VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie)

6.4.2009 - (COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS)) - *

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Codificatie – artikel 80 van het Reglement)

Procedure : 2008/0226(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0249/2009
Ingediende teksten :
A6-0249/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0796),

–   gelet op de artikelen 37 en 133 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0018/2009),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[1],

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0249/2009),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie uitsluitend een codificatie van de bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging,

1.  gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, met de technische aanpassingen die door de Commissie juridische zaken zijn goedgekeurd;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 4 maart 2009

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie)

COM(2008)0796 van 27.11.2008 – 2008/0226(CNS)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4, is de adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie op 11 december 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd door de Commissie ingediend voorstel te onderzoeken. Bij het onderzoeken[1] van het voorstel voor een verordening van de Raad tot codificatie van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen heeft de groep in onderlinge overeenstemming geconstateerd dat overweging 13 dient te worden aangepast, waarbij de uitdrukking "ou bien" moet worden vervangen door "ou" [wijziging niet van toepassing op de Nederlandse versie].De adviesgroep heeft na dit onderzoek van het voorstel in onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel zich tot een loutere codificatie beperkt zonder inhoudelijke wijziging van de te codificeren teksten.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

Juridisch adviseur                               Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep beschikte over alle taalversies van het voorstel en heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal was gesteld.

PROCEDURE

Titel

Vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS)

Datum raadpleging EP

12.1.2009

Commissie ten principale

  Datum bekendmaking

JURI

15.1.2009

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

Datum goedkeuring

31.3.2009