RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon)

6.4.2009 - (KOM(2008)0715 – C6‑0479/2008 – 2008/0219(CNS)) - *

Õiguskomisjon
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2008/0219(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0248/2009
Esitatud tekstid :
A6-0248/2009
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0715 – C6‑0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0715);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0479/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0248/2009),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 23. veebruar 2009

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon)

KOM(2008)715, 21.11.2008 – 2008/0219(CNS)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 3. detsembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi[1] ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduses 3 tuleks sõnastust „hobuslaste liikumist liikmesriikide vahel” kohandada, nii et sõnastus oleks järgmine: „hobuslaste liikumist liikmesriikides ja liikmesriikide vahel”.

2) Artikli 3 esimese lõigu, täpsemalt sõnastuse „registreeritud hobuslastel oma territooriumil liikuda” osas kinnitati, et direktiivi 90/426/EMÜ inglis- ja saksakeelse versiooni vahel tundub olevat tõsine erinevus. Konsultatiivne töörühm on arvamusel, et selline erinevus tuleks ilmselgelt parandada.

3) Teise tõsise erinevuse olemasolu õigusakti ingliskeelse versiooni ja teiste keeleversioonide vahel kinnitati artikli 4 lõike 5 punkti a alapunkti iv puhul. Ka sel juhul väljendas konsultatiivne töörühm arvamust, et erinevus tuleks ilmselgelt parandada.

4) Artikli 4 lõikes 6 tuleks sissejuhatava osa sõnastus asendada järgmise tekstiga: „Kui liikmesriik koostab või on koostanud vabatahtliku või kohustusliku tõrjeprogrammi mõne haiguse jaoks, mille suhtes hobuslased on vastuvõtlikud, võib ta esitada selle programmi komisjonile kuue kuu jooksul alates 4. juulist 1990 Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriigi jaoks; alates 1. jaanuarist 1995 Austria, Rootsi ja Soome jaoks; alates 1. maist 2004 Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari jaoks ning alates 1. jaanuarist 2007 Bulgaaria ja Rumeenia jaoks, märkides eelkõige järgmised andmed:”.

5) Artikli 13 lõike 2 punktis a tuleks viidet „artikli 5 lõigetes 2 ja 3” kohandada, nii et viide oleks järgmine: „artikli 5 lõigetes 2 ja 5”.

6) Artikli 15 punktis a tuleks sõnad „ja importimise tüübi” välja jätta.

7) Artikli 16 lõike 1 punktis f tuleks sõnastus „Liikmesriigid teatavad komisjonile, kuidas nad seda võimalust kasutavad”, mis on olemas praegu kehtiva direktiivi 90/426/EMÜ vastava punkti sõnastuses, tuua uuesti sisse.

8) Artikli 19 punktis a tuleks sõnad „või importimise tüüpidega” välja jätta.

9) V lisa B osas tuleks koos viitega „2006/104/EÜ” mainida kõnealuse direktiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaega. Direktiivi 2006/104/EÜ artikli 2 lõike 1 kohaselt jõustavad liikmesriigid „käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks”.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepaneku puhul on tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F. DURAND

Jurist                                               Jurist                                               Peadirektor

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis oli läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

8.12.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.12.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009