RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

6.4.2009 - (KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Gabriele Albertini

Menetlus : 2008/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0250/2009

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0817);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 71 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0469/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6‑0250/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Liikmesriikidel peaks olema võimalus teha erand käesoleva määruse kohaldamisel linna-, linnalähis- ja piirkondliku transpordi suhtes, kui nad tagavad reisijate õigused samaväärsel tasemel muude reguleerivate meetmetega. Nende meetmetega tuleks võtta arvesse mitmeliigilise ühistranspordi võrgustikke kasutavaid reisijaid käsitlevaid põhikirju, mis hõlmavad käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud asjaolusid. Komisjon peaks tutvuma põhjalikult võimalusega koostada linna-, linnalähis- ja piirkondliku transpordi reisijate õiguste ühised nõuded, mis hõlmaksid kõiki transpordiliike, ning esitama Euroopa Parlamendile aruande, millele on vajaduse korral lisatud õigusakti ettepanek.

Selgitus

Kohaliku transpordi kasutajaid käsitlevad põhikirjad hõlmavad kõiki erinevaid transpordiliike mitmeliigilise ühistranspordi võrgustikes. Linna-, linnalähis- ja piirkondlikud bussiliinid kuuluvad väga tihti nendesse võrgustikesse. Euroopa Komisjon peaks käsitlema bussitransporti, riigisisest raudteed (nn kergraudtee: metroo, tramm jne) ja muid kohalikke transpordiliike ühe tervikuna (üks üksikpilet kõikide liikide jaoks, ühise ruumi kasutamine jne).

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Liikmesriigid peaksid innustama linna-, linnalähis- ja piirkondlike bussiteenuste valdkonnas reisijate põhikirjade väljatöötamist, milles sätestatakse bussiettevõtjate kohustused parandada oma teenuse kvaliteeti ja täita paremini reisijate vajadusi.

Selgitus

Tuleks innustada bussiettevõtjate vabatahtlike kohustuste ja reisijaid käsitlevate põhikirjade väljatöötamist (tahteavaldus), võttes arvesse linna-, linnalähis- ja piirkondlike teenuste eriomadusi nendes piirkondades, kus ettevõtjad tegutsevad.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c) Bussireisijate õiguste suurendamiseks võetavad ELi meetmed peaksid arvestama peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest koosneva veondussektori erisusi.

Selgitus

Euroopa bussiveosektori moodustavad peamiselt väikesed ja keskmise suurusega eraõiguslikud bussiettevõtjad. Need ettevõtjad panustavad ettevõtetesse palju aega ja raha ning nad on pideva edu saavutamise surve all, sest need ettevõtjad vastutavad „oma nimega”, nende isikuid on võimalik kindlaks teha ja nad peavad valede otsuste eest isiklikult vastutama. Keskmise suurusega ettevõtted hõlvavad turgu üldjuhul lõpptarbijate lähedal. Nad puutuvad klientidega iga päev vahetult kokku ja nad on oma tegevuskohaga tihedalt seotud. Otsuse tegemise teed on lühikesed.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Reisijad, kes kannavad kahju sellise õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille kohta kehtib kindlustusgarantii, esitavad kahjuhüvitisnõude käesoleva määruse kohaselt kõigepealt bussiettevõtjale; reisijad võivad nõude esitada kindlustusettevõttele ainult sel juhul, kui bussiettevõtja ei võta asjaga seoses mingeid meetmeid.

Selgitus

Selle põhjenduse eesmärk on vältida kahjunõuete esitamist korraga mitmele instantsile, sest mõnel juhul võidakse kaebusi esitada korraga nii bussiettevõtjale kui ka kindlustusettevõttele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Bussiettevõtjad peavad pakkuma oma töötajatele nõuetekohast eriväljaõpet, mis võimaldaks neil asjakohaselt abistada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid. Sellist väljaõpet tuleks pakkuda direktiivi 2003/59/EÜ (reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta) raames. Liikmesriigid peaksid võimaluste piires toetama bussiettevõtjaid asjakohaste väljaõppeprogrammide koostamisel ja elluviimisel.

Selgitus

Väljaõppega seoses on kohane lisada viide direktiivile 2003/59/EÜ. Peale selle on oluline, et liikmesriigid abistaksid bussitööstust asjakohaste väljaõppeprogrammide koostamisel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Uute bussijaamade kavandamisel ning suuremate uuendustööde teostamisel peaksid käitajad võimalusel võtma arvesse puudega ja liikumispuudega isikute vajadusi. Iga juhul peaksid bussijaamade käitajad määrama kindlaks punktid, kus kõnealused isikud saavad oma saabumisest ja abivajadusest teatada.

(8) Uute bussijaamade kavandamisel ning suuremate uuendustööde teostamisel peaksid käitajad erandeid tegemata võtma arvesse puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi. Iga juhul peaksid bussijaamade käitajad määrama kindlaks punktid, kus kõnealused isikud saavad oma saabumisest ja abivajadusest teatada.

Selgitus

Et tagada puudega isikute võrdsed õigused ja mittediskrimineerimine, on erakordselt oluline, et kõikide uute bussijaamade ja suurte uuendustööde puhul järgitaks universaaldisaini põhimõtteid. Niimoodi ollakse kooskõlas sätetega, mis on kehtestatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis, millele on Euroopa Ühendus alla kirjutanud.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Bussiettevõtjad peaksid samamoodi võtma kõnealuseid vajadusi arvesse uute ja uuendatud sõidukite kavandamise üle otsustamisel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Liikmesriigid peaksid olemasolevat infrastruktuuri vajaduse korral täiustama, et võimaldada bussiettevõtjatel tagada juurdepääs puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele ning neid asjakohaselt abistada.

Selgitus

Paljudes bussijaamades ja bussipeatustes puudub ikka veel puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele sobiv infrastruktuur.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Tõketeta liikuvuse parandamiseks võetavad ELi meetmed peaksid eelkõige edendama tõketeta juurdepääsu bussijaamadele ja -peatustele.

Selgitus

Euroopa Liidu uuringus „COST Action 349 – Accessibility of coaches and long-distance buses for people with reduced mobility” tehti kindlaks, et bussijaamades, puhkekohtades ja bussipeatustes on puudus puudega isikute vajadusi arvestavast infrastruktuurist. Seni kuni puudega isikute liikumist võimaldav ja tõketeta infrastruktuur ei kata kogu maad, ei ole ka bussidele tõketeta juurdepääsust kasu.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 d) Vastavalt COST 349 projekti järeldustele peaks Euroopa Komisjon tegema ettepaneku meetmete kohta kergesti ligipääsetava infrastruktuuri loomiseks bussijaamade ja -peatuste jaoks, mis oleks koostalitlusvõimeline terves ELis.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) bussiga reisivate puudega ja liikumispuudega isikute mittediskrimineerimine ning kohustuslik abistamine;

(3) tõkete puudumine ning bussiga reisivate puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineerimine ning kohustuslik abistamine;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teha erandi avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud linna-, linnalähis- ja piirkondliku transpordi suhtes, kui nimetatud lepingutega tagatakse reisijate õigused käesolevas määruses nõutavaga samaväärsel tasemel.

2. Liikmesriigid võivad teha käesoleva määruse sätetest erandi linna-, linnalähis- ja piirkondliku transpordi suhtes, kui nad tagavad, et selle eesmärgid saavutatakse alternatiivsete regulatiivsete meetmetega, võttes arvesse linna-, linnalähis- ja piirkondliku transpordi objektiivseid ja konkreetseid tunnuseid ning tagades samas reisijate õigused käesolevas määruses nõutavaga samaväärsel tasemel.

Selgitus

Linna-, linnalähis- ja piirkondlik transport on väga spetsiifilise iseloomuga (piletite broneerimise võimalus puudub, kasutatakse päeva-, nädala-, kuu- ja aastapileteid, marsruutidel on palju peatusi, veetakse eri tüüpi pagasit). Seetõttu peab liikmesriikidel olema võimalus kasutada selle transpordi suhtes erandit määruse erinõuetest, tingimusel et nad võtavad alternatiivseid meetmeid, millega tagatakse reisijate õigused samaväärsel tasemel.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) „veoleping” – vedu käsitlev leping bussiettevõtja või tema volitatud piletimüüja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks;

(4) „veoleping” – vedu käsitlev leping bussiettevõtja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks olenemata sellest, kas pilet osteti vedajalt, reisikorraldajalt või piletimüüjalt;

Selgitus

Piletimüüjad ja vahendajad ei sõlmi veolepingut ega müü neid enda arvel. Nad lihtsalt korraldavad veolepingu kliendi ja korraldaja/veoettevõtja vahel.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „piletimüüja” – bussiveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid nii bussiettevõtja nimel kui ka enda arvel;

(6) „piletimüüja” – vahendaja, kes müüb bussiveoteenuseid nii bussiettevõtja kui ka reisikorraldaja nimel, sealhulgas pakettreisi osana;

Selgitus

Piletimüüjad ja vahendajad ei sõlmi veolepingut ega müü neid enda arvel. Nad lihtsalt korraldavad veolepingu kliendi ja korraldaja/veoettevõtja vahel.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „reisikorraldaja” – korraldaja või vahendaja direktiivi 90/314/EMÜ artikli 2 punktides 2 ja 3 määratletud tähenduses;

(7) „reisikorraldaja” – korraldaja direktiivi 90/314/EMÜ artikli 2 punktis 2 määratletud tähenduses;

Selgitus

Korraldajad ja vahendajad on eri ettevõtjad. Reisikorraldajatele viidatakse kui korraldajatele, kes müüvad klientidele pakettreise oma nimel kas otse või vahendaja kaudu. Teisest küljest on vahendaja vahetalitaja, s.t et ta lihtsalt korraldab lepingu, mille sõlmivad omavahel korraldaja ja klient, kuid ta ei ole lepinguosaline.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) „tühistamine” – varem kavandatud ja vähemalt ühe broneeringuga teenuse ärajäämine;

(11) „tühistamine” – varem kavandatud ja vähemalt ühe konkreetse broneeringuga kindla teenuse ärajäämine;

Selgitus

Määratluse konkreetsemaks muutmine on vajalik, et vältida tühistamisega seotud õiguste kuritarvitamist päeva-, kuu- ja aastapiletitega reisijate poolt.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) „kättesaadav viis“ – reisijad saavad kätte sama teabe näiteks teksti, reljeefse punktkirja, audio, video ja/või elektroonilisel kujul.

Selgitus

Oluline on täpsustada kättesaadava viisi määratlust, kuna seda terminit kasutatakse tekstis läbivalt.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Bussiettevõtja vastutab kooskõlas käesoleva peatükiga kahju eest, mis tuleneb reisija surmast, vigastustest või muudest tema füüsilise või vaimse tervise kahjustustest bussiveoteenuse osutamisega seotud õnnetuse tagajärjel, reisija viibimise ajal bussis või bussi sisenedes või bussist väljudes.

1. Bussiettevõtja vastutab kooskõlas käesoleva peatükiga kahju eest, mis tuleneb reisija surmast või vigastustest bussiveoteenuse osutamisega seotud õnnetuse tagajärjel, reisija viibimise ajal bussis või bussi sisenedes või bussist väljudes.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Bussiettevõtja hüvitamiskohustuse suhtes eest ei kohaldata rahalist piirangut isegi juhul, kui see on ette nähtud seaduse, konventsiooni või lepinguga.

2. Bussiettevõtja õiguserikkumisega seotud hüvitamiskohustuse suhtes ei kohaldata rahalist piirangut isegi juhul, kui see on ette nähtud seaduse, konventsiooni või lepinguga.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida arusaamatusi ning täpsustada, et piiranguteta on õiguserikkumisega seotud hüvitamiskohustus, mitte riskivastutus (vääramatu jõud).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kahjude puhul, mille hüvitissumma on kuni 220 000 eurot, ei saa bussiettevõtja ennast vastutusest vabastada ega oma vastutust piirata tõendades, et ta rakendas lõike 4 punktiga a ettenähtud abinõusid.

3. Ilma et see piiraks riiklikku vastutuse korda, mille kohaselt on reisijatel väiksem vastutus, ei saa bussiettevõtja ennast vastutusest vabastada ega oma vastutust piirata kahjude puhul, mille hüvitissumma on kuni 220 000 eurot, tõendades, et ta rakendas lõike 4 punktiga a ja direktiivi 2005/14/EÜ (mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kohta) artikliga 2 ettenähtud abinõusid.

Selgitus

On vajalik kehtestada otsese vastutuse üldpiir õnnetuse kohta, mis vastavalt direktiivile 2005/14/EÜ on 5 miljonit eurot.

Määrusega ei tohi muuta üheski liikmesriigis reisijate tingimusi halvemaks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kui õnnetuse põhjustasid asjaolud, mis ei olnud seotud bussiveoteenuste osutamisega ja mida bussiettevõtja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida;

(a) kui õnnetuse põhjustasid asjaolud, mis ei olnud seotud bussiveoteenuste osutamisega või mida vedaja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida või mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida;

Selgitus

Praeguse sõnastusega luuakse peaaegu ületamatu takistus.

Bussiettevõtjat ei saa üldjuhul panna vastutama väljaspool tema vastutus- ja mõjuala olevate asjaolude eest. Seetõttu tuleb sätestada bussiettevõtja süüst vabastamise võimalus kolmandate isikute süü tõttu.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reisija surma, vigastuse või muu füüsilise või vaimse tervise kahjustuse korral, mis tekib bussiveoteenuse osutamisega seotud õnnetuse tagajärjel, teeb bussiettevõtja viivitamata, kuid igal juhul mitte hiljem kui viisteist päeva pärast hüvitise saamisele õigust omava füüsilise isiku kindlakstegemist ettemaksed, mis katavad vahetud majanduslikud vajadused võrdeliselt kahju suurusega.

1. Reisija surma või vigastuse, mis tekib bussiveoteenuse osutamisega seotud õnnetuse tagajärjel, ning kui reisijal ei ole muud reisikindlustust, teeb bussiettevõtja viivitamata, kuid igal juhul viieteist päeva jooksul pärast hüvitise saamisele õigust omava füüsilise isiku kindlakstegemist ettemaksed, mis katavad vahetud majanduslikud vajadused võrdeliselt kahju suurusega eeldusel, et on olemas piisavalt tõendeid selle kohta, et süü võib omistada bussiettevõtjale.

Selgitus

Õnnetuste puhul kaetakse esimesed hüvitised juba siseriikliku reisikindlustusega.

Ebaaus oleks kohustada bussiettevõtjat automaatselt hüvitist maksma, enne kui vastutaja pole kindlaks tehtud; seda nõuet saab kohaldada ainult siis, kui otsene vastutus on tõendatud.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Ettemakse ei tähenda vastutuse tunnustamist ja selle võib käesoleva määruse alusel hiljem makstavatest summadest maha arvata, kuid see ei kuulu tagasimaksmisele, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustas reisija hooletus või viga või kui ettemakse saanud isikul ei olnud õigust hüvitist saada.

3. Ettemakse ei tähenda vastutuse tunnustamist ja selle võib käesoleva määruse alusel hiljem makstavatest summadest maha arvata, kuid see ei kuulu tagasimaksmisele, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustas reisija hooletus või viga või kui ettemakse saanud isikul ei olnud õigust hüvitist saada või kui tegelik tekkinud kahju oli väiksem ettemakse summast.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9 − lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui bussiettevõtja tõendab, et kahju põhjustas või selle tekkele aitas kaasa reisija viga või hooletus, vabastatakse bussiettevõtja kas täielikult või osaliselt vastutusest nõude esitaja ees selles ulatuses, milles kõnealune viga või hooletus põhjustas kahju või aitas kaasa kahju tekkimisele.

3. Bussiettevõtja ei vastuta lõigetes 1 ja 2 nimetatud kahjude eest järgmistel juhtudel:

 

(a) kui kahju põhjustasid asjaolud, mis ei olnud seotud bussiveoteenuste osutamisega ja mida bussiettevõtja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida;

 

(b) kui kahju tekkis reisija süül või tema hooletuse tõttu.

Selgitus

Bussiettevõtjat ei saa üldjuhul panna vastutama väljaspool tema vastutus- ja mõjuala olevate asjaolude eest. Seetõttu tuleb sätestada bussiettevõtja süüst vabastamise võimalus vääramatu jõu tõttu.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) et täita rahvusvahelises, ühenduse või riigi õiguses sätestatud asjakohaseid ohutusnõudeid või asjaomasele bussiettevõtjale loa väljastanud asutuse kehtestatud ohutusnõudeid;

välja jäetud

Selgitus

Puuduvad õigusaktid, mille kohaselt bussiettevõtja peaks piirama puudega isikute vedamist ohutuse tõttu. Seetõttu oleks ohtlik võimaldada selliste õigusaktide vastuvõtmist, sest see tekitaks uut diskrimineerimist ja oleks vastuolus käesoleva määruse eesmärgiga.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 − lõige 1 − punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui puudega või liikumispuudega isiku bussi sisenemine või vedamine on füüsiliselt võimatu sõiduki suuruse tõttu.

(b) kui puudega või piiratud liikumisvõimega isiku bussi sisenemine või vedamine on füüsiliselt või reaalselt võimatu sõiduki ehituse tõttu.

Selgitus

Bussijaamades ja -peatustes ei ole praegu veel sageli arvestatud puudega isikute vajadustega. Peale selle koosneb bussi meeskond erinevalt lennuki või rongi meeskonnast enamasti ainult juhist, kellel ei ole juba ohutustehnilistel põhjustel võimalik sõidu ajal mingit abi osutada. Bussi mehitamist teise juhi või reisisaatjaga ei saa enamik väikeseid ja keskmise suurusega Euroopa bussiettevõtjaid endale majanduslikel põhjustel lubada.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 − lõige 1 − punkt b a (uus) ja teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) kui sõiduk või lähte- või sihtkohas või marsruudil olev infrastruktuur ei ole sobivalt varustatud, et tagada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute ohutu vedu;

Broneeringu vastuvõtmisest keeldumise korral lõike 1 esimese lõigu punktides a või b esitatud alustel teevad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda kõnealusele isikule vastuvõetavat alternatiivi.

Broneeringu vastuvõtmisest keeldumise korral lõike 1 esimese lõigu punktides a, b või c esitatud alustel teevad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda kõnealusele isikule vastuvõetavat alternatiivi.

Selgitus

Bussijaamades ja peatustes ei ole praegu veel sageli arvestatud puudega isikute vajadustega. Peale selle koosneb bussi meeskond erinevalt lennuki või rongi meeskonnast enamasti ainult juhist, kellel ei ole juba ohutustehnilistel põhjustel võimalik sõidu ajal mingit abi osutada. Bussi mehitamist teise juhi või reisisaatjaga ei saa enamik väikeseid ja keskmise suurusega Euroopa bussiettevõtjaid endale majanduslikel põhjustel lubada.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Puudega või liikumispuudega isikule, kelle bussi võtmisest keelduti tema puude või liikumispuude tõttu, pakutakse tagasimaksmise võimalust ja mõistlikku alternatiivset veoteenust sihtkohta samaväärse aja jooksul.

2. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikule, kelle bussi võtmisest keelduti tema puude või piiratud liikumisvõime tõttu, pakutakse tagasimaksmise võimalust või mõistlikku alternatiivset veoteenust sihtkohta samaväärse aja jooksul.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastuses tundub olevat viga. Tagasimaksmise võimalust ei tohiks pakkuda, kui pakutakse alternatiivset transporti. Muudatusettepanekuga viiakse sõnastus vastavusse reisijaõigusi meretranspordis käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 − lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Samadel tingimustel lõike 1 punktis a esitatuga võib bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja nõuda, et puudega või liikumispuudega isikut saadaks teine isik, kes on suuteline osutama sellele isikule vajalikku abi, kui see on tingimata vajalik.

3. Kui see on tingimata vajalik, võib bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja nõuda, et puudega või piiratud liikumisvõimega isikut saadaks teine isik, kes on suuteline osutama sellele isikule vajalikku abi, kui

 

(a) esinevad lõike 1 punktis a või b nimetatud tingimused, või

 

(b) kui vastava sõiduki meeskond koosneb ainult ühest isikust, kes sõidukit juhib ja kellel ei ole võimalik osutada puudega või piiratud liikumisvõimega isikule I lisas kirjeldatud abi.

Selgitus

Erinevalt lennuki või rongi meeskonnast koosneb bussi meeskond enamasti ainult juhist, kellel ei ole juba ohutustehnilistel põhjustel võimalik sõidu ajal mingit abi osutada. Bussi mehitamist teise juhi või reisisaatjaga ei saa enamik väikeseid ja keskmise suurusega Euroopa bussiettevõtjaid endale majanduslikel põhjustel lubada.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui bussiettevõtja või piletimüüja või reisikorraldaja rakendab lõikes 1 sätestatud erandit, peab ta viivitamatult teavitama puudega või liikumispuudega isikut selle põhjustest või isiku taotluse korral teatama talle kõnealustest põhjustest kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast broneeringust keeldumist.

4. Kui bussiettevõtja või piletimüüja või reisikorraldaja rakendab lõikes 1 sätestatud erandit, peab ta viivitamatult teavitama puudega või piiratud liikumisvõimega isikut selle põhjustest või isiku taotluse korral teatama talle kõnealustest põhjustest kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse sõnastus vastavusse määrusega puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (määrus 1107/2006/EÜ) ja ettepanekuga võtta vastu määrus, mis käsitleb reisijate õigusi meretranspordis.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kohaldatavate ohutusnõuete täitmiseks kehtestavad bussiettevõtjad aktiivses koostöös puudega ja liikumispuudega isikuid esindavate organisatsioonide ning artiklis 27 osutatud täitevasutuste esindajatega võrdse juurdepääsu eeskirjad, mis käsitlevad puudega ja liikumispuudega isikute transporti. Eeskirjad hõlmavad kõnealuse bussiveoteenuse kõiki juurdepääsu tingimusi, sh juurdepääsu kasutatavatele sõidukitele ja sõidukites olevatele võimalustele.

1. Kohaldatavate ohutusnõuete täitmiseks kehtestavad bussiettevõtjad koostöös puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute esindusorganisatsioonidega ning artiklis 27 osutatud täitevasutuste esindajatega võrdse juurdepääsu eeskirjad, mis käsitlevad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute ning neid saatvate isikute transporti. Eeskirjad hõlmavad kõnealuse bussiveoteenuse kõiki juurdepääsu tingimusi, sh juurdepääsu kasutatavatele sõidukitele ja sõidukites olevatele võimalustele ning sisseehitatud abivahenditele.

Selgitus

Eeskirjad tuleks kehtestada koostöös esindusorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Bussiettevõtjad või piletimüüjad teevad lõikes 1 sätestatud eeskirjad asjakohasel viisil üldsusele kättesaadavaks vähemalt broneeringu tegemise ajal ja samades keeltes kui tavaliselt kõigile reisijatele avaldatav teave. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

2. Bussiettevõtjad või piletimüüjad teevad lõikes 1 sätestatud eeskirjad kättesaadaval viisil üldsusele kättesaadavaks vähemalt broneeringu tegemise ajal ja samades keeltes kui tavaliselt kõigile reisijatele avaldatav teave. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadustele.

Selgitus

On oluline, et teavet antaks kättesaadaval viisil. Seda terminit peaks kasutama kogu tekstis.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Bussiettevõtjad teevad taotluse korral kättesaadavaks ohutusnõuded kehtestava rahvusvahelise, ühenduse või riikliku õigusakti, millel võrdse juurdepääsu eeskirjad põhinevad.

3. Bussiettevõtjad teevad taotluse korral viivitamata kättesaadavaks ohutusnõuded kehtestava rahvusvahelise, ühenduse või riikliku õigusakti, millel võrdse juurdepääsu eeskirjad põhinevad. Eeskirjad tuleb esitada kättesaadaval viisil.

Selgitus

Oluline on tagada, et kõnealuseid eeskirju saab esitada puudega ja/või piiratud liikumisvõimega reisijatele kättesaadaval viisil ning et neid saab esitada viivitamata juhul, kui ja siis, kui neid nõutakse.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Bussiettevõtjad, nende piletimüüjad ja reisikorraldajad tagavad, et puudega ja liikumispuudega isikutele on sobivas ja juurdepääsetavas vormis kättesaadav kogu asjakohane teave veotingimuste, reisi ning teenuste juurdepääsetavuse kohta, sealhulgas Interneti teel broneerimine ja Internetis esitatav teave.

5. Bussiettevõtjad, nende piletimüüjad ja reisikorraldajad tagavad, et puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele, ka neile, kes ei saa reisida ilma abita kõrge või noore ea tõttu, ja neid saatvatele isikutele, on juurdepääsetavas vormis kättesaadav kogu asjakohane teave veotingimuste, reisi ning teenuste juurdepääsetavuse kohta, sealhulgas Interneti teel broneerimine ja Internetis esitatav teave.

Selgitus

Täpsuse ja sidususe tagamiseks tuleks määruses kättesaadava viisi kohta kasutada läbivalt sama terminit.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Jaamakäitajad ning bussiettevõtjad tagavad puudega ja liikumispuudega isikutele I lisas kirjeldatud asjakohase tasuta abi enne reisi, reisi ajal ja pärast reisi.

1. Jaamakäitajad ning bussiettevõtjad tagavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele I lisas kirjeldatud asjakohase tasuta abi enne reisi, pärast reisi ja võimaluse korral reisi ajal. Abi kohandatakse vastavalt puudega või piiratud liikumisvõimega isiku isiklikele vajadustele.

Selgitus

Väga oluline on iga reisija väärikuse ja iseseisvuse seisukohast, et ta saab vaid sellist abi, mis vastab tema konkreetsele vajadusele. Reisijal peaks olema õigus otsustada, mis abi ta vajab.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist määravad liikmesriigid kindlaks bussijaamad, kus tuleks osutada abi puudega ja liikumispuudega isikutele, võttes arvesse vajadust tagada juurdepääs teenustele enamikus geograafilistes asukohtades. Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile.

1. Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist määravad liikmesriigid kindlaks bussijaamad, kus tuleks osutada abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele, võttes arvesse vajadust tagada juurdepääs teenustele enamikus geograafilistes asukohtades. Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile. Komisjon avalikustab kindlaksmääratud bussijaamade nimekirja internetis.

Selgitus

Hõlpsalt kättesaadav keskne teave bussijaamade kohta käitajatele on tulevaste eeskirjade eduka täitmise vajalik eeltingimus.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui on vaja kasutada tunnustatud juhtkoera, lubatakse seda juhul, kui bussiettevõtjale, piletimüüjale või reisikorraldajale on sellest eelnevalt teada antud vastavalt juhtkoerte vedu käsitlevatele kohaldatavatele siseriiklikele eeskirjadele.

Selgitus

Muudatusettepanek teeb käesoleva raporti projekti lennutransporti kasutavate reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega paremini võrreldavaks.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Bussiettevõtjad osutavad puudega ja liikumispuudega isikutele bussis ning bussi sisenemisel ja bussist väljumisel tasuta vähemalt I lisa b osas täpsustatud abi, tingimusel et asjaomane isik vastab artikli 16 tingimustele.

Bussiettevõtjad osutavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele bussi sisenemisel ja bussist väljumisel tasuta vähemalt I lisa b osas täpsustatud abi, tingimusel et asjaomane isik vastab artikli 16 tingimustele.

Selgitus

Vastupidiselt raudtee- ja lennutranspordile koosneb bussimeeskond enamasti ühest bussijuhist, kes ei saa anda abi sõidu ajal bussi juhtides, asetamata sellega ohtu teisi reisijaid. Seetõttu tuleks täpsustada, et abi andmise kohustus on seotud bussi sisenemise ja sealt väljumisega, mis on kooskõlas I lisa punkti b nõuetega.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Bussiettevõtjad, jaamakäitajad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega ja liikumispuudega isikutele abi, tingimusel et asjaomase isiku abivajadusest on bussiettevõtjale, jaamakäitajale, piletimüüjale või reisikorraldajale teatatud vähemalt 48 tundi enne sellise abi vajamist.

1. Bussiettevõtjad, jaamakäitajad, piletimüüjad ja reisikorraldajad teevad koostööd, et osutada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele abi, tingimusel et asjaomase isiku abivajadusest on bussiettevõtjale, jaamakäitajale, piletimüüjale või reisikorraldajale teatatud vähemalt 24 tundi enne sellise abi vajamist, välja arvatud juhul, kui abiandja teeb ettepaneku lühema teavitamisaja kohta või selles lepivad kokku abiandja ja reisija.

Selgitus

Kui inimene kasutab korrapäraselt sama teenust või kasutab näiteks linnabussiliini, siis ei ole võib-olla mõistlik oodata, et ta teavitab iga kord oma abivajadustest. Teavituskorras tuleb lubada mõningast paindlikkust. Samuti ei oleks mõistlik nõuda transpordifirmalt teavituskorra kehtestamist, kui neile ei ole sellest mingit kasu.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Bussiettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad võtavad kõik vajalikud meetmed puudega ja liikumispuudega isikute abivajadust käsitlevate teadete vastuvõtmiseks. Kõnealust kohustust kohaldatakse kõigis müügipunktides, sealhulgas telefoni ja Interneti teel toimuva müügi suhtes.

2. Bussiettevõtjad, piletimüüjad ja reisikorraldajad võtavad kõik vajalikud meetmed puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute abivajadust käsitlevate teadete vastuvõtmiseks. Reisija saab kinnituse selle kohta, et tema abivajadustega on arvestatud. Kõnealuseid kohustusi kohaldatakse kõigis müügipunktides, sealhulgas telefoni ja Interneti teel toimuva müügi suhtes.

Selgitus

Reisijale on oluline, et ta saab näidata, et ta tõepoolest teavitas oma abivajadustest juhul, kui kommunikatsioonivahetus bussiettevõtja/piletimüüja/reisikorraldaja jne vahel vahepeal katkes.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 4 – teine taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega.

– kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega, välja arvatud juhul, kui abiandja on teinud muu ettepaneku või reisija ja abiandja on midagi muud kokku leppinud.

Selgitus

Mõnedel juhtudel, näiteks linnabussiliinide kasutamisel oleks ehk nii abiandjale kui ka puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale palju mugavam kohtuda otse näiteks siis, kui buss peatub bussipeatuses.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud punktid on selgelt tähistatud ning sealt saab kättesaadaval kujul põhilist teavet jaama ja osutatava abi kohta.

6. Lõikes 5 osutatud määratud punktid on selgelt tähistatud, juurdepääsetavad ja äratuntavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute poolt ning sealt saab kättesaadaval viisil vajalikku teavet jaama ja osutatava abi kohta.

Selgitus

Tuleb tagada, et need määratud punktid ja nende antav teave on täiesti äratuntav ja juurdepääsetav puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute poolt.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe alltöövõtjale vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe nii, et alltöövõtja saab teate vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

Selgitus

Reisikorraldajatel ja piletimüüjatel ei ole tavaliselt alltöövõtja kontaktandmeid ja seetõttu on teabe edastamine raske. Seetõttu tuleks teavet alati edastada sellise ettevõtja kaudu, kellel on alltöövõtja andmed.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähem kui 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja asjaomase teabe alltöövõtjale niipea kui võimalik.

2. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähem kui 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldaja asjaomase teabe nii, et alltöövõtja saab teate niipea kui võimalik.

Selgitus

Reisikorraldajatel ja piletimüüjatel ei ole tavaliselt alltöövõtja kontaktandmeid ja seetõttu on teabe edastamine raske. Seetõttu tuleks teavet alati edastada sellise ettevõtja kaudu, kellel on alltöövõtja andmed.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Bussiettevõtjad:

Bussiettevõtjad ja jaamakäitajad:

Selgitus

Selles artiklis esildatud koolitust käsitlevad kohustused peaksid ka jaamakäitajate kohta käima selle tagamiseks, et puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele saab anda kõige asjakohasemat abi.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajadusel võetakse kõik abinõud abivahendi kiireks asendamiseks.

Vajadusel võetakse kõik abinõud abivahendi kiireks asendamiseks vahendiga, millel on samasugused tehnilised ja funktsionaalsed omadused nagu kaotsi läinud või kahjustatud vahendil.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 − lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Bussiettevõtja ei vastuta lõikes 1 nimetatud kahjude eest järgmistel juhtudel:

 

(a) kui kahju põhjustasid asjaolud, mis ei olnud seotud bussiveoteenuste osutamisega ja mida bussiettevõtja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida;

 

(b) kui kahju tekkis reisija süül või tema hooletuse tõttu.

Selgitus

Bussiettevõtjat ei saa panna vastutama väljaspool tema vastutus- ja mõjuala olevate asjaolude eest. Vastavalt kehavigastuste korral kehtivatele vastutuseeskirjadele tuleks hüvitise maksmise kohustus välja jätta ka siis, kui kahju või kahjustus tekkis vääramatu jõu tõttu. Samuti tuleks juhul, kui kahju saanud isik on juhtunus osaliselt süüdi, hüvitise suurust vastava osa võrra vähendada.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli alusel makstava hüvitise summa ei ole piiratud.

2. Käesoleva artikli alusel makstav hüvitis peab olema samaväärne tegeliku kahjuga.

Selgitus

Bussiettevõtjad on valmis maksma kahju suurust hüvitist.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Bussiettevõtjad vastutavad reiside tühistamise eest ning, kui reisi graafikujärgne kestus on üle kolme tunni, väljumise hilinemise eest üle kahe tunni. Sellisel juhul: pakutakse reisijale

Bussiettevõtjad vastutavad reiside tühistamise eest, ülebroneerimise eest ning väljumise hilinemise eest üle kahe tunni. Bussiettevõtja vastutab ainult selliste asjaolude eest, mida ta saab mõjutada; vastutuse alla ei kuulu liiklusummikud ega piiri- ja/või sõidukikontrollid. Kõigil sellistel juhtudel, kus bussiettevõtja vastutust kohaldatakse:

Selgitus

Ei ole mõistlik kehtestada reisi graafikujärgsele kestusele kolme tunni piiri, kuna sel viisil vabastataks suur osa bussiteenuste pakkujatest hilinemiste eest vastutamisest. Ülebroneerimised kaetakse samuti, et reisijate hüvitusõigused oleksid kooskõlas hüvitusõigustega muude transpordiliikide puhul.

Erinevalt rongidest ja lennukitest ei ole bussidel oma teedevõrku ja peale selle ei lasta busse rahvusvahelistel reisidel eelisjärjekorras üle piiri.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) pakutakse reisijale mõistlikel tingimustel kohe muud veoteenust või, kui see ei ole otstarbekas, teatatakse talle teiste vedajate muudest asjaomastest veoteenustest;

(a) pakutakse reisijale mõistlikel tingimustel kohe muud tasuta veoteenust või, kui see ei ole otstarbekas, teatatakse talle teiste vedajate muudest asjaomastest veoteenustest;

Selgitus

Tühistamise ja pika hilinemise korral tuleks alternatiivseid teenuseid pakkuda tasuta.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt c

Määrus

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) on asjaomastel reisijatel õigus hüvitisele kuni 100 % ulatuses pileti hinnast, kui bussiettevõtja ei paku muud veoteenust ega esita teavet, nagu osutatud punktis a. Hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast hüvitise taotluse esitamist.

(c) lisaks punktis b nimetatud pileti hinna hüvitamisele on asjaomastel reisijatel õigus hüvitisele kuni 50 % ulatuses pileti hinnast, kui bussiettevõtja ei paku muud veoteenust ega esita teavet, nagu osutatud punktis a. Hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast hüvitisetaotluse esitamist.

Selgitus

On vaja täpsustada, et hüvitist makstakse lisaks pileti hinna hüvitamisele. Vastasel juhul võib sätet mõista valesti, nagu ei makstaks reisijale hilinemise või tühistamise korral üldse midagi, juhul kui bussiettevõtja lihtsalt annab teavet alternatiivsete veoteenuste kohta. Hüvitis (lisaks pileti hinna täielikule hüvitamisele) ei tohiks ületada 50 % pileti hinnast.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) reisijatel on õigus saada hüvitist 50 % ulatuses pileti hinnast kaotamata õigust transpordile, kui nad otsustavad võtta vastu pakutud alternatiivsed veoteenused. Pileti hind on reisija makstud täishind reisi hilinenud osa eest. Hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast hüvitise taotluse esitamist.

Selgitus

Juhul kui reisija otsustab oma reisi jätkata alternatiivsetel transpordivahenditel, mille bussiettevõtja organiseerib võimalikult kiiresti, on tal ikkagi õigus saada hüvitist.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b) pakutakse reisijatele einet ja karastusjooke ootamisaja pikkusele vastaval hulgal, kui neid saab mõistlikul viisil pakkuda;

Selgitus

Lisaabi (nn mitterahaline abi) tuleks anda reisijatele reisi hilinemise pikenemise korral ja kui see on päriselt võimalik. Mitterahaline abi hõlmab eineid, karastusjooke ning isegi hotelli- või muud majutust juhul, kui reisi jätkamise ootamisel tuleb ööbida, nagu on ettenähtud reisijate õigusi käsitlevates õigusaktides, mida kohaldatakse muude transpordiliikide suhtes. Kui sõiduk läheb katki, on reisijatel õigus saada transport sobivasse ootamiskohta ja/või jaama, kust reisi jätkamine on võimalik.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c d) pakutakse hotelli- või muud majutust ja transporti jaama ja majutuskoha vahel juhul, kui on vaja enne reisi jätkamist ööbida;

Selgitus

Lisaabi (nn mitterahaline abi) tuleks anda reisijatele reisi hilinemise pikenemise korral ja kui see on päriselt võimalik. Mitterahaline abi hõlmab eineid, karastusjooke ning isegi hotelli- või muud majutust juhul, kui reisi jätkamise ootamisel tuleb ööbida, nagu on ettenähtud reisijate õigusi käsitlevates õigusaktides, mida kohaldatakse muude transpordiliikide suhtes. Kui sõiduk läheb katki, on reisijatel õigus saada transport sobivasse ootamiskohta ja/või jaama, kust reisi jätkamine on võimalik.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c e) kui buss muutub sõidukõlbmatuks, pakutakse transporti sõidukõlbmatu sõiduki juurest sobiva ootamiskohani ja/või jaama, kust on võimalik reisi jätkata.

Selgitus

Lisaabi (nn mitterahaline abi) tuleks anda reisijatele reisi hilinemise pikenemise korral ja kui see on päriselt võimalik. Mitterahaline abi hõlmab eineid, karastusjooke ning isegi hotelli- või muud majutust juhul, kui reisi jätkamise ootamisel tuleb ööbida, nagu on ettenähtud reisijate õigusi käsitlevates õigusaktides, mida kohaldatakse muude transpordiliikide suhtes. Kui sõiduk läheb katki, on reisijatel õigus saada transport sobivasse ootamiskohta ja/või jaama, kust reisi jätkamine on võimalik.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel vastutavad bussiettevõtjad hilinemiste eest, mis ületavad saabumisel kahte tundi, kui hilinetakse järgmistel põhjustel:

 

– bussijuhi hooletus ja süü või

 

– sõiduki tehniline rike.

 

Sellisel juhul:

 

(a) on reisijatel õigus saada hüvitist 50 % ulatuses pileti hinnast. Pileti hind peaks olema reisija makstud täishind reisi hilinenud osa eest. Hüvitis makstakse ühe kuu jooksul pärast hüvitise taotluse esitamist.

 

(b) pakutakse reisijatele kõnealuse artikli lõike 1 punktides e, f ja g nimetatud abi.

Selgitus

Levinud arusaamine hilinemisest on selge ajaline erinevus võrreldes planeeritud saabumisajaga. Isegi siis, kui buss lahkub õigel ajal, võib ta jääda ajakavaga võrreldes hiljaks põhjustel, mis on bussiettevõtjate võimuses. Kuigi bussiettevõtjat ei saa panna vastutama hilinemise eest, mille on põhjustanud ilm ja/või liiklus (vääramatu jõud), ei saa teisest küljest välistada tema vastutust sõiduki tehnilise rikke ja/või bussijuhi suutmatuse eest.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 − esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Bussiettevõtja on vastutusest vabastatud, kui tühistamise või hilinemise põhjus oli üks järgmistest:

 

a) asjaolud, mis ei olnud seotud bussiveoteenuste osutamisega ja mida bussiettevõtja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida,

 

b) reisija süü või

 

c) kolmanda isiku käitumine, mida bussiettevõtja ei oleks suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida.

Selgitus

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert.Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Hilinemise korral teatavad bussiettevõtjad või vajaduse korral jaamakäitajad reisijatele eeldatava väljumis- või saabumisaja niipea, kui see on teada, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi graafikujärgset väljumist või üks tund enne reisi graafikujärgset saabumist.

1. Hilinemise korral teatavad bussiettevõtjad või vajaduse korral jaamakäitajad reisijatele eeldatava väljumis- või saabumisaja niipea, kui see on teada, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi graafikujärgset väljumist või üks tund enne reisi graafikujärgset saabumist. Nimetatud teave esitatakse kättesaadaval viisil ka puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele.

Selgitus

Väga oluline on tagada, et puudega isikud saavad sama, olulist teavet nagu kõik teisedki reisijad.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei takista reisijaid liikmesriigi kohtus nõudmast veoteenuste tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud kahju hüvitamist.

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira reisijate õigusi lisahüvitisele. Käesoleva määruse alusel ettenähtud hüvitis võidakse sellisest lisahüvitisest maha arvata.

Selgitus

Artikli sõnastus on ebaõnnestunud. Sõnastus tuleb viia kooskõlla määrusega 261/2004/EÜ ja see peaks sisaldama sätet, et käesoleva määruse alusel ettenähtud kahjuhüvitis võidakse lisahüvitisest maha arvata.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Bussiettevõtjad teevad koostööd, et võtta sidusrühmi, kutseliite ning tarbijate, reisijate ja puudega isikute ühendusi kaasates vastu riigi või Euroopa tasandil eeskirjad. Kõnealused meetmed peaksid olema suunatud reisijatele osutatava teeninduse parandamisele, eelkõige pikaajaliste hilinemiste ja reisi katkemise või tühistamise korral.

Veoettevõtjad teevad koostööd, et võtta sidusrühmi, kutseliite ning tarbijate, reisijate ja puudega isikute ühendusi kaasates vastu riigi või Euroopa tasandil eeskirjad. Kõnealused meetmed peaksid olema suunatud reisijatele osutatava teeninduse parandamisele, eelkõige pikaajaliste hilinemiste ja reisi katkemise või tühistamise korral, seades prioriteediks hoolitsemise nende reisijate, kellel on erivajadused puude, piiratud liikumisvõime, haiguse, kõrge vanuse, raseduse ning väikelaste tõttu, ja neid saatvate reisijate eest.

 

Pikaajaliste hilinemiste ja reisi katkemise või tühistamise korral hoolitsetakse eriti selle eest, et reisijatele pakutakse arstiabi, vastavalt vajadusele süüa ja juua, regulaarselt ajakohastatud teavet ning vajaduse korral alternatiivset reisikorraldust ja majutust.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jaamakäitajad ja bussiettevõtjad annavad reisijatele kogu reisi vältel kõige sobivamas vormis asjakohast reisiteavet. Seejuures pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

Jaamakäitajad ja bussiettevõtjad annavad reisijatele kogu reisi vältel kättesaadaval viisil asjakohast reisiteavet.

Selgitus

Täpsuse ja sidususe tagamiseks tuleks määruses kättesaadava viisi kohta kasutada läbivalt sama terminit.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Bussiettevõtjad ja jaamakäitajad tagavad, et reisijatele antakse hiljemalt väljumisel ja reisi ajal asjakohast ja arusaadavat teavet käesolevast määrusest tulenevate õiguste koht. Teavet antakse kõige sobivamas vormis. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele. Nimetatud teave sisaldab liikmesriigi poolt artikli 27 lõike 1 alusel määratud täitevasutuse kontaktandmeid.

Bussiettevõtjad ja jaamakäitajad tagavad, et reisijatele antakse hiljemalt väljumisel ja reisi ajal asjakohast ja arusaadavat teavet käesolevast määrusest tulenevate õiguste koht. Teavet antakse kättesaadaval viisil. Nimetatud teave sisaldab liikmesriigi poolt artikli 27 lõike 1 alusel määratud täitevasutuse kontaktandmeid.

Selgitus

Täpsuse ja sidususe tagamiseks tuleks määruses kättesaadava viisi kohta kasutada läbivalt sama terminit.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Bussiettevõtjad kehtestavad mehhanismi, et käsitleda kaebusi seoses käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega.

1. Bussiettevõtjad kehtestavad mehhanismi, et käsitleda kaebusi seoses käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega, juhul kui sellist mehhanismi juba ei ole, ning see on kättesaadav kõikidele reisijatele, sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele.

Selgitus

Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise tagamiseks on vaja tagada, et kõik reisijad saavad kasutada kaebuse esitamise õigust.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Bussiettevõtjad avaldavad igal aastal aruande, mis sisaldab saadud kaebuste arvu ja teemasid, vastamiseks keskmiselt kulunud päevade arvu ja võetud parandusmeetmeid.

Selgitus

Aruande avaldamise nõue sätestatakse selleks, et muuta bussiettevõtjate kaebuste käsitlemise kord läbipaistvaks ja motiveerida neid seeläbi kaebuseid tõhusalt ja tulemuslikult käsitlema. Ka raudtee-ettevõtjad peavad sellised aruanded avaldama.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kes vastutavad käesoleva määruse jõustamise eest. Iga asutus võtab meetmed, mis on vajalikud reisijate õiguste kaitse tagamiseks, sealhulgas artiklis 12 osutatud juurdepääsueeskirjade täitmiseks. Iga asutus on oma organisatsiooni, rahastamisotsuste, juriidilise struktuuri ja otsuste tegemise poolest bussiettevõtjatest sõltumatu.

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kes vastutavad käesoleva määruse jõustamise eest. Iga asutus võtab meetmed, mis on vajalikud reisijate õiguste kaitse tagamiseks, sealhulgas artiklis 12 osutatud juurdepääsueeskirjade täitmiseks. Iga asutus on oma organisatsiooni, rahastamisotsuste, juriidilise struktuuri ja otsuste tegemise poolest sõltumatu.

Selgitus

Riiklikud täitevasutused peavad olema täiesti sõltumatud, s.t sõltumatud mitte ainult bussiettevõtjatest.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 27 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Need asutused teevad koostööd bussiettevõtjaid ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega, sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid esindavate organisatsioonidega.

Selgitus

Riiklike täitevasutuste koostöö nende organisatsioonidega hõlbustaks käesoleva määruse rakendamist ja täitmist.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) koondandmed kaebuste kohta;

(d) koondandmed kaebuste kohta, sealhulgas nende tulemuste ja lahendamise ajakava kohta;

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid edastavad nimetatud sätted komisjonile ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest nimetatud sätteid puudutavatest hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, ning need võiksid hõlmata hüvitise maksmise kohustust asjassepuutuvale isikule. Liikmesriigid edastavad nimetatud sätted komisjonile ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest nimetatud sätteid puudutavatest hilisematest muudatustest.

Selgitus

Hüvitise maksmine ohvrile on üks tõhusamaid vahendeid määruse järgimise tagamiseks ning sellega ka innustatakse reisijaid kaebust esitama, kui neid diskrimineeritakse või rikutakse nende õigusi.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust hakatakse kohaldama [ühe aasta möödumisel määruse jõustumisest].

2. Käesolevat määrust hakatakse kohaldama [kahe aasta möödumisel määruse jõustumisest].

Selgitus

On vaja rohkem aega, et kohandada bussiparki käesoleva määruse nõuetega (eelkõige puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute vedamise osas).

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

I lisa – punkt b – viies taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– minna vajadusel tualettruumi;

– minna võimaluse korral tualettruumi;

Selgitus

Vastupidiselt raudtee- ja lennutranspordile koosneb bussimeeskond enamasti ühest bussijuhist, kes ei saa anda abi sõidu ajal bussi juhtides, asetamata sellega ohtu teisi reisijaid.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

I lisa – punkt b – kuues taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– võtta bussi kaasa tunnustatud juhtkoer;

– võtta võimaluse korral bussi kaasa tunnustatud juhtkoer;

Selgitus

Võivad tekkida ohutusprobleemid, ning mõned liikmeriigid on kehtestanud loomade (sealhulgas juhtkoerte) liikumisele üle oma riigi piiri piirangud.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

II lisa – punkt b – kolmas taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– pimedate ja osalise nägemispuudega reisijate saatmiseks ning tunnustatud abiloomadega tegelemiseks ja transportimiseks vajalikud võtted;

– pimedate ja osalise nägemispuudega reisijate saatmiseks ning tunnustatud abiloomadega tegelemiseks ja transportimiseks vajalikud võtted, pidades silmas, et juhtkoerad on koolitatud täitma üksnes omaniku käske ning neid ei tohiks anda töö tegemisel personali kätte;

Selgitus

Juhtkoertel tuleks lubada omanikuga kaasas olla ning neid ei tohiks anda töö tegemisel personali kätte. Juhtkoerad on koolitatud täitma üksnes omaniku käske.

SELETUSKIRI

Taust

Määruse (EMÜ) nr 684/92 (mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 11/98) ja määruse (EÜ) nr 12/98 alusel loodi rahvusvahelise bussireisijateveo siseturg. Liberaliseerimine on toonud eurooplastele olulist kasu, sealhulgas suurema sihtkohtade valiku ja ahvatlevad hinnad. See on soodustanud ka sektori stabiilset kasvu alates 1990. aastate keskpaigast. Tänapäeval kasutab komisjoni hinnangul rahvusvahelist bussitransporti 72,8 miljonit reisijat aastas.

Transporditeenuste liberaliseerimise ja sõitude hulga kasvuga ei ole aga alati kaasnenud piisavaid meetmeid reisijate õiguste kaitsmiseks. Samas kui reisijate arv on kasvanud, on neil tekkinud keerulisi olukordi, kaasa arvatud tühistamised, ülebroneerimised, pagasi kaotsiminek ja hilinemised. Eeskätt bussireisijate suhtes ei kehti aga endiselt samasugused reisijaõigused nagu teiste transpordiliikide, iseäranis lennutranspordi kasutajate puhul.

Bussireisijate õigusi ei ole veel ühenduse õigusaktidega reguleeritud ning seega peavad kliendid tuginema riiklikele vastutussüsteemidele. Bussireisijate kaitse (nt ettevõtjate vastutus, hüvitis hilinemise ja tühistamise korral, kohustus anda teavet, kaebuste käsitlemine, puudega isikutele osutatav abi jne) on liikmesriigiti väga erinev. Bussireisijad on võrreldes teiste transpordiliikidega, eriti võrreldes lennu- ja raudteetranspordi kasutajatega, ebavõrdses olukorras, sest viimaste suhtes juba kohaldatakse või hakatakse kohaldama ELi tasandil määratletud ühtset, kõrgema taseme kaitset.

Komisjoni ettepanek

Eeltoodust lähtudes on ettepaneku peamine eesmärk kehtestada bussireisijate õigused, et suurendada sektori atraktiivsust ning saavutada võrdsed tingimused eri liikmesriikide veoettevõtjate ning eri transpordiliikide jaoks. Kokkuvõtvalt nähakse ettepanekus ette järgmist:

vastutus reisijate surma või vigastuste korral. Tehakse ettepanek kehtestada bussiettevõtjatele piiramatu vastutus. Peale selle ei tohi ettevõtjad õnnetuse korral kahjutasu kuni teatava summani teatavatel tingimustel vaidlustada (range vastutus). Reisijatel on õigus ettemaksetele, et lahendada majanduslikke raskusi, millesse nemad või nende pereliikmed surma või vigastuse tõttu satuvad;

hüvitis ja abi reisi tühistamise või hilinemise korral. Ettepaneku kohaselt on ettevõtjad kohustatud andma asjakohast teavet ning osutama mõistlikke alternatiivteenuseid, vastasel korral tuleb neil maksta hüvitist;

piiratud liikumisvõimega isikute õigused. Ettepaneku kohaselt on keelatud reisi broneerimise ja sõidukisse sisenemise puhul igasugune diskrimineerimine puude või piiratud liikumisvõime alusel ning ettevõtjatele kehtestatakse kohustus anda tasuta abi. Lisaks sellele tuleb neil tagada töötajate asjaomane väljaõpe;

kaebused ja kahju hüvitamine. Liikmesriigid peavad looma täitevasutused, kes vastutavad käesoleva määruse kohaldamise tagamise eest. Kui reisija on seisukohal, et mingeid tema õigusi on rikutud, võib ta esitada ettevõtjale kaebuse. Kui vastus teda ei rahulda, võib ta esitada kaebuse riiklikule täitevasutusele.

Üldhinnang

Raportöör tervitab ettepanekut ja toetab põhimõtet, et reisijate suhtes peaksid kehtima ühesugused õigused olenemata sellest, missugust transpordiliiki nad kasutavad. Seega on oluline tagada maksimaalne kooskõla nii lennu- ja raudteetransporti käsitlevate kehtivate õigusaktidega kui ka ettepanekuga, mis käsitleb merereisijate õigusi. Teisest küljest tuleb arvesse võtta bussitranspordi erijooni ning teatavaid nõudeid nendele vastavalt kohandada. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on saavutada tasakaal kõnealuste (vahetevahel konkureerivate) eesmärkide vahel. Raportöör on seisukohal, et mõningad ettepaneku sätted vajavad täpsustamist.

Pidades silmas esimese lugemise tihedat ajakava ametiaja lõpus, jätkab raportöör ettepaneku süvitsi käsitlemist ning esitab hiljem vajaduse korral täiendavaid muudatusettepanekuid.

Raportööri soovitused

Võttes arvesse eespool esitatud kaalutlusi, soovitab raportöör teha komisjoni ettepanekus muu hulgas järgmised muudatused:

linna-, linnalähi- ja piirkondlik transport. Ettepaneku mitu nõuet ei ole vastavuses linna-, linnalähi- ja piirkondliku transpordi erivajaduste ja -tingimustega, sest nad on suunatud peamiselt kaug- ja rahvusvahelistele liinidele. Seega tuleks liikmesriikidel võimaldada nimetatud liigid määruse sätetest välja jätta, tingimusel et nad võtavad alternatiivseid reguleerivaid meetmeid, mis tagavad reisijate õigused samaväärsel tasemel;

range vastutus. Raportöör on seisukohal, et ülemmäär peaks olema võrdne teiste transpordiliikide ülemmääraga ning seega toetab üldiselt 220 000 euro suuruse summa kehtestamist. Teisest küljest tuleks kõnealune säte viia kooskõlla direktiivi 2005/14/EÜ artikliga 2, mis käsitleb tsiviilvastutuskindlustust mootorsõidukite kasutamise puhul ja mille kohaselt on objektiivse vastutuse ülemmäär 5 miljonit eurot õnnetuse kohta. Selliselt saab hoiduda paljudele reisijatele tekkinud kahjude kumuleerumise tõttu tekkivast ülemäärasest vastutusest;

puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigused. Vastupidiselt lennutranspordile ei näi olevat vajalik tagada bussiettevõtjatele võimalust keelduda puudega isiku broneeringust ohutusnõuete alusel. Sellest tulenevalt on soovitatav tühistada artikli 11 lõike 1 punkt a. Artikli 11 ülejäänud sätted (lõige 1 punkt b, lõiked 2 ja 4) tuleb viia kooskõlla merereisijate õigusi käsitleva ettepaneku sõnastusega. Lisaks sellele on tõenäoliselt vaja tagada, et juurdepääsu eeskirjad kehtestatakse koostöös liikumis- ja muu puudega isikuid esindavate organisatsioonidega. Mitmes raportööri esitatud muudatusettepanekus on arvesse võetud asjaolu, et bussimeeskond koosneb enamasti vaid ühestainsast juhist, kellel ei ole iga kord võimalik reisi, s.t sõidu ajal abi osutada;

tagasimakse ja hüvitis. Käesolevat artiklit on soovitatav täpsustada. Reisi tühistamise ja pikaajaliste hilinemiste korral peaksid bussiettevõtjad olema kohustatud pileti hinna hüvitama, välja arvatud juhul, kui klient nõustub kasutama pakutud tasuta alternatiivset transporditeenust. Kui ettevõtja ei paku alternatiivteenust ega anna asjakohast teavet, peaks hüvitise määr olema 50 % (mitte 100 %) pileti hinnast, sest see tuleb tasuda lisaks piletihinna hüvitamisele;

reisijatele suunatud teave ja kaebuste käsitlemine. Raportöör toonitab, et teave tuleb esitada kättesaadaval viisil. Lisaks sellele soovitab ta kehtestada bussiettevõtjatele nõude avaldada igal aastal aruanne neile esitatud kaebuste käsitlemise kohta. See ajendaks ettevõtjaid käsitlema kaebusi tõhusalt ja tulemuslikult;

jõustumine. Bussitranspordi sektoril on keeruline täita määruse nõudeid, iseäranis neid, mis käsitlevad asjakohase abi andmist liikumis- ja muu puudega isikutele ning vajalikku töötajate väljaõpet. Seega teeb raportöör ettepaneku, et sektorile antakse kohanemiseks üks aasta lisaks, enne kui määrus jõustub;

täiendavad selgitused. Need käsitlevad muu hulgas nii teatavaid määratlusi (veoleping, piletimüüja ja reisikorraldaja) kui ka täitevasutuste sõltumatust ja nende koostööd bussiettevõtjate ja tarbijaorganisatsioonidega.

MENETLUS

Pealkiri

Bussireisijate õigused

Viited

KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.12.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.12.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

33

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Elisabeth Schroedter

Esitamise kuupäev

6.4.2009