ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

6.4.2009 - (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Gabriele Albertini

Процедура : 2008/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0250/2009
Внесени текстове :
A6-0250/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

(COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0817),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0469/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6‑0250/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Държавите-членки следва да имат правото да изключат градския, крайградския и регионалния транспорт от обхвата на настоящия регламент, ако гарантират същото равнище на права на пътниците чрез алтернативни регулаторни мерки. В тези мерки следва да се вземат предвид хартите за правата на пътниците в мултимодални мрежи за обществен транспорт, в които са обхванати въпросите, посочени в член 1 от настоящия регламент. Комисията следва да разгледа възможността за установяване на общи права на пътниците във връзка с градския, крайградския и регионалния транспорт, които да обхващат всички видове транспорт и да предаде на Парламента доклад, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение.

Обосновка

Хартите за правата на пътниците във връзка с местния транспорт се отнасят за всички видове транспорт в мултимодалните мрежи за обществен транспорт. Градските, крайградските и регионалните автобусни услуги често са част от тези мрежи. Европейската комисия следва да третира автобусния, вътрешния железопътен транспорт (така наречената „лека железница“: метро, трамваи и т.н.) и други видове местен транспорт като цяло (един билет за всички видове транспорт, използване на общо пространство и т.н.).

Изменение  2

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Държавите-членки следва да насърчават разработването на харти за правата на пътниците за градски, крайградски и регионални автобусни услуги, които да определят ангажиментите, поети от предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози за подобряване на качеството на тяхната услуга и по-добро задоволяване на потребностите на техните пътници.

Обосновка

Следва да се насърчава поемането на доброволни ангажименти и разработването на харти за правата на пътниците (изявления за намерение) от предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози, като се вземат предвид специфичните характеристики на градските, крайградските и регионалните услуги в районите, в които те осъществяват дейността си.

Изменение  3

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) Мерките на ЕС за подобряване на правата на пътниците в сектора на градския и междуградския автобусен превоз следва да вземат предвид специфичните характеристики на този сектор, който се състои основно от малки и средни предприятия.

Обосновка

В европейският сектор за градски и междуградски автобусни превози преобладават основно малките и средни частни предприятия. Поетите лични и финансови ангажименти са огромни, поради което тези предприятия са под постоянен натиск да постигат добри резултати, тъй като е заложено доброто име на собственика. В крайна сметка може лесно да се разбере кой е собственикът и той или тя следва да поеме лична отговорност за погрешни решения. Обикновено средните предприятия осъществяват дейността си в близост до крайния потребител. Те са всекидневно в пряк контакт със своите клиенти и са тясно обвързани с местните общности. Решенията се вземат бързо.

Изменение  4

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Пътниците, претърпели вреди в резултат на произшествие, които се покриват от застраховката, следва първо да подадат иск за нанесени вреди към предприятието за градски и/или междуградски автобусни превози съгласно настоящия регламент и могат да се обърнат към застрахователната компания единствено ако предприятието за градски и/или междуградски автобусни превози не предприеме необходимите действия по въпроса.

Обосновка

Съображението има за цел да предотврати дублиране на исковете за вреди, тъй като в някои случаи исковете могат да бъдат изпратени едновременно и до транспортната компания, и до застрахователната компания.

Изменение  5

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Налице е необходимост автобусните оператори да осигуряват специално обучение на своя персонал, позволяващ им правилно да съдействат на лица с увреждания или лица с намалена подвижност. Такова обучение следва да се осигурява в рамките на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници. Държавите-членки, доколкото е възможно, следва да подпомагат предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози в създаването и изпълнението на подходящи програми за обучение.

Обосновка

Във връзка с обучението е подходящо да се включи препратка към Директива 2003/59/ЕО. Освен това е от значение държавите-членки да подпомагат предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози при създаването на подходящи програми за обучение.

Изменение  6

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Когато се решава относно проектирането на нови автогари и когато се правят по-големи преустройства, ръководните органи, когато е възможно, следва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. При всички случаи ръководните органи на автогарите следва да определят пунктове, в които тези лица могат да обявят пристигането си и необходимостта от оказване на помощ.

(8) Когато се решава относно проектирането на нови автогари и когато се правят по-големи преустройства, ръководните органи, без изключение, следва да вземат предвид потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. При всички случаи ръководните органи на автогарите следва да определят пунктове, в които тези лица могат да обявят пристигането си и необходимостта от оказване на помощ.

Обосновка

За да се гарантират равни права и недискриминация на лицата с увреждания, е изключително важно при изграждането на всички нови автогари и при основни преустройства да се спазва принципът „проектиране за всички“. Това съответства на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, подписана от Европейската общност.

Изменение  7

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Също така предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози следва да отчитат тези потребности, когато вземат решения за дизайна на нови или обновени превозни средства.

Изменение  8

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Държавите-членки следва да подобряват наличната инфраструктура, когато това е необходимо, за да предоставят възможност на предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози да осигуряват достъп на лица с увреждания или лица с намалена подвижност, както и да предоставят подходяща помощ.

Обосновка

Все още е налице липса на подходяща инфраструктура за лица с увреждания или лица с намалена подвижност, както на терминалите, така и на спирките по маршрута.

Изменение  9

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в) Мерките на ЕС за подобряване на безпрепятствената мобилност следва да насърчават приоритетно безпрепятствения достъп до автогари и спирки.

Обосновка

Проектът на Европейския съюз COST 349 установи липса на съоръжения за лицата с увреждания на автогарите и в зоните за почивка и на спирките. Докато навсякъде не бъдат осигурени подходящи съоръжения за безпрепятствено използване от лица с увреждания, безпрепятственият достъп до автобусите е безсмислен.

Изменение  10

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8г) Според заключенията на проекта COST 349, Комисията следва да предложи действия за осигуряване на достъпна инфраструктура, координирана в целия ЕС, на автогарите и спирките.

Изменение  11

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) недискриминация и задължително оказване на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност в автобусния транспорт;

(3) безпрепятствен достъп, недискриминация и задължително оказване на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност в автобусния транспорт;

Изменение  12

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки могат да изключат градския, крайградския или регионален транспорт, извършван по силата на договори за обществена услуга, ако тези договори гарантират равнище на права на пътниците, подобно на изискваното в настоящия регламент.

2. Държавите-членки могат да изключат градския, крайградския и регионален транспорт от разпоредбите на настоящия регламент, ако гарантират, че целите са изпълнени посредством алтернативни регулаторни мерки, като се вземат предвид обективните специфични характеристики на градския, крайградския и регионален транспорт, и същевременно се осигури равнище на права на пътниците, подобно на изискваното в настоящия регламент.

Обосновка

Градският, крайградският и регионалният транспорт са много специфични (няма предварителни резервации, използват се еднодневни, седмични, месечни и годишни карти за пътуване, спирките са много, има различен вид багаж). Ето защо държавите-членки трябва да имат възможността да ги освобождават от специфичните изисквания на настоящия регламент, при условие че предприемат алтернативни мерки, които гарантират подобно равнище на права на пътниците.

Изменение  13

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „договор за превоз“ означава договор между предприятие в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или негов упълномощен продавач на билети и пътника за предоставяне на една или повече транспортни услуги;

(4) „договор за превоз“ означава договор между предприятие в областта на градските и/или междуградските автобусни превози и пътник за предоставяне на една или повече транспортни услуги, независимо от това дали билетът е закупен от превозвача, от туроператор или от продавач на билети;

Обосновка

Продавачите на билети и продавачите на дребно не сключват договор за превоз, нито пък продават билетите за своя сметка. Те само уреждат договор за превоз между клиента и организатора/транспортното предприятие.

Изменение  14

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „продавач на билети“ означава продавач на дребно на автобусни транспортни услуги, сключващ договори за превоз и продаващ билети от името на предприятие в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или за собствена сметка;

(6) „продавач на билети“ означава посредник, който продава автобусни транспортни услуги от името на предприятие в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или туроператор, включително билетите продадени като част от пакет;

Обосновка

Продавачите на билети и продавачите на дребно не сключват договор за превоз, нито пък продават билетите за своя сметка. Те само уреждат договор за превоз между клиента и организатора/транспортното предприятие.

Изменение  15

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „туроператор“ означава организатор или продавач на дребно по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Директива 90/314/ЕИО;

(7) „туроператор“ означава организатор по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО;

Обосновка

Организаторите и продавачите на дребно са две различни образувания. Туроператорите се считат за организатори, които продават пакети от свое име на клиентите, пряко или чрез продавач на дребно. От друга страна, продавачът на дребно е посредник, т.е. той само урежда договора, който се сключва между организатора и клиента, но не е страна по този договор.

Изменение  16

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) „отмяна означава неизвършване на транспортна услуга, която е предварително планирана и за която е направена поне една резервация;

(11) „отмяна означава неизвършване на конкретна транспортна услуга, която е предварително планирана и за която е направена поне една действителна резервация;

Обосновка

Уточняването на определението е необходимо, за да се предотвратят нарушения на правилото от пътници с дневни, месечни или годишни билети.

Изменение  17

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 3 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) „достъпен формат“ означава, че пътниците имат достъп до еднаква информация посредством, например, брайлова азбука, аудио, видео или електронен формат.

Обосновка

Важно е да се изясни определението за „достъпен формат“, тъй като тази терминология ще се използва в целия текст.

Изменение  18

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съгласно настоящата глава предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози са отговорни за загубата или щетата, произтичаща от смъртта, от телесната повреда, или психическото увреждане на пътника, причинена на пътника в резултат от произшествие, свързано с експлоатацията на градски и междуградски автобусни транспортни услуги, и настъпила, докато пътникът се намира в превозното средство, докато влиза или излиза от него.

1. Съгласно настоящата глава предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози са отговорни за загубата или вредата, произтичаща от смъртта или от телесната повреда на пътника, причинена на пътника в резултат от произшествие, свързано с предоставянето на градски и междуградски автобусни транспортни услуги, и настъпила, докато пътникът се намира в превозното средство, докато влиза или излиза от него.

Изменение  19

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Отговорността на предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не подлежи на каквото и да е парично ограничение, били то определено от закон, конвенция или договор.

2. Деликтната отговорност на предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не подлежи на каквото и да е парично ограничение, било то определено от закон, конвенция или договор.

Обосновка

Целта на измененията е да се избегнат недоразумения и да се разясни, че не стриктната отговорност („форсмажорни обстоятелства“), а деликтната отговорност е неограничена.

Изменение  20

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За всяка щета в размер до 220 000 EUR предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не може да изключи или ограничи своята отговорност като докаже, че то е положило изискваните усилия съгласно параграф 4, буква а).

3. Без да се засягат националните схеми за отговорност, които са по-благоприятни за пътниците, за всяка вреда в размер до 220 000 EUR предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не може да изключи или ограничи своята отговорност, като докаже, че то е положило изискваните усилия съгласно параграф 4, буква а) и съгласно член 2 от Директива 2005/14/ЕО по отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ относно използването на моторни превозни средства.

Обосновка

Необходимо е да се въведе общ таван за отговорността при произшествия, който се определя на 5 млн. евро съгласно Директива 2005/14/ЕО. Регламентът не трябва да влошава условията за пътниците в която и да е държава-членка.

Изменение  21

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 6 – параграф 4 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) ако произшествието е предизвикано от външни по отношение на експлоатацията на автобусни транспортни услуги обстоятелства, които предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, въпреки положените усилия според особеностите на случая, не е могло да избегне и чиито последици не е могло да предотврати;

а) ако произшествието е предизвикано от външни по отношение на предоставянето на автобусни транспортни услуги обстоятелства или които превозвачът, въпреки положените усилия според особеностите на случая, не е могъл да избегне, или чиито последици не е могъл да предотврати;

Обосновка

Настоящата формулировка създава почти непреодолимо препятствие.

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не могат да носят изцяло отговорност за обстоятелства извън техния контрол и сфера на отговорност. Поради това следва да се предвиди освобождаване от отговорност при вина на трета страна.

Изменение  22

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на смърт, телесна повреда, или всяко друго физическо или психическо увреждане на пътника, причинено от произшествие във връзка с експлоатацията на автобусни транспортни услуги, предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози извършва незабавно, и във всеки случай не по-късно от петнадесет дни след установяването на самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение, авансовите плащания, необходими за посрещането на непосредствените му икономически нужди, пропорционално на претърпените щети.

1. В случай на смърт или всяка телесна повреда на пътника, причинена от произшествие във връзка с предоставянето на автобусни транспортни услуги и когато пътникът не е покрит от друга пътна застраховка, предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози извършва незабавно, и във всеки случай в срок от петнадесет дни от установяването на самоличността на физическото лице, имащо право на обезщетение, авансовите плащания, необходими за посрещането на непосредствените му икономически потребности, пропорционално на претърпените вреди, при условие че съществуват доказателства prima facie, че е налице причинно-следствена връзка с транспортното предприятие.

Обосновка

Първоначалните плащания в случай на произшествие вече се покриват на национално равнище от полиците за пътна застраховка.

Би било несправедливо транспортните предприятия да бъдат автоматично задължени да предприемат незабавни действия за обезщетяване, преди да се установи със сигурност кой носи отговорността, освен ако има доказателства за пряката им отговорност.

Изменение  23

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Авансовото плащане не представлява признаване на отговорност и може да се приспадне от сумите, изплатени впоследствие на базата на настоящия регламент, но не подлежи на възстановяване, освен в случаите, при които причинените щети са резултат от небрежност или вина от страна на пътника или при които лицето, получило авансовото плащане, не е лицето, имащо право на обезщетение.

3. Авансовото плащане не представлява признаване на отговорност и може да се приспадне от сумите, изплатени впоследствие на базата на настоящия регламент, но не подлежи на възстановяване, освен в случаите, при които причинените вреди са резултат от небрежност или вина от страна на пътника, при които лицето, получило авансовото плащане, не е лицето, имащо право на обезщетение, или когато действително претърпените вреди са под размера на авансовото плащане.

Изменение  24

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози докаже, че щетата е настъпила вследствие на, или за нея е допринесла, грешка или небрежност от страна на пътника, предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози се освобождава изцяло или частично от отговорност по отношение на ищеца, в степента, в която тази грешка или небрежност е причинила или допринесла за щетата.

3. Предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози следва да не носи отговорност за загубата или щетата съгласно параграфи 1 и 2:

 

а) ако загубата или вредата е причинена от обстоятелства, които не са свързани с предоставянето на автобусните транспортни услуги и които предприятието за градски и/или междуградски услуги не е можело да избегне, въпреки че е положило необходимите усилия според обстоятелствата в дадения случай, и последствията от които не са могли да бъдат предотвратени;

 

б) доколкото загубата или щетата са възникнали по вина на пътника или са причинени от небрежност от негова страна.

Обосновка

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не могат да бъдат държани изцяло отговорни за обстоятелства, които са извън тяхната сфера на отговорност и които са извън контрола им. Следователно следва да се добави разпоредба за освобождаване от отговорност на основание на форсмажорни обстоятелства.

Изменение  25

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) за да спазят приложимите изисквания за безопасност, установени от международното, общностното или националното законодателство, или за да спазят изискванията за безопасност, установени от органа, който е издал разрешително на съответното предприятие в областта на градските и/или междуградските автобусни превози,

заличава се

Обосновка

Не съществува законодателство, което да изисква от автобусни оператори да ограничат превоза на лица с увреждания от съображения за сигурност. Ето защо би било опасно да се въвежда подобно законодателство, тъй като това би създало нова дискриминация и би било против целите на настоящия регламент.

Изменение  26

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато размерът на превозното средство прави качването или превоза на лица с увреждания или лица с намалена подвижност физически невъзможно.

б) когато конструкцията на превозното средство прави качването или превоза на лица с увреждания или лица с намалена подвижност физически или практически невъзможно.

Обосновка

Много автогари и най-вече спирки все още не са преустроени така, че да бъдат подходящи за пътници с увреждания. Освен това, за разлика от въздушния или железопътния транспортен сектор, екипажът на автобусите обикновено се състои единствено от водач, който поради очевидни причини, свързани с безопасността, не може да предоставя помощ по време на пътуването. Европейските автобусни оператори, по-голямата част от които са малки и средни предприятия, просто не могат да си позволят да наемат втори водач или обслужващо лице.

Изменение  27

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 1 – буква б а (нова) и алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) ако превозното средство или инфраструктурата на мястото на заминаване или пристигане или по маршрута не е пригодена така, че да осигури безопасен транспорт за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

В случай на отказ за приемане на резервация, основан на причините, посочени в букви а) или б) от първа алинея, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите полагат разумни усилия да предложат приемлива алтернатива на засегнатото лице.

В случай на отказ за приемане на резервация, основан на причините, посочени в букви б) или ба) от алинея първа, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите полагат разумни усилия да предложат приемлива алтернатива на засегнатото лице.

Обосновка

Много автогари и най-вече спирки все още не са преустроени така, че да бъдат подходящи за пътници с увреждания. Освен това, за разлика от въздушния или железопътния транспортен сектор, екипажът на автобусите обикновено се състои единствено от водач, който поради очевидни причини, свързани с безопасността, не може да предоставя помощ по време на пътуването. Европейските автобусни оператори, по-голямата част от които са малки и средни предприятия, просто не могат да си позволят да наемат втори водач или обслужващо лице.

Изменение  28

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Лице с увреждане или лице с намалена подвижност, на което е отказан достъп до превозно средство поради неговото увреждане или намалена подвижност, има право на възстановяване на стойността на билета и разумна алтернативна транспортна услуга до местоназначението в подобна времева рамка.

2. Лице с увреждане или лице с намалена подвижност, на което е отказан достъп до превозно средство поради неговото увреждане или намалена подвижност, има право на възстановяване на стойността на билета или разумна алтернативна транспортна услуга до местоназначението в подобна времева рамка.

Обосновка

Изглежда е допусната грешка в предложението на Комисията. Не се предоставя право на възстановяване на стойността на билета, ако се осигурява алтернативен транспорт. Изменението е приведено в съответствие с формулировките в предложението относно правата на пътниците в морския транспорт.

Изменение  29

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При същите условия, както посочените в параграф 1, буква а), предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на билети или туроператорите могат да изискат лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност да бъдат придружавани от друго лице, което е в състояние да окаже нужната помощ на тези лица, ако това е абсолютно необходимо.

3. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на билети или туроператорите могат да изискат лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност да бъдат придружавани от друго лице, което е в състояние да окаже нужната помощ на тези лица, ако това е абсолютно необходимо, в случай че:

 

а) са приложими условията съгласно параграф 1, буква б) или ба), или

 

б) екипажът на въпросното превозно средство се състои само от едно лице, което управлява превозното средство и което не е в състояние да предоставя помощ на лицата с увреждания или на лицата с намалена подвижност съгласно приложение І.

Обосновка

За разлика от въздушния или железопътния транспорт екипажът на автобусите обикновено се състои единствено от водач, който поради очевидни причини не може да предоставя помощ по време на пътуването. Малките и средни предприятия, които преобладават в европейския сектор за автобусни превози, не могат да си позволят да наемат втори водач или обслужващо лице.

Изменение  30

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачът на билети или туроператорът упражнява дерогация по силата на параграф 1, то уведомява незабавно лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност относно причините, или, при поискване, го уведомява писмено в рамките на пет работни дни след отказа на резервация.

4. Когато предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачът на билети или туроператорът упражнява дерогация по силата на параграф 1, то уведомява незабавно лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност относно причините или, при поискване, го уведомява писмено в рамките на пет работни дни от получаване на искането.

Обосновка

Изменението е приведено в съответствие с формулировките в регламента относно правата на лицата с намалена подвижност при пътуване по въздух (Регламент 1107/2006/ЕО) и с предложението за регламент относно правата на пътниците в морския транспорт.

Изменение  31

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, с активното участие на представители на организациите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, заедно с посочените в член 27 правоприлагащи органи, установяват недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, така че да бъдат спазени приложимите изисквания за безопасност. Тези правила съдържат всички условия относно достъпа до съответните автобусни услуги, включително достъпността на експлоатираните превозни средства и съоръженията на борда.

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, в сътрудничество с представителни организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, заедно с посочените в член 27 правоприлагащи органи, установяват недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност и техните придружители, така че да бъдат спазени приложимите изисквания за безопасност. Тези правила съдържат всички условия относно достъпа до съответните автобусни услуги, включително достъпността на експлоатираните превозни средства, съоръженията на борда и вграденото помощно оборудване.

Обосновка

Правилата следва да се определят в сътрудничество с представителни организации.

Изменение  32

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правилата, предвидени в параграф 1, се правят обществено достъпни от предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачите на билети поне към момента на извършване на резервацията, по подходящ начин и на същия език, на който обикновено се предоставя информация на всички пътници. При предоставянето на тази информация се обръща особено внимание на потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2. Правилата, предвидени в параграф 1, се правят обществено достъпни от предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачите на билети поне към момента на извършване на резервацията, в достъпен формат и на същия език, на който обикновено се предоставя информация на всички пътници. При предоставянето на тази информация се обръща особено внимание на потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

От значение е предоставяната информация да бъде в достъпен формат. Тази терминология следва да се използва в целия текст.

Изменение  33

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При поискване предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози предоставят международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на които се основават правилата за недискриминационен достъп.

3. При поискване предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози незабавно предоставят международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на които се основават правилата за недискриминационен достъп. Те следва да са представени в достъпен формат.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че тези правила могат да бъдат предоставени в достъпен формат за пътници с увреждания и/или с намалена подвижност и че могат да бъдат предоставени незабавно при поискване.

Изменение  34

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на техни билети или туроператорите гарантират, че цялата съответна информация относно условията на превоз, информация за пътуването и за достъпността на услугите е налице в подходящ и достъпен формат за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, включително резервации и информация в интернет.

5. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на техни билети или туроператорите гарантират, че цялата съответна информация относно условията на превоз, информация за пътуването и за достъпността на услугите, включително резервации онлайн и информация в интернет, е налице в достъпен формат за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, както и за лица, които не могат да пътуват сами поради напреднала или твърде млада възраст, и техните придружители.

Обосновка

За да се гарантира яснота и свързаност, в целия регламент следва да се използва еднаква терминология за достъпния формат.

Изменение  35

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органите за управление на автогарите и предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози гарантират подходяща помощ на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, както е посочено в приложение I, безплатно, преди, по време на и след пътуването.

1. Органите за управление на автогарите и предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози гарантират подходяща помощ на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, както е посочено в приложение I, безплатно, преди, след и когато е възможно, по време на пътуването. Помощта съответства на индивидуалните потребности на лицата с увреждане или намалена подвижност.

Обосновка

Изключително важно за достойнството и независимостта на всеки пътник е да получи само помощта, която отговаря на неговите или нейните конкретни нужди. Пътникът следва да е този, който решава от каква помощ се нуждае.

Изменение  36

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки определят автогарите, на които се предоставя помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, като вземат предвид необходимостта от гарантиране на достъпност на услугите в повечето географски местоположения. Държавите-членки информират Комисията за това.

1. Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки определят автогарите, на които се предоставя помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, като вземат предвид необходимостта от гарантиране на достъпност на услугите в повечето географски местоположения. Държавите-членки информират Комисията за това. Комисията предоставя на разположение в интернет списък на определените автогари.

Обосновка

Лесно достъпната и централизирана информация относно автогарите е необходимо предварително условие за успешното прилагане на бъдещите разпоредби.

Изменение  37

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Когато е необходимо използването на признато куче придружител, това се разрешава, при условие че предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, неговият продавач на билети или туроператор са били уведомени съгласно приложимите национални правила за превоз на кучета придружители.

Обосновка

Това изменение прави настоящия проектодоклад по-съгласуван с доклада относно правата на пътниците при пътуване по въздух.

Изменение  38

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози предоставят безплатно на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност поне помощта, посочена в част б) на приложение I, на борда на превозното средство и при качване и слизане от него, при условие, че съответното лице отговаря на условията, посочени в член 16.

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози предоставят безплатно на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност поне помощта, посочена в приложение I, част б), при качване и слизане от превозното средство, при условие че съответното лице отговаря на условията, посочени в член 16.

Обосновка

За разлика от железопътния и въздушния транспорт, екипажът на градските и междуградските автобуси се състои обикновено от един шофьор, който не може да предоставя помощ на борда на превозното средство по време на шофиране, без при това да бъде застрашена сигурността на пътниците. Ето защо следва ясно да се посочи, че задължението за оказване на помощ се отнася до качването и слизането от превозното средство, в съответствие с изискванията, съдържащи се в приложение I, буква б).

Изменение  39

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, органите за управление на автогарите, продавачите на билети и туроператорите си сътрудничат при предоставяне на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, при условие че поне 48 часа преди възникване на необходимостта от оказване на помощ предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, органът за управление на автогарата, продавачът на билети или туроператорът са уведомени относно потребността на лицето от подобна помощ.

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, органите за управление на автогарите, продавачите на билети и туроператорите си сътрудничат при предоставяне на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, при условие че поне 24 часа преди възникване на необходимостта от оказване на помощ предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, органът за управление на автогарата, продавачът на билети или туроператорът са уведомени относно потребността на лицето от подобна помощ, освен ако не бъде предложен по-кратък срок за уведомяване от лицето, предоставящо помощ, или договорен между лицето, предоставящо помощ, и пътника.

Обосновка

Когато дадено лице използва редовно една и съща услуга или, например, използва градска автобусна услуга, не е разумно да се очаква, че въпросното лице ще уведомява за своята потребност от помощ всеки път, когато ще пътува. Трябва да се допусне известна гъвкавост в системата за уведомяване. Също така не е разумно да се изисква от транспортните оператори да въвеждат система за уведомяване, освен ако тя не им е действително необходима.

Изменение  40

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на билети и туроператорите предприемат всички необходими мерки за улесняване на получаването на уведомления относно потребността от помощ, направени от лица с увреждания или лица с намалена подвижност. Това задължение е приложимо във всички пунктове за продажба, включително продажби по телефона и чрез интернет.

2. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, продавачите на билети и туроператорите предприемат всички необходими мерки за улесняване на получаването на уведомления относно потребността от помощ, направени от лица с увреждания или лица с намалена подвижност. Пътникът получава потвърждение, в което се съобщава, че е получено уведомление за потребността от помощ. Това задължение е приложимо във всички пунктове за продажба, включително продажби по телефона и чрез интернет.

Обосновка

За пътника е важно да може да докаже, че е уведомил за своята потребност от помощ, в случай че възникне проблем в комуникацията между автобусното предприятие/продавачите на билети/туроператорите и т.н.

Изменение  41

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 16 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди оповестеното време на заминаване.

– ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди оповестеното време на заминаване, освен ако не бъде предложено друго от лицето, предоставящо помощ, или договорено между лицето, предоставящо помощ, и пътника.

Обосновка

В някои случаи, например при използването на градски автобуси, може да е по-удобно както за лицето, предоставящо помощ, така и за пътника с увреждане или намалена подвижност, да се срещнат непосредствено, например когато автобусът спира на автобусната спирка.

Изменение  42

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Пунктовете, посочени в параграф 5, са ясно обозначени и дават обща информация за автогарата и предлаганата помощ в приемлив формат.

6. Определените пунктове, посочени в параграф 5, са ясно указани със съответен знак, достъпни и лесни за разпознаване от лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и дават необходимата информация за автогарата и предлаганата помощ в приемлив формат.

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че тези определени пунктове и информацията, която предоставят, са напълно разпознаваеми и достъпни за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Изменение  43

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато предоставянето на помощ е възложено на подизпълнител и предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачът на билети или туроператорът получи уведомление относно необходимостта от помощ поне 48 часа преди оповестения час на заминаване, то предава съответната информация на подизпълнителя поне 36 часа преди оповестения час на заминаване.

1. Когато предоставянето на помощ е възложено на подизпълнител и предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачът на билети или туроператорът получи уведомление относно необходимостта от помощ поне 48 часа преди оповестения час на заминаване, то предава съответната информация, така че подизпълнителят да получи уведомлението поне 36 часа преди оповестения час на заминаване.

Обосновка

Туроператорите и продавачите на билети обикновено не разполагат с координатите на подизпълнителя и следователно предаването на информация е затруднено. Ето защо информацията следва винаги да преминава през структурата, която разполага с координатите на подизпълнителя.

Изменение  44

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато предоставянето на помощ е възложено на подизпълнител и предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачът на билети или туроператорът не получи уведомление относно необходимостта от помощ поне 48 часа преди оповестения час на заминаване, превозвачът или продавачът на билети или туроператорът предава информацията на подизпълнителя при първа възможност.

2. Когато предоставянето на помощ е възложено на подизпълнител и предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози или продавачът на билети или туроператорът не получи уведомление относно необходимостта от помощ поне 48 часа преди оповестения час на заминаване, превозвачът или продавачът на билети или туроператорът предава информацията, така че подизпълнителят да получи уведомлението при първа възможност.

Обосновка

Туроператорите и продавачите на билети обикновено не разполагат с координатите на подизпълнителя и следователно предаването на информация е затруднено. Ето защо информацията следва винаги да преминава през структурата, която разполага с координатите на подизпълнителя.

Изменение  45

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 18 – встъпително изречение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози:

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози и органите за управление на автогарите:

Обосновка

Задълженията за обучение, предложени в настоящия член, следва да се прилагат и за органите за управление на автогарите, за да се гарантира, че лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да получат най-подходящата помощ.

Изменение  46

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При необходимост се полагат всички усилия за бързо предоставяне на заместващо оборудване.

При необходимост се полагат всички усилия за бързо предоставяне на заместващо оборудване с подобни технически и функционални характеристики като тези на загубеното или повреденото.

Изменение  47

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не носят отговорност съгласно параграф 1:

 

а) ако загубата или вредата е причинена от обстоятелства, които не са свързани с предоставянето на автобусни транспортни услуги и които предприятието за градски и/или междуградски услуги не е можело да избегне, въпреки че е положило необходимите усилия според обстоятелствата в дадения случай, и последствията от които не са могли да бъдат предотвратени;

 

б) доколкото загубата или вредата са възникнали по вина на пътника или са причинени от неговата небрежност.

Обосновка

Предприятията в областта на градските или междуградските автобусни превози не могат да бъдат държани отговорни за обстоятелства, които са извън тяхната сфера на отговорност и извън контрола им. Аналогично с правилата за отговорност, свързани с телесните повреди, изискването за плащане на обезщетение следва да бъде премахнато в този случай, ако загубата или вредата са в резултат на форсмажорни обстоятелства. Също така, ако лицето, което е претърпяло загуба или вреда, има частична отговорност, задължението за плащане на обезщетение следва да бъде съответно намалено.

Изменение  48

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Не се определя граница за размера на обезщетението, платимо по силата на този член.

2. Размерът на обезщетението, платимо по силата на този член, е равностоен на действително претърпяната загуба.

Обосновка

Секторът на автобусния транспорт е готов да плати за действително претърпените загуби.

Изменение  49

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози носят отговорност за отмяна и, в случаите, когато продължителността на пътуването по разписание надвишава три часа, за закъснения при заминаване от над два часа. В подобни случаи засегнатите пътници получават поне:

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози носят отговорност за отмяна, продаване на повече билети, отколкото са местата, и за закъснения при заминаване от над два часа. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози носят отговорност за отмяна и закъснение в резултат на обстоятелства, които подлежат на техния контрол. Тази отговорност не покрива закъснения в резултат на претоварено движение и гранични проверки и/или проверки на превозното средство. Във всички случаи, когато предприятието носи отговорността, засегнатите пътници получават поне:

Обосновка

Условието за продължителност на пътуването от повече от три часа в разпоредбите за закъсненията не е разумно, тъй като по този начин голям брой предприятия в областта на градските и/или междуградските автобусни превози ще бъдат освободени от отговорността за последствията от закъснения. Случаите на продадени повече билети, отколкото са местата в автобуса, също следва да бъдат включени, за да се приведат правата на пътниците по отношение на обезщетението в съответствие с тези при другите видове транспорт.

За разлика от железопътния и въздушния транспортен сектор, предприятията за градски и междуградски автобусни превози не разполагат със собствена мрежа и не получават преференциално отношение при предоставянето на международни трансгранични услуги.

Изменение  50

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) предложение за алтернативна транспортна услуга при разумни условия, или, ако това е неосъществимо, получават информация относно адекватни алтернативни транспортни услуги на други транспортни оператори;

а) предложение за алтернативна транспортна услуга без допълнително заплащане и при разумни условия, или, ако това е неосъществимо, получават информация относно адекватни алтернативни транспортни услуги на други транспортни оператори;

Обосновка

В случай на анулиране или голямо закъснение, алтернативните услуги следва да се предлагат безплатно.

Изменение  51

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) право на обезщетение в размер на 100 % от цената на билета, ако предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не предостави алтернативни услуги или информация, както е посочено в буква а). Обезщетението се изплаща в рамките на един месец след подаване на молба за обезщетение.

в) в допълнение към възстановяването на цената на билета, посочено в буква б), право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета, ако предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози не предостави алтернативни услуги или информация, както е посочено в буква а). Обезщетението се изплаща в рамките на един месец след подаване на молба за обезщетение.

Обосновка

Трябва да се поясни, че обезщетението се изплаща в допълнение към възстановяването на цената на билета. В противен случай разпоредбата би могла да бъде разбрана погрешно, т.е. че в случай на закъснение или анулиране, на пътника няма да бъде възстановена цената на билета, ако предприятието за автобусен превоз е предоставило информация относно алтернативни транспортни услуги. Обезщетението (в допълнение към пълното възстановяване на сумата) не следва да превишава 50 % от цената на билета.

Изменение  52

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) в случай че приемат предложените им алтернативни транспортни услуги, право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета, без да губят правото си на транспорт. Цената на билета представлява пълната цена, платена от пътника за частта от пътуването, в която е закъснението. Обезщетението се изплаща в срок от един месец след подаване на заявление за обезщетение.

Обосновка

Ако пътникът избере да продължи своето пътуване с алтернативен транспорт, организиран възможно най-рано от предприятието в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, той/тя въпреки това има право на обезщетение.

Изменение  53

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако те могат да бъдат предоставени при разумни условия;

Обосновка

Пътниците следва да получат допълнителна помощ (така наречената „помощ в натура“) в случай на продължително забавяне и ако това е физически възможно. Помощта в натура включва храна, напитки и дори хотел или настаняване, ако изчакването за продължаване на пътуването изисква да се пренощува, съгласно законодателството относно правата на пътниците, приложимо към другите видове транспорт. В случай че превозното средство стане неизползваемо, пътниците имат право да бъдат транспортирани до подходящи пунктове за изчакване и/или автогари, откъдето е възможно да се продължи пътуването.

Изменение  54

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг) възможност за настаняване в хотел или на друго място и транспорт между автогарата и мястото на настаняване, в случай че е необходимо да се пренощува преди пътуването да продължи;

Обосновка

Пътниците следва да получат допълнителна помощ (така наречената „помощ в натура“) в случай на продължително забавяне и ако е физически възможно. Помощта в натура включва храна, напитки и дори хотел или настаняване, ако изчакването за продължаване на пътуването изисква да се пренощува, съгласно законодателството относно правата на пътниците, приложимо към другите видове транспорт. В случай че превозното средство стане неизползваемо, пътниците имат право да бъдат транспортирани до подходящи пунктове за изчакване и/или автогари, откъдето е възможно да се продължи пътуването.

Изменение  55

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд) в случай че автобусът стане неизползваем, възможност за транспортиране от местоположението на повредения автобус до подходящ пункт за изчакване и/или автогара, откъдето е възможно да се продължи пътуването.

Обосновка

Пътниците следва да получат допълнителна помощ (така наречената „помощ в натура“) в случай на продължително забавяне и ако е физически възможно. Помощта в натура включва храна, напитки и дори хотел или настаняване, ако изчакването за продължаване на пътуването изисква да се пренощува, съгласно законодателството относно правата на пътниците, приложимо към другите видове транспорт. В случай че превозното средство стане неизползваемо, пътниците имат право да бъдат транспортирани до подходящи пунктове за изчакване и/или автогари, откъдето е възможно да се продължи пътуването.

Изменение  56

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В случаи, различни от посочените в параграф 1, предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози носят отговорност за закъснения при пристигането от повече от два часа, когато закъснението се дължи на:

 

– небрежност и вина на водача, или

 

– техническа неизправност на превозното средство.

 

В такива случаи засегнатите пътници получават поне:

 

а) право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета; цената на билета представлява пълната цена, платена от пътника за частта от пътуването, в която е закъснението. Обезщетението се изплаща в срок от един месец след подаване на заявление за обезщетение;

 

б) помощ съгласно параграф 1, букви д), е) и ж) от настоящия член.

Обосновка

Общото тълкуване на закъснение е положително несъответствие с предвиденото в разписанието време на пристигане; дори автобус, който замине навреме, може да пристигне със закъснение от разписанието поради причини, които са под контрола на предприятието за градски и/или междуградски автобусни превози. Макар че предприятие за градски и/или междуградски автобусни превози не носи отговорност за закъснения поради климатични условия и/или натоварено движение („форсмажорни обстоятелства“), отговорността за технически неизправности на превозното средство и/или неспособността на водача да се справи със задълженията си не може да бъде изключена.

Изменение  57

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 20 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози се освобождават от тази отговорност, ако отмяната или закъснението са предизвикани от една от следните причини:

 

а) обстоятелства, които не са свързани с предоставянето на автобусните транспортни услуги и които предприятието за градски и/или междуградски услуги не е можело да избегне, въпреки че е положило необходимите усилия според обстоятелствата в дадения случай, и последствията от които не са могли да бъдат предотвратени;

 

б) небрежност на пътник, или

 

в) действия на трета страна, които предприятието за градски и/или междуградски услуги не е можело да избегне, въпреки че е положило необходимите усилия според обстоятелствата в дадения случай, и последствията от които не е могло да предотврати.

Обосновка

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Изменение   58

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на закъснение, предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, или, където това е целесъобразно, органите за управление на автогарите, информират пътниците относно очакваното време на заминаване и пристигане в момента, в който получат тази информация, но не по-късно от 30 минути след часа на заминаване по разписание или съответно един час преди часа на пристигане по разписание.

1. В случай на закъснение, предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози, или, където това е целесъобразно, органите за управление на автогарите, информират пътниците относно очакваното време на заминаване и пристигане в момента, в който получат тази информация, но не по-късно от 30 минути след часа на заминаване по разписание или съответно един час преди часа на пристигане по разписание. Тази информация се предоставя също така в достъпен формат за лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че лицата с увреждания получават същата информация като останалите пътници.

Изменение   59

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нищо в настоящия регламент не изключва възможността пътниците да потърсят обезщетение във връзка със загуба в резултат на отмяна или закъснение на транспортна услуга пред националните съдилища.

Настоящият регламент се прилага, без да засяга правото на пътниците на допълнително обезщетение. Обезщетението, което се отпуска съгласно настоящия регламент, може да бъде приспаднато от това обезщетение.

Обосновка

Този член не е добре формулиран. Той следва да бъде приведен в съответствие със съответната разпоредба на Регламент (ЕО) № 261/2004 и да включва ограничение, което да определя, че обезщетението, което се отпуска съгласно настоящия регламент, може да бъде приспаднато от всякакви допълнителни присъдени обезщетения.

Изменение  60

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози си сътрудничат с цел създаване на договорености на национално или европейско равнище, с участието на заинтересованите лица, професионални асоциации и асоциации на потребителите, пътниците и лицата с увреждания. Тези мерки целят подобряване на грижата за пътниците, по-специално в случаите на дълги закъснения и прекъсване или отмяна на пътуването.

Превозвачите си сътрудничат с цел създаване на договорености на национално или европейско равнище, с участието на заинтересованите лица, професионални асоциации и асоциации на потребителите, пътниците и лицата с увреждания. Тези мерки целят подобряване на грижата за пътниците, по-специално в случаите на дълги закъснения и прекъсване или отмяна на пътуването, като превръщат в приоритет грижата за пътниците със специални потребности поради увреждания, намалена подвижност, болест, напреднала възраст, бременност, както и за малки деца и придружители.

 

В случай на дълги закъснения и прекъсвания или отмяна на пътуване вниманието се насочва към осигуряване на медицински грижи и храна и напитки за пътниците, според потребностите им, редовно предоставяне на актуална информация и когато е възможно, алтернативно придвижване и настаняване.

Изменение   61

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По време на цялото пътуване органите за управление на автогарите и предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози предоставят на пътниците адекватна информация в най-подходящия формат. Особено внимание се обръща на потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

По време на цялото пътуване органите за управление на автогарите и предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози предоставят на пътниците адекватна информация в достъпен формат.

Обосновка

За да се гарантира яснота и свързаност, в целия регламент следва да се използва еднаква терминология за достъпния формат.

Изменение   62

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози и органите за управление на автогарите гарантират, че най-късно в момента на заминаване на пътниците, както и по време на пътуването, се предоставя подходяща и разбираема информация относно техните права съгласно настоящия регламент. Информацията се предоставя в най-подходящия формат. При предоставянето на тази информация се обръща особено внимание на потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Тази информация включва данни за осъществяване на връзка с органа за прилагане, определен от държавата-членка съгласно член 27, параграф 1.

Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози и органите за управление на автогарите гарантират, че най-късно в момента на заминаване на пътниците, както и по време на пътуването, се предоставя подходяща и разбираема информация относно техните права съгласно настоящия регламент. Информацията се предоставя в достъпен формат. Тази информация включва данни за осъществяване на връзка с правоприлагащия орган, определен от държавата-членка съгласно член 27, параграф 1.

Обосновка

За да се гарантира яснота и свързаност, в целия регламент следва да се използва еднаква терминология за достъпния формат.

Изменение   63

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози създават механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

1. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози въвеждат, ако вече не съществува такъв, механизъм за разглеждане на жалбите, достъпен за всички пътници, включително пътниците с увреждания и пътниците с намалена подвижност, относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

Обосновка

За да се гарантират равни възможности и липса на дискриминация е необходимо всички пътници да могат да се възползват от правото си на подаване на жалба.

Изменение  64

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 26 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози представят годишен доклад, съдържащ броя и предмета на получените жалби, средния брой дни за предоставяне на отговор по тях и предприетите корективни действия.

Обосновка

Изискването за представяне на доклад цели да внесе прозрачност при обработването на жалбите от предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози и по този начин да създаде стимул за тях с цел ефикасно и ефективно обработване на жалбите. Предприятията за железопътен превоз също трябва да публикуват подобен доклад.

Изменение  65

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка определя орган или органи за прилагане на настоящия регламент. Всеки орган предприема необходимите мерки за гарантиране зачитането на правата на пътниците, включително спазването на правилата за достъпност, посочени в член 12. По отношение на организацията си, решенията за финансиране, правната си структура и вземането на решения, всеки орган е независим от предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози.

1. Всяка държава-членка определя орган или органи за прилагане на настоящия регламент. Всеки орган предприема необходимите мерки за гарантиране зачитането на правата на пътниците, включително спазването на правилата за достъпност, посочени в член 12. По отношение на организацията си, решенията за финансиране, правната си структура и вземането на решения, всеки орган е независим.

Обосновка

Националните органи по прилагане следва да бъдат напълно независими, т.е. не само от предприятията в областта на градските и/или междуградските автобусни превози.

Изменение  66

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 27 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Въпросните органи сътрудничат с организациите, представляващи предприятията в областта на градските и междуградските автобусни превози и потребителите, включително с организациите, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

Сътрудничеството на националните органи по прилагане с тези организации би улеснило въвеждането и прилагането на настоящия регламент.

Изменение   67

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 28 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) обобщени данни за подадените жалби,

г) обобщени данни за подадените жалби, включително за резултатите от тях и времето, необходимо за вземането на решение,

Изменение   68

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки съставят правила относно санкциите за нарушение на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за спазването на тези правила. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези свои разпоредби, като я информират незабавно за всякакви последващи изменения в тези разпоредби.

Държавите-членки съставят правила относно санкциите за нарушение на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за спазването на тези правила. Предвидените санкции, които могат да включват нареждане за изплащане на обезщетение на засегнатото лице, трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези свои разпоредби, като я информират незабавно за всякакви последващи изменения в тези разпоредби.

Обосновка

Обезщетяването на пострадалите е един от най-ефективните инструменти за гарантиране на спазването на даден регламент и е начин да се насърчат пътниците да подават жалби, когато са станали предмет на дискриминация или когато правата им са били нарушени.

Изменение  69

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Той се прилага от [една година след влизането му в сила].

2. Той се прилага от [две години след влизането му в сила].

Обосновка

Паркът от градски и междуградски автобуси се нуждае от повече време, за да се адаптира към изискванията на настоящия регламент (по-специално по отношение превоза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност).

Изменение  70

Предложение за регламент-акт за изменение

Приложение I – буква б – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- се придвижат до тоалетните, при необходимост;

- се придвижат до тоалетните, при възможност;

Обосновка

За разлика от железопътния и въздушния транспорт, екипажът на градските и междуградските автобуси се състои обикновено от един шофьор, който не може да предоставя помощ на борда на превозното средство по време на шофиране, без при това да бъде застрашена сигурността на пътниците.

Изменение  71

Предложение за регламент-акт за изменение

Приложение I – буква б – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- водят признато куче придружител в автобуса;

- водят, доколкото това е възможно, признато куче придружител в автобуса;

Обосновка

Възможно е да възникнат проблеми, свързани с безопасността, а някои държави-членки налагат ограничения относно преминаването на животни (включително кучета придружители) през техните граници. ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изменение              72

Предложение за регламент-акт за изменение

Приложение IІ - част б - тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– техники за придружаване на незрящи и частично зрящи лица и за обработка и превоз на признати животни придружители;

– техники за придружаване на незрящи и частично зрящи лица и за обработка и превоз на признати животни придружители, като се има предвид, че кучетата придружители са обучени да изпълняват единствено командите на собственика си и персоналът не се занимава с тях, докато изпълняват задълженията си;

Обосновка

Кучетата придружители се допускат да придружат собственика си и персоналът не се занимава с тях, докато изпълняват задълженията си. Кучетата придружители са обучени да изпълняват единствено командите на собственика си.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

История

Регламент (ЕИО) № 684/92 (изменен с Регламент (ЕО) № 11/98) заедно с Регламент (ЕО) № 12/98 създадоха единния пазар за международния градски и междуградски превоз на пътници. Това либерализиране донесе на европейците значителни ползи, като напр. по-широк избор на дестинации и атрактивни цени. То допринесе и за стабилния растеж на този сектор от средата на 90-те години насам. Днес, годишният обем на пътникопотока на международния градски и междуградски транспорт се изчислява от Комисията на 72,8 милиона пътници.

При все това, либерализирането на транспортните услуги и ръстът при пътуванията не винаги са били придружавани от адекватни мерки за защита на правата на пътниците. С увеличаването на техния брой, пътниците се сблъскват с трудни ситуации, включващи отмяна на курс, дублиране на места, изгубен багаж и закъснения. По специално пътниците на градския и извънградския автобусен транспорт все още не се ползват от същите права, както пътниците на други форми на транспорт, като въздушния транспорт.

Правата на пътниците в автобусния транспорт все още не са обхванати от общностното законодателство и затова пътниците трябва да разчитат на национални схеми за отговорност. При все това, защитата на пътниците на автобусния транспорт (напр. по отношение на отговорност на операторите, компенсации в случай на закъснения и отмяна на курс, задължение за предоставяне на информация, третиране на жалби, предоставяне на помощ на лица с увреждания и т.н.) се различава сериозно в отделните държави-членки. Още повече, градският и междуградският автобусен транспорт не е в равностойно положение с другите форми на транспорт, а именно въздушния и железопътния, при които пътниците вече се ползват или ще се ползват от високо и унифицирано ниво на защита, определено на равнище ЕС.

Предложението на Комисията

В контекста на гореизложеното, основната цел на предложението е да определи правата на пътниците на междуградски и градски автобуси, за да бъде повишена привлекателността на сектора и да се осигури равнопоставеност между превозвачи от различни държави-членки и между различните видове транспорт. На кратко, предложението предвижда следното:

- Отговорност за смърт и телесна повреда: Предлага се да се определи неограничена отговорност за автобусните предприятия. Освен това при определени условия предприятията не могат да оспорват вреди до определена сума в случай на произшествие (обективна отговорност). Пътниците имат право също така на авансово плащане с оглед посрещане на икономически трудности, които те или техните семейства могат да претърпят в резултат на смърт и телесна повреда.

- Обезщетяване и помощ в случай на отмяна или закъснение: Съгласно предложението, дружествата ще бъдат задължени да предоставят на пътниците адекватна информация и разумни алтернативни услуги или да им платят обезщетение.

- Права на лицата с намалена подвижност: Предложението забранява дискриминация, основана на увреждания и намалена подвижност с оглед резервирането на пътуване и качването в превозното средство и определя правила, задължаващи предприятията да предоставят помощ безплатно. Освен това те са задължени да осигуряват съответно обучение на техния персонал.

- Жалби и право на съдебна защита: Държавите-членки следва да създадат органи за прилагане, които отговарят за гарантиране прилагането на настоящия регламент. Ако пътник счете, че някое от правата му не са спазени, той може да внесе жалба в дружеството. Ако отговорът не е задоволителен, той може да изпрати жалба до националния орган по прилагане.

Обща оценка

Докладчикът топло приветства предложението и подкрепя принципа, че пътниците следва да се ползват от еднакви права независимо от вида транспорт, който използват. Затова е важно да се гарантира максимална степен на единство с наличното законодателство относно въздушния и железопътния транспорт, както и с предложението относно правата на пътниците в морския транспорт. От друга страна, необходимо е да се вземат предвид отличителните черти на автобусния транспорт и някои изисквания съответно да се приспособят. Предложените изменения са опит да се установи равновесие между тези (понякога конкуриращи се) цели. Накрая, вашият докладчик счита, че някои разпоредби на предложението се нуждаят от поясняване.

Предвид сгъстения график за първо четене в края на законодателния мандат, докладчикът ще продължи да разглежда задълбочено предложението и, при необходимост, ще предложи други изменения на по-късен етап.

Препоръки на докладчика

Предвид горепосочените съображения, докладчикът предлага, наред с другото, следните промени към предложението на Комисията:

- Градски, крайградски и регионален транспорт: Редица от изискванията, съдържащи се в предложението, не отговарят на специфичните нужди и характеристики на градския, крайградския и регионалния транспорт, тъй като те са насочени предимно към превоза на дълги разстояния и международния превоз. Ето защо, на държавите-членки следва да бъде предоставена възможността да освобождават предприятията в областта на този вид транспорт от прилагането на разпоредбите на регламента, при условие че те предприемат алтернативни регулаторни мерки, които да гарантират подобно равнище на права на пътниците.

- Обективна отговорност: Докладчикът счита, че пределните размери следва да бъдат съпоставими с тези в други видове транспорт и ето защо подкрепя принципно предложения размер от 220 000 евро. От друга страна, би било необходимо тази разпоредба да се приведе в съответствие с член 2 от Директива 2005/14/EО по отношение на застраховка "Гражданска отговорност" относно използването на моторни превозни средства, която ограничава обективната отговорност до 5 милиона евро на произшествие. По този начин може да се избегне прекомерния размер на обезщетенията, вследствие на натрупване на вреди, понесени от голям брой пътници.

- Права на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност: За разлика от въздушния транспорт, не изглежда необходимо да се предвиди възможността предприятията за автобусен превоз да отказват резервации на лица с увреждания поради изисквания за безопасност. Ето защо, се предлага да се заличи член 11, параграф 1, буква а). Други разпоредби в член 11 (параграф 1, буква б) и параграфи 2 и 4) е нужно да бъдат приведени в съответствие с формулировките в предложението за правата на пътниците в морския транспорт. Освен това, изглежда уместно да се гарантира, че правилата относно достъпността се установяват в сътрудничество с организациите, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. В друга поредица от изменения, предложени от докладчика, се взема предвид фактът, че в по-голямата част от случаите екипажът на автобусите се състои само от един шофьор, който не винаги може да бъде в състояние да предостави помощ по време на пътуването, т.е. по време на шофиране.

- Възстановяване на цената на билета и обезщетение: Предлага се този член да бъде доизяснен. В случай на анулиране и голямо закъснение, предприятията за автобусен превоз следва да бъдат задължени да възстановят цената на билета, освен ако клиентът приеме да ползва алтернативна услуга за превоз, предложена безплатно. Дължимото обезщетение, в случай че предприятието не може да предостави нито алтернативни услуги, нито подходяща информация, следва да се равнява на 50 % (а не на 100 %) от цената на билета, тъй като то се изплаща в допълнение към възстановяването на цената на билета.

- Информация за пътниците и разглеждане на жалби: Докладчикът набляга на факта, че информацията следва да се предоставя в достъпни формати. Освен това, той предлага да се въведе изискване, съгласно което предприятията в областта на градските и междуградски автобусни превози публикуват годишен доклад относно обработката на жалби. Това би могло да създаде стимул за тях да разглеждат жалбите ефикасно и ефективно.

- Влизане в сила: Изпълнението на изискванията на регламента би представлявало предизвикателство за сектора на градски и междуградски автобусни превози, по-специално по отношение на предоставянето на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, както и на обезпечаването на необходимото обучение за персонала. Ето защо, докладчикът предлага да се предостави една допълнителна година на сектора за адаптиране, преди регламентът да влезе в сила.

- Други пояснения: Те се отнасят, наред с други точки, до някои определения (договор за превоз, продавач на билети и туроператор), както и до независимостта на органите по прилагане и тяхното сътрудничество, както с предприятията за автобусен превоз, така и с организациите на потребителите.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Правата на пътниците при автобусен превоз

Позовавания

COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.12.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Schroedter

Дата на внасяне

6.4.2009