SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

6.4.2009 - (KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Gabriele Albertini

Postup : 2008/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0250/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0817),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0469/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0250/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Členské štáty by mali mať možnosť vyňať mestskú, prímestskú a regionálnu dopravu z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak zabezpečia porovnateľnú úroveň práv cestujúcich prostredníctvom alternatívnych regulačných opatrení. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať listinu práv cestujúcich v sieťach rôznych druhov verejnej dopravy, ktoré zahŕňajú otázky uvedené v článku 1 tohto nariadenia. Komisia by mala preskúmať možnosť ustanoviť súbor spoločných práv cestujúcich v mestskej, prímestskej a regionálnej doprave, ktorý by zahŕňal všetky druhy dopravy, a predložiť Parlamentu správu, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom.

Odôvodnenie

Listina práv cestujúcich v miestnej doprave zahŕňa všetky rôzne druhy dopravy v rámci sietí multimodálnej verejnej dopravy. Mestská, prímestská a regionálna autobusová doprava je veľmi často súčasťou týchto sietí. Európska komisia by mala posudzovať autobusovú dopravu, vnútroštátnu železničnú dopravu (tzv. ľahkú železnicu: metro, električku atď.) a ďalšie druhy miestnej dopravy ako celok (spoločný cestovný lístok pre všetky tieto druhy dopravy, spoločné využívanie priestorov a pod.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2b) Členské štáty by mali podporovať rozvoj listiny práv cestujúcich v mestskej, prímestskej a regionálnej autobusovej a/alebo autokarovej doprave, v ktorej sa pre autobusové a/alebo autokarové podniky ustanovia záväzky s cieľom zvýšiť kvalitu služieb a lepšie plniť potreby cestujúcich.

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať, aby autobusové a autokarové podniky rozvíjali dobrovoľné záväzky a listinu práv cestujúcich (vyhlásenia o zámeroch), zohľadňujúc pritom osobitné charakteristiky mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy v miestach, kde tieto podniky pôsobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2c) Opatrenia Európskej únie na zlepšenie práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave by mali zohľadňovať osobitosti tohto sektora dopravy, ktorý pozostáva prevažne z malých a stredných podnikov.

Odôvodnenie

V sektore európskej autobusovej a autokarovej dopravy dominujú malé a stredné súkromné podniky. Tieto podniky investujú značné personálne a finančné zdroje a sú pod stálym tlakom z hľadiska dosahovania výsledkov, pretože ich vlastník ručí „svojím menom“, je identifikovateľný a musí prevziať osobnú zodpovednosť za chybné rozhodnutia. Stredne veľké podniky spravidla vykonávajú svoju činnosť blízko konečného spotrebiteľa, sú v každodennom priamom kontakte so zákazníkmi a majú silné väzby s miestnymi komunitami. Rozhodnutia preto prijímajú rýchlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Cestujúci, ktorí utrpeli škodu v dôsledku nehody, na ktorú sa vzťahuje poistná záruka, by mali v prvom rade predložiť žiadosti o náhradu škody autobusovému a/alebo autokarovému podniku v zmysle tohto nariadenia a iba v prípade, že tento podnik v danej veci nebude konať, sa môžu obrátiť na poisťovňu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto odôvodnenia je zabrániť zdvojeniu žiadostí o náhradu škody, keďže žiadosti možno v niektorých prípadoch zároveň zaslať tak dopravnému podniku, ako aj poisťovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Je potrebné, aby prevádzkovatelia autobusovej a autokarovej dopravy poskytovali svojim zamestnancom osobitný výcvik, ktorý im umožní správne pomáhať zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou. Takýto výcvik by mal byť zabezpečený v rámci smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Členské štáty by mali v rámci možností podporovať autobusové a autokarové podniky v príprave a realizácii vhodných výcvikových programov.

 

Odôvodnenie

Vo vzťahu k výcviku je vhodné začleniť odkaz na smernicu 2003/59/ES. Okrem toho je potrebné, aby členské štáty napomáhali autobusovému a autokarovému priemyslu v príprave a realizácii vhodných výcvikových programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pri rozhodovaní o podobe nových autobusových staníc a v rámci zásadnej rekonštrukcie by riadiace orgány mali podľa možnosti zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Správcovia autobusových a autokarových staníc by v každom prípade mali určiť miesta, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci.

(8) Pri rozhodovaní o podobe nových autobusových staníc a v rámci zásadnej rekonštrukcie by riadiace orgány mali bez výnimky zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Správcovia autobusových a autokarových staníc by v každom prípade mali určiť miesta, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť zdravotne postihnutým osobám rovnaké práva a nediskrimináciu je nevyhnutné, aby sa všetky nové autobusové stanice a všetky zásadné rekonštrukcie realizovali s prihliadnutím na zásady „dizajnu pre všetkých“. Je to v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísalo Európske spoločenstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Autobusové a/alebo autokarové podniky by tiež mali zohľadniť takéto potreby pri rozhodovaní o návrhoch nových a modernizovaných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Členské štáty by mali zlepšiť existujúcu infraštruktúru tam, kde je to potrebné na to, aby sa umožnilo autobusovým a autokarovým podnikom zaistiť prístup pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, ako aj poskytnúť primeranú pomoc.

Odôvodnenie

Ešte stále existuje nedostatok primeranej infraštruktúry pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou ako na staniciach, tak na zastávkach po ceste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8c) Opatrenia Európskej únie na zlepšenie bezbariérovej mobility by mali v prvom rade podporovať bezbariérový prístup na autobusové a autokarové stanice a zastávky.

Odôvodnenie

V rámci projektu Európskej únie COST 349 sa zistilo, že infraštruktúra pre zdravotne postihnuté osoby na autobusových a autokarových staniciach, zastávkach a na miestach odpočinku je nedostatočná. Kým nebude všade zabezpečená bezbariérová infraštruktúra prispôsobená potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, je aj bezbariérový prístup do autobusov bezúčelný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8d) Podľa záverov projektu COST 349 by Komisia mala navrhnúť opatrenia týkajúce sa prístupnej infraštruktúry na autobusových a autokarových staniciach a zastávkach, ktorá bude interoperabilná v celej Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) nediskriminácie zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou cestujúcich autobusom alebo autokarom a povinnej pomoci týmto osobám;

3. bezbariérového prístupu, nediskriminácie zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou cestujúcich autobusom alebo autokarom a povinnej pomoci týmto osobám;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu udeliť mestskej, prímestskej a regionálnej doprave, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o službe vo verejnom záujme, výnimku, ak sa v takýchto zmluvách zabezpečuje úroveň práv cestujúcich porovnateľná s úrovňou požadovanou v tomto nariadení.

2. Členské štáty môžu udeliť mestskej, prímestskej a regionálnej doprave výnimku z ustanovení tohto nariadenia, ak zabezpečia, že sa jeho ciele naplnia prostredníctvom alternatívnych regulačných opatrení pri zohľadnení osobitných charakteristík cieľa mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy a úroveň práv cestujúcich porovnateľnú s úrovňou požadovanou v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Mestská, prímestská a regionálna doprava majú veľmi osobitný charakter (neexistujú rezervácie dopredu, používajú sa denné, týždenné, mesačné a ročné cestovné lístky, majú mnoho zastávok, prepravujú rôzne typy batožiny). Z toho dôvodu je potrebné, aby členské štáty mali možnosť tieto typy dopravy oslobodiť od osobitných požiadaviek tohto nariadenia, ak prijmú alternatívne opatrenia, ktoré poskytnú podobnú úroveň práv cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) „prepravná zmluva“ je zmluva o preprave medzi autobusovými a/alebo autokarovými podnikmi alebo ich oprávneným predajcom cestovných lístkov a cestujúcim týkajúca sa poskytnutia jednej alebo viacerých prepravných služieb;

4. „prepravná zmluva“ je zmluva o preprave medzi autobusovými a/alebo autokarovými podnikmi a cestujúcim týkajúca sa poskytnutia jednej alebo viacerých prepravných služieb, bez ohľadu na to, či bol lístok zakúpený u prepravcu, cestovnej agentúry alebo predajcu cestových lístkov;

Odôvodnenie

Predajcovia cestovných lístkov a maloobchodní predajcovia neuzatvárajú dohodu o preprave ani nepredávajú lístky na vlastný účet, len dohodnú zmluvu o preprave medzi zákazníkom a organizátorom a/alebo dopravným podnikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6) „predajca cestovných lístkov“ je akýkoľvek maloobchodný predajca autobusových a autokarových prepravných služieb, ktorý uzatvára prepravné zmluvy a predáva cestovné lístky v mene autobusového a/alebo autokarového podniku alebo vo vlastnom mene;

6. „predajca cestovných lístkov“ je akýkoľvek sprostredkovateľ, ktorý predáva autobusové alebo autokarové prepravné služby v mene autobusového a/alebo autokarového podniku alebo cestovnej agentúry vrátane tých, ktoré sa predávajú ako súčasť balíka;

Odôvodnenie

Predajcovia cestovných lístkov a maloobchodní predajcovia neuzatvárajú dohodu o preprave ani nepredávajú lístky na vlastný účet, len dohodnú zmluvu o preprave medzi zákazníkom a organizátorom a/alebo dopravným podnikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) „cestovná agentúra“ je organizátor alebo maloobchodný predajca v zmysle článku 2 ods. 2 a ods. 3 smernice 90/314/EHS;

7. „cestovná agentúra“ je organizátor v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 90/314/EHS;

Odôvodnenie

Organizátori a maloobchodní predajcovia sú dva rozličné subjekty. Na cestovné agentúry sa odkazuje ako na organizátorov, ktorí predávajú zákazníkom balíky vo vlastnom mene, či už priamo alebo prostredníctvom maloobchodného predajcu. Na druhej strane maloobchodný predajca je sprostredkovateľom, t. j. len sprostredkúva zmluvu, ktorá sa uzatvára medzi organizátorom a zákazníkom, ale nie je jej súčasťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11) „zrušenie“ znamená neuskutočnenie služby dopravy, ktorá bola pôvodne naplánovaná, a na ktorú bola vykonaná aspoň jedna rezervácia;

11. „zrušenie“ znamená neuskutočnenie určitej služby dopravy, ktorá bola pôvodne naplánovaná, a na ktorú bola vykonaná aspoň jedna konkrétna rezervácia;

Odôvodnenie

Objasňujúce spresnenie vymedzenia je potrebné, aby sa zabránilo zneužívaniu tohto predpisu cestujúcimi s dennými, mesačnými alebo ročnými cestovnými lístkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a. „prístupné formy“ znamená, že sa všetkým cestujúcim sprístupnia informácie napríklad prostredníctvom textu, Braillovho písma, audio záznamu, video záznamu a/alebo elektronickou formou.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť vymedzenie pojmu „prístupná forma“, keďže táto terminológia sa bude používať v celom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s touto kapitolou sú autobusové a/alebo autokarové podniky zodpovedné za stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku smrti či úrazu cestujúceho alebo poškodenia jeho duševného zdravia na základe nehody, ku ktorej došlo počas prevádzky autobusových a autokarových dopravných služieb, a to v čase, keď sa cestujúci zdržiaval vo vozidle, nastupoval do vozidla alebo z neho vystupoval .

1. V súlade s touto kapitolou sú autobusové a/alebo autokarové podniky zodpovedné za stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku smrti alebo úrazu cestujúceho na základe nehody, ku ktorej došlo počas prevádzky autobusových a autokarových dopravných služieb, a to v čase, keď sa cestujúci zdržiaval vo vozidle, nastupoval do vozidla alebo z neho vystupoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zodpovednosť autobusových a/alebo autokarových podnikov za škody nepodlieha žiadnemu finančnému obmedzeniu, a to bez ohľadu na to, či je určené zákonom, dohovorom alebo zmluvou.

2. Právna zodpovednosť autobusových a/alebo autokarových podnikov za škody nepodlieha žiadnemu finančnému obmedzeniu, a to bez ohľadu na to, či je určené zákonom, dohovorom alebo zmluvou.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť nedorozumeniam a objasniť, že nie objektívna zodpovednosť („force majeure“ – vyššia moc), ale právna zodpovednosť by mala byť neobmedzená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade akejkoľvek škody do výšky 220 000 EUR sa nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť autobusového a/alebo autokarového podniku na základe preukázania skutočnosti, že tento podnik poskytol starostlivosť požadovanú podľa odseku 4a.

3. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne systémy zodpovednosti za škodu, ktoré sú pre cestujúcich výhodnejšie, v prípade akejkoľvek škody do výšky 220 000 EUR sa nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť autobusového a/alebo autokarového podniku na základe preukázania skutočnosti, že tento podnik poskytol starostlivosť požadovanú podľa odseku 4a a v súlade s článkom 2 smernice 2005/14/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa zaviedol celkový limit pre presne vymedzenú zodpovednosť za každú nehodu, ktorá je podľa smernice 2005/14/ES stanovená na 5 miliónov EUR.

Nariadenie nesmie v žiadnom členskom štáte spôsobiť zhoršenie podmienok pre cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ak nehodu spôsobili okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy, a ktorým nemohol autobusový a/alebo autokarový podnik napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, zabrániť a ich následky odvrátiť;

a) ak nehodu spôsobili okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy alebo ktorým nemohol prepravca zabrániť napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, alebo ktorých následky nemohol odvrátiť;

Odôvodnenie

Súčasné znenie predstavuje takmer neprekonateľnú prekážku.

Autobusové a/alebo autokarové podniky nemôžu byť všeobecne zodpovedné za okolnosti, ktoré nespadajú do oblasti ich pôsobnosti a vplyvu. Je preto potrebné ustanoviť, že je možné zbaviť ich zodpovednosti v prípadoch zavinenia treťou stranou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade smrti, úrazu alebo iného poškodenia fyzického alebo duševného zdravia cestujúcich, ktoré boli spôsobené nehodou v dôsledku prevádzky autobusových a autokarových dopravných služieb, autobusový a autokarový podnik zaplatí bezodkladne a v každom prípade najneskôr do pätnástich dní od zistenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok získať náhradu škody, takéto zálohy, ktoré možno požadovať na uspokojenie okamžitých ekonomických potrieb, a to úmerne k utrpenej škode.

1. V prípade smrti alebo akéhokoľvek úrazu cestujúcich, ktoré boli spôsobené nehodou v dôsledku prevádzky autobusových a autokarových dopravných služieb, a ak cestujúci nemá uzatvorenú žiadnu inú zmluvu o cestovnom poistení, autobusový a/alebo autokarový podnik zaplatí bezodkladne a v každom prípade do pätnástich dní od zistenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok získať náhradu škody, takéto zálohy, ktoré možno požadovať na uspokojenie okamžitých ekonomických potrieb, a to úmerne k utrpenej škode, ak existuje evidentný dôkaz, že za príčiny zodpovedá dopravný podnik.

Odôvodnenie

Prvé platby v prípade nehody sú už pokryté na vnútroštátnej úrovni zmluvami o cestovnom poistení.

Voči dopravnému podniku by bolo nespravodlivé, aby bol automaticky povinný bezodkladne prijať nápravné opatrenia pred presným zistením skutočnej zodpovednosti s výnimkou prípadov, keď existujú dôkazy o jeho priamej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zálohová platba neznamená uznanie zodpovednosti a môže sa odpočítať od akýchkoľvek následných súm zaplatených na základe tohto nariadenia, je však nenávratná, s výnimkou prípadov, keď bola škoda spôsobená nedbanlivosťou alebo zavinením zo strany cestujúceho, alebo prípadov, keď osoba, ktorá dostala zálohovú platbu, nemala nárok na náhradu škody.

3. Zálohová platba neznamená uznanie zodpovednosti a môže sa odpočítať od akýchkoľvek následných súm zaplatených na základe tohto nariadenia, je však nenávratná, s výnimkou prípadov, keď bola škoda spôsobená nedbanlivosťou alebo zavinením zo strany cestujúceho, prípadov, keď osoba, ktorá dostala zálohovú platbu, nemala nárok na náhradu škody alebo prípadov, keď skutočná vzniknutá škoda bola nižšia ako suma zálohovej platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak autobusový a/alebo autokarový podnik preukáže, že škoda vznikla v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti cestujúcim alebo k nej prispelo zavinenie alebo nedbanlivosť cestujúceho, autobusový a/alebo autokarový podnik je úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti voči nárokujúcej strane do takej miery, do akej takéto zavinenie alebo nedbanlivosť spôsobili škodu alebo k nej prispeli.

3. Autobusový a/alebo autokarový podnik nenesie zodpovednosť za stratu alebo škodu podľa odsekov 1 a 2:

 

a) ak stratu alebo škodu spôsobili okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy a ktorým nemohol autobusový a/alebo autokarový podnik zabrániť napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, a ktorých následky nemohol odvrátiť;

 

b) ak strata alebo škoda vznikli v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti cestujúceho.

Odôvodnenie

Autobusové a/alebo autokarové podniky nemôžu byť všeobecne zodpovedné za okolnosti, ktoré nespadajú do oblasti ich pôsobnosti a vplyvu. Je preto potrebné ustanoviť, že je možné zbaviť ich zodpovednosti z dôvodov vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) V záujme splnenia platných požiadaviek na bezpečnosť stanovených medzinárodnými právnymi predpismi, právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo v záujme splnenia platných požiadaviek na bezpečnosť ustanovených orgánom, ktorý príslušnému autobusovému a/alebo autokarovému podniku vydal oprávnenie,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistujú právne predpisy, ktoré by od prevádzkovateľov autobusov žiadali, aby z dôvodu obáv o bezpečnosť obmedzili prepravu zdravotne postihnutých osôb. Bolo by preto nebezpečné otvoriť možnosť takéto právne predpisy prijať, keďže by to umožnilo ďalšiu diskrimináciu a bolo by to proti zámerom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) V prípade, že veľkosť vozidla fyzicky znemožňuje vstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

b) v prípade, že konštrukcia vozidla fyzicky alebo skutočne znemožňuje vstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Mnohé autobusové a autokarové stanice a predovšetkým autobusové a autokarové zastávky dodnes nie sú upravené tak, aby boli vhodné pre cestujúcich so zdravotným postihnutím. Okrem toho tvorí posádku autobusu alebo autokaru na rozdiel od leteckej alebo železničnej dopravy spravidla iba vodič sám, ktorý už z bezpečnostných dôvodov nemôže počas cesty poskytovať pomoc. Zväčša malé a stredné európske podniky, ktoré prevádzkujú autobusovú a autokarovú dopravu, si nemôžu dovoliť zamestnávať druhého vodiča alebo sprievodcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 1 – písmeno ba (nové) a pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) v prípade, že vozidlo alebo infraštruktúra v mieste odchodu alebo príchodu alebo na trase nie sú dostatočne vybavené na to, aby umožňovali bezpečnú prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

V prípade odmietnutia vykonania rezervácie z dôvodov uvedených v bodoch a) alebo b) prvého pododseku, prepravcovia, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry vynaložia primerané úsilie na to, aby príslušnému cestujúcemu navrhli prijateľnú alternatívu.

V prípade odmietnutia vykonania rezervácie z dôvodov uvedených v písmenách b) alebo ba) prvého pododseku, prepravcovia, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry vynaložia primerané úsilie na to, aby príslušnému cestujúcemu navrhli prijateľnú alternatívu.

Odôvodnenie

Mnohé autobusové a autokarové stanice a predovšetkým autobusové a autokarové zastávky dodnes nie sú upravené tak, aby boli vhodné pre cestujúcich so zdravotným postihnutím. Okrem toho tvorí posádku autobusu alebo autokaru na rozdiel od leteckej alebo železničnej dopravy spravidla iba vodič sám, ktorý už z bezpečnostných dôvodov nemôže počas cesty poskytovať pomoc. Zväčša malé a stredné európske podniky, ktoré prevádzkujú autobusovú a autokarovú dopravu, si nemôžu dovoliť zamestnávať druhého vodiča alebo sprievodcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou, ktorej bol odmietnutý vstup do vozidla z dôvodu jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, sa udeľuje právo na náhradu a primerané alternatívne prepravné služby na miesto určenia v porovnateľnom čase.

2. Zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou, ktorej bol odmietnutý vstup do vozidla z dôvodu jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, sa udeľuje právo na náhradu alebo primerané alternatívne prepravné služby na miesto určenia v porovnateľnom čase.

Odôvodnenie

Zdá sa, že v znení návrhu Komisie došlo ku chybe. V prípade, ak dôjde k poskytnutiu alternatívnej prepravy, právo na náhradu by sa nemalo udeliť. Tento PDN zosúlaďuje znenie s návrhom o právach cestujúcich v námornej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Za rovnakých podmienok, aké sa uvedené v ods. 1 písm. a) môžu autobusové a/alebo autokarové podniky, ich predajcovia lístkov alebo cestovné agentúry vyžadovať, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou boli sprevádzané ďalšou osobou, ak je to vyložene nevyhnutné

3. Autobusové a/alebo autokarové podniky, ich predajcovia lístkov alebo cestovné agentúry môžu vyžadovať, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou boli sprevádzané ďalšou osobou schopnou poskytnúť pomoc, ktorú uvedená osoba potrebuje, ak je to vyložene nevyhnutné, ak

 

a) platia podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) alebo ba), alebo

 

b) posádku príslušného vozidla tvorí iba jedna osoba, ktorá riadi vozidlo a ktorá nemôže zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou poskytovať pomoc opísanú v prílohe I.

Odôvodnenie

Na rozdiel od leteckej alebo železničnej dopravy tvorí posádku autobusu alebo autokaru spravidla iba vodič sám, ktorý už z bezpečnostných dôvodov nemôže počas cesty poskytovať pomoc. Zväčša malé a stredné európske podniky, ktoré prevádzkujú autobusovú a autokarovú dopravu, si nemôžu dovoliť zamestnávať druhého vodiča alebo sprievodcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že autobusový a/alebo autokarový podnik alebo jeho predajca lístkov alebo cestovná agentúra uplatňujú výnimku ustanovenú v odseku 1, okamžite informujú zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch alebo ju na jej žiadosť písomne informujú do piatich pracovných dní o odmietnutí vykonať rezerváciu.

4. V prípade, že autobusový a/alebo autokarový podnik alebo jeho predajca lístkov alebo cestovná agentúra uplatňujú výnimku ustanovenú v odseku 1, okamžite informujú zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch alebo ju na jej žiadosť písomne informujú do piatich pracovných dní odo dňa požiadania.

Odôvodnenie

Tento PDN zosúlaďuje znenie s nariadením o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (nariadenie 1107/2006/ES) a návrhom nariadenia o právach cestujúcich v námornej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky stanovia, a to s aktívnym zapojením zástupcov organizácií zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou a orgánov na presadzovanie uvedených ustanovení vymenovaných v článku 27, nediskriminačné pravidlá zabezpečenia prístupnosť, ktoré sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou s cieľom splniť platné požiadavky na bezpečnosť. V týchto pravidlách sa ustanovujú všetky podmienky prístupnosti danej služby autobusovej alebo autokarovej dopravy vrátane podmienok prístupnosti prevádzkovaných vozidiel, ako aj zariadení vo vozidle.

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky stanovia, a to v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou a orgánov na presadzovanie uvedených ustanovení vymenovaných v článku 27, nediskriminačné pravidlá prístupu, ktoré sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúce osoby s cieľom splniť platné požiadavky na bezpečnosť. V týchto pravidlách sa ustanovujú všetky podmienky prístupnosti danej služby autobusovej a autokarovej dopravy vrátane podmienok prístupnosti prevádzkovaných vozidiel, ako aj zariadení vo vozidle a nainštalovanej pomocnej výbavy.

Odôvodnenie

Pravidlá by sa mali stanoviť v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Autobusové a/alebo autokarové podniky alebo predajcovia lístkov sprístupnia verejnosti pravidlá ustanovené v ods. 1 aspoň počas vykonávania rezervácie, a to náležitým spôsobom a v jazyku, v ktorom sa cestujúcim všeobecne poskytujú informácie. Pri poskytovaní uvedených informácií sa osobitná pozornosť sa venuje potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

2. Autobusové a/alebo autokarové podniky alebo predajcovia lístkov sprístupnia verejnosti pravidlá ustanovené v odseku 1 aspoň počas vykonávania rezervácie, a to v prístupnej forme a v jazyku, v ktorom sa cestujúcim všeobecne poskytujú informácie. Pri poskytovaní uvedených informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa informácie poskytovali v prístupnej forme. Táto terminológia by sa mala používať v celom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Autobusové a autokarové podniky na požiadanie sprístupnia medzinárodné právne predpisy, právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce požiadavky na bezpečnosť.

3. Autobusové a autokarové podniky na požiadanie okamžite sprístupnia medzinárodné právne predpisy, právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce požiadavky na bezpečnosť, z ktorých vychádzajú nediskriminačné pravidlá prístupu. Tieto predpisy sa musia poskytovať v prístupnej forme.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby sa tieto predpisy mohli poskytovať v prístupnej forme cestujúcim so zdravotným postihnutím a/alebo so zníženou pohyblivosťou a aby sa mohli poskytovať okamžite, keď sa to požaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Autobusové a/alebo autokarové podniky, ich predajcovia lístkov alebo cestovné agentúry zabezpečia, aby všetky príslušné informácie týkajúce sa podmienok prepravy, informácie o ceste a informácie o dostupnosti služieb boli k dispozícii v primeranej a dostupnej forme pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane on-line rezervácií a informácií.

5. Autobusové a/alebo autokarové podniky, ich predajcovia lístkov alebo cestovné agentúry zabezpečia, aby všetky príslušné informácie týkajúce sa podmienok prepravy, informácie o ceste a informácie o dostupnosti služieb vrátane on-line rezervácií a informácií boli k dispozícii v prístupnej forme pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, čo sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú schopné cestovať bez pomoci z dôvodu ich vysokého alebo mladého veku, a na sprevádzajúce osoby.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jasnosť a súdržnosť by sa v celom nariadení mala používať rovnaká terminológia týkajúca sa prístupnej formy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správcovia autobusových staníc a autobusové a/alebo autokarové podniky zabezpečia pred cestou, počas cesty a po jej skončení bezplatnú pomoc pre zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorá je stanovená v prílohe I.

1. Správcovia autobusových staníc a autobusové a/alebo autokarové podniky zabezpečia pred cestou, po jej skončení a podľa možnosti počas cesty bezplatnú pomoc pre zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorá je stanovená v prílohe I. Táto pomoc musí byť prispôsobená individuálnym potrebám zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Z hľadiska dôstojnosti a nezávislosti každého cestujúceho je nevyhnutné, aby mu bola poskytovaná iba taká pomoc, ktorá zodpovedá jeho konkrétnym potrebám. Práve cestujúci by mal rozhodovať o tom, akú pomoc potrebuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia členské štáty určia, na ktorých autobusových a autokarových staniciach by sa mala poskytovať pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, pričom zohľadnia potrebu zabezpečiť dostupnosť služieb vo väčšine geografických miest. Členské štáty o tom informujú Komisiu.

1. Najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia členské štáty určia, na ktorých autobusových a autokarových staniciach by sa mala poskytovať pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, pričom zohľadnia potrebu zabezpečiť dostupnosť služieb vo väčšine geografických miest. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia sprístupní na internete zoznam určených autobusových a autokarových staníc.

Odôvodnenie

Ľahko prístupné centralizované informácie o staniciach sú pre prevádzkovateľov nevyhnutnou podmienkou pre úspešné uplatňovanie budúcich pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V prípade, že je potrebná pomoc vodiaceho psa s osvedčením, povolí sa pod podmienkou, že autobusový a/alebo autokarový podnik, predajca lístkov alebo cestovná agentúra boli o tom informované v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prepravu vodiacich psov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje lepšiu porovnateľnosť tohto návrhu správy so správou týkajúcou sa práv cestujúcich v leteckej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autobusové a/alebo autokarové podniky poskytnú bezplatne zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v autokare alebo v autobuse a počas nástupu a výstupu z autokaru a autobusu aspoň takú pomoc, ktorá sa ustanovuje v časti b) prílohy I za predpokladu, že príslušná osoba spĺňa podmienky ustanovené v článku 16.

Autobusové a/alebo autokarové podniky poskytnú bezplatne zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou počas nástupu a výstupu z autokaru alebo autobusu aspoň takú pomoc, ktorá sa ustanovuje v časti b) prílohy I za predpokladu, že príslušná osoba spĺňa podmienky ustanovené v článku 16.

Odôvodnenie

Na rozdiel od železničnej alebo leteckej dopravy, posádka autobusu alebo autokaru často pozostáva len z jediného vodiča, ktorý nemôže počas jazdy poskytnúť pomoc vo vozidle bez toho, aby tým ohrozil bezpečnosť cestujúcich. Malo by sa preto objasniť, že povinnosť pomôcť sa vzťahuje na nástup a výstup, v súlade so špecifikáciami obsiahnutými v prílohe 1 časť b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky, správcovia autobusových staníc, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry spolupracujú, aby poskytli pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou pod podmienkou, že potreba tejto osoby, pokiaľ ide o takúto pomoc, bola oznámená autobusovému a/alebo autokarovému podniku, správcovi autobusovej stanice, predajcovi cestovných lístkov alebo cestovnej agentúre aspoň 48 hodín predtým, ako je potrebné poskytnúť pomoc.

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky, správcovia autobusových staníc, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry spolupracujú, aby poskytli pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou pod podmienkou, že potreba tejto osoby, pokiaľ ide o takúto pomoc, bola oznámená autobusovému a/alebo autokarovému podniku, správcovi autobusovej stanice, predajcovi cestovných lístkov alebo cestovnej agentúre aspoň 24 hodín predtým, ako je potrebné poskytnúť pomoc, pokiaľ poskytovateľ pomoci nenavrhne kratšiu lehotu na oznamovanie alebo pokiaľ sa kratšia lehota nedohodne medzi poskytovateľom pomoci a cestujúcim.

Odôvodnenie

Ak niekto pravidelne využíva tú istú službu alebo využíva napríklad mestskú autobusovú dopravu, nebolo by rozumné očakávať, že táto osoba bude zakaždým informovať o svojich potrebách, pokiaľ ide o poskytnutie pomoci. V rámci systému oznamovania je potrebné umožniť určitú flexibilitu. Nebolo by tiež rozumné vyžadovať od prepravcov, aby zaviedli systém oznamovania, pokiaľ to pre nich neznamená skutočný prínos.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Autobusové a/alebo autokarové podniky, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry podniknú všetky opatrenia na uľahčenie potvrdenia o prijatí oznámení o potrebe poskytnutia pomoci predložených zdravotne postihnutými osobami alebo osobami so zníženou pohyblivosťou. Táto povinnosť sa uplatňuje na všetkých predajných miestach vrátane telefonického a internetového predaja.

2. Autobusové a/alebo autokarové podniky, predajcovia cestovných lístkov a cestovné agentúry podniknú všetky opatrenia na uľahčenie potvrdenia o prijatí oznámení o potrebe poskytnutia pomoci predložených zdravotne postihnutými osobami alebo osobami so zníženou pohyblivosťou. Cestujúci dostane potvrdenie o tom, že potreba poskytnutia pomoci bola oznámená. Tieto povinnosti sa uplatňujú na všetkých predajných miestach vrátane telefonického a internetového predaja.

Odôvodnenie

Pre cestujúceho je dôležité, aby mohol preukázať, že skutočne oznámil svoje potreby týkajúce sa poskytnutia pomoci, keďže môže nastať prípad, že zlyhá komunikácia medzi autobusovým a/alebo autokarovým podnikom, predajcami cestovných lístkov, cestovnými agentúrami atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 4 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ak nie je čas stanovený, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu.

— ak čas nie je stanovený, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu, pokiaľ poskytovateľ pomoci nenavrhne inú lehotu alebo pokiaľ sa iná lehota nedohodne medzi poskytovateľom pomoci a cestujúcim.

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch, napríklad keď sa využíva mestská autobusová doprava, by pre poskytovateľa pomoci aj pre cestujúceho so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou mohlo byť praktickejšie, aby sa priamo stretli napríklad vtedy, keď autobus zastavuje na zastávke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Miesta uvedené v odseku 5 sú jasne označené a v prístupnej forme poskytujú základné informácie o autobusovej stanici a poskytovanej pomoci.

6. Určené miesta uvedené v odseku 5 sú jasne označené, prístupné a rozpoznateľné pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou a v prístupnej forme poskytujú potrebné informácie o autobusovej stanici a poskytovanej pomoci.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby určené miesta, ako aj informácie, ktoré poskytujú, boli pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou úplne rozpoznateľné a prístupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch, že sa pomoc poskytuje externými dodávateľmi, autobusovému a/alebo autokarovému podniku alebo jeho predajcovi lístkov alebo cestovnej agentúre sa doručí oznámenie o potrebe poskytnutia pomoci do 48 hodín pred uverejneným časom príchodu, pričom tento podnik, predajca alebo agentúra oznámi príslušné informácie externému dodávateľovi aspoň 36 hodín pred uverejneným časom odchodu.

1. V prípadoch, že sa pomoc poskytuje externými dodávateľmi, autobusovému a/alebo autokarovému podniku alebo jeho predajcovi lístkov alebo cestovnej agentúre sa doručí oznámenie o potrebe poskytnutia pomoci do 48 hodín pred uverejneným časom príchodu, pričom tento podnik, predajca alebo agentúra oznámi príslušné informácie externému dodávateľovi tak, aby oznámenie dostal aspoň 36 hodín pred uverejneným časom odchodu.

Odôvodnenie

Cestovné agentúry a predajcovia cestovných lístkov zvyčajne nemajú kontaktné údaje externých dodávateľov, a preto je doručenie informácie ťažké. Z toho dôvodu by informácia mala vždy prechádzať cez subjekt, ktorý má kontaktné údaje na externého dodávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípadoch, že sa pomoc poskytuje externými dodávateľmi, a autobusovému a/alebo autokarovému podniku alebo jeho predajcovi lístkov alebo cestovnej agentúre sa nedoručí oznámenie o potrebe poskytnutia pomoci aspoň 48 hodín pred uverejneným časom príchodu, prepravca alebo predajca lístkov alebo cestovná agentúra oznámi príslušné informácie externému dodávateľovi čo najrýchlejšie.

2. V prípadoch, že sa pomoc poskytuje externými dodávateľmi, a autobusovému a/alebo autokarovému podniku alebo jeho predajcovi lístkov alebo cestovnej agentúre sa nedoručí oznámenie o potrebe poskytnutia pomoci aspoň 48 hodín pred uverejneným časom príchodu, prepravca alebo predajca lístkov alebo cestovná agentúra oznámi príslušné informácie externému dodávateľovi tak, aby oznámenie dostal čo najrýchlejšie.

Odôvodnenie

Cestovné agentúry a predajcovia cestovných lístkov zvyčajne nemajú kontaktné údaje externých dodávateľov, a preto je doručenie informácie ťažké. Z toho dôvodu by informácia mala vždy prechádzať cez subjekt, ktorý má kontaktné údaje na externého dodávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autobusové a/alebo autokarové podniky:

Autobusové a/alebo autokarové podniky a správcovia autobusových staníc:

Odôvodnenie

Povinnosti týkajúce sa odbornej prípravy, ktoré sa navrhujú v tomto článku, by sa mali vzťahovať aj na správcov autobusových staníc, aby sa zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou mohla poskytovať čo najprimeranejšia pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potreby sa vynaloží maximálne úsilie na rýchle poskytnutie náhradnej pomôcky.

V prípade potreby sa vynaloží maximálne úsilie na rýchle poskytnutie náhradnej pomôcky s podobnými technickými a funkčnými vlastnosťami, aké mala stratená alebo poškodená pomôcka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Autobusový a/alebo autokarový podnik nenesie zodpovednosť podľa odseku 1:

 

a) ak stratu alebo škodu spôsobili okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy a ktorým nemohol autobusový a/alebo autokarový podnik zabrániť napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, a ktorých následky nemohol odvrátiť;

 

b) ak strata alebo škoda vznikli v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti cestujúceho.

Odôvodnenie

Autobusový alebo autokarový podnik nemôže byť zodpovedný za okolnosti, ktoré nespadajú do oblasti jeho pôsobnosti a vplyvu. Podobne ako v prípade predpisov o zodpovednosti týkajúcich sa úrazu by sa ani v tomto prípade nemala uplatňovať požiadavka vyplácať odškodnenie, ak sú strata alebo poškodenie spôsobené vyššou mocou. Rovnako v prípade, keď poškodená osoba túto škodu čiastočne zavinila, by sa mala zodpovedajúco znížiť požiadavka vyplácať odškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podľa tohto článku sa neustanovuje žiadna minimálna alebo maximálna výška odškodnenia, ktoré sa vyplatí.

2. Výška odškodnenia, ktoré sa vyplatí podľa tohto článku, zodpovedá skutočnej vzniknutej strate.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia v sektore autobusovej a autokarovej dopravy sú ochotní vyplácať odškodnenie za skutočne vzniknutú stratu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autobusové a/alebo autokarové podniky nesú zodpovednosť za zrušenie cesty a v prípade, že predpokladané trvanie cesty prekračuje tri hodiny, takisto za meškanie spoja pri odchode presahujúce dve hodiny. V takýchto prípadoch:

Autobusové a/alebo autokarové podniky nesú zodpovednosť za zrušenie cesty, prekročenie kapacity rezervácií a takisto za meškanie spoja pri odchode presahujúce dve hodiny. Autobusový a/alebo autokarový podnik nesie zodpovednosť iba za zrušenie cesty a meškanie spôsobené okolnosťami patriacimi do oblasti jeho vplyvu. Táto zodpovednosť sa nevzťahuje na meškania z dôvodu preťaženia dopravy, hraničných kontrol a/alebo kontrol vozidiel. Vo všetkých prípadoch zodpovednosti podnikov:

Odôvodnenie

Trojhodinový limit na trvanie cesty je v rámci predpisov o meškaní nevhodný, pretože takýmto spôsobom by bol veľký počet prevádzkovateľov autobusovej a autokarovej prepravy oslobodený od povinnosti niesť dôsledky meškaní. Mali by sa uviesť aj prípady prekročenia kapacity rezervácií, aby sa dosiahol súlad predpisov týkajúcich sa zodpovednosti cestujúcich s predpismi platnými pre iné druhy dopravy.

Na rozdiel od železničnej alebo leteckej dopravy nemajú autobusové a/alebo autokarové podniky vlastnú sieť a v rámci medzinárodnej cezhraničnej prepravy sa im neposkytuje prednostné zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa príslušným cestujúcim poskytnú aspoň alternatívne dopravné služby za primeraných podmienok alebo, ak je to neúčelné, poskytnú sa im informácie o primeraných alternatívnych dopravných službách iných prevádzkovateľov dopravy;

a) sa príslušným cestujúcim poskytnú alternatívne dopravné služby bez ďalších nákladov a za primeraných podmienok alebo, ak je to neúčelné, poskytnú sa im informácie o primeraných alternatívnych dopravných službách iných prevádzkovateľov dopravy;

Odôvodnenie

Alternatívne služby v prípade zrušenia alebo dlhého meškania spojov by sa mali ponúkať bezplatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) príslušní cestujúci majú nárok na náhradu vo výške 100 % ceny cestovného lístka, ak autobusový a/alebo autokarový podnik nedokáže poskytnúť alternatívne služby alebo informácie uvedené v bode a). Náhrada škody sa vyplatí do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o náhradu škody.

c) okrem náhrady uvedenej v písmene b) príslušní cestujúci majú nárok na náhradu škody vo výške 50% ceny cestovného lístka, ak autobusový a/alebo autokarový podnik nedokáže poskytnúť alternatívne služby alebo informácie uvedené v písmene a). Náhrada škody sa vyplatí do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o náhradu škody.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že náhrada škody sa vypláca dodatočne k náhrade. Inak by sa ustanovenie mohlo nesprávne chápať v takom zmysle, že v prípade meškania alebo zrušenia spoja by cestujúci nezískal žiadnu náhradu škody, ak by autobusový podnik poskytol informáciu o alternatívnych prepravných službách. Náhrada škody (ako dodatok k plnej náhrade) by nemala byť vyššia ako 50% ceny lístka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) ak príslušní cestujúci akceptujú ponúknuté alternatívne prepravné služby, majú nárok na náhradu vo výške 50 % ceny cestovného lístka bez toho, aby stratili právo na prepravu. Cena cestovného lístka sa rovná plnej cene, ktorú cestujúci zaplatil za časť cesty, v ktorej došlo k meškaniu. Náhrada škody sa vyplatí do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o náhradu škody.

Odôvodnenie

V prípade, že si cestujúci bude želať pokračovať v ceste využitím alternatívneho spôsobu dopravy, ktorý čo najskôr zorganizuje autobusový a/alebo autokarový podnik, mal by mať v každom prípade nárok na odškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) sa príslušným cestujúcim poskytne jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania, ak ich je možné primerane poskytnúť;

Odôvodnenie

Cestujúcim by sa mala poskytovať dodatočná pomoc (tzv. materiálna pomoc) v prípadoch dlhšieho meškania a vtedy, ak je to prakticky možné. Materiálna pomoc zahŕňa jedlo, občerstvenie, ale aj hotel alebo iné ubytovanie v prípade, že čakanie na pokračovanie v ceste si môže vyžadovať pobyt cez noc, ako stanovujú právne predpisy o právach cestujúcich platné pre iné druhy dopravy. Ak je vozidlo nefunkčné, cestujúci majú nárok na prepravu na vhodné miesto na čakanie a/alebo autobusovú stanicu, odkiaľ je možné pokračovať v ceste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cd) sa príslušným cestujúcim poskytne hotel alebo iné ubytovanie a doprava medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania v prípade, že je nevyhnutný pobyt cez noc pred tým, ako bude možné pokračovať v ceste;

Odôvodnenie

Cestujúcim by sa mala poskytovať dodatočná pomoc (tzv. materiálna pomoc) v prípadoch dlhšieho meškania a vtedy, ak je to prakticky možné. Materiálna pomoc zahŕňa jedlo, občerstvenie, ale aj hotel alebo iné ubytovanie v prípade, že čakanie na pokračovanie v ceste si môže vyžadovať pobyt cez noc, ako stanovujú právne predpisy o právach cestujúcich platné pre iné druhy dopravy. Ak je vozidlo nefunkčné, cestujúci majú nárok na prepravu na vhodné miesto na čakanie a/alebo autobusovú stanicu, odkiaľ je možné pokračovať v ceste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – písmeno ce (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ce) ak je autobus a/alebo autokar nefunkčný, príslušným cestujúcim sa poskytne doprava z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie a/alebo autobusovú stanicu, odkiaľ možno pokračovať v ceste.

Odôvodnenie

Cestujúcim by sa mala poskytovať dodatočná pomoc (tzv. materiálna pomoc) v prípadoch dlhšieho meškania a vtedy, ak je to prakticky možné. Materiálna pomoc zahŕňa jedlo, občerstvenie, ale aj hotel alebo iné ubytovanie v prípade, že čakanie na pokračovanie v ceste si môže vyžadovať pobyt cez noc, ako stanovujú právne predpisy o právach cestujúcich platné pre iné druhy dopravy. Ak je vozidlo nefunkčné, cestujúci majú nárok na prepravu na vhodné miesto na čakanie a/alebo autobusovú stanicu, odkiaľ je možné pokračovať v ceste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V iných prípadoch ako v tých, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, nesú autobusové a/alebo autokarové podniky zodpovednosť za meškanie spoja pri príchode presahujúce dve hodiny, ak je toto meškanie spôsobené

 

— nedbanlivosťou a zavinením vodiča alebo

 

— technickou poruchou vozidla.

 

V takýchto prípadoch:

 

a) majú príslušní cestujúci nárok na náhradu vo výške 50 % ceny cestovného lístka; cena cestovného lístka by sa mala rovnať plnej cene, ktorú cestujúci zaplatil za časť cesty, v ktorej došlo k meškaniu. Náhrada škody sa vyplatí do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o náhradu škody;

 

b) sa príslušným cestujúcim poskytne pomoc uvedená v písm. e), f) a g) odseku 1 tohto článku.

Odôvodnenie

Pod pojmom „meškanie“ sa bežne rozumie pozitívny časový rozdiel v porovnaní s plánovaným časom príchodu. Dokonca aj autobus, ktorý odcestoval podľa časového plánu, môže prísť neskôr v porovnaní s plánom z dôvodov, ktoré spadajú do oblasti vplyvu autobusového a/alebo autokarového podniku. Zatiaľ čo autobusový a/alebo autokarový podnik nemôže niesť zodpovednosť za meškanie spôsobené poveternostnými a/alebo dopravnými podmienkami („force majeure“ – vyššia moc), na druhej strane ho nemožno zbaviť zodpovednosti za technickú poruchu vozidla a/alebo schopnosti vodiča.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Autobusový a/alebo autokarový podnik je oslobodený od tejto povinnosti, ak zrušenie cesty alebo meškanie vyplýva z jednej z týchto príčin:

 

a) okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy a ktorým nemohol autobusový a/alebo autokarový podnik zabrániť napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, a ktorých následky nemohol odvrátiť,

 

b) zavinenie cestujúceho, alebo

 

c) správanie tretej strany, ktorému autobusový a/alebo autokarový podnik nemohol zabrániť napriek poskytnutiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, a ktorého následky nemohol odvrátiť.

Odôvodnenie

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       58

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade meškania spoja autobusové a/alebo autokarové podniky alebo v prípade potreby správcovia autobusových staníc informujú cestujúcich o odhadovanom čase odchodu a príchodu hneď, ako budú mať tieto informácie k dispozícii, najneskôr však 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom.

1. V prípade meškania spoja autobusové a/alebo autokarové podniky alebo v prípade potreby správcovia autobusových staníc informujú cestujúcich o odhadovanom čase odchodu a príchodu hneď, ako budú mať tieto informácie k dispozícii, najneskôr však 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom. Tieto informácie sa poskytujú aj v prístupnej forme pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby osobám so zdravotným postihnutím boli poskytované rovnako dôležité informácie ako všetkým ostatným cestujúcim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       59

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadne ustanovenie v tomto nariadení nebráni cestujúcim, aby na vnútroštátnych súdoch požadovali náhradu škôd, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia alebo meškania dopravných spojov.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva cestujúcich na ďalšiu náhradu. Náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa môže od takejto náhrady odpočítať.

Odôvodnenie

Znenie tohto článku je nepostačujúce. Malo by sa zosúladiť s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 261/2004 a malo by zahŕňať obmedzenie, ktorého stanovuje, že náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa môže odpočítať od ďalších náhrad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autobusové a autokarové podniky by mali spolupracovať v snahe prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni EÚ so zapojením zainteresovaných strán, profesijných združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na zlepšovanie starostlivosti o cestujúcich, a to najmä v prípade veľkého meškania, prerušenia alebo zrušenia cesty.

Prepravcovia by mali spolupracovať v snahe prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni EÚ so zapojením zainteresovaných strán, profesijných združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na zlepšovanie starostlivosti o cestujúcich, a to najmä v prípade veľkého meškania, prerušenia alebo zrušenia cesty, pričom sa uprednostní starostlivosť o cestujúcich s osobitnými potrebami v dôsledku zdravotného postihnutia, zníženej pohyblivosti, choroby, vysokého veku, tehotenstva, čo sa vzťahuje aj na malé deti a sprevádzajúcich cestujúcich.

 

V prípade veľkého meškania, prerušenia alebo zrušenia cesty sa táto starostlivosť o cestujúcich zameriava na poskytovanie lekárskej pomoci a jedla a nápojov podľa potreby, pravidelne aktualizovaných informácií a prípadne alternatívnych prepravných služieb a ubytovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       61

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Správcovia autobusových staníc a/alebo autobusové a autokarové podniky poskytnú cestujúcim počas cesty príslušné informácie v primeranej forme. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Správcovia autobusových staníc a/alebo autobusové a autokarové podniky poskytnú cestujúcim počas cesty príslušné informácie v prístupnej forme.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jasnosť a súdržnosť by sa v celom nariadení mala používať rovnaká terminológia týkajúca sa prístupnej formy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       62

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autobusové a/alebo autokarové podniky a správcovia autobusových staníc zabezpečia, aby sa na základe tohto nariadenia cestujúcim poskytli príslušné a zrozumiteľné informácie o ich právach, a to najneskôr pri odchode a počas cesty. Informácie sa poskytnú v najprimeranejšej forme. Pri poskytovaní uvedených informácií sa osobitná pozornosť sa venuje potrebám osôb so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Tieto informácie obsahujú podrobnosti o orgáne na presadzovanie uvedených ustanovení, ktorý určil členský štát podľa ustanovení článku 27 ods. 1.

Autobusové a/alebo autokarové podniky a správcovia autobusových staníc zabezpečia, aby sa na základe tohto nariadenia cestujúcim poskytli príslušné a zrozumiteľné informácie o ich právach, a to najneskôr pri odchode a počas cesty. Informácie sa poskytnú v prístupnej forme. Tieto informácie obsahujú podrobnosti o orgáne na presadzovanie uvedených ustanovení, ktorý určil členský štát podľa ustanovení článku 27 ods. 1.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jasnosť a súdržnosť by sa v celom nariadení mala používať rovnaká terminológia týkajúca sa prístupnej formy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       63

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky zriadia mechanizmus vybavovania reklamácií a sťažností týkajúcich sa práv a povinností, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1. Autobusové a/alebo autokarové podniky – v prípade, že takéto opatrenie doposiaľ neexistuje – zriadia mechanizmus vybavovania reklamácií a sťažností týkajúcich sa práv a povinností, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktorý je prístupný pre všetkých cestujúcich vrátane cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti a nediskrimináciu je potrebné zaručiť, aby všetci cestujúci mohli využívať svoje právo na podanie reklamácie alebo sťažnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Autobusové a/alebo autokarové podniky vydajú každoročne správu, ktorá bude obsahovať informáciu o počte a predmete prijatých sťažností, priemernej dobe odpovede na ne a uskutočnených nápravných opatreniach.

Odôvodnenie

Požiadavka na vydávanie správ je určená na sprehľadnenie vybavovania sťažností autobusovými a autokarovými podnikmi a bude pre ne motiváciou na účinne a efektívne vybavovanie sťažností. Aj železničné spoločnosti musia zverejňovať takéto správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia. Každý orgán prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržania práv cestujúcich vrátane dodržania pravidiel prístupnosti uvedených v článku 12. Každý orgán je nezávislý od autobusových a/alebo autokarových podnikov, pokiaľ ide o jeho organizáciu, rozhodnutia o financovaní, právnu štruktúru a rozhodovanie .

1. Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia. Každý orgán prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržania práv cestujúcich vrátane dodržania pravidiel prístupnosti uvedených v článku 12. Každý orgán je nezávislý, pokiaľ ide o jeho organizáciu, rozhodnutia o financovaní, právnu štruktúru a rozhodovanie.

Odôvodnenie

Vnútroštátne orgány na presadzovanie uvedených ustanovení musia byť úplne nezávislé, t. j. nielen od autobusových a autokarových podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Tieto orgány spolupracujú s organizáciami, ktoré zastupujú autobusové a autokarové podniky a spotrebiteľov vrátane organizácii zastupujúcich zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Spolupráca vnútroštátnych orgánov na presadzovanie týchto ustanovení s týmito organizáciami by uľahčila uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       67

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 28 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) súhrnné údaje o reklamáciách a sťažnostiach,

d) súhrnné údaje o reklamáciách a sťažnostiach vrátane ich výsledkov a lehôt na spracovanie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       68

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňovaných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia príslušné ustanovenia Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré na ne majú vplyv.

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňovaných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie, medzi ktoré by mohol patriť príkaz vyplatiť náhradu príslušnej osobe, musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia príslušné ustanovenia Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré na ne majú vplyv.

Odôvodnenie

Odškodnenie obete je jedným z najúčinnejších nástrojov na zabezpečenie dodržiavania nariadenia a je tiež spôsobom motivovania cestujúcich, aby podali sťažnosť, ak sú obeťou diskriminácie alebo porušenia svojich práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa s účinnosťou od [jedného roka po nadobudnutí účinnosti].

2. Uplatňuje sa s účinnosťou od [dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti].

Odôvodnenie

Vozový park autokarových a autobusových podnikov potrebuje určitý čas na prispôsobenie sa požiadavkám tohto nariadenia (najmä čo sa týka prepravy osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – písmeno b – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

v prípade potreby ísť na toaletu;

— ísť na toaletu, ak je to možné;

Odôvodnenie

Na rozdiel od železničnej alebo leteckej dopravy, posádka autobusu alebo autokaru často pozostáva len z jediného vodiča, ktorý nemôže počas jazdy poskytnúť pomoc vo vozidle bez toho, aby tým ohrozil bezpečnosť cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – písmeno b – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vziať so sebou do autobusu alebo autokaru vodiaceho psa s príslušným osvedčením;

— vziať so sebou, ak je to možné, do autobusu alebo autokaru vodiaceho psa s príslušným osvedčením;

Odôvodnenie

Môžu vzniknúť otázky týkajúce sa bezpečnosti a niektoré členské štáty ukladajú obmedzenia na prepravu zvierat (vrátane vodiacich psov) cez ich hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       72

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– techniky sprevádzania nevidiacich alebo slabozrakých cestujúcich a prenosu vodiacich zvierat s príslušným osvedčením a manipulácie s nimi;

techniky sprevádzania nevidiacich alebo slabozrakých cestujúcich a prenosu vodiacich zvierat s príslušným osvedčením a manipulácie s nimi berúc do úvahy, že vodiace psy sú cvičené tak, aby poslúchali výlučne príkazy svojho majiteľa a posádka by s nimi počas služby nemala zaobchádzať;

Odôvodnenie

Vodiace psy by mali byť povolené, aby sprevádzali majiteľa, a posádka by s nimi počas služby nemala zaobchádzať. Vodiace psy sú cvičené tak, aby poslúchali iba na povely majiteľa.

Dôvodová správa

Kontext návrhu

Nariadením (EHS) č. 684/92 zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 11/98 a nariadením (ES) č. 12/98 sa vytvoril jednotný trh pre medzinárodnú autobusovú a autokarovú dopravu cestujúcich. Táto liberalizácia priniesla Európanom značné výhody, ako sú širší výber destinácií a atraktívne ceny. Prispela tiež k stabilnému rastu tohto sektora od polovice deväťdesiatych rokov. Podľa súčasných odhadov Komisie ročný objem cestujúcich v medzinárodnej autobusovej a autokarovej doprave predstavuje 72,8 milióna cestujúcich.

Avšak liberalizácia prepravných služieb a rast cestovania neboli vždy sprevádzané dostatočnými opatreniami na ochranu práv cestujúcich. Ako ich počet stúpa, cestujúci musia čeliť ťažkým situáciám vrátane zrušenia spoja, prekročenia kapacity rezervácií, straty batožiny a meškania. Zvlášť cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave stále nepožívajú rovnaké práva ako cestujúci využívajúci iné druhy dopravy, najmä leteckú dopravu.

Práva cestujúcich v autokarovej doprave nie sú ešte upravené právnymi normami Spoločenstva a zákazníci sa preto musia spoliehať na vnútroštátne systémy zodpovednosti za škodu. Avšak ochrana cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (napr. v oblasti zodpovednosti prevádzkovateľov, náhrady škody v prípade meškania alebo zrušenia spoja, povinnosť poskytovať informácie, vybavovanie sťažností, pomoc osobám so zdravotným postihnutím a pod.) sa v jednotlivých štátoch značne líši. Okrem toho je autobusová a autokarová doprava v porovnaní s inými druhmi dopravy, najmä leteckou a železničnou, v nerovnakom postavení, pretože v týchto druhoch dopravy už cestujúci majú alebo budú mať prospech z jednotnej úrovne ochrany vymedzenej na úrovni EÚ.

Návrh Komisie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je základným cieľom návrhu zaviesť práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave s cieľom zlepšiť príťažlivosť tohto sektora a dosiahnuť rovnaké podmienky pre prepravcov z rôznych členských štátov a medzi rôznymi druhmi prepravy. V skratke návrh predpokladá tieto opatrenia:

Zodpovednosť za smrť a zranenie: Navrhuje sa zaviesť neobmedzenú zodpovednosť pre autobusové podniky. Okrem toho podniky za určitých podmienok nesmú v prípade nehody spochybniť škody do určitej výšky (presne vymedzená zodpovednosť). Cestujúci majú tiež nárok na vyplácanie záloh na vyriešenie ekonomických ťažkostí, ktorým čelia oni alebo ich rodiny v dôsledku smrti alebo zranenia.

Náhrady škôd a pomoc v prípade zrušenia alebo meškania spoja: Podľa návrhu by mali spoločnosti povinnosť poskytnúť cestujúcim príslušné informácie a primerané alternatívne služby alebo zaplatiť náhradu škody.

Práva osôb so zníženou pohyblivosťou: Návrh zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, čo sa týka rezervácie cesty a nástupu do vozidla, a stanovuje pravidlá, ktoré podniky zaväzujú k poskytovaniu bezplatnej pomoci. Okrem toho podniky musia svojmu personálu poskytovať príslušný výcvik.

Sťažnosti a odškodnenie: Členské štáty budú musieť vytvoriť orgány na presadzovanie ustanovení, ktoré zabezpečia vykonávanie tohto nariadenia. Ak sa cestujúci domnieva, že sa nedodržalo niektoré z jeho práv, môže podať spoločnosti sťažnosť. Ak odpoveď nie je uspokojujúca, môže podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu na presadzovanie týchto ustanovení.

Všeobecné hodnotenie

Váš spravodajca s radosťou víta návrh a podporuje zásadu, že cestujúci by mali mať rovnaké práva bez ohľadu na druh dopravy, ktorý používajú. Preto je dôležité zabezpečiť maximálny možný súlad s existujúcimi právnymi predpismi o leteckej a železničnej doprave, ako aj s návrhom o právach cestujúcich v námornej doprave. Na druhej strane treba vziať do úvahy odlišné črty autobusovej a autokarovej dopravy a určité požiadavky podľa nich upraviť. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa snažia o rovnováhu medzi týmito (niekedy protikladnými) cieľmi. Spravodajca sa napokon domnieva, že niektoré ustanovenia návrhu vyžadujú objasnenie.

Vzhľadom na to, že na prvé čítanie ku koncu legislatívneho obdobia zostáva len málo času, bude spravodajca pokračovať v dôkladnom skúmaní návrhu a v prípade potreby predloží v neskoršom štádiu ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Odporúčania spravodajcu

Vzhľadom na uvedené okolnosti spravodajca medzi iným navrhuje tieto úpravy návrhu Komisie:

Mestská, prímestská a regionálna doprava: Niektoré požiadavky obsiahnuté v návrhu nezodpovedajú osobitným potrebám a vlastnostiam mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy, pretože sú väčšinou zamerané na diaľkové a medzinárodné cestovanie. Členské štáty by preto mali možnosť tieto typy dopravy vyňať z ustanovení nariadenia pod podmienkou, že prijmú alternatívne regulačné opatrenia, ktoré zabezpečia podobnú úroveň práv cestujúcich.

Presne vymedzená zodpovednosť: Spravodajca je presvedčený, že strop by mal byť porovnateľný so stropom v iných druhoch dopravy, a preto v zásade podporuje navrhovanú sumu 220 000 EUR. Na druhej strane by bolo potrebné toto ustanovenie zosúladiť s článkom 2 smernice 2005/14//ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktorá obmedzuje presne vymedzenú zodpovednosť za škodu na 5 miliónov EUR na nehodu. Takýmto spôsobom sa dá vyhnúť neúmernej zodpovednosti, ktorá by vznikla v dôsledku kumulácie škôd, ktoré utrpel vysoký počet cestujúcich.

Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou: Na rozdiel od leteckej dopravy sa nejaví ako potrebné poskytnúť autobusovým podnikom možnosť zamietnuť rezerváciu od zdravotne postihnutých osôb z dôvodu bezpečnostných požiadaviek. Navrhuje sa preto vypustiť článok 11 ods. 1 písm. a). Ďalšie ustanovenia článku 11 (ods. 1 písm. b), ods. 2 a 4) je potrebné zosúladiť so znením návrhu o právach cestujúcich v námornej doprave. Ďalej by bolo vhodné zabezpečiť, aby pravidlá týkajúce sa dostupnosti boli vypracované v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Ďalší súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložený spravodajcom zohľadňuje skutočnosť, že posádka autobusu vo väčšine prípadov pozostáva len z jedného vodiča, ktorý nie vždy môže byť schopný poskytnúť pomoc počas cesty, napr. počas jazdy.

Odškodnenie: Navrhuje sa objasnenie tohto článku. V prípade zrušenia alebo dlhého meškania spoja by autobusové podniky mali byť povinné preplatiť cenu lístka, pokiaľ zákazník nesúhlasí s alternatívnou prepravnou službou, ktorá mu bola ponúknutá bezplatne. Ak podnik nedokáže poskytnúť alternatívne služby alebo primerané informácie by náhrada škody mala byť 50 % (nie 100 %) z ceny lístka, keďže by bola vyplatená dodatočne k preplatenej cene lístka.

Informácie pre cestujúcich a vybavovanie sťažností: Spravodajca zdôrazňuje, že informácie by sa mali poskytovať v prístupnej forme. Ďalej navrhuje, aby sa pre autobusové a autokarové podniky zaviedla požiadavka zverejňovať výročné správy o vybavovaní sťažností. Týmto spôsobom by boli motivované, aby sťažnosti vybavovali účinne a efektívne.

Nadobudnutie účinnosti: Pre odvetvie autobusovej a autokarovej dopravy bude náročné vyhovieť požiadavkám tohto nariadenia, najmä poskytovať primeranú pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou a zabezpečiť potrebný výcvik personálu. Spravodajca preto navrhuje, aby sa odvetviu udelil dodatočný rok na prispôsobenie sa pred tým, než nariadenie vstúpi do platnosti.

Ďalšie objasnenia: Týkajú sa okrem iného určitých definícií (prepravná zmluva, predajca cestovných lístkov a cestovná agentúra), ako aj nezávislosti orgánov na presadzovanie ustanovení a ich spolupráce s autobusovými podnikmi i so spotrebiteľskými organizáciami.

POSTUP

Názov

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Referenčné čísla

KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Dátum predloženia v EP

4.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.12.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradníčka (čl. 178 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Schroedter

Dátum predloženia

6.4.2009