JELENTÉS a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

6.4.2009 - (COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

Eljárás : 2008/0226(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0249/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0249/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS))

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0796),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37 et 133. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0018/2009),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0249/2009),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2.o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2009. március 4.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

COM(2008)0796 végleges (2008.11.27.) – 2008/0226(CNS))

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2008. december 11-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok meghatározásáról szóló 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata [1] alkalmával a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a (13) preambulumbekezdésben az „avagy” kifejezést egyszerű „vagy”-ra szükséges módosítani.

A vizsgálat alapján a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat lényegében egyszerű kodifikációra korlátozódik, a tárgyát képező aktusok lényegi módosítása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           jogtanácsos

        jogtanácsos      főigazgató

  • [1]  A javaslat 23 nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére. A munkacsoport a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.1.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009