Ziņojums - A6-0250/2009Ziņojums
A6-0250/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

6.4.2009 - (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Gabriele Albertini

Procedūra : 2008/0237(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0250/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

(COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0817),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. panta 1. punktu, atbilstīgi kuram Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0469/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0250/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Dalībvalstīm jābūt iespējai pilsētas, piepilsētas un reģionālo transportu atbrīvot no šīs regulas noteikumiem, ja tās nodrošina līdzīgu pasažieru tiesību līmeni ar alternatīviem regulatīviem pasākumiem. Šajos pasākumos jāņem vērā pasažieru hartas multimodāliem sabiedriskā transporta tīkliem, kuri attiecas uz jautājumiem, kas izklāstīti šīs regulas 1. pantā. Komisijai būtu jāizskata iespēja noteikt kopīgu pasažieru tiesību kopumu pilsētas, piepilsētas un reģionālajam transportam, kas aptver visus transporta veidus, un jāiesniedz Parlamentam ziņojums, vajadzības gadījumā to papildinot ar normatīvu priekšlikumu.

Pamatojums

Pasažieru hartas attiecībā uz vietējo transportu aptver visus dažādos transporta veidus multimodālos sabiedriskā transporta tīklos. Pilsētas, piepilsētas un reģionālie autobusu pakalpojumi ļoti bieži ir daļa no šiem tīkliem. Eiropas Komisijai autobusu, vietējā dzelzceļa (tā saucamais “vieglais dzelzceļš, metro, tramvajs u. c.”) un citi vietējie transporta veidi būtu jāaplūko kopumā (viena biļete visiem veidiem, kopēja izmantotā telpa utt.).

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) Dalībvalstīm jāatbalsta pasažieru hartu izstrāde pilsētas, piepilsētas un reģionālajiem autobusu pakalpojumiem, kurās izklāstītas autobusu transporta uzņēmumu saistības uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un labāk apmierināt savu pasažieru vajadzības.

Pamatojums

Būtu jāveicina tas, ka autobusu transporta uzņēmumi brīvprātīgi uzņemas saistības un pieņem pasažieru hartas (nodomu deklarācijas), ņemot vērā pilsētas, piepilsētas un reģionālo pakalpojumu īpatnības vietās, kur tie tiek sniegti.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c) ES pasākumos, lai uzlabotu pasažieru tiesības autobusu transporta nozarē, jāņem vērā šīs nozares īpatnības, kuru galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi.

Pamatojums

Eiropas autobusu transporta nozarē dominē mazie un vidējie privātie uzņēmumi. Ir nepieciešami lieli personāla un finanšu līdzekļi, un šādi uzņēmumi izjūt pastāvīgu spiedienu sasniegt noteiktus rezultātus, jo tie skar īpašnieka reputāciju — galu galā šo īpašnieku var viegli identificēt un viņam ir personīgi jāatbild par nepareiziem lēmumiem. Vidēja lieluma uzņēmumi parasti ir cieši saistīti ar galapatērētāju. Tiem ir ikdienas, tieši kontakti ar saviem klientiem un ciešas saiknes ar vietējām kopienām. Lēmumus pieņem ātri.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Pasažieri, kuriem radies kaitējums negadījumā, uz ko attiecas apdrošināšanas garantija, savas prasības par zaudējumu atlīdzību iesniedz, pirmkārt, autobusu transporta uzņēmumam, kā norādīts šajā regulā, un apdrošināšanas sabiedrībā var vērsties tikai tad, ja uzņēmums attiecīgajā gadījumā nespēj rīkoties.

Pamatojums

Šī apsvēruma mērķis ir novērst divkāršas zaudējumu atlīdzības prasības, jo prasības dažos gadījumos var vienlaikus nosūtīt gan transporta uzņēmumam, gan tā apdrošināšanas sabiedrībai.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Autobusu transporta uzņēmumiem speciāli jāapmāca darbinieki, lai viņi varētu pienācīgi palīdzēt invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šāda apmācība būtu jāparedz atbilstīgi Direktīvai 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību. Dalībvalstīm iespēju robežās būtu jāatbalsta autobusu transporta uzņēmumi atbilstošu apmācības programmu izveidē.

Pamatojums

Ir atbilstoši saistībā ar apmācību norādīt atsauci uz Direktīvu 2003/59/EK. Turklāt ir svarīgi, ka dalībvalstis palīdz autobusu transporta nozarei atbilstošu apmācības programmu izveidē.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lemjot par jaunu termināļu projektēšanu un veicot ievērojamu renovāciju, pārvaldes iestādēm vajadzētu iespēju robežās ņemt vērā invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības. Jebkurā gadījumā autobusu termināļu pārvaldes iestādēm vajadzētu izveidot punktus, kur šādas personas var ziņot par savu ierašanos un nepieciešamību pēc palīdzības.

(8) Lemjot par jaunu termināļu projektēšanu un veicot ievērojamu renovāciju, pārvaldes iestādēm vajadzētu bez izņēmuma ņemt vērā invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības. Jebkurā gadījumā autobusu termināļu pārvaldes iestādēm vajadzētu izveidot punktus, kur šādas personas var ziņot par savu ierašanos un nepieciešamību pēc palīdzības.

Pamatojums

Lai personām ar invaliditāti nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un novērstu to diskriminēšanu, ir svarīgi, lai visos jaunajos termināļos un visos lielākajos renovācijas projektos tiktu ņemti vērā tādi principi kā “projektēšana visiem”. Tas atbilst noteikumiem, kas paredzēti ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, kuru Eiropas Kopiena ir parakstījusi.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Tāpat arī autobusu transporta uzņēmumiem šādas vajadzības jāņem vērā, lemjot par jaunu un renovētu transportlīdzekļu projektēšanu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Dalībvalstīm vajadzētu uzlabot pastāvošo infrastruktūru, kur tas nepieciešams, lai autobusu transporta uzņēmumi varētu nodrošināt piekļuvi invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī sniegt atbilstošu palīdzību.

Pamatojums

Joprojām trūkst invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piemērotas infrastruktūras gan termināļos gan pieturās maršruta garumā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c) ES pasākumos bezšķēršļu mobilitātes uzlabošanai, kā prioritāte būtu jāveicina bezšķēršļu piekļuve autobusu termināļiem un pieturām.

Pamatojums

Eiropas Savienības COST 349 projektā tika konstatēts, ka autobusu termināļos un atpūtas vietās un pieturās trūkst aprīkojuma invalīdiem. Kamēr visur nav nodrošināts invalīdiem piemērots bezšķēršļu aprīkojums, bezšķēršļu piekļuvei nav nekādas jēgas.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8d) Saskaņā ar COST 349 projekta secinājumiem Komisijai ir jāierosina pasākumi, lai ieviestu pieejamu un visā ES sasarbspējīgu infrastruktūru autobusu termināļos un pieturās.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas pārvietojas ar autobusu, nediskriminēšanu un viņiem sniedzamo obligāto palīdzību;

(3) bezšķēršļu piekļuvi invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas pārvietojas ar autobusu, viņu nediskriminēšanu un viņiem sniedzamo obligāto palīdzību;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs regulas noteikumiem pilsētas, piepilsētas un reģionālo transportu, uz ko attiecas dalībvalstu līgumi par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ja šādi līgumi nodrošina tādu pasažieru tiesību līmeni, kāds paredzēts šajā regulā.

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs regulas noteikumiem pilsētas, piepilsētas un reģionālo transportu, ja tās nodrošina, ka šie mērķi tiek sasniegti, izmantojot alternatīvus reglamentējošus pasākumus, ņemot vērā pilsētas, piepilsētas un reģionālā transporta īpašās pazīmes, vienlaikus nodrošinot tādu pasažieru tiesību līmeni, kāds paredzēts šajā regulā.

Pamatojums

Pilsētas, piepilsētas un reģionālais transports ir ļoti specifisks (nav iepriekšējas rezervācijas, tiek izmantoti braukšanas dokumenti dienai, nedēļai, mēnesim un gadam, tam ir daudz pieturu, tiek pārvadāti daudzi bagāžas veidi). Tomēr dalībvalstīm jābūt iespējai uz šiem transporta veidiem neattiecināt šajā regulā noteiktās prasības, ja dalībvalstis veic alternatīvus pasākumus, lai nodrošinātu pasažieru tiesību aizsardzības līdzvērtīgu līmeni.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) “pārvadājuma līgums” ir līgums par pārvadājumu veikšanu, kuru autobusu transporta uzņēmums vai tā pilnvarots biļešu pārdevējs un pasažieris noslēdz par viena vai vairāku pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;

(4) “pārvadājuma līgums” ir līgums par pārvadājumu veikšanu, kuru autobusu transporta uzņēmums un pasažieris noslēdz par viena vai vairāku pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no tā, vai biļete pirkta no pārvadātāja, ceļojuma rīkotāja, vai biļešu pārdevēja;

Pamatojums

Biļešu pārdevēji vai mazumtirgotāji neslēdz pārvadājuma līgumus, ne arī tos pārdod savā vārdā. Viņi tikai organizē pārvadājuma līguma noslēgšanu starp klientu un organizētāju/transporta uzņēmumu.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) “biļešu pārdevējs” ir jebkurš autobusu pārvadājumu pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai nu autobusu transporta uzņēmumu vārdā, vai pats savā vārdā;

(6) “biļešu pārdevējs” ir jebkurš starpnieks, kas pārdod autobusu pārvadājumu pakalpojumus vai nu autotransporta uzņēmuma vai ceļojuma rīkotāja vārdā, tostarp tos pakalpojumus, kuri pārdoti kā komplekta daļa,

Pamatojums

Biļešu pārdevēji vai mazumtirgotāji neslēdz pārvadājuma līgumus, ne arī tos pārdod savā vārdā. Viņi tikai organizē pārvadājuma līguma noslēgšanu starp klientu un organizētāju transporta uzņēmumu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) “ceļojuma rīkotājs” ir organizētājs vai mazumtirgotājs Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē;

(7) “ceļojuma rīkotājs” ir organizētājs Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 2. punkta izpratnē;

Pamatojums

Rīkotāji un mazumtirgotāji ir divas atsevišķas grupas. Ceļojumu rīkotāji ir ceļojumu organizētāji, kas savā vārdā klientiem gan tieši, gan, izmantojot mazumtirgotājus, pārdod ceļojumu komplektus. Savukārt mazumtirgotājs ir starpnieks, proti, viņš tikai organizē līguma noslēgšanu starp rīkotāju un klientu, bet viņš nav līgumslēdzēja puse.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) “atcelšana” ir tāda pakalpojuma nesniegšana, kurš bijis iepriekš paredzēts un kuru rezervējis vismaz viens pasažieris;

(11) “atcelšana” ir tāda konkrēta pakalpojuma nesniegšana, kurš bijis iepriekš paredzēts un kuru faktiski rezervējis vismaz viens pasažieris;

Pamatojums

Definīcija ir jāprecizē, lai nepieļautu, ka šo noteikumu ļaunprātīgi izmanto pasažieri ar dienas, mēneša vai gada biļetēm.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) „pieejams formāts” nozīmē, ka visiem pasažieriem pieejama viena un tā pati informācija, izmantojot tekstu, Braila rakstu, audio, video un/vai elektroniskā veidā.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt “pieejama formāta” definīciju, jo šī terminoloģija tiks izmantota visā tekstā.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar šo nodaļu autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi pasažiera nāve, viņam radīts miesas bojājums vai garīgs kaitējums, ko nodarījuši nelaimes gadījumi, kas notikuši autobusu transporta pakalpojumu darbības rezultātā un laikā, kad pasažieris atradies transportlīdzeklī, kā arī iekāpšanas un izkāpšanas laikā.

1. Saskaņā ar šo nodaļu autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi pasažiera nāve vai viņam radīts miesas bojājums, ko nodarījuši nelaimes gadījumi, kas notikuši autobusu transporta pakalpojumu darbības rezultātā un laikā, kad pasažieris atradies transportlīdzeklī, kā arī iekāpšanas un izkāpšanas laikā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Autobusu transporta uzņēmumu atbildībai par kaitējumu nav piemērojami nekādi finansiāli ierobežojumi neatkarīgi no tā, vai tie noteikti likumā, konvencijā vai līgumā.

2. Autobusu transporta uzņēmumu civiltiesiskai atbildībai par kaitējumu nav piemērojami nekādi finansiāli ierobežojumi neatkarīgi no tā, vai tie noteikti likumā, konvencijā vai līgumā.

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir nepieļaut pārpratumus un precizēt, ka neierobežota ir nevis strikta atbildība (“nepārvarama vara”), bet gan civiltiesiskā atbildība.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Autobusu transporta uzņēmums neizslēdz un neierobežo tā atbildību par jebkādiem kaitējumiem līdz EUR 220 000 apmērā, pierādot, ka tas veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus atbilstoši 4. punkta a) apakšpunktam.

3. Neskarot valsts atbildības sistēmas, kuras ir labvēlīgākas pasažieriem, autobusu transporta uzņēmums neizslēdz un neierobežo tā atbildību par jebkādiem kaitējumiem līdz EUR 220 000 apmērā, pierādot, ka tas veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus atbilstoši 4. punkta a) apakšpunktam un saskaņā ar Direktīvas 2005/14/EK attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu lietošanu 2. pantu;

Pamatojums

Ir nepieciešams iekļaut vispārēju maksimālo robežu attiecībā uz stingru atbildību par vienu nelaimes gadījumu, kas atbilstīgi Direktīvai 2005/14/EK noteikta EUR 5 miljoni apmērā.

Regula nedrīkst pasliktināt nosacījumus pasažieriem nevienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) ja nelaimes gadījumu izraisījuši apstākļi, kas nav saistīti ar autobusu transporta pakalpojumu darbību un no kura autobusu transporta uzņēmums nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, un kura sekas tas nav spējis novērst;

(a) ja nelaimes gadījumu izraisījuši apstākļi, kas nav saistīti ar autobusu transporta pakalpojumu darbību un no kura pārvadātājs nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, vai kura sekas tas nav spējis novērst;

Pamatojums

Pašreizējais formulējums rada gandrīz nepārvaramu barjeru.

Autobusu transporta uzņēmumu nevar būt atbildīgs par visiem apstākļiem, kas ir ārpus tā kontroles un atbildības jomas. Tāpēc jāparedz iespēja atbrīvot no atbildības, ja vainīga ir trešā persona.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pasažieru nāves, miesas bojājuma vai jebkāda cita pasažieriem nodarīta fiziska vai garīga kaitējuma gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums, kas noticis autobusu transporta pakalpojumu darbības dēļ, autobusu transporta uzņēmums bez kavēšanās un ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc uz kompensāciju tiesīgās fiziskās personas identitātes noskaidrošanas izmaksā tādus avansa maksājumus, kādi nepieciešami, lai apmierinātu tūlītējās finansiālās vajadzības, pamatojoties uz proporcionalitāti nodarītajam kaitējumam.

1. Pasažieru nāves vai jebkāda cita pasažieriem nodarīta miesas bojājuma gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums, kas noticis autobusu transporta pakalpojumu darbības dēļ, un ja pasažierim nav nekādas citas ceļojumu apdrošināšanas polises, autobusu transporta uzņēmums bez kavēšanās un piecpadsmit dienu laikā pēc uz kompensāciju tiesīgās fiziskās personas identitātes noskaidrošanas izmaksā tādus avansa maksājumus, kādi nepieciešami, lai apmierinātu tūlītējās finansiālās vajadzības, pamatojoties uz proporcionalitāti nodarītajam kaitējumam, ja pastāv prima facie pierādījumi par cēloņiem, kas piedēvējami transporta uzņēmumam.

Pamatojums

Pirmos maksājumus, ja noticis negadījums, valsts līmenī jau nodrošina ceļojumu apdrošināšanas polises.

Nebūtu taisnīgi uzlikt transporta uzņēmumiem automātisku pienākumu veikt tūlītējus korektīvus pasākumus, kamēr vēl nav noteikts, kas tieši ir atbildīgs, izņemot tad, ja pastāv pierādījumi par tiešu atbildību.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Avanss nenozīmē atbildības atzīšanu, un to var atskaitīt no summām, ko izmaksā vēlāk saskaņā ar šo regulu, bet avanss nav jāatlīdzina, izņemot gadījumus, kad kaitējums ticis nodarīts pasažiera nolaidības vai vainas dēļ, vai ja avansu saņēmusī persona nav tā persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju.

3. Avanss nenozīmē atbildības atzīšanu, un to var atskaitīt no summām, ko izmaksā vēlāk saskaņā ar šo regulu, bet avanss nav jāatlīdzina, izņemot gadījumus, kad kaitējums ticis nodarīts pasažiera nolaidības vai vainas dēļ, vai ja avansu saņēmusī persona nav tā persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, vai ja faktiski radītie kaitējumi ir mazāki par avansa maksājuma summu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja autobusu transporta uzņēmums pierāda, ka kaitējums nodarīts vai veicināts pasažiera vainas vai nolaidības dēļ, autobusu transporta uzņēmums tiek pilnībā vai daļēji atbrīvots no atbildības pret kompensācijas prasītāju tādā mērā, kādā šī vaina vai nolaidība izraisījusi vai veicinājusi kaitējumu.

3. Autobusu transporta uzņēmums nav atbildīgs par nozaudēšanu vai bojājumiem saskaņā ar 1. un 2. punktu:

 

(a) ja nozaudēšanu vai bojājumus izraisījuši apstākļi, kas nav saistīti ar autobusu transporta pakalpojumu darbību un no kura autobusu transporta uzņēmums nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, un kura sekas tas nav spējis novērst;

 

(b) ciktāl nozaudēšana vai bojājumi notikuši pasažiera vainas vai nolaidības dēļ.

Pamatojums

Autobusu transporta uzņēmumu nevar saukt pie atbildības pilnīgi par visiem apstākļiem, kas ir ārpus tā atbildības jomas un kontroles. Tāpēc jāparedz iespēja atbrīvot no atbildības nepārvaramas varas dēļ.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) lai pildītu piemērojamās drošības prasības, ko paredz starptautiski, Kopienas vai dalībvalstu tiesību akti, vai lai pildītu drošības prasības, ko noteikusi iestāde, kas attiecīgajam autobusu transporta uzņēmumam izdevusi darbības atļauju,

svītrots

Pamatojums

Pašlaik nav tādu tiesību aktu, kuros būtu prasīts, lai autobusu transporta uzņēmums samazinātu invalīdu pārvadājumus drošības apsvērumu dēļ. Tāpēc būtu bīstami pieņemt šādus tiesību aktus, jo tas pavērtu ceļu papildu diskriminācijai un būtu pretrunā ar šīs regulas mērķiem.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) gadījumos, kad transportlīdzekļa izmēra dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām uzņemšana vai pārvadāšana ir fiziski neiespējama.

(b) gadījumos, kad transportlīdzekļa dizaina dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām uzņemšana vai pārvadāšana ir fiziski vai faktiski neiespējama.

Pamatojums

Daudzi autobusu termināļi un jo īpaši autobusu pieturas vēl nav pārprojektētas, lai tās padarītu piemērotākas pasažieriem ar invaliditāti. Turklāt atšķirībā no situācijas gaisa un dzelzceļa transporta nozarēs autobusa apkalpe parasti ir tikai viens vadītājs, kas acīmredzamu drošības iemeslu dēļ nevar brauciena laikā sniegt palīdzību. Eiropas autobusu transporta operatori, kuru lielākā daļa ir mazi un vidēji uzņēmumi, vienkārši nevar atļauties nodarbināt otru vadītāju vai pavadoni.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) ja transportlīdzeklis vai infrastruktūra izbraukšanas vai ierašanās vietā vai pa ceļam nav aprīkota tā, lai nodrošinātu invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām drošu pārvadāšanu.

Atsakoties pieņemt rezervāciju pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji pēc iespējas cenšas, lai attiecīgajai personai piedāvātu pieņemamu alternatīvu.

Atsakoties pieņemt rezervāciju pirmās daļas a) vai ba) apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji pēc iespējas cenšas, lai attiecīgajai personai piedāvātu pieņemamu alternatīvu.

Pamatojums

Daudzi autobusu termināļi un jo īpaši autobusu pieturas vēl nav pārprojektētas, lai tās padarītu piemērotākas pasažieriem ar invaliditāti. Turklāt atšķirībā no situācijas gaisa un dzelzceļa transporta nozarēs autobusa apkalpe parasti ir tikai viens vadītājs, kas acīmredzamu drošības iemeslu dēļ nevar brauciena laikā sniegt palīdzību. Eiropas autobusu transporta operatori, kuru lielākā daļa ir mazi un vidēji uzņēmumi, vienkārši nevar atļauties nodarbināt otru vadītāju vai pavadoni.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai atteikta uzņemšana transportlīdzeklī tās invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, piedāvā tiesības uz atlīdzinājumu un atbilstošus alternatīvus transporta pakalpojumus braucienam līdz galamērķim salīdzināmā termiņā.

2. Invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai atteikta uzņemšana transportlīdzeklī tās invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, piedāvā tiesības uz atlīdzinājumu vai atbilstošus alternatīvus transporta pakalpojumus braucienam līdz galamērķim salīdzināmā termiņā.

Pamatojums

Šķiet, ka Komisijas priekšlikuma formulējumā ir kļūda. Tiesības uz atlīdzinājumu nebūtu jānodrošina, ja ir nodrošināts alternatīvs transports. Šī grozījuma formulējums tiek saskaņots ar priekšlikumu attiecībā uz pasažieru tiesībām, izmantojot jūras transportu.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar noteikumiem, kas atbilst 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem, autobusu transporta uzņēmumi, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var pieprasīt, lai invalīdus vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām pavada kāda cita persona, kura spēj sniegt šim invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešamo palīdzību.

3. Autobusu transporta uzņēmumi, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var pieprasīt, lai invalīdus vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām pavada kāda cita persona, kura spēj sniegt šim invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešamo palīdzību, ja:

 

(a) ir izpildīti 1. punkta a) un ba) punktā minētie nosacījumi vai

 

(b) attiecīgā transportlīdzekļa apkalpi veido tikai viena persona, kura vada šo transportlīdzekli un kura nespēj invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām sniegt I pielikumā noteikto palīdzību.

Pamatojums

Atšķirībā no gaisa un dzelzceļa transporta nozares autobusa apkalpe parasti ir tikai viens vadītājs, kas acīmredzamu iemeslu dēļ nevar brauciena laikā sniegt palīdzību. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas dominē Eiropas autobusu transporta nozarē, nevar atļauties nodarbināt otru vadītāju vai pavadoni.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja autobusu transporta uzņēmums vai biļešu pārdevēji, vai ceļojuma rīkotājs piemēro 1. punktā noteikto atkāpi, tie nekavējoties informē invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par iemesliem vai pēc pieprasījuma informē to rakstveidā piecu dienu laikā pēc atteikuma veikt rezervāciju.

4. Ja autobusu transporta uzņēmums vai biļešu pārdevēji, vai ceļojuma rīkotājs piemēro 1. punktā noteikto atkāpi, tie nekavējoties informē invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām par iemesliem vai pēc pieprasījuma informē to rakstveidā piecu dienu laikā pēc pieprasījuma.

Pamatojums

Šī grozījuma formulējums tiek saskaņots ar Regulu 1107/2006/EK par pasažieru tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Autobusu transporta uzņēmumi ar invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām organizāciju pārstāvju un 27. pantā minēto izpildiestāžu aktīvu līdzdalību izveido nediskriminējošus pieejamības noteikumus attiecībā uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamām drošības prasībām. Šajos noteikumos ietilpst visu attiecīgā autobusu pārvadājumu pakalpojuma piekļuves nosacījumi, tostarp attiecībā uz ekspluatēto transportlīdzekļu pieejamību un aprīkojumu autobusā.

1. Autobusu transporta uzņēmumi, sadarbojoties ar invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām organizāciju pārstāvjiem un 27. pantā minētajām izpildiestādēm, izveido nediskriminējošus pieejamības noteikumus attiecībā uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī viņus pavadošo personu pārvadāšanu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamām drošības prasībām. Šajos noteikumos ietilpst visu attiecīgā autobusu pārvadājumu pakalpojuma piekļuves nosacījumi, tostarp attiecībā uz ekspluatēto transportlīdzekļu pieejamību un aprīkojumu autobusā, un uzstādīto palīdzības aprīkojumu.

Pamatojums

Noteikumus vajadzētu izstrādāt, sadarbojoties ar pārstāvju organizācijām.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētos noteikumus autobusu transporta uzņēmumi vai biļešu pārdevēji dara publiski pieejamus vismaz rezervācijas brīdī, pienācīgā veidā un tajā pašā valodā, kurā parasti sniedz informāciju pasažieriem. Sniedzot minēto informāciju, īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētos noteikumus autobusu transporta uzņēmumi vai biļešu pārdevēji dara publiski pieejamus vismaz rezervācijas brīdī, pieejamā formātā un tajā pašā valodā, kurā parasti sniedz informāciju pasažieriem. Sniedzot minēto informāciju, īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka šī informācija tiek sniegta pieejamā formātā. Šīs izmaiņas jāattiecina uz visu tekstu.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc pieprasījuma autobusu pārvadājumu uzņēmumi dara pieejamus starptautiskos, Kopienas vai valsts tiesību aktus, kas nosaka drošības prasības, uz kurām balstīti nediskriminējošas piekļuves noteikumi.

3. Pēc pieprasījuma autobusu pārvadājumu uzņēmumi nekavējoties dara pieejamus starptautiskos, Kopienas vai valsts tiesību aktus, kas nosaka drošības prasības, uz kurām balstīti nediskriminējošas piekļuves noteikumi. Tie jāsniedz pieejamā formātā.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai šie noteikumi tiktu sniegti invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām pieejamā formātā un lai tos var sniegt tūlīt pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Autobusu transporta uzņēmumi, to biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji nodrošina, lai invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piemērotā un pieejamā formātā būtu piekļuve visai atbilstošajai informācijai attiecībā uz pārvadāšanas apstākļiem, informācijai par braucienu un informācijai par pakalpojumu pieejamību, tostarp tiešsaistes rezervācijai un informācijai.

5. Autobusu transporta uzņēmumi, to biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji nodrošina, lai invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, kuri nespēj ceļot bez palīdzības, piemērotā un pieejamā formātā būtu piekļuve visai atbilstošajai informācijai attiecībā uz pārvadāšanas apstākļiem, informācijai par braucienu un informācijai par pakalpojumu pieejamību, tostarp tiešsaistes rezervācijai un informācijai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidrību un konsekvenci, visā regulā jāizmanto viena un tā pati terminoloģija attiecībā uz pieejamu formātu.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Termināļu pārvaldes iestādes un autobusu transporta uzņēmumi nodrošina invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atbilstošu bezmaksas palīdzību, kā noteikts I pielikumā, pirms brauciena, tā laikā un pēc brauciena.

1. Termināļu pārvaldes iestādes un autobusu transporta uzņēmumi nodrošina invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atbilstošu bezmaksas palīdzību, kā noteikts I pielikumā, pirms un pēc brauciena un, ja iespējams, tā laikā. Palīdzību pielāgo invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām individuālajām vajadzībām.

Pamatojums

Katra pasažiera cieņai un neatkarībai ir svarīgi saņemt tikai tādu palīdzību, kas atbilst tā īpašajām vajadzībām. Tieši pasažierim ir jānolemj, kāda palīdzība tam vajadzīga.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis izraugās autobusu termināļus, kur būtu jāsniedz atbalsts invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem vairumā ģeogrāfisko atrašanās vietu. Dalībvalstis par to informē Komisiju.

1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis izraugās autobusu termināļus, kur būtu jāsniedz atbalsts invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem vairumā ģeogrāfisko atrašanās vietu. Dalībvalstis par to informē Komisiju. Komisija izveido internetā pieejamu izraudzīto autobusu termināļu sarakstu.

Pamatojums

Pārvadātājiem viegli pieejama centralizēta informācija par termināļiem ir nepieciešams priekšnoteikums, lai veiksmīgi piemērotu paredzētos noteikumus.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja ir jāizmanto atzīts palīdzības sniegšanai apmācīts suns, tad dzīvnieks ir jāielaiž autobusā, ja transporta uzņēmums vai biļešu pārdevējs, vai ceļojuma rīkotājs ir iepriekš brīdināts saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas reglamentē palīdzības sniegšanai apmācītu suņu pārvadāšanu.

Pamatojums

Šis grozījums šo ziņojuma projektu padara salīdzināmāki ar tiem tiesību aktiem, kuri attiecas uz pasažieru tiesībām, izmantojot gaisa pārvadājumus.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Autobusu transporta uzņēmumi invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām autobusos, kā arī iekāpjot tajos un izkāpjot no tiem, bez maksas sniedz vismaz to palīdzību, kas noteikta I pielikuma b) daļā, ja šīs personas izpilda 16. pantā paredzētos nosacījumus.

Autobusu transporta uzņēmumi invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām autobusos, kā arī iekāpjot tajos un izkāpjot no tiem, bez maksas sniedz vismaz to palīdzību, kas noteikta I pielikuma b) daļā, ja šīs personas izpilda 16. pantā paredzētos nosacījumus.

Pamatojums

Pretēji dzelzceļa un gaisa transportam, autobusu apkalpē visbiežāk ir tikai viens cilvēks, kas nevar sniegt palīdzību, vienlaikus vadot autobusu, tādējādi apdraudot pasažieru drošību. Tāpēc būtu jāprecizē, ka pienākums palīdzēt attiecināms gan uz iekāpšanu autobusā, gan izkāpšanu no tā atbilstīgi I pielikuma b) punktam.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Autobusu transporta uzņēmumi, termināļu pārvaldes iestādes, biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji sadarbojas, lai sniegtu palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja par šo personu vajadzību pēc palīdzības autobusu transporta uzņēmumiem, termināļu pārvaldes iestādēm, biļešu pārdevējiem un ceļojuma rīkotājiem ir paziņots vismaz 48 stundas, pirms palīdzība ir nepieciešama.

1. Autobusu transporta uzņēmumi, termināļu pārvaldes iestādes, biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji sadarbojas, lai sniegtu palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja par šo personu vajadzību pēc palīdzības autobusu transporta uzņēmumiem, termināļu pārvaldes iestādēm, biļešu pārdevējiem un ceļojuma rīkotājiem ir paziņots vismaz 24 stundas, pirms palīdzība ir nepieciešama, izņemot tad, ja palīdzības sniedzējs piedāvā īsāku paziņošanas periodu vai arī palīdzības sniedzējs un pasažieris par to vienojas.

Pamatojums

Ja kāda persona regulāri izmanto vienus un tos pašus pakalpojumus vai izmanto, piemēram, pilsētas autobusu transporta pakalpojumus, nebūtu pamatoti prasīt, lai šī persona ikreiz paziņotu par to, ka tai vajadzīga palīdzība. Paziņošanas sistēmā ir jāparedz noteikta elastība. Būtu arī nepamatoti prasīt, lai pārvadātāji ievieš paziņošanas sistēmu, izņemot tad, ja tā tiem tiešām ir vajadzīga.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Autobusu transporta uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu veidu, kā saņemt invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām veikto paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības. Šis pienākums attiecas uz visiem to tirdzniecības punktiem, tostarp pārdošanu pa telefonu un pārdošanu internetā.

2. Autobusu transporta uzņēmumi, biļešu pārdevēji un ceļojuma rīkotāji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu veidu, kā saņemt invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām veikto paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības. Pasažierim jāsaņem apstiprinājums, kurā teikts, ka vajadzība pēc palīdzības ir reģistrēta. Šis pienākums attiecas uz visiem to tirdzniecības punktiem, tostarp pārdošanu pa telefonu un pārdošanu internetā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pasažieris varētu pierādīt, ka viņš ir tiešām paziņojis par to, ka viņam nepieciešama palīdzība, gadījumā ja šī informācija pazūd komunikācijā starp autobusu transporta uzņēmumu/biļešu pārdevēju/ceļojuma rīkotāju utt.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 4. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– ja laiks nav norādīts, — ne vēlāk kā 30 minūtes pirms publicētā izbraukšanas laika.

– ja laiks nav norādīts, — ne vēlāk kā 30 minūtes pirms publicētā izbraukšanas laika, izņemot tad, ja palīdzības sniedzējs piedāvā citu termiņu vai arī ja pasažieris un palīdzības sniedzējs vienojas citādi.

Pamatojums

Dažos gadījumos, piemēram, izmantojot pilsētas autobusus, palīdzības sniedzējam, kā arī pasažierim ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām varētu būt izdevīgāk tieši satikties, kad autobuss, piemēram, apstājas autobusa pieturā.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Punktus, kas minēti 5. pantā, skaidri atzīmē, un tajos pieejamā formātā piedāvā pamatinformāciju par termināli un sniegto palīdzību.

6. Izraudzītos punktus, kas minēti 5. pantā, skaidri atzīmē, padara pieejamus un pazīstamus invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un tajos pieejamā formātā piedāvā nepieciešamo informāciju par termināli un sniegto palīdzību.

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai šie izraudzītie punkti un tajos sniegtā informācija būtu pilnībā pazīstami un pieejami invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja par palīdzības sniegšanu ir noslēgs apakšlīgums un ja autobusu transporta uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika saņem paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības, tad šis uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 36 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika attiecīgo informāciju nosūta minētajam apakšuzņēmējam.

1. Ja par palīdzības sniegšanu ir noslēgs apakšlīgums un ja autobusu transporta uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika saņem paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības, tad šis uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs attiecīgo informāciju nosūta tā, lai apakšuzņēmējs paziņojumu saņem vismaz 36 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika.

Pamatojums

Ceļojuma rīkotāju un biļešu pārdevēju rīcībā parasti nav kontaktinformācijas par apakšuzņēmēju, tāpēc informācijas nosūtīšana ir apgrūtināta. Tāpēc informāciju vienmēr vajadzētu nodot, izmantojot struktūru, kurai ir informācija par apakšuzņēmēju.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja par palīdzības sniegšanu ir noslēgts apakšlīgums un ja autobusu transporta uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības nesaņem, tad šis pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs nekavējoties par to ziņo apakšuzņēmējam.

2. Ja par palīdzības sniegšanu ir noslēgts apakšlīgums un ja autobusu transporta uzņēmums, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika paziņojumu par vajadzību pēc palīdzības nesaņem, tad šis pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs par to ziņo tā, lai apakšuzņēmējs paziņojumu saņemtu pēc iespējas ātrāk.

Pamatojums

Ceļojuma rīkotāju un biļešu pārdevēju rīcībā parasti nav kontaktinformācijas par apakšuzņēmēju, tāpēc informācijas nosūtīšana ir apgrūtināta. Tāpēc informāciju vienmēr vajadzētu nodot, izmantojot struktūru, kurai ir informācija par apakšuzņēmēju.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

18. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Autobusu transporta uzņēmumi

Autobusu transporta uzņēmumi un termināļu pārvaldes iestādes

Pamatojums

Šajā pantā ierosinātajiem apmācības pienākumiem jāattiecas arī uz termināļu pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu, ka invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu sniegt visatbilstošāko palīdzību.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzības gadījumā ir jādara viss, lai nekavējoties sagādātu rezerves aprīkojumu.

Vajadzības gadījumā ir jādara viss, lai nekavējoties sagādātu rezerves aprīkojumu ar nozaudētajam vai sabojātajam aprīkojumam līdzīgām tehniskajām un funkcionālajām īpašībām.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Autobusu transporta uzņēmums atbilstoši 1. punktam nav atbildīgs:

 

(a) ja nozaudēšanu vai bojājumus izraisījuši apstākļi, kas nav saistīti ar autobusu transporta pakalpojumu darbību un no kura autobusu transporta uzņēmums nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, un kura sekas tas nav spējis novērst;

 

(b) ciktāl nozaudēšana vai bojājumi notikuši pasažiera vainas vai nolaidības dēļ.

Pamatojums

Autobusu transporta uzņēmumu nevar saukt pie atbildības par apstākļiem, kas ir ārpus tā atbildības un kontroles jomas. Pēc analoģijas ar noteikumiem par atbildību saistībā ar miesas bojājumiem prasība maksāt kompensāciju arī šajā gadījumā nebūtu jāpiemēro, ja nozaudēšana vai bojājumi notikuši nepārvaramas varas dēļ. Arī tad, ja persona, kura cietusi no nozaudēšanas vai bojājumiem, pati ir daļēji atbildīga, prasība maksāt kompensāciju ir atbilstoši jāsamazina.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar šo pantu izmaksājamajai kompensācijai maksimālā summa nav noteikta.

2. Saskaņā ar šo pantu izmaksājamās kompensācijas summa ir vienāda ar nodarītajiem zaudējumiem.

Pamatojums

Autobusu transporta nozare ir gatava maksāt par faktiski nodarītajiem zaudējumiem.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi par braucienu atcelšanu un, ja brauciena paredzētais ilgums pārsniedz trīs stundas, izbraukšanas kavēšanos par vairāk nekā divām stundām. Šādos gadījumos iesaistītajiem pasažieriem vismaz

Autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi par braucienu atcelšanu, virsrezervējumu un izbraukšanas kavēšanos par vairāk nekā divām stundām. Autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi tikai par tiem atcelšanas un kavējumu gadījumiem, kuri radušies saistībā ar apstākļiem, kas ir to kontrolē. Šī atbildība neattiecas uz kavējumiem, kas radušies sastrēgumu un robežkontroles, un/vai transportlīdzekļu pārbaudes dēļ. Visos gadījumos, kad uzņēmums ir atbildīgs, iesaistītajiem pasažieriem vismaz

Pamatojums

Noteikumiem par kavēšanos piemērojamais trīs stundu ierobežojums attiecībā uz brauciena laiku nav pamatots, jo tādējādi lielam skaitam autobusu transporta pakalpojumu nebūtu jāuzņemas atbildība par kavējumiem. Ir jāietver arī virsrezervējuma gadījumi, lai pasažieru tiesības attiecībā uz atbildību pieskaņotu citiem transporta veidiem.

Pretēji situācijai dzelzceļa un gaisa transporta nozarē autobusu transporta uzņēmumiem nav pašiem sava tīkla un tiem nav nekādu priekšrocību, kad tie sniedz starptautiskus pārrobežu transporta pakalpojumus.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) jāpiedāvā alternatīvi transporta pakalpojumi ar atbilstošiem nosacījumiem vai, ja tas ir nepraktiski, jāinformē pasažieri par atbilstošiem alternatīviem transporta pakalpojumiem, ko piedāvā citi pārvadājumu operatori;

(a) jāpiedāvā alternatīvi transporta pakalpojumi bez maksas un ar atbilstošiem nosacījumiem vai, ja tas ir nepraktiski, jāinformē pasažieri par atbilstošiem alternatīviem transporta pakalpojumiem, ko piedāvā citi pārvadājumu operatori;

Pamatojums

Atcelšanas un ilgstošu kavējumu gadījumā jāpiedāvā bezmaksas alternatīvie pakalpojumi.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) jānodrošina tiesības uz kompensāciju 100 % apmērā no biļetes cenas, ja autobusu transporta uzņēmums nespēj piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai informāciju, kas norādīta a) apakšpunktā. Kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas.

(c) papildus atlīdzinājumam, kas minēts b) apakšpunktā, jānodrošina tiesības uz kompensāciju 50% apmērā no biļetes cenas, ja autobusu transporta uzņēmums nespēj piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai informāciju, kas norādīta a) apakšpunktā. Kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas.

Pamatojums

Jāprecizē, ka kompensācija tiek izmaksāta papildus atlīdzinājumam. Pretējā gadījumā noteikumu varētu pārprast, uzskatot, ka tas nozīmē, ka, ja reiss aizkavējas vai tas tiek atcelts, pasažieris nesaņems atlīdzinājumu, ja autotransporta uzņēmums tikai sniedz informāciju par alternatīviem transporta pakalpojumiem. Kompensācijai (papildu pilnīgam atlīdzinājumam) nevajadzētu pārsniegt 50 % no biļetes cenas.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) ja tie izvēlas pieņemt piedāvātos alternatīvos transporta pakalpojumus, ir tiesības uz kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas, nezaudējot tiesības uz transporta pakalpojumiem. Biļetes cena ir visa summa, ko pasažieris samaksājis par brauciena aizkavēto daļu. Kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas.

Pamatojums

Gadījumā, ja pasažieris izvēlētos turpināt savu braucienu, izmantojot alternatīvus transporta pakalpojumus, ko pie pirmās izdevības nodrošinājis autobusu transporta uzņēmums, pasažierim jebkurā gadījumā ir tiesības uz kompensāciju.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb) piedāvā ēdienu un uzkodas atbilstoši gaidīšanas laikam, ja pastāv reāla iespēja tos nodrošināt;

Pamatojums

Ilgas kavēšanās gadījumā un ja tas ir fiziski iespējams, pasažieriem jāsniedz papildu palīdzība (tā saucamā “palīdzība natūrā”). Palīdzība natūrā ietver ēdienu, uzkodas un pat viesnīcu vai cita veida izmitināšanu gadījumā, ja, gaidot, kamēr varēs turpināt braucienu, ir nepieciešams pārnakšņot, kā paredzēts patērētāju tiesību noteikumos, kuri piemērojami citiem transporta veidiem. Ja transportlīdzeklis sabojājas, pasažieriem ir tiesības uz to, ka viņus nogādā piemērotā gaidīšanas vietā un/vai terminālī, no kurienes ir iespējams turpināt braucienu.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cd) piedāvā viesnīcu vai citu izmitināšanu un transportu starp termināli un izmitināšanas vietu gadījumā, ja, pirms braucienu var turpināt, ir nepieciešams pārnakšņot;

Pamatojums

Ilgas kavēšanās gadījumā un ja tas ir fiziski iespējams, pasažieriem jāsniedz papildu palīdzība (tā saucamā “palīdzība natūrā”). Palīdzība natūrā ietver ēdienu, uzkodas un pat viesnīcu vai cita veida izmitināšanu gadījumā, ja, gaidot, kamēr varēs turpināt braucienu, ir nepieciešams pārnakšņot, kā paredzēts patērētāju tiesību noteikumos, kuri piemērojami citiem transporta veidiem. Ja transportlīdzeklis sabojājas, pasažieriem ir tiesības uz to, ka viņus nogādā piemērotā gaidīšanas vietā un/vai terminālī, no kurienes ir iespējams turpināt braucienu.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ce) ja autobuss sabojājas, piedāvā transportu no vietas, kur tas sabojājies, līdz piemērotai gaidīšanas vietai un/vai terminālim, no kurienes ir iespējams turpināt braucienu.

Pamatojums

Ilgas kavēšanās gadījumā un ja tas ir fiziski iespējams, pasažieriem jāsniedz papildu palīdzība (tā saucamā “palīdzība natūrā”). Palīdzība natūrā ietver ēdienu, uzkodas un pat viesnīcu vai cita veida izmitināšanu gadījumā, ja, gaidot, kamēr varēs turpināt braucienu, ir nepieciešams pārnakšņot, kā paredzēts patērētāju tiesību noteikumos, kuri piemērojami citiem transporta veidiem. Ja transportlīdzeklis sabojājas, pasažieriem ir tiesības uz to, ka viņus nogādā piemērotā gaidīšanas vietā un/vai terminālī, no kurienes ir iespējams turpināt braucienu.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, autobusu transporta uzņēmumi ir atbildīgi par ierašanās kavēšanos par vairāk nekā divām stundām, ja kavēšanās notikusi:

 

– vadītāja nolaidības vai vainas dēļ vai

 

– transportlīdzekļa tehniskas sabojāšanās dēļ.

 

Šādos gadījumos iesaistītajiem pasažieriem vismaz

 

(a) ir tiesības uz kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas; biļetes cenai jābūt visai summai, ko pasažieris samaksājis par brauciena aizkavēto daļu. Kompensāciju izmaksā viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas.

 

(b) piedāvā palīdzību, kas minēta šī panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunktā.

Pamatojums

Kavēšanos parasti saprot kā pozitīvu laika atšķirību salīdzinājumā ar paredzēto ierašanās laiku; pat autobuss, kas izbraucis laikā, var nokavēt tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus autobusu transporta uzņēmuma kontroles. Lai gan autobusu transporta uzņēmumu nevar saukt pie atbildības par kavējumu, kas radies laika un/vai satiksmes apstākļu dēļ (“nepārvarama vara”), tomēr nevar izslēgt atbildību par transportlīdzekļa tehnisku defektu un/vai vadītāja atbildību par pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Autobusu transporta uzņēmumu atbrīvo no šī pienākuma, ja atcelšana vai kavēšanās notikusi viena no turpmāk minēto iemeslu dēļ:

 

(a) apstākļi, kas nav saistīti ar autobusu transporta pakalpojumu darbību un/vai no kura autobusu transporta uzņēmums nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, un kura sekas tas nav spējis novērst;

 

(b) pasažiera nolaidība, vai

 

(c) trešās personas rīcība, no kuras pārvadātājs nebūtu varējis izvairīties, neraugoties uz to, ka tas gadījuma attiecīgajos apstākļos veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, un kuras sekas tas nav spējis novērst.

Pamatojums

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kavēšanās gadījumā, autobusu transporta uzņēmumi vai, ja nepieciešams, termināļu pārvaldes iestādes informē pasažierus par plānoto izbraukšanas vai ierašanās laiku, līdzko šāda informācija ir pieejama, taču ne vēlāk kā attiecīgi 30 minūtes pēc sarakstā paredzētā izbraukšanas laika vai stundu pirms sarakstā paredzētā ierašanās laika.

1. Kavēšanās gadījumā, autobusu transporta uzņēmumi vai, ja nepieciešams, termināļu pārvaldes iestādes informē pasažierus par plānoto izbraukšanas vai ierašanās laiku, līdzko šāda informācija ir pieejama, taču ne vēlāk kā attiecīgi 30 minūtes pēc sarakstā paredzētā izbraukšanas laika vai stundu pirms sarakstā paredzētā ierašanās laika. Šo informāciju sniedz invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām pieejamā formātā.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai pasažieri ar invaliditāti saņemtu to pašu svarīgo informāciju, ko saņem visi pārēji pasažieri.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nekas šajā regulā neliedz pasažieriem dalībvalstu tiesās pieprasīt kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies brauciena atcelšanas vai kavēšanās dēļ.

Šīs regulas piemērošana neierobežo pasažiera tiesības saņemt turpmāku kompensāciju. Kompensāciju, kas piešķirta saskaņā ar šo regulu, var atskaitīt no šādas kompensācijas.

Pamatojums

Šis pants ir slikti formulēts. Tas ir jāpieskaņo atbilstošam noteikumam Regulā (EK) Nr. 261/2004, un tajā jāiekļauj ierobežojums, kas nosaka, ka kompensāciju, kura piešķirta saskaņā ar šeit aplūkojamo regulu, var atskaitīt no jebkādas turpmākas piešķirtās kompensācijas.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

23. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Autobusu transporta uzņēmumi sadarbojas un kopīgi ar ieinteresētajām personām, profesionālajām asociācijām un patērētāju, pasažieru un invalīdu asociācijām pieņem dalībvalstu vai Eiropas līmeņa pasākumus. Šiem pasākumiem vajadzētu būt vērstiem uz to, lai uzlabotu rūpes par pasažieriem, jo īpaši ilgstošas kavēšanās un pārtraukta vai atcelta brauciena gadījumā.

Pārvadātāji sadarbojas un kopīgi ar ieinteresētajām personām, profesionālajām asociācijām un patērētāju, pasažieru un invalīdu asociācijām pieņem dalībvalstu vai Eiropas līmeņa pasākumus. Šiem pasākumiem vajadzētu būt vērstiem uz to, lai uzlabotu rūpes par pasažieriem, jo īpaši ilgstošas kavēšanās un pārtraukta vai atcelta brauciena gadījumā, prioritāti piešķirot rūpēm par tiem pasažieriem, kuriem ir īpašas vajadzības tādu iemeslu dēļ kā invaliditāte, ierobežotas pārvietošanās spējas, slimība, vecums, grūtniecība, tostarp arī maziem bērniem un pavadošajiem pasažieriem.

 

Ilgas kavēšanās un braucienu pārtraukšanas vai atcelšanas gadījumā jārūpējas par to, lai pasažieriem nodrošinātu medicīnisku palīdzību attiecībā uz mazu bērnu apkopi un ēdienus un dzērienus pēc vajadzības, regulāru informēšanu un, ja vajadzīgs, alternatīvas braukšanas iespējas un izmitināšanu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

24. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Termināļu pārvaldes iestādes un autobusu transporta uzņēmumi visa brauciena laikā vispiemērotākajā veidā sniedz pasažieriem attiecīgu informāciju. Īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Termināļu pārvaldes iestādes un autobusu transporta uzņēmumi visa brauciena laikā pieejamā formātā sniedz pasažieriem attiecīgu informāciju.

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidrību un konsekvenci, visā regulā jāizmanto viena un tā pati terminoloģija attiecībā uz pieejamu formātu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

25. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Autobusu pārvadājumu uzņēmumi un termināļu pārvaldes iestādes nodrošina to, ka visiem pasažieriem ne vēlāk kā pirms izbraukšanas un brauciena laikā sniedz pienācīgu un saprotamu informāciju par viņu tiesībām saskaņā ar šo regulu. Šo informāciju sniedz vispiemērotākajā veidā. Sniedzot minēto informāciju, īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. Šajā informācijā jāiekļauj arī dalībvalstu atbilstoši 27. panta 1. punktam izraudzīto izpildiestāžu kontaktinformācija.

Autobusu pārvadājumu uzņēmumi un termināļu pārvaldes iestādes nodrošina to, ka visiem pasažieriem ne vēlāk kā pirms izbraukšanas un brauciena laikā sniedz pienācīgu un saprotamu informāciju par viņu tiesībām saskaņā ar šo regulu. Šo informāciju sniedz pieejamā formātā. Šajā informācijā jāiekļauj arī dalībvalstu atbilstoši 27. panta 1. punktam izraudzīto izpildiestāžu kontaktinformācija.

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidrību un konsekvenci, visā regulā jāizmanto viena un tā pati terminoloģija attiecībā uz pieejamu formātu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Autobusu transporta uzņēmumi izveido sūdzību izskatīšanas sistēmu attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti šajā regulā.

1. Autobusu transporta uzņēmumi gadījumos, kad šāda struktūra vēl nepastāv, izveido sūdzību izskatīšanas sistēmu, kas pieejama visiem pasažieriem, tostarp invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas paredzēti šajā regulā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un nepieļautu diskrimināciju, ir nepieciešams nodrošināt, ka visi pasažieri var izmantot savas tiesības iesniegt sūdzību.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Autobusu transporta uzņēmumi katru gadu sagatavo ziņojumu, kurā norāda saņemto sūdzību skaitu un tematu, vidējo dienu skaitu, kas nepieciešams, lai atbildētu uz šīm sūdzībām, kā arī veiktos pasākumus to novēršanai.

Pamatojums

Prasība sagatavot ziņojumu paredzēta, lai sūdzības, kas iesniegtas autobusu transporta uzņēmumam padarītu pārskatāmas un tādējādi tos mudinātu sūdzības izskatīt kvalitatīvi un efektīvi. Arī dzelzceļa transporta uzņēmumiem jāpublicē šādi ziņojumi.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas izpildi. Katra iestāde veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu, tostarp atbilstību pieejamības noteikumiem, kas paredzēti 12. pantā. Katra iestāde savā organizācijā, finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā un lēmumu pieņemšanā nav atkarīga no autobusu transporta uzņēmumiem.

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas izpildi. Katra iestāde veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pasažieru tiesību ievērošanu, tostarp atbilstību pieejamības noteikumiem, kas paredzēti 12. pantā. Katra iestāde savā organizācijā, finansējuma saņemšanā, juridiskajā formā un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga.

Pamatojums

Dalībvalstu iestādēm, kas atbild par šis regulas izpildi būtu jābūt pilnīgi neatkarīgām, proti, ne tikai no autobusu transporta uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šīs iestādes sadarbojas ar organizācijām, kas pārstāv autobusu transporta uzņēmumus un patērētājus, tostarp ar organizācijām, kuras pārstāv invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Pamatojums

Dalībvalstu atbildīgo iestāžu sadarbība ar šīm organizācijām atvieglotu šīs Regulas ieviešanu un izpildi.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) apkopotus datus par sūdzībām;

(d) apkopotus datus par sūdzībām, tostarp par to iznākumu un izskatīšanas laiku;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

30. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Dalībvalstis informē Komisiju par šiem noteikumiem un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas skar šos noteikumus.

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajiem sodiem, kas var būt arī rīkojums par kompensācijas maksāšanu attiecīgajai personai, jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Dalībvalstis informē Komisiju par šiem noteikumiem un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas skar šos noteikumus.

Pamatojums

Kompensācija cietušajam ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, ar ko var nodrošināt regulas ievērošanu, un ir arī veids, kā mudināt pasažierus sūdzēties, ja tos diskriminē vai pārkāpj to tiesības.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. To piemēro no [nākamais gads pēc tās stāšanās spēkā].

2. To piemēro no [2 gadi pēc tās stāšanās spēkā].

Pamatojums

Autobusu parkam nepieciešams ilgāks laiks, lai piemērotos šīs Regulas prasībām (jo īpaši attiecībā uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu).

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – b punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- ja nepieciešams, pārvietoties uz tualetes telpām;

- ja iespējams, pārvietoties uz tualetes telpām;

Pamatojums

Pretēji dzelzceļa un gaisa transportam, autobusu apkalpē visbiežāk ir tikai viens cilvēks, kas nevar sniegt palīdzību, vienlaikus vadot autobusu, tādējādi apdraudot pasažieru drošību.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – b punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– pārvadāt autobusā suni, kas identificējams kā suns pavadonis;

- pārvadāt iespēju robežās autobusā suni, kas identificējams kā suns pavadonis;

Pamatojums

Varētu rasties drošības problēmas, dažās dalībvalstis uzspiež ierobežojumus attiecībā uz dzīvnieku (tostarp suņu pavadoņu) pārvadāšanu pār dalībvalsts robežām.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pielikums – b daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– paņēmieni, kā pavadīt neredzīgus un vājredzīgus pasažierus un kā apieties ar atzītiem, palīdzības sniegšanai apmācītiem dzīvniekiem un kā tos pārvadāt;

– paņēmieni, kā pavadīt neredzīgus un vājredzīgus pasažierus un kā apieties ar atzītiem, palīdzības sniegšanai apmācītiem dzīvniekiem un kā tos pārvadāt, ņemot vērā, ka palīdzības sniegšanai apmācīti suņi ir apmācīti klausīt tikai sava saimnieka pavēlēm un attiecīgajiem darbiniekiem ar tiem nav jānodarbojas.

Pamatojums

Palīdzības sniegšanai apmācītiem suņiem jāļauj pavadīt to saimnieku, un attiecīgajiem darbiniekiem ar tiem nav jānodarbojas. Šādi suņi ir apmācīti klausīt tikai un vienīgi savam saimniekam.

PASKAIDROJUMS

Konteksts

Pamatojoties uz Regulu (EEK) Nr. 684/92 (ko groza ar Regulu (EK) Nr. 11/98) un Regulu (EK) Nr. 12/98, ir izveidots vienotais tirgus starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu. Šā tirgus liberalizācija eiropiešiem ir nodrošinājusi vērā ņemamus ieguvumus, piemēram, plašāku galamērķu izvēli un zemākas cenas. Tā ir veicinājusi arī šīs nozares pastāvīgu izaugsmi kopš 1990. gadu vidus. Komisija ir aprēķinājuši, ka pašlaik starptautisko pasažieru pārvadājumu ar autobusu apjoms sasniedz 72,8 miljonus pasažieru gadā.

Tomēr pārvadāšanas pakalpojumu liberalizācija un ceļošanas intensitātes pieaugums ne vienmēr bijis saistīts ar atbilstošiem pasākumiem pasažieru tiesību aizsardzībai. Pieaugot pasažieru skaitam, viņi ir saskārušies ar sarežģītām situācijām, tostarp braucienu atcelšanu, faktiskā vietu skaita pārsniegšanu rezervācijā, bagāžas nozaudēšanu un braucienu kavēšanos. Autobusu pasažieriem joprojām nav nodrošinātas tādas pašas tiesības kā pasažieriem, kas izmanto citus transporta veidus, jo īpaši gaisa transportu.

Uz autobusu pasažieru tiesībām vēl neattiecas Kopienas tiesību akti, tāpēc klientiem ir jāpaļaujas uz dalībvalstu atbildības shēmām. Tomēr autobusu pasažieru aizsardzība (piemēram, attiecībā uz operatoru atbildību, kompensācijām braucienu kavēšanās un atcelšanas gadījumā, pienākumu sniegt informāciju, sūdzību izskatīšanu, palīdzības sniegšanu invalīdiem u. c.) dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Turklāt pārvadājumiem ar autobusu netiek piemērotas tādas pašas prasības kā pārvadājumiem ar citiem transporta veidiem, jo īpaši pārvadājumiem ar gaisa un dzelzceļa transportu, kurus izmantojot pasažieri jau gūst vai gūs labumu no augsta un vienota visā ES noteikta aizsardzības līmeņa.

Komisijas priekšlikums

Ņemot vērā iepriekš minēto, priekšlikuma galvenais mērķis ir noteikt autobusu pasažieru tiesības, lai padarītu nozari pievilcīgāku un lai nodrošinātu vienlīdzīgu noteikumu piemērošanu pārvadātājiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs un izmanto dažādus transporta veidus. Īsumā priekšlikums attiecas uz turpmāk minētajiem aspektiem:

- atbildība par pasažieru nāvi vai ievainojumiem. Ir ierosināts noteikt neierobežotu autobusu transporta uzņēmumu atbildību. Turklāt noteiktos apstākļos, ja ir noticis nelaimes gadījums, uzņēmumi nav tiesīgi apstrīdēt zaudējumus, kas nav sasnieguši noteiktu apmēru (stingrā atbildība). Pasažieriem ir tiesības saņemt avansa maksājumus, lai risinātu finansiālās problēmas, kas viņiem vai viņu ģimenēm radušās nāves vai ievainojuma gadījumā;

- kompensācijas un palīdzība braucienu atcelšanas vai kavēšanās gadījumā. Saskaņā ar priekšlikumu uzņēmumu pienākums būtu sniegt pasažieriem atbilstošu informāciju un piedāvāt pieņemamus alternatīvus pakalpojumus vai citādi — izmaksāt kompensāciju;

- personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības. Priekšlikums aizliedz diskrimināciju invaliditātes vai ierobežotu pārvietošanās spēju dēļ attiecībā uz brauciena rezervēšanu un iekāpšanu transportlīdzeklī un nosaka par pienākumu uzņēmumiem nodrošināt bezmaksas palīdzību. Turklāt uzņēmumiem ir jānodrošina atbilstoša darbinieku apmācība;

- sūdzības un atlīdzība. Dalībvalstīm ir jāizveido izpildiestādes, kas ir atbildīgas par šīs regulas īstenošanas nodrošināšanu. Ja pasažieris uzskata, ka nav ievērotas kādas no viņa tiesībām, viņš var iesniegt sūdzību uzņēmumam. Ja uzņēmuma sniegtā atbilde nav apmierinoša, pasažieris var iesniegt sūdzību valsts izpildiestādei.

Vispārīgs novērtējums

Jūsu referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un atbalsta principu, ka pasažieriem neatkarīgi no tā, kādu transporta veidu viņi izmanto, ir jāsaņem vienlīdzīgas tiesības. Tādēļ ir būtiski nodrošināt pēc iespējas lielāku atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem gaisa un dzelzceļa transporta jomā, kā arī priekšlikumam par pasažieru tiesībām jūras pārvadājumu jomā. Ir jāņem vērā arī autobusu pārvadājumu īpatnības un attiecīgi jāpielāgo noteiktas prasības. Ierosināto grozījumu nolūks ir nodrošināt līdzsvaru starp šiem (dažreiz konkurējošajiem) mērķiem. Visbeidzot jūsu referents uzskata, ka daži priekšlikuma noteikumi ir jāprecizē.

Ņemot vērā īso laika periodu pirmajam lasījumam līdz sasaukuma beigām, jūsu referents turpinās rūpīgi izskatīt priekšlikumu un nepieciešamības gadījumā vēlāk ierosinās papildu grozījumus.

Referenta ieteikumi

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents cita starpā ierosina šādus Komisijas priekšlikuma grozījumus:

- pilsētas, piepilsētas un reģionālais transports. Vairākas priekšlikumā iekļautās prasības neatbilst pilsētas, piepilsētas un reģionālā autobusu transporta īpašajām vajadzībām un īpatnībām, jo šīs prasības galvenokārt ir vērstas uz starptautiskiem pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem lielos attālumos. Tāpēc dalībvalstīm jābūt iespējai tos atbrīvot no Regulas noteikumiem ar nosacījumu, ka tās īsteno alternatīvus regulējošus pasākumus, kas nodrošina vienlīdzīgas pasažieru tiesības;

- stingrā atbildība. Jūsu referents uzskata, ka noteiktajam atbildības ierobežojumam ir jābūt līdzvērtīgam citiem transporta veidiem noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc principā atbalsta ierosināto atbildības ierobežojumu EUR 220 000 apmērā. Būtu nepieciešams arī saskaņot šo noteikumu ar Direktīvas 2005/14/EK attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu lietošanu 2. pantu, kas ierobežo stingro atbildību līdz EUR 5 miljoniem. Šādā veidā tiek nodrošināta iespēja izvairīties no pārmērīgi lielas atbildības, kas var rasties, nodarot kaitējumu lielam skaitam pasažieru;

- invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības. Atšķirībā gaisa transporta, šķiet, autobusu transporta uzņēmumiem nav jānodrošina iespēja atteikt rezervāciju invalīdiem drošības apsvērumu dēļ. Attiecīgi tiek ierosināts svītrot 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Citi 11. panta noteikumi (1. punkta b) apakšpunkts, 2. un 4. punkts) ir jāpielāgo priekšlikuma par jūras pasažieru tiesībām teksta redakcijai. Turklāt šķiet pamatoti nodrošināt, lai tiesību normas attiecībā uz pieejamību tiktu izstrādātas sadarbībā ar organizācijām, kas pārstāv invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Citā jūsu referenta ierosināto grozījumu kopumā ir ņemts vērā tas, ka autobusa apkalpe lielākoties sastāv no viena autobusa vadītāja, kurš ne vienmēr var nodrošināt palīdzību ceļojumā, proti, brauciena laikā;

- atlīdzināšana un kompensēšana. Ir ieteikts precizēt šo pantu. Braucienu atcelšanas un ilgstošas kavēšanās gadījumā autobusu transporta uzņēmumiem ir jāatlīdzina biļetes cena, izņemot gadījumus, kad pasažieris piekrīt alternatīviem bezmaksas transporta pakalpojumiem. Ja autobusu transporta uzņēmums nespēj piedāvāt alternatīvus transporta pakalpojumu vai atbilstošu informāciju, ir jānodrošina tiesības uz kompensāciju 50 % (nevis 100 %) apmērā no biļetes cenas, kas maksājama papildus atlīdzinātajai biļetes cenai;

- pasažieru informēšana un sūdzību izskatīšana. Jūsu referents uzsver, ka informācija ir jāsniedz pieejamā formātā. Turklāt viņš ierosina noteikt prasību autobusu transporta uzņēmumiem publicēt gada pārskatus par sūdzību izskatīšanu. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka šie uzņēmumi izskatītu sūdzības kvalitatīvi un efektīvi;

- spēkā stāšanās. Autobusu transporta uzņēmumiem nebūs viegli izpildīt šīs regulas prasības, jo īpaši nodrošināt pienācīgu palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un nepieciešamās apmācības darbiniekiem. Tāpēc jūsu referents ierosina pirms regulas spēkā stāšanās nozarei sniegt vienu papildu gadu, lai pielāgotos;

- citi precizējumi. Cita starpā ir nepieciešams precizēt noteiktas definīcijas (pārvadājuma līgums, biļešu pārdevējs un ceļojuma rīkotājs), kā arī izpildiestāžu neatkarību un to sadarbību gan ar autobusu transporta uzņēmumiem, gan patērētāju organizācijām.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Autobusu pasažieru tiesības

Atsauces

COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabeth Schroedter

Iesniegšanas datums

6.4.2009