VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft

6.4.2009 - (COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Renate Weber

Procedure : 2008/0182(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0247/2009
Ingediende teksten :
A6-0247/2009
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft

(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0576),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0330/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A6‑0247/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 44, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 44, lid 2, onder g),

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 44, lid 2, onder g), van het EG-Verdrag zijn (zie ook: Richtlijn 2007/63/EG).

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De openbaarmakingsverplichtingen inzake fusievoorstellen in grensoverschrijdende fusies in het kader van richtlijn 2005/56/EG moeten gelijk zijn aan die welke van toepassing zijn op binnenlandse fusies en splitsingen in het kader van Richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EEG.

Motivering

Uitleg van de wijziging van Richtlijn 2005/56/EG.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Het is vaak niet nodig dat een verslag van onafhankelijke deskundigen als bedoeld in Richtlijn 77/91/EEG wordt opgemaakt wanneer ook overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 78/855/EEG en de Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen een deskundigenverslag moet worden opgesteld. De lidstaten dienen in dergelijke gevallen derhalve over de mogelijkheid te beschikken vennootschappen te ontslaan van de verslaggevingsverplichting uit hoofde van de tweede richtlijn of toe te staan dat beide verslagen door dezelfde deskundige worden opgesteld.

(6) Het is vaak niet nodig dat een verslag van onafhankelijke deskundigen als bedoeld in Richtlijn 77/91/EEG wordt opgemaakt wanneer ook overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 78/855/EEG en de Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen een deskundigenverslag moet worden opgesteld. De lidstaten dienen in dergelijke gevallen derhalve over de mogelijkheid te beschikken vennootschappen te ontslaan van de verslaggevingsverplichting uit hoofde van de tweede richtlijn of toe te staan dat beide verslagen door dezelfde deskundige worden opgesteld. Eventuele wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de systemen die bedoeld zijn om de belangen van de schuldeisers van de betrokken vennootschappen te beschermen of aan de regels op grond waarvan de betrokken vennootschappen informatie aan hun werknemers moeten verschaffen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1– punt 2

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 6 wordt de volgende alinea toegevoegd:

In artikel 6 worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite."

"Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de dag van de algemene vergadering waarop het besluit over het fusievoorstel moet worden genomen, dit fusievoorstel op haar eigen internetsite in zijn geheel of via een verwijzing of een link beschikbaar stelt, dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite.

 

De lidstaten kunnen evenwel eisen dat het fusievoorstel en/of een referentie die toegang geeft tot de internetsite gepubliceerd wordt in een andere in de lidstaten bestaande publicatievorm, mits dit duidelijk gedefinieerd is en op objectieve voorwaarden berust, met name ter wille van de rechtszekerheid en informatiebeveiliging en rekening houdend met de beschikbaarheid van internettoegang en met nationale praktijken.

 

De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

 

De toegang tot de internetsite via het centrale elektronische platform is kosteloos.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 – letter b

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 11 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.";

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden. Op vraag van de aandeelhouder worden evenwel afschriften op papier verstrekt."

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de aandeelhouder kan kiezen of hij een elektronisch dan wel papieren afschrift krijgt van documenten die vaak lang zijn en lastig om te printen of alleen in elektronische versie te gebruiken.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 – letter c

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 11 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt indien zij deze gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, op haar internetsite beschikbaar stelt.

"4. Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt indien zij deze gedurende een ononderbroken periode die ten minste één maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt waarop het besluit over het fusievoorstel moet worden genomen, op haar internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet de internetsite gedurende de gehele in dit lid bedoelde periode de mogelijkheid bieden een elektronische kopie van deze bescheiden te downloaden en op te slaan.

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan."

De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

 

Het bepaalde in dit lid doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 3."

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het oorspronkelijke amendement nr. 6 van het ontwerpverslag aan te vullen ten einde de lidstaten in de gelegenheid te stellen oplossingen aan te dragen voor het geval dat de toegang tot de internetsite tijdelijk onderbroken is.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9 – letter a

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 25

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De lidstaten vereisen niet dat een fusie overeenkomstig artikel 24 door de algemene vergadering wordt goedgekeurd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:";

"De lidstaten passen artikel 7 niet toe op de in artikel 24 omschreven rechtshandelingen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:";

Motivering

Het amendement maakt duidelijk dat in geval van vereenvoudigde fusies de goedkeuring van de algemene vergadering van elke vennootschap die de fusie aangaat niet kan worden verplicht door de lidstaten. Met andere woorden, wat tot nu toe een optie was voor de lidstaten, moet verplicht worden.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Richtlijn 78/855/EEG

Artikelen 26 en 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. De artikelen 26 en 27 komen als volgt te luiden:

10. Artikel 27 komt als volgt te luiden:

"Artikel 26

 

De artikelen 24 en 25 zijn van toepassing op rechtshandelingen waarbij het vermogen van een of meer vennootschappen, zowel activa als passiva, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, in zijn geheel overgaat op een andere vennootschap, indien alle aandelen en andere in artikel 24 bedoelde effecten van de overgenomen vennootschap of vennootschappen worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf en/of door personen die deze aandelen en effecten in eigen naam, maar voor rekening van de overnemende vennootschap houden.

 

Artikel 27

Artikel 27

In geval van fusie door overneming van een of meer vennootschappen door een andere vennootschap die niet alle, maar ten minste 90% bezit van de aandelen van elke overgenomen vennootschap en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, stellen de lidstaten de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet verplicht indien is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 8, onder a), b) en c), zijn vastgelegd."

In geval van fusie door overneming van een of meer vennootschappen door een andere vennootschap die niet alle, maar ten minste 90% bezit van de aandelen van elke overgenomen vennootschap en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, stellen de lidstaten de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet verplicht indien is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 8, onder a), b) en c), zijn vastgelegd."

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12. Artikel 29 komt als volgt te luiden:

Schrappen

"Artikel 29

 

De artikelen 27 en 28 zijn van toepassing op rechtshandelingen waarbij het vermogen van een of meer vennootschappen, zowel activa als passiva, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, in zijn geheel overgaat op een andere vennootschap, indien niet alle maar ten minste 90% van de aandelen en andere in artikel 27 bedoelde effecten van de overgenomen vennootschap of vennootschappen worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf en/of door personen die deze aandelen en effecten in eigen naam, maar voor rekening van de overnemende vennootschap houden."

 

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het splitsingsvoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel op de internetsite."

In artikel 4 worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de dag van de algemene vergadering waarop het besluit over het splitsingsvoorstel moet worden genomen, het splitsingsvoorstel op haar eigen internetsite in zijn geheel of via een verwijzing of een link beschikbaar stelt, dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel op de internetsite.

 

De lidstaten kunnen evenwel eisen dat het splitsingsvoorstel en/of een referentie die toegang geeft tot de internetsite gepubliceerd wordt in een andere in de lidstaten bestaande publicatievorm, mits dit duidelijk gedefinieerd is en op objectieve voorwaarden berust, met name ter wille van de rechtszekerheid en informatiebeveiliging en rekening houdend met de beschikbaarheid van internettoegang en met nationale praktijken.

 

De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

 

De toegang tot de internetsite via het centrale elektronische platform is kosteloos."

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter b

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.";

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden. Op verzoek van de aandeelhouder worden evenwel afschriften op papier verstrekt.";

Motivering

Om redenen van consistentie met vergelijkbare amendementen in het kader van Richtlijn 78/855/EEG.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter c

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 9 - lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt indien zij deze gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, op haar internetsite beschikbaar stelt.

"4. Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt indien zij deze gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de dag van de algemene vergadering waarop het besluit over het splitsingsvoorstel moet worden genomen, op haar internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet de internetsite gedurende de gehele in dit lid bedoelde periode de mogelijkheid bieden een elektronische kopie van deze bescheiden te downloaden en op te slaan.

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan."

De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

 

Het bepaalde in dit lid doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 3."

Motivering

Om redenen van consistentie met vergelijkbare amendementen in het kader van Richtlijn 78/855/EEG. Tevens om de lidstaten in de gelegenheid te stellen oplossingen aan te dragen voor het geval dat de toegang tot de internetsite tijdelijk onderbroken wordt.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 1

Richtlijn 2005/56/EG

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In artikel 6, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij tot een openbaarmaking als bedoeld in de eerste alinea overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite."

In artikel 6, lid 1 worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij tot een openbaarmaking als bedoeld in de eerste alinea overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die aanvangt ten minste één maand vóór de dag van de algemene vergadering waarop het besluit over het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie moet worden genomen, het gemeenschappelijk voorstel voor deze fusie op haar eigen internetsite beschikbaar stelt in zijn geheel of via een verwijzing of een link, dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie op de internetsite.

 

De lidstaten kunnen evenwel eisen dat het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie en/of een referentie die toegang geeft tot de internetsite gepubliceerd wordt in een andere in de lidstaten bestaande publicatievorm, mits dit duidelijk gedefinieerd is en op objectieve voorwaarden berust, met name ter wille van de rechtszekerheid en informatiebeveiliging en rekening houdend met de beschikbaarheid van internettoegang en met nationale praktijken.

 

De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

 

De toegang tot de internetsite via het centrale elektronische platform is kosteloos."

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 2

Richtlijn 2005/56/EEG

Artikel 15 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Artikel 15, lid 2, komt als volgt te luiden:

Schrappen

"2. Wanneer een grensoverschrijdende fusie via overneming wordt verwezenlijkt door een vennootschap die niet alle maar ten minste 90% bezit van alle aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen is verbonden, worden de verslagen van één of meer onafhankelijke deskundigen en de voor het toezicht vereiste bescheiden in overeenstemming met Richtlijn 78/855/EEG alleen verlangd voor zover deze verlangd worden bij het nationale recht waaronder de overnemende vennootschap of de overgenomen vennootschap ressorteert."

 

Motivering

De enige wijziging ten aanzien van Richtlijn 2005/56/EG is de toevoeging "in overeenstemming met Richtlijn 78/855/EEG". Deze toevoeging is overbodig en zaait verwarring. Het is duidelijk dat het nationale recht de vereiste vastlegt en dat dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijn.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Herzieningsclausule

 

Vijf jaar na de in artikel 5, lid 1, bedoelde datum evalueert de Commissie de doeltreffendheid van deze richtlijn en met name de gevolgen ervan voor de vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen, in het licht van de ervaring die tijdens de toepassing ervan is opgedaan, en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad eventueel vergezeld van voorstellen voor de verdere wijziging ervan.

Motivering

De Commissie heeft er in de effectbeoordeling op gewezen dat vijf jaar na de omzetting van de wijzigingen, het effect van de maatregelen beoordeeld moet worden. Deze belofte van toezicht en beoordeling moet in de tekst tot uiting komen.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2011 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2013 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Motivering

Tussen het moment waarop het centrale elektronische platform met succes wordt ingesteld en verplicht wordt uit hoofde van het voorstel tot wijziging van artikel 3, lid 4, van de eerste vennootschapsrechtrichtlijn en de implementatie van de verplichting tot het publiceren van een link en een verwijzing geïmplementeerd wordt, moet er voldoende tijd zijn.

TOELICHTING

Het voorstel

Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd bij te dragen tot de versterking van het concurrentievermogen van EU-ondernemingen door waar mogelijk de uit de Europese vennootschapsrechtrichtlijnen voortvloeiende administratieve lasten te verlichten zonder dat zulks ernstige negatieve gevolgen heeft voor andere belanghebbenden. Het voorstel is toegespitst op de derde en zesde vennootschapsrechtrichtlijn (respectievelijk richtlijn 78/855/EEG van de Raad en richtlijn 82/891/EEG van de Raad) betreffende binnenlandse fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen. Bovendien stelde de Commissie voor richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies af te stemmen op de wijzigingen die in de regeling voor binnenlandse fusies zijn aangebracht. Daarnaast worden een aantal wijzigingen op de tweede vennootschapsrechtrichtlijn (richtlijn 77/91/EG) van de Raad) voorgesteld.

De derde richtlijn en de zesde richtlijn bevatten momenteel een aantal gedetailleerde verslaggevingsverplichtingen die vennootschappen die aan een fusie of splitsing deelnemen, in acht moeten nemen en die aanzienlijke kosten voor deze vennootschappen met zich meebrengen. In bepaalde situaties overlappen deze verplichtingen en de in de tweede richtlijn vastgelegde verplichtingen elkaar. De middelen waarin de richtlijnen voorzien om aandeelhouders te informeren, zijn 30 jaar geleden vastgelegd en houden dus geen rekening met de thans bestaande technologische mogelijkheden. Dit leidt tot onnodige kosten voor de vennootschappen Ten slotte hebben sommige wijzigingen op het gebied van de bescherming van schuldeisers die de afgelopen jaren in andere richtlijnen, en met name in de tweede richtlijn, zijn aangebracht, tot een aantal inconsistenties tussen de diverse richtlijnen geleid.

Algemene opmerkingen

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie en steunt de algemene doelstelling om de administratieve lasten van vennootschappen te verminderen. De rapporteur vindt echter ook dat verzekerd moet worden dat bij de tenuitvoerlegging de verschillende hiervoor ontworpen opties effectief gebruikt worden om de vermindering van de administratieve lasten te realiseren en de kansen die de vereenvoudiging van de verplichtingen biedt, ten volle te benutten. Er dient op te worden gewezen dat de effectieve vermindering van lasten zal afhangen van de tenuitvoerlegging en van de keuzes die de lidstaten, vennootschappen en aandeelhouders zelf maken. De rapporteur meent ook dat een zorgvuldig evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen de mogelijke voordelen voor de vennootschappen en de bescherming van andere betrokken partijen, met name de aandeelhouders. Dit is met name van belang in de hele context van de recente wijzigingen aan de vennootschapsrechtrichtlijnen, die gekenmerkt worden door een puntsgewijze aanpak, een versplinterde benadering en frequente wijzigingen. Dit betekent dat er geen tijd is om de gevolgen van de wijzigingen aan de richtlijnen te beoordelen, gezien hun frequentie en omzettingstermijnen.

Artikelsgewijze toelichting

1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het voorstel moet artikel 44, lid 2, punt g) zijn, zoals is aangegeven in de toelichting van de Commissie bij het voorstel.

2. Vereenvoudiging en onderlinge afstemming

De rapporteur steunt de inspanningen om de bepalingen van de door dit voorstel gewijzigde richtlijnen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Dit betreft met name:

-  consequente wijziging van de derde en de zesde richtlijn waar deze verwijst naar de mogelijkheid dat het managementverslag inzake fusievoorstel niet moet worden opgesteld wanneer daarmee unaniem wordt ingestemd door de aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden;

-  afstemming van de bepalingen van richtlijn 2005/56/EG op de recente wijzigingen aan de derde en zesde richtlijn inzake de openbaarmaking van het fusievoorstel, die verwelkomd wordt;

-  wegwerken van de dubbele verplichting voor deskundigenverslagen in het kader van de zesde en de tweede richtlijn;

-  aanpassing van de bepalingen inzake de bescherming van schuldeisers van de derde en de zesde richtlijn aan de bepalingen van de tweede richtlijn.

3. Bekendmaking

De rapporteur stemt ermee in dat op consequente wijze in de derde, zesde en tiende richtlijn een alternatief wordt geïntroduceerd op het bekendmakingsmechanisme van de eerste richtlijn (Richtlijn 68/151/EEG van de Raad). Dit alternatief dient echter beperkt te worden tot de eigen website van de vennootschap. Het spreekt vanzelf dat aandeelhouders en/of schuldeisers op de website van de onderneming zullen zoeken naar documenten en informatie over deze onderneming. Het dient te worden benadrukt dat deze mogelijkheid in combinatie met de verplichting om een verwijzing en een link te publiceren op het centraal elektronisch platform, alleen dan kan leiden tot een forse vermindering van de bekendmakingsverplichtingen, indien het centraal elektronisch platform met succes een verplicht instrument wordt als gevolg van het huidige Commissievoorstel om artikel 3, lid 4, van de eerste vennootschapsrichtlijn te wijzigen (COM(2008)0033). De resultaten van dit voorstel zijn nog niet bekend.

In dit verband dient ook te worden gewezen op de problemen inzake de uitvoeringstermijnen van de richtlijn in het kader van onderhavig voorstel en van de wijziging van artikel 3, lid 4, van de eerste vennootschapsrechtrichtlijn. Er moet voldoende tijd worden gelaten tussen de instelling van het centraal elektronisch platform en de implementatie van de verplichting om een link en een verwijzing te publiceren. Toch steunt de rapporteur de introductie van deze openbaarmakingsverplichting, omdat dit de transparantie waarborgt. Het zou ook moeten zorgen voor zekerheid inzake de datum van bekendmaking (d.w.z. de datum waarop de website gepubliceerd wordt), die ook op het centraal elektronisch platform zou moeten worden gegeven.

4. Toegang tot documenten

Een groot aantal bepalingen van de derde en de zesde vennootschapsrichtlijn hadden tot doel de rechten van de aandeelhouders te beschermen. Bij elke vermindering van de verplichtingen van vennootschappen zou dan ook rekening moeten worden gehouden met het recht van de aandeelhouders om informatie te verkrijgen. Wanneer de vraag wordt gesteld naar de middelen om de aandeelhouders te informeren, moeten de toegankelijkheid voor de aandeelhouders en eventuele toegangskosten in overweging worden genomen. Om die reden vindt de rapporteur dat de vermindering van kosten voor de ondernemingen door documenten on line toegankelijk te maken, gecombineerd moet worden met de bescherming van het recht van de aandeelhouders om op hun verzoek documenten in de door hen verkozen vorm te verkrijgen.

ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken (11.3.2009)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft
(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

Rapporteur voor advies: Gay Mitchell

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de vereenvoudiging van verslaggevingsverplichtingen in geval van fusies en splitsingen van bepaalde Europese ondernemingen. Dergelijke voorstellen die de vermindering van onnodige administratieve lasten voor Europese ondernemingen beogen zijn bijzonder welkom in de context van de huidige marktomstandigheden, waarin de efficiëntie en het wereldwijde concurrentievermogen van de Europese bedrijven van bijzonder belang zijn.

De oplossingen die de Commissie in deze richtlijn voorstelt houden weliswaar geen grote herziening van de wetgeving in, maar zijn toch kleine stappen in de goede richting. De rapporteur ziet met grote tevredenheid dat in het voorstel rekening is gehouden met het standpunt van het Parlement zoals geformuleerd in een resolutie van 21 mei 2008, waarin het verklaart dat het in beginsel beperkte, concrete vereenvoudigingsmaatregelen verkiest boven een volledige of gedeeltelijke schrapping van de communautaire richtlijnen inzake vennootschapsrecht[1].

De resolutie van 21 mei 2008 benadrukte ook dat rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. De door de Commissie voorgestelde maatregelen worden ook in dit verband positief bevonden, aangezien de effectbeoordeling en de daarop volgende wetgevende oplossing gericht zijn op de vermindering van administratieve lasten, terwijl de belangen van de betrokken beschermd blijven. De voorgestelde richtlijn is dan ook in overeenstemming met het algemene vereenvoudigingsbeleid van de Commissie en krijgt de steun van het Parlement.

De rapporteur erkent ook dat fusies en splitsingen waarbij moeder- en dochterondernemingen betrokken zijn, bijzondere gevallen van bedrijfsoperaties zijn waarin de verslaggevingsverplichtingen in de hele EU kunnen en moeten worden verminderd. De rapporteur vindt het dan ook goed dat de huidige optie van de lidstaten om uitzonderingen op administratieve verplichtingen toe te staan in fusies en splitsingen tussen moeder- en dochterondernemingen, omgevormd wordt tot een verplichting in de hele EU.

Een overdreven administratieve last is ook de "dubbele rapportage"-verplichting die voortvloeit uit het feit dat bedrijven zowel de derde en zesde richtlijn[2] als de tweede richtlijn[3] moeten naleven. Dat de lidstaten deze verplichting mogen schrappen is dan ook een positieve ontwikkeling.

De rapporteur is er ook voorstander van de huidige rapportageregels aan te passen zodat de Europese bedrijven moderne informatietechnologie kunnen gebruiken voor de rapportage. We leven in een Gemeenschap die steeds technologischer wordt en de communautaire wetten moeten deze evolutie weerspiegelen. Het gebruik van deze nieuwe instrumenten zal niet alleen de administratieve kosten van bedrijven drukken, maar is ook milieuvriendelijk.

De rapporteur waardeert het dat de effectbeoordeling op dit gebied zo uitvoerig is. Ook al worden er een paar vergezochte methodes voorgesteld die noodzakelijkerwijze zullen leiden tot onnauwkeurigheden in de cijfers, toch biedt het document een adequate kwalitatieve basis voor de wetgevende oplossingen die de Commissie voorstelt. De rapporteur hoopt dat de Commissie voor alle toekomstige vereenvoudigingsvoorstellen haar hoog niveau van analyse handhaaft en waar mogelijk nog nauwkeuriger is inzake gegevens.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1– punt 2

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite.

Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel in zijn geheel of via een verwijzing of een link op haar eigen internetsite beschikbaar stelt dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite waarop de informatie staat of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om bepalingen vast te stellen die verduidelijken in hoeverre een technische onderbreking van de website waarop de informatie beschikbaar wordt gesteld, kan worden beschouwd als een nalatigheid die tegen de verslaggevings- en documentatieverplichtingen ingaat.

Indien de vennootschap een eigen internetsite heeft, zouden misverstanden kunnen ontstaan of zouden de aandeelhouders onjuiste informatie kunnen krijgen als de informatie niet op die site wordt gepubliceerd.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 – letter b

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.

Onverminderd de bepalingen van alinea 1 en wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.

Motivering

Er moet worden voorkomen dat dit kan worden geïnterpreteerd als zou de aandeelhouder niet meer om een papieren exemplaar kunnen vragen, aangezien de verantwoordelijkheid dan van de vennootschap op de aandeelhouder zou worden afgewenteld.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 – letter c

Richtlijn 78/855/EEG

Artikel 11 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan.

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite waarop de informatie staat of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om bepalingen vast te stellen die verduidelijken in hoeverre een technische onderbreking van de website waarop de informatie beschikbaar wordt gesteld, kan worden beschouwd als een nalatigheid die tegen de verslaggevings- en documentatieverplichtingen ingaat.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het splitsingsvoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel op de internetsite.

Van een vennootschap mag niet worden verlangd dat zij tot een dergelijke openbaarmaking overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het splitsingsvoorstel in zijn geheel of via een verwijzing of een link op haar eigen internetsite beschikbaar stelt dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel op de internetsite. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite waarop de informatie staat of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om bepalingen vast te stellen die verduidelijken in hoeverre een technische onderbreking van de website waarop de informatie beschikbaar wordt gesteld, kan worden beschouwd als een nalatigheid die tegen de verslaggevings- en documentatieverplichtingen ingaat.

Indien de vennootschap een eigen internetsite heeft, zouden misverstanden kunnen ontstaan of zouden de aandeelhouders onjuiste informatie kunnen krijgen als de informatie niet op die site wordt gepubliceerd.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter b

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.

Onverminderd de bepalingen van alinea 1 en wanneer een aandeelhouder ermee heeft ingestemd dat de vennootschap inlichtingen langs elektronische weg verstrekt, mogen afschriften per elektronische post worden toegezonden.

Motivering

Er moet worden voorkomen dat dit kan worden geïnterpreteerd als zou de aandeelhouder niet meer om een papieren exemplaar kunnen vragen, aangezien de verantwoordelijkheid dan van de vennootschap op de aandeelhouder zou worden afgewenteld.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 – letter c

Richtlijn 82/891/EEG

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan.

Lid 3 is niet van toepassing indien de internetsite aandeelhouders gedurende de gehele in lid 1 bedoelde periode de mogelijkheid biedt een elektronische kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden op te slaan. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite waarop de informatie staat of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om bepalingen vast te stellen die verduidelijken in hoeverre een technische onderbreking van de website waarop de informatie beschikbaar wordt gesteld, kan worden beschouwd als een nalatigheid die tegen de verslaggevings- en documentatieverplichtingen ingaat.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 1

Richtlijn 2005/56/EG

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij tot een openbaarmaking als bedoeld in de eerste alinea overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel op haar eigen of op een andere internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite.

Van een vennootschap wordt niet verlangd dat zij tot een openbaarmaking als bedoeld in de eerste alinea overgaat indien zij gedurende een ononderbroken periode die uiterlijk een maand vóór de dag van de algemene vergadering aanvangt, het fusievoorstel in zijn geheel of via een verwijzing of een link op haar eigen internetsite beschikbaar stelt dan wel, indien zij geen eigen internetsite heeft, op een andere internetsite. Wanneer een vennootschap van deze mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing die toegang biedt tot de desbetreffende internetsite op het in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale elektronische platform. De verwijzing bevat de datum van de openbaarmaking van het fusievoorstel op de internetsite. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen voor het geval dat de toegang tot de internetsite waarop de informatie staat of het centrale elektronische platform om technische of andere redenen tijdelijk onderbroken is.

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om bepalingen vast te stellen die verduidelijken in hoeverre een technische onderbreking van de website waarop de informatie beschikbaar wordt gesteld, kan worden beschouwd als een nalatigheid die tegen de verslaggevings- en documentatieverplichtingen ingaat.

Indien de vennootschap een eigen internetsite heeft, zouden misverstanden kunnen ontstaan of zouden de aandeelhouders onjuiste informatie kunnen krijgen als de informatie niet op die site wordt gepubliceerd.

PROCEDURE

Titel

Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen

Document- en procedurenummers

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Commissie ten principale

JURI

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ECON

9.10.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Gay Mitchell

22.10.2008

 

 

Behandeling in de commissie

20.1.2009

11.2.2009

 

 

Datum goedkeuring

9.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen (2007/2254(INI).
  • [2]  Respectievelijk Richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad.
  • [3]  Richtlijn 77/91/EEG van de Raad.

PROCEDURE

Titel

Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen

Document- en procedurenummers

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Datum indiening bij EP

24.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

9.10.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

9.10.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Renate Weber

3.11.2008

 

 

Behandeling in de commissie

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Datum goedkeuring

31.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber

Datum indiening

6.4.2009