ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия)

6.4.2009 - (COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS)) - *

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
(Кодификация – член 80 от правилника)

Процедура : 2008/0226(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0249/2009
Внесени текстове :
A6-0249/2009
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия)

(COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0796),

–   като взе предвид членове 37 и 133 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0018/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0249/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 4 март 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

предложение за регламент на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифициран текст)

COM(2008)0796 от 27.11.2008 г. – 2008/0226(CNS)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 11 декември 2008 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

При разглеждането[1] на предложението за регламент на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 година за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, консултативната работна група констатира единодушно, че в съображение 13 следва да се промени изразът „ou bien“, с цел да се чете просто „ou“ (не се отнася до българския текст).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество на актовете, предмет на кодификация.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Юрисконсулт

        Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 23 езика, като за основа беше ползван френският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (Кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS)

Дата на консултация с ЕП

12.1.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.1.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Дата на внасяне

6.4.2009