Ziņojums - A6-0247/2009Ziņojums
A6-0247/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos

6.4.2009 - (COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Renate Weber

Procedūra : 2008/0182(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0247/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos

(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0576),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6‑0330/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A6‑0247/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā

44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

Pamatojums

Juridiskajam pamatam vajadzētu būt EK līguma 44. panta 2. punkta g) apakšpunktam (skat. arī Direktīvu 2007/63/EK).

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Informācijas izpaušanas prasībām attiecībā uz apvienošanās noteikumu projektu pārrobežu apvienošanās gadījumos saskaņā ar Direktīvu 2005/56/EK vajadzētu būt tādām pašām, kādas piemēro attiecībā uz iekšzemes apvienošanos un sadalīšanos saskaņā ar Direktīvu78/855/EEK un Direktīvu 82/891/EEK.

Pamatojums

Skat. paskaidrojumu Direktīvas 2005/56/EK grozījumam.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Neatkarīga eksperta ziņojums, kas prasīts Direktīvā 77/91/EEK, bieži nav vajadzīgs, ja eksperta ziņojums jāsagatavo arī saskaņā ar Direktīvu 78/855/EEK un Padomes 1982. gada 17. decembra Sesto direktīvu 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu. Tāpēc dalībvalstīm jādod iespēja šajos gadījumos atbrīvot sabiedrības no ziņojuma iesniegšanas prasībām saskaņā ar Otro direktīvu vai noteikt, ka abus ziņojumus var sagatavot viens un tas pats eksperts.

(6) Neatkarīga eksperta ziņojums, kas prasīts Direktīvā 77/91/EEK, bieži nav vajadzīgs, ja eksperta ziņojums jāsagatavo arī saskaņā ar Direktīvu 78/855/EEK un Padomes 1982. gada 17. decembra Sesto direktīvu 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu. Tāpēc dalībvalstīm jādod iespēja šajos gadījumos atbrīvot sabiedrības no ziņojuma iesniegšanas prasībām saskaņā ar Otro direktīvu vai noteikt, ka abus ziņojumus var sagatavot viens un tas pats eksperts. Nevienam labojumam nevajadzētu ierobežot iesaistīto sabiedrību kreditoru interešu aizsardzības sistēmas, kā arī noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt informācijas sniegšanu iesaistīto sabiedrību darbiniekiem.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. daļa

Direktīva 78/855/EEK

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 6. pantam pievieno šādu daļu:

„Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.”

6. pantā papildus iekļauj šādus punktus:

„Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas vismaz mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, kurā pieņemts lēmums par apvienošanās noteikumu projektu, šādas apvienošanās noteikumu projektu pilnībā padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai norādot uz atsauci uz hipersaiti, vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.

 

Tomēr dalībvalstis var pieprasīt, ka apvienošanās un/vai atsauces izdarīšanas uz tīmekļa vietni noteikumu projekts tiek publicēts citādā veidā, kas pastāv dalībvalstīs, ja šis publikācijas veids ir precīzi noteikts un balstās uz objektīviem nosacījumiem, jo īpaši juridiskas noteiktības un informācijas drošības garantēšanai, kā arī ņemot vērā piekļuves esamību tīmekļa vietnei un dalībvalsts praksi.

 

Dalībvalstis var noteikt, kādas sekas ir piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanai un centrālās elektroniskās platformas pārtraukšanai, kuru izraisījuši tehniski vai citi faktori.

 

Piekļuve tīmekļa vietnei ar centrālās elektroniskās platformas starpniecību ir bez maksas.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 78/855/EEK

3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu.”

„Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu. Tomēr eksemplāru papīra formātā izsniedz pēc akcionāra pieprasījuma.

Pamatojums

Vajadzētu precizēt, ka daļu īpašniekiem ir iespēja, ja viņi tā vēlas, iegūt dokumentu eksemplāru gan elektroniskā, gan papīra formātā, jo bieži vien ir vajadzīgs ilgāks laiks un ir apgrūtinoši šos dokumentus izdrukāt vai lietot elektroniskā versijā.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5.c punkts

Direktīva 78/855/EEK

4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„4. Sabiedrībai netiek prasīts 1. punktā minētos dokumentus padarīt pieejamus tās juridiskajā adresē, ja tā padara dokumentus nepārtraukti pieejamus tās tīmekļa vietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktās kopsapulces dienas.

„4. Sabiedrībai netiek prasīts 1. punktā minētos dokumentus padarīt pieejamus tās juridiskajā adresē, ja tā padara dokumentus nepārtraukti pieejamus tās tīmekļa vietnē vismaz mēnesi pirms noteiktās tās kopsapulces dienas, kurā pieņemts lēmums par apvienošanās noteikumu projektu. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tīmekļa vietnē tiek dota iespēja lejupielādēt un saglabāt šo dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts šajā punktā.

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā.

Dalībvalstis var noteikt, kādas sekas ir piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanai, kuru izraisījuši tehniski vai citi faktori.

 

Šo punktu piemēro neatkarīgi no 3. punkta.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir papildināt sākotnējo 3. grozījumu ziņojuma projektā, pievienojot papildu noteikumu, ar kuru dalībvalstīm atļauts paredzēt risinājumus attiecībā uz piekļuves pagaidu pārtraukšanu tīmekļa vietnei.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 78/855/EEK

25. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis neprasa, lai kopsapulce apstiprinātu apvienošanos saskaņā ar 24. pantu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”

Dalībvalstīm nav jāpiemēro 7. pants attiecībā uz 24. pantā minētajām  darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka vienkāršotas apvienošanās gadījumā nevajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā pieprasīt katras apvienošanā iesaistītās sabiedrības kopsapulces apstiprinājumu. Citiem vārdiem sakot, šī prasība pašreiz ir dalībvalstu izvēle, bet tai vajadzētu kļūt obligātai.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 10. punkts

Direktīva 78/855/EEK

26. un 27. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Direktīvas 26. un 27. pantu aizstāj ar šādiem:

10. Direktīvas 27. pantu aizstāj ar šādu pantu:

26. pants

 

Šīs direktīvas 24. un 25. pantu piemēro darbībām, kad viena vai vairākas sabiedrības beidz savu darbību bez likvidācijas un nodod visus savus aktīvus un pasīvus citai sabiedrībai, ja iegūstamās sabiedrības vai iegūstamo sabiedrību visas akcijas un citi vērtspapīri, kas minēti 24. pantā, ir tās sabiedrības turējumā, kura veic iegādi, un/vai tādu personu turējumā, kas tur šīs akcijas un vērtspapīrus savā vārdā, bet minētās sabiedrības interesēs.

 

27. pants

27. pants

Apvienošanās gadījumā, ja vienu vai vairākas sabiedrības iegādājas sabiedrība, kuras turējumā katrā no šīm sabiedrībām ir vismaz 90 %, bet ne visas akcijas un citi vērtspapīri, kuru turēšana dod tiesības balsot kopsapulcēs, dalībvalstis nepieprasa, lai apvienošanos apstiprinātu ieguvējas sabiedrības pilnsapulce, ja tiek izpildīti 8. panta a), b), un c) apakšpunktā minētie nosacījumi.”

Apvienošanās gadījumā, ja vienu vai vairākas sabiedrības iegādājas sabiedrība, kuras turējumā katrā no šīm sabiedrībām ir vismaz 90 %, bet ne visas akcijas un citi vērtspapīri, kuru turēšana dod tiesības balsot kopsapulcēs, dalībvalstis nepieprasa, lai apvienošanos apstiprinātu ieguvējas sabiedrības pilnsapulce, ja tiek izpildīti 8. panta a), b), un c) apakšpunktā minētie nosacījumi.”

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 78/855/EEK

29. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. Direktīvas 29. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

„29. pants

 

Šīs direktīvas 27. un 28. pantu piemēro darbībām, kad viena vai vairākas sabiedrības beidz savu darbību bez likvidācijas un nodod visus savus aktīvus un pasīvus citai sabiedrībai, ja vismaz 90 %, bet ne visas iegūstamās sabiedrības vai iegūstamo sabiedrību akcijas un citi vērtspapīri, kas minēti 27. pantā, ir tās sabiedrības turējumā, kura veic iegādi, un/vai tādu personu turējumā, kas tur šīs akcijas un vērtspapīrus savā vārdā, bet minētās sabiedrības interesēs.”

 

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts

Direktīva 82/891/EEK

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 4. pantam pievieno šādu daļu:

„Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, sadalīšanas noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad sadalīšanas noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.”

4. pantu papildina ar šādiem punktiem:

„Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas vismaz mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, kurā pieņemts lēmums par sadalīšanas noteikumu projektu, šādas sadalīšanas noteikumu projektu pilnībā padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai norādot uz atsauci uz hipersaiti, vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad sadalīšanas noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.”

 

Tomēr dalībvalstis var pieprasīt, ka sadalīšanas un/vai atsauces izdarīšanas uz tīmekļa vietni noteikumu projekts tiek publicēts citādā veidā, kas pastāv dalībvalstīs, ja šis publikācijas veids ir precīzi noteikts un balstās uz objektīviem nosacījumiem, jo īpaši juridiskas noteiktības un informācijas drošības garantēšanai, kā arī ņemot vērā piekļuves esamību tīmekļa vietnei un dalībvalsts praksi.

 

Dalībvalstis var noteikt, kādas sekas ir piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanai un centrālās elektroniskās platformas pārtraukšanai, kuru izraisījuši tehniski vai citi faktori.

 

Piekļuve tīmekļa vietnei ar centrālās elektroniskās platformas starpniecību ir bez maksas.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 82/891/EEK

3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, sabiedrība kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu.”

„Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu. Tomēr eksemplāru papīra formātā izsniedz pēc akcionāra pieprasījuma.

Pamatojums

Atbilstība līdzīgam grozījumam Direktīvā 78/855/EEK.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 5.c punkts

Direktīva 82/891/EEK

4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„4. Sabiedrībai netiek prasīts 1. punktā minētos dokumentus padarīt pieejamus tās juridiskajā adresē, ja tā padara dokumentus nepārtraukti pieejamus tās tīmekļa vietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktās kopsapulces dienas.

„4. Sabiedrībai netiek prasīts 1. punktā minētos dokumentus padarīt pieejamus tās juridiskajā adresē, ja tā padara dokumentus nepārtraukti pieejamus tās tīmekļa vietnē vismaz mēnesi pirms tās kopsapulces dienas, kurā pieņemts lēmums par sadalīšanas noteikumu projektu. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tīmekļa vietnē tiek dota iespēja lejupielādēt un saglabāt šo dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts šajā punktā.

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā.

Dalībvalstis var noteikt, kādas sekas ir piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanai, kuru izraisījuši tehniski vai citi faktori.

 

Šo punktu piemēro neatkarīgi no 3. punkta.

Pamatojums

Atbilstība līdzīgam grozījumam Direktīvā 78/855/EEK. Ar to tiek arī pievienots noteikums, ar kuru dalībvalstīm atļauts paredzēt risinājumus attiecībā uz piekļuves pagaidu pārtraukšanu tīmekļa vietnei.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 1. punkts

Direktīva 2005/56/EK

6. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 6. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

„Publicēšana saskaņā ar pirmo daļu netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.”

Regulas 6. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

„Publicēšana saskaņā ar pirmo daļu netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas vismaz mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, kurā pieņemts lēmums par pārrobežu apvienošanās noteikumu projektu, šādas apvienošanās vienotu noteikumu projektu sabiedrība pilnībā padara pieejamu tīmekļa vietnē vai norādot uz atsauci uz hipersaiti, vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad pārrobežu apvienošanās vienotu noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.”

 

Tomēr dalībvalstis var pieprasīt, ka pārrobežu apvienošanās un/vai atsauces izdarīšanas uz tīmekļa vietni vienoto noteikumu projekts tiek publicēts citādā veidā, kas pastāv dalībvalstīs, ja šis publikācijas veids ir precīzi noteikts un balstās uz objektīviem nosacījumiem, jo īpaši juridiskas noteiktības un informācijas drošības garantēšanai, kā arī ņemot vērā piekļuves esamību tīmekļa vietnei un dalībvalsts praksi.

 

Dalībvalstis var noteikt, kādas sekas ir piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanai un centrālās elektroniskās platformas pārtraukšanai, kuru izraisījuši tehniski vai citi faktori.

 

Piekļuve tīmekļa vietnei ar centrālās elektroniskās platformas starpniecību ir bez maksas.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 2. punkts

Direktīva 2005/56/EEK

15. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Direktīvas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"2. Ja pārrobežu apvienošanos pievienošanas ceļā veic sabiedrība, kurai pieder vismaz 90 %, bet ne visas pievienojamās sabiedrības vai pievienojamo sabiedrību kapitāla daļas vai citi vērtspapīri, kas piešķir balsstiesības pilnsapulcē, tad viena vai vairāku neatkarīgo ekspertu ziņojumi, kā arī pārbaudes veikšanai nepieciešamie dokumenti ir nepieciešami tikai tiktāl, ciktāl valsts tiesību akti, kas reglamentē vai nu iegūstošo sabiedrību, vai pievienojamo sabiedrību, to paredz saskaņā ar Direktīvu 78/855/EEK.”

 

Pamatojums

Salīdzinot ierosināto tekstu ar Direktīvu 2005/56/EK, ar to tiek pievienots vienīgi norādījums „saskaņā ar Direktīvu 78/855/EEK”. Šāds papildinājums nav vajadzīgs un rada neskaidrības. Ir skaidrs, ka valsts tiesību aktos tiek noteiktas prasības un ka tas tiek darīts saskaņā ar direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a pants

 

Atkārtotas pārbaudes prasība

 

Piecus gadus pēc 5. panta 1. punktā noteiktā termiņa Komisija pārskata šīs direktīvas darbību, īpaši to, kā tā ietekmē administratīvā sloga samazināšanos uzņēmumiem, ņemot vērā pieredzi, kas gūta direktīvas piemērošanas gaitā, un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par direktīvas turpmākiem grozījumiem.

Pamatojums

Komisija ietekmes novērtējumā norādījusi, ka piecus gadus pēc grozījumu transponēšanas vajadzētu novērtēt pasākumu ietekmi. Šīs saistības attiecībā uz uzraudzību un novērtēšanu vajadzētu atspoguļot tekstā.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2013. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt pietiekamu laika posmu starp centrālās elektroniskās platformas izveidošanu un to, kamēr tā kļūst par obligātu instrumentu saskaņā ar izskatīšanas procesā iesniegto priekšlikumu grozīt 1. Uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 3. panta 4. punktu un kamēr tiek īstenotas saistības publicēt saiti un atsauci.

PASKAIDROJUMS

Priekšlikums

Komisijas priekšlikuma mērķis ir uzlabot ES uzņēmējsabiedrību konkurētspēju, samazinot administratīvo slogu, ko nosaka Eiropas uzņēmējdarbības tiesību direktīvas, ja to iespējams izdarīt, būtiski nekaitējot citu ieinteresēto pušu interesēm. Priekšlikums attiecas uz Trešo un Sesto direktīvu (attiecīgi Padomes Direktīvas 78/855/EEK un 82/891/EEK) par iekšzemes akciju sabiedrību apvienošanos un sadalīšanu. Turklāt Komisija ierosināja saskaņot Direktīvu 2005/56/EK par pārrobežu apvienošanos ar grozījumiem, kas veikti saistībā ar iekšzemes apvienošanās kārtību. Turklāt ir ierosināti daži grozījumi Otrajā direktīvā (Padomes Direktīva 77/91/EK).

Trešajā un Sestajā direktīvā pašlaik ir virkne detalizētu prasību par ziņojumiem, kuras jāievēro sabiedrībām, kas iesaistītas apvienošanās vai sadalīšanas procesos, un rada tām ievērojamas izmaksas. Dažos gadījumos šīs prasības dubultojas ar prasībām, kas noteiktas Otrajā direktīvā. Direktīvās noteiktie līdzekļi akcionāru informēšanai tika paredzēti pirms 30 gadiem, un netiek ņemtas vērā mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Visbeidzot, izmaiņas citās direktīvās un it sevišķi grozījumi Otrajā direktīvā saistībā ar kreditoru aizsardzību pēdējo gadu laikā ir radījušas dažas neatbilstībām starp dažādām direktīvām.

Vispārīgi apsvērumi

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atbalsta tā vispārīgo mērķi samazināt uzņēmējsabiedrībām noteikto administratīvo slogu. Tomēr referents arī saskata vajadzību nodrošināt, ka īstenošanas procesā tiek efektīvi izmantotas dažādās šim mērķim paredzētās iespējas, lai samazinātu administratīvo slogu un pilnībā izmantotu prasību vienkāršošanas potenciālu. Jākonstatē, ka efektīva sloga samazināšana būs atkarīga no īstenošanas un tām iespējām, kuras izvēlēsies dalībvalstis, uzņēmējsabiedrības un paši akcionāri. Referents arī uzskata, ka jāatrod līdzsvars starp uzņēmējsabiedrību iespējamiem ieguvumiem un citu ieinteresēto pušu, īpaši akcionāru, aizsardzību. Tas ir īpaši svarīgi jaunāko grozījumu kontekstā, kas veikti Eiropas uzņēmējdarbības tiesību direktīvās, kuras raksturo precīza pieeja, fragmentāra pārstrāde un bieži grozījumi. Tas nozīmē, ka nav laika izvērtēt direktīvās veikto grozījumu ietekmi izmaiņu biežuma un transponēšanas termiņu dēļ.

Īpaši apsvērumi

1.        Tiesiskais pamats

Priekšlikuma tiesiskajam pamatam vajadzētu būt EK līguma 44. panta 2. punkta g) apakšpunktam, kā norādīts Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā.

2.        Vienkāršošana un saskaņošana

Referents atbalsta centienus iespēju robežās saskaņot to direktīvu noteikumus, kuras groza ar šo priekšlikumu.

Īpaši:

-          Trešās un Sestās direktīvas atbilstoši grozījumi, ja tie attiecas uz iespēju vienprātīgi atbrīvot akcionārus un citu tādu vērtspapīru turētājus, kas dod balsstiesības, no pienākuma sagatavot vadības ziņojumu par apvienošanās noteikumu projektu;

-          tiek atzinīgi vērtēta Direktīvas 2005/56/EK noteikumu saskaņošana ar jaunākajiem Trešās un Sestās direktīvas grozījumiem par apvienošanās noteikumu projektu publiskošanu;

-          izvairīšanās no dubultām prasībām ekspertu ziņojumos saskaņā ar Sesto un Otro direktīvu;

-          Trešās un Sestās direktīvas noteikumu pielāgošana Otrajai direktīvai, ņemot vērā kreditoru aizsardzību.

3.        Publicēšana

Referents piekrīt konsekventai Pirmajā direktīvā noteiktā (Padomes Direktīva 68/151/EEK) alternatīvā publicēšanas mehānisma ieviešanai Trešajā, Sestajā un Desmitajā direktīvā. Tomēr šīs alternatīvas izmantošanu jāierobežo attiecībā uz uzņēmējsabiedrību tīmekļa vietnēm. Tīmekļa vietne būtu piemērota un pašsaprotama vieta, kur akcionāri un/vai kreditori meklēs ar uzņēmējsabiedrību saistītus dokumentus un informāciju. Jāuzsver, ka šī iespēja apvienojumā ar pienākumu publicēt atsauci un saiti centrālajā elektroniskajā platformā sniegs paliekošu publicēšanas prasības samazinājumu tikai tad, ja centrālā elektroniskā platforma kļūs par obligātu rīku Komisijas iesniegtā priekšlikuma par grozījumiem Pirmās direktīvas 3. panta 4. punktā (COM(2008)33) rezultātā. Šī priekšlikuma iznākums vēl joprojām nav zināms.

Šajā kontekstā ir jāuzsver arī bažas par direktīvas īstenošanas termiņiem saskaņā ar esošo priekšlikumu un Pirmās direktīvas 3. panta 4. punkta grozījumiem. Ir būtiski, ka tiek piešķirts pietiekami ilgs laiks, kas šķir centrālās elektroniskās platformas ieviešanu un saites un atsauces publicēšanas pienākuma īstenošanu. Tomēr referents atbalsta tāda publicēšanas pienākuma ieviešanu, kas nodrošina pārredzamību. Tam arī jānodrošina noteiktība par publicēšanas datumu (t. i., par publicēšanas tīmekļa vietnē datumu), kuru būtu jāparedz centrālajā elektroniskajā platformā.

4.        Piekļuve dokumentiem

Vairāki Trešās un Sestās direktīvas noteikumi tika izstrādāti tā, lai tie aizsargātu akcionāru tiesības. Tāpēc, samazinot jebkurus uzņēmējsabiedrību pienākumus, jāņem vērā akcionāru intereses, kas saistītas ar informācijas ieguvi. Ja tiek uzdots jautājums par veidu, kā informēt akcionārus, jāņem vērā pieejamība, kuru nodrošina akcionāriem, un iespējamās piekļuves izmaksas. Tāpēc jūsu referents uzskata, ka uzņēmējsabiedrību izmaksu samazinājums, padarot dokumentus pieejamus tiešsaistē, jāapvieno ar akcionāru to interešu aizsardzību, kas saistītas ar dokumentu ieguvi pēc pieprasījuma viņu izvēlētā formā.

Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS (11.3.2009)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu Nr. 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu Nr. 2005/56/EK attiecībā uz ziņojumu un dokumentu prasībām apvienošanās un sadalīšanās gadījumos
(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

Referents: Gay Mitchell

ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas direktīvas priekšlikumu par ziņojumu prasību vienkāršošanu Eiropas uzņēmumu apvienošanās un sadalīšanās gadījumos. Šādas iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt administratīvo slogu Eiropas uzņēmumiem, tiek īpaši atbalstītas saistībā ar pašreizējiem tirgus nosacījumiem, kad Eiropas uzņēmumu ražīgums un konkurētspēja pasaules līmenī ir īpaši svarīga.

Lai gan Komisijas piedāvātie risinājumi šajā direktīvā būtiski nepārveido tiesību aktu, tie tomēr ir mazi soļi pareizajā virzienā. Patiesībā referents ir īpaši priecīgs par to, ka priekšlikumā ir ņemts vērā Parlamenta 2008. gada 21. maijā pieņemtajā rezolūcijā paustais viedoklis, kurā priekšroka tika dota ierobežotas darbības principam, konkrētiem vienkāršošanas pasākumiem, nevis pilnīgai vai daļējai ES uzņēmējdarbības tiesību direktīvu[1] atcelšanai.

Šajā 2008. gada 21. maija rezolūcijā arī uzsvērts, ka ir svarīgi pienācīgi ņemt vērā visu iesaistīto pušu intereses. Šajā kontekstā labvēlīgi ir novērtēti arī Komisijas ierosinātie pasākumi, jo ietekmes novērtējumā un turpmākos juridiskos lēmumos galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai samazinātu administratīvo slogu, vienlaikus aizsargājot iesaistīto pušu intereses. Tāpēc ierosinātā direktīva atbilst nozīmīgākam vienkāršošanas pasākumam, kuru veic Komisija un atbalsta Parlaments.

Referents arī atzīst, ka apvienošanās un sadalīšanās, kurā iesaistīts mātes uzņēmums un tam pakļautie uzņēmumi, ir tieši tie uzņēmējdarbības gadījumi, kuros ziņojumu sniegšanas slogs varētu tikt mazināts visā ES, un to vajadzētu darīt. Tāpēc referents atbalsta to, ka visā ES ir jāievieš kā obligāta prasība pašreiz dalībvalstīm dotā iespēja atļaut nepildīt konkrētus administratīvos pienākumus mātes un meitas uzņēmumu apvienošanās un sadalīšanās gadījumā.

Līdzīgi šķiet, ka pārlieku liels administratīvais slogs ir arī „dubultā ziņojuma” sniegšanas prasība, kura uzņēmumiem izvirzīta gan Trešajā un Sestajā direktīvā, gan Otrajā direktīvā.

Tāpēc, atļaujot dalībvalstīm to atcelt, tiek panākts pozitīvs risinājums.

Referents arī atbalsta pašreizējo ziņošanas noteikumu pielāgošanu, ļaujot Eiropas uzņēmējiem izmantot modernās informācijas tehnoloģijas ziņojumu sniegšanā. Mēs dzīvojam tehnoloģiski ārkārtīgi izglītotā sabiedrībā, un tās tiesību aktiem vajadzētu atspoguļot šīs izmaiņas. Šie jaunie līdzekļi ir videi draudzīgi, un to izmantošana arī samazinās uzņēmējiem administratīvās izmaksas.

Ir jānorāda, ka referents atzinīgi vērtē šī temata vispusīgo iztirzāšanu ietekmes novērtējumā. Kaut arī dažas aptuvenās vērtības šajā dokumentā ir diezgan neprecīzas, kas noteikti var izraisīt kvantitatīvas neprecizitātes, dokumentā ir sniegts pietiekami kvalitatīvs pamatojums attiecībā uz Komisijas ierosinātajiem juridiskajiem risinājumiem. Referents cer, ka visos turpmākajos vienkāršošanas priekšlikumos Komisija saglabās šo augsto analizēšanas standartu un pēc iespējas uzlabos datu precizitāti.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Direktīva 78/855/EEK

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.

Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu pilnībā vai norādot uz atsauci, vai ar hipersaiti padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē. Dalībvalstis var paredzēt noteikumus attiecībā uz piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanu tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja informācija ir ievietota centrālajā elektroniskajā platformā.

Pamatojums

Dalībvalstis vajadzētu mudināt pieņemt noteikumus, ar kuriem precizē, cik ilgam jābūt pakalpojumu pārtraukumam tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietnē, kur informācija ir pieejama, lai to varētu interpretēt kā neuzmanīgu rīcību, kas būtu pretrunā ziņojumu sagatavošanas un dokumentēšanas prasībām.

Ja sabiedrībai ir sava tīmekļa vietne, informācijas nepublicēšana tajā varētu izraisīt akcionāru maldināšanu vai nepietiekamas informācijas sniegšanu tiem.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 78/855/EEK

11. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu.

Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu, neierobežojot 1. apakšpunkta noteikumus.

Pamatojums

Lai akcionāri nedomātu, ka viņi turpmāk vairs nevar pieprasīt kopijas papīra formātā, no kā izrietētu sabiedrības pienākumu uzlikšana akcionāriem.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 78/855/EEK

11. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā.

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā. Dalībvalstis var paredzēt noteikumus attiecībā uz piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanu tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja informācija ir ievietota centrālajā elektroniskajā platformā.

Pamatojums

Dalībvalstis vajadzētu mudināt pieņemt noteikumus, ar kuriem precizē, cik ilgam jābūt pakalpojumu pārtraukumam tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietnē, kur informācija ir pieejama, lai to varētu interpretēt kā neuzmanīgu rīcību, kas būtu pretrunā ziņojumu sagatavošanas un dokumentēšanas prasībām.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts

Direktīva 82/891/EEK

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, sadalīšanas noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad sadalīšanas noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.

Šāda publicēšana netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, sadalīšanas noteikumu pilnībā vai izdarot atsauci, vai ar hipersaiti padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad sadalīšanas noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.” Dalībvalstis var paredzēt noteikumus attiecībā uz piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanu tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja informācija ir ievietota centrālajā elektroniskajā platformā.

Pamatojums

Dalībvalstis vajadzētu mudināt pieņemt noteikumus, ar kuriem precizē, cik ilgam jābūt pakalpojumu pārtraukumam tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietnē, kur informācija ir pieejama, lai to varētu interpretēt kā neuzmanīgu rīcību, kas būtu pretrunā ziņojumu sagatavošanas un dokumentēšanas prasībām.

Ja sabiedrībai ir sava tīmekļa vietne, informācijas nepublicēšana tajā varētu izraisīt akcionāru maldināšanu vai nepietiekamas informācijas sniegšanu tiem.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 82/891/EEK

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu.

Ja akcionārs ir piekritis, ka sabiedrība izmanto elektroniskos līdzekļus informācijas sniegšanai, kopijas var piegādāt pa elektronisko pastu, neierobežojot 1. apakšpunkta noteikumus.

Pamatojums

Lai akcionāri nedomātu, ka viņi turpmāk vairs nevar pieprasīt kopijas papīra formātā, , no kā izrietētu sabiedrības pienākumu uzlikšana akcionāriem.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 82/891/EEK

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas priekšlikums

Grozījumi

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā.”

Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tīmekļa vietnē akcionāriem dota iespēja saglabāt 1. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas laika posmā, kas minēts 1. punktā. Dalībvalstis var paredzēt noteikumus attiecībā uz piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanu tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja informācija ir ievietota centrālajā elektroniskajā platformā.

Pamatojums

Dalībvalstis vajadzētu mudināt pieņemt noteikumus, ar kuriem precizē, cik ilgam jābūt pakalpojumu pārtraukumam tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietnē, kur informācija ir pieejama, lai to varētu interpretēt kā neuzmanīgu rīcību, kas būtu pretrunā ziņojumu sagatavošanas un dokumentēšanas prasībām.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 1. punkts

Direktīva 2005/56/EK

6. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas pr iekšlikums

Grozījumi

Publicēšana saskaņā ar pirmo daļu netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē.

Publicēšana saskaņā ar pirmo daļu netiek prasīta no sabiedrības, ja tā nepārtrauktu laika posmu, kas sākas ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā kopsapulces datuma, apvienošanās noteikumu projektu pilnībā vai norādot uz atsauci, vai ar hipersaiti padara pieejamu tās tīmekļa vietnē vai, ja tai nav savas tīmekļa vietnes, — jebkurā citā tīmekļa vietnē. Ja sabiedrība izmanto šo iespēju, tā publicē atsauci, kas ļauj piekļūt minētajai tīmekļa vietnei centrālajā elektroniskajā platformā, kas minēta Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktā. Šajā atsaucē ietver datumu, kad apvienošanās noteikumu projekts publicēts tīmekļa vietnē. Dalībvalstis var paredzēt noteikumus attiecībā uz piekļuves tīmekļa vietnei pagaidu pārtraukšanu tehnisku vai citu iemeslu dēļ, ja informācija ir ievietota centrālajā elektroniskajā platformā.

Pamatojums

Dalībvalstis vajadzētu mudināt pieņemt noteikumus, ar kuriem precizē, cik ilgam jābūt pakalpojumu pārtraukumam tehnisku iemeslu dēļ tīmekļa vietnē, kur informācija ir pieejama, lai to varētu interpretēt kā neuzmanīgu rīcību, kas būtu pretrunā ziņojumu sagatavošanas un dokumentēšanas prasībām.

Ja sabiedrībai ir sava tīmekļa vietne, informācijas nepublicēšana tajā varētu izraisīt akcionāru maldināšanu vai nepietiekamas informācijas sniegšanu tiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos

Atsauces

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Atbildīgā komiteja

JURI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

9.10.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Gay Mitchell

22.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

20.1.2009

11.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  „Vienkāršota uzņēmējdarbības vide uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās” (2007/2254(INI)).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos

Atsauces

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

9.10.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

9.10.2008

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Renate Weber

3.11.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber