SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia

  6.4.2009 - (KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD)) - ***I

  Výbor pre právne veci
  Spravodajkyňa: Renate Weber

  Postup : 2008/0182(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0247/2009

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia

  (KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

  (Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0576),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 44 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0330/2008),

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0247/2009),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Citácia 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2,

  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä

  na jej článok 44 ods. 2 písm. g),

  Odôvodnenie

  Právnym základom by mal byť článok 44 ods. 2 písm. g) Zmluvy o ES (pozri tiež smernicu 2007/63/ES).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 5a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (5a) Požiadavky na sprístupnenie navrhovaných podmienok zlúčenia a splynutia podľa smernice 2005/56/ES by mali byť podobné požiadavkám, ktoré sú uplatniteľné na domáce zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podľa smerníc 78/855/EHS a 82/891/EHS.

  Odôvodnenie

  Vysvetlenie PDN k smernici 2005/56/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Správa nezávislého odborníka stanovená v smernici 77/91/ES často nie je potrebná v prípadoch, kedy sa musí správa odborníka spísať aj podľa ustanovení smernice 78/855/EHS a šiestej smernice Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť v týchto prípadoch spoločnosti od požiadavky na predkladanie správ podľa druhej smernice alebo ustanoviť, že obe správy môže vypracovať ten istý odborník.

  (6) Správa nezávislého odborníka stanovená v smernici 77/91/ES často nie je potrebná v prípadoch, kedy sa musí správa odborníka spísať aj podľa ustanovení smernice 78/855/EHS a šiestej smernice Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť v týchto prípadoch spoločnosti od požiadavky na predkladanie správ podľa druhej smernice alebo ustanoviť, že obe správy môže vypracovať ten istý odborník. Žiadna zmena by sa nemala dotknúť systému ochrany záujmov veriteľov príslušných spoločností ani pravidiel zabezpečujúcich informovanosť zamestnancov príslušných spoločností.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 2

  Smernica 78/855/EHS

  Článok 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Do článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

  Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia a splynutia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia a splynutia na internetovej stránke.“

  Do článku 6 sa dopĺňajú tieto odseky:

  „Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom aspoň jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok zlúčenia a splynutia, sprístupní návrh podmienok tohto zlúčenia a splynutia v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu na svojej vlastnej internetovej stránke alebo  v prípade, keď nemá vlastnú internetovú stránku, na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia a splynutia na internetovej stránke.“

   

  Členské štáty však môžu požadovať, aby sa návrh podmienok zlúčenia a splynutia a/alebo odkaz poskytujúci prístup na internetovú stránku zverejnil v hocijakej inej forme zverejnenia existujúcej v členských štátoch pod podmienkou, že sa dobre definuje a zakladá na objektívnych podmienkach, najmä v záujme právnej istoty a informačnej bezpečnosti a so zreteľom na dostupnosť internetu a prax členských štátov.

   

  Členské štáty môžu vyvodiť dôsledky z dočasného prerušenia prístupu na internetovú stránku a dočasného prerušenia centrálnej elektronickej platformy spôsobeného technickými alebo inými faktormi.

   

  Prístup na internetovú stránku prostredníctvom centrálnej elektronickej platformy je bezplatný.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5 – písmeno b

  Smernica 78/855/EHS

  Odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, možno tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.“

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, možno tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.“ Na žiadosť akcionára sa však poskytnú kópie v papierovej forme.

  Odôvodnenie

  Malo by sa objasniť, že akcionár má možnosť vybrať si, či chce dostávať elektronickú alebo papierovú formu kópii dokumentov, ktoré sú často dlhé a náročné na vytlačenie, alebo či chce používať len elektronickú verziu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5c

  Smernica 78/855/EHS

  Odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  "4. Od spoločnosti sa nebude požadovať sprístupnenie dokumentov uvedených v odseku 1 v mieste jej sídla v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenie sprístupní tieto dokumenty na svojej internetovej stránke.

  „4. Od spoločnosti sa nebude požadovať sprístupnenie dokumentov uvedených v odseku 1 v mieste jej sídla v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom aspoň jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok zlúčenia a splynutia, sprístupní tieto dokumenty na svojej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, internetová stránka musí umožňovať stiahnutie a uloženie elektronickej kópie týchto dokumentov počas celého obdobia uvedeného v tomto odseku.

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“

  Členské štáty môžu vyvodiť dôsledky z dočasného prerušenia prístupu na internetovú stránku spôsobeného technickými alebo inými faktormi.

   

  Týmto odsekom nie je dotknutý odsek 3.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je doplnenie pôvodného PDN 6 v návrhu správy pridaním ustanovenia, ktoré umožní členským štátom vyriešiť dočasné prerušenia webových stránok.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 9 – písmeno a

  Smernica 78/855/EHS

  Článok 25

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Členské štáty nebudú požadovať schválenie zlúčenia a splynutia valným zhromaždením podľa článku 24, ak sú splnené tieto podmienky:“

  „Členské štáty neuplatňujú článok 7 na postup uvedený v článku 24, ak sú splnené tieto podmienky:“

  Odôvodnenie

  PDN objasňuje, že v prípade zjednodušených zlúčení alebo splynutí by členské štáty nemali požadovať schválenie valného zhromaždenia každej zlučovanej spoločnosti. Inými slovami, možnosť, ktorá bola až doteraz ponechaná na členské štáty, by sa mala stať povinným pravidlom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 10

  Smernica 78/855/EHS

  Články 26 a 27

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  10. Články 26 a 27 sa nahrádzajú takto:

  10. Článok 27 sa nahrádza takto:

  Článok 26

   

  Články 24 a 25 sa uplatnia na postupy, ktorými sa jedna alebo viac spoločností ruší bez likvidácie a všetky ich aktíva a pasíva sa prevádzajú na inú spoločnosť, ak všetky akcie a ostatné cenné papiere uvedené v článku 24 nadobúdanej spoločnosti alebo spoločností drží nadobúdajúca spoločnosť a/alebo osoby, ktoré držia tieto akcie a cenné papiere vo vlastnom mene, ale v prospech tejto spoločnosti.

   

  Článok 27

  Článok 27

  V prípade splynutia alebo zlúčenia, keď jednu alebo viac spoločností získava iná spoločnosť, ktorá drží 90 % alebo viac, nie však všetky akcie a cenné papiere každej z týchto spoločností, s ktorými je spojené právo hlasovať na valných zhromaždeniach, nebudú členské štáty vyžadovať schválenie splynutia alebo zlúčenia valným zhromaždením nadobúdajúcej spoločnosti, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 8 písm. a), b) a c).“

  V prípade splynutia alebo zlúčenia, keď jednu alebo viac spoločností získava iná spoločnosť, ktorá drží 90 % alebo viac, nie však všetky akcie a cenné papiere každej z týchto spoločností, s ktorými je spojené právo hlasovať na valných zhromaždeniach, nebudú členské štáty vyžadovať schválenie splynutia alebo zlúčenia valným zhromaždením nadobúdajúcej spoločnosti, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 8 písm. a), b) a c).“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 12

  Smernica 78/855/EHS

  Článok 29

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  12. Článok 29 sa nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  Článok 29

   

  Články 27 a 28 sa uplatnia na postupy, ktorými sa jedna alebo viac spoločností ruší bez likvidácie a všetky ich aktíva a pasíva sa prevádzajú na inú spoločnosť, ak 90 % alebo viac, nie však všetky akcie a ďalšie cenné papiere uvedené v článku 27 nadobúdanej spoločnosti alebo nadobúdaných spoločností drží nadobúdajúca spoločnosť a/alebo osoby, ktoré držia tieto akcie a cenné papiere vo vlastnom mene, ale v prospech tejto spoločnosti.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 1

  Smernica 82/891/EHS

  Článok 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

  „Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok rozdelenia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok rozdelenia na internetovej stránke.“

  Do článku 4 sa doplnia tieto odseky:

  „Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom aspoň jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok rozdelenia, sprístupní návrh podmienok rozdelenia v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu na svojej vlastnej internetovej stránke alebo  v prípade, keď nemá vlastnú internetovú stránku, na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok rozdelenia na internetovej stránke.“

   

  Členské štáty však môžu požadovať, aby sa návrh podmienok rozdelenia a/alebo odkaz poskytujúci prístup na internetovú stránku zverejnil v hocijakej inej forme zverejnenia existujúcej v členských štátoch pod podmienkou, že sa dobre definuje a zakladá na objektívnych podmienkach, najmä v záujme právnej istoty a informačnej bezpečnosti a so zreteľom na dostupnosť internetu a prax členských štátov.

   

  Členské štáty môžu vyvodiť dôsledky z dočasného prerušenia prístupu na internetovú stránku a dočasného prerušenia centrálnej elektronickej platformy spôsobeného technickými alebo inými faktormi.

   

  Prístup na internetovú stránku prostredníctvom centrálnej elektronickej platformy je bezplatný.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 5 – písmeno b

  Smernica 82/891/EHS

  Odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, spoločnosť môže tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.“

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, možno tieto kópie poskytovať pomocou elektronickej pošty. Na žiadosť akcionára sa však poskytnú kópie v papierovej forme.“

  Odôvodnenie

  Súlad s podobným PDN týkajúcim sa smernice 78/855/EHS.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 5c

  Smernica 82/891/EHS

  Odsek 4

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  "4. Od spoločnosti sa nebude požadovať sprístupnenie dokumentov uvedených v odseku 1 v mieste jej sídla v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenie sprístupní tieto dokumenty na svojej internetovej stránke.

  „4. Od spoločnosti sa nebude požadovať sprístupnenie dokumentov uvedených v odseku 1 v mieste jej sídla v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom aspoň jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok rozdelenia, sprístupní tieto dokumenty na svojej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, internetová stránka musí umožňovať stiahnutie a uloženie elektronickej kópie týchto dokumentov počas celého obdobia uvedeného v tomto odseku.

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“

  Členské štáty môžu vyvodiť dôsledky z dočasného prerušenia prístupu na internetovú stránku spôsobeného technickými alebo inými faktormi.

   

  Týmto odsekom nie je dotknutý odsek 3.“

  Odôvodnenie

  Súlad s podobným PDN týkajúcim sa smernice 78/855/EHS. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie, ktorým sa členským štátom dáva možnosť vyriešiť dočasné prerušenie internetových stránok.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 3 – bod 1

  Smernica 2005/56/ES

  Článok 6 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Do článku 6 ods. 1 sa dopĺňa nasledujúci pododsek:

  „Zverejnenie podľa prvého odseku sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia na internetovej stránke.“

  Do článku 6 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

  „Zverejnenie podľa prvého odseku sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom aspoň jeden mesiac pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok cezhraničného zlúčenia a splynutia, sprístupní spoločný návrh podmienok tohto zlúčenia a splynutia v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu na svojej vlastnej internetovej stránke alebo  v prípade, keď nemá vlastnú internetovú stránku, na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia spoločného návrhu podmienok cezhraničného zlúčenia alebo splynutia na internetovej stránke.“

   

  Členské štáty však môžu požadovať, aby sa spoločný návrh podmienok cezhraničného zlúčenia a splynutia a/alebo odkaz poskytujúci prístup na internetovú stránku zverejnil v hocijakej inej forme zverejnenia existujúcej v členských štátoch pod podmienkou, že sa dobre definuje a zakladá na objektívnych podmienkach, najmä v záujme právnej istoty a informačnej bezpečnosti a so zreteľom na dostupnosť inte netu a prax členských štátov.

   

  Členské štáty môžu vyvodiť dôsledky z dočasného prerušenia prístupu na internetovú stránku a dočasného prerušenia centrálnej elektronickej platformy spôsobeného technickými alebo inými faktormi.

   

  Prístup na internetovú stránku prostredníctvom centrálnej elektronickej platformy je bezplatný.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 3 – bod 2

  Smernica 2005/56/EHS

  Článok 15 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  "2. Ak cezhraničné zlúčenie alebo splynutie uskutoční spoločnosť, ktorá je vlastníkom najmenej 90 %, nie však všetkých podielov alebo cenných papierov, s ktorými je spojené hlasovacie právo na valnom zhromaždení preberanej spoločnosti alebo na valných zhromaždeniach preberaných spoločností, vyžaduje sa správa jedného alebo viacerých nezávislých odborníkov, ako aj podklady potrebné na kontrolu len do takej miery, do akej ich vyžaduje vnútroštátne právo preberajúcej spoločnosti alebo preberanej spoločnosti podľa smernice 78/855/EHS.“

   

  Odôvodnenie

  Jedinou zmenou v porovnaní so smernicou 2005/56/ES je doplnenie spojenia „podľa smernice 78/855/EHS“. Toto doplnenie nie je potrebné a je mätúce. Je zrejmé, že túto požiadavku stanovuje vnútroštátne právo v súlade s ustanoveniami smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 4a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 4a

   

  Doložka o preskúmaní

   

  Po piatich rokoch od dátumu uvedeného v článku 5 ods. 1 Komisia preskúma fungovanie tejto smernice, najmä jej účinky na zníženie administratívnej záťaže spoločností, a to na základe skúseností získaných pri jej uplatňovaní a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej podľa potreby pripojí návrhy na jej ďalšiu zmenu a doplnenie.

  Odôvodnenie

  Komisia v hodnotení vplyvu naznačila, že účinok opatrení by sa mal vyhodnotiť päť rokov od transpozície zmien a doplnení. Tento záväzok týkajúci sa monitorovania a vyhodnocovania by mal byť vyjadrený aj v texte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  Odôvodnenie

  Je nevyhnutné, aby sa medzi zriadením centrálnej elektronickej platformy, ktorá sa podľa prerokúvaného návrhu Komisie na zmenu a doplnenie článku 3 ods. 4 prvej smernice európskeho práva obchodných spoločností stane povinným nástrojom, a vykonaním povinnosti uverejniť internetovú adresu a odkaz poskytla dostatočná lehota.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Návrh

  Cieľom návrhu Komisie je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločností v EÚ znížením administratívnej záťaže, ktorá vyplýva zo smerníc európskeho práva obchodných spoločností v prípade, že to možno uskutočniť bez závažného negatívneho vplyvu na ostatné zúčastnené strany. Návrh sa zameriava na tretiu a šiestu smernicu európskeho práva obchodných spoločností (smernice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS), ktoré sa týkajú domácich zlúčení, splynutí a rozdelení akciových spoločností. Okrem toho Komisia navrhla zladenie smernice 2005/56/ES týkajúcej sa cezhraničných zlúčení a splynutí so zmenami v režime domácich zlúčení a splynutí. Ďalej sa navrhuje niekoľko zmien a doplnení druhej smernice európskeho práva obchodných spoločností (smernica Rady 77/91/ES).

  Tretia a šiesta smernica európskeho práva obchodných spoločností v súčasnosti obsahujú viacero podrobných požiadaviek na predkladanie správ, ktoré musia rešpektovať spoločnosti zúčastňujúce sa na zlúčení, splynutí alebo rozdelení, v dôsledku ktorých týmto spoločnostiam vznikajú značné náklady. V určitých situáciách sa tieto požiadavky zdvojnásobujú požiadavkami uvedenými v druhej smernici európskeho práva obchodných spoločností. Prostriedky na informovanie akcionárov ustanovené v smerniciach boli navrhnuté pred 30 rokmi a nezohľadňujú technologické možnosti, ktoré ponúka dnešná doba. Spoločnostiam tak vznikajú nadbytočné náklady. Napokon, zmeny v iných smerniciach v posledných rokoch, najmä v druhej smernici európskeho práva obchodných spoločností v oblasti ochrany veriteľov, viedli k istým nezrovnalostiam medzi jednotlivými smernicami.

  Všeobecné pripomienky

  Spravodajkyňa víta návrh Komisie a podporuje všeobecný cieľ znížiť administratívne zaťaženie uvalené na spoločnosti. Spravodajkyňa však súčasne vníma potrebu zabezpečiť, aby sa v procese vykonávania efektívne využívali rozličné možnosti určené na tento účel s cieľom skutočne znížiť administratívne zaťaženie a v plnom rozsahu využiť potenciál zjednodušenia požiadaviek. Treba uviesť, že účinné zníženie záťaže bude závisieť od vykonávania a od toho, aké možnosti si zvolia členské štáty, spoločnosti a samotní akcionári. Spravodajkyňa takisto zastáva názor, že sa treba starostlivo snažiť o dosiahnutie rovnováhy medzi možnými ziskami pre spoločnosti a ochranou ďalších zainteresovaných strán, najmä akcionárov. Je to mimoriadne dôležité v kontexte nedávnych zmien a doplnení smerníc európskeho práva obchodných spoločností, ktoré sa vyznačujú detailným, avšak roztriešteným prístupom a častými zmenami a doplneniami. Znamená to, že na hodnotenie účinkov zmien smerníc nezostáva čas vzhľadom na ich frekvenciu a na lehoty na ich transpozíciu.

  Špecifické hľadiská

  1.        Právny základ

  Právny základ návrhu by mal byť článok 44 ods. 2 písm. g) Zmluvy o ES, ako to uvádza Komisia vo svojej dôvodovej správe k návrhu.

  2.        Zjednodušovanie a zladenie

  Spravodajkyňa podporuje úsilie o zladenie – pokiaľ je to možné – ustanovení smerníc pozmenených týmto návrhom.

  Týka sa to najmä:

  -          dôslednej zmeny a doplnenia tretej a šiestej smernice európskeho práva obchodných spoločností, pokiaľ ide o možnosť akcionárov a majiteľov iných cenných papierov zabezpečujúcich hlasovacie právo jednomyseľne prijať výnimku z povinnosti vypracovať správu manažmentu týkajúcu sa navrhnutých podmienok zlúčenia a splynutia;

  -          vítaného zladenia ustanovení smernice 2005/56/ES s nedávnymi zmenami tretej a šiestej smernice európskeho práva obchodných spoločností týkajúcich sa sprístupnenia navrhovaných podmienok zlúčenia a splynutia;

  -          odstránenia duplicity požiadaviek na odborné posudky podľa šiestej a druhej smernice európskeho práva obchodných spoločností;

  -          prispôsobenia ustanovení tretej a šiestej smernice európskeho práva obchodných spoločností ustanoveniam druhej smernice európskeho práva obchodných spoločností v súvislosti s ochranou veriteľov.

  3.        Uverejňovanie

  Spravodajkyňa súhlasí s tým, aby sa v tretej, šiestej a desiatej smernici dôsledne zavádzala alternatíva k mechanizmu uverejňovania podľa prvej smernice (smernica Rady 68/151/EHS). Táto alternatíva by sa však mala obmedzovať na vlastné internetové stránky spoločností. Pre akcionárov a/alebo veriteľov sa tieto stránky z dajú byť prirodzeným a samozrejmým miestom na hľadanie dokumentov a informácií týkajúcich sa danej spoločnosti. Treba zdôrazniť, že táto možnosť spolu s povinnosťou uverejňovať na centrálnej elektronickej platforme odkaz a internetovú adresu umožnia realizovateľné zjednodušenie požiadaviek na uverejnenie len vtedy, ak sa centrálna elektronická platforma úspešne stane povinným nástrojom v dôsledku prerokúvaného návrhu Komisie na zmenu a doplnenie článku 3 ods. 4 prvej smernice európskeho práva obchodných spoločností (KOM(2008)33). Výsledok tohto návrhu zatiaľ nie je známy.

  V tejto súvislosti treba tiež zdôrazniť obavy v súvislosti s lehotami na vykonanie smernice podľa súčasného návrhu a zmeny a doplnenia článku 3 ods. 4 prvej smernice európskeho práva obchodných spoločností. Je nevyhnutné, aby sa medzi zriadením centrálnej elektronickej platformy a vykonaním povinnosti uverejniť internetovú adresu a odkaz poskytla dostatočná lehota. Spravodajkyňa však podporuje zavedenie povinnosti týkajúcej sa uverejňovania, ktorá zabezpečuje transparentnosť. Touto povinnosťou by sa tiež mala zabezpečiť istota, čo sa týka dátumu uverejnenia (t. j. dátumu uverejnenia na web stránke), ktorá by sa mala zaviesť aj na centrálnej elektronickej platforme.

  4.        Prístup k dokumentom

  Mnoho ustanovení tretej a šiestej smernice európskeho práva obchodných spoločností bolo určených na ochranu práv akcionárov. Pri akomkoľvek zjednodušení povinností uložených spoločnostiam by sa preto mal zohľadňovať záujem akcionárov o získavanie informácií. Pokiaľ ide o spôsoby informovania akcionárov, mala by sa zvážiť dostupnosť týchto informácií pre akcionárov a prípadné náklady na prístup k nim. Z tohto dôvodu sa spravodajkyňa domnieva, že zníženie nákladov spoločností prostredníctvom sprístupnenia dokumentov on-line by sa malo zlúčiť s ochranou záujmu akcionárov o získavanie dokumentov na požiadanie v uprednostňovanej forme.

  STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (11.3.2009)

  pre Výbor pre právne veci

  k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky  v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia
  (KOM(2008)0576 – C6‑0330/2008 – 2008/0182(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gay Mitchell

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa smernice, ktorá má zjednodušiť predkladanie správ o zlúčení, splynutí alebo rozdelení niektorých európskych podnikov. Takéto iniciatívy zamerané na zníženie nadmerného administratívneho zaťaženia európskych podnikov sú mimoriadne pozitívne vnímané predovšetkým za súčasných trhových podmienok, kedy má výkonnosť a globálna konkurencieschopnosť firiem osobitný význam.

  Aj napriek tomu, že riešenia, ktoré v rámci tejto smernice navrhla Komisia, neprinášajú zásadné legislatívne zmeny, predstavujú krôčik správnym smerom. Spravodajca víta najmä skutočnosť, že návrh berie do úvahy stanovisko, ktoré Parlament vyjadril v uznesení z 21. mája 2008, v ktorom uprednostnil obmedzené a konkrétne zjednodušujúce opatrenia pred čiastočným alebo celkovým zrušením smerníc EÚ o práve obchodných spoločností[1].

  V uznesení z 21. mája 2008 je takisto zdôraznené, že je dôležité zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených strán. Z tohto hľadiska sa opatrenia navrhované Komisiou stretli s pozitívnym ohlasom, pretože hodnotenie vplyvu a následné legislatívne riešenia sa zameriavajú na znižovanie administratívnej záťaže a zároveň na ochranu záujmov zúčastnených strán. Navrhovaná smernica je preto v súlade s koncepciou ďalšieho zjednodušenia, ktoré uskutočňuje Komisia za podpory Parlamentu.

  Spravodajca si tiež uvedomuje, že zlučovanie a delenie v rámci materských a dcérskych spoločností predstavuje osobitné prípady obchodných operácií, pri ktorých by zaťaženie predkladaním správ mohlo a malo byť znížené v celej EÚ. Preto spravodajca podporuje myšlienku, aby sa možnosť členských štátov udeľovať výnimky z určitých administratívnych povinností pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami stala požiadavkou uplatňovanou v rámci celej EÚ.

  Podobne sa ako nadmerná administratívna záťaž vníma aj požiadavka tzv. dvojitého predkladania správ, ktorú musia podniky dodržiavať podľa tretej a šiestej smernice[2], ako aj druhej smernice[3]. Oslobodenie členských štátov od takejto záťaže by predstavovalo pozitívny vývoj v danej oblasti.

  Spravodajca rovnako podporuje prispôsobenie súčasných pravidiel týkajúcich sa predkladania správ tak, aby mohli európske podniky pri predkladaní správ využívať moderné informačné technológie. Žijeme v technologicky stále vyspelejšom Spoločenstve, a preto by jeho právo malo odzrkadľovať túto skutočnosť. Zavedenie nových nástrojov zníži administratívne náklady podnikov a navyše je šetrné k životnému prostrediu.

  Je potrebné poznamenať, že spravodajca oceňuje komplexnosť hodnotenia vplyvu v súvislosti s touto témou. Napriek tomu, že dokument obsahuje niekoľko hrubých odhadov, ktoré určite spôsobia kvantitatívne nepresnosti, ponúka vhodné kvalitatívne odôvodnenie legislatívnych riešení, ktoré navrhla Komisia. Spravodajca dúfa, že si Komisia udrží vysokú úroveň svojich analýz a zlepší presnosť údajov vo všetkých ďalších návrhoch na zjednodušenie, ktoré v budúcnosti predloží.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 2

  Smernica č. 78/855/EHS

  Článok 6 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia a splynutia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia a splynutia na internetovej stránke.“

  Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia a splynutia  v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu na svojej vlastnej internetovej stránke alebo  v prípade, že nemá vytvorenú vlastnú internetovú stránku, na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia a splynutia na internetovej stránke.“ Členské štáty môžu  z technických alebo iných dôvodov prijať opatrenia na dočasné prerušenie prístupu na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie, alebo na ústrednú elektronickú platformu.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby prijímali opatrenia umožňujúce objasniť, do akej miery je prerušenie poskytovania služieb na internetovej stránke, na ktorej sú zverejnené informácie, z technických dôvodov možné interpretovať ako nedbanlivosť, ktorá by bola  v rozpore s požiadavkami na predkladanie správ a s dokumentačnými požiadavkami.

  V prípade, že má spoločnosť vlastnú internetovú stránku, nepublikovanie informácií na tejto stránke môže viesť k nedorozumeniu alebo dezinformovaniu akcionára.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5 – písmeno b

  Smernica č. 78/855/EHS

  Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, možno tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.“

  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho pododseku 1, ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, spoločnosť môže tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť interpretácii, podľa ktorej akcionár už nemôže požiadať o tlačenú kópiu, pretože by to znamenalo prevedenie nákladov spoločnosti na akcionára.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5 – písmeno c

  Smernica č. 78/855/EHS

  Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“ Členské štáty môžu z technických alebo iných dôvodov prijať opatrenia na dočasné prerušenie prístupu na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie, alebo na ústrednú elektronickú platformu.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby prijímali opatrenia umožňujúce objasniť, do akej miery je prerušenie poskytovania služieb na internetovej stránke, na ktorej sú zverejnené informácie, z technických dôvodov možné interpretovať ako nedbanlivosť, ktorá by bola v rozpore s požiadavkami na predkladanie správ a s dokumentačnými požiadavkami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 1

  Smernica č. 82/891/EHS

  Článok 4 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok rozdelenia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok rozdelenia na internetovej stránke.“

  Takéto zverejnenie sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok rozdelenia na svojej vlastnej internetovej stránke v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu alebo v prípade, že nemá vytvorenú svoju vlastnú internetovú stránku na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok rozdelenia na internetovej stránke.“ Členské štáty môžu  z technických alebo iných dôvodov prijať opatrenia na dočasné prerušenie prístupu na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie, alebo na ústrednú elektronickú platformu.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby prijímali opatrenia umožňujúce objasniť, do akej miery je prerušenie poskytovania služieb na internetovej stránke, na ktorej sú zverejnené informácie, z technických dôvodov možné interpretovať ako nedbanlivosť, ktorá by bola  v rozpore s požiadavkami na predkladanie správ a s dokumentačnými požiadavkami.

  V prípade, že má spoločnosť vlastnú internetovú stránku, nepublikovanie informácií na tejto stránke môže viesť k nedorozumeniu alebo dezinformovaniu akcionára.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 5 – písmeno b

  Smernica č. 82/891/EHS

  Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, možno tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.“

  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho pododseku 1, ak akcionár súhlasil s tým, že spoločnosť môže využívať elektronické prostriedky informovania, spoločnosť môže tieto kópie poskytnúť pomocou elektronickej pošty.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť interpretácii, podľa ktorej akcionár už nemôže požiadať o tlačenú kópiu, pretože by to znamenalo prevedenie nákladov spoločnosti na akcionára.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 2 – bod 5 – písmeno c

  Smernica č. 82/891/EHS

  Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“

  Odsek 3 sa neuplatňuje v prípade, ak internetová stránka umožňuje akcionárom uložiť si elektronickú kópiu dokumentov uvedených v odseku 1 počas celého obdobia uvedeného v odseku 1.“ Členské štáty môžu z technických alebo iných dôvodov prijať opatrenia na dočasné prerušenie prístupu na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie, alebo na ústrednú elektronickú platformu.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby prijímali opatrenia umožňujúce objasniť, do akej miery je prerušenie poskytovania služieb na internetovej stránke, na ktorej sú zverejnené informácie, z technických dôvodov možné interpretovať ako nedbanlivosť, ktorá by bola v rozpore s požiadavkami na predkladanie správ a s dokumentačnými požiadavkami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice – pozmeňujúci akt

  Článok 3 – bod 1

  Smernica 2005/56/ES

  Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  „Zverejnenie podľa prvého odseku sa nebude požadovať od spoločnosti v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia na svojej vlastnej internetovej stránke alebo na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia na internetovej stránke.“

  Zverejnenie podľa prvého odseku sa nebude požadovať od spoločnosti  v prípade, ak v nepretržitom období začínajúcom najneskôr jeden mesiac pred dňom určeným ako deň konania valného zhromaždenia sprístupní návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia v plnom znení alebo prostredníctvom odkazu alebo krížového odkazu na svojej vlastnej internetovej stránke alebo v prípade, že nemá vytvorenú svoju vlastnú internetovú stránku, na ktorejkoľvek inej internetovej stránke. Ak spoločnosť využije túto možnosť, zverejní na centrálnej elektronickej platforme uvedenej v článku 3 ods. 4 smernice 68/151/EHS odkaz, ktorý umožní prístup na túto internetovú stránku. Súčasťou tohto odkazu bude aj dátum zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia na internetovej stránke.“ Členské štáty môžu z technických alebo iných dôvodov prijať opatrenia na dočasné prerušenie prístupu na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie, alebo na ústrednú elektronickú platformu.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby prijímali opatrenia umožňujúce objasniť, do akej miery je prerušenie poskytovania služieb na internetovej stránke, na ktorej sú zverejnené informácie, z technických dôvodov možné interpretovať ako nedbanlivosť, ktorá by bola v rozpore s požiadavkami na predkladanie správ a s dokumentačnými požiadavkami.

  V prípade, že má spoločnosť vlastnú internetovú stránku, nepublikovanie informácií na tejto stránke môže viesť k nedorozumeniu alebo dezinformovaniu akcionára.

  POSTUP

  Názov

  Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

  Gestorský výbor

  JURI

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  9.10.2008

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Gay Mitchell

  22.10.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  20.1.2009

  11.2.2009

   

   

  Dátum prijatia

  9.3.2009

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

  • [1]  „Zjednodušenie podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu“ (2007/2254(INI)).
  • [2]  Smernice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS.
  • [3]  Smernica Rady č. 77/91/EHS.

  POSTUP

  Názov

  Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)

  Dátum predloženia v EP

  24.9.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  9.10.2008

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  9.10.2008

   

   

   

  Spravodajkyňa

         dátum menovania

  Renate Weber

  3.11.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  19.1.2009

  11.2.2009

   

   

  Dátum prijatia

  31.3.2009

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber