SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie)

6.4.2009 - (KOM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS)) - *

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

Postup : 2008/0226(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0249/2009
Predkladané texty :
A6-0249/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie)

(KOM(2008)0796 – C6‑0018/2009 – 2008/0226(CNS))

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0796),

–   so zreteľom na článok 37 a 133 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0018/2009),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0249/2009),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a obsahujúci technické úpravy schválené Výborom pre právne veci;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 4. marca 2009

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Rady stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov

(KOM(2008) 796, konečné znenie z 27. 11. 2008 – 2008/0226 (CNS))

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 11. decembra 2008 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní[1] návrhu nariadenia Rady, ktorého cieľom je kodifikovať nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov poradná pracovná skupina na základe spoločného súhlasu konštatovala, že v odôvodnení č. 13 by malo dôjsť k úprave výrazu „alebo“ na zjednodušený výraz „lebo“.

Na základe preskúmania návrhu dospela konzultačná pracovná skupina k jednomyseľnému záveru, že návrh je len jednoduchou kodifikáciou existujúcich znení bez obsahových zmien právnych aktov, ktoré sú jej predmetom.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Právny poradca

        Právny poradca      generálny riaditeľ

  • [1]  Poradná pracovná skupina mala k dispozícii 23 jazykových verzií návrhu, pričom pracovala na základe francúzskej jazykovej verzie, ktorá je originálnou verziou pracovného dokumentu.

POSTUP

Názov

Obchodné opatrenia uplatňované na určitý tovar, ktorý vznikol spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS)

Dátum konzultácie s EP

12.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.1.2009

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009