BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

6.4.2009 - (KOM(2008)0817 – C6–0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Gabriele Albertini

Procedure : 2008/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0250/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0817),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0469/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0250/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Medlemsstaterne bør have mulighed for at undtage transport i byer, forstæder og regioner fra denne forordnings anvendelsesområde, hvis de sikrer tilsvarende passagerrettigheder gennem alternative lovgivningsbestemmelser. Disse bestemmelser bør tage hensyn til passagerchartre for multimodale offentlige transportnet, der dækker de forhold, som er opregnet i denne forordnings artikel 1. Kommissionen bør undersøge muligheden for at indføre fælles passagerrettigheder for transport i byer, forstæder og regioner, som dækker alle transportformer, og bør forelægge Parlamentet en beretning, der om nødvendigt ledsages af et lovgivningsforslag.

Begrundelse

Passagerchartre vedrørende lokal transport omfatter alle de forskellige transportformer i de multimodale offentlige transportnet. Busservice i byer, forstæder og regioner indgår som oftest i disse net. Kommissionen bør behandle busdrift, indenbys jernbaner (dvs. undergrundsbaner, sporveje mv.) og andre lokale transportformer under ét (én billet gældende for alle former, fælles rejseområde osv.).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Medlemsstaterne bør fremme udviklingen af passagerchartre for busdrift i byer, forstæder og regioner, som fastlægger busselskabernes forpligtelser vedrørende forbedring af deres service og forbedret imødekommelse af passagerernes behov.

Begrundelse

Udarbejdelsen af frivillige tilsagn og passagerchartre (hensigtserklæringer) for busselskaber bør fremmes under hensyntagen til de specifikke karakteristika ved transportservice i henholdsvis byer, forstæder og regioner og de individuelle lokalområder, hvor busdriften finder sted.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) EU's foranstaltninger til forbedring af passagerrettigheder inden for bustrafikken bør tage hensyn til de særlige karakteristika ved denne transportsektor, som hovedsageligt består af s og mellemstore busselskaber.

Begrundelse

Den europæiske busbranche er kendetegnet ved små og mellemstore private busselskaber. Disse yder en stor personlig og finansiel indsats og befinder sig under et konstant pres om at opnå gode resultater, idet operatøren hæfter "med sit navn", er identificerbar og står personligt til ansvar for forkerte beslutninger. Mellemstore selskaber opererer hovedsageligt på et marked, der er tæt på den endelige forbruger. De er hver dag i direkte kontakt med kunderne og har stort lokalkendskab. Beslutningsvejene er korte.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Passagerer, der har lidt skade som følge af et uheld, der er dækket af en forsikringsgaranti, bør som første skridt indgive deres erstatningskrav til busselskabet, som omhandlet i denne forordning, og kan først indgive deres erstatningskrav til forsikringsselskabet, hvis transportselskabet undlader at behandle kravet.

Begrundelse

Denne betragtning har til hensigt at forhindre dobbelte erstatningskrav, idet sådanne krav i visse tilfælde kan indsendes til både transportselskabet og forsikringsselskabet samtidigt.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Det er nødvendigt, at busselskaber specifikt uddanner deres personale, så de på en korrekt måde kan assistere handicappede og bevægelseshæmmede personer. Uddannelsen bør finde sted inden for rammerne af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Medlemsstaterne bør så vidt muligt bistå busselskaberne med at udarbejde og gennemføre relevante uddannelsesprogrammer.

Begrundelse

Det er, hvad uddannelsen angår, relevant at henvise til direktiv 2003/59/EF. Det er desuden vigtigt, at medlemmerne bistår busselskaberne med at udarbejde relevante uddannelsesprogrammer.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ved fastlæggelse af, hvordan nye busterminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør busterminalernes forvaltningsorganer så vidt muligt tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Busterminalernes forvaltningsorganer skal under alle omstændigheder udpege ankomstmødesteder, hvor handicappede kan meddele deres ankomst og anmode om assistance.

(8) Ved fastlæggelse af, hvordan nye busterminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør busterminalernes forvaltningsorganer uden undtagelse tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Busterminalernes forvaltningsorganer skal under alle omstændigheder udpege ankomstmødesteder, hvor handicappede kan meddele deres ankomst og anmode om assistance.

Begrundelse

Med henblik på at sikre lige rettigheder og ligebehandling af handicappede, er det af afgørende betydning, at alle nye terminaler og større ombygninger indrettes efter principperne om design for alle. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's konvention om handicappedes rettigheder, som Det Europæiske Fællesskab har tiltrådt.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Busselskaber bør tilsvarende tage hensyn til disse behov, når de fastlægger indretningen af nye og ombyggede køretøjer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Medlemsstaterne bør, når det er påkrævet, forbedre de eksisterende infrastrukturer, for at busselskaberne kan sikre adgang for handicappede og bevægelseshæmmede og yde passende assistance.

Begrundelse

Der er stadig behov for passende infrastrukturer for handicappede og bevægelseshæmmede, både i busterminalerne og ved stoppestederne på ruterne.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) EU's foranstaltninger til forbedring af barrierefri tilgængelighed bør primært fremme barrierefri tilgængelighed ved busterminaler og busstoppesteder;

Begrundelse

Inden for rammerne af EU's COST 349-projekter konstateredes for så vidt angår handicappede en mangel på infrastrukturer ved busterminaler, rastepladser og busstoppesteder. Så længe det ikke er muligt at garantere en tilgængelig infrastruktur alle steder for personer med handicap, er det formålsløst at sikre tilgængeligheden til busser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6d) Ifølge konklusionerne i COST 349-projektet bør Kommissionen foreslå initiativer vedrørende tilgængelig infrastruktur og interoperabilitet på EU-plan ved busterminaler og busstoppesteder.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) ikke-diskriminering af og obligatorisk assistance til handicappede og bevægelseshæmmede buspassagerer

3) barrierefri tilgængelighed samt ikke-diskriminering af og obligatorisk assistance til handicappede og bevægelseshæmmede buspassagerer

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.        Medlemsstaterne kan fritage de bustransporttjenester, der varetages i byer, forstæder og regionalt, fra denne forordnings anvendelsesområde, hvis denne transport er omfattet af offentlige tjenesteydelseskontrakter, der sikrer passagererne samme rettigheder som dem, der er fastsat i forordningen.

2. Medlemsstaterne kan fritage de bustransporttjenester, der varetages i byer, forstæder og regionalt, fra bestemmelserne i denne forordning, hvis de sikrer, at dens mål opfyldes gennem alternative bestemmelser under hensyntagen til de objektive specifikke karakteristika for bustransporttjenester i byer, forstæder og regionalt, og samtidig sikrer passagererne samme rettigheder som dem, der er fastsat i forordningen.

Begrundelse

Bustransporttjenester i byer, forstæder og regionalt er meget specifikke (ingen pladsreservation, abonnementskort gældende for en dag, en uge, en måned eller et år, mange stop, forskellige former for bagage). Medlemsstaterne skal derfor have mulighed for at fritage disse tjenester fra de specifikke krav i denne forordning, hvis de gennemfører alternative foranstaltninger, der sikrer passagernes rettigheder på et tilsvarende niveau.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. kontrakt om befordring af passagerer mellem et busselskab eller dettes autoriserede billetudsteder og en passager om udførelse af en eller flere transportydelser 5) ”billet”:

4. kontrakt om befordring af passagerer mellem et busselskab og en passager om udførelse af en eller flere transportydelser, uanset om billetten er købt af et busselskab, et rejsebureau eller en billetudsteder:

Begrundelse

Billetudstedere og forhandlere indgår ikke en kontrakt om befordring eller sælger billetterne for egen regning. De tilvejebringer kun en kontrakt om befordring mellem kunden og rejsearrangøren eller transportvirksomheden.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) ”billetudsteder”: en forhandler af bustransportydelser, der indgår befordringskontrakter og sælger billetter på vegne af et busselskab eller for egen regning

6) billetudsteder”: en formidler, der sælger bustransportydelser på vegne af et busselskab eller et rejsebureau, også som led i en pakkerejse

Begrundelse

Billetudstedere og forhandlere indgår ikke en kontrakt om befordring eller sælger billetterne for egen regning. De tilvejebringer kun en kontrakt om befordring mellem kunden og rejsearrangøren eller transportvirksomheden.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) ”rejsebureau”: en rejsearrangør eller formidler som omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, i direktiv 90/314/EØF

7) ”rejsebureau”: en rejsearrangør som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 90/314/EØF

Begrundelse

Rejsearrangører og forhandlere er to helt forskellige aktører. Rejsebureauer er arrangører, der sælger pakkerejser i eget navn til deres kunder, enten direkte eller gennem en forhandler. En forhandler er til gengæld en formidler, som kun tilvejebringer en kontrakt, der indgås mellem arrangøren og kunden, uden selv at være part i kontrakten.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) ”aflysning”: en planlagt afgang, hvortil der var mindst én reservation, som ikke gennemføres

11) ”aflysning”: en bestemt, planlagt afgang, hvortil der var mindst én konkret reservation, som ikke gennemføres

Begrundelse

Konkretiseringen af definitionen er nødvendig for at undgå, at passagerer misbruger deres dagsbilletter, måneds- eller årsabonnement.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) "tilgængelig form": adgang for alle passagerer til de samme informationer i form af tekst, f.eks. i form af blindeskrift, auditiv eller visuel og/eller elektronisk formidling.

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre definitionen af "tilgængelig form" tydelig, da denne terminologi anvendes i hele teksten.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I henhold til dette kapitel er busselskaber erstatningsansvarlige for tab og skader, der opstår, hvis en passager, mens han eller hun befinder sig om bord i eller er ved at stige ind i eller ud af bussen, lider fysisk eller mental skade eller dør som følge af en ulykke, der sker under busdriften.

1. I henhold til dette kapitel er busselskaber erstatningsansvarlige for tab og skader, der opstår, hvis en passager, mens han eller hun befinder sig om bord i eller er ved at stige ind i eller ud af bussen, lider fysisk skade eller dør som følge af en ulykke, der sker under busdriften.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Busselskabers erstatningsansvar i tilfælde af skader er ikke underlagt finansiel begrænsning ved nogen lov, konvention eller kontrakt.

2. Busselskabers culpøse erstatningsansvar i tilfælde af skader er ikke underlagt finansiel begrænsning ved nogen lov, konvention eller kontrakt.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at undgå misforståelser og at gøre det klart, at det culpøse ansvar, og ikke det objektive ansvar (force majeure), er uindskrænket.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Et busselskab kan ikke unddrage sig eller begrænse sit erstatningsansvar for skader, hvis der er tale om beløb på op til 220 000 EUR, ved at bevise, at det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, jf. stk. 4, litra a).

3. Med forbehold for nationale bestemmelser om erstatningsansvar, der begunstiger passagererne i endnu højere grad, kan et busselskab ikke unddrage sig eller begrænse sit erstatningsansvar for skader, hvis der er tale om beløb på op til 220 000 EUR, ved at bevise, at det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, jf. stk. 4, litra a), og i medfør af artikel 2 i direktiv 2005/14/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Begrundelse

Forordningen må ikke forværre vilkårene for passagererne i nogen af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis ulykken skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, og som busselskabet trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge

a) hvis ulykken skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, eller som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, eller hvis følger denne ikke har kunnet afværge

Begrundelse

Den nuværende formulering skaber en næsten uoverstigelig forhindring.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en passager dør eller pådrager sig fysisk eller mental skade som følge af en ulykke, der sker under busdriften, skal busselskabet omgående og senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret, udbetale sådanne forskudsbeløb, der måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af skaden.

1. Hvis en passager dør eller pådrager sig nogen som helst form for fysisk skade som følge af en ulykke, der sker under busdriften, og hvis passageren ikke er dækket af nogen anden rejseforsikring, skal busselskabet omgående og inden for en frist på 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret, udbetale sådanne forskudsbeløb, der måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af skaden, forudsat at der foreligger prima facie-bevis for, at årsagen kan tilskrives transportselskabet.

Begrundelse

Den første udbetaling i tilfælde af ulykke er allerede omfattet på nationalt niveau af rejseforsikringsordninger.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forskudsudbetaling er ikke ensbetydende med anerkendelse af erstatningsansvar og kan fraregnes et eventuelt senere erstatningsbeløb, som udbetales i henhold til denne forordning, men skal kun tilbagebetales i de tilfælde, hvor skaden skyldes passagerens forsømmelighed eller fejl, eller hvis den person, som har modtaget forskudsudbetalingen, ikke er den erstatningsberettigede person.

3. Forskudsudbetaling er ikke ensbetydende med anerkendelse af erstatningsansvar og kan fraregnes et eventuelt senere erstatningsbeløb, som udbetales i henhold til denne forordning, men skal kun tilbagebetales i de tilfælde, hvor skaden skyldes passagerens forsømmelighed eller fejl, eller hvis den person, som har modtaget forskudsudbetalingen, ikke er den erstatningsberettigede person, eller såfremt den faktiske skade er mindre end forskudsbetalingen.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis et busselskab kan bevise, at passagerens forsømmelighed eller fejl har forårsaget eller bidraget til skaden, fritages busselskabet helt eller delvis for sit erstatningsansvar over for sagsøgeren i det omfang, forsømmeligheden eller fejlen forårsagede eller bidrog til skaden.

3. Et busselskab er ikke ansvarlig for de i stk. 1, og stk. 2, nævnte skader:

 

(a) hvis ulykken skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, og som busselskabet trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger dette ikke har kunnet afværge

 

(b) i det omfang ulykken skyldes passagerer eller grov uagtsomhed fra disses side.

Begrundelse

Busselskabet skal generelt ikke hæfte for forhold, som ligger uden for dets ansvars og indflydelsesområde. Der bør derfor indføres en mulighed for ansvarsfritagelse i tilfælde af, at ulykken skyldes force majeure.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis dette er nødvendigt af hensyn til de gældende sikkerhedsbestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret eller af hensyn til de sikkerhedskrav, der er fastsat af den myndighed, som har udstedt det pågældende busselskabs driftstilladelse

udgår

Begrundelse

Ingen gældende lovgivning kræver, at et busselskab skal begrænse befordring af handicappede i medfør af sikkerhedsbestemmelser. Det vil derfor være farligt at åbne op for indførelse af en sådan lovgivning, da dette ville muliggøre nye former for forskelsbehandling og stride mod forordningens sigte.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis køretøjets størrelse gør det fysisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede om bord eller befordre vedkommende.

b) hvis køretøjets konstruktion gør det fysisk eller praktisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede om bord eller befordre vedkommende.

Begrundelse

Busterminaler og især busstoppesteder er på nuværende tidspunkt mange steder endnu ikke tilpasset handicappede. Dertil kommer, at personalet i en bus til forskel fra i tog og fly som regel kun består af chaufføren selv, som alene af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan tilbyde assistance under kørslen. For størstedelen af de små og mellemstore europæiske busselskaber er det ikke økonomisk muligt at ansætte endnu en chauffør eller en konduktør.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt) og afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) hvis køretøjet eller infrastrukturen på afgangsstedet eller destinationen ikke er tilstrækkelig til at garantere sikker transport af handicappede eller bevægelseshæmmede personer.

Nægtes reservation under henvisning til de forhold, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), træffer busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet rimelige foranstaltninger til at foreslå den pågældende person et acceptabelt alternativ.

Nægtes reservation under henvisning til de forhold, der er nævnt i første afsnit, litra b) eller ba), træffer busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet rimelige foranstaltninger til at foreslå den pågældende person et acceptabelt alternativ.

Begrundelse

Busterminaler og især busstoppesteder er på nuværende tidspunkt mange steder endnu ikke tilpasset handicappede. Dertil kommer, at personalet i en bus til forskel fra i tog og fly som regel kun består af chaufføren selv, som alene af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan tilbyde assistance under kørslen. For størstedelen af de små og mellemstore europæiske busselskaber er det ikke økonomisk muligt at ansætte endnu en chauffør eller en konduktør.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Nægtes en handicappet eller bevægelseshæmmet ombordstigning under henvisning til vedkommendes handicap eller reducerede mobilitet, skal vedkommende tilbydes tilbagebetaling af billetprisen og acceptabel alternativ transport til bestemmelsesstedet inden for en rimelig frist.

2. Nægtes en handicappet eller bevægelseshæmmet ombordstigning under henvisning til vedkommendes handicap eller reducerede mobilitet, skal vedkommende tilbydes tilbagebetaling af billetprisen eller acceptabel alternativ transport til bestemmelsesstedet inden for en rimelig frist.

Begrundelse

Der er tilsyneladende tale om en fejl i formuleringen af Kommissionens forslag. Retten til tilbagebetaling bør ikke gælde, hvis der er tilbudt alternativ transport. Med dette ændringsforslag tilpasses formuleringen til forslaget om passagerers rettigheder ved sørejser.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet kan på samme betingelser som i stk. 1, første afsnit, litra a), forlange, at den handicappede eller bevægelseshæmmede ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den pågældende, hvis dette er strengt nødvendigt.

3. Busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet kan forlange, at den handicappede eller bevægelseshæmmede ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den pågældende, hvis dette er strengt nødvendigt, såfremt

 

a) de i stk. 1, litra a), eller b), nævnte vilkår er opfyldt, eller

 

b) personalet på det pågældende køretøj kun består af en enkelt person, som er køretøjets chauffør, og som ikke har mulighed for at yde den i bilag I nævnte assistance til den handicappede eller bevægelseshæmmede person.

Begrundelse

Til forskel fra personalet i tog og fly består personalet i en bus som regel kun af chaufføren selv, som alene af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan tilbyde assistance under kørslen. For størstedelen af de små- og mellemstore europæiske busselskaber er det ikke økonomisk muligt at ansætte endnu en chauffør eller en konduktør.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Et busselskab, en billetudsteder eller et rejsebureau, der gør brug af den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, skal straks informere den handicappede eller bevægelseshæmmede om årsagerne hertil og skal på anmodning meddele vedkommende disse oplysninger skriftligt senest fem arbejdsdage efter, at reservationen er afvist.

4. Et busselskab, en billetudsteder eller et rejsebureau, der gør brug af den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, skal straks informere den handicappede eller bevægelseshæmmede om årsagerne hertil og skal på anmodning meddele vedkommende disse oplysninger skriftligt senest fem arbejdsdage efter, at anmodningen er indgivet.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses formuleringen til forordningen om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (forordning 1107/2006/EF) og forslaget til en forordning om passagerers rettigheder ved sørejser.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. 1. Busselskaberne skal under aktiv inddragelse af repræsentanter for organisationer for handicappede og bevægelseshæmmede og de håndhævelsesorganer, der er nævnt i artikel 27, fastsætte ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til befordring for at opfylde gældende sikkerhedskrav. Reglerne skal omfatte alle betingelser for adgang til den pågældende busrute, herunder de benyttede bussers tilgængelighed og faciliteter om bord.

1. 1. Busselskaberne skal i samarbejde med organisationer, der repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede, og de håndhævelsesorganer, der er nævnt i artikel 27, fastsætte ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes og ledsageres adgang til befordring for at opfylde gældende sikkerhedskrav. Reglerne skal omfatte alle betingelser for adgang til den pågældende busrute, herunder de benyttede bussers tilgængelighed og faciliteter om bord og monteret hjælpeudstyr.

Begrundelse

Reglerne bør udarbejdes i samarbejde med repræsentative organisationer.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Busselskaberne og billetudstederne gør senest på reservationstidspunktet de regler, der er fastsat i stk. 1, offentligt tilgængelige på passende måde og på de samme sprog, som de normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af disse oplysninger tages der særligt hensyn til behovene hos handicappede og bevægelseshæmmede.

2. Busselskaberne og billetudstederne gør senest på reservationstidspunktet de regler, der er fastsat i stk. 1, offentligt tilgængelige i tilgængelig form og på de samme sprog, som de normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af disse oplysninger tages der særligt hensyn til behovene hos handicappede og bevægelseshæmmede.

Begrundelse

Det er vigtigt, at informationerne leveres i tilgængelig form. Denne formulering skal anvendes i hele teksten.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. På anmodning skal busselskaberne udlevere de bestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.

3. På anmodning skal busselskaberne øjeblikkeligt udlevere de bestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på. Disse skal udleveres i tilgængelig form.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at disse regler foreligger i tilgængelige former til gavn for passagerer med handicap eller nedsat førlighed, og at de kan fremskaffes øjeblikkeligt, hvis og når der anmodes herom.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Busselskaberne, billetudstederne og rejsebureauerne sikrer, at alle relevante oplysninger om befordringsvilkår, om rejsen og om tilgængelighed foreligger i en form, der er egnet og tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede; dette gælder også online-reservation og information.

5. Busselskaberne, billetudstederne og rejsebureauerne sikrer, at alle relevante oplysninger om befordringsvilkår, om rejsen og om tilgængelighed, herunder online-reservation og -information, foreligger i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede inklusive personer, der ikke kan rejse uden ledsager på grund af høj eller ung alder, og disses ledsagere.

Begrundelse

Der bør for at sikre klarheden og sammenhængen anvendes samme terminologi for tilgængelige former i hele forordningen.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Busterminalernes forvaltningsorganer og busselskaberne skal sikre, at der før, under og efter rejsen ydes passende gratis assistance som fastsat i bilag I til handicappede og bevægelseshæmmede.

1. Busterminalernes forvaltningsorganer og busselskaberne skal sikre, at der før, efter og om muligt under rejsen ydes passende gratis assistance som fastsat i bilag I til handicappede og bevægelseshæmmede. Denne assistance tilpasses den handicappede eller bevægelseshæmmede persons individuelle behov.

Begrundelse

Det er essentielt for hver enkelt passagers værdighed og uafhængighed kun at modtage den assistance, der svarer til passagerens specifikke behov. Det bør bero på passagerens afgørelse, hvilken form for assistance, vedkommende har behov for.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden udpege busterminaler, hvor der skal ydes assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, idet der tages hensyn til behovet for at sikre, at der er adgang til tjenesterne fra så mange geografiske områder som muligt. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne skal senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden udpege busterminaler, hvor der skal ydes assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, idet der tages hensyn til behovet for at sikre, at der er adgang til tjenesterne fra så mange geografiske områder som muligt. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom. Kommissionen offentliggør en liste over de udpegede busterminaler på internettet.

Begrundelse

Lettilgængelig, centraliseret information om terminaler henvendt til virksomhederne er en nødvendig forudsætning for en positiv gennemførelse af de kommende regler.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis anvendelse af et anerkendt servicedyr er påkrævet, imødekommes dette krav under forudsætning af, at busselskabet eller billetudstederen orienteres herom i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser om befordring af servicedyr.

Begrundelse

Denne ændring gør dette udkast til betænkning mere sammenligneligt med det, der vedrører flypassagerers rettigheder.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Busselskaber skal om bord i bussen og ved ind- og udstigning vederlagsfrit mindst yde den assistance, der er omhandlet i bilag I, litra b), til handicappede og bevægelseshæmmede, forudsat at disse personer opfylder betingelserne i artikel 16.

Busselskaber skal ved ind- og udstigning vederlagsfrit mindst yde den assistance, der er omhandlet i bilag I, litra b), til handicappede og bevægelseshæmmede, forudsat at disse personer opfylder betingelserne i artikel 16.

Begrundelse

I modsætning til jernbane- og lufttransport udgøres personalet i busser som oftest af en enkelt chauffør, der ikke under kørslen kan yde bistand om bord uden at bringe passagerernes sikkerhed i fare. Det bør derfor præciseres, at kravet om at yde assistance gælder ved ind- og udstigning i overensstemmelse med specifikationerne i bilag I, b).

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Busselskaberne, busterminalernes forvaltningsorganer, billetudstederne og rejsebureauerne skal samarbejde om at yde assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, forudsat at der gives besked om behovet for assistance til busselskabet, forvaltningsorganet, billetudstederen eller rejsebureauet mindst 48 timer, før der er behov for assistance.

1. Busselskaberne, busterminalernes forvaltningsorganer, billetudstederne og rejsebureauerne skal samarbejde om at yde assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, forudsat at der gives besked om behovet for assistance til busselskabet, forvaltningsorganet, billetudstederen eller rejsebureauet mindst 24 timer, før der er behov for assistance, medmindre assistanceyderen fastsætter en kortere frist, eller en sådan aftales mellem assistanceyderen og passageren.

Begrundelse

Når en person regelmæssigt benytter samme service, eller f.eks. benytter en bybus, vil det ikke nødvendigvis være rimeligt at forvente, at vedkommende giver besked om sine assistancebehov hver eneste gang. Der bør være plads til en grad af fleksibilitet i meddelelsessystemet. Det er også urimeligt at forlange af operatørerne at etablere et meddelelsessystem, hvis de ikke har nogen reel gavn af det.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Busselskaberne, billetudstederne og rejsebureauerne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevægelseshæmmedes meddelelse om behov for assistance. Denne forpligtelse gælder alle salgssteder, herunder telefonsalg og salg via internettet.

2. Busselskaberne, billetudstederne og rejsebureauerne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevægelseshæmmedes meddelelse om behov for assistance. Passageren modtager bekræftelse af, at behovet for assistance er noteret. Denne forpligtelse gælder alle salgssteder, herunder telefonsalg og salg via internettet.

Begrundelse

Det er vigtigt for passageren at kunne bevise, at der blev givet besked om assistancebehov, for det tilfælde at beskeden skulle gå tabt i kommunikationen mellem busselskab, billetslag, rejsearrangøren osv.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 4 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– senest 30 minutter før den offentliggjorte afgangstid, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt.

– senest 30 minutter før den offentliggjorte afgangstid, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, medmindre andet er fastsat af assistanceyderen eller aftalt mellem assistanceyderen og passageren.

Begrundelse

I nogle tilfælde, f.eks. ved færdsel med bybus, kan det være mere hensigtsmæssigt for assistanceyderen såvel som den handicappede eller bevægelseshæmmede passager først at mødes direkte, når bussen eksempelvis holder ved et stoppested.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Ankomst- og afgangsmødestederne i stk. 5 skal være klart markeret og skal stille de vigtigste oplysninger om busterminalen til rådighed i tilgængelig form.

6. De ankomst- og afgangsmødesteder, der er angivet i stk. 5, skal være klart markeret med skilte og være tilgængelige og genkendelige for handicappede og bevægelseshæmmede og skal stille de nødvendige oplysninger om busterminalen til rådighed i tilgængelig form.

Begrundelse

Det skal sikres, at de angivne steder og den information, der her foreligger, er fuldt ud genkendelige og tilgængelige for handicappede og bevægelseshæmmede.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Er ydelsen af assistance udliciteret, og får busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før den offentliggjorte afgangstid for rejsen, videregives de relevante oplysninger til underkontrahenten senest 36 timer før den offentliggjorte afgangstid.

1. Er ydelsen af assistance udliciteret, og får busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før den offentliggjorte afgangstid for rejsen, videregives de relevante oplysninger, så underkontrahenten modtager beskeden senest 36 timer før den offentliggjorte afgangstid.

Begrundelse

Rejsebureauerne og billetudstederne råder i almindelighed ikke over underkontrahentens kontaktoplysninger, og derfor er fremsendelse af oplysningerne vanskelig. Informationerne bør derfor altid gå gennem det organ, der ligger inde med underkontrahentens kontaktoplysninger.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Er ydelsen af assistance udliciteret, og får busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet ikke meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før den offentliggjorte afgangstid for rejsen, videregives de relevante oplysninger til underkontrahenten hurtigst muligt.

2. Er ydelsen af assistance udliciteret, og får busselskabet, billetudstederen eller rejsebureauet ikke meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før den offentliggjorte afgangstid for rejsen, videregives de relevante oplysninger, så underkontrahenten modtager beskeden hurtigst muligt.

Begrundelse

Rejsebureauerne og billetudstederne råder i almindelighed ikke over underkontrahentens kontaktoplysninger, og derfor er fremsendelse af oplysningerne vanskelig. Informationerne bør derfor altid gå gennem det organ, der ligger inde med underkontrahentens kontaktoplysninger.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 18 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Busselskaberne sørger for at:

Busselskaberne og busterminalernes forvaltningsorganer sørger for at:

Begrundelse

De uddannelsesforpligtelser, der foreslås i denne artikel, bør også gælde for busterminalers forvaltningsorganer for at sikre, at handicappede og bevægelseshæmmede kan ydes den mest hensigtsmæssige assistance.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det er påkrævet, sættes der alt ind på hurtigt at fremskaffe erstatningshjælpemidler.

Når det er påkrævet, sættes der alt ind på hurtigt at fremskaffe erstatningshjælpemidler, der har samme tekniske og anvendelsesmæssige funktioner som dem, der er beskadigede eller bortkomne.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Et busselskab er ikke ansvarligt for de i stk. 1, nævnte skader :

 

a) hvis ulykken skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, og som busselskabet trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger dette ikke har kunnet afværge

 

b) hvis ulykken skyldes passageren eller grov uagtsomhed fra dennes side.

Begrundelse

Busselskabet skal generelt ikke hæfte for forhold, som ligger uden for dets ansvar- og indflydelsesområde. Ligesom i forbindelse med ansvarsbestemmelserne vedrørende personskader bør erstatningsansvaret også bortfalde, hvis tabet eller skaden skyldes force majeure. Erstatningsansvaret bør i tilfælde af, at der foreligger en medvirkende fejl fra skadelidtes side, reduceres med en andel, der svarer hertil.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det erstatningsbeløb, der udbetales i henhold til denne artikel, er ikke underlagt begrænsninger.

2. Det erstatningsbeløb, der udbetales i henhold til denne artikel, skal svare til den faktiske skade.

Begrundelse

Busbranchen er villig til at betale for de tab, der reelt er lidt.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Busselskaber er ansvarlige for aflysninger, hvis der er tale om køreplanmæssige rejser af længere varighed end tre timer, og for forsinkelser, hvis en afgang udsættes med mere end to timer. I sådanne tilfælde skal de berørte passagerer mindst:

Busselskaber er ansvarlige for aflysninger, overbooking og forsinkelser, hvis en afgang udsættes med mere end to timer. Busselskabet kan imidlertid kun holdes ansvarligt, hvis der er tale om omstændigheder, som ligger inden for selskabets indflydelse. Ansvaret omfatter ikke forsinkelser, der skyldes kødannelse, grænse- og/eller fartkontroller. I alle tilfælde, hvor busselskaber er ansvarlige skal de berørte passagerer mindst:

Begrundelse

Forsinkelsesbestemmelsernes rejsetidsbegrænsning på tre timer er urimelig, idet et meget stort antal busselskaber dermed ikke kommer til at bære ansvaret for forsinkelser. Tilfælde af overbooking skal ligeledes være omfattet, så passagernes erstatningsrettigheder kommer på højde med andre transportformer.

I modsætning til tog- og flytransport råder bustransporten ikke over et eget netværk, og der gives ikke prioritet hertil i den internationale, grænseoverskridende trafik.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) have tilbudt alternativ transport på rimelige vilkår eller, hvis dette er upraktisk, informeres om andre transportselskabers acceptable alternativer

a) have tilbudt alternativ transport uden yderligere omkostninger og på rimelige vilkår eller, hvis dette er upraktisk, informeres om andre transportselskabers acceptable alternativer

Begrundelse

Alternative tjenester i forbindelse med aflysning og langvarige forsinkelser bør være gratis.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra c

Forordning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) have ret til kompensation på op til 100 % af billetprisen, hvis busselskabet ikke sørger for at tilbyde alternativ transport eller formidle informationer som omhandlet i litra a). Kompensationen skal betales senest en måned efter, at ansøgningen om kompensation er indgivet.

c) ud over den i litra b) omhandlede refusion have ret til kompensation på op til 50 % af billetprisen, hvis busselskabet ikke sørger for at tilbyde alternativ transport eller formidle informationer som omhandlet i litra a). Kompensationen skal betales senest en måned efter, at ansøgningen om kompensation er indgivet.

Begrundelse

Det bør præciseres, at kompensationen skal udbetales som et supplement til refusionen. I modsat fald kan bestemmelsen fejlagtigt tolkes således, at passageren i forbindelse med forsinkelse eller aflysning overhovedet ikke vil få udbetalt refusion, hvis busselskabet blot informerer om alternative transporttjenester. Kompensation (som et supplement til fuld refusion) bør højst udgøre 50 % af billetprisen.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) hvis de vælger at tage imod tilbuddet om alternativ transport, have ret til kompensation svarende til 50 % af billetprisen, uden at miste retten til transport. Billetprisen er den samlede udgift, som passageren betaler for den forsinkede del af rejsen. Kompensationen skal betales senest en måned efter, at ansøgningen om kompensation er indgivet.

Begrundelse

Hvis en passager vælger at fortsætte sin rejse ved at benytte den første, alternative transportmulighed, som busselskabet stiller til rådighed, skal retten til kompensation stadig gælde.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) tilbydes bespisning og forfriskninger i et omfang, der svarer til ventetiden, hvis disse ydelser med rimelighed kan fremskaffes

Begrundelse

Passagererne bør ydes yderligere assistance (såkaldt "bistand i naturalier") i tilfælde af store forsinkelser og såfremt det er fysisk muligt. Bistand i naturalier omfatter måltider, forfriskninger og endda hotelophold eller andet logi i det tilfælde, at ventetiden inden rejsens fortsættelse omfatter overnatning, ligesom det er fastsat i lovgivningen om passagerrettigheder vedrørende andre transportformer. Hvis et køretøj bryder sammen, har passagererne krav på at blive transporteret til en terminal eller et passende sted at vente, og hvorfra der er mulighed for at fortsætte rejsen.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd) tilbydes hotelophold eller andet logi og transport mellem terminalen og indlogeringsstedet, såfremt overnatning bliver nødvendig inden rejsen kan fortsættes;

Begrundelse

Passagererne bør ydes yderligere assistance (såkaldt "bistand i naturalier") i tilfælde af store forsinkelser og såfremt det er fysisk muligt. Bistand i naturalier omfatter måltider, forfriskninger og endda hotelophold eller andet logi i det tilfælde, at ventetiden inden rejsens fortsættelse omfatter overnatning, ligesom det er fastsat i lovgivningen om passagerrettigheder vedrørende andre transportformer. Hvis et køretøj bryder sammen, har passagererne krav på at blive transporteret til en terminal eller et passende sted at vente, og hvorfra der er mulighed for at fortsætte rejsen.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce) hvis buskøretøjet bliver uanvendeligt, tilbydes transport fra det uanvendelige køretøj til et passende afventningssted og/eller terminal, hvorfra den videre rejse er mulig.

Begrundelse

Passagererne bør ydes yderligere assistance (såkaldt "bistand i naturalier") i tilfælde af store forsinkelser og såfremt det er fysisk muligt. Bistand i naturalier omfatter måltider, forfriskninger og endda hotelophold eller andet logi i det tilfælde, at ventetiden inden rejsens fortsættelse omfatter overnatning, ligesom det er fastsat i lovgivningen om passagerrettigheden vedrørende andre transportformer. Hvis et køretøj bryder sammen, har passagererne krav på at blive transporteret til en terminal eller et passende sted at vente, og hvorfra der er mulighed for at fortsætte rejsen.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 1, er busselskaberne erstatningspligtige for forsinkelser ved ankomst på over to timer, hvis forsinkelsen skyldes

 

– chaufførens forsømmelighed eller fejl

 

– teknisk sammenbrud i køretøjet.

 

I sådanne tilfælde skal de berørte passagerer mindst:

 

a) have ret til kompensation svarende til 50 % af billetprisen; billetprisen er den samlede udgift, som passageren betaler for den forsinkede del af rejsen. Kompensationen skal betales senest en måned efter, at ansøgningen om kompensation er indgivet.

 

b) tilbydes assistance i overensstemmelse med stk. 1, litra e), f) og g), i denne artikel.

Begrundelse

Den gængse betydning af en forsinkelse er en tidsmæssigt forlængende uoverensstemmelse når sammenholdt med det planlagte ankomsttidspunkt. Selv en bus, der afgår rettidigt kan blive forsinket i forhold til køreplanen som følge af forhold, der ligger inden for busselskabets kontrol. Mens et busselskab ikke kan holdes ansvarligt for forsinkelser forårsaget af force majeure-fænomener som vejr- eller trafikforhold, kan erstatningsansvaret fortsat gælde i forbindelse med tekniske mangler eller chaufførens evner.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Busselskabet fritages for dette ansvar, når aflysningen eller forsinkelsen skyldes:

 

a) forhold, der ikke vedrører busdriften, og som busselskabet trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger dette ikke har kunnet afværge

 

b) passagerens egen uagtsomhed, eller

 

c) tredjemands handling, som busselskabet trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger dette ikke har kunnet afværge.

Begrundelse

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved forsinkelser skal busselskabet eller busterminalens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne om den forventede afgangs- og ankomsttid, så snart sådanne oplysninger foreligger, dog senest henholdsvis 30 minutter efter den køreplanmæssige afgangstid og en time før den køreplanmæssige ankomsttid.

1. Ved forsinkelser skal busselskabet eller busterminalens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne om den forventede afgangs- og ankomsttid, så snart sådanne oplysninger foreligger, dog senest henholdsvis 30 minutter efter den køreplanmæssige afgangstid og en time før den køreplanmæssige ankomsttid. Disse informationer skal også foreligge i tilgængelig form for handicappede og bevægelseshæmmede.

Begrundelse

Det er essentielt at sikre, at handicappede får de samme vigtige informationer som alle andre passagerer.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning udelukker ikke, at passagerer kan søge kompensation for tab som følge af aflysning eller forsinkelse af transporttjenester ved de nationale domstole.

Denne forordning indskrænker på ingen måde en passagers ret til yderligere kompensation. Kompensation i henhold til denne forordning kan fratrækkes en sådan yderligere kompensation.

Begrundelse

Formuleringen af denne artikel er uhensigtsmæssig. Ordlyden bør tilpasses forordning 261/2004/EF og bør således indeholde en begrænsning om, at kompensation, som bevilges i medfør af denne forordning, kan fratrækkes yderligere kompensationer.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Busselskaberne træffer foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer. Foranstaltningerne skal tage sigte på bedre omsorg for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser.

Operatørerne samarbejder om at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer. Foranstaltningerne skal tage sigte på bedre omsorg for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser, idet der gives prioritet til omsorg for passagerer med særlige behov på grund af handicap, nedsat førlighed, sygdom, høj alder, graviditet, samt mindre børn og ledsagende passagerer.

 

I tilfælde af langvarige forsinkelser, afbrydelser eller aflysning af rejsen, tager omsorgen sigte mod at yde passagererne medicinsk bistand, mad og drikke i nødvendigt omfang, regelmæssig information om rejsesituationen og, hvis det er hensigtsmæssigt, alternative rejsemuligheder og logi.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltningsorganerne for busterminaler og busselskaberne giver under hele rejsen passagererne fyldestgørende oplysninger på den mest hensigtsmæssige måde. Der skal tages særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Forvaltningsorganerne for busterminaler og busselskaberne giver under hele rejsen passagererne fyldestgørende oplysninger, der foreligger i tilgængelig form.

Begrundelse

Der bør for at sikre klarheden og sammenhængen anvendes samme terminologi for tilgængelige former i hele forordningen.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Busselskaberne og busterminalernes forvaltningsorganer sikrer, at passagererne senest ved afrejsen og under rejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. Disse oplysninger stilles til rådighed i det mest hensigtsmæssige format. Ved udlevering af disse oplysninger tages der særligt hensyn til behovene hos handicappede og bevægelseshæmmede. Disse oplysninger skal omfatte kontaktoplysninger for det håndhævelsesorgan, medlemsstaten har udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

Busselskaberne og busterminalernes forvaltningsorganer sikrer, at passagererne senest ved afrejsen og under rejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. Disse skal stilles til rådighed i tilgængelige former. I oplysningerne skal indgå kontaktoplysninger for det håndhævelsesorgan, medlemsstaten har udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

Begrundelse

Der bør for at sikre klarheden og sammenhængen anvendes samme terminologi for tilgængelige former i hele forordningen.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Busselskaberne skal indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning.

1. Busselskaberne skal, hvor der ikke allerede findes en sådan, indføre en klageordning, der skal være tilgængelig for alle passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning

Begrundelse

Det er med henblik på at sikre lige muligheder og ligebehandling nødvendigt at sikre, at alle passagerer kan benytte deres ret til at indgive klager.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Busselskaberne offentliggør hvert år en rapport indeholdende antallet af klager og deres indhold, det gennemsnitlige antal dage, der medgår til besvarelsen, og de gennemførte afhjælpende foranstaltninger.

Begrundelse

Sigtet med kravet om offentliggørelse af en rapport er at gøre busselskabernes behandling af klager mere gennemskuelig og dermed give dem et incitament til at behandle klager effektivt. Også jernbaneselskaberne er forpligtet til at offentliggøre sådanne rapporter.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger hver især et eller flere organer, som har ansvaret for at håndhæve denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passagerernes rettigheder overholdes, herunder reglerne for adgang i artikel 12. Organerne skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig form og beslutningstagning være uafhængige af busselskaberne.

1. Medlemsstaterne udpeger hver især et eller flere organer, som har ansvaret for at håndhæve denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passagerernes rettigheder overholdes, herunder reglerne for adgang i artikel 12. Organerne skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig form og beslutningstagning være uafhængige.

Begrundelse

De nationale håndhævelsesorganer bør være fuldstændig uafhængige, ikke kun af busselskaberne.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Disse organer skal samarbejde med de organisationer, der repræsenterer busselskaber og forbrugere, herunder organisationer, som repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede.

Begrundelse

Et samarbejde mellem de nationale håndhævelsesorganer og de nævnte organisationer vil lette gennemførelsen og håndhævelsen af forordningen.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) aggregerede oplysninger om klager

d) aggregerede oplysninger om klager, herunder om afgørelsen og sagsbehandlingstidens varighed

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer heraf.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne, der kan omfatte påbud om betaling af erstatning til den pågældende person, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer heraf.

Begrundelse

Kompensation til den skadelidte er et af de mest effektive redskaber til at sikre overholdelse af forordningen og er endvidere en måde at tilskynde passagererne til at indgive klager, hvis de udsættes for forskelsbehandling eller overtrædelse af deres rettigheder.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den anvendes med virkning fra [et år efter ikrafttrædelsen].

2. Den anvendes med virkning fra [to år efter ikrafttrædelsen].

Begrundelse

Der er behov for mere tid til at, at busparken tilpasses forordningens krav (navnlig om befordring af handicappede og bevægelseshæmmede).

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag I – nr. b – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– komme til at benytte toiletfaciliteter

– komme til at benytte toiletfaciliteter, hvis det er muligt

Begrundelse

I modsætning til jernbane- og lufttransport udgøres personalet i busser som oftest af en enkelt chauffør, der ikke under kørslen kan yde assistance om bord uden at bringe passagerernes sikkerhed i fare.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag I – del b – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– medbringe et anerkendt servicedyr om bord i bussen

– medbringe et anerkendt servicedyr om bord i bussen, i den udstrækning det er muligt

Begrundelse

Der kan opstå problemer i forbindelse med sikkerheden, og i nogle medlemsstater gælder der begrænsninger for den frie bevægelighed for dyr (inklusive hjælpehunde) på tværs af grænserne.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag II – del b – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- teknikker til at ledsage blinde og synshæmmede passagerer og til håndtering og befordring af anerkendte servicedyr

- teknikker til at ledsage blinde og synshæmmede passagerer og til at håndtere og transportere anerkendte servicedyr under hensyntagen til, at servicedyr er trænet i udelukkende at adlyde deres ejeres kommandoer, og ikke bør håndteres af personalet, mens de er i tjeneste

Begrundelse

Det bør tillades servicedyr at ledsage deres ejere, og dyrene bør ikke håndteres af personalet, mens de er i tjeneste. Servicedyr er trænet i udelukkende at adlydes deres ejeres kommandoer.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Forordning (EØF) nr. 684/92 (ændret ved forordning (EF) nr. 11/98) har sammen med forordning (EF) nr. 12/98 ført til oprettelsen af et fælles marked for international personbefordring med bus. Denne liberalisering har medført betydelige fordele for europæerne i form af et større udvalg af destinationer og attraktive priser. Den har desuden bidraget til en konstant vækst inden for denne sektor siden midten af 1990'erne. Kommissionen skønner, at international bustransport tegner sig for 72,8 mio. passagerer årligt.

Liberaliseringen af transporttjenesterne og væksten i transportsektoren er dog ikke altid blevet fulgt op med tilstrækkelige tiltag til beskyttelse af passagerernes rettigheder. I takt med at passagernes antal er vokset, har disse undertiden stået over for problemer i form af aflysninger, overbookning, mistet bagage og forsinkelser. Især buspassagerer er ikke omfattet af de samme passagerrettigheder som ved andre transportformer, navnlig lufttransport.

Buspassagerers rettigheder er endnu ikke omfattet af fællesskabslovgivningen, og forbrugerne må derfor ty til internationale erstatningsordninger. Der er imidlertid betydelige forskelle på beskyttelsen af buspassagerer (f.eks. med hensyn til transportvirksomhedernes erstatningsansvar, kompensation ved forsinkelser og aflysninger, oplysningspligt, klagebehandling, assistance til handicappede osv.) i de forskellige medlemsstater. Hertil kommer, at bustransport ikke er ligestillet med andre transportformer, især luft- og jernbanetransport, hvor passagererne allerede er omfattet - eller vil blive det - af et højt og ensartet beskyttelsesniveau, der er fastlagt på EU-niveau.

Kommissionens forslag

På baggrund af ovenstående er hovedsigtet med forslaget at indføre rettigheder for buspassagerer for at forbedre sektorens attraktivitet og skabe ensartede konkurrencevilkår mellem transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater og mellem de forskellige transportformer. Forslaget går kort fortalt ud på følgende:

- Erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst: Det foreslås at indføre ubegrænset ansvar for busselskaber. Desuden må selskaberne på visse betingelser og indtil et bestemt maksimumsbeløb ikke anfægte deres pligt til at udbetale skadeserstatning i tilfælde af en eventuel ulykke (objektivt ansvar). Passagererne har også ret til forskudsbeløb med henblik på at afbøde de økonomiske vanskeligheder, som de eller deres familier ellers vil opleve som følge af tilskadekomst, eller som deres familier vil opleve, hvis den pågældende passager dør.

- Kompensation og assistance i forbindelse med forsinkelse eller aflysning: I henhold til forslaget er busselskaberne forpligtet til at give passagererne fyldestgørende oplysninger, tilbyde acceptabel alternativ transport eller betale kompensation.

- Befordring af personer med nedsat mobilitet: Ifølge forslaget forbydes diskrimination på grund af handicap eller nedsat mobilitet i forbindelse med bestilling af rejse eller ombordstigning, ligesom der indføres regler, som forpligter virksomhederne til at yde gratis assistance. Virksomhederne er endvidere forpligtet til at give deres personale en relevant uddannelse.

- Klager og domstolsprøvelse: Medlemsstaterne skal indføre håndhævelsesorganer, der skal være ansvarlige for forordningens gennemførelse. Finder en passager, at en af hans rettigheder ikke er blevet overholdt, kan han indgive en klage til virksomheden. Såfremt svaret ikke er tilfredsstillende, kan han indgive en klage til det nationale håndhævelsesorgan.

Generel vurdering

Ordføreren kan absolut tilslutte sig forslaget og støtter princippet om, at passagerer skal have ensartede rettigheder, uanset hvilken transportform de benytter. Det er derfor vigtigt at sikre den optimale sammenhæng med den gældende lovgivning vedrørende luft- og jernbanetransport og med forslaget om passagerers rettigheder ved sørejser. Det er dog også nødvendigt at tage hensyn til de særlige kendetegn ved bustransporten og foretage de nødvendige tilpasninger. Sigtet med de foreslåede ændringer er at nå frem til en balance mellem (undertiden konkurrerende) mål. Endelig er det ordførerens opfattelse, at der er behov for en præcisering af nogle af bestemmelserne i forslaget.

Ordføreren vil i betragtning af den stramme tidsplan for førstebehandlingen fortsætte med at studere forslaget omhyggeligt og om nødvendigt fremsætte yderligere ændringsforslag på et senere tidspunkt.

Ordførerens henstillinger

Ordføreren foreslår på baggrund af ovenstående bl.a. følgende ændringer af Kommissionens forslag:

- Transporttjenester i byer, forstæder og regionalt: Nogle af de krav, der optræder i forslaget, er ikke i overensstemmelse med de særlige karakteristika ved transport i byer, forstæder og regionalt, idet de fortrinsvis omhandler langdistance- og international befordring. Medlemsstaterne bør derfor kunne indføre fritagelser fra forordningen, forudsat de træffer alternative regulerende foranstaltninger for at sikre passagererne samme rettigheder.

- Objektivt ansvar: Det er ordførerens opfattelse, at loftet skal være det samme som inden for andre transportformer, og hun tilslutter sig derfor i princippet det foreslåede beløb på 220 000 EUR. Det vil til gengæld være nødvendigt at skabe overensstemmelse mellem denne bestemmelse og artikel 2 i direktiv 2005/14/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvor det objektive ansvar er begrænset til 5 000 000 EUR for hvert uheld. På denne måde kan urimelige vilkår som følge af kumulering af et stort antal passagerers skader undgås.

- Handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder: I modsætning til lufttransport er der tilsyneladende ikke noget behov for, at busselskaberne skal kunne nægte reservation fra bevægelseshæmmede personer på grundlag af sikkerhedsbestemmelserne. Det foreslås derfor at lade artikel 11, stk. 1, litra a), udgå. Andre bestemmelser i artikel 11 (stk. 1, litra b), stk. 2 og 4) bør tilpasses formuleringen i forslaget om passagerers rettigheder ved sørejser. Det forekommer endvidere hensigtsmæssigt at sikre, at reglerne vedrørende tilgængelighed fastsættes i samarbejde med de organisationer, der repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede. En række andre ændringsforslag, som ordføreren har stillet, tager hensyn til det forhold, at der som oftest kun er en enkelt chauffør i busserne, som ikke altid er i stand til at yde assistance under rejsen.

- Refusion og kompensation: Der foreslås en klarere formulering af denne artikel. Busselskaberne bør i forbindelse med aflysninger og langvarige forsinkelser være forpligtede til at refundere billetprisen, medmindre kunden accepterer en alternativ gratis transporttjeneste. Den kompensation, der skal ydes, hvis busselskabet ikke sørger for at tilbyde alternativ transport eller formidle informationer, bør udgøre 50 % (ikke 100 %) af billetprisen, idet den skal udbetales som et supplement til refusion af billetprisen.

- Informering af passagerer og behandling af klager: Ordføreren fremhæver, at informationerne skal leveres i tilgængelig form. Desuden foreslår han indførelse af et krav om, at busselskaberne offentliggør en årlig rapport om deres klagebehandling. Det vil for busselskaberne være et incitament til at behandle klager effektivt.

- Ikrafttræden: Opfyldelse af kravene i denne forordning vil være en udfordring for busselskaberne, især med hensyn til at yde assistance til handicappede og bevægelseshæmmede og at sørge for, at personalet får den nødvendige uddannelse. Derfor foreslår ordføreren, at erhvervet får endnu et år til at foretage tilpasninger inden forordningens ikrafttræden.

- Yderligere præciseringer: Disse vedrører bl.a. visse definitioner (befordringskontrakt, billetudsteder og rejsebureau) samt håndhævelsesorganernes uafhængighed og deres samarbejde med både busselskaber og forbrugerorganisationer.

PROCEDURE

Titel

Buspassagerers rettigheder

Referencer

KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Dato for høring af EP

4.12.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elisabeth Schroedter

Dato for indgivelse

6.4.2009