SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

6.4.2009 - (COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Renate Weber

Procedura : 2008/0182(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0247/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0576),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0330/2008),

–   uwzględniając art.51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0247/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

Uzasadnienie

Podstawą prawną powinien być art. 44 ust. 2 lit. g) (zobacz również: dyrektywa 2007/63/WE).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Wymogi ujawniania dotyczące planu połączenia w przypadku połączeń transgranicznych, przewidziane w dyrektywie 2005/56/WE, powinny być podobne do tych stosowanych przy połączeniach i podziałach krajowych, zgodnie z dyrektywami 78/855/EWG i 82/891/EWG.

Uzasadnienie

Wytłumaczenie poprawki do dyrektywy 2005/56/WE.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Sprawozdanie niezależnego biegłego określone w dyrektywie 77/91/EWG często nie jest konieczne w przypadku istnienia obowiązku sporządzenia sprawozdania biegłego również na mocy przepisów dyrektywy 78/855/EWG oraz szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej podziału spółek akcyjnych. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość zwolnienia spółek z wymogu sprawozdań określonego w drugiej dyrektywie albo zagwarantowania, aby obydwa sprawozdania mogły być przygotowane przez tego samego biegłego.

(6) Sprawozdanie niezależnego biegłego określone w dyrektywie 77/91/EWG często nie jest konieczne w przypadku istnienia obowiązku sporządzenia sprawozdania biegłego również na mocy przepisów dyrektywy 78/855/EWG oraz szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej podziału spółek akcyjnych. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość zwolnienia spółek z wymogu sprawozdań określonego w drugiej dyrektywie albo zagwarantowania, aby obydwa sprawozdania mogły być przygotowane przez tego samego biegłego. Wszelkie zmiany powinny pozostawać bez uszczerbku dla systemów ochrony interesów wierzycieli spółek uczestniczących, jak również wszelkich przepisów mających na celu dostarczanie informacji pracownikom spółek uczestniczących.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 2

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków łączenia na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej.”.

W art. 6 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się przynajmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków łączenia, udostępni ona projekt warunków takiego łączenia na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, publikuje odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to zawiera datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej.

 

Państwa członkowskie mogą jednak wymagać opublikowania projektu warunków łączenia i/lub odniesienia do strony internetowej w jakiejkolwiek innej formie istniejącej w państwach członkowskich, pod warunkiem, że jest ona dobrze określona i oparta na obiektywnych warunkach, zwłaszcza dla zachowania pewności prawnej i bezpieczeństwa informacji i przy uwzględnieniu dostępności Internetu i praktyk państw członkowskich.

 

Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia dostępu do strony internetowej i tymczasowych zakłóceń centralnej platformy cyfrowej, spowodowanych przez czynniki techniczne lub inne.

 

Dostęp do strony internetowej poprzez centralną platformę cyfrową jest bezpłatny.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)

Dyrektywa 78/855/EWG

Ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.”;

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną. Jednakże na wniosek akcjonariusza dostarcza mu się wersje papierowe.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że akcjonariusz może wybrać czy woli otrzymać elektroniczne czy papierowe wersje dokumentów, które są często dość długie i uciążliwe do wydrukowania bądź użycia jedynie w wersji elektronicznej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 – litera c)

Dyrektywa 78/855/EWG

Ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

"4. Nie jest wymagane, aby spółka udostępniała dokumenty, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, udostępni je ona na swojej stronie internetowej.

"4. Nie jest wymagane, aby spółka udostępniała dokumenty, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się przynajmniej miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków łączenia, udostępni je ona na swojej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, strona internetowa umożliwia pobranie i zapis elektronicznej kopii tych dokumentów przez cały okres, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1.”.

Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia dostępu do strony internetowej, spowodowanego przez czynniki techniczne lub inne.

 

Przepisy niniejszego ustępu pozostają bez uszczerbku dla przepisów ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uzupełnienie pierwotnej poprawki 6 w projekcie sprawozdania przez dodanie przepisu umożliwiającego państwom członkowskim uwzględnienie rozwiązań na wypadek tymczasowych zakłóceń strony internetowej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 – litera a)

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia podziału przez walne zgromadzenie na mocy art. 24, jeśli są spełnione następujące warunki:”;

„Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są spełnione następujące warunki:”;

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że w przypadku uproszczonych łączeń państwa członkowskie nie powinny wymagać zatwierdzenia przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek. Innymi słowy to, co do tej pory było opcją zależną od państw członkowskich, powinno stać się obowiązkowe.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuły 26 i 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Artykuły 26 i 27 otrzymują brzmienie:

10. Artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

 

Przepisy art. 24 i 25 stosuje się do operacji, w wyniku których co najmniej jedna spółka zostaje rozwiązana bez likwidacji i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę, jeśli wszystkie akcje oraz inne papiery wartościowe spółki lub spółek przejmowanych, określone w art. 24, są w posiadaniu spółki przejmującej lub osób posiadających te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym, ale na rzecz tej spółki.

 

Artykuł 27

Artykuł 27

W przypadkach łączenia, jeżeli co najmniej jedna spółka jest przejmowana przez inną spółkę posiadającą 90 % bądź więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych każdej z tych spółek, dających prawo głosowania na walnym zgromadzeniu, państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 8 lit. a), b) i c).”.

W przypadkach łączenia, jeżeli co najmniej jedna spółka jest przejmowana przez inną spółkę posiadającą 90 % bądź więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych każdej z tych spółek, dających prawo głosowania na walnym zgromadzeniu, państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 8 lit. a), b) i c).”.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Artykuł 29 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Artykuł 29

 

Przepisy art. 27 i 28 stosuje się do operacji, w wyniku których co najmniej jedna spółka zostaje rozwiązana bez likwidacji i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę, jeśli 90 % bądź więcej, ale nie całość, określonych w art. 27 akcji i innych papierów wartościowych spółki lub spółek przejmowanych jest w posiadaniu spółki przejmującej lub osób, które posiadają te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym, ale na rzecz tej spółki.”.

 

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 82/891/EWG

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków podziału na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej.”.

W art. 4 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się przynajmniej miesiąc przed datą walnego zgromadzenia, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, udostępni ona projekt warunków podziału na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, publikuje odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to zawiera datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej.

 

Państwa członkowskie mogą jednak wymagać opublikowania projektu warunków podziału i/lub odniesienia do strony internetowej w jakiejkolwiek innej formie istniejącej w państwach członkowskich, pod warunkiem, że jest ona dobrze określona i oparta na obiektywnych warunkach, zwłaszcza dla zachowania pewności prawnej i bezpieczeństwa informacji i przy uwzględnieniu dostępności Internetu i praktyk państw członkowskich.

 

Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia dostępu do strony internetowej i tymczasowych zakłóceń centralnej platformy cyfrowej, spowodowanych przez czynniki techniczne lub inne.

 

Dostęp do strony internetowej poprzez centralną platformę cyfrową jest bezpłatny.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 5 – litera b)

Dyrektywa 82/891/EWG

Ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, spółka może dostarczyć kopie pocztą elektroniczną.”;

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie można dostarczyć pocztą elektroniczną. Jednakże na wniosek akcjonariusza dostarcza mu się wersje papierowe.

Uzasadnienie

Spójność z podobną poprawką dotyczącą dyrektywy 78/855/EWG.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 5 – litera c)

Dyrektywa 82/891/EWG

Ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

"4. Od spółki nie wymaga się udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni je ona na swojej stronie internetowej.

"4. Od spółki nie wymaga się udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się przynajmniej miesiąc przed datą walnego zgromadzenia, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, udostępni je ona na swojej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, strona internetowa pozwala na pobranie i zapis elektronicznej kopii tych dokumentów przez cały okres, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1.”.

Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia dostępu do strony internetowej, spowodowanego przez czynniki techniczne lub inne.

 

Przepisy niniejszego ustępu pozostają bez uszczerbku dla przepisów ust. 3.

Uzasadnienie

Spójność z podobną poprawką dotyczącą dyrektywy 78/855/EWG. W poprawce dodaje się również przepis umożliwiający państwom członkowskim uwzględnienie rozwiązań na wypadek tymczasowych zakłóceń strony internetowej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 1

Dyrektywa 2005/56/WE

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Publikacja zgodna z przepisem akapitu pierwszego nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków połączenia na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków połączenia na stronie internetowej.”.

W art. 6 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Publikacja zgodna z przepisem akapitu pierwszego nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się przynajmniej miesiąc przed datą walnego zgromadzenia, na którym zapadnie decyzja dotycząca wspólnego projektu warunków połączenia transgranicznego, udostępni ona wspólny projekt warunków takiego połączenia na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, publikuje odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to zawiera datę publikacji wspólnego projektu warunków połączenia transgranicznego na stronie internetowej.

 

Państwa członkowskie mogą jednak wymagać opublikowania wspólnego projektu warunków połączenia transgranicznego i/lub odniesienia do strony internetowej w jakiejkolwiek innej formie istniejącej w państwach członkowskich, pod warunkiem, że jest ona dobrze określona i oparta na obiektywnych warunkach, zwłaszcza dla zachowania pewności prawnej i bezpieczeństwa informacji i przy uwzględnieniu dostępności Internetu i praktyk państw członkowskich.

 

Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia dostępu do strony internetowej i tymczasowych zakłóceń centralnej platformy cyfrowej, spowodowanych przez czynniki techniczne lub inne.

 

Dostęp do strony internetowej poprzez centralną platformę cyfrową jest bezpłatny.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – ustęp 2

Dyrektywa 2005/56/EWG

Artykuł 15 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W art. 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

skreślony

"2. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie dokonywanego przez spółkę, która posiada 90% lub więcej, ale nie wszystkie udziały lub akcje i inne papiery wartościowe przyznające prawo głosu na walnych zgromadzeniach wspólników spółki lub spółek przejmowanych, opinie niezależnego biegłego lub biegłych oraz dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia kontroli są wymagane jedynie w zakresie przewidzianym prawem krajowym właściwym dla spółki przejmującej albo dla spółki przejmowanej, zgodnie z przepisami dyrektywy 78/855/EWG.”.

 

Uzasadnienie

Jedyną zmianą w stosunku do dyrektywy 2005/56/WE jest dodanie „zgodnie z przepisami dyrektywy 78/855/EWG”. Uzupełnienie to nie jest konieczne i prowadzi do nieporozumień. Jasne jest, że prawo krajowe ustanawia wymóg, i że robi to w zgodzie z przepisami dyrektywy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Klauzula przeglądu

 

Pięć lat po dacie ustanowionej w art. 5 ust. 1 Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej wpływu na zmniejszenie administracyjnego obciążenia spółek, w świetle doświadczenia zdobytego podczas jej stosowania oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi wprowadzenia dalszych zmian do tekstu, jeśli uzna to za konieczne.

Uzasadnienie

W „Ocenie skutków” Komisja wskazała, że pięć lat po transpozycji poprawek należałoby przeprowadzić ocenę wpływu zastosowanych środków. To zobowiązanie do monitoringu i oceny powinno znaleźć odzwierciedlenie w tekście.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Należy koniecznie przewidzieć wystarczająco dużo czasu między momentem, kiedy centralna platforma cyfrowa zostanie z powodzeniem utworzona i stanie się obowiązkowym narzędziem, zgodnie z oczekującym na zatwierdzenie wnioskiem wprowadzającym zmiany do art. 3 ust. 4 pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek, a wprowadzeniem w życie obowiązku publikowania linku i odniesienia.

UZASADNIENIE

Wniosek

Celem niniejszego wniosku Komisji jest przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności spółek UE poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych nałożonych przez dyrektywy w sprawie prawa spółek w tych obszarach, w których jest to możliwe bez znacznego negatywnego wpływu na interesy innych zainteresowanych stron. Niniejszy wniosek koncentruje się na trzeciej i szóstej dyrektywie (stosownie dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG), które dotyczą krajowego łączenia się i podziałów spółek akcyjnych. Komisja zaproponowała dodatkowo, aby dostosować dyrektywę 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych do zmian wprowadzonych do krajowego systemu łączeń. Zaproponowała również kilka poprawek do drugiej dyrektywy w sprawie prawa spółek (dyrektywa Rady 77/91/WE).

Dyrektywy trzecia i szósta zawierają obecnie szereg szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości, które spółki zaangażowane w łączenie lub podział muszą spełniać, ponosząc przy tym znaczne koszty. W niektórych przypadkach wymagania te nakładają się na wymogi ustalone w drugiej dyrektywie w sprawie prawa spółek. Przewidziane w dyrektywach środki związane z informowaniem akcjonariuszy zostały określone 30 lat temu i nie uwzględniają one dzisiejszych możliwości technologicznych. Generuje to niepotrzebne koszty ponoszone przez spółki. Wreszcie zmiany wprowadzone w ostatnich latach do innych dyrektyw, w szczególności drugiej dyrektywy, z zakresu ochrony wierzycieli, doprowadziły do powstania pewnych niespójności pomiędzy przepisami różnych dyrektyw.

Uwagi ogólne

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i popiera ogólny cel zmniejszenia administracyjnych obciążeń nałożonych na spółki. Jednakże sprawozdawczyni zauważa potrzebę zagwarantowania, że w procesie wdrażania różne opcje przewidziane na ten cel są rzeczywiście wykorzystywane w celu zmniejszenia administracyjnych obciążeń i w celu pełnego wykorzystania potencjału uproszczenia wymogów. Należy zauważyć, że rzeczywiste zmniejszenie administracyjnych obciążeń będzie zależało od wdrażania i od opcji wybranych przez państwa członkowskie, spółki i samych akcjonariuszy. Sprawozdawczyni uważa również, że należy zachować ostrożną równowagę między możliwymi korzyściami dla spółek i ochroną innych zainteresowanych stron, zwłaszcza akcjonariuszy. Jest to szczególnie ważne w całkowitym kontekście ostatnich poprawek do dyrektyw w sprawie prawa spółek, charakteryzujących się punktowym podejściem, fragmentarycznym traktowaniem i częstymi zmianami. Oznacza to, że nie ma czasu na ocenę skutków zmian wprowadzonych do dyrektyw, zważywszy na częstotliwość i terminy transpozycji.

Szczególne kwestie do rozważenia

1.        Podstawa prawna

Podstawą prawną dla wniosku powinien być art. 44 ust. 2 lit. g) TWE, jak wskazano w uzasadnieniu do wniosku Komisji.

2.        Uproszczenie i dostosowanie

Sprawozdawczyni popiera wysiłki mające na celu dostosowanie, w najszerszym możliwym zakresie, przepisów dyrektyw zmienionych aktualnym wnioskiem.

Uwzględnia to w szczególności:

-          spójną zmianę trzeciej i szóstej dyrektywy w zakresie możliwości jednomyślnego zrezygnowania z obowiązku przygotowania przez akcjonariuszy i posiadaczy innych papierów wartościowych nadających prawo głosu sprawozdania zarządzania dotyczącego projektu warunków łączenia;

-          mile widziane dostosowanie przepisów dyrektywy 2005/56/WE do zmian wprowadzonych ostatnio do trzeciej i szóstej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczących ujawnienia projektu warunków łączenia;

-          wyeliminowanie powielania wymogów dotyczących sprawozdań ekspertów, zgodnie z szóstą i drugą dyrektywą w sprawie prawa spółek;

-          dostosowanie przepisów dotyczących ochrony wierzycieli z trzeciej i szóstej dyrektywy w sprawie prawa spółek do przepisów drugiej dyrektywy.

3.        Publikacja

Sprawozdawczyni zgadza się z konsekwentnym wprowadzeniem do trzeciej, szóstej i dziesiątej dyrektywy w sprawie prawa spółek alternatywy dla mechanizmu publikacji z pierwszej dyrektywy (dyrektywa Rady 68/151/EWG). Alernatywa ta powinna jednak ograniczać się do stron internetowych spółek. Wydaje się naturalne i oczywiste, że akcjonariusz i/lub wierzyciel poszukujący dokumentów i informacji o spółce konsultuje jej stronę internetową. Należy podkreślić, że ta możliwość, w połączeniu z obowiązkiem publikowania na centralnej platformie cyfrowej odniesienia i linku, doprowadzi do realnego zmniejszenia wymogów związanych z publikacją tylko jeśli centralna platforma cyfrowa stanie się obowiązkowym narzędziem, w wyniku oczekującego na przyjęcie wniosku Komisji zmieniającego art. 3 ust. 4 pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek (COM(2008)33). Nie wiadomo jeszcze jaki będzie rezultat przedstawienia tego wniosku.

W tym kontekście należy również podkreślić obawy związane z terminami wdrażania dyrektywy, której dotyczy niniejszy wniosek, oraz zmiany art. 3 ust. 4 pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek. Należy koniecznie przewidzieć wystarczająco dużo czasu między momentem utworzenia centralnej platformy cyfrowej a wprowadzeniem w życie obowiązku publikowania linku i odniesienia. Niemniej jednak sprawozdawczyni popiera wprowadzenie obowiązku publikacji, gdyż gwarantuje on przejrzystość. Powinno to również dawać pewność co do daty publikacji (np. daty publikacji na stronie internetowej), która musiałaby być wskazana również na centralnej platformie cyfrowej.

4.        Dostęp do dokumentów

Liczne przepisy trzeciej i szóstej dyrektywy w sprawie prawa spółek zostały opracowane w celu ochrony praw akcjonariuszy. Dlatego jakiekolwiek zredukowanie obowiązków spółek powinno uwzględniać interesy akcjonariuszy w zakresie otrzymywania informacji. Przy wyborze sposobów informowania akcjonariuszy należy rozważyć dostępność poszczególnych środków dla akcjonariuszy i ewentualny koszt dostępu. Dlatego właśnie według sprawozdawczyni zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółki, poprzez udostępnianie dokumentów na stronie internetowej, powinno być połączone z ochroną interesów akcjonariuszy odnośnie do otrzymywania dokumentów na ich wniosek i w wybranej przez nich formie.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (11.3.2009)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów
(COM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gay Mitchell

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przychylnie odnosi się do wniosku Komisji w sprawie dyrektywy mającej na celu uproszczenie wymogów dotyczących sprawozdawczości w przypadku połączeń i podziałów niektórych europejskich przedsiębiorstw. Takie inicjatywy, których celem jest zmniejszenie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla europejskich przedsiębiorstw, spotykają się ze szczególnie dobrym przyjęciem w kontekście obecnej sytuacji na rynku, kiedy to skuteczność europejskich firm i ich światowa konkurencyjność mają szczególne znaczenie.

Choć rozwiązania proponowane przez Komisję w przedmiotowej dyrektywie nie oznaczają gruntownego przeglądu prawodawstwa, to stanowią małe kroki we właściwym kierunku. W rzeczywistości sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża szczególne zadowolenie w związku z tym, że we wniosku uwzględniono opinię Parlamentu, przedstawioną w rezolucji przyjętej w dniu 21 maja 2008 r. i wyrażającą zasadnicze poparcie dla ograniczonych pod względem zakresu, konkretnych środków na rzecz uproszczenia zamiast całkowitego lub częściowego uchylenia dyrektyw UE dotyczących prawa spółek[1].

W rezolucji z dnia 21 maja 2008 r. podkreślono również znaczenie należytego uwzględnienia interesów wszystkich zainteresowanych stron. W tym kontekście środki proponowane przez Komisję należy ocenić pozytywnie również dlatego, że ocena skutków oraz wynikające z niej rozwiązania legislacyjne koncentrują się na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych, chroniąc jednocześnie interesy zainteresowanych stron. W związku z tym proponowana dyrektywa jest zgodna z szerzej zakrojonym procesem upraszczania zainicjowanym przez Komisję i popieranym przez Parlament.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że połączenia i podziały pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi są szczególnymi przypadkami takiej działalności gospodarczej, w której obciążenia w zakresie sprawozdawczości mogą i powinny zostać zmniejszone w całej UE. Dlatego też wyraża on poparcie dla przekształcenia obecnej opcji stosowanej przez państwa członkowskie i polegającej na zwalnianiu z niektórych obowiązków administracyjnych w przypadku połączeń i podziałów pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi w wymóg ogólnoeuropejski.

Podobnie, wymóg „podwójnej sprawozdawczości” wynikający z dostosowywania się firm do przepisów trzeciej i szóstej dyrektywy[2] oraz drugiej dyrektywy[3] wydaje się stanowić nadmierne obciążenie administracyjne. W związku z tym zezwolenie państwom członkowskim na jej uchylenie stanowi działanie pozytywne.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera również dostosowanie obecnych przepisów w zakresie sprawozdawczości, aby umożliwić europejskim przedsiębiorstwom wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych do celów sprawozdawczości. Żyjemy w coraz bardziej stechnologizowanej Wspólnocie i jej prawo powinno odzwierciedlać tę zmianę. Wykorzystanie tych nowych instrumentów nie tylko zmniejszy koszty administracyjne, ale jest też przyjazne dla środowiska.

Należy zauważyć, że sprawozdawca komisji opiniodawczej docenia szeroki zakres oceny skutków analizowanej kwestii. Mimo że dokument zawiera kilka naciąganych zaokrągleń, które siłą rzeczy prowadzą do nieścisłości ilościowych, stanowi on trafne uzasadnienie jakościowe rozwiązań legislacyjnych proponowanych przez Komisję. Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża nadzieję, że Komisja utrzyma wysoki poziom analityczności i poprawi w miarę możliwości dokładność danych we wszystkich przyszłych wnioskach dotyczących uproszczenia prawodawstwa.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 2

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków łączenia na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej.

Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków łączenia na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, publikuje odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy odnoszące się do tymczasowych zakłóceń, z przyczyn technicznych lub innych, w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczono informację lub centralnej platformy elektronicznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania przepisów wyjaśniających, w jakim zakresie zakłócenia techniczne w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja, mogą być interpretowane jako zaniedbanie, niezgodne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i dokumentacji.

Należy zapobiec sytuacji, w której – jeżeli spółka posiada własną stronę internetową – nieopublikowanie informacji na tej stronie może być przyczyną nieporozumień lub spowodować wprowadzenie w błąd akcjonariuszy.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 5 – litera b)

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu pierwszego, w przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.

Uzasadnienie

Chodzi o uniknięcie takiej interpretacji, zgodnie z którą akcjonariusz nie może już żądać kopii w wersji papierowej, ponieważ implikowałoby to przeniesienie obciążeń ze spółki na akcjonariusza.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 5 – litera c)

Dyrektywa 78/855/EWG

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1. Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy odnoszące się do tymczasowych zakłóceń, z przyczyn technicznych lub innych, w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczono informację lub centralnej platformy elektronicznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania przepisów wyjaśniających, w jakim zakresie zakłócenia techniczne w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja, mogą być interpretowane jako zaniedbanie, niezgodne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i dokumentacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 1

Dyrektywa 82/891/EWG

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków podziału na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej.

Taka publikacja nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków podziału na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy odnoszące się do tymczasowych zakłóceń, z przyczyn technicznych lub innych, w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczono informację lub centralnej platformy elektronicznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania przepisów wyjaśniających, w jakim zakresie zakłócenia techniczne w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja, mogą być interpretowane jako zaniedbanie, niezgodne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i dokumentacji.

Należy zapobiec sytuacji, w której – jeżeli spółka posiada własną stronę internetową – nieopublikowanie informacji na tej stronie może być przyczyną nieporozumień lub spowodować wprowadzenie w błąd akcjonariuszy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 5 – litera b)

Dyrektywa 82/891/EWG

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu pierwszego, w przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.

Uzasadnienie

Chodzi o uniknięcie takiej interpretacji, zgodnie z którą akcjonariusz nie może już żądać kopii w wersji papierowej, ponieważ implikowałoby to przeniesienie obciążeń ze spółki na akcjonariusza.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 5 – litera c)

Dyrektywa 82/891/EWG

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom zapis elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1. Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy odnoszące się do tymczasowych zakłóceń, z przyczyn technicznych lub innych, w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczono informację lub centralnej platformy elektronicznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania przepisów wyjaśniających, w jakim zakresie zakłócenia techniczne w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja, mogą być interpretowane jako zaniedbanie, niezgodne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i dokumentacji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – ustęp 1

Dyrektywa 2005/56/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Publikacja zgodna z przepisem akapitu pierwszego nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków połączenia na swojej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków połączenia na stronie internetowej.

Publikacja zgodna z przepisem akapitu pierwszego nie jest wymagana od spółki, w przypadku gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie później niż na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie udostępni ona projekt warunków połączenia na swojej stronie internetowej w pełnej wersji lub za pośrednictwem odnośnika lub linku, lub, jeżeli nie posiada ona własnej strony internetowej, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W przypadku gdy spółka skorzysta z tej możliwości, powinna opublikować odniesienie umożliwiające dostęp do takiej strony internetowej na centralnej platformie cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków połączenia na stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy odnoszące się do tymczasowych zakłóceń, z przyczyn technicznych lub innych, w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczono informację lub centralnej platformy elektronicznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania przepisów wyjaśniających, w jakim zakresie zakłócenia techniczne w dostępie do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja, mogą być interpretowane jako zaniedbanie, niezgodne z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i dokumentacji.

Należy zapobiec sytuacji, w której – jeżeli spółka posiada własną stronę internetową – nieopublikowanie informacji na tej stronie może być przyczyną nieporozumień lub spowodować wprowadzenie w błąd akcjonariuszy.

PROCEDURA

Tytuł

Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

Odsyłacze

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

9.10.2008

 

 

 

Sprawozdawca:

Data powołania

Gay Mitchell

22.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

11.2.2009

 

 

Data przyjęcia

9.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  „Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu” (2007/2254(INI)).
  • [2]  Odpowiednio dyrektywy Rady 78/855/EWG i 82/891/EWG.
  • [3]  Dyrektywa Rady 77/91/EWG.

PROCEDURA

Tytuł

Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

Odsyłacze

COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

Data przedstawienia w PE

24.9.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

9.10.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

9.10.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Renate Weber

3.11.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber

Data złożenia

6.4.2009