ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

  6.4.2009 - (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Gabriele Albertini

  Διαδικασία : 2008/0237(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0250/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0250/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

  (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0817),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0469/2008),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0250/2009),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2a) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από τον παρόντα κανονισμό τις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές εφόσον διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με εναλλακτικά κανονιστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους εκείνους τους Χάρτες Δικαιωμάτων των επιβατών στα δίκτυα δημόσιων, συνδυασμένων μεταφορών που καλύπτουν τα ζητήματα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης κοινών δικαιωμάτων των επιβατών στις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές επικοινωνίες, καθώς και στους δυνατούς συνδυασμούς αυτών, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

  Αιτιολόγηση

  Τα δικαιώματα των επιβατών των τοπικών συγκοινωνιών ισχύουν σε όλους τους δυνατούς τρόπους μεταφορών στα δημόσια δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών. Οι γραμμές των αστικών, προαστιακών και περιφερειακών λεωφορείων αποτελούν συχνά τμήμα αυτών των δικτύων. Η Επιτροπή οφείλει να αντιμετωπίζει τα λεωφορεία, τα αστικά τραίνα (ο λεγόμενος και ελαφρύς σιδηρόδρομος, δηλαδή το μετρό, το τραμ κλπ) και τα υπόλοιπα μέσα τοπικής συγκοινωνίας ως ενιαίο σύνολο (με ενιαίο εισιτήριο, κοινόχρηστο χώρο κλπ)

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2a) Τα κράτη μέλη οφείλουν να προαγάγουν την εκπόνηση Χαρτών Δικαιωμάτων των επιβατών στις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές λεωφορείων και/ή πούλμαν οι οποίοι θα καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λεωφορείων και/ή πούλμαν για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών των τελευταίων και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των επιβατών τους.

  Αιτιολόγηση

  Η εκπόνηση αυτοδεσμευτικών συμφωνιών και Χαρτών Δικαιωμάτων των επιβατών (δηλώσεις πρόθεσης) από επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να ενθαρρυνθεί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν οι αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2γ) Στο πλαίσιο των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνει κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

  Αιτιολόγηση

  Ο ευρωπαϊκός τομέας των λεωφορείων περιλαμβάνει κυρίως μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις λεωφορείων. Οι επιχειρήσεις αυτές βασίζονται σε σημαντική προσωπική και οικονομική προσπάθεια, ενώ πρέπει μονίμως να λειτουργούν άψογα, δεδομένου ότι ο επιχειρηματίας εγγυάται "με το όνομά του", η ταυτότητά του είναι γνωστή και φέρει προσωπική ευθύνη για εσφαλμένες αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους αναπτύσσουν κατά κανόνα τη δράση τους στην αγορά κοντά στον τελικό καταναλωτή. Βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επαφή με τον πελάτη και έχουν στενή "επιτόπια σχέση". Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι σύντομες.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4 α) Οι επιβάτες που έχουν τραυματισθεί συνεπεία ατυχήματος που καλύπτεται από ασφάλιση θα πρέπει κατ' αρχήν να απευθύνουν αίτηση αποζημίωσης στην επιχείρηση των λεωφορείων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και μόνον σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της τελευταίας θα μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση της ασφαλιστικής εταιρείας.

  Αιτιολόγηση

  Η αιτιολογική σκέψη αποσκοπεί στην αποφυγή διπλών αιτήσεων αποζημίωσης, δεδομένου ότι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται μερικές φορές και στην λεωφορειακή επιχείρηση και στην ασφαλιστική εταιρεία.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7a) Είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν να παρέχουν εξειδικευμένη κατάρτιση στο προσωπικό τους που θα τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/59/ΕΚ για την κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Τα κράτη μέλη οφείλουνστο μέτρο του δυνατούνα στηρίζουν τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν για την οργάνωση και την εκτέλεση των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά την κατάρτιση, σκόπιμο είναι να περιληφθεί αναφορά στην οδηγία 2003/59/ΕΚ. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παράσχουν βοήθεια στον κλάδο των λεωφορείων και των πούλμαν όσον αφορά τον σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και την ανάγκη παροχής συνδρομής.

  (8) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει, χωρίς εξαίρεση, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και την ανάγκη παροχής συνδρομής.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση για τα πρόσωπα με αναπηρίες, είναι απαραίτητο να τηρείται η αρχή του σχεδιασμού ίσης πρόσβασης όλων, για όλους τους νέους τερματικούς σταθμούς και όλες τις εκτενείς εργασίες ανακαίνισης. Αυτό συνάδει με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8a) Ομοίως, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ανάγκες όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων λεωφορείων ή την ανακαίνιση αυτών.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπου αυτό είναι απαραίτητο για να παρέχουν στις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και να παρέχουν την κατάλληλη αρωγή.

  Αιτιολόγηση

  Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη της κατάλληλης υποδομής για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και στους ενδιάμεσους σταθμούς των δρομολογίων.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  () Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της απρόσκοπτης κινητικότητας θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να προωθούν την απρόσκοπτη πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς και τις στάσεις των λεωφορείων και των πούλμαν.

  Αιτιολόγηση

  Στο πλαίσιο του σχεδίου COST 349 της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώθηκε έλλειψη ευνοϊκής για τα άτομα με αναπηρία υποδομής στους τερματικούς σταθμούς των λεωφορείων, στους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και στις στάσεις των λεωφορείων. Εάν δεν διασφαλιστεί η ύπαρξη σε ευρεία κλίμακα ευνοϊκής για τα άτομα με αναπηρία και προσπελάσιμης υποδομής, η απρόσκοπτη πρόσβαση στα λεωφορεία θα παραμείνει ανώφελη.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8δ) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης COST 349 που έγινε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας, η Επιτροπή οφείλει να εισηγηθεί μέτρα περί προσβάσιμης και διαλειτουργικής σε ολόκληρη την ΕΕ υποδομής στους τερματικούς σταθμούς και τις στάσεις λεωφορείων και πούλμαν.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με λεωφορεία ή πούλμαν·

  (3) την προσβασιμότητα και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης καθώς και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με λεωφορεία ή πούλμαν·

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές γραμμές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό.

  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τις αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές γραμμές εφόσον διασφαλίζουν ότι οι στόχοι που επιτυγχάνονται με εναλλακτικά κανονιστικά μέτρα, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των αστικών, υπεραστικών και περιφερειακών μεταφορών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό.

  Αιτιολόγηση

  Οι αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές μεταφορές έχουν μεγάλη ιδιαιτερότητα (δεν γίνονται εκ των προτέρων κρατήσεις, χρήση καθημερινών, εβδομαδιαίων, μηνιαίων και ετήσιων δελτίων μεταφοράς, πολλές στάσεις, διαφόρων ειδών αποσκευές). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τις εξαιρούν από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα που να παρέχουν αντίστοιχο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 3 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) "σύμβαση μεταφοράς", η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν ή του εξουσιοδοτημένου εκδοτηρίου εισιτηρίων της και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς·

   

  (4) "σύμβαση μεταφοράς", η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το εισιτήριο αγοράστηκε από μεταφορέα, ταξιδιωτικό πράκτορα ή εκδοτήριο εισιτηρίων·

  Αιτιολόγηση

  Τα εκδοτήρια και οι μεταπωλητές εισιτηρίων δεν συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς ούτε τις μεταπωλούν επ’ ονόματί τους. Απλώς διαχειρίζονται μια σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του πελάτη και της οργανώτριας/μεταφορικής επιχείρησης.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 3 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) "εκδοτήριο εισιτηρίων", κάθε πωλητής υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία και πούλμαν που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια για λογαριασμό της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν ή για ίδιο λογαριασμό·

  (6) "εκδοτήριο εισιτηρίων", κάθε ενδιάμεσος πωλητής υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία ή πούλμαν για λογαριασμό της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν ή ταξιδιωτικό πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πωλούνται στο πλαίσιο πακέτου·

  Αιτιολόγηση

  Τα εκδοτήρια και οι μεταπωλητές εισιτηρίων δεν συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς ούτε τις μεταπωλούν επ’ ονόματί τους. Απλώς διαχειρίζονται μια σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του πελάτη και της οργανώτριας/μεταφορικής επιχείρησης.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 3 – παράγραφος 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) "ταξιδιωτικός πράκτορας", ο διοργανωτής ή ο πωλητής κατά την έννοια του άρθρου 2 σημεία 2 και 3 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

  (7) "ταξιδιωτικός πράκτορας", ο διοργανωτής ή ο πωλητής κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

  Αιτιολόγηση

  Οι διοργανωτές και οι πωλητές είναι δύο χωριστές οντότητες. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αναφέρονται ως διοργανωτές, οι οποίοι πωλούν σε πελάτες πακέτα επ’ ονόματί τους, είτε απευθείας είτε μέσω πωλητών. Αφετέρου, ο πωλητής είναι ένας ενδιάμεσος, δηλαδή απλώς διαχειρίζεται μια σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του διοργανωτή και του πελάτη, αλλά δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 3 – εδάφιο 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) «ματαίωση»: η μη διενέργεια προηγουμένως προγραμματισθείσας μεταφοράς, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσεως·

  (11) «ματαίωση»: η μη διενέργεια προηγουμένως συγκεκριμένης προγραμματισθείσας μεταφοράς, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία συγκεκριμένη κράτηση θέσεως·

  Αιτιολόγηση

  Η διευκρινιστική συγκεκριμενοποίηση του ορισμού είναι αναγκαία, ούτως ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρηση εκ μέρους επιβατών με ημερήσιες, μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12α) «Προσιτή μορφή», η παροχή των ίδιων πληροφοριών στους επιβάτες που χρησιμοποιούν π.χ. γραπτή, Braille, ηχητική, οπτική και/ή ηλεκτρονική μορφή.

  Αιτιολόγηση

  Έχει σημασία να διευκρινιστεί η έννοια της «προσιτής μορφής» διότι πρόκειται για ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου, σωματικής ή διανοητικής βλάβης των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης βρίσκεται εντός του οχήματος ή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη από το όχημα.

  1. Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης βρίσκεται εντός του οχήματος ή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη από το όχημα.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η ευθύνη των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν υπόκειται σε κανένα όριο χρηματικής αποζημίωσης, έστω και βάσει νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης.

  2. Η εξ αδικοπραξίας ευθύνη των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν υπόκειται σε κανένα όριο χρηματικής αποζημίωσης, έστω και βάσει νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης.

   

  Αιτιολόγηση

  Στόχος των τροπολογιών είναι να αποφευχθούν οι παρερμηνείες και να διευκρινιστεί ότι δεν είναι η αντικειμενική ευθύνη («ανωτέρα βία») αλλά η εξ αδικοπραξίας ευθύνη που δεν υπόκειται σε κανένα όριο.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Για ζημίες μη υπερβαίνουσες τα 220 000 EUR για κάθε επιβάτη, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη της αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α).

  3. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων προς τους επιβάτες εθνικών καθεστώτων, για ζημίες μη υπερβαίνουσες τα 220 000 EUR για κάθε επιβάτη, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη της αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) και σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2005/14/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα.

  Αιτιολόγηση

  Είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα συνολικό όριο αντικειμενικής ευθύνης ανά ατύχημα, που ορίζονται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2005/14/ΕΚ.

  Ο κανονισμός δεν πρέπει να επιδεινώνει την κατάσταση των επιβατών σε κανένα κράτος μέλος.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

  (α) εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις ή περιστάσεις τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει ή τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

  Αιτιολόγηση

  Η τρέχουσα διατύπωση δημιουργεί ένα σχεδόν αξεπέραστο εμπόδιο. Η επιχείρηση λεωφορείων και/ή πούλμαν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για όλο το φάσμα περιστάσεων που ευρίσκεται εκτός του ελέγχου της και του πεδίου αρμοδιοτήτων της. Απαιτείται συνεπώς μια πρόβλεψη για εξαίρεση από ευθύνες σε περίπτωση υπαιτιότητας τρίτου.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης σωματικής ή διανοητικής βλάβης των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση, προκαταβάλλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία.

  1. Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη ταξιδιωτική ασφάλιση, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση, προκαταβάλλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, υπό τον όρο ότι υπάρχει μια πρώτη ένδειξη υπαιτιότητας της μεταφορικής επιχείρησης.

  Αιτιολόγηση

  Οι προκαταβολικές πληρωμές σε περίπτωση ατυχημάτων καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο πάντα από ταξιδιωτικές ασφαλίσεις.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια με βάση τον παρόντα κανονισμό, αλλά δεν είναι επιστρεπτέα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του επιβάτη ή εάν ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης.

  3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια με βάση τον παρόντα κανονισμό, αλλά δεν είναι επιστρεπτέα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του επιβάτη , εάν ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης, ή εάν η πραγματική βλάβη που προκλήθηκε αντιπροσωπεύει ποσόν μικρότερο της προκαταβολής.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 9 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Εάν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν αποδείξει ότι τη ζημία προκάλεσε ή συνέβαλε στην πρόκλησή της, υπαιτίως ή εξ αμελείας, ο επιβάτης, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν απαλλάσσεται, εν όλω ή εν μέρει, από την ευθύνη της έναντι του αιτούντος, κατά το μέτρο που η εν λόγω υπαιτιότητα ή αμέλεια προκάλεσε τη ζημία ή συνέβαλε στην πρόκλησή της.

  3. Μία επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2:

   

  (a) εάν η ζημία προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

   

  (β) στον βαθμό που η απώλεια ή ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

  Αιτιολόγηση

  Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν επιτρέπεται σε γενικές γραμμές να φέρει την ευθύνη για περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του πεδίου ευθύνης και επιρροής της. Θα πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθεί δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη λόγω ανωτέρας βίας.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (a) για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή η οποία εξέδωσε το πιστοποιητικό προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν·

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Δεν υφίσταται νομοθεσία που να απαιτεί από επιχείρηση λεωφορείων να περιορίσει τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία για λόγους ασφαλείας. Κατά συνέπεια, είναι επικίνδυνο να τίθεται θέμα θέσπισης τέτοιου νομοθεσίας, καθόσον τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν νέα περιθώρια διακρίσεων, γεγονός που αντιβαίνει στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) εάν το μέγεθος του οχήματος καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα.

  (β) εάν ο σχεδιασμός του οχήματος καθιστά φυσικώς ή πρακτικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα.

  Αιτιολόγηση

  Οι τερματικοί σταθμοί των λεωφορείων και κυρίως οι στάσεις εξακολουθούν ακόμα σε μεγάλο βαθμό να μην είναι διαμορφωμένες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, σε αντίθεση προς τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το πλήρωμα ενός λεωφορείου ή πούλμαν αποτελείται μόνο από τον οδηγό, ο οποίος και μόνο για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δεν είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια. Η χρήση δεύτερου οδηγού ή συνοδού είναι για τις ως επί το πλείστον μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν δυσβάστακτη από οικονομική άποψη.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) και εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) εάν το όχημα ή η υποδομή στον τόπο αναχώρησης ή άφιξης ή κατά τη διάρκεια της διαδρομής δε διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

  Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

  Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) ή βα), οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

  Αιτιολόγηση

  Οι τερματικοί σταθμοί των λεωφορείων και κυρίως οι στάσεις εξακολουθούν ακόμα σε μεγάλο βαθμό να μην είναι διαμορφωμένες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, σε αντίθεση προς τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το πλήρωμα ενός λεωφορείου ή πούλμαν αποτελείται μόνο από τον οδηγό, ο οποίος και μόνο για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δεν είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια. Η χρήση δεύτερου οδηγού ή συνοδού είναι για τις ως επί το πλείστον μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν δυσβάστακτη από οικονομική άποψη.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του ή της μειωμένης κινητικότητάς του έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και εύλογες εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς προς τον τόπο προορισμού με συγκρίσιμη χρονική διάρκεια.

  2. Το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του ή της μειωμένης κινητικότητάς του έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή εύλογες εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς προς τον τόπο προορισμού με συγκρίσιμη χρονική διάρκεια.

  Αιτιολόγηση

  Πρόκειται περί σφάλματος στη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. Δικαίωμα επιστροφής δεν πρέπει να υπάρχει εφόσον παρέχεται εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς. Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διατύπωση με την πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Υπό τους ιδίους όρους με αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύονται τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

  3. Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύονται τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, εάν

   

  (α) ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) ή βα), ή

   

  (β) το πλήρωμα του εκάστοτε οχήματος αποτελείται μόνο από ένα άτομο που οδηγεί το όχημα και δεν είναι σε θέση να προσφέρει στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα τη βοήθεια που περιγράφεται στο παράρτημα 1.

  Αιτιολόγηση

  Σε αντίθεση προς τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το πλήρωμα ενός λεωφορείου ή πούλμαν αποτελείται μόνο από τον οδηγό, ο οποίος και μόνο για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δεν είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια. Η χρήση δεύτερου οδηγού ή συνοδού είναι για τις ως επί το πλείστον μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν δυσβάστακτη από οικονομική άποψη.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Όταν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση της παραγράφου 1, ενημερώνουν αμέσως το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους, ή το ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την άρνηση της κράτησης.

  4. Όταν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση της παραγράφου 1, ενημερώνουν αμέσως το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους, ή το ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την αίτηση.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (κανονισμός 1107/2006/ΕΚ) και την πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσώπων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των φορέων ελέγχου της εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 27, καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα οχήματα μεταφοράς και στον εξοπλισμό των οχημάτων.

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των φορέων ελέγχου της εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 27, καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και των συνοδών τους, προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα οχήματα μεταφοράς και στον εξοπλισμό των οχημάτων καθώς και στα προσαρτημένα βοηθητικά εξαρτήματα.

  Αιτιολόγηση

  Οι κανόνες πρέπει να θεσπιστούν σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, με κατάλληλους τρόπους και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

  2. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, με προσιτή μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό η πληροφόρηση να παρέχεται σε προσιτή μορφή. Η ορολογία αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το κείμενο.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Εάν ζητηθεί, οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν γνωστοποιούν τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις.

  3. Εάν ζητηθεί, οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν γνωστοποιούν αμέσως τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Αυτές πρέπει να παρέχονται σε προσιτή μορφή.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διάθεση των διατάξεων αυτών σε προσιτή μορφή για τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να παρέχονται αμέσως εάν και όποτε ζητηθεί.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς να είναι διαθέσιμες, σε κατάλληλη και προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

  5. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου, να είναι διαθέσιμες, σε προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για τα άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βοήθεια λόγω του προχωρημένου ή του νεαρού της ηλικίας των, καθώς και για τους συνοδούς αυτών.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους σαφήνειας και συνοχής η ίδια ορολογία περί «προσιτής μορφής» πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο του κανονισμού.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδρομή.

  1. Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι, όπου είναι δυνατόν, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση, πριν, μετά και όπου είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η συνδρομή προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του προσώπου με την αναπηρία ή την μειωμένη κινητικότητα.

  Αιτιολόγηση

  Έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία κάθε επιβάτη να λαμβάνει μόνο την συνδρομή εκείνη που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Ο ίδιος ο επιβάτης πρέπει να μπορεί να αποφασίζει το είδος της συνδρομής που έχει ανάγκη.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν στους οποίους πρέπει να παρέχεται συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες μεταφοράς στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

  1. Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν στους οποίους πρέπει να παρέχεται συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες μεταφοράς στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο Διαδίκτυο έναν κατάλογο των καθορισμένων τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν.

  Αιτιολόγηση

  Η εύκολη πρόσβαση σε κεντρικές πληροφορίες όσον αφορά τους τερματικούς σταθμούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των μελλοντικών κανόνων.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2a. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη, επιτρέπεται η χρήση σκύλου συνοδείας υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις περί μεταφοράς σκύλων συνοδείας.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει καλύτερα το παρόν σχέδιο έκθεσης με την νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα τουλάχιστον τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος β), μέσα στο πούλμαν ή το λεωφορείο και κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά πληρούν τους όρους του άρθρου 16.

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα τουλάχιστον τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος β), κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από το πούλμαν ή το λεωφορείο, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά πληρούν τους όρους του άρθρου 16.

  Αιτιολόγηση

  Αντίθετα με τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές το προσωπικό των λεωφορείων και των πούλμαν συνήθως απαρτίζεται από έναν και μόνο οδηγό ο οποίος δεν μπορεί να συνδράμει κατά τη διαδρομή εφόσον οδηγεί, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υποχρεωτική βοήθεια αφορά την επιβίβαση και την αποβίβαση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I (β).

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, ο φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη συνδρομής, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή.

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, ο φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη συνδρομής, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή, εκτός και αν μια βραχύτερη προθεσμία ειδοποίησης προτείνεται από τον πάροχο της συνδρομής ή συμφωνείται μεταξύ παρόχου και επιβάτη.

  Αιτιολόγηση

  Όταν κάποιος χρησιμοποιεί συχνά την ίδια υπηρεσία ή χρησιμοποιεί για παράδειγμα ένα αστικό λεωφορείο, δεν είναι λογικό να χρειάζεται να ειδοποιεί κάθε φορά ότι χρειάζεται συνδρομή. Καλό είναι συνεπώς να επιτραπεί ένα περιθώριο ευελιξίας στο σύστημα ειδοποίησης. Κάτι άλλο που δεν θα ήταν λογικό επίσης είναι να απαιτείται από τους μεταφορείς να δημιουργήσουν σύστημα ειδοποίησης όταν δεν τους είναι πραγματικά χρήσιμο.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση της παραλαβής ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου.

  2. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση της παραλαβής ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Ο επιβάτης λαμβάνει επιβεβαίωση ότι ελήφθη η ειδοποίηση για την ανάγκη του να τύχει συνδρομής. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να μπορεί ο επιβάτης να αποδείξει ότι πράγματι ειδοποίησε ότι χρειάζεται συνδρομή για εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν, εκδοτηρίου εισιτηρίων ή ταξιδιωτικού πράκτορα κλπ.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

  εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης εκτός και αν προτείνεται κάτι άλλο από τον πάροχο της συνδρομής ή συμφωνείται κάτι άλλο μεταξύ παρόχου και επιβάτη.

  Αιτιολόγηση

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιούνται αστικά λεωφορεία πχ., είναι πιθανώς βολικότερο τόσο για τον πάροχο της συνδρομής όσο και για τον επιβάτη με την αναπηρία ή την μειωμένη κινητικότητα να συναντιώνται αυτοπροσώπως στη στάση του λεωφορείου λόγου χάρη.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 16 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Τα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 επισημαίνονται ευκρινώς, παρέχουν δε βασικές πληροφορίες για τον τερματικό σταθμό και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσιτή μορφή.

  6. Τα καθορισμένα σημεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 επισημαίνονται ευκρινώς κατά τρόπο κατανοητό και αναγνωρίσιμο από άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, παρέχουν δε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τερματικό σταθμό και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσιτή μορφή

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη αναγνωρισιμότητα και ευκρίνεια αυτών των καθορισμένων σημείων και των παρεχόμενων πληροφοριών για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 17 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στον υπεργολάβο τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

  1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να λάβει την κοινοποίηση τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

  Αιτιολόγηση

  Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων συνήθως δεν διαθέτουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεργολάβων και, συνεπώς, η διαβίβαση των πληροφοριών είναι δύσκολη. Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση πρέπει να διαβιβάζεται πάντα μέσω του φορέα που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεργολάβου.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας διαβιβάζει τις πληροφορίες στον υπεργολάβο το συντομότερο δυνατόν.

  2. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας διαβιβάζει τις πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να λάβει την κοινοποίηση το συντομότερο δυνατόν.

  Αιτιολόγηση

  Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων συνήθως δεν διαθέτουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεργολάβων και, συνεπώς, η διαβίβαση των πληροφοριών είναι δύσκολη. Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση πρέπει να διαβιβάζεται πάντα μέσω του φορέα που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεργολάβου.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 18 – εισαγωγική πρόταση

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν:

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών:

  Αιτιολόγηση

  Οι υποχρεώσεις κατάρτισης που προτείνονται στο παρόν άρθρο πρέπει να ισχύουν επίσης και για τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της πλέον κατάλληλης συνδρομής στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εάν υπάρχει ανάγκη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης.

  Εάν υπάρχει ανάγκη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης όμοιων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, προς αυτόν που υπέστη βλάβη ή απώλεια.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a. Μία επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1:

   

  (α) εάν η ζημία προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

   

  (β) στον βαθμό που η απώλεια ή βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

  Αιτιολόγηση

  Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν επιτρέπεται να φέρει την ευθύνη για περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του πεδίου ευθύνης και επιρροής της. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης, εάν η απώλεια ή η ζημία προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας. Επίσης, σε περίπτωση συνυπαιτιότητας του ατόμου που υπέστη τη ζημία, η υποχρέωση αποζημίωσης θα πρέπει να μειωθεί κατά το αντίστοιχο ποσοστό συνυπαιτιότητας.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Δεν ισχύει κανένα όριο στην οφειλόμενη βάσει του παρόντος άρθρου χρηματική αποζημίωση.

  2. Το ποσό της οφειλόμενης βάσει του παρόντος άρθρου χρηματικής αποζημίωσης είναι ίσο προς την πραγματική απώλεια που σημειώθηκε.

  Αιτιολόγηση

  Ο τομέας λεωφορείων και πούλμαν είναι έτοιμος να καταβάλει το πραγματικό κόστος των ζημιών.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – εισαγωγική πρόταση

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για ματαιώσεις και, σε περίπτωση που η προγραμματισμένη διάρκεια του ταξιδίου υπερβαίνει τις τρεις ώρες, για καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών κατά την αναχώρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιβάτες δικαιούνται τουλάχιστον τα εξής:

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για ματαιώσεις, υπεράριθμες κρατήσεις και καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών κατά την αναχώρηση. Η επιχείρηση λεωφορείων και/ή πούλμαν φέρει ευθύνη για ματαιώσεις και καθυστερήσεις μόνο ως αποτέλεσμα περιστάσεων που βρίσκονται εντός του πεδίου επιρροής της· δεν περιλαμβάνει καθυστερήσεις λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, συνοριακών ελέγχων και/ή ελέγχων οχημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ευθύνη της επιχείρησης, οι επιβάτες δικαιούνται τουλάχιστον τα εξής:

  Αιτιολόγηση

  Ο περιορισμός των τριών ωρών στις διατάξεις περί καθυστερήσεων δεν είναι εύλογος δεδομένου ότι θα απήλλασσε μεγάλο αριθμό υπευθύνων λεωφορείων και πούλμαν από την ευθύνη για τις συνέπειες των καθυστερήσεων. Οι περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θα καλύπτονται επίσης για να ευθυγραμμιστούν τα δικαιώματα των επιβατών με τα αντίστοιχα σε άλλους τρόπους μεταφοράς.

  Σε αντίθεση με τις σιδηροδρομικές ή τις αεροπορικές μεταφορές, δεν υπάρχει δίκτυο για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, ενώ επίσης αυτές δεν τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στις διεθνείς διασυνοριακές μεταφορές.

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) προσφορά εναλλακτικών δρομολογίων υπό λογικές συνθήκες ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενημέρωση για κατάλληλα εναλλακτικά δρομολόγια άλλων μεταφορέων·

  (α) προσφορά εναλλακτικών δρομολογίων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και υπό λογικές συνθήκες ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενημέρωση για κατάλληλα εναλλακτικά δρομολόγια άλλων μεταφορέων·

  Αιτιολόγηση

  Οι εναλλακτικές υπηρεσίες σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλων καθυστερήσεων πρέπει να προσφέρονται δωρεάν.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – στοιχείο γ

  Κανονισμός

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) αποζημίωση που ανέρχεται στο 100% της τιμής του εισιτηρίου, εάν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν προσφέρει εναλλακτικά δρομολόγια ή πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

  (γ) πέραν της επιστροφής χρημάτων που αναφέρεται στο στοιχείο (β), αποζημίωση που ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου, εάν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν προσφέρει εναλλακτικά δρομολόγια ή πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αποζημίωση καταβάλλεται πέραν της επιστροφής του αντιτίμου. Διαφορετικά η διάταξη θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ότι σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακυρώσεως, ο επιβάτης δεν δικαιούται της καταβολής του συνολικού αντιτίμου σε περίπτωση που η επιχείρηση των λεωφορείων απλώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς. Η αποζημίωση (πέραν της πλήρους επιστροφής του αντιτίμου) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής του εισιτηρίου.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – σημείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γα) σε περίπτωση αποδοχής του προτεινόμενου εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς, αποζημίωση που ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου, χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς. Ως τιμή του εισιτηρίου νοείται το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο επιβάτης για το τμήμα του ταξιδίου στο οποίο σημειώθηκε η καθυστέρηση. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

  Αιτιολόγηση

  Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιλέξει να συνεχίσει το ταξίδι χρησιμοποιώντας τον εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς που διοργάνωσε το νωρίτερο δυνατό η επιχείρηση λεωφορείων ή πούλμαν, εξακολουθεί ούτως ή άλλως να δικαιούται αποζημίωσης.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – σημείο γ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γβ) προσφορά γευμάτων και αναψυκτικών ανάλογα του χρόνου αναμονής τους, εάν μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως·

  Αιτιολόγηση

  Επιπρόσθετη συνδρομή «σε είδος» πρέπει επίσης να παρέχεται στους επιβάτες σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης και εφόσον είναι ανθρωπίνως εφικτό. Η συνδρομή σε είδος περιλαμβάνει γεύματα, αναψυκτικά και ακόμα και διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ σε περίπτωση που η αναμονή για την συνέχιση του ταξιδιού απαιτεί διανυκτέρευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία περί δικαιωμάτων των επιβατών με άλλους τρόπους μεταφοράς. Στη περίπτωση που ένα όχημα ακινητοποιείται, οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – σημείο γ δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γδ) προσφορά ξενοδοχειακής ή άλλης διαμονής και μεταφορά μεταξύ του τερματικού σταθμού και του χώρου διαμονής σε περίπτωση που απαιτείται διανυκτέρευση πριν γίνει δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου·

  Αιτιολόγηση

  Επιπρόσθετη συνδρομή «σε είδος» πρέπει επίσης να παρέχεται στους επιβάτες σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης και εφόσον είναι ανθρωπίνως εφικτό. Η συνδρομή σε είδος περιλαμβάνει γεύματα, αναψυκτικά και ακόμα και διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ σε περίπτωση που η αναμονή για την συνέχιση του ταξιδιού απαιτεί διανυκτέρευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία περί δικαιωμάτων των επιβατών με άλλους τρόπους μεταφοράς. Στη περίπτωση που ένα όχημα τίθεται εκτός λειτουργίας, οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

  Τροπολογία  55

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – σημείο γ ε (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γε) σε περίπτωση που ένα όχημα τίθεται εκτός λειτουργίας, προσφορά μεταφοράς από την τοποθεσία όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου.

  Αιτιολόγηση

  Επιπρόσθετη συνδρομή «σε είδος» πρέπει επίσης να παρέχεται στους επιβάτες σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης και εφόσον είναι ανθρωπίνως εφικτό. Η συνδρομή σε είδος περιλαμβάνει γεύματα, αναψυκτικά και ακόμα και διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ σε περίπτωση που η αναμονή για την συνέχιση του ταξιδιού απαιτεί διανυκτέρευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία περί δικαιωμάτων των επιβατών με άλλους τρόπους μεταφοράς. Στη περίπτωση που ένα όχημα τίθεται εκτός λειτουργίας, οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άφιξη υπερβαίνει τις δύο ώρες όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε:

   

  - αμέλεια ή σφάλμα του οδηγού ή σε

   

  - τεχνική βλάβη του οχήματος.

   

  Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιβάτες δικαιούνται τουλάχιστον τα εξής:

   

  (α) αποζημίωση που ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου· Ως τιμή του εισιτηρίου νοείται το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο επιβάτης για το τμήμα του ταξιδίου στο οποίο σημειώθηκε η καθυστέρηση. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

   

  (β) παροχή συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1, σημεία (ε), (στ) και (ζ) του παρόντος άρθρου.

  Αιτιολόγηση

  Ως καθυστέρηση νοείται κοινώς το χρονικό διάστημα που έχει κυλήσει από το προγραμματισμένο χρονικό σημείο άφιξης. Ακόμα και ένα λεωφορείο που αναχώρησε στην προγραμματισμένη ώρα μπορεί να φτάσει με καθυστέρηση εξ αιτίας της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν. Μολονότι η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστέρηση που οφείλεται σε καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες («ανωτέρα βία»), η ευθύνη λόγω τεχνικής αβαρίας του οχήματος και/ή οδηγικής ικανότητας δεν μπορεί να αποκλειστεί.

  Τροπολογία  57

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν απαλλάσσονται από αυτήν την ευθύνη, όταν η ματαίωση ή η καθυστέρηση οφείλονται σε ένα από τα εξής αίτια:

   

  (α) εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης,

   

  (β) αμέλεια του επιβάτη ή

   

  (γ) ενέργειες τρίτου προσώπου, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.

  Αιτιολόγηση

  Δεν πρέπει να υπάρχει ευθύνη της επιχείρησης εάν η καθυστέρηση ή η ματαίωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις. Οι περιστάσεις αυτές διευκρινίζονται εδώ. Αφετέρου, ο προτεινόμενος κανονισμός προκαλεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των επιχειρήσεων λεωφορείων/πούλμαν σε σχέση με τους θαλάσσιους ή σιδηροδρομικούς μεταφορείς και τις αεροπορικές εταιρίες. Η προκρινόμενη λύση είναι σύμφωνη προς το άρθρο 32 του Ενιαίου Κανονισμού περί διεθνούς σύμβασης σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών (CIV), που είναι παράρτημα της Σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF), στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 του Κανονισμού περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιβατών των διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως.

  1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται επίσης σε προσιτή μορφή για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διάθεση των ίδιων σημαντικών πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα όπως και σε όλους τους επιβάτες.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού αποκλείει την άσκηση από τους επιβάτες ενδίκων μέσων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για καταβολή αποζημίωσης λόγω ματαίωσης ή καθυστέρησης των δρομολογίων.

  Ο παρών κανονισμός ισχύει με τη επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων του επιβάτη για μεγαλύτερη αποζημίωση. Η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συμψηφιστεί με την εν λόγω αξίωση αποζημίωσης.

  Αιτιολόγηση

  Η διατύπωση του παρόντος άρθρου είναι αποτυχημένη. Πρέπει να προσαρμοστεί στον κανονισμό 261/2004/EΚ και πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμό, σύμφωνα με τον οποίο η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα μπορεί να συμψηφιστεί με οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις.

  Τροπολογία  60

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου.

  Οι μεταφορείς συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου, με προτεραιότητα σε εκείνους τους επιβάτες που έχουν ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, μειωμένης κινητικότητας, ασθένειας, προχωρημένης ηλικίας και εγκυμοσύνης, η οποία προτεραιότητα επεκτείνεται στα μικρά παιδιά και στους επιβάτες που τα συνοδεύουν.

   

  Σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου, θα καταβληθεί μέριμνα για την παροχή στους επιβάτες ιατρικής βοήθειας και τροφίμων και ποτών, αναλόγως των αναγκών, τακτικών ενημερώσεων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναλλακτικών ρυθμίσεων ταξιδίου και διαμονής.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους, υπό την πλέον ενδεδειγμένη μορφή. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

  Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους σε προσιτές μορφές.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους σαφήνειας και συνοχής η ίδια ορολογία περί «προσιτής μορφής» πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο του κανονισμού.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό την πλέον ενδεδειγμένη μορφή. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ελέγχου της εφαρμογής, ο οποίος ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

  Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους. Αυτές πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ελέγχου της εφαρμογής, ο οποίος ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους σαφήνειας και συνοχής η ίδια ορολογία περί «προσιτής μορφής» πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο του κανονισμού.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν δημιουργούν ένα σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

  1. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν θεσπίζουν, όπου δεν προϋπάρχει, σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων προσιτό σε όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα της μεταχείρισης, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα όλων των επιβατών να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους να υποβάλουν παράπονο.

  Τροπολογία  64

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3a. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν εκδίδουν ετησίως έκθεση στην οποία αναφέρονται ο αριθμός και το αντικείμενο των καταγγελιών που παρελήφθησαν, ο μέσος όρος των ημερών που απαιτήθηκαν για να απαντηθούν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

  Αιτιολόγηση

  Η απαίτηση για την υποβολή έκθεσης αποσκοπεί στον να καταστήσει τη διαχείριση των καταγγελιών από τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν διαφανέστερη, δημιουργώντας έτσι κίνητρο για την αποτελεσματική και αποδοτική εκ μέρους τους διαχείριση των καταγγελιών. Τέτοιου είδους εκθέσεις οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν και οι σιδηροδρομικές εταιρείες.

  Τροπολογία  65

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανόνες προσπελασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν.

  1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανόνες προσπελασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των επιχειρήσεων.

  Αιτιολόγηση

  Οι εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητοι, δηλαδή όχι μόνο έναντι των επιχειρήσεων λεωφορείων ή πούλμαν.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 27 – παράγραφος 2 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2a. Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται με φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν καθώς και καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  Αιτιολόγηση

  Η συνεργασία των εθνικών φορέων επιβολής της νομοθεσίας με τις οργανώσεις αυτές θα διευκόλυνε την εφαρμογή και επιβολή του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες,

  (δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων τελικής έκβασης και επίλυσης.

  Τροπολογία  68

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταβολή αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

  Αιτιολόγηση

  Η καταβολή αποζημίωσης στο θύμα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα εξασφάλισης της συμμόρφωσης με ένα κανονισμό και παροτρύνει ταυτόχρονα τους επιβάτες που υπέστησαν διάκριση ή παραβίαση των δικαιωμάτων τους να καταγγείλουν το γεγονός.

  Τροπολογία  69

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 33 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Εφαρμόζεται από [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του].

  2. Εφαρμόζεται από [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του].

  Αιτιολόγηση

  Ο στόλος των πούλμαν και των λεωφορείων χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά αναπήρων ατόμων και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα).

  Τροπολογία  70

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I – στοιχείο β – εδάφιο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – να μετακινούνται προς τις τουαλέτες, εφόσον παρίσταται ανάγκη·

  – να μετακινούνται προς τις τουαλέτες, εφόσον είναι δυνατόν·

  Αιτιολόγηση

  Αντίθετα με τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές το προσωπικό των λεωφορείων και των πούλμαν συνήθως απαρτίζεται από έναν και μόνο οδηγό ο οποίος δεν μπορεί να συνδράμει κατά τη διαδρομή εφόσον οδηγεί, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

  Τροπολογία  71

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I – στοιχείο β – εδάφιο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – να μεταφέρουν σκύλο συνοδείας στο λεωφορείο ή το πούλμαν·

  – να μεταφέρουν, στο μέτρο του δυνατού, σκύλο συνοδείας στο λεωφορείο ή το πούλμαν·

  Αιτιολόγηση

  Ενδέχεται να ανακύψουν θέματα ασφαλείας και ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στη διασυνοριακή κυκλοφορία ζώων (συμπεριλαμβανομένων και των σκύλων συνοδείας).

  Τροπολογία  72

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα ΙI – στοιχείο β – περίπτωση 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης, και για τη μεταχείριση και μεταφορά ζώων συνοδείας·

  – τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης και για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά ζώων συνοδείας, λαμβανομένου υπόψη ότι οι σκύλοι συνοδείας είναι εκπαιδευμένοι να υπακούουν αποκλειστικά στις διαταγές του κυρίου τους και δεν θα πρέπει να φορτοεκφορτώνονται από το προσωπικό εν ώρα εργασίας·

  Αιτιολόγηση

  Οι σκύλοι συνοδείας πρέπει να αφήνονται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους. Δεν είναι δουλειά του προσωπικού να ασχολείται μαζί τους εν ώρα εργασίας. Οι σκύλοι συνοδείας είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να υπακούουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη τους.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 11/98) σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 12/98 δημιούργησαν μια ενιαία αγορά στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν. Η ελευθέρωση αυτή είχε σοβαρά οφέλη για τους Ευρωπαίους, όπως η ευρύτερη δυνατότητα επιλογής προορισμών και οι δελεαστικές τιμές. Συνέβαλε επίσης στη σταθερή αύξηση του κλάδου αυτού από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Σήμερα, η Επιτροπή εκτιμά ότι, σε ετήσια βάση, οι διεθνείς μεταφορές μέσω λεωφορείων και πούλμαν φθάνουν τους 72,8 εκατομμύρια επιβάτες.

  Ωστόσο, η ελευθέρωση των μεταφορικών υπηρεσιών και η αύξηση των ταξιδιών δεν συνοδεύτηκε πάντα με τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Καθόσον ο αριθμός τους αυξανόταν, οι επιβάτες αντιμετώπισαν δύσκολες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών και καθυστερήσεις. Οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν, ειδικότερα, εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα επιβατών με αυτά που απολαμβάνουν επιβάτες άλλων μέσων μεταφοράς και ιδίως των αεροπορικών.

  Τα δικαιώματα των επιβατών των πούλμαν δεν καλύπτονται ακόμη από την κοινοτική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, οι πελάτες πρέπει να επαφίενται στα εθνικά προγράμματα ανάληψης ευθύνης. Ωστόσο, η προστασία των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (δηλ. από απόψεως ευθύνης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης, επιστροφής κομίστρου σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης, υποχρέωση παροχής πληροφοριών, διαχείριση παραπόνων, αρωγή στα άτομα με αναπηρίες κλπ) ποικίλλει σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Επιπλέον, οι μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν δεν συμβαδίζουν με τα άλλα μέσα μεταφοράς και ιδίως με τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, όπου οι επιβάτες απολαμβάνουν ήδη, ή πρόκειται να απολαύσουν υψηλό και ενιαίο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Η πρόταση της Επιτροπής

  Με βάση τα ανωτέρω, πρωταρχικός σκοπός της πρότασης είναι να καθιερώσει δικαιώματα για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του κλάδου και να επιτευχθεί ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων στα διάφορα κράτη μέλη και μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Τα βασικά στοιχεία που προτείνονται είναι τα εξής:

  - Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού: προτείνεται να θεσπισθεί απεριόριστη ευθύνη για τις επιχειρήσεις λεωφορείων. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αρνηθούν αποκατάσταση βλάβης μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό σε περίπτωση ατυχήματος (αντικειμενική ευθύνη). Οι επιβάτες δικαιούνται επίσης προκαταβολής προκειμένου να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού.

  - Αποζημίωση και παροχή συνδρομής σε περίπτωση ακυρώσεως ή καθυστερήσεως: σύμφωνα με την πρόταση, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες και εύλογες εναλλακτικές υπηρεσίες ενώ διαφορετικά πρέπει να τους αποζημιώσουν.

  - Δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα: η πρόταση απαγορεύει οιαδήποτε μορφής διάκριση λόγω αναπηρίας και μειωμένης κινητικότητας όσον αφορά την κράτηση για ταξίδι και την επιβίβαση σε όχημα και θεσπίζει κανόνες που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να παρέχουν συνδρομή δωρεάν. Επί πλέον, υποχρεούνται να παρέχουν στο προσωπικό τους την κατάλληλη κατάρτιση.

  - Καταγγελίες και αποκατάσταση: τα κράτη μέλη οφείλουν να προχωρήσουν στη σύσταση οργάνων επιβολής που θα είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που επιβάτης θεωρήσει ότι παραβιάστηκε κάποιο τα δικαίωμα του, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία στην εταιρεία. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα ελέγχου της εφαρμογής.

  Γενική αξιολόγηση

  Ο εισηγητής χαιρετίζει θερμά την πρόταση και υποστηρίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες πρέπει να απολαμβάνουν αντιστοίχων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός συνοχής με την υφιστάμενη νομοθεσία στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και με την πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. Αφετέρου, είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν και τα διακριτικά χαρακτηριστικά των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και να προσαρμοστούν αναλόγως ορισμένες απαιτήσεις. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ των (ενίοτε ανταγωνιστικών) στόχων. Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι ορισμένες διατάξεις της πρότασης χρήζουν διευκρινίσεων.

  Με βάση το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα της πρώτης ανάγνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας, ο εισηγητής θα συνεχίσει να εξετάζει την πρόταση ενδελεχώς και, αν κριθεί σκόπιμο, να προτείνει περαιτέρω τροπολογίες σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Συστάσεις του εισηγητή

  Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

  - Αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές μεταφορές: ορισμένες απαιτήσεις που περιέχει η πρόταση δεν πληρούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των αστικών, υπεραστικών και περιφερειακών μεταφορών, καθόσον είναι στοχευμένες στα διεθνή ταξίδια και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δυνατότητα να εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπό τον όρο ότι λαμβάνουν εναλλακτικά κανονιστικά μέτρα που διασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών.

  - Αντικειμενική ευθύνη: ο εισηγητής πιστεύει ότι το ανώτατο όριο πρέπει να είναι αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στα άλλα μέσα μεταφοράς και, κατά συνέπεια, υποστηρίζει, κατ’ αρχάς, το προτεινόμενο ποσό των 220.000 ευρώ. Αφετέρου, είναι αναγκαίο η διάταξη αυτή να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 2 της οδηγίας 2005/14/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για τη χρήση αυτοκινήτων οχημάτων, που περιορίζει την αντικειμενική ευθύνη ανά ατύχημα στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Κατ' αυτό τον τρόπο, μπορεί να αποφευχθεί η επιβαρημένη ευθύνη που οφείλεται στη συσσώρευση ζημιών από μεγάλο αριθμό επιβατών.

  - Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα: αντίθετα με τις αεροπορικές μεταφορές δεν φαίνεται αναγκαίο να δοθεί δυνατότητα στις επιχειρήσεις λεωφορείων να αρνούνται κρατήσεις για άτομα με αναπηρία λόγω ασφαλείας. Κατά συνέπεια, προτείνεται η απαλοιφή του άρθρου 11, παράγραφος 1 στοιχείο (α). Ορισμένες άλλες διατάξεις στο άρθρο 11 (παράγραφοι 1, στοιχείο (β), 2 και 4) πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη διατύπωση της πρότασης για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης θα θεσπιστούν σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Σε μια άλλη δέσμη τροπολογιών ο εισηγητής προτείνει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό των λεωφορείων απαρτίζεται μόνο από έναν οδηγό, ο οποίος δεν είναι πάντοτε σε θέση να παράσχει βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δηλαδή ενώ οδηγεί.

  - Επιστροφή εξόδων και αποζημίωση: προτείνεται η αποσαφήνιση του άρθρου. Σε περίπτωση ακύρωσης και μεγάλων καθυστερήσεων, οι επιχειρήσεις λεωφορείων πρέπει να υποχρεούνται να επιστρέψουν το αντίτιμο του εισιτηρίου, εκτός και αν ο πελάτης αποδεχθεί εναλλακτική μεταφορική υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν. Η αποζημίωση σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παράσχει την εναλλακτική υπηρεσία ή επαρκή πληροφόρηση πρέπει να ανέρχεται στο 50% (αντί του 100%) του αντιτίμου του εισιτηρίου, καθόσον καταβάλλεται πέραν της επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου.

  - Ενημέρωση των επιβατών και διαχείριση των καταγγελιών: ο εισηγητής επισημαίνει ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε προσιτή μορφή. Επιπλέον, προτείνει τη θέσπιση απαίτησης που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των καταγγελιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κίνητρο για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των καταγγελιών.

  - Έναρξη ισχύος: αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες μεταφοράς με λεωφορεία και πούλμαν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του κανονισμού, ίδιος εξασφαλίζοντας κατάλληλη συνδρομή για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς επίσης και να διασφαλίσουν την κατάρτιση του προσωπικού τους. Έτσι, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί στον κλάδο ένα επιπλέον έτος προσαρμογής πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

  - Περαιτέρω αποσαφηνίσεις: αφορούν, μεταξύ άλλων, ορισμένους ορισμούς (σύμβαση μεταφοράς, εκδοτήριο εισιτηρίων και ταξιδιωτικός πράκτορας) καθώς και την ανεξαρτησία των οργάνων επιβολής της νομοθεσίας και τη συνεργασία τους τόσο με τις επιχειρήσεις λεωφορείων όσο και με τις οργανώσεις των καταναλωτών.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Δικαιώματα των επιβατών κατά τη μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  4.12.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  15.12.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  15.12.2008

  JURI

  15.12.2008

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  IMCO

  27.2.2009

  JURI

  19.1.2009

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Gabriele Albertini

  11.12.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  17.2.2009

  30.3.2009

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Anne E. Jensen, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Elisabeth Schroedter

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.4.2009