Betänkande - A6-0250/2009Betänkande
A6-0250/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

6.4.2009 - (KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Gabriele Albertini

Förfarande : 2008/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0250/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

(KOM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0817),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0469/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0250/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Medlemsstaterna bör kunna undanta stads- och förortstrafik samt regional trafik från bestämmelserna i denna förordning om de garanterar passagerarrättigheter på en jämförbar nivå genom alternativa reglerande åtgärder. Sådana åtgärder bör beakta passagerarstadgor för multimodala kollektivtrafiknät, som täcker de frågor som tas upp i artikel 1 i denna förordning. Kommissionen bör undersöka möjligheten att inrätta en uppsättning gemensamma passagerarrättigheter för stads- och förortstrafik samt regional trafik, som täcker alla transportslag, och förelägga parlamentet en rapport, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag.

Motivering

Passagerarstadgor för lokaltrafik omfattar alla olika transportslag som ingår i de multimodala kollektivtrafiknäten. Stads- och förortsbusstrafik samt regional busstrafik ingår väldigt ofta i dessa nät. Europeiska kommissionen bör behandla bussar, nationella spårvägar (tunnelbana, spårvagn, etc.) och andra lokala transportslag som en helhet (en enda biljett för alla transportslag, utnyttjande av gemensamma platser, etc.).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Medlemsstaterna bör uppmuntra utvecklingen av passagerarstadgor för stads- och förortsbusstrafik samt regional busstrafik som innehåller åtaganden för busstransportföretag att höja kvaliteten på sina tjänster och bättre bemöta sina passagerares behov.

Motivering

Man bör främja utvecklingen av frivilliga åtaganden och passagerarstadgor (avsiktsförklaringar) av busstransportföretag, som tar hänsyn till de egenskaper som kännetecknar stads- och förortstrafik samt regional trafik i de områden där verksamheten bedrivs.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) EU:s åtgärder för att förbättra passagerares rättigheter vid busstransport bör beakta de särskilda kännetecken som denna transportsektor, som till största del består av små och medelstora företag, uppvisar.

Motivering

Den europeiska bussbranschen präglas av små och medelstora privata företag. Bussföretagen måste göra stora personliga och ekonomiska insatser och står under ett ständigt tryck att prestera resultat, eftersom företagarna själva är ansvariga för sitt goda rykte, kan identifieras och personligen måste ansvara för felbeslut. Medelstora företag bedriver i regel sin marknadspenetration nära slutkonsumenterna. De står dagligen i direkt kontakt med kunderna och har en god lokalkännedom. Beslutsvägen är därför kort.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Passagerare som lidit skada till följd av en olycka som täcks av en försäkringsgaranti bör emellertid i första hand skicka sina ersättningskrav till busstransportföretaget i enlighet med denna förordning, och kan endast om busstransportföretaget inte fullgör sina skyldigheter begära att försäkringsbolaget träder in.

Motivering

Syftet med detta skäl är att undvika att ersättningskrav skickas till flera mottagare, i sådana fall då krav samtidigt kan riktas till både busstransportföretaget och dess försäkringsbolag.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Busstransportföretag måste ge sin personal särskild utbildning så att de kan hjälpa funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet på rätt sätt. Denna utbildning bör ges inom ramen för direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport. Medlemsstaterna bör – i mån av möjlighet – stödja busstransportföretag då de planerar och genomför lämpliga utbildningsprogram.

Motivering

I fråga om utbildning är det lämpligt att införa en hänvisning till direktiv 2003/59/EG. Det är också viktigt att medlemsstaterna bistår busstransportindustrin då den planerar lämpliga utbildningsprogram.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) När beslut fattas om utformningen av nya terminaler, och i samband med omfattande renovering, bör förvaltare om möjligt ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Förvaltare av bussterminaler bör under alla omständigheter ange platser där dessa personer kan anmäla sin ankomst och sitt behov av assistans.

(8) När beslut fattas om utformningen av nya terminaler, och i samband med omfattande renovering, bör förvaltare utan undantag ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Förvaltare av bussterminaler bör under alla omständigheter ange platser där dessa personer kan anmäla sin ankomst och sitt behov av assistans.

Motivering

För att garantera lika rättigheter och icke-diskriminering av personer med funktionshinder är det ytterst viktigt att alla nya terminaler och all omfattande renovering följer principerna om design för alla. Detta är i linje med bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Europeiska gemenskapen har undertecknat.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Busstransportföretag bör på liknande sätt ta hänsyn till sådana behov när de fattar beslut om utformningen av nya och nyrenoverade fordon.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Medlemsstaterna bör förbättra befintlig infrastruktur, så att busstransportföretag ska kunna garantera tillträde för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet samt ge lämplig assistans.

Motivering

Lämplig infrastruktur saknas fortfarande för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet, både på terminaler och på hållplatser längs körsträckan.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) EU:s åtgärder för att förbättra en hinderfri rörlighet borde främst främja ett hinderfritt tillträde till bussterminaler och hållplatser längs körsträckorna.

Motivering

Inom ramen för EU:s Cost 349-projekt konstaterades det att det saknas en infrastruktur för funktionshindrade personer vid terminaler, rastplatser och hållplatser längs körsträckorna. Så länge som man inte kan garantera en heltäckande hinderfri infrastruktur som är anpassad till personer med funktionshinder är det heller ingen vits med hinderfritt tillträde till bussar.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d) I enlighet med slutsatserna av COST 349-projektet ska kommissionen föreslå åtgärder för tillgänglig infrastruktur, som medger samtrafik i hela EU, på bussterminaler och på busshållplatser.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Icke-diskriminering och obligatorisk assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet som reser med buss.

(3) Hinderfrihet, icke-diskriminering och obligatorisk assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet som reser med buss.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får undanta stads- och förortstrafik samt regional trafik som omfattas av avtal om allmän trafik, om sådana avtal garanterar passagerarrättigheter på en nivå som är jämförbar med den som föreskrivs i denna förordning.

2. Medlemsstaterna får undanta stads- och förortstrafik samt regional trafik från bestämmelserna i denna förordning om de garanterar att målen i förordningen nås genom alternativa reglerande åtgärder som tar hänsyn till objektiva särdrag för stads- och förortstrafiken samt den regionala trafiken samtidigt som man garanterar passagerarrättigheter på en nivå som är jämförbar med den som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Stads- och förortstrafiken samt den regionala trafiken har sina egna särdrag (ingen förhandsbokning, användning av endags-, vecko- och månadsbiljett och årskort, många stopp, annan typ av bagage). Medlemsstaterna måste därför kunna undanta dessa från särskilda krav i förordningen om de vidtar alternativa åtgärder som garanterar jämförbara passagerarrättigheter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) transportavtal: ett avtal om transport mellan ett busstransportföretag eller dess auktoriserade biljettutfärdare och passageraren om tillhandahållande av en eller flera transporttjänster,

(4) transportavtal: ett avtal om transport mellan ett busstransportföretag och passageraren om tillhandahållande av en eller flera transporttjänster, oberoende av om biljetten köpts hos ett busstransportföretag, en researrangör eller en biljettutfärdare,

Motivering

Biljettutfärdare eller återförsäljare sluter inget avtal om transport och säljer inte biljetter för egen räkning. De arrangerar enbart ett avtal om transport mellan kunden och organisatören/transportföretaget.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) biljettutfärdare: varje återförsäljare av busstransporttjänster som ingår transportavtal och säljer biljetter för ett busstransportföretags eller för egen räkning,

(6) biljettutfärdare: samtliga mellanhänder som säljer busstransporttjänster för ett busstransportföretags eller en researrangörs räkning, inklusive de tjänster som säljs som delar av ett paket,

Motivering

Biljettutfärdare eller återförsäljare sluter inget avtal om transport och säljer inte biljetter för egen räkning. De arrangerar enbart ett avtal om transport mellan kunden och organisatören/transportföretaget.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) researrangör: en arrangör eller återförsäljare i den mening som avses i artikel 2.2 och 2.3 i direktiv 90/314/EEG,

(7) researrangör: en arrangör i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 90/314/EEG,

Motivering

Arrangörer och återförsäljare är två skilda saker. Researrangörer betraktas som arrangörer, som säljer paket i sitt eget namn till kunder, antingen direkt eller via en återförsäljare. Samtidigt är återförsäljare mellanhänder, det vill säga att de enbart ordnar med ett avtal som sluts mellan arrangören och kunden, men är inte själva en avtalspart.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) inställd resa: en resa som inte genomförs trots att den i förväg planerats och för vilken minst en bokning gjorts,

(11) inställd resa: en bestämd resa som inte genomförs trots att den i förväg planerats och för vilken minst en konkret bokning gjorts,

Motivering

Definitionen måste göras klarare och mer konkret för att undvika att passagerare med endagsbiljetter, eller månads- eller årskort missbrukar den.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) lättillgängliga format: att alla passagerare kan komma åt samma information med hjälp av t.ex. text, punktskrift, audioformat, videoformat och/eller elektroniska format.

Motivering

Det är viktigt att klargöra definitionen av ”lättillgängliga format” eftersom detta uttryck genomgående kommer att användas i texten.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Busstransportföretaget ska i enlighet med detta kapitel vara ansvarigt för skada som uppkommer till följd av att en passagerare avlider eller tillfogas personskada eller psykisk skada genom olyckshändelser som har samband med driften av busstransporttjänsten och som inträffar medan passageraren uppehåller sig i ett fordon eller stiger på eller av ett fordon.

1. Busstransportföretaget ska i enlighet med detta kapitel vara ansvarigt för skada som uppkommer till följd av att en passagerare avlider eller tillfogas personskada genom olyckshändelser som har samband med driften av busstransporttjänsten och som inträffar medan passageraren uppehåller sig i ett fordon eller stiger på eller av ett fordon.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Busstransportföretagets skadeståndsansvar ska inte omfattas av någon finansiell begränsning, genom vare sig lag, konvention eller avtal.

2. Busstransportföretagets skadeståndsansvar till följd av otillbörligt handlande ska inte omfattas av någon finansiell begränsning, genom vare sig lag, konvention eller avtal.

Motivering

Syftet med ändringsförslagen är att undvika missförstånd och att klargöra att det inte är det strikta skadeståndsansvaret (force majeure) utan skadeståndsansvar till följd av otillbörligt handlande som ska vara obegränsat.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett busstransportföretag får inte avvisa eller begränsa sitt skadeståndsansvar för skador upp till ett belopp av 220 000 euro genom att bevisa att företaget iakttagit den omsorg som föreskrivs i punkt 4 a.

3. Utan att detta påverkar nationella system för skadeståndsansvar som är mer förmånliga för passagerare får ett busstransportföretag inte avvisa eller begränsa sitt skadeståndsansvar för skador upp till ett belopp av 220 000 euro genom att bevisa att företaget iakttagit den omsorg som föreskrivs i punkt 4 a och i enlighet med artikel 2 i direktiv 2005/14/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon.

Motivering

En allmän gräns måste införas för det strikta skadeståndsansvaret per olycka. Enligt direktiv 2005/14/EG har gränsen fastställts till 5 miljoner euro.

Förordningen får inte försämra villkoren för passagerarna i någon medlemsstat.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva driften av busstransporttjänsten och som busstransportföretaget inte hade kunnat undgå, även om företaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade, eller förebygga följderna av,

(a) om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva driften av busstransporttjänsten eller som trafikföretaget inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

Motivering

Nuvarande ordalydelse innebär ett nästan oöverstigligt hinder.

Busstransportföretaget ska i princip inte behöva ansvara för omständigheter som ligger utanför dess ansvarsområde och inflytande. En möjlighet till ansvarsbefrielse då en tredje part är skyldig bör därför införas.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en passagerare avlider eller tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada genom en olyckshändelse som har samband med driften av busstransporttjänsten ska busstransportföretaget omgående, och under inga omständigheter senare än femton dagar efter det att den ersättningsberättigade fysiska personens identitet har fastställts, göra de förskottsutbetalningar som behövs för att täcka omedelbara ekonomiska behov, i proportion till den skada som lidits.

1. Om en passagerare avlider eller tillfogas personskada genom en olyckshändelse som har samband med driften av busstransporttjänsten, och passageraren inte täcks av någon annan reseförsäkring, ska busstransportföretaget omgående, och under alla omständigheter inom femton dagar efter det att den ersättningsberättigade fysiska personens identitet har fastställts, göra de förskottsutbetalningar som behövs för att täcka omedelbara ekonomiska behov, i proportion till den skada som lidits, förutsatt att det rimligen kan påvisas att transportföretaget är ansvarigt för orsakerna.

Motivering

De första utbetalningarna i samband med olyckor täcks redan på nationell nivå av reseförsäkringar.

Det vore inte rätt att automatiskt tvinga transportören att vidta omedelbara åtgärder för gottgörelse, utan att klarlägga vem som bär ansvaret, om det inte finns tecken som pekar på att ett sådant direkt ansvar föreligger.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En förskottsutbetalning ska inte innebära ett erkännande av skadeståndsansvar och kan kvittas mot eventuella senare utbetalningar enligt denna förordning, men den kan inte återkrävas annat än i de fall skadan uppstått genom passagerarens försumlighet eller vållande, eller när en annan person än den ersättningsberättigade personen har mottagit förskottsutbetalningen.

3. En förskottsutbetalning ska inte innebära ett erkännande av skadeståndsansvar och kan kvittas mot eventuella senare utbetalningar enligt denna förordning, men den kan inte återkrävas annat än i de fall skadan uppstått genom passagerarens försumlighet eller vållande, när en annan person än den ersättningsberättigade personen har mottagit förskottsutbetalningen eller när de faktiska uppkomna skadorna understiger den erlagda förskottsutbetalningen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Busstransportföretaget ska helt eller delvis befrias från ansvar om det kan visa att passageraren själv vållade eller medverkade till skadan genom fel eller försummelse.

3. Ett busstransportföretag ska inte ansvara för skador i punkt 1 och 2

 

(a) om skadan har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva utförandet av busstransporttjänsten och som busstransportföretaget inte hade kunnat undgå, eller förebygga följderna av, även om företaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

 

(b) i den utsträckning som skadan beror på fel eller försummelse av passageraren.

Motivering

Busstransportföretaget ska i princip inte behöva ansvara för omständigheter som ligger utanför dess ansvarsområde och inflytande. En möjlighet till ansvarsbefrielse på grund av force majeure måste därför införas.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav i internationell lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning eller för att uppfylla säkerhetskrav som fastställts av den myndighet som utfärdade tillståndet till det berörda busstransportföretaget,

utgår

Motivering

Ingen gällande lagstiftning kräver att ett busstransportföretag måste begränsa transporten av funktionshindrade personer av säkerhetsskäl. Det skulle därför vara farligt att göra det möjligt att anta sådan lagstiftning, eftersom detta skulle leda till ny diskriminering och strida mot syftet med denna förordning.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) om fordonets storlek gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet.

(b) om fordonets konstruktion gör det fysiskt eller praktiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet.

Motivering

Många bussterminaler och framför allt hållplatser längs körsträckan är i dagens läge ännu inte anpassade till personer med funktionshinder. I motsats till flyg och tåg består personalen på en buss i allmänhet dessutom endast av chauffören, som av uppenbara säkerhetsskäl inte kan bistå passagerarna under resan. Att sätta in en chaufför till eller en ledsagare på bussarna är inte ekonomiskt möjligt för de europeiska bussföretagen, som till största del utgörs av små och medelstora företag.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt) och stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) om fordonet eller infrastrukturen på avrese- eller destinationsorten eller längs körsträckan inte utrustats på ett sätt som garanterar en säker transport av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Om transportföretag, biljettutfärdare eller researrangörer vägrar att godkänna en bokning av de skäl som anges i punkt 1 a eller 1 b ska de göra rimliga ansträngningar att föreslå ett godtagbart alternativ för personen i fråga.

Om transportföretag, biljettutfärdare eller researrangörer vägrar att godkänna en bokning av de skäl som anges i punkt 1 b eller 1 ba ska de göra rimliga ansträngningar att föreslå ett godtagbart alternativ för personen i fråga.

Motivering

Många bussterminaler och framför allt hållplatser längs körsträckan är i dagens läge ännu inte anpassade till personer med funktionshinder. I motsats till flyg och tåg består personalen på en buss i allmänhet dessutom endast av chauffören, som av uppenbara säkerhetsskäl inte kan bistå passagerarna under resan. Att sätta in en chaufför till eller en ledsagare på bussarna är inte ekonomiskt möjligt för de europeiska bussföretagen, som till största del utgörs av små och medelstora företag.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En person med funktionshinder eller en person med nedsatt rörlighet som nekats ombordstigning på grund av sitt funktionshinder eller sin nedsatta rörlighet ska erbjudas rätt till återbetalning och rimlig alternativ befordran till bestämmelseorten inom jämförbara tidsramar.

2. En person med funktionshinder eller en person med nedsatt rörlighet som nekats ombordstigning på grund av sitt funktionshinder eller sin nedsatta rörlighet ska erbjudas rätt till återbetalning eller rimlig alternativ befordran till bestämmelseorten inom jämförbara tidsramar.

Motivering

Ordvalet verkar vara felaktigt i kommissionens förslag. Rätt till återbetalning ska inte ges om alternativ befordran tillhandahållits. Denna ändring överensstämmer med ordalydelsen i förslaget om passagerarrättigheter inom sjötransporten.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På samma villkor som anges i punkt 1 a får busstransportföretag, biljettutfärdare eller researrangörer kräva att personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet ska ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som personen kräver, om detta är strikt nödvändigt.

3. Biljettutfärdare eller researrangörer får kräva att personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet ska ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som personen kräver, om detta är strikt nödvändigt, och om

 

(a) de villkor som anges i punkt 1 a och b uppfylls, eller

 

(b) besättningen på ett fordon består av enbart en person som kör fordonet och som inte kan bistå en funktionshindrad person eller en person med nedsatt rörlighet på det sätt som beskrivs i bilaga I.

Motivering

I motsats till flyg och tåg består personalen på en buss i allmänhet endast av chauffören, som av uppenbara skäl inte kan bistå passagerarna under resan. Att sätta in en chaufför till eller en ledsagare på bussarna är inte ekonomiskt möjligt för de europeiska bussföretagen, som till största del utgörs av små och medelstora företag.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Busstransportföretag, biljettutfärdare eller researrangörer som använder sig av undantaget enligt punkt 1 ska utan dröjsmål underrätta personen med funktionshinder eller personen med nedsatt rörlighet om skälen för detta, eller på begäran skriftligen underrätta personen i fråga senast fem arbetsdagar efter vägran att göra en bokning.

4. Busstransportföretag, biljettutfärdare eller researrangörer som använder sig av undantaget enligt punkt 1 ska utan dröjsmål underrätta personen med funktionshinder eller personen med nedsatt rörlighet om skälen för detta, eller på begäran skriftligen underrätta personen i fråga senast fem arbetsdagar efter begäran.

Motivering

Denna ändring överensstämmer med ordalydelsen i förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (förordning 1107/2006/EG) och förslaget till förordning om passagerares rättigheter vid sjötransport.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Busstransportföretag ska, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet samt tillsynsorgan enligt artikel 27, fastställa icke-diskriminerande tillgänglighetsbestämmelser för transport av personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet, så att tillämpliga säkerhetskrav kan uppfyllas. Dessa bestämmelser ska innehålla alla villkor för busstrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig på och av fordonen samt om vilka hjälpmedel som finns ombord.

1. Busstransportföretag ska, i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet samt tillsynsorgan enligt artikel 27, fastställa icke-diskriminerande tillgänglighetsbestämmelser för transport av personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet och deras ledsagare, så att tillämpliga säkerhetskrav kan uppfyllas. Dessa bestämmelser ska innehålla alla villkor för busstrafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig på och av fordonen samt om vilka hjälpmedel som finns ombord samt de hjälpmedel de utrustats med.

Motivering

Bestämmelserna bör fastställas i samarbete med branschorganisationer.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Busstransportföretag och biljettutfärdare ska senast vid bokningstillfället se till att de bestämmelser som föreskrivs i punkt 1 finns att tillgå i lämpligt format och på samma språk som information i allmänhet görs tillgänglig för passagerarna. När denna information tillhandahålls ska särskild vikt fästas vid behoven hos personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet.

2. Busstransportföretag och biljettutfärdare ska senast vid bokningstillfället se till att de bestämmelser som föreskrivs i punkt 1 finns att tillgå i lättillgängliga format och på samma språk som information i allmänhet görs tillgänglig för passagerarna. När denna information lämnas ska särskild vikt fästas vid behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Motivering

Informationen måste fås i lättillgängliga format. Denna term gäller genomgående i hela texten.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Busstransportföretag ska på begäran tillhandahålla den internationella lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller nationella lagstiftning i vilken säkerhetskraven fastställs och på vilken de icke-diskriminerande tillgänglighetsbestämmelserna grundar sig.

3. Busstransportföretag ska på begäran omedelbart tillhandahålla den internationella lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller nationella lagstiftning i vilken säkerhetskraven fastställs och på vilken de icke-diskriminerande tillgänglighetsbestämmelserna grundar sig. Dessa måste tillhandahållas i lättillgängliga format.

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att dessa bestämmelser kan tillhandahållas i lättillgängliga format för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt att de kan tillhandahållas omedelbart när och om de begärs utlämnade.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Busstransportföretag, deras biljettutfärdare eller researrangörer ska se till att all relevant information om transportvillkoren, reseinformation och information om tjänsternas tillgänglighet finns att tillgå i lämpliga och lättillgängliga format för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, även när det gäller bokning och information på Internet.

5. Busstransportföretag, deras biljettutfärdare eller researrangörer ska se till att all relevant information om transportvillkoren, reseinformation och information om tjänsternas tillgänglighet, även när det gäller bokning och information på Internet, finns att tillgå i lättillgängliga format för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet personer som inte kan resa utan assistans på grund av sin höga eller låga ålder samt deras ledsagare.

Motivering

För att garantera tydlighet och följdriktighet måste samma uttryck för lättillgängliga format användas i hela förordningen.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Terminalförvaltare och busstransportföretag ska se till att personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet kostnadsfritt får lämplig assistans enligt bilaga I före, under och efter resan.

1. Terminalförvaltare och busstransportföretag ska se till att personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet kostnadsfritt får lämplig assistans enligt bilaga I före, efter och om möjligt under resan. Assistansen ska anpassas till de individuella behoven hos personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Det är av största vikt för varje passagerares värdighet och oberoende att passageraren endast får den assistans denne behöver för sina specifika behov. Passageraren själv ska avgöra vilken assistans han eller hon behöver.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska medlemsstaterna utse bussterminaler där assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska tillhandahållas, med hänsyn till behovet av att säkra tillgänglighet till tjänsterna i de flesta områden. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

1. Senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska medlemsstaterna utse bussterminaler där assistans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska tillhandahållas, med hänsyn till behovet av att säkra tillgänglighet till tjänsterna i de flesta områden. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska lägga ut en förteckning över de utsedda bussterminalerna på Internet.

Motivering

Lätt tillgänglig centraliserad information om terminaler för arrangörer är ett nödvändigt villkor för att de framtida bestämmelserna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en erkänd assistanshund krävs ska denna beredas plats, under förutsättning att transportören, biljettutfärdaren eller researrangören har underrättats om detta i enlighet med gällande nationella bestämmelser om transport av assistanshundar.

Motivering

Detta ändringsförslag gör detta förslag till betänkande mer jämförbart med lagstiftningen om passagerarrättigheter i samband med flygresor.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Busstransportföretag ska kostnadsfritt lämna personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet minst den assistans som anges i del b i bilaga I ombord på bussen samt vid påstigning och avstigning, förutsatt att personen uppfyller de villkor som anges i artikel 16.

Busstransportföretag ska kostnadsfritt lämna personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet minst den assistans som anges i del b i bilaga I samt vid påstigning och avstigning, förutsatt att personen uppfyller de villkor som anges i artikel 16.

Motivering

I motsats till järnvägs- och flygtransporter utgörs busspersonalen för det mesta av en enda chaufför som inte kan ge assistans under körningen utan att äventyra passagerarnas säkerhet. Därför bör det klargöras att bestämmelsen om assistans gäller påstigning och avstigning i linje med specifikationerna i bilaga I b.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Busstransportföretag, terminalförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att lämna assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, under förutsättning att busstransportföretaget, terminalförvaltaren, biljettutfärdaren eller researrangören minst 48 timmar innan assistansen erfordras har meddelats om behovet av sådan assistans.

1. Busstransportföretag, terminalförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att lämna assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, under förutsättning att busstransportföretaget, terminalförvaltaren, biljettutfärdaren eller researrangören minst 24 timmar innan assistansen erfordras har meddelats om behovet av sådan assistans, såvida inte den som tillhandahåller assistansen föreslår en kortare frist för underrättelsen eller en sådan kortare frist har överenskommits mellan den som tillhandahåller assistansen och passageraren.

Motivering

Om en person regelbundet anlitar samma tjänst, eller t.ex. åker stadsbuss, är det sannolikt inte rimligt att förvänta sig att denna person varje gång ska underrätta om sitt behov av assistans. Systemet med underrättelser måste lämna utrymme för viss flexibilitet. Det skulle också vara orimligt att kräva att transportörerna inrättar ett system för underrättelser om de inte har någon verklig nytta av systemet.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Busstransportföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta mottagandet av meddelanden om behovet av assistans från personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet. Denna skyldighet ska gälla vid alla deras försäljningsställen, även vid telefon- och Internetförsäljning.

2. Busstransportföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta mottagandet av meddelanden om behovet av assistans från personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet. Passageraren ska få en bekräftelse på att underrättelsen av behovet av assistans har mottagits. Denna skyldighet ska gälla vid alla deras försäljningsställen, även vid telefon- och Internetförsäljning.

Motivering

Det är viktigt att passagerarna kan bevisa att de har meddelat sina behov av assistans, om det skulle ha skett ett avbräck i kommunikationen mellan busstransportföretaget, biljettutfärdaren och researrangören.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– om ingen tidpunkt avtalats, senast 30 minuter före offentliggjord avgångstid.

– om ingen tidpunkt avtalats, senast 30 minuter före offentliggjord avgångstid, såvida inte den som tillhandahåller assistansen föreslår något annat eller den som tillhandahåller assistansen och passageraren har kommit överens om något annat.

Motivering

I vissa fall, t.ex. resor med stadsbussar, kan det vara mer praktiskt både för den som tillhandahåller assistansen och för passageraren med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att mötas direkt, t.ex. när bussen stannar vid en hållplats.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De platser som avses i punkt 3 ska vara tydligt markerade och vid dessa ska finnas grundläggande information om terminalen och den assistans som tillhandahålls, i lättillgängligt format.

6. De särskilda platser som avses i punkt 3 ska vara tydligt markerade, tillgängliga och igenkännbara för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och vid dessa ska finnas nödvändig information om terminalen och den assistans som tillhandahålls, i lättillgängligt format.

Motivering

Det måste säkerställas att dessa särskilda platser och den information som ges där är helt och fullt igenkännbara och tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om avtal har ingåtts om tillhandahållandet av assistans och busstransportföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören får ett meddelande om behovet av assistans minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska relevant information vidarebefordras så att underleverantören får den minst 36 timmar före den angivna avgångstiden.

1. Om avtal har ingåtts om tillhandahållandet av assistans och busstransportföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören får ett meddelande om behovet av assistans minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska relevant information vidarebefordras så att underleverantören får meddelandet minst 36 timmar före den angivna avgångstiden.

Motivering

Researrangörer och biljettutfärdare har vanligtvis inte underleverantörens kontaktuppgifter och därför är det svårt för dem att överlämna uppgifterna. Informationen bör därför alltid gå via den enhet som har underleverantörens kontaktuppgifter.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om avtal har ingåtts om tillhandahållandet av assistans och busstransportföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören inte får ett meddelande om behovet av assistans minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska informationen vidarebefordras till underleverantören så snart som möjligt.

2. Om avtal har ingåtts om tillhandahållandet av assistans och busstransportföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören inte får ett meddelande om behovet av assistans minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska meddelandet vidarebefordras till underleverantören så snart som möjligt.

Motivering

Researrangörer och biljettutfärdare har vanligtvis inte underleverantörens kontaktuppgifter och därför är det svårt för dem att överlämna uppgifterna. Informationen bör därför alltid gå via den enhet som har underleverantörens kontaktuppgifter.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 18 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Busstransportföretag ska

Busstransportföretag och terminalförvaltare ska

Motivering

De utbildningsskyldigheter som föreslås i denna artikel bör också gälla för terminalförvaltare, i syfte att garantera att personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet får den assistans som bäst passar dem.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov ska alla ansträngningar göras för att snabbt få fram ersättande utrustning.

Vid behov ska alla ansträngningar göras för att snabbt få fram ersättande utrustning som ska ha liknande tekniska egenskaper och liknande funktion som den förkomna eller skadade utrustningen.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Ett busstransportföretag ska inte ansvara för skador i punkt 1

 

(a) om skadan har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva utförandet av busstransporttjänsten och som busstransportföretaget inte hade kunnat undgå, eller förebygga följderna av, även om företaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

 

(b) i den utsträckning som skadan beror på fel eller försummelse av passageraren.

Motivering

Busstransportföretaget ska inte behöva ansvara för omständigheter som ligger utanför dess ansvarsområde och inflytande. I likhet med vad som gäller i samband med person- och kroppsskador bör även här ersättningsskyldigheten utgå om förlusten eller skadan beror på force majeure. Likaså ska medvållande från den skadelidande leda till att ersättningsskyldigheten minskar i motsvarande utsträckning.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ska inte finnas någon gräns för det ersättningsbelopp som betalas enligt denna artikel.

2. Det ersättningsbelopp som betalas enligt denna artikel ska motsvara den uppkomna skadan.

Motivering

Busstransportsektorn är villig att betala för de faktiska skador som uppkommit.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Busstransportföretag ska vara skadeståndsansvariga vid inställda resor och, när resans planerade längd överstiger tre timmar, vid försening av avgången med mer än två timmar. I sådana fall ska de berörda passagerarna åtminstone

Busstransportföretag ska vara skadeståndsansvariga vid inställda resor, överbokningar och vid försening av avgången med mer än två timmar. Busstransportföretaget ska enbart ansvara för inställda resor och förseningar till följd av omständigheter som det kan råda över. Detta ansvar omfattar inte förseningar till följd av köer, gräns- och/eller fordonskontroller. I alla ansvarsfrågor ska de berörda passagerarna åtminstone

Motivering

Det är orimligt att fastställa en gräns på tre timmar för resans längd innan bestämmelserna träder in, eftersom väldigt många busstransportföretag på detta sätt skulle slippa undan ansvaret för konsekvenserna av förseningar. Överbokningar måste också omfattas för att anpassa passagerares skadeståndsrättigheter till dem som gäller inom andra transportslag.

I motsats till tåg- och flygtransporterna har busstransporterna inget eget nätverk, och ges inte prioritet i internationell, gränsöverskridande trafik.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) erbjudas alternativ befordran på rimliga villkor eller, om det inte är möjligt, informeras om lämplig alternativ befordran som tillhandahålls av andra transportföretag,

(a) erbjudas alternativ befordran utan extra kostnad och på rimliga villkor eller, om det inte är möjligt, informeras om lämplig alternativ befordran som tillhandahålls av andra transportföretag,

Motivering

Alternativa tjänster vid inställda resor och kraftiga förseningar bör vara kostnadsfria.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) ha rätt till ersättning motsvarande 100 % av biljettpriset om busstransportföretaget inte kan tillhandahålla alternativ befordran eller information enligt led a. Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsanspråket lämnades in.

(c) utöver den ersättning som det hänvisas till i led b ha rätt till ersättning motsvarande 50 % av biljettpriset om busstransportföretaget inte kan tillhandahålla alternativ befordran eller information enligt led a. Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsanspråket lämnades in.

Motivering

Det bör klargöras att ersättning av biljettpriset ska betalas som ett tillägg till annan ersättning. Annars kan bestämmelsen missförstås så att man tror att resenären inte har rätt till ersättning vid förseningar eller inställda resor över huvud taget om busstransportföretaget enbart lämnar information om alternativa transporttjänster. Ersättningen (utöver rätten till ersättning motsvarande biljettpriset) får inte utgöra mer än 50 procent av biljettpriset.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) då de accepterar den erbjudna alternativa befordran, ha rätt till ersättning motsvarande 50 % av biljettpriset utan att förlora sin rätt till transport. Biljettpriset ska motsvara den fulla kostnad som passageraren betalat för den försenade delen av resan. Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsanspråket lämnades in.

Motivering

Om en passagerare skulle välja att fortsätta sin resa med det alternativa transportmedel som busstransportföretaget snarast möjligt ställer till förfogande ska denne ändå ha rätt till ersättning.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) erbjudas måltider och förfriskningar som står i proportion till väntetiden, om sådana på ett rimligt sätt kan tillhandahållas.

Motivering

Extra assistans (så kallad ”in natura-assistans”) ska tillhandahållas passagerarna vid kraftiga förseningar och om detta är fysiskt möjligt. In natura-assistans omfattar måltider, förfriskningar och till och med hotell eller annan inkvartering om väntan på att kunna fortsätta resan gör övernattning nödvändig, vilket föreskrivs i lagstiftning om passagerarrättigheter inom andra transportslag. Om ett fordon inte längre skulle vara kördugligt har passagerarna rätt att bli transporterade till en lämplig väntplats och/eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc) erbjudas hotell eller annan inkvartering och transport mellan terminalen och inkvarteringen om en övernattning blir nödvändig innan resan kan fortsätta.

Motivering

Extra assistans (så kallad ”in natura-assistans”) ska tillhandahållas passagerarna vid kraftiga förseningar och om detta är fysiskt möjligt. In natura-assistans omfattar måltider, förfriskningar och till och med hotell eller annan inkvartering om väntan på att kunna fortsätta resan gör övernattning nödvändig, vilket föreskrivs i lagstiftning om passagerarrättigheter inom andra transportslag. Om ett fordon inte längre skulle vara kördugligt har passagerarna rätt att bli transporterade till en lämplig väntplats och/eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd) då bussen inte längre är körduglig, erbjudas transport från den plats där det körodugliga fordonet befinner sig till en lämplig väntplats och/eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Motivering

Extra assistans (så kallad ”in natura-assistans”) ska tillhandahållas passagerarna vid kraftiga förseningar och om detta är fysiskt möjligt. In natura-assistans omfattar måltider, förfriskningar och till och med hotell eller annan inkvartering om väntan på att kunna fortsätta resan gör övernattning nödvändig, vilket föreskrivs i lagstiftning om passagerarrättigheter inom andra transportslag. Om ett fordon inte längre skulle vara kördugligt har passagerarna rätt att bli transporterade till en lämplig väntplats och/eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a I andra fall än de som omfattas av punkt 1 ska busstransportföretag vara skadeståndsansvariga vid försening av ankomsten med mer än två timmar, där förseningen beror på

 

– förarens försummelse och fel, eller

 

– ett tekniskt fel i fordonet.

 

I sådana fall ska de berörda passagerarna åtminstone

 

(a) ha rätt till ersättning motsvarande 50 % av biljettpriset; biljettpriset ska motsvara den fulla kostnad som passageraren betalat för den försenade delen av resan; ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsanspråket lämnades in,

 

(b) erbjudas sådan assistans som avses i punkt 1 e–g i denna artikel.

Motivering

En försening betraktas i allmänhet som en positiv tidsavvikelse i förhållande till planerad ankomsttid; även en buss som avgår i tid kan anlända för sent i förhållande till tidtabellen av orsaker som busstransportföretaget kan råda över. Även om ett busstransportföretag inte kan hållas ansvarigt för en försening orsakad av väder- och/eller trafikförhållanden (”force majeur”), kan å andra sidan skadeståndsansvar för ett fordons tekniska fel och/eller förarens körförmåga inte räknas bort.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Busstransportföretaget ska vara befriat från detta ansvar när den inställda resan eller förseningen kan hänföras till följande orsaker:

 

a) Omständigheter som inte är förbundna med bussdriften och som busstransportföretaget inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om företaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

 

b) Passagerarens eget fel.

 

c) Tredje mans beteende som busstransportföretaget inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om företaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

Motivering

Eine Haftung des Omnibusunternehmens sollte dann nicht eintreten, wenn die Verspätung oder Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Diese sind hier konkretisiert. Ansonsten diskriminiert die vorgeschlagene Regelung die Omnibusunternehmen gegenüber den Schiffs- und Bahnbeförderern sowie den Fluggesellschaften. Die Formulierung entspricht Art. 32 der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), auf den in Art. 15 der Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verwiesen wird.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid förseningar ska busstransportföretaget eller, i tillämpliga fall, terminalförvaltaren informera passagerarna om förväntad avgångs- och ankomsttid så snart dessa uppgifter finns att tillgå, dock senast 30 minuter efter en planerad avgång respektive en timme före en planerad ankomst.

1. Vid förseningar ska busstransportföretaget eller, i tillämpliga fall, terminalförvaltaren informera passagerarna om förväntad avgångs- och ankomsttid så snart dessa uppgifter finns att tillgå, dock senast 30 minuter efter en planerad avgång respektive en timme före en planerad ankomst. Sådana uppgifter ska också tillhandahållas personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet i lättillgängliga format.

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att personer med funktionshinder får samma viktiga information som samtliga övriga passagerare.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ingenting i denna förordning ska hindra passagerare från att söka ersättning för inställd resa eller försening vid nationella domstolar.

Tillämpningen av denna förordning påverkar inte en passagerares rätt till ytterligare ersättning. Ersättning som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan ersättning.

Motivering

Denna artikel är dåligt formulerad. Den bör anpassas till förordning (EG) nr 261/2004 och bör innehålla en begränsning som innebär att ersättning som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan ytterligare ersättning.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Busstransportföretag ska samarbeta för att anta bestämmelser på nationell eller europeisk nivå, med medverkan av intressenter, branschorganisationer, konsumentorganisationer och sammanslutningar för passagerare och personer med funktionshinder. Dessa åtgärder ska syfta till att förbättra omsorgen om passagerare, i synnerhet vid kraftiga förseningar och avbrutna eller inställda resor.

Trafikföretagen ska samarbeta för att anta arrangemang på nationell eller europeisk nivå med aktörer, yrkesorganisationer, kundorganisationer, passagerare och personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som deltagare. Dessa åtgärder ska syfta till att förbättra omsorgen om passagerare, i synnerhet vid kraftiga förseningar och avbrutna eller inställda resor och prioritera omhändertagande av passagerare med särskilda behov till följd av funktionshinder, nedsatt rörlighet, sjukdom, hög ålder och graviditet, liksom av små barn och ledsagare.

 

I händelse av kraftiga förseningar och avbrutna eller inställda resor ska omhändertagandet vara inriktat på att tillhandahålla passagerarna läkarvård och mat och dryck enligt behov, regelbundet uppdaterad information och, i förekommande fall, alternativa researrangemang och inkvartering.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Terminalförvaltare och busstransportföretag ska ge passagerarna tillräcklig information under hela deras resa i det format som är mest lämpligt. Särskild vikt ska fästas vid behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Terminalförvaltare och busstransportföretag ska ge passagerarna tillräcklig information under hela deras resa i lättillgängliga format.

Motivering

För att garantera tydlighet och följdriktighet måste samma uttryck för lättillgängliga format användas i hela förordningen.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Busstransportföretag och terminalförvaltare ska se till att passagerarna senast vid avgång och under resan ges lämplig och förståelig information om deras rättigheter enligt denna förordning. Informationen ska lämnas i det format som är mest lämpligt. När denna information lämnas ska särskild vikt fästas vid behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Denna information ska innefatta kontaktuppgifter för det tillsynsorgan som medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 27.1.

Busstransportföretag och terminalförvaltare ska se till att passagerarna senast vid avgång och under resan ges lämplig och förståelig information om deras rättigheter enligt denna förordning. Informationen ska lämnas i lättillgängliga format. Denna information ska innefatta kontaktuppgifter för det tillsynsorgan som medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 27.1.

Motivering

För att garantera tydlighet och följdriktighet måste samma uttryck för lättillgängliga format användas i hela förordningen.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Busstransportföretag ska inrätta ett system för hantering av klagomål med avseende på de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning.

1. Busstransportföretag ska, då ett sådant inte redan finns, inrätta ett system för hantering av klagomål med avseende på de rättigheter och skyldigheter som anges i denna förordning, vilket ska vara tillgängligt för alla passagerare, inbegripet passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

I syfte att garantera lika möjligheter och icke-diskriminering är det nödvändigt att säkerställa att alla passagerare kan utnyttja sin rätt att lämna in ett klagomål.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Busstransportföretag ska årligen utarbeta en rapport om antalet klagomål samt vad klagomålen gällt, det genomsnittliga antalet dagar som krävdes för att svara på klagomålen och vilka korrigerande åtgärder som vidtagits.

Motivering

Kravet på att utarbeta en rapport har lagts fram för att man ska få insyn i hur busstransportföretag hanterar klagomål och för att på så sätt skapa ett incitament för dem att hantera klagomål på ett effektivt sätt. Järnvägsföretag måste också offentliggöra sådana rapporter.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller flera tillsynsorgan som ska ansvara för att denna förordning efterlevs. Varje organ ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att passagerarnas rättigheter respekteras, inklusive efterlevnad av tillgänglighetsbestämmelserna i artikel 12. Varje organ ska i fråga om sin organisation, sina finansieringsbeslut, sin rättsliga struktur och sitt beslutsfattande vara oberoende av busstransportföretag.

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller flera tillsynsorgan som ska ansvara för att denna förordning efterlevs. Varje organ ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att passagerarnas rättigheter respekteras, inklusive efterlevnad av tillgänglighetsbestämmelserna i artikel 12. Varje organ ska i fråga om sin organisation, sina finansieringsbeslut, sin rättsliga struktur och sitt beslutsfattande vara oberoende.

Motivering

De nationella tillsynsorganen ska vara fullständigt oberoende, med andra ord inte enbart av busstransportföretagen.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Dessa organ ska samarbeta med organisationer som företräder busstransportföretagen och konsumenterna, inklusive organisationer som företräder funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet.

Motivering

De nationella tillsynsorganens samarbete med dessa organisationer skulle underlätta genomförandet och efterlevnaden av denna förordning.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) aggregerade uppgifter om klagomål,

(d) aggregerade uppgifter om klagomål, också om vad de resulterat i och hur länge det tagit innan de färdigbehandlats,

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. De påföljder som fastställs ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen och ska utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dem.

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna, som kan bestå av utbetalning av ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen och ska utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dem.

Motivering

Ersättning till offret är ett av de effektivaste verktygen för att säkerställa att en förordning följs, och det är också ett sätt att uppmuntra passagerare att lämna in klagomål när de utsatts för diskriminering eller när deras rättigheter kränkts.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den [ett år efter ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med den [två år efter ikraftträdandet].

Motivering

Bussflottan behöver något mer tid för att kunna anpassa sig till kraven i denna förordning (särskilt rörande transport av funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet).

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – led b – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

- ta sig till toaletten om så är nödvändigt,

– ta sig till toaletten om så är möjligt,

Motivering

I motsats till järnvägs- och flygtransporter utgörs busspersonalen för det mesta av en enda chaufför som inte kan ge assistans under körningen utan att äventyra passagerarnas säkerhet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – led b – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– medföra en erkänd assistanshund ombord på bussen,

– medföra, i mån av möjlighet, en erkänd assistanshund ombord på bussen,

Motivering

Säkerhetsfrågor kan uppstå, och vissa medlemsstater begränsar djurs (inklusive assistanshundars) rörlighet över gränserna.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – del b – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Tekniker för att eskortera blinda personer och personer med nedsatt syn och för hantering och transport av erkända assistansdjur.

– Tekniker för att eskortera blinda personer och personer med nedsatt syn och för hantering och transport av erkända assistansdjur, med beaktande av att assistanshundar är utbildade för att lyda endast ägarens tillsägelser och inte bör hanteras av besättningen när de är i tjänst.

Motivering

Assistanshundarna bör få ledsaga sin ägare och bör inte hanteras av besättningen när de är i tjänst. Assistanshundar är utbildade för att lyda endast ägarens tillsägelser.

MOTIVERING

Bakgrund

Förordning (EEG) nr 684/92 (ändrad genom förordning (EG) nr 11/98) och förordning (EG) nr 12/98 har skapat gemensamma regler för internationell persontransport med buss. Avregleringen har medfört stora fördelar för européerna, såsom fler destinationer och attraktivare priser. Avregleringen har också bidragit till en ständig tillväxt i denna sektor sedan mitten på 1990-talet. I dagens läge uppskattar kommissionen den årliga volymen internationella busspassagerare till 72,8 miljoner passagerare.

Avregleringen av transporttjänsterna och det ökande resandet har emellertid inte alltid åtföljts av lämpliga åtgärder för att skydda passagerarnas rättigheter. Allt eftersom antalet passagerare har ökat har de mött svåra situationer, bland annat inställda resor, överbokning, förlorat bagage och förseningar. Busspassagerare i synnerhet har fortfarande inte samma passagerarrättigheter som passagerare inom andra transportslag, såsom inom lufttransporten.

Busspassagerarnas rättigheter omfattas ännu inte av gemenskapslagstiftningen, och konsumenterna måste därför förlita sig på nationella bestämmelser om skadeståndsansvar. Skyddet av busspassagerare (vad gäller transportföretagens skadeståndsansvar, ersättning vid förseningar och inställda resor, informationsplikten, behandlingen av klagomål, assistans till funktionshindrade) varierar kraftigt från medlemsstat till medlemsstat. Busstransporterna är inte jämställda med andra transportslag, som luft- och järnvägstransport, där passagerarna redan åtnjuter eller kommer att åtnjuta en hög enhetlig skyddsnivå som fastslagits på EU-nivå.

Kommissionens förslag

I ljuset av ovanstående är det främsta syftet med förslaget att fastställa busspassagerares rättigheter för att göra busstransporter mer attraktiva och åstadkomma lika villkor för transportföretag från olika medlemsstater och mellan olika transportslag. Kort sagt ingår följande i förslaget:

–   Ansvar vid dödsfall eller personskada: Det föreslås att busstransportföretagens skadeståndsansvar ska vara obegränsat. Under vissa villkor kan företagen inte heller bestrida skador upp till ett visst belopp i samband med en olycka (strikt skadeståndsansvar). Passagerare har också rätt till förskottsutbetalningar för att avhjälpa ekonomiska svårigheter som drabbar dem eller deras familjer till följd av dödsfall eller skada.

–   Ersättning och assistans vid inställda eller försenade resor: Enligt förslaget skulle företag vara tvungna att ge passagerare ändamålsenlig information och lämpliga alternativa tjänster eller betala ersättning på annat sätt.

–   Personer med nedsatt rörlighet och deras rättigheter: Förslaget förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder och nedsatt rörlighet i samband med bokning av en resa eller ombordstigning på ett fordon och inför regler som gör att transportföretag måste ge kostnadsfri assistans. Dessutom ska transportföretagen ge sin personal ändamålsenlig utbildning.

–   Klagomål och möjligheter till överklagan: Medlemsstaterna ska inrätta tillsynsmyndigheter som ska ansvara för genomförandet av förordningen. Om en passagerare anser att hans eller hennes rättigheter inte respekterats kan han eller hon lämna in ett klagomål till företaget. Om svaret inte är tillfredsställande kan han eller hon överklaga till den nationella tillsynsmyndigheten.

Allmän bedömning

Föredraganden välkomnar förslaget med öppna armar och stöder principen om att passagerarna ska ha likadana rättigheter oberoende av vilket transportslag de använder. Det är därför viktigt att garantera största möjliga samstämdhet med existerande lagstiftning om luft- och järnvägstransporter samt med förslaget om passagerarrättigheter inom sjötransporten. Samtidigt är det nödvändigt att beakta särdragen inom busstransporten och anpassa vissa krav efter dem. De föreslagna ändringarna strävar efter att skapa balans mellan dessa (ibland motstridiga) mål. Slutligen anser föredraganden att vissa bestämmelser i förslaget måste klargöras.

Eftersom tidtabellen för första behandlingen är knapp mot slutet av valperioden kommer föredraganden att fortsätta att noggrant undersöka förslaget och vid behov lägga fram ytterligare ändringsförslag i ett senare skede.

Föredragandens rekommendationer

Mot bakgrund av ovannämnda påpekanden föreslår föredraganden bland annat följande ändringar till kommissionens förslag:

–   Stads- och förortstrafik och regional trafik: Vissa krav i förslaget uppfyller inte de särskilda behoven och särdragen i stads- och förortstrafiken och den regionala trafiken, eftersom de i huvudsak är inriktade på längre resor och internationella resor. Medlemsstaterna bör därför kunna undanta dem från bestämmelserna i förordningen förutsatt att de vidtar alternativa reglerande åtgärder som garanterar passagerarrättigheter på en jämförbar nivå.

–   Strikt skadeståndsansvar: Föredraganden anser att taket bör jämföras med taken inom andra transportslag, och stöder därför i princip det föreslagna beloppet på 220 000 euro. Samtidigt är det nödvändigt att göra denna bestämmelse förenlig med artikel 2 i direktiv 2005/14/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon, som begränsar det strikta skadeståndsansvaret till 5 miljoner euro. På detta sätt kan man undvika ett alltför stort skadeståndsansvar på grund av att skadorna kumulerats för att antalet passagerare var stort.

–   Rättigheter för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet: I motsats till lufttransporten förefaller det inte nödvändigt att ge busstransportföretagen möjlighet att vägra ta emot platsreserveringar från funktionshindrade personer av säkerhetsskäl. Det föreslås därför att artikel 11.1 a ska utgå. Andra bestämmelser i artikel 11 (punkterna 1 b, 2 och 4) skulle behöva anpassas till ordalydelsen i förslaget till passagerarrättigheter inom sjötransporten. Dessutom verkar det ändamålsenligt att garantera att regler för tillgänglighet fastställs i samarbete med branschorganisationer för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet. Andra ändringsförslag som föredraganden föreslog beaktar att busspersonalen i många fall består av endast en chaufför, som inte alltid kan ge assistans under resan eftersom han eller hon ska köra.

–   Ersättning: Det föreslogs att denna artikel bör göras klarare. Vid inställd resa eller kraftiga förseningar måste busstransportföretagen ersätta biljettpriset om inte kunden godkänner kostnadsfria alternativa transporttjänster. Den ersättning som ska betalas ut om busstransportföretaget inte kan erbjuda alternativa tjänster eller ändamålsenlig information bör uppgå till 50 % (inte 100 %) av biljettpriset, eftersom detta belopp ska betalas utöver återbetalningen för biljetten.

–   Information till passagerarna och hantering av klagomål: Föredraganden understryker att information ska ges i lättillgängliga format. Han föreslår dessutom att man ska kräva av busstransportföretag att de lägger fram en årlig rapport om hur de behandlat klagomål. Detta skulle innebära ett incitament för företagen att behandla klagomålen på ett effektivt sätt.

–   Ikraftträdande: Det kommer att vara en utmaning för busstransportsektorn att uppfylla kraven i denna förordning, och i synnerhet att ge ändamålsenlig assistans till funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet och att garantera att personalen får nödvändig utbildning. Föredraganden föreslår därför att branschen ska ges ytterligare ett år för anpassning innan förordningen träder i kraft.

–   Ytterligare klargöranden: Det rör sig bland annat om vissa definitioner (transportavtal, biljettutfärdare och researrangör) samt tillsynsmyndigheternas oberoende och deras samarbete med såväl busstransportföretag som konsumentorganisationer.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Passagerarnas rättigheter vid busstransporter*

Referensnummer

KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Framläggande för parlamentet

4.12.2008

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.12.2008

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Föredragande

      Utnämning

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabeth Schroedter

Ingivande

6.4.2009