ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия)

6.4.2009 - (COM(2008)0715 – C6‑0479/2008 – 2008/0219(CNS)) - *

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Кодификация – член 80 от правилника)

Процедура : 2008/0219(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0248/2009
Внесени текстове :
A6-0248/2009
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия)

(COM(2008)0715 – C6‑0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0715),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0479/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0248/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 23 февруари 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия)

COM(2008)715 от 21.11.2008 г. —– 2008/0219(CNS)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 3 декември 2008 г. с цел да разгледа гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

На това заседание[1], след като разгледа предложението за директива на Съвета относно кодификацията на Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни, консултативната работна група единодушно установи следното:

1) В съображение 3, текстът „движението на еднокопитни животни между държавите-членки“ следва да бъде адаптиран и да гласи „движението на еднокопитни животни в рамките на и между държавите-членки“.

2) По отношение на параграф първи на член 3, по-конкретно на текста „движението на еднокопитни животни, регистрирани на тяхната територия“, бе установено, че между английската и немската езикови версии на Директива 90/426/ЕИО изглежда съществува сериозно несъответствие. Консултативната работна група счита, че това несъответствие очевидно трябва да бъде коригирано.

3) Бе установено наличието на още едно сериозно несъответствие между английската езикова версия и версии на акта на други езици по отношение на член 4, параграф 5, буква а), точка (іv). И в този случай консултативната работна група изрази своето мнение, че несъответствието очевидно трябва да бъде коригирано.

4) В член 4, параграф 6, встъпителният текст следва да бъде заменени със следния текст: „Когато държава-членка изработва или е изработила доброволна или задължителна програма за борба с болест, към която еднокопитните животни са предразположени, тя може да представи програмата на Комисията в срок от шест месеца след 4 юли 1990 г. за Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство, след 1 януари 1995 г. — за Австрия, Финландия и Швеция, след 1 май 2004 г. — за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и след 1 януари 2007 г. – за България и Румъния, като подчертава в частност:“.

5) В член 13, параграф 2, буква а), препратката към „член 5, параграфи 2 и 3” следва да бъде адаптирана и да бъде препратка към „член 5, параграфи 2 и 5“.

6) В член 15, буква а), думите „и вида информация“ следва да бъдат заличени.

7) В член 16, параграф 1, буква е), следва да бъде повторно въведен текстът „Държавите-членки информират Комисията, ако използват тази възможност“, който е включен в сега действащия текст на съответстващата буква в Директива 90/426/ЕИО.

8) В член 19, буква а), думите „или видове внос” следва да бъдат заличени.

9) В приложение V, част Б, в съответствие с указанието „2006/104/ЕО”, следва да се спомене срокът за транспониране на тази директива в националното законодателство. Съгласно член 2, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/104/ЕО, „Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз.

В заключение, при разглеждането на предложението консултативната работна група достигна без разногласия до извода, че въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с 22 езикови версии на предложението и работи на базата на английската версия, която е основната езикова версия на обсъждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Ветеринарно-санитарни условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.12.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Дата на внасяне

6.4.2009