjestämispäivää, jossa päätetään sulautumissuunnitelmasta. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, internetsivustolta on voitava ladata kyseiset asiakirjat ja ottaa niistä sähköinen jäljenne tässä kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan.

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa.”

Jäsenvaltiot voivat säätää seurauksista, joita teknisestä tai muusta syystä johtuvat väliaikaiset katkokset internetsivustolle pääsyssä aiheuttavat.

 

Tämän kohdan säännökset eivät rajoita 3 kohdan soveltamista."

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään alkuperäistä mietintöluonnokseen tehtyä tarkistusta 6 lisäämällä siihen säännös jäsenvaltioiden mahdollisuudesta päättää ratkaisuista internetsivustolla esiintyviin väliaikaisiin katkoksiin.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta – a alakohta

Direktiivi 78/855/ETY

25 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltiot eivät saa vaatia 24 artiklan mukaisen sulautumisen hyväksymistä yhtiökokouksessa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:”

"Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa 7 artiklaa 24 artiklassa tarkoitettuihin toimiin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:"

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot eivät saisi vaatia jokaiselta sulautumiseen osallistuvalta yhtiöltä yhtiökokouksen hyväksymistä, kun kyse on yksinkertaistetuista sulautumisista. Toisin sanoen se, mikä on jäsenvaltioiden kannalta ollut tähän asti mahdollisuus, tulee nyt pakolliseksi.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta

Direktiivi 78/855/ETY

26 ja 27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

10. Korvataan 26 ja 27 artikla seuraavasti:

10. Korvataan 27 artikla seuraavasti:

26 artikla

 

Edellä olevia 24 ja 25 artiklaa sovelletaan menettelyyn, jossa yksi tai useampi yhtiö purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja vastuunsa toiselle yhtiölle, jos sulautuvan yhtiön tai yhtiöiden kaikki 24 artiklassa tarkoitetut osakkeet ja muut arvopaperit ovat vastaanottavan yhtiön ja/tai sellaisten henkilöiden hallussa, jotka hallitsevat niitä omissa nimissään mutta vastaanottavan yhtiön lukuun.

 

27 artikla

27 artikla

Sulautumisissa, joissa yhden tai useamman yhtiön hankkii toinen yhtiö, joka omistaa kunkin yhtiön yhtiökokouksessa äänioikeuden tuottavista osakkeista ja muista arvopapereista vähintään 90 prosenttia, ei kuitenkaan kaikkia, jäsenvaltiot eivät saa vaatia, että vastaanottavan yhtiön yhtiökokous hyväksyy sulautumisen, jos 8 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt seuraavat edellytykset täyttyvät.”

Sulautumisissa, joissa yhden tai useamman yhtiön hankkii toinen yhtiö, joka omistaa kunkin yhtiön yhtiökokouksessa äänioikeuden tuottavista osakkeista ja muista arvopapereista vähintään 90 prosenttia, ei kuitenkaan kaikkia, jäsenvaltiot eivät saa vaatia, että vastaanottavan yhtiön yhtiökokous hyväksyy sulautumisen, jos 8 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt seuraavat edellytykset täyttyvät.”

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 78/855/ETY

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12. Korvataan 29 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”29 artikla

 

Edellä olevia 27 ja 28 artiklaa sovelletaan menettelyyn, jossa yksi tai useampi yhtiö purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää kaikki varansa ja vastuunsa toiselle yhtiölle, jos sulautuvan yhtiön tai sulautuvien yhtiöiden 27 artiklassa tarkoitetuista osakkeista ja muista arvopapereista vähintään 90 prosenttia, eivät kuitenkaan kaikki, on vastaanottavan yhtiön ja/tai sellaisten henkilöiden hallussa, jotka hallitsevat niitä omissa nimissään mutta vastaanottavan yhtiön lukuun.”

 

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 82/891/ETY

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää jakautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona jakautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

Lisätään 4 artiklaan seuraavat kohdat:

"Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää jakautumissuunnitelman saatavilla omalla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen sen yhtiökokouksen järjestämispäivää, jossa päätetään jakautumissuunnitelmasta. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona jakautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että jakautumissuunnitelma ja/tai internetsivustoa koskeva viite julkaistaan jossakin muussa jäsenvaltioissa olemassa olevassa julkaisumuodossa, edellyttäen että se on hyvin määritelty ja perustuu objektiivisiin ehtoihin, etenkin oikeusvarmuuden ja tietoturvan kannalta ja ottaen huomioon mahdollisuus päästä internetiin sekä kansalliset käytännöt.

 

Jäsenvaltiot voivat säätää seurauksista, joita teknisestä tai muusta syystä johtuvat väliaikaiset katkokset internetsivustolle pääsyssä ja sähköisessä keskusjärjestelmässä aiheuttavat.

 

Kyseiselle internetsivustolle on oltava maksuton pääsy sähköisen keskusjärjestelmän kautta."

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 82/891/ETY

3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, yhtiö voi toimittaa jäljennökset sähköpostitse.”

"Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse. Kuitenkin osakkeenomistajalle on toimitettava pyynnöstä paperijäljennökset."

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi direktiiviin 78/855/ETY tehdyn samanlaisen tarkistuksen kanssa.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 5 c kohta

Direktiivi 82/891/ETY

4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"4. Yhtiön ei tarvitse asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja saataville yhtiön kotipaikassa, jos se pitää ne saatavilla internetsivustollaan vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää.

"4. Yhtiön ei tarvitse asettaa 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja saataville yhtiön kotipaikassa, jos se pitää ne saatavilla internetsivustollaan vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen sen yhtiökokouksen järjestämispäivää, jossa päätetään jakautumissuunnitelmasta. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, internetsivustolta on voitava ladata kyseiset asiakirjat ja ottaa niistä sähköinen jäljenne tässä kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan.

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa.”

Jäsenvaltiot voivat säätää seurauksista, joita teknisestä tai muusta syystä johtuvat väliaikaiset katkokset internetsivustolle pääsyssä aiheuttavat.

 

Tämän kohdan säännökset eivät rajoita 3 kohdan soveltamista."

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi direktiiviin 78/855/ETY tehdyn samanlaisen tarkistuksen kanssa. Tarkistuksella lisätään myös säännös jäsenvaltioiden mahdollisuudesta päättää ratkaisuista internetsivustolla esiintyviin väliaikaisiin katkoksiin.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

3 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2005/56/EY

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan mukaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan mukaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää yhteisen sulautumissuunnitelman saatavilla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen sen yhtiökokouksen järjestämispäivää, jossa päätetään rajatylittävää sulautumista koskevasta yhteisestä suunnitelmasta. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma ja/tai internetsivustoa koskeva viite julkaistaan jossakin muussa jäsenvaltioissa olemassa olevassa julkaisumuodossa, edellyttäen että se on hyvin määritelty ja perustuu objektiivisiin ehtoihin, etenkin oikeusvarmuuden ja tietoturvan kannalta ja ottaen huomioon mahdollisuus päästä internetiin sekä kansalliset käytännöt.

 

Jäsenvaltiot voivat säätää seurauksista, joita teknisestä tai muusta syystä johtuvat väliaikaiset katkokset internetsivustolle pääsyssä ja sähköisessä keskusjärjestelmässä aiheuttavat.

 

Kyseiselle internetsivustolle on oltava maksuton pääsy sähköisen keskusjärjestelmän kautta."

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

3 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2005/56/ETY

15 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"2. Jos rajatylittävän absorptiosulautumisen toteuttaa yhtiö, joka omistaa vähintään 90 prosenttia, muttei kaikkia, yhtiöpääomaa edustavista arvopapereista tai osuuksista, jotka oikeuttavat äänestämään sulautuvan yhtiön tai sulautuvien yhtiöiden yhtiökokouksessa, direktiivin 78/855/ETY mukaisesti vaaditaan yhdeltä tai useammalta riippumattomalta asiantuntijalta lausunto sekä valvonnan edellyttämät asiakirjat vain siltä osin kuin sitä edellytetään kansallisessa lainsäädännössä, jonka alainen vastaanottava yhtiö tai sulautuva yhtiö on.”

 

Perustelu

Ainoa muutos direktiiviin 2005/56/EY verrattuna on lisäys "direktiivin 78/855/ETY mukaisesti". Lisäys ei ole tarpeellinen, vaan se aiheuttaa sekaannusta. On selvää, että kansallisessa lainsäädännössä asetetaan edellytykset ja että se tehdään direktiivin säännösten mukaisesti.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

 

Viiden vuoden kuluttua 5 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä komissio tarkastelee uudelleen, tämän direktiivin soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella, direktiivin toimivuutta ja erityisesti sen vaikutuksia yritysten hallinnollisten rasitteiden vähenemiseen, ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sekä tarvittaessa ehdotuksia direktiivin uudelleen muuttamiseksi.

Perustelu

Komissio totesi vaikutusten arvioinnissaan, että toimenpiteiden vaikutuksia olisi arvioitava viiden vuoden kuluttua siitä, kun tarkistukset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän seuranta- ja arviointisitoumuksen tulisi ilmetä tekstistä.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Ennen kuin linkin ja viitteen julkistaminen sähköisessä keskusjärjestelmässä tulee pakolliseksi, on varattava riittävästi aikaa keskusjärjestelmän onnistuneelle perustamiselle, jotta se voisi toimia pakollisena työkaluna ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artiklan 4 kohtaan ehdotetun käsiteltävänä olevan muutoksen mukaisesti.

PERUSTELUT

Ehdotus

Komission ehdotuksen tavoitteena on osaltaan parantaa EU:ssa toimivien yritysten kilpailukykyä vähentämällä yhtiöoikeusdirektiiveistä aiheutuvia hallinnollisia rasitteita sikäli kun tämä voidaan tehdä ilman muihin sidosryhmiin kohdistuvia huomattavia kielteisiä vaikutuksia. Ehdotuksessa keskitytään neuvoston kolmanteen (78/855/ETY) ja kuudenteen yhtiöoikeusdirektiiviin (82/891/ETY), jotka koskevat osakeyhtiöiden kotimaista sulautumista ja jakautumista. Komissio on lisäksi ehdottanut rajatylittävistä sulautumisista annetun direktiivin 2005/56/EY mukauttamista kotimaisia sulautumisia koskevaan järjestelmään tehtyihin muutoksiin. Joitakin tarkistuksia ehdotetaan myös toiseen yhtiöoikeusdirektiiviin (neuvoston direktiivi 77/91/EY).

Kolmanteen ja kuudenteen direktiiviin sisältyy nykyisin joukko yksityiskohtaisia tietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia, joita sulautumaan tai jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden on noudatettava. Tämä aiheuttaa yhtiöille huomattavia kustannuksia. Joissakin tilanteissa vaatimukset kaksinkertaistuvat toisessa yhtiöoikeusdirektiivissä asetettujen vaatimusten takia. Direktiiveissä säädetyt keinot ilmoittaa osakkeenomistajille laadittiin 30 vuotta sitten eikä niissä ole otettu huomioon nykyisiä teknisiä mahdollisuuksia, mikä aiheuttaa yhtiöille turhia kustannuksia. Viime vuosina muihin direktiiveihin tehdyt muutokset ja erityisesti toiseen yhtiöoikeusdirektiiviin sisältyvään velkojien suojaan tehdyt tarkistukset ovat johtaneet epäjohdonmukaisuuksiin direktiivien välillä.

Yleiset huomautukset

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja kannattaa yleistä tavoitetta vähentää yhtiöiden hallinnollisia rasitteita. Esittelijän mielestä on kuitenkin myös huolehdittava siitä, että tarkoitusta varten laadittuja eri vaihtoehtoja sovelletaan täytäntöönpanon yhteydessä tehokkaasti, niin että hallinnolliset rasitteet todellakin vähenevät ja vaatimusten yksinkertaistamisen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti. Missä määrin hallinnolliset rasitteet todella vähenevät, riippuu direktiivin täytäntöönpanosta ja siitä, mitä vaihtoehtoja jäsenvaltiot, yhtiöt ja osakkeenomistajat itse valitsevat. Esittelijä katsoo lisäksi, että on huolehdittava tasapainosta yhtiöille mahdollisesti koituvien etujen ja muiden sidosryhmien, etenkin osakkeenomistajien, suojaamisen välillä. Tämä on erityisen tärkeää tarkasteltaessa yhtiöoikeusdirektiiviin hiljattain tehtyjä muutoksia, joille on ollut ominaista säntillisyys, käsittelyn hajanaisuus ja toistuvat tarkistukset, jolloin alituisten muutosten ja voimaansaattamiselle asetettujen määräaikojen takia direktiiveihin tehtyjen muutosten vaikutuksia ei ole ehditty arvioida.

Erityisiä näkökohtia

1.        Oikeusperusta

Komission ehdotuksen perustelujen mukaisesti ehdotuksen oikeusperustana tulisi olla EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan g alakohta.

2.        Yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen

Esittelijä kannattaa tällä ehdotuksella muutettavien direktiivien säännösten yhdenmukaistamista siinä määrin kuin se on mahdollista.

Tämä tarkoittaa erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

–         tarkistetaan kolmatta ja kuudetta yhtiöoikeusdirektiiviä johdonmukaisesti siltä osin kuin se koskee osakkeenomistajien ja muiden äänioikeuden antavien arvopaperien haltijoiden mahdollisuutta luopua yksimielisesti johdon velvollisuudesta laatia kertomus sulatutumissuunnitelmasta;

–         kannatetaan direktiivin 2005/56/EY säännösten mukauttamista muutoksiin, joita on hiljattain tehty kolmanteen ja kuudenteen yhtiöoikeusdirektiiviin ja jotka koskevat sulautumissuunnitelmien julkistamista;

–         poistetaan kuudenteen ja toiseen yhtiöoikeusdirektiiviin sisältyvien asiantuntijalausuntojen osalta vaatimusten kaksinkertaisuus;

–         mukautetaan kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeusdirektiivin velkojien suojaa koskevat säännökset toiseen yhtiöoikeusdirektiiviin.

3.        Julkistaminen

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että kolmanteen, kuudenteen ja kymmenenteen yhtiöoikeusdirektiiviin on johdonmukaisesti sisällytettävä vaihtoehto ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin (neuvoston direktiivi 68/151/ETY) julkistamismekanismille. Vaihtoehtona tulisi kuitenkin olla vain yhtiöiden omat internetsivustot. Yhtiötä koskevia asiakirjoja ja tietoja hakevien osakkeenomistajien ja/tai velkojien kannalta yhtiön internetsivusto vaikuttaa luonnolliselta ja selvältä tiedonhakuosoitteelta. On syytä korostaa, että tämä mahdollisuus ja velvoite julkistaa viite ja linkki sähköisessä keskusjärjestelmässä, keventävät julkistamisvaatimusta ainoastaan siinä tapauksessa, että sähköisestä keskusjärjestelmästä tulee toimiva pakollinen työkalu komission ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artiklan 4 kohtaan tekemän, käsiteltävänä olevan, muutosehdotuksen ansiosta (KOM(2008)33). On vielä liian aikaista sanoa, kuinka ehdotuksen käy.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon huolenaiheet, jotka koskevat nykyisen ehdotuksen mukaista direktiivin täytäntöönpanon määräaikaa ja ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artiklan 4 kohdan tarkistamisen määräaikaa. Ennen kuin linkin ja viitteen julkistaminen tulee pakolliseksi, on varattava riittävästi aikaa keskusjärjestelmän perustamiselle. Esittelijä kannattaa joka tapauksessa julkistamisvelvoitteen käyttöön ottamista läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Sillä poistettaisiin samalla epävarmuus julkistamisen (ts. internetsivustolla julkistamisen) ajankohdan suhteen, koska ajankohta olisi ilmoitettava sähköisessä keskusjärjestelmässä.

4.        Tiedonsaantioikeus

Monet kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeusdirektiivin säännöksistä laadittiin suojaamaan osakkeenomistajien oikeuksia. Siksi yhtiöiden velvoitteita vähennettäessä olisi aina muistettava osakkeenomistajien tiedonsaantiin liittyvät oikeudet. Pohdittaessa ilmoittamiseen käytettäviä keinoja olisi otettava huomioon saatavuus ja tiedonhankinnasta osakkeenomistajille aiheutuvat kustannukset. Esittelijä katsoo, että kustannussäästöt, joita yhtiöille koituu asiakirjojen verkossa julkistamisesta, olisi yhdistettävä osakkeenomistajien etujen turvaamiseen tarjoamalla osakkeenomistajille mahdollisuus saada pyynnöstä asiakirjat haluamassaan muodossa.

talous- ja raha-asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (11.3.2009)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta sulautumisissa ja jakautumisissa
(KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

Valmistelija: Gay Mitchell

LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi määrättyjen eurooppalaisten yritysten sulautumista ja jakautumista koskevien tietojen ilmoittamisvaatimusten yksinkertaistamisesta. Kyseisiin aloitteisiin, joiden tavoitteena on eurooppalaisia yrityksiä koskevien tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden vähentäminen, suhtaudutaan varsin myönteisesti vallitsevassa markkinatilanteessa, jolloin eurooppalaisten yritysten tehokkuudella ja kansainvälisellä kilpailukyvyllä on erityisen suuri merkitys.

Vaikka ratkaisut, joita komissio esittää kyseisessä direktiivissä, eivät merkitsekään lainsäädännön perusteellista tarkistamista, ne ovat kuitenkin pieniä askeleita oikeaan suuntaan. Esittelijä on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa otetaan huomioon näkemys, jonka Euroopan parlamentti esitti 21. toukokuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa ja jonka mukaan EU:n yhtiöoikeusdirektiivien[1] täydellisen tai osittaisen kumoamisen sijasta asetettiin periaatteessa etusijalle soveltamisalaltaan suppeat, konkreettiset yksinkertaistamistoimet.

Toukokuun 21 päivänä 2008 annetussa päätöslauselmassa korostettiin myös, että kaikkien toimijoiden edut on tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon. Myös komission ehdottamiin toimenpiteisiin suhtaudutaan päätöslauselmassa myönteisesti, sillä vaikutusten arvioinnissa ja sitä seuraavissa lainsäädännöllisissä ratkaisuissa painotetaan hallinnollisten rasitteiden vähentämistä ja samalla osakkeenomistajien etujen suojelua. Näin ollen ehdotuksessa direktiiviksi noudatetaan komission käynnistämiä laajempia yksinkertaistamistoimia, joita parlamentti tukee.

Lisäksi esittelijä myöntää, että sulautumiset ja jakautumiset, joissa ovat emoyhtiöiden lisäksi mukana niiden tytäryhtiöt, ovat erityistapauksia kyseisissä liiketoimissa, joissa tietojen ilmoittamistaakkaa voitaisiin ja pitäisi vähentää EU:n alueella. Näin ollen esittelijä kannattaa sitä, että jäsenvaltioiden nykyinen mahdollisuus myöntää poikkeuksia määrätyistä hallinnollisista velvoitteista emo- ja tytäryhtiöiden sulautumisissa ja jakautumisissa muutetaan EU:n laajuiseksi velvoitteeksi.

Samoin "kaksinkertaista tietojen ilmoittamista" koskeva vaatimus, joka johtuu siitä, että yhtiöt noudattavat sekä kolmatta ja kuudetta[2] että toista[3] yhtiöoikeusdirektiiviä, vaikuttaa kohtuuttomalta hallinnolliselta rasitteelta. Näin ollen sen kumoamisen salliminen jäsenvaltioissa on osoitus myönteisestä kehityksestä.

Esittelijä kannattaa myös tietojen ilmoittamista koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamista, jotta eurooppalaiset yritykset voivat hyödyntää ilmoittamisessa nykyaikaista tietotekniikkaa. Tekniikka on yhteisössä yhä hallitsevammassa asemassa, ja tämä muutos pitäisi ottaa huomioon yhteisön lainsäädännössä. Uusien välineiden käyttö sekä vähentää yritysten hallintokuluja että on ympäristöystävällistä.

Huomattakoon, että esittelijä arvostaa tämän kysymyksen monipuolista vaikutusten arviointia. Siitä huolimatta, että asiakirjaan sisältyy muutamia keinotekoisia arvioita, jotka aiheuttavat pakostakin virheitä määrissä, siinä esitetään asianmukaiset laadulliset perusteet komission tarjoamille lainsäädännöllisille ratkaisuille. Esittelijä toivoo, että komissio pitää kiinni eritelmien korkeasta laadusta ja parantaa mahdollisuuksien mukaan tietojen paikkansapitävyyttä kaikkia tulevia yksinkertaistamisehdotuksia silmällä pitäen.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 78/855/EY

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

"Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.” Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten toimitaan, kun pääsy internetsivustolle, jolla tiedot ovat saatavilla, tai sähköiseen keskusjärjestelmään on teknisestä tai muusta syystä väliaikaisesti estynyt."

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimiin sen selkeyttämiseksi, missä määrin tiedot julkistavan internetsivuston tekninen keskeytys voidaan tulkita tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten laiminlyönniksi.

Jos yritys, jolla on oma internetsivusto, ei pitäisi tietoja saatavilla kyseisellä sivustolla, se voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä osakkeenomistajille tai johtaa heitä harhaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 78/855/EY

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse.”

"Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 alakohdan soveltamista."

Perustelu

On vältettävä sellainen tulkinta, että osakkeenomistaja ei voisi enää pyytää paperikopiota, sillä se merkitsisi rasitteiden siirtämistä yritykseltä osakkeenomistajalle.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

Direktiivi 78/855/EY

11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa.”

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa. Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten toimitaan, kun pääsy internetsivustolle, jolla tiedot ovat saatavilla, tai sähköiseen keskusjärjestelmään on teknisestä tai muusta syystä väliaikaisesti estynyt."

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimiin sen selkeyttämiseksi, missä määrin tiedot julkistavan internetsivuston tekninen keskeytys voidaan tulkita tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten laiminlyönniksi.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 82/891/EY

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää jakautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona jakautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

"Tällaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää jakautumissuunnitelman saatavilla omalla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona jakautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.” Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten toimitaan, kun pääsy internetsivustolle, jolla tiedot ovat saatavilla, tai sähköiseen keskusjärjestelmään on teknisestä tai muusta syystä väliaikaisesti estynyt."

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimiin sen selkeyttämiseksi, missä määrin tiedot julkistavan internetsivuston tekninen keskeytys voidaan tulkita tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten laiminlyönniksi.

Jos yritys, jolla on oma internetsivusto, ei pitäisi tietoja saatavilla kyseisellä sivustolla, se voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä osakkeenomistajille tai johtaa heitä harhaan.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 82/891/EY

9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse.”

"Jos osakkeenomistaja on antanut yhtiölle luvan toimittaa tiedot sähköisesti, jäljennökset voidaan toimittaa sähköpostitse, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 alakohdan soveltamista."

Perustelu

On vältettävä sellainen tulkinta, että osakkeenomistaja ei voisi enää pyytää paperikopiota, sillä se merkitsisi rasitteiden siirtämistä yritykseltä osakkeenomistajalle.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 5 kohta – c alakohta

Direktiivi 82/891/EY

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa.”

Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos internetsivusto antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sähköinen jäljenne 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa. Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten toimitaan, kun pääsy internetsivustolle, jolla tiedot ovat saatavilla, tai sähköiseen keskusjärjestelmään on teknisestä tai muusta syystä väliaikaisesti estynyt."

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimiin sen selkeyttämiseksi, missä määrin tiedot julkistavan internetsivuston tekninen keskeytys voidaan tulkita tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten laiminlyönniksi.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

3 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2005/56/EY

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ensimmäisen alakohdan mukaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla tai jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla.”

"Ensimmäisen alakohdan mukaista julkistamista ei vaadita yhtiöltä, jos se pitää sulautumissuunnitelman saatavilla omalla internetsivustollaan sellaisenaan tai sitä koskevana viitteenä tai linkkinä tai, ellei sillä ole omaa internetsivustoa, jollain muulla internetsivustolla vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan ennen päivää, jona yhtiökokous on määrä järjestää. Jos yhtiö käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on julkaistava direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä keskusjärjestelmässä viite, joka mahdollistaa pääsyn kyseiselle internetsivustolle. Viitteessä on mainittava päivä, jona sulautumissuunnitelma julkistetaan kyseisellä internetsivustolla. Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten toimitaan, kun pääsy internetsivustolle, jolla tiedot ovat saatavilla, tai sähköiseen keskusjärjestelmään on teknisestä tai muusta syystä väliaikaisesti estynyt."

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimiin sen selkeyttämiseksi, missä määrin tiedot julkistavan internetsivuston tekninen keskeytys voidaan tulkita tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten laiminlyönniksi.

Jos yritys, jolla on oma internetsivusto, ei pitäisi tietoja saatavilla kyseisellä sivustolla, se voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä osakkeenomistajille tai johtaa heitä harhaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

9.10.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Gay Mitchell

22.10.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

20.1.2009

11.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  "Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla" (2007/2254(INI)).
  • [2]  Vastaavasti neuvoston direktiivit 78/855/ETY ja 82/891/ETY.
  • [3]  Neuvoston direktiivi 77/91/ETY.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset osakeyhtiön sulautumista tai jakautumista koskevissa tapauksissa

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.9.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.10.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

9.10.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Renate Weber

3.11.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber