ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

6. 4. 2009 - (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Gabriele Albertini

Postup : 2008/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0250/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

(KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0817),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0469/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0250/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Členské státy by měly mít možnost vyjmout městskou, příměstskou a regionální dopravu z tohoto nařízení, pokud zajistí srovnatelnou úroveň práv cestujících pomocí jiných regulačních opatření. Tato opatření by měla zohledňovat práva cestujících v sítích propojujících různé druhy veřejné dopravy, která se vztahují na otázky uvedené v článku 1 tohoto nařízení. Komise by měla prozkoumat možnost zavedení souboru společných práv cestujících pro městskou, příměstskou a regionální dopravu a předložit Parlamentu zprávu, doplněnou případně o legislativní návrh.

Odůvodnění

Přeprava cestujících místní dopravou zahrnuje všechny druhy dopravy v mnohadruhových sítích veřejné dopravy. Městské, příměstské a regionální autobusové spoje velmi často tvoří součást těchto sítí. Evropská komise by měla přistupovat k autobusům, kolejovým sítím (takzvaným „lehkým vlakům“: metru, tramvajím apod.) a jiným místním druhům dopravy jako k celku (jedna jízdenka na všechny druhy, sdílený společný prostor apod.).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Členské státy by měly podporovat rozvoj práv cestujících na městskou, příměstskou a regionální přepravu autobusy a/nebo autokary, v níž se stanoví závazky podniků provozujících autobusovou a/nebo autokarovou dopravu ke zvyšování kvality služeb a lepšímu uspokojování potřeb cestujících.

Odůvodnění

Rozvíjení dobrovolných závazků a licencí pro cestující (vyjádření záměru) podniky provozujícími autobusovou a/nebo autokarovou dopravuohledem na konkrétní vlastnosti městských, příměstských a regionálních spojů v místech, kde působí, je třeba podporovat.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Opatření EU pro zlepšení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě by měla zohledňovat zvláštnosti tohoto dopravního odvětví, v němž převažují malé a střední podniky.

Odůvodnění

Evropská autobusová a autokarová doprava je tvořena především malými a středními soukromými podniky. Ty s sebou přinášejí vysoké osobní a finanční nasazení a působí na ně postupně se zvyšující tlak na úspěch, neboť podnik ručí „svým jménem“, je identifikovatelný a musí osobně odpovídat za chybná rozhodnutí. Střední podniky otevírají svůj trh téměř zpravidla vůči konečnému spotřebiteli. Každý den jsou v přímém kontaktu se zákazníky a mají silné „místní vazby“. Postupy rozhodování jsou krátké.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Cestující, kteří byli poškozeni v důsledku nehody kryté pojistnou zárukou, by se měli ve smyslu tohoto nařízení v každém případě obrátit se žádostí o náhradu škody nejprve na dopravce a pouze v případě, že dopravce nezareaguje, mohou požádat o zásah pojišťovací společnost.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění má za účel předcházet zdvojení žádostí o odškodnění, protože by tato žádost mohla být v některých případech odeslána dopravci a současně jeho pojišťovací společnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Je zapotřebí, aby provozovatelé autobusové a autokarové dopravy zajistili pro své zaměstnance speciální školení, které jim umožní řádně pomáhat zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto školení by jim mělo být poskytováno v rámci směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu. Členské státy by měly v rámci svých možností podporovat podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu při vytváření a provádění vhodných školících programů.

Odůvodnění

Pokud jde o školení, je vhodné zařadit odkaz na směrnici 2003/59/ES. Dále je důležité, aby členské státy pomáhaly odvětví autobusové a autokarové dopravy při vytváření vhodných školících programů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Při rozhodování o uspořádání nových autobusových terminálů a v rámci významné modernizace by provozovatelé autobusových terminálů měli pokud možno vzít v úvahu potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovatelé autobusových a autokarových terminálů by každopádně měli určit místa, na nichž mohou tyto osoby oznámit svůj příjezd a potřebu pomoci.

(8) Při rozhodování o uspořádání nových autobusových terminálů a v rámci významné modernizace by provozovatelé autobusových terminálů měli bez výjimky vzít v úvahu potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovatelé autobusových a autokarových terminálů by každopádně měli určit místa, na nichž mohou tyto osoby oznámit svůj příjezd a potřebu pomoci.

Odůvodnění

Mají-li být zaručena rovná práva a nediskriminace osob s postižením, je nezbytné, aby všechny v nových terminálech a při všech významných modernizacích byly respektovány zásady designu pro všechny. Je to v souladu s ustanoveními Úmluvy o právech osob s postižením OSN, kterou Evropské společenství podepsalo.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Podobně by podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu měly tyto potřeby brát v úvahu při rozhodování o návrhu nových a modernizovaných vozidel.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Členské státy by měly zdokonalit stávající infrastrukturu tam, kde je to zapotřebí k tomu, aby provozovatelé autobusové a autokarové dopravy mohli zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou pohyblivostí a orientací zajistit přístup a poskytnout náležitou pomoc.

Odůvodnění

V terminálech ani na zastávkách jednotlivých linek stále ještě není k dispozici odpovídající infrastruktura pro zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou pohyblivostí a orientací.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c) Opatření EU pro zlepšení bezbariérové mobility by měla podporovat především bezbariérový přístup na autobusové a autokarové terminály a zastávky.

Odůvodnění

V rámci projektu Evropské unie COST 349 byla zjištěna nedostatečná infrastruktura přizpůsobená zdravotně postiženým osobám na autobusových a autokarových terminálech, odpočívadlech a zastávkách. Dokud nebude plošně zajištěna bezbariérová infrastruktura přizpůsobená zdravotně postiženým osobám, jsou zbytečné i bezbariérové přístupy k autobusům nebo autokarům.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d) Podle závěrů projektu COST 349 by měla Komise navrhnout opatření na vytvoření dostupné infrastruktury na autobusových a autokarových terminálech a zastávkách, jež bude interoperabilní v celé EU.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3) zákaz diskriminace zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které cestují autobusem nebo autokarem, a povinnou pomoc takovým osobám;

3) bezbariérový přístup a rovněž zákaz diskriminace zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které cestují autobusem nebo autokarem, a povinnou pomoc takovým osobám;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou vyjmout městskou, příměstskou a regionální dopravu, na niž se vztahují smlouvy o veřejné službě, pokud tyto smlouvy zajišťují úroveň práv cestujících, která je srovnatelná s úrovní požadovanou v tomto nařízení.

2. Členské státy mohou vyjmout městskou, příměstskou a regionální dopravu z ustanovení tohoto nařízení, pokud zajistí, aby byly tyto cíle splněny pomocí jiných regulačních opatření, budou zohledňovat objektivní specifické rysy městské, příměstské a regionální dopravy a současně budou poskytovat úroveň práv cestujících, která je srovnatelná s úrovní požadovanou tímto nařízením.

Odůvodnění

Městská, příměstská a regionální doprava je velmi specifická (neexistují rezervace předem, používají se denní, týdenní a roční síťové jízdenky, na lince je mnoho zastávek, používá se jiný druh zavazadel). Členské státy proto musí mít možnost vyjmout tuto dopravu ze specifických požadavků tohoto nařízení, pokud učiní jiná opatření pro zajištění srovnatelné úrovně práv cestujících.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

4) „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě uzavřená mezi podnikem provozujícím autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo jejím oprávněným prodejcem jízdenek a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji;

4) „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě uzavřená mezi podnikem provozujícím autobusovou a/nebo autokarovou dopravu a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji bez ohledu na to, zda jízdenku prodal dopravce, poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či prodejce jízdenek;

Odůvodnění

Prodejci jízdenek neuzavírají smlouvu o přepravě ani neprodávají jízdenky na vlastní účet. Pouze zprostředkovávají smlouvu o přepravě mezi zákazníkem a organizátorem / provozovatelem dopravy.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

6) „prodejcem jízdenek“ maloobchodní prodejce uzavírající přepravní smlouvy a prodávající jízdenky na autobusové a autokarové dopravní spoje jménem podniku provozujícího autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo na vlastní účet;

6) „prodejcem jízdenek“ zprostředkovatel prodávající autobusové nebo autokarové dopravní služby jménem podniku provozujícího autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu, včetně služeb prodaných jako součást balíčku;

Odůvodnění

Prodejci jízdenek neuzavírají smlouvu o přepravě ani neprodávají jízdenky na vlastní účet. Pouze zprostředkovávají smlouvu o přepravě mezi zákazníkem a organizátorem / provozovatelem dopravy.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 7

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

7) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ organizátor nebo prodejce ve smyslu čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice 90/314/EHS;

7) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ organizátor ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 90/314/EHS;

Odůvodnění

Organizátoři a prodejci jsou dva odlišné subjekty. Poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu se míní organizátoři, kteří zákazníkům prodávají balíčky svým vlastním jménem buď přímo nebo prostřednictvím prodejce. Na druhé straně prodejce je zprostředkovatel, tzn. pouze zprostředkovává smlouvu, která je uzavřena mezi organizátorem a zákazníkem, avšak není smluvní stranou.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 11

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

11) „zrušením“ neuskutečnění spoje, který byl dříve naplánován a pro nějž byla provedena nejméně jedna rezervace;

11) „zrušením“ neuskutečnění určité služby, která byla dříve naplánována a na kterou bylo rezervováno alespoň jedno konkrétní místo;

Odůvodnění

Objasňující upřesnění definice je nutné proto, aby se předešlo zneužití ze strany cestujících s denními, měsíčními nebo ročními jízdními doklady.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 12 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) „přístupnými formáty“ možnost cestujících získat stejné informace např. prostřednictvím textu, Braillova písma, audio, video a/nebo elektronických formátů.

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit definici spojení „přístupné formáty“, protože tato terminologie se používá v celém znění.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Podle této kapitoly odpovídají podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu za ztrátu nebo škodu vyplývající z usmrcení, úrazu nebo psychické újmy cestujících, které byly způsobeny nehodami, k nimž došlo během pobytu cestujícího ve vozidle nebo při nastupování nebo vystupování v souvislosti s autobusovým a autokarovým provozem.

1. Podle této kapitoly odpovídají podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu za ztrátu nebo škodu vyplývající z usmrcení nebo úrazu cestujících, které byly způsobeny nehodami, k nimž došlo během pobytu cestujícího ve vozidle nebo při nastupování nebo vystupování v souvislosti s autobusovým a autokarovým provozem.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odpovědnost podniků provozujících autobusovou a/nebo autokarovou dopravu za náhradu škody nepodléhá žádnému finančnímu limitu, ať je stanoven právními předpisy, úmluvou nebo smlouvou.

2. Trestní odpovědnost podniků provozujících autobusovou a/nebo autokarovou dopravu za náhradu škody nepodléhá žádnému finančnímu limitu, ať je stanoven právními předpisy, úmluvou nebo smlouvou.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacích návrhů je zabránit nedorozuměním a objasnit, že neomezená není striktní odpovědnost podniků („vyšší moc“), nýbrž trestní odpovědnost.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě veškerých škod do výše 220 000 EUR podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nevylučuje nebo neomezuje svou odpovědnost tím, že prokáže, že vynaložil péči požadovanou podle odst. 4 písm. a).

3. Aniž jsou dotčeny státní systémy odpovědnosti, které jsou pro cestující výhodnější, v případě veškerých škod do výše 220 000 EUR podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nevylučuje nebo neomezuje svou odpovědnost tím, že prokáže, že vynaložil péči požadovanou podle odst. 4 písm. a) a v souladu s článkem 2 směrnice 2005/14/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pokud jde o používání motorových vozidel.

Odůvodnění

Je třeba zavést celkový limit pro objektivní odpovědnost za každou nehodu, který je podle směrnice 2005/14/ES stanoven na 5 milionů EUR.

Nařízení nesmí zhoršit podmínky cestujících v žádném členském státě.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

a) byla-li nehoda způsobena okolnostmi, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nemohl těmto okolnostem zabránit a odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

a) byla-li nehoda způsobena okolnostmi, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, nebo dopravce nemohl těmto okolnostem zabránit nebo odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

Odůvodnění

Současné znění představuje téměř nepřekonatelnou překážku.

Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nesmí obecně ručit za okolnosti, které mají původ v oblastech, za něž neodpovídá a nemůže je ovlivnit. Je proto třeba zahrnout možnost zbavení viny v případě zavinění třetí stranou.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě usmrcení nebo úrazu cestujícího nebo jiném poškození jeho tělesného nebo duševního zdraví v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým a/nebo autokarovým provozem, podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu neprodleně a v každém případě nejpozději do patnácti dnů od zjištění totožnosti fyzických osob, které mají nárok na odškodnění, vyplatí zálohové platby ve výši potřebné k uspokojení okamžitých ekonomických potřeb a přiměřeně utrpěné újmě.

1. V případě usmrcení nebo jakéhokoli úrazu cestujícího, v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým a/nebo autokarovým provozem, a pokud cestující není krytý žádným jiným cestovním pojištěním, podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu neprodleně a v každém případě do patnácti dnů od zjištění totožnosti fyzických osob, které mají nárok na odškodnění, vyplatí zálohové platby ve výši potřebné k uspokojení okamžitých ekonomických potřeb a přiměřeně utrpěné újmě, a sice za předpokladu, že existují přiměřené důvody pro podezření, že za příčiny odpovídá dopravce.

Odůvodnění

První platby v případě nehod jsou již na vnitrostátní úrovni řešeny v rámci cestovního pojištění.

Nebylo by správné ukládat dopravci automatickou povinnost postarat se o okamžitá nápravná opatření před tím, než se objasní, kdo nese zodpovědnost, pokud nebudou existovat doklady o přímé zodpovědnosti.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zálohová platba nepředstavuje uznání odpovědnosti a může být započtena oproti jakékoli další částce vyplacené na základě tohoto nařízení, avšak je nevratná, s výjimkou případů, ve kterých byla škoda způsobena nedbalostí cestujícího nebo ve kterých ji cestující zavinil, nebo pokud osoba, která obdržela zálohovou platbu, nebyla osobou oprávněnou k obdržení odškodnění.

3. Zálohová platba nepředstavuje uznání odpovědnosti a může být započtena oproti jakékoli další částce vyplacené na základě tohoto nařízení, avšak je nevratná, s výjimkou případů, ve kterých byla škoda způsobena nedbalostí cestujícího nebo ve kterých ji cestující zavinil, nebo pokud osoba, která obdržela zálohovou platbu, nebyla osobou oprávněnou k obdržení odškodnění, nebo pokud skutečně vzniklé škody byly nižší, než je výše zálohové platby.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 9 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jestliže podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu prokáže, že škodu zavinil cestující nebo ji způsobila jeho nedbalost nebo že zavinění či nedbalost cestujícího ke vzniku škody přispěly, je podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu zcela nebo částečně zproštěn odpovědnosti vůči osobě uplatňující nárok v rozsahu, v jakém toto zavinění nebo nedbalost způsobily škodu nebo ke vzniku škody přispěly.

3. Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu není odpovědný za ztráty nebo škody podle odstavců 1 a 2:

 

a) byla-li škoda způsobena okolnostmi, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nemohl těmto okolnostem zabránit a odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

 

b) byla-li škoda zaviněna cestujícím nebo způsobena jeho nedbalostí.

Odůvodnění

Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nesmí obecně ručit za okolnosti, které mají původ v oblastech, za něž neodpovídá a nemůže je ovlivnit. Je proto třeba zahrnout možnost zbavení viny z důvodu vyšší moci.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

a) aby dodržely platné bezpečnostní požadavky, které stanoví mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo aby dodržely bezpečnostní požadavky stanovené orgánem, který vydal dotyčnému podniku provozujícímu autobusovou a/nebo autokarovou dopravu povolení,

vypouští se

Odůvodnění

Neexistuje žádný právní předpis, který by požadoval, aby provozovatel autobusové dopravy omezil přepravu zdravotně postižených osob z bezpečnostních důvodů. Umožnit přijetí takového právního předpisu by bylo nebezpečné, protože by tak mohla vzniknout další diskriminace, což by bylo proti záměru tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud velikost vozidla fyzicky znemožňuje nástup do vozidla nebo přepravu zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

b) pokud konstrukce vozidla fyzicky nebo fakticky znemožňuje nástup do vozidla nebo přepravu zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Autobusové terminály a především zastávky nejsou v současnosti v mnoha případech vybudovány tak, aby vyhovovaly zdravotně postiženým osobám. Rovněž posádka autobusu nebo autokaru se na rozdíl od letecké nebo železniční dopravy skládá zpravidla pouze ze samotného řidiče, který již z bezpečnostních důvodů nemůže poskytovat pomoc. Nasazení druhého řidiče nebo autobusového doprovodu není pro z větší části malé a střední evropské autobusové podniky ekonomicky únosné.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nový) a pododstavec 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) jestliže není vozidlo nebo infrastruktura v místě odjezdu či příjezdu vybavena tak, aby byla zajištěna bezpečná doprava zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

V případě odmítnutí přijmout rezervaci z důvodů uvedených v písmenu a) nebo b) prvního pododstavce dopravci, prodejci jízdenek nebo poskytovatelé souborných služeb pro cesty vynaloží přiměřené úsilí, aby dotyčné osobě nabídli přijatelnou náhradní možnost.

V případě odmítnutí rezervace z důvodů uvedených pod písmeny b) nebo ba) prvního pododstavce vynaloží dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přiměřené úsilí, aby navrhli dotyčné osobě přijatelnou alternativu.

Odůvodnění

Autobusové terminály a především zastávky nejsou v současnosti v mnoha případech vybudovány tak, aby vyhovovaly zdravotně postiženým osobám. Rovněž posádka autobusu nebo autokaru se na rozdíl od letecké nebo železniční dopravy skládá zpravidla pouze ze samotného řidiče, který již z bezpečnostních důvodů nemůže poskytovat pomoc. Nasazení druhého řidiče nebo autobusového doprovodu není pro z větší části malé a střední evropské autobusové podniky ekonomicky únosné.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které byl odepřen nástup do vozidla na základě jejího zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, musí být poskytnuto právo na proplacení výdajů a přiměřenou náhradní dopravu do cílového místa jízdy ve srovnatelném časovém rámci.

2. Zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které byl odepřen nástup do vozidla na základě jejího zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, musí být poskytnuto právo na proplacení výdajů nebo přiměřenou náhradní dopravu do cílového místa jízdy ve srovnatelném časovém rámci.

Odůvodnění

V textu návrhu Komise je zřejmě chyba. Právo na proplacení výdajů by nemělo být přiznáno v případě, že byla poskytnuta náhradní doprava. Tento pozměňovací návrh uvádí text v soulad se zněním návrhu práv cestujících v námořní dopravě.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odst. 1 písm. a), smí podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejce jízdenek nebo poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch požadovat, aby zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace byly doprovázeny další osobou, která je schopná poskytnout pomoc požadovanou touto osobou, je-li to nezbytně nutné.

3. Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejce jízdenek nebo poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch smí požadovat, aby zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace byly doprovázeny další osobou, která je schopná poskytnout pomoc požadovanou touto osobou, je-li to nezbytně nutné, pokud

 

a) platí podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) nebo ba), nebo

 

b) se posádka příslušného vozidla skládá z jedné osoby, která vozidlo řídí a pro niž není možné zajistit pomoc zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenou v odstavci 1.

Odůvodnění

Na rozdíl od letecké nebo železniční dopravy se posádka autobusu nebo autokaru skládá zpravidla pouze ze samotného řidiče, který již z bezpečnostních důvodů nemůže poskytovat pomoc. Nasazení druhého řidiče nebo autobusového doprovodu není pro z větší části malé a střední evropské autobusové podniky ekonomicky únosné.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch uplatní odchylku podle odstavce 1, neprodleně informuje zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech nebo ji na požádání do pěti pracovních dnů písemně informuje o odmítnutí rezervace.

4. Pokud podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch uplatní odchylku podle odstavce 1, neprodleně informuje zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech nebo ji na požádání do pěti pracovních dnů od podání žádosti písemně informuje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text v soulad s nařízením o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (nařízení 1107/2006/ES) a s návrhem nařízení o právech cestujících v námořní dopravě.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu za aktivní účasti zástupců organizací zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a subjektů příslušných pro prosazování uvedených v článku 27 stanoví nediskriminační pravidla pro přístup, která se týkají přepravy zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s cílem splnit platné bezpečnostní požadavky. Tato pravidla obsahují veškeré podmínky přístupnosti dotyčného autobusového a autokarového spoje, včetně přístupnosti provozovaných vozidel a jejich vybavení ve vozidle.

1. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a subjekty příslušnými pro prosazování uvedených v článku 27 stanoví nediskriminační pravidla pro přístup, která se týkají přepravy zdravotně postižených osob, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob, které je doprovázejí, s cílem splnit platné bezpečnostní požadavky. Tato pravidla obsahují veškeré podmínky přístupnosti dotyčného autobusového a autokarového spoje, včetně přístupnosti provozovaných vozidel a jejich vybavení ve vozidle, a instalovaného pomocného zařízení.

Odůvodnění

Pravidla by měla být stanovena ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zájmy dotčených osob.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejci jízdenek zpřístupní veřejnosti nejpozději v době rezervace, a to vhodnými způsoby a ve stejných jazycích, v nichž jsou informace obvykle poskytovány všem cestujícím. Při poskytování těchto informací je zvláštní pozornost věnována potřebám osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejci jízdenek zpřístupní veřejnosti nejpozději v době rezervace, a to v přístupných formátech a ve stejných jazycích, v nichž jsou informace obvykle poskytovány všem cestujícím. Při poskytování těchto informací je zvláštní pozornost věnována potřebám osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Je důležité, aby byly informace poskytovány v přístupném formátu. Tuto terminologii je třeba používat v celém textu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu zpřístupní na žádost mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou založena nediskriminační pravidla pro přístup.

3. Podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu neprodleně zpřístupní na žádost mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou založena nediskriminační pravidla pro přístup. Je třeba je poskytovat v přístupných formátech.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby tato pravidla byla poskytována cestujícím s postižením a/nebo omezenou schopností pohybu a orientace v přístupných formátech a aby mohla být na požádání poskytnuta neprodleně.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – odst. 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

5. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, jejich prodejci jízdenek nebo poskytovatelé souborných služeb pro cesty zajistí, aby zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace byly k dispozici veškeré důležité informace o přepravních podmínkách, cestovní informace a informace o přístupnosti spoje ve formách vhodných a přístupných pro tyto osoby, včetně on-line rezervací a informací.

5. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, jejich prodejci jízdenek nebo poskytovatelé souborných služeb pro cesty zajistí, aby zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace včetně osob, které nejsou schopny cestovat bez pomoci kvůli vysokému nebo nízkému věku, a doprovázejícím osobám byly k dispozici veškeré důležité informace o přepravních podmínkách, cestovní informace a informace o přístupnosti spoje včetně on-line rezervací a informací, ve formátech vhodných a přístupných pro tyto osoby,

Odůvodnění

Pro zajištění srozumitelnosti a soudržnosti je třeba v celém nařízení používat pro přístupné formáty stejné označení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 13 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé autobusových terminálů a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu zajistí náležitou pomoc zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, jak je stanoveno v příloze I, a to zdarma před jízdou, v jejím průběhu a po skončení cesty.

1. Provozovatelé autobusových terminálů a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu zajistí náležitou pomoc zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, jak je stanoveno v příloze I, a to zdarma před jízdou, po jízdě a pokud možno i během cesty. Pomoc se přizpůsobí individuálním potřebám osoby s postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Pro důstojnost a nezávislost každého cestujícího je zásadní, aby se mu dostalo pouze takové pomoci, která odpovídá jeho konkrétním potřebám. Tím, kdo rozhoduje o pomoci, kterou potřebuje, musí být cestující.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost určí členské státy autobusové a autokarové terminály, na nichž by měla být poskytována pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s přihlédnutím k nutnosti zajistit dostupnost dopravy ve většině zeměpisných lokalit. Členské státy o tom uvědomí Komisi.

1. Nejpozději šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost určí členské státy autobusové a autokarové terminály, na nichž by měla být poskytována pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s přihlédnutím k nutnosti zajistit dostupnost dopravy ve většině zeměpisných lokalit. Členské státy o tom uvědomí Komisi. Komise zpřístupní na internetu seznam příslušných autobusových a autokarových terminálů.

Odůvodnění

Pro úspěšné uplatňování budoucích pravidel je nutné, aby měli provozovatelé k dispozici snadno přístupné a centrálně spravované informace o terminálech.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud je požadováno využití uznaného asistenčního psa, povolí se pod podmínkou, že podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejce jízdenek nebo cestovní agentura byla informována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se přepravy asistenčních psů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje větší srovnatelnost tohoto návrhu zprávy se zprávou upravující práva cestujících při letecké přepravě.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 15

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu poskytnou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v autokaru nebo autobuse a při nastupování a vystupování z autokaru nebo autobusu zdarma přinejmenším pomoc stanovenou v písmenu b) přílohy I, pokud dotyčná osoba splní podmínky stanovené v článku 16.

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu poskytnou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace při nastupování a vystupování z autokaru nebo autobusu zdarma přinejmenším pomoc stanovenou v písmenu b) přílohy I, pokud dotyčná osoba splní podmínky stanovené v článku 16.

Odůvodnění

Na rozdíl od posádky vlaků a letadel se posádka autobusu nebo autokaru skládá zpravidla jen z jednoho řidiče, který nemůže ve vozidle během řízení poskytovat pomoc, aniž by přitom ohrozil bezpečnost cestujících. Proto by se mělo jasně stanovit, že povinnost poskytnout pomoc se týká nastupování a vystupování v souladu s ustanoveními přílohy I písm. b).

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, provozovatelé autobusových terminálů, prodejci jízdenek a poskytovatelé souborných služeb pro cestovní ruch vzájemně spolupracují s cílem poskytnout pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pod podmínkou, že je podniku provozujícímu autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, provozovateli autobusového terminálu, prodejci jízdenek nebo poskytovateli souborných služeb pro cestovní ruch oznámeno nejméně 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat.

1. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, provozovatelé autobusových terminálů, prodejci jízdenek a poskytovatelé souborných služeb pro cestovní ruch vzájemně spolupracují s cílem poskytnout pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pod podmínkou, že je podniku provozujícímu autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, provozovateli autobusového terminálu, prodejci jízdenek nebo poskytovateli souborných služeb pro cestovní ruch oznámeno nejméně 24 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat, pokud poskytovatel asistenčních služeb nenavrhne kratší oznamovací lhůtu, nebo pokud se kratší lhůta nedohodne mezi poskytovatelem asistenčních služeb a cestujícím.

Odůvodnění

Používá-li osoba pravidelně určitou službu, nebo například využívá městský autobusový spoj, nebylo by přiměřené očekávat, že taková osoba pokaždé ohlásí svou potřebu pomoci. Musí být umožněna určitá pružnost systému ohlašování. Bylo by také nepřiměřené vyžadovat, aby přepravci zajistili oznamovací systém, pokud by pro ně nepředstavoval skutečnou hodnotu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejci jízdenek a poskytovatelé souborných služeb pro cestovní ruch přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem usnadnit příjem oznámení o potřebě pomoci podaných zdravotně postiženými osobami nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato povinnost platí na všech místech prodeje, včetně prodeje po telefonu nebo prostřednictvím internetu.

2. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejci jízdenek a poskytovatelé souborných služeb pro cestovní ruch přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem usnadnit příjem oznámení o potřebě pomoci podaných zdravotně postiženými osobami nebo osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující obdrží potvrzení, v němž se uvádí, že byly požadavky na pomoc zaznamenány. Tato povinnost platí na všech místech prodeje, včetně prodeje po telefonu nebo prostřednictvím internetu.

Odůvodnění

Pro cestujícího je důležité, aby mohl prokázat, že skutečně ohlásil svou potřebu pomoci v případě, že mezi podnikem provozujícím autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, prodejcem jízdenek a poskytovateli souborných služeb pro cestovní ruch došlo k chybě při komunikaci apod.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 4 – odrážka 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

– není-li tato doba stanovena, nejpozději 30 minut před oznámenou dobou odjezdu.

není-li tato doba stanovena, nejpozději 30 minut před oznámenou dobou odjezdu, pokud poskytovatel asistenčních služeb nenavrhne jinou lhůtu, nebo pokud se jiná lhůta nedohodne mezi poskytovatelem asistenčních služeb a cestujícím.

Odůvodnění

V některých případech, například při využívání městských autobusů, může být pro poskytovatele pomoci i pro cestujícího s postižením nebo omezenou schopností pohybu nebo orientace pohodlnější setkat se přímo, například když autobus zastavuje na zastávce.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

6. Místa uvedená v odstavci 5 jsou jasně označena a jsou na nich v dostupných formách k dispozici základní informace o autobusovém terminálu a poskytované pomoci.

6. Označená místa uvedená v odstavci 5 jsou jasně vyznačena, přístupná a rozpoznatelná pro osoby s postižením a omezenou schopností pohybu a orientace a jsou na nich v dostupných formách k dispozici nezbytné informace o autobusovém terminálu a poskytované pomoci.

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby tato označená místa a informace na nich uvedené byly zcela rozpoznatelné a přístupné osobám s postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Bylo-li poskytování pomoci zadáno třetí straně a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch obdrží oznámení o požadované pomoci nejméně 48 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje, předá příslušné informace subdodavateli nejméně 36 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje.

1. Bylo-li poskytování pomoci zadáno třetí straně a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch obdrží oznámení o požadované pomoci nejméně 48 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje, předá příslušné informace subdodavateli tak, aby byl tento uvědomen nejméně 36 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje.

Odůvodnění

Poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci jízdenek zpravidla nemají na subdodavatele kontaktní údaje, a proto je předání informací obtížné. Informace by tudíž měly být vždy předávány prostřednictvím subjektu, který na subdodavatele kontaktní údaje má.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Bylo-li poskytování pomoci zadáno třetí straně a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cesty neobdrží oznámení o požadované pomoci nejméně 48 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje, předá dopravce nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch tyto informace subdodavateli co nejdříve.

2. Bylo-li poskytování pomoci zadáno třetí straně a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cesty neobdrží oznámení o požadované pomoci nejméně 48 hodin před zveřejněnou dobou odjezdu spoje, předá dopravce nebo prodejce jízdenek či poskytovatel souborných služeb pro cestovní ruch tyto informace subdodavateli tak, aby byl tento uvědomen co nejdříve.

Odůvodnění

Poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu a prodejci jízdenek zpravidla nemají na subdodavatele kontaktní údaje, a proto je předání informací obtížné. Informace by tudíž měly být vždy předávány prostřednictvím subjektu, který na subdodavatele kontaktní údaje má.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 18 – návětí

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu:

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu a orgány řídící terminály:

Odůvodnění

Povinnosti školení navrhované v tomto článku by se měly týkat také orgánů řídících terminály, aby bylo zajištěno poskytování nejvhodnější pomoci osobám s postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

V případě potřeby je vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo rychle zajištěno náhradní vybavení.

V případě potřeby je vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo rychle zajištěno náhradní vybavení podobných technických a funkčních vlastností, jaké mělo ztracené nebo poškozené vybavení.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nenese odpovědnost podle odstavce 1:

 

a) byla-li škoda způsobena okolnostmi, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nemohl těmto okolnostem zabránit a odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

 

b) byla-li škoda zaviněna cestujícím nebo způsobena jeho nedbalostí.

Odůvodnění

Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nesmí ručit za okolnosti, které mají původ v oblastech, za které neodpovídá a nemůže je ovlivnit. Podle předpisů o odpovědnosti při škodách a újmách na zdraví by i v tomto případě měla odpadnout povinnost poskytnout náhradu, pokud byla škoda způsobena vyšší mocí. Rovněž při spoluzavinění ze strany poškozeného by měla být povinnost poskytnout náhradu snížena o podíl odpovídající tomuto spoluzavinění.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Není stanoven žádný limit výše odškodnění, jež má být vyplaceno podle tohoto článku.

2. Výše odškodnění, jež má být vyplaceno podle tohoto článku, se rovná skutečně utrpěné ztrátě.

Odůvodnění

Odvětví autobusové a autokarové dopravy je připraveno uhradit skutečně utrpěné ztráty.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – návětí

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu odpovídají za zrušení spoje a v případě, že pravidelná doba trvání jízdy přesahuje tři hodiny, za zpoždění při odjezdu delší než dvě hodiny. V těchto případech je dotčeným cestujícím přinejmenším:

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu odpovídají za zrušení spoje, překnihování a za zpoždění při odjezdu delší než dvě hodiny. Odpovědnost podniků provozujících autobusovou a/nebo autokarovou dopravu zahrnuje pouze následky okolností, které může tento podnik ovlivnit; nezahrnuje zpoždění způsobená přetížením dopravy, hraničními kontrolami a/nebo kontrolou vozidla. Ve všech případech odpovědnosti je dotčeným cestujícím přinejmenším:

Odůvodnění

Omezení ustanovení o zpoždění tříhodinovým trváním jízdy je nepřiměřené, jelikož by zbavila odpovědnosti za následky zpoždění převážnou většinu autobusových a autokarových spojů. Případy překnihování je třeba také zahrnout, aby byla práva cestujících v souladu s jinými druhy přepravy.

Oproti železniční nebo letecké dopravě nedisponuje autobusová doprava žádnou vlastní sítí a rovněž není v rámci mezinárodní přeshraniční dopravy odbavována přednostně.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. a

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

a) nabídnuta náhradní doprava za přiměřených podmínek nebo není-li to možné, jsou dotčení cestující informováni o přiměřených náhradních spojích jiných dopravců;

a) nabídnuta náhradní doprava bez dalších nákladů a za přiměřených podmínek nebo není-li to možné, jsou dotčení cestující informováni o přiměřených náhradních spojích jiných dopravců;

Odůvodnění

Náhradní služby v případě zrušení nebo významného zpoždění spoje by měly být nabízeny bezplatně.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. c

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

c) přiznáno právo na náhradu škody ve výši 100 % ceny jízdenky, pokud podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nezajistí náhradní dopravu nebo neposkytne informace podle písmene a). Odškodnění je vyplaceno do jednoho měsíce po podání žádosti o náhradu škody.

c) kromě vrácené ceny jízdenky podle bodu b) přiznáno právo na náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdenky, pokud podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nezajistí náhradní dopravu nebo neposkytne informace podle písmene a). Odškodnění je vyplaceno do jednoho měsíce po podání žádosti o náhradu škody.

Odůvodnění

Je nutné vysvětlit, že náhrada škody je vyplácena navíc k vrácené ceně jízdenky. Jinak by totiž mohlo být toto ustanovení mylně vykládáno tak, že pokud by společnost provozující autobusovou dopravu poskytla v případě zpoždění nebo zrušení spoje pouze informace o náhradní dopravě, nebyl by cestující vůbec odškodněn. Náhrada škody (vyplácená vedle plné náhrady jízdného) by neměla být vyšší než 50 % ceny jízdenky.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. c a (nové)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) přiznáno právo na náhradu ve výši 50 % ceny jízdenky, aniž ztratí právo na přepravu, pokud přijmou nabízený náhradní způsob přepravy. Cena jízdenky se rovná plné ceně uhrazené cestujícím za zpožděnou část cesty. Odškodnění je vyplaceno do jednoho měsíce po podání žádosti o náhradu škody.

Odůvodnění

V případě, že se cestující rozhodne pokračovat v cestě s využitím náhradního způsobu přepravy zajištěného podnikem provozujícím autobusovou a/nebo autokarovou dopravu, měl by mít každopádně právo na náhradu.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. c b (nové)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) nabídnuto jídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání, pokud lze jejich poskytnutí přiměřeně zajistit;

Odůvodnění

Další pomoc (takzvaná „pomoc v naturáliích“) se poskytuje cestujícím v případě delšího zpoždění a pokud je to fyzicky možné. Naturální pomoc zahrnuje jídlo, občerstvení a dokonce hotelové či jiné ubytování v případě, že čekání na pokračování cesty může vyžadovat pobyt přes noc, jak je zohledněno v právní úpravě práv cestujících použitelné u jiných způsobů přepravy. Pokud vozidlo není schopné provozu, mají cestující právo na přepravu do vhodného čekacího místa a/nebo terminálu, odkud je pokračování cesty proveditelné.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. c d (nové)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd) nabídnuto hotelové nebo jiné ubytování a přeprava mezi terminálem a místem ubytování v případě, že před pokračováním cesty je nutný pobyt přes noc;

Odůvodnění

Další pomoc (takzvaná „pomoc v naturáliích“) se poskytuje cestujícím v případě delšího zpoždění a pokud je to fyzicky možné. Naturální pomoc zahrnuje jídlo, občerstvení a dokonce hotelové či jiné ubytování v případě, že čekání na pokračování cesty může vyžadovat pobyt přes noc, jak je zohledněno v právní úpravě práv cestujících použitelné u jiných způsobů přepravy. Pokud vozidlo není schopné provozu, mají cestující právo na přepravu do vhodného čekacího místa a/nebo terminálu, odkud je pokračování cesty proveditelné.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – písm. c e (nové)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce) nabídnuta přeprava z místa, kde se nachází provozu neschopné vozidlo, do vhodného čekacího místa a/nebo terminálu, odkud je možné pokračovat v cestě, pokud autobus a/nebo autokar není schopen provozu.

Odůvodnění

Další pomoc (takzvaná „pomoc v naturáliích“) se poskytuje cestujícím v případě delšího zpoždění a pokud je to fyzicky možné. Naturální pomoc zahrnuje jídlo, občerstvení a dokonce hotelové či jiné ubytování v případě, že čekání na pokračování cesty může vyžadovat pobyt přes noc, jak je zohledněno v právní úpravě práv cestujících použitelné u jiných způsobů přepravy. Pokud vozidlo není schopné provozu, mají cestující právo na přepravu do vhodného čekacího místa a/nebo terminálu, odkud je pokračování cesty proveditelné.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.V případech, které nejsou upraveny v odstavci 1, nesou podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu odpovědnost za více než dvouhodinové zpoždění při příjezdu, pokud je zpoždění způsobeno

 

nedbalostí a zaviněním řidiče, nebo

 

– technickou závadou na vozidle.

 

V těchto případech je dotčeným cestujícím přinejmenším:

 

a) přiznáno právo na náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdenky; cena jízdenky představuje plnou cenu zaplacenou cestujícím za zpožděnou část cesty. Odškodnění je vyplaceno do jednoho měsíce po podání žádosti o náhradu škody;

 

b) nabídnuta pomoc uvedená v písm. e), f) a g) odst. 1 tohoto článku.

Odůvodnění

Obvyklé chápání zpoždění je kladný časový nesoulad ve srovnání s příjezdem podle jízdního řádu. I autobus, který odjíždí včas, může dorazit podle jízdního řádu pozdě z důvodů, které jsou pod kontrolou podniku provozujícího autobusovou a/nebo autokarovou dopravu. Na jedné straně podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nemůže nést odpovědnost za zpoždění způsobené povětrnostními a/nebo dopravními podmínkami („vyšší moc“), na druhé straně nelze pominout odpovědnost za technické závady vozidla a/nebo výkon řidiče.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu je od této odpovědnosti osvobozen, jestliže je zrušení nebo zpoždění způsobeno:

 

a) okolnostmi, které nemají původ v autobusové dopravě, a podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nemohl těmto okolnostem zabránit a odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci,

 

b) zaviněním cestujícího, nebo

 

c) jednáním třetí strany, kterému nemohl podnik provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu zabránit a odvrátit jeho následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci.

Odůvodnění

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 21 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě zpoždění informují podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo popřípadě provozovatelé autobusových terminálů cestující o předpokládané době odjezdu a příjezdu, jakmile jsou tyto informace k dispozici, nejpozději však 30 minut po pravidelném odjezdu nebo jednu hodinu před pravidelným příjezdem.

1. V případě zpoždění informují podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu nebo popřípadě provozovatelé autobusových terminálů cestující o předpokládané době odjezdu a příjezdu, jakmile jsou tyto informace k dispozici, nejpozději však 30 minut po pravidelném odjezdu nebo jednu hodinu před pravidelným příjezdem. Tyto informace se poskytují rovněž v přístupných formátech osobám s postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby osoby s postižením získaly stejné důležité informace jako ostatní cestující.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 22

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Žádné ustanovení v tomto nařízení cestujícím nebrání v tom, aby požadovali náhradu škody s ohledem na ztrátu, která vznikla v souvislosti se zrušením nebo zpožděním spoje, u vnitrostátních soudů.

Toto nařízení je platné, aniž je dotčen další nárok na náhradu škody ze strany cestujícího. K tomuto nároku na náhradu škody může být přičtena náhrada poskytnutá podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Formulace tohoto článku je nepovedená. Je třeba ji přizpůsobit nařízení 261/2004/ES a měla by obsahovat omezení, jež určuje, že k náhradě škody poskytnuté podle tohoto nařízení mohou být přičteny další nároky.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 23

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Za přispění zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení spotřebitelů, cestujících a osob se zdravotním postižením spolupracují podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu, aby byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni nebo úrovni EU. Cílem těchto opatření by mělo být zlepšení péče o cestující, zejména v případě významných zpoždění a přerušení cesty nebo zrušení spoje.

Za přispění zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení spotřebitelů, cestujících a osob se zdravotním postižením spolupracují dopravci, aby byla přijata opatření na vnitrostátní úrovni nebo úrovni EU. Cílem těchto opatření by mělo být zlepšení péče o cestující, zejména v případě významných zpoždění a přerušení cesty nebo zrušení spoje; prioritou je péče o cestující se zvláštními potřebami v důsledku postižení, snížené schopnosti pohybu a orientace, nemoci, vyššího věku, těhotenství, malým dětem a doprovázejícím cestujícím.

 

V případě dlouhých zpoždění a přerušení nebo zrušení cesty se péče zaměří na poskytování lékařské péče a jídla a nápojů podle potřeby, pravidelných aktualizovaných informací a v případě potřeby zařizování náhradní dopravy a ubytování.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 24

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé autobusových terminálů a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu během celé cesty poskytují cestujícím odpovídající informace v nejvhodnější formě. Zvláštní pozornost je věnována potřebám osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Provozovatelé autobusových terminálů a podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu během celé cesty poskytují cestujícím odpovídající informace v přístupných formátech.

Odůvodnění

Pro zajištění srozumitelnosti a soudržnosti je třeba v celém nařízení používat pro přístupné formáty stejné označení.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 25

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu a provozovatelé autobusových terminálů zajistí, aby byly cestujícím nejpozději při odjezdu a během cesty poskytnuty odpovídající a srozumitelné informace týkající se jejich práv podle tohoto nařízení. Informace jsou poskytovány nejvhodnější formou. Při poskytování těchto informací je zvláštní pozornost věnována potřebám osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje subjektu příslušného pro prosazování, který daný členský stát určil podle čl. 27 odst. 1.

Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu a provozovatelé autobusových terminálů zajistí, aby byly cestujícím nejpozději při odjezdu a během cesty poskytnuty odpovídající a srozumitelné informace týkající se jejich práv podle tohoto nařízení. Informace jsou poskytovány v přístupných formátech. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje subjektu příslušného pro prosazování, který daný členský stát určil podle čl. 27 odst. 1.

Odůvodnění

Pro zajištění srozumitelnosti a soudržnosti je třeba v celém nařízení používat pro přístupné formáty stejné označení.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 26 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu vytvoří mechanismus pro vyřizování stížností s ohledem na práva a povinnosti, na něž se vztahuje toto nařízení.

1. Pokud takový orgán dosud neexistuje, vytvoří podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu mechanismus pro vyřizování stížností, dostupný všem cestujícím včetně cestujících s postižením a cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace, s ohledem na práva a povinnosti, na něž se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Pro zajištění rovných příležitostí a zamezení diskriminace je nezbytné, aby práva podat stížnost mohli využít všichni cestující.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Podniky provozující autobusovou a/nebo autokarovou dopravu vydávají každoročně zprávu, v níž je uvedeno, kolik reklamací obdržely, předmět těchto reklamací, kolik dní v průměru potřebovaly k tomu, aby na ně reagovaly, a jaká nápravná opatření učinily.

Odůvodnění

Požadavkem, aby podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu vydávaly zprávy, se sleduje zprůhlednění toho, jakým způsobem tyto podniky vyřizují reklamace. Zároveň je to bude motivovat k tomu, aby stížnosti vyřizovaly rychle a účinně. Obdobné zprávy musí zveřejňovat i železniční společnosti.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty příslušné pro prosazování dodržování tohoto nařízení. Každý subjekt přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zajistilo dodržování práv cestujících, včetně dodržování pravidel týkajících se přístupnosti, která jsou uvedena v článku 12. Všechny subjekty jsou nezávislé z hlediska své organizace, financování, právní struktury a procesu rozhodování na podnicích provozujících autobusovou a/nebo autokarovou dopravu.

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty příslušné pro prosazování dodržování tohoto nařízení. Každý subjekt přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zajistilo dodržování práv cestujících, včetně dodržování pravidel týkajících se přístupnosti, která jsou uvedena v článku 12. Všechny subjekty jsou nezávislé z hlediska své organizace, financování, právní struktury a procesu rozhodování.

Odůvodnění

Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování dodržování tohoto nařízení by měly být naprosto nezávislé, tj. nejen na podnicích provozujících autobusovou a autokarovou dopravu.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Tyto subjekty spolupracují s organizacemi zastupujícími podniky provozující autobusovou a autokarovou dopravu a s organizacemi zastupujícími spotřebitele, včetně organizací zastupujících zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Spolupráce subjektů příslušných pro prosazování předpisů s těmito organizacemi usnadní uplatňování a dodržování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

d) souhrnné údaje o stížnostech,

d) souhrnné údaje o stížnostech, včetně údajů o důsledcích a časových horizontů řešení;

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 30

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy sdělí tyto předpisy Komisi a neprodleně oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce, které by mohly zahrnovat uložení povinnosti nahradit škodu dotyčné osobě, musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy sdělí tyto předpisy Komisi a neprodleně oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Odůvodnění

Odškodnění obětí je jedním z nejúčinnějších nástrojů zajišťování dodržování předpisu. Jedná se rovněž o způsob, jak podpořit cestující při podávání stížností, pokud jsou vystaveni diskriminaci nebo pokud jsou porušena jejich práva.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 33 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Použije se ode dne [jeden rok ode dne vstupu v platnost].

2. Použije se ode dne [dva roky ode dne vstupu v platnost].

Odůvodnění

Odvětví autobusové a autokarové dopravy potřebuje více času na to, aby se přizpůsobilo požadavkům tohoto nařízení (zejména pokud jde o přepravu postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – písm. b – odrážka 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

– se v případě potřeby přemístit na toalety;

– se v případě, že je to možné, přemístit na toalety;

Odůvodnění

Na rozdíl od posádky vlaků a letadel se posádka autobusu nebo autokaru skládá zpravidla jen z jednoho řidiče, který nemůže ve vozidle během řízení poskytovat pomoc, aniž by přitom ohrozil bezpečnost cestujících.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – písm. b – odrážka 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

– si do autobusu nebo autokaru vzít uznaného asistenčního psa;

– si do autobusu nebo autokaru vzít uznaného asistenčního psa, pokud je to možné;

Odůvodnění

Může dojít k bezpečnostním problémům. Některé členské státy navíc stanovují na přesun zvířat (včetně asistenčních psů) přes hranice jistá omezení.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – část b – odrážka 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

– techniky doprovázení nevidomých cestujících a zrakově postižených cestujících a zacházeníasistenčními zvířaty a jejich přeprava;

– techniky doprovázení nevidomých cestujících a zrakově postižených cestujících a zacházení s asistenčními zvířaty a jejich přeprava s ohledem na skutečnost, že asistenční psi jsou vycvičeni k tomu, aby poslouchali výhradně příkazy majitele, a neměl by s nimi zacházet personál ve službě.

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby asistenční psi doprovázeli svého majitele, a pokud tuto činnost vykonávají, neměl by s nimi zacházet personál ve službě. Asistenční psi jsou vycvičeni tak, aby poslouchali výhradně příkazy svého majitele.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Nařízení (EHS) č. 684/92 (pozměněné nařízením (ES) č. 11/98) spolu s nařízením (ES) č. 12/98 vytvořily jednotný trh pro mezinárodní přepravu cestujících autobusy a autokary. Tato liberalizace přinesla Evropanům významném výhody, jako např. širší výběr destinací a atraktivní ceny. Přispěla rovněž ke stálému růstu tohoto odvětví od poloviny devadesátých let minulého století. Podle odhadů Komise je dnes mezinárodními autobusovými a autokarovými linkami přepraveno ročně 72,8 milionů cestujících.

Liberalizaci dopravních služeb a zvyšující se míru cestování však ne vždy doprovázely dostačující opatření na ochran práv cestujících. Jak se jejich počet zvyšoval, začali se cestující ocitat v těžkých situacích, jako např. v souvislosti se zrušením přepravy, překnihováním, ztrátou zavazadel či zpožděním. Osoby cestující autobusem a autokarem stále nepožívají týchž práv jako cestující využívající jiných druhů dopravy, zejména dopravy letecké.

Jelikož právní předpisy Společenství práva osob cestujících autokarem dosud neřeší, musí se zákazníci spoléhat na systémy odpovědnosti platné v jednotlivých členských státech. Ochrana osob cestujících autobusem či autokarem se však v různých členských státech značně liší. Rozdíly panují, např. pokud jde o odpovědnost provozovatelů, náhradu škody v případě zpoždění či zrušení spoje, povinnost poskytovat informace, vyřizování stížností, pomoc zdravotně postiženým osobám atd. Autobusová a autokarová doprava je navíc znevýhodněna vůči ostatním druhům dopravy, zejména vůči dopravě letecké a železniční, jejíž uživatele již mají, či budou mít, z vysoké a jednotné míry ochrany stanovené na úrovni EU prospěch.

Návrh Komise

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je hlavním cílem návrhu stanovit práva osob cestujících autobusy a autokary s cílem zvýšit přitažlivost tohoto odvětví a vytvořit rovné podmínky mezi přepravci z různých členských států a mezi jednotlivými druhy dopravy. Návrh se v podstatě týká následujících opatření:

Odpovědnost v případě usmrcení a zranění: Navrhuje se stanovit, aby odpovědnost podniků provozujících autobusovou dopravu byla v těchto případech neomezená. Dále se navrhuje, aby společnosti za určitých podmínek nesměly v případě nehody odepřít náhradu škody až do určité výše (objektivní odpovědnost). Cestující by pak měli rovněž nárok na zálohové platby, aby se mohli vypořádat s ekonomickými problémy, s nimiž se mohou potýkat oni sami nebo jejich rodiny v důsledku jejich zranění nebo smrti.

Náhrada škody a pomoc v případě zrušení nebo zpoždění spoje: Podle návrhu by společnosti měly povinnost poskytnout cestujícím buďto dostačující informace a přiměřenou náhradní dopravu nebo jim vyplatit náhradu škody.

Práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace: Návrh zakazuje jakoukoli diskriminaci z důvodu zdravotního postižení či omezené schopnosti pohybu a orientace, pokud jde o přijímání rezervace či nastupování do vozidla, a stanovuje pravidla, která přepravním firmám ukládají poskytovat bezplatnou pomoc. Od těchto společností se rovněž vyžaduje, aby svým zaměstnancům zajistily pro tyto účely vhodné školení.

Reklamace a zjednání nápravy: Na základě návrhu by členské státy musely zřídit orgány odpovědné za zajištění dodržování tohoto nařízení. Cestující, který by se domníval, že kterékoliv z jeho práv bylo porušeno, by mohl příslušné společnosti zaslat stížnost. Pokud by reakce na tuto reklamaci nebyla uspokojivá, mohl by si cestující stěžovat u vnitrostátního orgánu odpovědného za zajištění dodržování daných předpisů.

Obecné posouzení

Zpravodaj tento návrh velmi oceňuje a souhlasí se zásadou, aby cestující požívali stejných práv bez ohledu na to, jaký druh dopravy využívají. Je tudíž důležité zajistit co nejvyšší míru souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti letecké a železniční dopravy, jakož i s návrhem práv cestujících v námořní dopravě. Na druhé straně je nutné vzít v úvahu specifika autobusové a autokarové dopravy a některé požadavky jim odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Pozměňovací návrhy se pokouší nalézt mezi těmito dvěma (někdy protichůdnými) cíli určitou rovnováhu. Zpravodaj se také domnívá, že některá ustanovení návrhu je třeba upřesnit.

Vzhledem k tomu, že na první čtení koncem legislativního období zbývá jen velmi málo času, bude zpravodaj i nadále návrh podrobně zkoumat a, bude-li to nutné, navrhne v pozdějším stádiu další pozměňovací návrhy.

Doporučení zpravodaje

Vzhledem k výše zmíněným úvahám zpravodaj navrhuje, aby se v návrhu Komise provedly následující úpravy:

Městská, příměstská a regionální doprava: Požadavky, které jsou v návrhu obsaženy, se zaměřují především na dálkovou a mezinárodní dopravu, a proto řada z nich neodpovídá specifickým potřebám a vlastnostem dopravy městské, příměstské a regionální. Členské státy by proto měly mít možnost je z ustanovení tohoto nařízení vyjmout pod podmínkou, že přijmou alternativní regulační opatření, která zajistí srovnatelnou úroveň práv cestujících.

Objektivní odpovědnost: Zpravodaj se domnívá, že horní hranice by měla být srovnatelná s hranicemi stanovenými pro jiné druhy dopravy, a souhlasí proto v zásadě s navrhovanou částkou 220 000 eur. Na druhou stranu by však bylo nutné uvést toto ustanovení v soulad s článkem 2 směrnice 2005/14/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pokud jde o používání motorových vozidel, v němž je hranice objektivní odpovědnosti v rámci jedné nehody stanovena na 5 milionů eur. Tímto způsobem se lze vyhnout nadměrné odpovědnosti, která by vznikla v důsledku kumulace nároků na náhradu škody ze strany velkého množství cestujících.

Práva zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace: Poskytovat podnikům provozujícím autobusovou dopravu možnost, aby odmítly přijmout rezervaci zdravotně postižených osob z důvodu bezpečnostních požadavků, jak je to možné v dopravě letecké, se zdá být zbytečné. Proto zpravodaj navrhuje vypustit čl. 11 odst. 1 písm. a). Ostatní ustanovení článku 11 (odst. 1 písm. b) a odstavce 2 a 4) by bylo třeba uvést v soulad se zněním návrhu práv cestujících v námořní dopravě. Dále by se zřejmě mělo zajistit, aby se pravidla týkající se přístupnosti stanovila ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zájmy zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Další soubor pozměňovacích návrhů předkládaných zpravodajem zohledňuje skutečnost, že posádku autobusu zpravidla představuje pouze jeden řidič, který není vždy schopen poskytnout během cesty, tj. během řízení, pomoc.

Náhrada jízdného a odškodnění: Navrhuje se, aby se příslušný článek objasnil.

V případě zrušení nebo významného zpoždění spoje by měly být podniky provozující autobusovou dopravu povinny vrátit cestujícím cenu jízdenky. Výjimku tvoří případy, kdy zákazník souhlasí s náhradní dopravou, která je mu nabídnuta bezplatně.

Pokud podnik nezajistí náhradní dopravu nebo přiměřené informace, měl by zákazníka odškodnit částkou ve výši 50 % (nikoli 100 %) ceny jízdenky, která je vyplácena navíc k částce, kterou představuje vrácená cena jízdenky.

Informace pro cestující a vyřizování reklamací: Zpravodaj zdůrazňuje, že informace by měly být poskytovány v přístupném formátu. Dále navrhuje, aby byla podnikům provozujícím autobusovou a autokarovou dopravu uložena povinnost zveřejňovat výroční zprávu o tom, jak vyřizují reklamace. Tímto způsobem by dané podniky byly motivovány k tomu, aby stížnosti vyřizovaly rychle a účinně.

Vstup v platnost: Splnění požadavků tohoto nařízení, zejména pokud jde o poskytování přiměřené pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a o zajištění nutného školení pro zaměstnance, bude pro odvětví autobusové a autokarové dopravy představovat určitý problém. Zpravodaj proto navrhuje, aby byl tomuto odvětví před vstupem tohoto nařízení v platnost poskytnut jeden rok navíc na adaptaci.

Další upřesnění: Další objasnění se týkají mimo jiné některých definic (přepravní smlouva, prodejce jízdenek a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu) a nezávislosti orgánů odpovědných za zajištění dodržování tohoto nařízení a jejich spolupráce jak s podniky provozujícími autobusovou dopravu, tak se spotřebitelskými organizacemi.

POSTUP

Název

Práva cestujících v autobusové dopravě

Referenční údaje

(KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

Datum předložení EP

4.12.2008

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.12.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabeth Schroedter

Datum předložení

6.4.2009