Pranešimas - A6-0247/2009Pranešimas
A6-0247/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB ir Direktyvos 2005/56/EB nuostatos dėl atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves

6.4.2009 - (COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Renate Weber

Procedūra : 2008/0182(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0247/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB ir Direktyvos 2005/56/EB nuostatos dėl atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves

(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0576),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0330/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6‑0247/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalies g punktą,

Pagrindimas

Teisinis pagrindas turėtų būti Europos bendrijos steigimo sutarties 44 straipsnio 2 dalies g punktas (taip pat žr. Direktyvą 2007/63/EB).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Atskleidimo reikalavimai, susiję su jungimo sąlygų, kai jungimas peržengia vienos valstybės ribas, projektu atsižvelgiant į Direktyvą 2005/56/EB turėtų būti tokie patys, kaip ir reikalavimai, taikomi valstybės narės viduje vykdomiems jungimams ir skaidymams pagal direktyvas 78/855/EEB ir 82/891/EEB.

Pagrindimas

Direktyvos 2005/56/EB keitimo pagrindimas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Nepriklausomo eksperto ataskaita, numatyta pagal Direktyvą 77/91/EEB, dažnai yra nereikalinga, kai ekspertų ataskaita taip pat turi būti rengiama pagal Direktyvos 78/855/EEB ir 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 82/891/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių skaidymo taisykles. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę tokiais atvejais bendrovėms netaikyti atskaitomybės reikalavimo pagal Antrąją direktyvą arba numatyti, kad abi ataskaitas gali parengti tas pats ekspertas.

(6) Nepriklausomo eksperto ataskaita, numatyta pagal Direktyvą 77/91/EEB, dažnai yra nereikalinga, kai ekspertų ataskaita taip pat turi būti rengiama pagal Direktyvos 78/855/EEB ir 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 82/891/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių skaidymo taisykles. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę tokiais atvejais bendrovėms netaikyti atskaitomybės reikalavimo pagal Antrąją direktyvą arba numatyti, kad abi ataskaitas gali parengti tas pats ekspertas. Pakeitimais turėtų būti nepažeidžiamos atitinkamų bendrovių kreditorių interesų apsaugos sistemos, taip pat nepažeidžiamos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad atitinkamų bendrovių darbuotojai būtų informuojami.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 78/855/EEB

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia jungimo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.“

6 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant likus bent mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl jungimo sąlygų projekto, dienos, ji skelbia visą šio jungimo sąlygų projektą arba atitinkamą nuorodą ar sąsają savo interneto svetainėje, jei tokią turi, arba bet kurioje kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie savo interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.

 

 

 

Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad jungimo sąlygų projektas ir (arba) nuoroda, pagal kurią suteikiama prieiga prie atitinkamos interneto svetainės, būtų paskelbiami kitais atitinkamose valstybėse narėse naudojamais skelbimo būdais, su sąlyga, kad šie būdai būtų aiškiai nustatyti ir pagrįsti abjektyviomis sąlygomis, visų pirma siekiant teisinio tikrumo ir informacinio saugumo ir atsižvelgiant į galimybes naudotis internetu ir valstybėse narėse nusistovėjusią tvarką.

 

Valstybės narės gali parengti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės ar prie centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

 

 

 

Prieiga prie interneto svetainės per centrinę elektroninę bazę yra nemokama.“

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 78/855/EEB

3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.“

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu. Tačiau akcininkų reikalavimų pateikimos ir popierinės kopijos.“

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad akcininkas turi galimybę pasirinkti, ar nori gauti elektronines, ar popierines dokumentų kopijas, nes dažnai ilgai užtrunka arba būna keblu atspausdinti šiuos dokumentus ar naudotis tik elektronine jų versija.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto c papunktis

Direktyva 78/855/EEB

4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Bendrovė neprivalo leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia juos savo interneto svetainėje.

„4. Bendrovė neprivalo leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu kurį laiką, pradedant likus bent mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl jungimo sąlygų projekto, dienos, ji skelbia juos savo interneto svetainėje. Jei bendrovė leidžia sau pasinaudoti šia galimybe, interneto svetainė suteikia galimybę parsisiųsti ir išsaugoti elektroninę šių dokumentų kopiją šioje dalyje minimu laikotarpiu.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu“.

Valstybės narės gali parengti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

 

 

 

Šioje dalyje nepažeidžiamos 3 dalies nuostatos.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti pradinį 6 pakeitimą, kuris pateiktas pranešimo projekte, pridedant nuostatą, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama numatyti sprendimus dėl interneto svetainės laikino trikdymo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punkto a papunktis

Direktyva 78/855/EEB

25 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Valstybės narės nereikalauja, kad visuotinis susirinkimas pritartų jungimui pagal 24 straipsnį, jei įvykdytos šios sąlygos:“

„Valstybės narės netaiko 7 straipsnio operacijoms, nurodytoms 24 straipsnyje, jei įvykdytos šios sąlygos:“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išaiškinama, kad supaprastinto jungimo atveju valstybės narės neturėtų reikalauti, kad jungimui pritartų kiekvienos iš susijungiančių bendrovių visuotinis susirinkimas. Kitaip tariant, dabar galiojanti jungimo supaprastinimo galimybė turėtų tapti privaloma.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Direktyva 78/855/EEB

26 ir 27 straipsniai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. 26 ir 27 straipsniai pakeičiami taip:

10. 27 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

 

„24 ir 25 straipsniai taikomi veiksmams, kuriais viena ar daugiau bendrovių veikla nutraukiama jų nelikviduojant ir visą jų turtą bei įsipareigojimus perduodant kitai bendrovei, jeigu visas įsigyjamos bendrovės arba bendrovių akcijas bei kitokius vertybinius popierius, nurodytus 24 straipsnyje, turi įsigyjanti bendrovė ir (arba) asmenys, turintys juos savo vardu, tačiau veikiantys bendrovės naudai.

 

27 straipsnis

27 straipsnis

Tokiu bendrovių jungimo atveju, kai vieną ar daugiau bendrovių įsigyjanti bendrovė turi ne mažiau kaip 90 %, tačiau ne visas kiekvienos iš tų bendrovių akcijas bei kitokius vertybinius popierius, suteikiančius teisę balsuoti visuotiniame susirinkime, valstybės narės nereikalauja, kad visuotinis įsigyjančios bendrovės susirinkimas patvirtintų bendrovių jungimą, jeigu tenkinamos 8 straipsnio a, b ir c punktuose išdėstytos sąlygos.“

Tokiu bendrovių jungimo atveju, kai vieną ar daugiau bendrovių įsigyjanti bendrovė turi ne mažiau kaip 90 %, tačiau ne visas kiekvienos iš tų bendrovių akcijas bei kitokius vertybinius popierius, suteikiančius teisę balsuoti visuotiniame susirinkime, valstybės narės nereikalauja, kad visuotinis įsigyjančios bendrovės susirinkimas patvirtintų bendrovių jungimą, jeigu tenkinamos 8 straipsnio a, b ir c punktuose išdėstytos sąlygos.“

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 78/855/EEB

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. 29 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„29 straipsnis

 

27 ir 28 straipsniai taikomi veiksmams, kuriais vienos arba daugiau bendrovių veikla yra nutraukiama jų nelikviduojant, ir visas jų turtas bei įsipareigojimai perduodami kitai bendrovei, jeigu ne mažiau kaip 90 %, bet ne visas akcijas bei kitokius vertybinius popierius, nurodytus 27 straipsnyje, turi įsigyjanti bendrovė ir (arba) asmenys, turintys juos savo vardu, tačiau veikiantys bendrovės naudai.“

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 82/891/EEB

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

„Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia skaidymo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti nurodyta skaidymo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.“

4 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant likus bent mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl skaidymo sąlygų projekto, dienos, ji skelbia visą skaidymo sąlygų projektą arba atitinkamą nuorodą ar sąsają savo interneto svetainėje, o jei tokios svetainės neturi – bet kurioje kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie savo interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti nurodyta skaidymo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.

Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad skaidymo sąlygų projektas ir (arba) nuoroda, pagal kurią suteikiama prieiga prie atitinkamos interneto svetainės, būtų paskelbiami kitais atitinkamose valstybėse narėse naudojamais skelbimo būdais, su sąlyga, kad šie būdai būtų aiškiai nustatyti ir pagrįsti abjektyviomis sąlygomis, visų pirma siekiant teisinio tikrumo ir informacinio saugumo ir atsižvelgiant į galimybes naudotis internetu ir valstybėse narėse nusistovėjusią tvarką

 

Valstybės narės gali parengti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės ar prie centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

 

Prieiga prie interneto svetainės per centrinę elektroninę bazę yra nemokama.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 82/891/EEB

3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, bendrovė gali pateikti kopijas elektroniniu paštu.“

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu. Tačiau akcininkų reikalavimu pateikimos ir popierinės kopijos.“

Pagrindimas

Siekiama sąryšingumo su pakeitimu, susijusiu su Direktyva 78/855/EB.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto c punktas

Direktyva 82/891/EEB

4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Bendrovė neprivalo leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia juos savo interneto svetainėje.

"4. Bendrovė neprivalo leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu kurį laiką, pradedant likus bent mėnesiui iki visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl skaidymo sąlygų projekto, dienos, ji skelbia juos savo interneto svetainėje. Jei bendrovė pasinaudoja šia galimybe, interneto svetainė suteikia galimybę parsisiųsti ir išsaugoti elektroninę šių dokumentų kopiją šioje dalyje minimu laikotarpiu.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu“.

Valstybės narės gali parengti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

 

Šioje dalyje nepažeidžiamos 3 dalies nuostatos.“

Pagrindimas

Siekiama sąryšingumo su pakeitimu, susijusiu su Direktyva 78/855/EB. Taip pat pridedama nuostata, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama numatyti sprendimus dėl interneto svetainės laikino trikdymo.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/56/EB

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Skelbimas pagal pirmą pastraipą nebūtinas, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, bendrovė skelbia jungimo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.“

6 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Skelbimas pagal pirmą pastraipą nebūtinas, jeigu kurį laiką, pradedant likus bent mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl bendrų valstybės ribas peržengiančio (tarpvalstybinio) jungimo sąlygų projekto, dienos, bendrovė skelbia visą bendrų šio jungimo sąlygų projektą arba atitinkamą nuorodą ar sąsają savo interneto svetainėje, o jei tokios svetainės neturi – bet kurioje kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie savo interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti bendrų tarptautinio jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.

 

 

 

Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad bendras valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų projektas ir (arba) nuoroda, pagal kurią suteikiama prieiga prie atitinkamos interneto svetainės, būtų paskelbiami kitais atitinkamose valstybėse narėse naudojamais skelbimo būdais, su sąlyga, kad šie būdai būtų aiškiai nustatyti ir pagrįsti abjektyviomis sąlygomis, visų pirma siekiant teisinio tikrumo ir informacinio saugumo ir atsižvelgiant į galimybes naudotis internetu ir valstybėse narėse nusistovėjusią tvarką.

 

Valstybės narės gali parengti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės ar prie centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

 

Prieiga prie interneto svetainės per centrinę elektroninę bazę yra nemokama.“

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Direktyva 2005/56/EEB

15 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

"2. Jei vienos valstybės ribas peržengiantį (tarpvalstybinį) jungimąsi įsigyjant vykdo bendrovė, turinti 90 % ar daugiau, bet ne visas įsigyjamos bendrovės ar įsigyjamų bendrovių akcijas ir kitus vertybinius popierius, suteikiančius teisę balsuoti visuotiniuose įsigyjamos (-ų) bendrovės (-ių) susirinkimuose, pagal Direktyvą 78/855/EEB vieno ar kelių nepriklausomų ekspertų ataskaitų ir tyrimui būtinų dokumentų reikalaujama tiek, kiek to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, taikytiną arba įsigyjamai, arba įsigyjančiai bendrovei.“

 

Pagrindimas

Vienintelis pakeitimas, palyginti su Direktyva 2005/56/EB yra pridedami žodžiai „ pagal Direktyvą 78/855/EEB“. Šie žodžiai nereikalingi ir kelia sumaištį. Aišku, kad pagal nacionalinius įstatymus nustatytas reikalavimas ir kad jis nustatytas laikantis šios direktyvos nuostatų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 a straipsnis

 

Peržiūros sąlyga

 

Praėjus penkeriems metams nuo datos, nustatytos pagal 5 straipsnio 1 dalį, Komisija peržiūri šios direktyvos veikimą ir ypač į jos taikymo įtaką mažinant bendrovėms tenkančią administracinę naštą, atsižvelgdama į patirtį, įgytą taikant šią direktyvą, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, jei reikia, su tolesnių šios direktyvos pakeitimų pasiūlymais.

Pagrindimas

Komisija nurodė, aptardama poveikio vertinimą, jog reikėtų įvertinti šių priemonių poveikį praėjus penkeriems metams nuo šių pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę. Šie stebėsenos ir įvertinimo įsipareigojimai turėtų atsispindėti tekste.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

Pagrindimas

Būtina, kad būtų suteikta pakankamai laiko nuo tada, kai bus sėkmingai įdiegta centrinė elektroninė bazė ir ši bazė taps privaloma priemone pagal šiuo metu svarstomą pasiūlymą pakeisti Pirmosios bendrovių teisės direktyvos 3 straipsnio 4 dalį, iki pareigos paskelbti sąsają ir nuorodą įgyvendinimo.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas

Komisijos pasiūlymu siekiama padėti skatinti ES bendrovių konkurencingumą mažinant administracinę naštą, užkrautą Europos bendrovių teisės direktyvų (toliau – EBTD), ten, kur ją galima sumažinti be didelio neigiamo poveikio kitoms suinteresuotosioms šalims. Pasiūlymas taikomas Trečiajai ir Šeštajai EBTD (atitinkamai Tarybos direktyvos 78/855/EEB ir 82/891/EEB), susijusioms su vidaus akcinių bendrovių jungimu ir skaidymu. Be to, Komisija pasiūlė suderinti Direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas su pakeitimais, padarytais remiantis vidaus bendrovių jungimosi tvarka. Be to, kai kurie pakeitimai siūlomi Antrajai EBTD (Tarybos direktyva 77/91/EB).

Trečiojoje ir Šeštojoje EBTD šiuo metu yra daug išsamių atskaitomybės reikalavimų, kurių turi laikytis bendrovės, dalyvaujančios jungimo arba skaidymo procese, ir dėl kurių jos patiria didelių išlaidų. Tam tikromis aplinkybėmis tuos reikalavimus dubliuoja reikalavimai, nustatyti Antrojoje EBTD. Direktyvose nustatytos priemonės, skirtos informuoti akcininkus apie sandorius, buvo sukurtos prieš 30 metų, todėl jose neatsižvelgiama į šiuolaikinių technologijų galimybes. Dėl to bendrovės patiria nereikalingų išlaidų. Galiausiai dėl pakeitimų, padarytų pastaraisiais metais kitose direktyvose, o ypač Antrosios direktyvos pakeitimų kreditorių apsaugos srityje, gali atsirasti tam tikrų prieštaravimų tarp skirtingų direktyvų.

Bendrosios pastabos

Pranešėja džiaugiasi Komisijos pasiūlymu ir pritaria bendrajam tikslui sumažinti bendrovėms užkrautą administracinę naštą. Tačiau pranešėja taip pat įžvelgia būtinybę užtikrinti, kad įgyvendinimo procese būtų veiksmingai panaudotos įvairios galimybės, skirtos šiam tikslui, kad būtų sumažinta administracinė našta ir iki galo išnaudotas reikalavimų supaprastinimo potencialas. Reikėtų pažymėti, kad veiksmingas naštos sumažinimas priklausys nuo pačių valstybių narių, bendrovių ir suinteresuotųjų šalių pasirinktų galimybių įgyvendinimo ir pasirinkimo. Pranešėja taip pat mano, kad turėtų būti rūpestingai nustatoma pusiausvyra tarp galimų bendrovių pajamų ir kitų suinteresuotųjų šalių, visų pirma akcininkų, apsaugos. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į visas neseniai padarytų EBTD pakeitimų, kurie pasižymi tikslia strategija, fragmentišku nagrinėjimu ir dažnais pakeitimais, aplinkybes. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į direktyvų pakeitimų dažnumą ir perkėlimo galutinius terminus nėra laiko vertinti jų poveikio.

Konkrečios aplinkybės

1.        Teisinis pagrindas

Pasiūlymo teisinis pagrindas turėtų būti Sutarties 44 straipsnio 2 dalies g punktas, kaip nurodyta Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume.

2.        Paprastinimas ir derinimas

Pranešėja pritaria pastangoms kiek įmanoma suderinti direktyvų nuostatas, iš dalies pakeistas šiuo pasiūlymu.

Visų pirma šiais atvejais:

-          nuoseklus Trečiosios ir Šeštosios EBTD keitimas, kai kalbama apie galimybę vienbalsiai atsisakyti prievolės sudaryti vadovybės ataskaitą, susijusią su akcininkų ir kitų vertybinių popierių, suteikiančių balso teisę, turėtojų jungimo sąlygų projektais;

-          sveikintinas Direktyvos 2005/56/EB nuostatų derinimas su neseniai atliktais Trečiosios ir Šeštosios EBTD pakeitimais dėl jungimo sąlygų projekto pateikimo;

-          ekspertų ataskaitų reikalavimų pagal Šeštąją ir Antrąją EBTD dubliavimo panaikinimas;

-          Trečiosios ir Šeštosios EBTD nuostatų dėl kreditorių apsaugos derinimas su Antrąja EBTD.

3.        Informacijos skelbimas

Pranešėja pritaria tam, kad Trečiojoje, Šeštojoje ir Dešimtojoje direktyvose būtų nuosekliai įdiegta alternatyva Pirmojoje direktyvoje (Tarybos direktyva 68/151/EEB) nustatytai informacijos skelbimo tvarkai. Tačiau ši alternatyva turėtų būti taikoma tik bendrovių interneto svetainei. Akcininkui ir (arba) kreditoriui atrodo natūralu ir akivaizdu, kad su bendrove susijusių dokumentų ir informacijos galima ieškoti bendrovės interneto svetainėje. Turėtų būti pabrėžta, kad ši galimybė, derinama su prievole centrinėje elektroninėje bazėje skelbti nuorodą ir saitą, tik tokiu atveju veiksmingai sumažins reikalavimą skelbti informaciją, jei centrinė elektroninė bazė sėkmingai taps privaloma priemone, kaip nustatoma nagrinėjamame Komisijos pasiūlyme iš dalies keisti Pirmosios EBTD (COM(2008)33) 3 straipsnio 4 dalį. Šio pasiūlymo rezultatai dar nežinomi.

Šiomis aplinkybėmis taip pat turėtų būti pabrėžiamas susirūpinimas dėl direktyvos šiame pasiūlyme ir Pirmosios EBTD 3 straipsnio 4 dalies pakeitimo įgyvendinimo terminų. Būtina, kad būtų palikta pakankamai laiko nuo centrinės elektroninės bazės sukūrimo iki prievolės skelbti saitą ir nuorodą įgyvendinimo. Nepaisant to, pranešėja pritaria skaidrumą užtikrinančios prievolės skelbti informaciją nustatymui. Ji taip pat turėtų užtikrinti skelbimo datos tikrumą (t. y. informacijos interneto svetainėje paskelbimo datą), kuri taip pat turėtų būti nurodyta centrinėje elektroninėje bazėje.

4.        Susipažinimas su dokumentais

Daug Trečiosios ir Šeštosios EBTD nuostatų buvo sukurtos siekiant apsaugoti akcininkų teises. Todėl ribojant bet kurias bendrovių prievoles atsižvelgiama į akcininkų interesus gauti informaciją. Jei keliamas klausimas apie akcininkų informavimo priemones, turėtų būti aptariama akcininkų galimybė susipažinti su informacija ir galima tos galimybės kaina. Todėl pranešėja mano, kad dėl internetu pateikiamų dokumentų sumažėjusios bendrovių sąnaudos turėtų būti derinamos su akcininkų interesų jų prašymu gauti pageidaujamos formos dokumentus apsauga.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (11.3.2009)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB ir Direktyvos 2005/56/EB nuostatos dėl atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves
(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

Nuomonės referentas: Gay Mitchell

app

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama supaprastinti atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimus jungiant ir skaidant tam tikras Europos bendroves. Tokios iniciatyvos, kurių tikslas – sumažinti administracinę naštą, kuri be reikalo varžo Europos bendrovių ūkinę veiklą, ypač sveikintinos dabartinėmis rinkos sąlygomis, kai Europos bendrovių veiklos efektyvumas ir konkurencingumas pasaulio mastu yra ypač svarbūs.

Nors Komisijos direktyvoje siūlomų sprendimų nebūtų galima pavadinti didelio masto teisėkūros persvarstymu, vis dėlto tai maži žingsniukai teisinga kryptimi. Iš tikrųjų nuomonės referentas labai teigiamai vertina tai, kad į pasiūlymą buvo įtraukta Parlamento nuomonė, išreikšta jo 2008 m. gegužės 21 d. priimtoje rezoliucijoje, kurioje pirmenybė iš esmės buvo teikiama ribotoms konkrečioms supaprastinimo priemonėms, o ne visiškam arba daliniam Europos bendrovių teisių direktyvų panaikinimui[1].

2008 m. gegužės 21 d. rezoliucijoje taip pat pabrėžta, kad svarbu atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių interesus. Komisijos siūlomos priemonės labai palankiai vertinamos dar ir todėl, kad jų poveikio vertinime ir teisėkūros sprendimuose ypatingas dėmesys skiriamas administracinės naštos sumažinimui, tuo pačiu metu atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių interesus. Todėl ši direktyva atitinka Komisijos vykdomą ir Parlamento remiamą didelio masto teisės aktų supaprastinimo procesą.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad bendrovių susiliejimai ir skaidymai, kuriems vykstant dalyvauja kontroliuojančiosios įmonės ir jų kontroliuojamosios bendrovės – tai ypatingi atvejai, kuriais galima būtų ir reikėtų sumažinti atskaitomybės reikalavimus visoje ES. Todėl nuomonės referentas pritaria pasiūlymui pakeisti dabartinę valstybių narių teisę daryti tam tikrų administracinių reikalavimų išimtis ir pradėti taikyti taisyklę, kuri galiotų visoje ES.

Panašiai ir dėl dvigubos atskaitomybės reikalavimo, kuris yra trečiosios, šeštosios[2] ir antrosios[3] direktyvų taikymo bendrovėms rezultatas, randasi per didelė administracinė našta. Todėl valstybėms narėms suteiktas leidimas jį panaikinti reikštų teigiamą tendenciją.

Nuomonės referentas pritaria minčiai pritaikyti dabartines atskaitomybės taisykles taip, kad Europos bendrovės galėtų teikti dokumentus naudodamos šiuolaikines informacines technologijas. Bendrija tampa vis technologiškesnė, šie pokyčiai turėtų atsispindėti jos įstatymuose. Naujų įrankių naudojimas padėtų ne tik sumažinti susijusias administracines išlaidas, bet ir tausoti aplinką.

Reikėtų pažymėti, kad nuomonės referentas teigiamai vertina išsamų poveikio įvertinimą šiuo klausimu. Užuot pateikus nerealius kiekinius skaičiavimo rezultatus, kurių paklaidų vis tiek bus, dokumente išdėstytas labai tinkamas kokybinis Komisijos siūlomų teisėkūros sprendimų pagrindimas. Nuomonės referentas tikisi, kad Komisija išlaikys šį aukštą analitinį standartą ir ateityje patobulins duomenų tikslumą, jei įmanoma, visuose supaprastinimo pasiūlymuose.

AMENDMENTS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 78/855/EEB

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia jungimo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia išsamų jungimo sąlygų projektą savo interneto svetainėje, pateikia šioje svetainėje atitinkamą nuorodą ar hipersaitą arba, jei neturi savo interneto svetainės, kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data. Valstybės narės gali parengti nuostatą dėl laikino prieigos prie interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, ar prie centrinės elektroninės bazės trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti valstybes nares parengti nuostatas, kuriose būtų patikslinama, kada techninis interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, paslaugų trikdymas gali būti laikomas aplaidžiu elgesiu, kuris neatitinka atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų.

Jei bendrovė turi savo interneto svetainę, bet joje neskelbiama informacijos, akcininkai gali likti nesupratę ar blogai informuoti.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 78/855/EEB

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.

Nepažeidžiant 1 pastraipos nuostatų, kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.

Pagrindimas

Pakeitimas teikiamas siekiant, kad akcininkai negalvotų, jog jie negali prašyti popierinės kopijos, kadangi tai reikštų, jog bendrovės atsakomybė perkeliama akcininkams.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto c papunktis

Direktyva 78/855/EEB

11 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu. Valstybės narės gali parengti nuostatą dėl laikino prieigos prie interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, ar prie centrinės elektroninės bazės trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti valstybes nares parengti nuostatas, kuriose būtų patikslinama, kada techninis interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, paslaugų trikdymas gali būti laikomas aplaidžiu elgesiu, kuris neatitinka atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Direktyva 82/891/EEB

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia skaidymo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti nurodyta skaidymo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia išsamų jungimo sąlygų projektą savo interneto svetainėje, pateikia šioje svetainėje atitinkamą nuorodą ar hipersaitą arba, jei neturi savo interneto svetainės, kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti nurodyta skaidymo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data. Valstybės narės gali parengti nuostatą dėl laikino prieigos prie interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, ar prie centrinės elektroninės bazės trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti valstybes nares parengti nuostatas, kuriose būtų patikslinama, kada techninis interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, paslaugų trikdymas gali būti laikomas aplaidžiu elgesiu, kuris neatitinka atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų.

Jei bendrovė turi savo interneto svetainę, bet joje neskelbiama informacijos, akcininkai gali likti nesupratę ar blogai informuoti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 82/891/EEB

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.

Nepažeidžiant 1 pastraipos nuostatų, kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.“

Pagrindimas

Pakeitimas teikiamas siekiant, kad akcininkai negalvotų, jog jie nebegali prašyti popierinės kopijos, kadangi tai reikštų, jog bendrovės atsakomybė perkeliama akcininkams.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto c papunktis

Direktyva 82/891/EEB

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu“.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę išsaugoti elektroninę 1 dalyje minimų dokumentų kopiją 1 dalyje minimu laikotarpiu. Valstybės narės gali parengti nuostatą dėl laikino prieigos prie interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, ar prie centrinės elektroninės bazės trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti valstybes nares parengti nuostatas, kuriose būtų patikslinama, kada techninis interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, paslaugų trikdymas gali būti laikomas aplaidžiu elgesiu, kuris neatitinka atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2005/56/EB

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skelbimas pagal pirmą pastraipą nebūtinas, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, bendrovė skelbia jungimo sąlygų projektą savo arba kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data.“

Toks skelbimas nebūtinas bendrovei, jeigu kurį laiką, pradedant ne vėliau kaip likus mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos, ji skelbia išsamų jungimo sąlygų projektą savo interneto svetainėje, pateikia šioje svetainėje atitinkamą nuorodą ar hipersaitą arba, jei neturi savo interneto svetainės, kokioje nors kitoje interneto svetainėje. Kai bendrovė pasinaudoja šia galimybe, ji paskelbia nuorodą, suteikiančią prieigą prie tos interneto svetainės centrinėje elektroninėje bazėje, nurodytoje Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Toje nuorodoje turi būti jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data. Valstybės narės gali parengti nuostatą dėl laikino prieigos prie interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, ar prie centrinės elektroninės bazės trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti valstybes nares parengti nuostatas, kuriose būtų patikslinama, kada techninis interneto svetainės, kurioje paskelbta informacija, paslaugų trikdymas gali būti laikomas aplaidžiu elgesiu, kuris neatitinka atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų.

Jei bendrovė turi savo interneto svetainę, bet joje neskelbiama informacijos, akcininkai gali likti nesupratę ar blogai informuoti.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves

Nuorodos

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

9.10.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Gay Mitchell

22.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

20.1.2009

11.2.2009

 

 

Priėmimo data

9.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  „Supaprastinta bendrovių verslo aplinka bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse“ (2007/2254(INI)).
  • [2]  Tarybos direktyvos 78/855/EEB ir 82/891/EEB (atitinkamai).
  • [3]  Tarybos direktyva 77/91/EEB.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves

Nuorodos

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.9.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.10.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

9.10.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Renate Weber

3.11.2008

 

 

Svarstymas komitete

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber

Pateikimo data

6.4.2009