Pranešimas - A6-0250/2009Pranešimas
A6-0250/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

6.4.2009 - (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Gabriele Albertini

Procedūra : 2008/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0250/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

(COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0817),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0469/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0250/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė šio reglamento nuostatų netaikyti miesto, priemiestiniam ir regioniniam transportui, jei jos taikydamos kitas reglamentavimo priemones užtikrina panašaus lygio keleivių teises. Taikant šias priemones derėtų atsižvelgti į įvairiarūšio viešojo transporto tinklams skirtas keleivių teisių taisykles, kuriose aptariami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti klausimai. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti bendrųjų keleivių teisių rinkinį miesto, priemiestiniam ir regioniniam transportui, apimantį visų rūšių transportą, ir pateikti Parlamentui ataskaitą, esant reikalui, kartu su teisėkūros pasiūlymu.

Pagrindimas

Vietos transportui skirtos keleivių teisių taisyklės taikomos visų rūšių transportui įvairiarūšio viešojo transporto tinkluose. Miesto, priemiestinės ir regioninės autobusų paslaugos labai dažnai yra šių tinklų dalis. Europos Komisija turėtų vertinti autobusų, vidaus geležinkelių (vadinamojo lengvojo bėginio transporto: metro, tramvajaus ir t. t.) ir kitų rūšių vietos transportą kaip visumą (vienas bilietas visų rūšių transportui, bendrai naudojama erdvė ir t. t.).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Valstybės narės turėtų skatinti miesto, priemiestinėms ir regioninėms bei (arba) tolimojo susisiekimo autobusų paslaugoms skirtų keleivių teisių taisyklių, kuriose nurodomi vietos ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių įsipareigojimai gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę ir geriau tenkinti jų keleivių poreikius, parengimą.

Pagrindimas

Turėtų būti skatinami miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonių savanoriški įsipareigojimai ir keleivių teisių taisyklės (ketinimų pareiškimai), kuriose būtų atsižvelgiama į miesto, priemiestinių ir regioninių paslaugų ypatumus tose vietovėse, kuriose jos vykdo veiklą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) ES priemonėse, skirtose keleivių teisėms padidinti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto sektoriuje, derėtų atsižvelgti į šio sektoriaus, kurį sudaro daugiausiai mažos ir vidutinės įmonės, ypatumus.

Pagrindimas

Europos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų sektorių sudaro daugiausiai mažos ir vidutinės privačios įmonės. Asmeniniai ir finansiniai įsipareigojimai dideli ir šios įmonės nuolat patiria spaudimą būti produktyvioms, nes rizikuojama gera savininko reputacija – bet kuriuo atveju jis aiškiai pastebimas ir privalo asmeniškai atsakyti už klaidingus sprendimus. Vidutinės įmonės daugeliu atvejų veikia arti galutinio vartotojo. Jos kasdien tiesiogiai palaiko ryšį su savo klientais ir glaudžiai susijusios su vietos bendruomenėmis. Sprendimai priimami greitai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Keleiviai, kurie patyrė žalą dėl įvykio, kuriam taikoma draudimo garantija, pirmiausiai pagal šio reglamento nuostatas turėtų pateikti savo ieškinius dėl žalos miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonei ir gali kreiptis į draudimo bendrovę tik tada, jei minėta įmonė nesiima veiksmų šiuo klausimu.

Pagrindimas

Konstatuojamos dalies paskirtis – užkirsti kelią ieškinių dėl žalos dubliavimui, nes ieškiniai kai kuriais atvejais gali būti vienu metu pasiųsti transporto įmonei ir jos draudimo bendrovei.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Reikia, kad miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės specialiai apmokytų savo darbuotojus ir jie galėtų teikti deramą pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Tokie mokymai turėtų būti rengiami pagal Direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Valstybė narės turėtų kiek įmanoma padėti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonėms parengti ir vykdyti tinkamas mokymo programas.

Pagrindimas

Kalbant apie mokymus derėtų įtraukti nuorodą į Direktyvą 2003/59/EB. Be to, svarbu, kad valstybės narės padėtų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų verslui parengti tinkamas mokymo programas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Valdančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl naujų stočių projektų arba iš esmės jas atnaujindamos, turėtų, kai įmanoma, atsižvelgti į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikius. Bet kokiu atveju miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotis valdančios įstaigos turėtų nustatyti vietas, kuriose tokie asmenys galėtų pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.

(8) Valdančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl naujų stočių projektų arba iš esmės jas atnaujindamos, turėtų be išlygų atsižvelgti į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikius. Bet kokiu atveju miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotis valdančios įstaigos turėtų nustatyti vietas, kuriose tokie asmenys galėtų pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti neįgalių asmenų lygias teises ir nediskriminavimą, itin svarbu, kad statant naujas stotis ir atliekant esminius atnaujinimo darbus būtų laikomasi visiems tinkančio projekto principo. Tai atitinka Europos bendrijos pasirašytos JT konvencijos dėl neįgaliųjų asmenų teisių nuostatas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Į tokius poreikius taip pat turėtų atsižvelgti miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės priimdamos sprendimus dėl naujų ir atnaujinamų transporto priemonių projektų.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Valstybės narės turėtų gerinti esamą infrastruktūrą, kai tai būtina norint, kad miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės galėtų užtikrinti prieigą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims ir teikti deramą pagalbą.

Pagrindimas

Vis dar stinga neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims skirtos deramos infrastruktūros stotyse ir aptarnaujamų maršrutų stotelėse.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c) Taikant ES priemones, skirtas padidinti neįgaliųjų judumą, turėtų būti kaip prioritetas skatinama neįgaliųjų prieiga prie miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių ir stotelių.

Pagrindimas

Vykdant Europos Sąjungos projektą „COST 349" nustatyta, kad miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotyse ir poilsio vietose bei stotelėse stinga infrastruktūros, skirtos neįgaliesiems. Kol nėra plačiai paplitusios neįgaliųjų naudojimui tinkamos jų nevaržančios infrastruktūros, neįgaliesiems pritaikyta prieiga prie autobuso yra beprasmė.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Vadovaujantis „COST 349“ projekto išvadomis, Komisija turėtų pasiūlyti veiksmus, skirtus neįgaliesiems prieinamai ir visoje ES sąveikiai infrastruktūrai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotyse ir stotelėse sukurti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) nediskriminuojamos ir privalomos pagalbos miesto ar tolimojo susisiekimo autobusais keliaujantiems neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims;

(3) neįgaliesiems pritaikytos prieigos, nediskriminuojamos ir privalomos pagalbos miesto ar tolimojo susisiekimo autobusais keliaujantiems neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali šio reglamento netaikyti viešųjų paslaugų sutartyse numatytam miesto, priemiestiniam ir regioniniam transportui, jei šiomis sutartimis užtikrinamas keleivių teisių lygis atitinka šiame reglamente reikalaujamą lygį.

2. Valstybės narės gali šio reglamento nuostatų netaikyti miesto, priemiestiniam ir regioniniam transportui, jei jos užtikrina, kad reglamento tikslai pasiekiami taikant kitas reglamentavimo priemones, atsižvelgiant į objektyvias konkrečias miesto, priemiestinio ir regioninio transporto ypatybes, kartu užtikrinant, kad keleivių teisių lygis atitiktų šiame reglamente reikalaujamą lygį.

Pagrindimas

Miesto, priemiestinis ir regioninis transportas turi labai ypatingų savybių (nėra išankstinių užsakymų, naudojami dienos, savaitiniai, mėnesiniai ir metiniai kelionės bilietai, yra daug sustojimų, skiriasi bagažas). Taigi valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė atleisti šį transportą nuo konkrečių šio reglamento reikalavimų taikymo, jei jos taiko kitas priemones, užtikrinančias panašaus lygio keleivių teises.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) „transporto sutartis“ – vežimo sutartis, kurią sudarė miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė ar jos įgaliotasis bilietų pardavėjas ir keleivis vienai ar daugiau transporto paslaugų suteikti;

(4) „transporto sutartis“ – vežimo sutartis, kurią sudarė miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė ir keleivis vienai ar daugiau transporto paslaugų suteikti, neatsižvelgiant į tai, ar bilietas pirktas iš vežėjo, kelionių operatoriaus ar bilietų pardavėjo;

Pagrindimas

Bilietų pardavėjai ir mažmenininkai nesudaro vežimo sutarčių ir neparduoda jų savo vardu. Jie tik parengia vežimo sutartį, kurią sudaro klientas ir organizatorius arba transporto įmonė.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) „bilietų pardavėjas“ – bet kuris miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro transporto sutartis ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės ar savo vardu parduoda bilietus;

(6) „bilietų pardavėjas“ – bet kuris miesto arba tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugas, įskaitant parduodamas kaip paketo dalis paslaugas, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės arba kelionių operatoriaus vardu parduodantis tarpininkas;

Pagrindimas

Bilietų pardavėjai ir mažmenininkai nesudaro vežimo sutarčių ir neparduoda jų savo vardu. Jie tik parengia vežimo sutartį, kurią sudaro klientas ir organizatorius arba transporto įmonė.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) „kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius arba pardavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

(7) „kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

Organizatoriai ir pardavėjai – du skirtingi subjektai. Kelionių operatoriais vadinami organizatoriai, kurie savo vardu tiesiogiai ar per mažmenininkus parduoda klientams paketus. Kita vertus, mažmenininkas yra tarpininkas, t. y. jis tik parengia sutartį, kurią sudaro organizatorius ir klientas, tačiau jis nėra sutarties šalis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) „atšaukimas“ – anksčiau numatytos paslaugos, kuri buvo bent kartą rezervuota, nesuteikimas;

(11) „atšaukimas“ – anksčiau numatytos konkrečios paslaugos, kuri buvo bent kartą iš tiesų rezervuota, nesuteikimas;

Pagrindimas

Siekiant, kad šia taisykle nepiktnaudžiautų dienos, mėnesinius ar metinius bilietus turintys keleiviai, būtinas apibrėžties paaiškinimas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) „prieinami būdai“ – tokie būdai, kai keleiviai gali susipažinti su ta pačia informacija, pvz. teksto, Brailio rašto, garso, vaizdo ir (arba) elektroniniu būdu.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti prieinamo būdo apibrėžtį, nes šis terminas pasitaikys visame tekste.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šio skyriaus nuostatas miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako už nuostolius arba žalą dėl keleivių mirties, kūno sužalojimo ar psichinės žalos, padarytos per su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų teikimu susijusius nelaimingus atsitikimus, įvykusius tuo metu, kai keleivis buvo transporto priemonėje ar lipo į ją arba iš jos.

1. Pagal šio skyriaus nuostatas miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako už nuostolius arba žalą dėl keleivių mirties ar kūno sužalojimo, padarytos per su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų teikimu susijusius nelaimingus atsitikimus, įvykusius tuo metu, kai keleivis buvo transporto priemonėje ar lipo į ją arba iš jos.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių finansinė atsakomybė niekaip neribojama – nei įstatymu, nei konvencija, nei sutartimi.

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių deliktinė finansinė atsakomybė niekaip neribojama – nei įstatymu, nei konvencija, nei sutartimi.

Pagrindimas

Šio pakeitimo paskirtis – išvengti neteisingo suvokimo ir paaiškinti, kad neribojama tik deliktinė atsakomybė, o ne atsakomybė be kaltės (force majeure).

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu padaryta bet kokia žala iki 220 000 EUR, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negali panaikinti ar apriboti savo atsakomybės, įrodžiusi, kad ji ėmėsi 4 dalies a punkte numatyto reikiamo atsargumo.

3. Nenukrypstant nuo keleiviams palankesnių nacionalinių atsakomybės priemonių, jeigu padaryta bet kokia žala iki 220 000 EUR, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negali panaikinti ar apriboti savo atsakomybės, įrodžiusi, kad ji ėmėsi 4 dalies a punkte ir Direktyvos 2005/14/EB, susijusios su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, 2 straipsnyje numatyto reikiamo atsargumo.

Pagrindimas

Būtina nustatyti vienam nelaimingam atsitikimui taikomą atsakomybės be kaltės bendrą viršutinę ribą, kuri pagal Direktyvą 2005/14/EB sudaro 5 mln. eurų.

Taikant reglamentą neturi būti pablogintos keleivių sąlygos nei vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) jei nelaimingas atsitikimas įvyko dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

(a) jei nelaimingas atsitikimas įvyko dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ar užkirsti kelio jų pasekmėms;

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė sudaro beveik neįveikiamas kliūtis.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žuvus keleiviams, jiems susižalojus ar patyrus bet kokią kitą fizinę arba psichinę žalą dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio naudojantis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugomis, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė nedelsdama ir visais atvejais ne vėliau kaip per penkiolika dienų po to, kai nustatomas teisę gauti kompensaciją turintis fizinis asmuo, išmoka tokias išankstines išmokas, kokių gali prireikti, kad būtų patenkinti skubūs ekonominiai poreikiai, proporcingi patirtai žalai.

1. Žuvus keleiviams ar jiems bet kokiu būdu susižalojus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio naudojantis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugomis, jei keleivis neturi kitokio kelionės draudimo, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė nedelsdama ir visais atvejais per penkiolika dienų po to, kai nustatomas teisę gauti kompensaciją turintis fizinis asmuo, išmoka tokias išankstines išmokas, kokių gali prireikti, kad būtų patenkinti skubūs ekonominiai poreikiai, proporcingi patirtai žalai, jei yra prima facie įrodymų dėl transporto įmonei priskirtinos atsakomybės.

Pagrindimas

Nelaimingo atsitikimo atveju pirmosios išmokos jau numatytos nacionaliniu lygmeniu pagal kelionės draudimo liudijimus.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išankstinė išmoka nelaikoma atsakomybės pripažinimu ir sumokėta suma gali būti išskaityta iš kitų sumų, vėliau sumokamų pagal šį reglamentą, bet ši suma yra negrąžintina, išskyrus atvejus, kai žala sukelta dėl keleivio aplaidumo arba kaltės ar kai asmuo, kuriam išmokėta ši išankstinė išmoka, neturėjo teisės gauti kompensacijos.

3. Išankstinė išmoka nelaikoma atsakomybės pripažinimu ir sumokėta suma gali būti išskaityta iš kitų sumų, vėliau sumokamų pagal šį reglamentą, bet ši suma yra negrąžintina, išskyrus atvejus, kai žala sukelta dėl keleivio aplaidumo arba kaltės, kai asmuo, kuriam išmokėta ši išankstinė išmoka, neturėjo teisės gauti kompensacijos arba kai iš tiesų patirta žala mažesnė už išankstinės išmokos sumą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė įrodo, kad žala buvo padaryta arba prie jos buvo prisidėta dėl keleivio kaltės ar aplaidumo, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės ieškovui tiek, kiek ta žala padaryta arba prie jos prisidėta dėl tos kaltės ar aplaidumo.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė nelaikoma atsakinga už nuostolius ar žalą:

 

(a) jei nuostoliai ar žala buvo padaryti dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė jų negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

(b) tiek, kiek nuostoliai ar žala buvo padaryti dėl keleivio kaltės ar jo aplaidumo.

Pagrindimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės negali būti atsakingos už visas jų atsakomybės sričiai nepriskirtas ir nuo jų nepriklausančias aplinkybes. Taigi derėtų numatyti nuostatas dėl atleidimo nuo atsakomybės esant force majeure atvejui.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) laikydamiesi taikomų saugumo reikalavimų, nustatytų tarptautiniuose, Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose, arba saugumo reikalavimų, kuriuos nustatė veiklos leidimą miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonei išdavusi valdžios institucija;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nėra galiojančių teisės aktų, kuriuose būtų reikalaujama, kad autobusų įmonė saugos sumetimais apribotų neįgaliųjų vežimą. Taigi pavojinga sudaryti galimybes patvirtinti tokias teisės nuostatas, nes tai sudarytų galimybę naujai diskriminacijai ir prieštarautų šio reglamento tikslams.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) kai dėl transporto priemonės dydžio neįgaliojo arba riboto judumo asmens įlaipinimas ar vežimas fiziškai neįmanomas.

(b) kai dėl transporto priemonės konstrukcijos neįgaliojo arba riboto judumo asmens įlaipinimas ar vežimas fiziškai arba faktiškai neįmanomas.

Pagrindimas

Daugelis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių, o ypač miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotelių dar nepertvarkytos jas pritaikant neįgaliems keleiviams. Be to, skirtingai nuo geležinkelio ar oro transporto sektorių, miesto ar tolimojo susisiekimo autobuso ekipažą daugeliu atvejų sudaro tik vairuotojas, kuris dėl akivaizdžių saugos priežasčių kelionės metu negali teikti pagalbos. Europos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, kurių daugumą sudaro mažos ir vidutinės įmonės, tiesiog nepajėgtų įdarbinti antro vairuotojo ar palydovo.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) ir 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) jei transporto priemonė arba išvykimo ar atvykimo vietos infrastruktūra nepritaikytos taip, kad būtų užtikrintas saugus neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų pervežimas.

Jeigu dėl pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytų priežasčių vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai atsisako priimti rezervaciją, jie deda visas įmanomas pastangas, kad tam asmeniui pasiūlytų kitą tinkamą transportą.

Jeigu dėl pirmos pastraipos a, b ar c punktuose nurodytų priežasčių vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai atsisako priimti rezervaciją, jie deda visas įmanomas pastangas, kad tam asmeniui pasiūlytų kitą tinkamą transportą.

Pagrindimas

Daugelis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių, o ypač miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotelių dar nepertvarkytos jas pritaikant neįgaliems keleiviams. Be to, skirtingai nuo geležinkelio ar oro transporto sektorių, miesto ar tolimojo susisiekimo autobuso ekipažą daugeliu atvejų sudaro tik vairuotojas, kuris dėl akivaizdžių saugos priežasčių kelionės metu negali teikti pagalbos. Europos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, kurių daugumą sudaro mažos ir vidutinės įmonės, tiesiog nepajėgtų įdarbinti antro vairuotojo ar palydovo.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui, kurį atsisakyta įlaipinti dėl jo neįgalumo ar riboto judumo, suteikiama teisė susigrąžinti sumokėtus pinigus ir pasiūlomos kitos transporto paslaugos, kad asmuo galėtų pasiekti kelionės tikslą per panašų laiką.

2. Neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui, kurį atsisakyta įlaipinti dėl jo neįgalumo ar riboto judumo, suteikiama teisė susigrąžinti sumokėtus pinigus arba pasiūlomos kitos transporto paslaugos, kad asmuo galėtų pasiekti kelionės tikslą per panašų laiką.

Pagrindimas

Atrodo, kad Komisijos formuotėje yra klaida. Teisė susigrąžinti sumokėtus pinigus neturėtų būti suteikiama, jei suteiktos alternatyvios transporto paslaugos. Pakeitime formuluotė suderinama su pasiūlymu dėl jūrų transporto keleivių teisių.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal tas pačias 1 dalies a punkte nurodytas sąlygas miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti tam asmeniui reikalingą pagalbą.

3. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti tam asmeniui reikalingą pagalbą, jei:

 

(a) galioja 1 dalies a ar b punktuose nurodytos sąlygos arba

 

(b) atitinkamos transporto priemonės ekipažą sudaro tik vienas asmuo, kuris vairuoja transporto priemonę ir kuris negali teikti I priede nurodytos pagalbos neįgaliajam arba riboto judumo asmeniui.

Pagrindimas

Skirtingai nuo geležinkelio ar oro transporto sektorių, miesto ar tolimojo susisiekimo autobuso ekipažą paprastai sudaro tik vairuotojas, kuris dėl akivaizdžių priežasčių kelionės metu negali teikti pagalbos. Mažos ir vidutinės įmonės, kurios vyrauja Europos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto sektoriuje nepajėgtų įdarbinti antro vairuotojo ar palydovo.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius pasinaudoja 1 dalyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, jis privalo neįgaliajam arba riboto judumo asmeniui nedelsdami pranešti arba paprašius per penkias darbo dienas informuoti raštu, dėl kokių priežasčių buvo atsisakyta rezervuoti bilietą.

4. Kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius pasinaudoja 1 dalyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, jie privalo neįgaliajam arba riboto judumo asmeniui nedelsdami pranešti apie priežastis arba paprašius per penkias darbo dienas po prašymo jį informuoti raštu.

Pagrindimas

Pakeitime formuluotė suderinama su Reglamentu dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006) ir pasiūlymu dėl reglamento dėl jūrų transporto keleivių teisių.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės kartu su aktyviai dalyvaujančiais neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų organizacijų atstovais ir 27 straipsnyje nurodytomis vykdymo kontrolės įstaigomis nustato nediskriminuojamas transporto prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims taisykles, kad atitiktų taikomus saugumo reikalavimus. Šiose taisyklėse nurodomos visos atitinkamos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų prieinamumo sąlygos, įskaitant transporto priemonių, kuriomis keliaujama, prieinamumą ir per kelionę teikiamus patogumus.

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės bendradarbiaudamos su neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis atstovaujančiomis organizacijomis ir 27 straipsnyje nurodytomis vykdymo kontrolės įstaigomis nustato nediskriminuojamas transporto prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims bei juos lydintiems asmenims taisykles, kad atitiktų taikomus saugumo reikalavimus. Šiose taisyklėse nurodomos visos atitinkamos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų prieinamumo sąlygos, įskaitant transporto priemonių, kuriomis keliaujama, prieinamumą ir per kelionę teikiamus patogumus bei pritaikytą pagalbinę įrangą.

Pagrindimas

Taisyklės turėtų būti nustatytos bendradarbiaujant su atstovaujančiomis organizacijomis.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo įmonės ar bilietų pardavėjai privalo pranešti apie 1 dalyje numatytas taisykles bent tada, kai asmuo rezervuoja bilietą, tinkamu būdu ir tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis informacija paprastai teikiama visiems keleiviams. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo įmonės ar bilietų pardavėjai privalo pranešti apie 1 dalyje numatytas taisykles bent tada, kai asmuo rezervuoja bilietą, prieinamu būdu ir tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis informacija paprastai teikiama visiems keleiviams. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Pagrindimas

Svarbu, kad informacija būtų teikiama prieinamu būdu. Šis terminas turėtų būti taikomas visame tekste.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Paprašytos miesto ir tolimojo susisiekimo įmonės nurodo, kokiais tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais saugumo reikalavimus nustatančiais teisės aktais rėmėsi, numatydamos nediskriminuojamas prieinamumo taisykles.

3. Paprašytos miesto ir tolimojo susisiekimo įmonės nedelsdamos nurodo, kokiais tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais saugumo reikalavimus nustatančiais teisės aktais rėmėsi, numatydamos nediskriminuojamas prieinamumo taisykles. Jos turi būti pateikiamos prieinamais būdais.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad šios taisyklės galėtų būti pateiktos neįgaliesiems ir (arba) riboto judumo keleiviams prieinamais būdais ir kad jas būtų galima pateikti nedelsiant, jei (kada) pateikiamas prašymas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, jų bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai užtikrina, kad visa svarbi informacija apie vežimo sąlygas, kelionę ir paslaugų prieinamumą būtų teikiama neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims tinkamais būdais, įskaitant galimybę nusipirkti bilietą internetu ir gauti informaciją juo naudojantis.

5. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, jų bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai užtikrina, kad visa svarbi informacija apie vežimo sąlygas, kelionę ir paslaugų prieinamumą, įskaitant bilietų užsakymą ir informaciją internete, būtų teikiama neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, įskaitant asmenis, kurie negali keliauti be pagalbos dėl jų senyvo ar jauno amžiaus, taip pat lydinčius asmenis, prieinamais būdais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą, visame reglamente turėtų būti naudojamas tas pats prieinamų būdų terminas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Stotis valdančios įstaigos bei miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės nemokamai užtikrina tinkamą pagalbą neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui, kaip nurodyta I priede, prieš ir per kelionę bei po jos.

1. Stotis valdančios įstaigos bei miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės nemokamai užtikrina tinkamą pagalbą neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui, kaip nurodyta I priede, prieš kelionę, po jos ir, jei įmanoma, jos metu. Pagalba pritaikoma konkretiems neįgalaus ar riboto judumo asmens poreikiams.

Pagrindimas

Kiekvieno keleivio orumui ir savarankiškumu užtikrinti itin svarbu, kad jis gautų tik tokią pagalbą, kuri atitinka jo konkrečius poreikius. Pats keleivis turėtų spręsti, kokios pagalbos jam reikia.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės numato, kuriose miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotyse turėtų būti teikiama pagalba neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, atsižvelgdamos į poreikį užtikrinti paslaugų prieinamumą daugumoje geografinių vietų. Apie tai valstybės narės praneša Komisijai.

1. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės numato, kuriose miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotyse turėtų būti teikiama pagalba neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, atsižvelgdamos į poreikį užtikrinti paslaugų prieinamumą daugumoje geografinių vietų. Apie tai valstybės narės praneša Komisijai. Komisija internete paskelbia numatytų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių sąrašą.

Pagrindimas

Lengvai operatoriams prieinama centralizuota informacija apie stotis – būtina sėkmingo būsimų taisyklių įgyvendinimo sąlyga.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai būtina pripažinto šuns vedlio pagalba, leidžiama ja naudotis, jei miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonei, bilietų pardavėjui arba kelionių operatoriui pranešta vadovaujantis taikytinomis nacionalinėmis taisyklėmis dėl šunų vedlių vežimo.

Pagrindimas

Pateikus šį pakeitimą pranešimo projektas labiau suderinamas su teisėkūros pranešimu dėl keleivių teisių kelionėse oro transportu.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims nemokamai suteikia bent jau I priedo b dalyje nurodytą pagalbą tolimojo susisiekimo ar miesto autobuse ir įlipant bei išlipant iš tolimojo susisiekimo ar miesto autobuso, jei asmuo, kuris prašo pagalbos, atitinka 16 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims nemokamai suteikia bent jau I priedo b dalyje nurodytą pagalbą įlipant į tolimojo susisiekimo ar miesto autobusą bei iš jo išlipant, jei asmuo, kuris prašo pagalbos, atitinka 16 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Skirtingai nuo geležinkelio ir oro transporto, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų ekipažą daugeliu atvejų sudaro vienas darbuotojas, kuris vairuodamas negali suteikti pagalbos autobuse nesukeldamas pavojaus keleivių saugumui. Taigi derėtų paaiškinti, kad pagalbos pareiga susijusi su įlaipinimu ir išlaipinimu, vadovaujantis I priedo b dalyje nurodytomis nuostatomis.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, stotis valdančios įstaigos, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja teikdami pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, jeigu apie asmeniui reikiamą pagalbą pranešama miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo įmonei, stotį valdančiai įstaigai, bilietų pardavėjui arba kelionių operatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki reikiamos pagalbos teikimo.

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, stotis valdančios įstaigos, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai bendradarbiauja teikdami pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, jeigu apie asmeniui reikiamą pagalbą pranešama miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo įmonei, stotį valdančiai įstaigai, bilietų pardavėjui arba kelionių operatoriui likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki reikiamos pagalbos teikimo, jei pagalbą teikiantis asmuo nepasiūlė trumpesnio informavimo laikotarpio arba jei dėl jo nesusitarė pagalbą teikiantis asmuo ir keleivis.

Pagrindimas

Kai asmuo nuolat naudojasi ta pačia paslauga arba, pvz., naudojasi miesto autobusų paslaugomis, būtų nepagrįsta tikėtis, kad asmuo kiekvieną kartą praneš apie savo pagalbos poreikius. Turi būti leidžiamas tam tikras pranešimo sistemos lankstumas. Taip pat būtų nepagrįsta reikalauti, kad vežėjai nustatytų pranešimų sistemą, jei tai jiems nesuteikia bent kokios tikros naudos.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai imasi visų būtinų priemonių, kad supaprastintų neįgaliojo ar riboto judumo asmenų pranešimo apie pagalbos poreikį gavimą. Šis įsipareigojimas taikomas visose jų prekybos vietose, įskaitant pardavimą telefonu ar internete.

2. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai imasi visų būtinų priemonių, kad supaprastintų neįgaliojo ar riboto judumo asmenų pranešimo apie pagalbos poreikį gavimą. Keleivis gauna patvirtinimą, kad gautas pranešimas apie pagalbos poreikį. Šie įsipareigojimai taikomi visose jų prekybos vietose, įskaitant pardavimą telefonu ar internete.

Pagrindimas

Keleiviui svarbu, kad jis galėtų parodyti, kad jis tikrai pranešė apie savo pagalbos poreikius, jei miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės, bilietų pardavėjai, kelionių operatoriai ir t. t. nesuderino savo veiksmų.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 4 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko.

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko, jei pagalbą teikiantis asmuo nepateikė kitokio pasiūlymo arba jei keleivis ir pagalbą teikiantis asmuo nesusitarė kitaip.

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais, pvz., naudojantis miesto autobusais, pagalbą teikiančiam asmeniui ir neįgaliam arba riboto judumo keleiviui gali būti patogiau susitikti tiesiogiai, pvz., kai autobusas sustoja autobusų stotelėje.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 5 dalyje paminėtos vietos yra aiškiai pažymėtos ir jose tinkamais būdais nurodoma pagrindinė informacija apie stotį ir teikiamą pagalbą.

6. 5 dalyje paminėtos numatytos vietos yra aiškiai paženklintos, neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims prieinamos ir jų atpažįstamos ir jose tinkamais būdais nurodoma būtina informacija apie stotį ir teikiamą pagalbą.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad neįgalieji ir riboto judumo asmenys galėtų aiškiai atpažinti šias nurodytas vietas ir jose teikiamą informaciją bei prie jos prieiti.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, jis perduoda reikalingą informaciją trečiajai šaliai likus ne mažiau nei 36 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko.

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, jis perduoda reikalingą informaciją, kad trečioji šalis gautų pranešimą likus ne mažiau nei 36 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko.

Pagrindimas

Bilietų pardavėjai ar kelionių operatoriai paprastai neturi subrangovo kontaktinių duomenų, taigi informaciją perduoti sunku. Taigi informacija visada turėtų būti pateikiama per organizaciją, kuri turi subrangovo kontaktinius duomenis.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius negauna pranešimo, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, vežėjas ar kelionių operatorius kuo greičiau perduoda informaciją trečiajai šaliai.

2. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir kai miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius negauna pranešimo, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, vežėjas ar kelionių operatorius perduoda informaciją, kad trečioji šalis kuo greičiau gautų pranešimą.

Pagrindimas

Bilietų pardavėjai ar kelionių operatoriai paprastai neturi subrangovo kontaktinių duomenų, taigi informaciją perduoti sunku. Taigi informacija visada turėtų būti pateikiama per organizaciją, kuri turi subrangovo kontaktinius duomenis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės:

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės ir stotis valdančios įstaigos:

Pagrindimas

Užtikrinant, kad neįgaliems ir riboto judumo asmenims būtų teikiama tinkamiausia pagalba, šiame straipsnyje siūlomi mokymų įpareigojimai turėtų būti taip pat taikomi stotis valdančioms įstaigoms.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu reikia, dedamos visos pastangos greitai suteikti pakaitinę įrangą.

Jeigu reikia, dedamos visos pastangos greitai suteikti pakaitinę įrangą, kuri būtų techniškai ir funkciškai panaši į pamestąją ar sugadintąją.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonei netaikoma 1 dalyje numatyta atsakomybė:

 

(a) jei nuostoliai ar žala buvo padaryti dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė jų negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

(b) tiek, kiek nuostoliai ar žala buvo padaryti dėl keleivio kaltės ar keleivio aplaidumo.

Pagrindimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negali būti atsakinga už jos atsakomybės sričiai nepriskirtas ir nuo jos nepriklausančias aplinkybes. Kaip ir pagal taisykles dėl atsakomybės, susijusios su sužalojimu, nuo reikalavimo mokėti kompensaciją derėtų taip pat atleisti šiuo atveju, jei nuostolis ar žala padaryti dėl force majeure. Taip pat, jei asmuo, kuris patyrė nuostolių ar žalą, yra iš dalies už tai atsakingas, reikalavimas mokėti kompensaciją turėtų būti atitinkamai sumažintas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį išmokama kompensacijos suma neribojama.

2. Pagal šį straipsnį išmokama kompensacijos suma atitinka iš tiesų patirtus nuostolius.

Pagrindimas

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų sektorius pasirengęs padengti iš tiesų patirtus nuostolius.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako už atšauktas keliones, o tais atvejais, kai numatyta kelionės trukmė ilgesnė nei trys valandos, už vėlavimą išvykti daugiau nei dvi valandas. Tokiais atvejais bent jau:

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako už atšauktas keliones, parduotų bilietų perteklių ir vėlavimą išvykti daugiau nei dvi valandas. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako tik už atšauktas keliones ir vėlavimą dėl aplinkybių, kurios nuo jų priklauso. Ši atsakomybė netaikoma vėlavimui dėl eismo spūsčių bei pasienio ir (arba) transporto priemonių patikrinimų. Visais atvejais, kai atsakomybė tenka įmonėms, bent jau:

Pagrindimas

Trijų valandų kelionės trukmės apribojimas, numatytas nuostatai dėl vėlavimo, nepagrįstas, ne tokiu atveju daugelis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų paslaugų teikėjų bus atleisti nuo reikalavimo atsakyti už vėlavimo pasekmes. Siekiant suderinti keleivių teises, susijusias su atsakomybe, su kitų rūšių transporto keleivių teisėmis, taip pat turi būti apimti atvejai, kai parduodama daugiau bilietų nei yra vietų.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) keleiviams pasiūloma pasinaudoti kitomis transporto paslaugomis priimtinomis sąlygomis arba, jei tai būtų nepraktiška, pranešama apie atitinkamas kitų transporto operatorių teikiamas transporto paslaugas;

(a) keleiviams pasiūloma pasinaudoti kitomis transporto paslaugomis be papildomų mokesčių ir priimtinomis sąlygomis arba, jei tai būtų nepraktiška, pranešama apie atitinkamas kitų transporto operatorių teikiamas transporto paslaugas;

Pagrindimas

Atšaukus kelionę arba daug vėluojant alternatyvios paslaugos turėtų būti teikiamos nemokamai.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio c punktas

Reglamentuojantys teisės aktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) keleiviai turi teisę gauti iki 100 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją, jeigu miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė nesuteikia a punkte nurodytų kitų paslaugų ar informacijos. Kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo.

(c) neskaitant b punkte nurodyto pinigų už bilietą grąžinimo, keleiviai turi teisę gauti iki 50 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją, jeigu miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė nesuteikia a punkte nurodytų kitų paslaugų ar informacijos. Kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo.

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad ne tik grąžinami pinigai už bilietą, bet ir išmokama kompensacija. Kitaip galima klaidingai suprasti, kad nuostata reiškia, jog atšaukus kelionę arba vėluojant keleiviui pinigai už bilietą visai negrąžinami, jei autobusų įmonė tik pateikia informaciją apie alternatyvias transporto paslaugas. Kompensacija (neskaitant visų pinigų už bilietą grąžinimo) neturėtų viršyti 50 proc. bilieto kainos.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) jei keleiviai pasirenka siūlomas kitas transporto paslaugas, jie turi teisę gauti iki 50 proc. bilieto kainos sudarančią kompensaciją neprarasdami savo teisės į minėtas transporto paslaugas. Bilieto kaina turi būti visa kaina, kurią keleivis mokėjo už kelionės dalį, kurią pavėluota atlikti. Kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo.

Pagrindimas

Jei keleivis pasirinktų tęsti savo kelionę naudodamas kitas transporto priemones, kurias kuo greičiau pasiūlė miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, jis bet kokiu atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb) keleiviams pasiūloma maistas ir gaivinamieji gėrimai atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų nesunkiai galima pristatyti;

Pagrindimas

Keleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba (vadinamoji pagalba natūra), jei vėluojama ilgai ir jei tai fiziškai įmanoma. Pagalba natūra – maistas, gaivinamieji gėrimai ir net apgyvendinimas viešbutyje arba kitur, jei laukiant tolesnės kelionės gali tekti apsinakvoti, kaip tai numatyta kitų rūšių transportui taikomuose keleivių teisių teisės aktuose. Jei transporto priemonės nebebūtų galima naudoti, keleiviai turi teisę būti pervežti į tinkamą laukimo vietą ir (arba) stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cd) keleiviams pasiūloma apgyvendinimas viešbutyje arba kitur ir transportas kelionei tarp stoties ir nakvynės vietos, jei prieš tęsiant kelionę prireikia apsinakvoti;

Pagrindimas

Keleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba (vadinamoji pagalba natūra), jei vėluojama ilgai ir jei tai fiziškai įmanoma. Pagalba natūra – maistas, gaivinamieji gėrimai ir net apgyvendinimas viešbutyje arba kitur, jei laukiant tolesnės kelionės gali tekti apsinakvoti, kaip tai numatyta kitų rūšių transportui taikomuose keleivių teisių teisės aktuose. Jei transporto priemonės nebebūtų galima naudoti, keleiviai turi teisę būti pervežti į tinkamą laukimo vietą ir (arba) stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ce) jei miesto ir (ar) tolimojo susisiekimo autobuso nebebūtų galima naudoti, keleivius pasiūloma pervežti iš neveikiančios transporto priemonės vietos į tinkamą laukimo vietą ir (arba) stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

Pagrindimas

Keleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba (vadinamoji pagalba natūra), jei vėluojama ilgai ir jei tai fiziškai įmanoma. Pagalba natūra – maistas, gaivinamieji gėrimai ir net apgyvendinimas viešbutyje arba kitur, jei laukiant tolesnės kelionės gali tekti apsinakvoti, kaip tai numatyta kitų rūšių transportui taikomuose keleivių teisių teisės aktuose. Jei transporto priemonės nebebūtų galima naudoti, keleiviai turi teisę būti pervežti į tinkamą laukimo vietą ir (arba) stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. 1 dalyje nenumatytais atvejais miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės atsako už atvykimo vėlavimą daugiau nei dvi valandas, jei vėluojama dėl

 

– vairuotojo aplaidumo ir kaltės arba

 

– transporto priemonės techninių gedimų.

 

Tokiais atvejais bent jau:

 

(a) keleiviai turi teisę gauti iki 50 proc. bilieto kainos sudarančią kompensaciją. Bilieto kaina turėtų būti visa kaina, kurią keleivis mokėjo už kelionės dalį, kurią pavėluota atlikti. Kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo;

 

(b) keleiviams suteikiama pagalba, nurodyta šio straipsnio 1 dalies e, f ir g punktuose.

Pagrindimas

Bendra vėlavimo samprata – teigiamo dydžio laiko skirtumas, palyginti su tvarkaraštyje numatytu atvykimo laiku. Net ir laiku išvykęs autobusas gali galų gale pavėluoti, palyginti su tvarkaraščiu, dėl nuo miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės priklausančių priežasčių. Nors miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negali atsakyti už vėlavimą dėl oro ir (arba) eismo sąlygų (force majeure), tačiau negalima paneigti galimybės, kad ji atsakinga už transporto priemonės techninį gedimą ir (arba) vairuotojo darbo sugebėjimus.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonei netaikoma ši atsakomybė, jei kelionė atšaukta arba vėluojama dėl vienos iš šių priežasčių:

 

(a) dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

(b) dėl keleivio aplaidumo; arba

 

(c) dėl trečiosios šalies veiksmų, kurių miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms.

Pagrindimas

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės arba, kai įmanoma, stotis valdančios įstaigos praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją, bet ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar atitinkamai ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo.

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės arba, kai įmanoma, stotis valdančios įstaigos praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją, bet ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar atitinkamai ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo. Ši informacija taip pat prieinamais būdais teikiama neįgaliems ir riboto judumo asmenims.

Pagrindimas

Itin svarbu užtikrinti, kad neįgalūs keleiviai gautų tą pačią svarbią informaciją kaip ir kiti keleiviai.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nė viena šio reglamento nuostata netrukdoma keleiviams siekti žalos, atsiradusios atšaukus transporto paslaugas ar pavėlavus jas suteikti, atlyginimo nacionaliniuose teismuose.

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant keleivių teisės gauti papildomą kompensaciją. Pagal šį reglamentą gautos kompensacijos suma gali būti atimta iš tokios kompensacijos sumos.

Pagrindimas

Šis straipsnis blogai suformuluotas. Jis turi būti suderintas su atitinkama Reglamento (EB) Nr. 261/2004 nuostata ir turėtų būti apimti ribojančią nuostatą, kurią taikant pagal čia svarstomą reglamentą gautos kompensacijos suma gali būti atimta iš bet kokios sumokėtos papildomos kompensacijos sumos.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės bendradarbiauja, kad nustatytų priemones nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kartu dalyvaujant suinteresuotosioms šalims, profesinėms asociacijoms ir vartotojų asociacijoms, keleiviams bei neįgaliesiems. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač daug vėluojant autobusui ir pertraukus arba atšaukus kelionę.

Vežėjai bendradarbiauja, kad nustatytų priemones nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kartu dalyvaujant suinteresuotosioms šalims, profesinėms asociacijoms ir vartotojų asociacijoms, keleiviams bei neįgaliesiems. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač daug vėluojant autobusui ir pertraukus arba atšaukus kelionę, ypatingą dėmesį skiriant keleiviams turintiems specialių poreikių dėl negalios, riboto judumo, ligos, senyvo amžiaus, nėštumo, taip pat apimant mažus vaikus ir lydinčius keleivius.

 

Jei daug vėluojama ir kelionė pertraukiama arba atšaukiama, pirmiausiai pasirūpinama tuo, kad keleiviams būtų suteikta būtina medicinos pagalba, maistas ir gėrimai, taip pat nuolat atnaujinama informacija ir, atitinkamais atvejais, kitos kelionės priemonės ir nakvynė.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stotis valdančios įstaigos ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės pačiu tinkamiausiu būdu per visą kelionę teikia keleiviams reikalingą informaciją. Ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Stotis valdančios įstaigos ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės prieinamais būdais per visą kelionę teikia keleiviams reikalingą informaciją.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą, visame reglamente turėtų būti naudojamas tas pats prieinamų būdų terminas.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės ir stotis valdančios įstaigos užtikrina, kad keleiviams būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą ne vėliau nei jiems išvykstant ir kelionės metu. Informacija suteikiama tinkamiausiu būdu. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams. Į tą informaciją taip pat įtraukiami pagal 27 straipsnio 1 dalį valstybės narės paskirtos vykdymo kontrolės įstaigos duomenys ryšiams palaikyti.

Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės ir stotis valdančios įstaigos užtikrina, kad keleiviams būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą ne vėliau nei jiems išvykstant ir kelionės metu. Informacija suteikiama prieinamais būdais. Į tą informaciją taip pat įtraukiami pagal 27 straipsnio 1 dalį valstybės narės paskirtos vykdymo kontrolės įstaigos duomenys ryšiams palaikyti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą, visame reglamente turėtų būti naudojamas tas pats prieinamų būdų terminas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės nustato skundų nagrinėjimo tvarką, skirtą šiame reglamente numatytoms teisėms ir pareigoms užtikrinti.

1. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonės nustato skundų nagrinėjimo sistemą (tais atvejais, kai jos nėra), prieinamą visiems keleiviams, įskaitant neįgalius ir riboto judumo asmenis, skirtą šiame reglamente numatytoms teisėms ir pareigoms užtikrinti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir nediskriminavimą, būtina užtikrinti, kad visi keleiviai galėtų pasinaudoti savo pateikti skundą.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonė kasmet teikia ataskaitą, kurioje pateikiamas skundų skaičius ir temos, vidutinis skaičius dienų, kurių prireikė atsakyti į skundus ir imtis taisomųjų priemonių.

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti ataskaitą nustatytas taip, kad miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonės skaidriai nagrinėtų skundus, taigi būtų sukurta paskata joms našiai ir veiksmingai nagrinėti skundus. Geležinkelio bendrovės taip pat turi skelbti tokias ataskaitas.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Kiekviena įstaiga imasi keleivių teisėms užtikrinti reikalingų priemonių, įskaitant prieinamumo taisyklių pagal 12 straipsnį atitikimo užtikrinimą. Kiekviena įstaiga nepriklausomai nuo miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių organizuoja savo veiklą, priima finansavimo sprendimus, nustato teisinę struktūrą ir priima sprendimus.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Kiekviena įstaiga imasi keleivių teisėms užtikrinti reikalingų priemonių, įskaitant prieinamumo taisyklių pagal 12 straipsnį atitikimo užtikrinimą. Kiekviena įstaiga nepriklausomai organizuoja savo veiklą, priima finansavimo sprendimus, nustato teisinę struktūrą ir priima sprendimus.

Pagrindimas

Nacionalinės vykdymo kontrolės įstaigos turėtų būti visiškai nepriklausomos, t. y. ne tik nuo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmonių.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Šios įstaigos bendradarbiauja su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų įmones ir vartotojus atstovaujančiomis organizacijomis, įskaitant neįgalius ir riboto judumo asmenis atstovaujančias organizacijas.

Pagrindimas

Nacionalinių vykdymo kontrolės įstaigų bendradarbiavimas su šiomis organizacijomis palengvintų šio reglamento įgyvendinimą ir vykdymą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) apibendrinti skundų duomenys,

(d) apibendrinti skundų duomenys, įskaitant jų svarstymo rezultatus ir svarstymo trukmę,

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų už šio reglamento pažeidimą ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. Valstybės narės Komisijai praneša apie tokias nuostatas ir nedelsdamos suteikia informaciją apie bet kokį vėlesnį pakeitimą, kuriuo daroma įtaka toms nuostatoms.

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų už šio reglamento pažeidimą ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos, kurios galėtų apimti ir nurodymą sumokėti kompensacijas atitinkamam asmeniui, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės Komisijai praneša apie tokias nuostatas ir nedelsdamos suteikia informaciją apie bet kokį vėlesnį pakeitimą, kuriuo daroma įtaka toms nuostatoms.

Pagrindimas

Kompensacija nukentėjusiam asmeniui yra viena iš veiksmingiausių atitikties reglamentui užtikrinimo priemonių, taip pat tai būdas paskatinti keleivius pateikti skundus, jei jie diskriminuojami arba jei pažeidžiamos jų teisės.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jis pradedamas taikyti [praėjus metams nuo jo įsigaliojimo].

2. Jis pradedamas taikyti [praėjus 2 metams nuo jo įsigaliojimo].

Pagrindimas

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų parko pritaikymui šio reglamento reikalavimams (ypač susijusiems su neįgalių ir riboto judumo asmenų vežimu) reikia daugiau laiko.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo b punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

prireikus patekti į tualetą;

jei įmanoma, patekti į tualetą;

Pagrindimas

Skirtingai nuo geležinkelio ir oro transporto, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų ekipažą daugeliu atvejų sudaro vienas darbuotojas, kuris vairuodamas negali suteikti pagalbos autobuse nesukeldamas pavojaus keleivių saugumui.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo b punkto 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– į miesto ar tolimojo susisiekimo autobusą pasiimti pripažintą šunį vedlį;

jei galima, į miesto ar tolimojo susisiekimo autobusą pasiimti pripažintą šunį vedlį;

Pagrindimas

Gali kilti saugos problemos, be to, kai kurios valstybės narės taiko gyvūnų (įskaitant šunų vedlių) judėjimo kertant jų sienas apribojimus.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo b dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– būdų, kaip lydėti akluosius ir silpnaregius keleivius bei kaip elgtis su pripažintais gyvūnais vedliais ir juos vežti;

– būdų, kaip lydėti akluosius ir silpnaregius keleivius bei kaip elgtis su pripažintais gyvūnais vedliais ir juos vežti, atsižvelgiant į tai, kad šunys vedliai apmokyti klausyti tik savo šeimininko komandų ir kad darbuotojai neturėtų su jais kontaktuoti jiems atliekant darbą;

Pagrindimas

Šunims vedliams turėtų būti leista lydėti šeimininką ir jiems atliekant darbą darbuotojai neturėtų su jais kontaktuoti. Šunys vedliai apmokyti klausyti tik savo šeimininko komandų.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Reglamentas (EEB) Nr. 684/92 (iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 11/98) kartu su Reglamentu (EB) Nr. 12/98 leido sukurti bendrą tarptautinio keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais rinką. Šis liberalizavimas davė daug naudos europiečiams, pavyzdžiui, didesnį kelionių vietų pasirinkimą ir patrauklias kainas. Jis taip pat prisidėjo prie nuolatinio šio sektoriaus augimo nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio. Komisijos paskaičiavimais, šiandien tarptautiniu miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transportu naudojasi 72,8 mln. keleivių per metus.

Vis dėlto liberalizuojant transporto paslaugas ir didėjant kelionių skaičiui ne visuomet buvo imamasi tinkamų keleivių teisių apsaugos priemonių. Kadangi keleivių daugėja, jie dažnai atsiduria sudėtingoje padėtyje dėl atšauktų kelionių, kai parduodama daugiau bilietų, negu yra vietų, pametus bagažą ir dėl vėlavimo. Visų pirma miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams neužtikrinamos tokios pačios teisės kaip kitų transporto rūšių, ypač oro transporto, keleiviams.

Tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės dar nėra reglamentuojamos Bendrijos teisės aktais, todėl vartotojai visiškai priklauso nuo nacionalinių atsakomybės sistemų. Tačiau miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių apsauga (pvz., operatorių atsakomybės, kompensacijų dėl vėlavimo ir atšaukiamų kelionių, įsipareigojimo teikti informaciją, skundų nagrinėjimo, pagalbos neįgaliems asmenims ir kt. atžvilgiais) įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Be to, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transportas nėra lygiavertis palyginti su kitomis transporto rūšimis, ypač oro ir geležinkelių transportu, kur keleiviams jau užtikrintas arba bus užtikrintas aukštas ir visoje ES vienodas apsaugos lygis.

Komisijos pasiūlymas

Atsižvelgiant į jau minėtus aspektus, pasiūlymu pirmiausia siekiama įtvirtinti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teises, siekiant didinti sektoriaus patrauklumą ir sudaryti vienodas sąlygas įvairių valstybių narių vežėjams ir įvairioms transporto rūšims. Trumpai tariant, pasiūlyme numatoma:

atsakomybė keleivių mirties arba sužalojimo atveju. Siūloma nustatyti neribotą autobusų įmonių atsakomybę. Be to, tam tikromis sąlygomis įmonės įvykus avarijai negalėtų ginčyti tam tikro dydžio nuostolių (privalomoji atsakomybė). Keleiviai taip pat turi teisę gauti išmokas avansu siekiant spręsti ekonominius sunkumus, kuriuos jie arba jų šeimų nariai patiria dėl mirties arba kūno sužalojimo.

kompensacija ir parama atšaukus kelionę arba vėlavimo atveju. Pasiūlyme numatoma, kad įmonės būtų įpareigotos teikti keleiviams tinkamą informaciją ir kitas reikiamas paslaugas priimtinomis sąlygomis arba kitais atvejais – išmokėti kompensaciją.

riboto judumo asmenų teisės. Pasiūlymu draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl neįgalumo arba riboto judumo užsakant kelionės bilietus ir laipinant į transporto priemonę ir nustatomos taisyklės, pagal kurias įmonės įsipareigoja nemokamai teikti pagalbą. Be to, iš jų reikalaujama atitinkamai mokyti darbuotojus.

skundų nagrinėjimas ir žalos atlyginimas. Valstybės narės turėtų paskirti vykdymo kontrolės įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Jei keleivis mano, kad kokios nors jo teisės buvo pažeistos, jis gali pateikti įmonei skundą. Jei atsakymas jo netenkina, jis gali pateikti skundą nacionalinei vykdymo kontrolės įstaigai.

Bendras vertinimas

Pranešėja labai palankiai vertiną pasiūlymą ir pritaria principui, kad keleiviai privalo turėti vienodas teises neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies transportu jie naudojasi. Todėl svarbu užtikrinti, kad laikomasi jau esamų teisės aktų, reglamentuojančių oro ir geležinkelių transportą, taip pat pasiūlymo dėl jūrų transporto keleivių teisių. Kita vertus, būtina atsižvelgti į specifines miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto savybes ir atitinkamai taikyti jam tam tikrus reikalavimus. Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti šių tikslų (kartais tarpusavyje nesutampančių) pusiausvyrą. Galiausiai pranešėja mano, kad kai kurios pasiūlymo nuostatoms reikia paaiškinimų.

Atsižvelgdama į įtemptą pirmojo svarstymo, vykstančio baigiantis Parlamento kadencijai, grafiką, pranešėja išsamiai svarstys pasiūlymą toliau ir, jei reikės, vėliau siūlys kitus pakeitimus.

Pranešėjos rekomendacijos

Atsižvelgdama į anksčiau pateiktas svarstymus, pranešėja, be kitų, siūlo šiuos Komisijos pasiūlymo pakeitimus:

miestų, priemiesčių ir regionų transportas. Kai kurie pasiūlyme pateikti reikalavimai neatitinka specifinių miesto, priemiesčių ir regionų transporto poreikių ir ypatybių, nes visų pirma jie taikomi tolimosioms ir tarptautinėms kelionėms. Todėl turėtų būti numatyta galimybė atleisti valstybes nares nuo Reglamento nuostatų laikymosi su sąlyga, kad jos taikys kitas reguliavimo priemones, kuriomis užtikrinamas panašus keleivių teisių apsaugos lygis.

privalomoji atsakomybė. Pranešėja mano, kad viršutinė riba turi būti panaši kaip ir kitoms transporto rūšims, ir todėl iš esmės pritaria siūlomai 220 000 eurų sumai. Kita vertus, šią nuostatą būtina suderinti su Direktyvos 2005/12/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo 2 straipsniu, kuriuo privalomoji atsakomybė kiekvienos avarijos atveju apribojama 5 milijonais eurų. Šitaip galima išvengti pernelyg didelės atsakomybės už nuostolius, jei jų patyrė daug keleivių.

neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės. Skirtingai nuo oro transporto, neatrodo, kad autobusų įmonėms būtina numatyta galimybę atsisakyti išankstinio bilietų užsakymo neįgaliems asmenims remiantis saugumo reikalavimais. Dėl to siūloma išbraukti 11 straipsnio 1 dalies a punktą. Kitos 11 straipsnio 1 dalies b punkto 2 ir 4 nuostatos turėtų būti suderintos su pasiūlymo dėl jūrų transporto keleivių teisių formuluote. Todėl būtų gerai užtikrinti, kad galimybės užsisakyti bilietus taisyklės būtų nustatytos bendradarbiaujant su neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis. Kitais pranešėjos pasiūlymais atsižvelgiama į tai, kad autobuse paprastai yra vienas darbuotojas – vairuotojas, kuris kelionės metu (t. y. vairuodamas) ne visuomet gali padėti.

išlaidų atlyginimas ir kompensavimas. Siūloma patikslinti šį straipsnį. Kelionės atšaukimo arba ilgo vėlavimo atveju autobusų įmonės turėtų būti įpareigotos atlyginti bilieto kainą, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka su pasiūlymu nemokamai pasinaudoti kitų transporto rūšių paslaugomis. Kompensacija, kuri išmokama dėl to, kad įmonė nesuteikė kitų paslaugų arba tinkamos informacijos, turėtų būti 50 % (ne 100 %) bilieto kainos, nes bilieto kaina būtų kompensuojama atskirai.

informacija keleiviams ir skundų nagrinėjimas. Pranešėja pabrėžia, kad informacija turėtų būti teikiama prieinama forma. Be to, ji siūlo nustatyti reikalavimą skelbti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto metinę ataskaitą apie išnagrinėtus skundus. Tai paskatintų veiksmingiau ir efektyviau nagrinėti skundus.

įsigaliojimas. Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto sektoriui būtų sudėtinga įgyvendinti šio Reglamento reikalavimus, ypač teikti tinkamą pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims ir užtikrinti būtiną darbuotojų mokymą. Todėl pranešėja siūlo, kad šiam sektoriui suteikti dar vienus metus prisitaikyti kol Reglamentas įsigalios.

kiti paaiškinimai. Jie, be viso kito, apima tam tikras apibrėžtis (transporto sutartie, bilietų pardavėjo ir kelionių operatoriaus) ir vykdomųjų institucijų nepriklausomumą bei jų bendradarbiavimą su autobusų įmonėmis ir vartotojų organizacijomis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės

Nuorodos

COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.12.2008

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.12.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Schroedter

Pateikimo data

6.4.2009