AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

7.4.2009 - (11120/2/2008 – C6‑0004/2009 – 2006/0258(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Bart Staes


Eljárás : 2006/0258(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0256/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0256/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(11120/2/2008 – C6‑0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0778) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0256/2009),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

A Tanács közös álláspontja

Cím

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2008/EK RENDELETE

a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2008/EK RENDELETE

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

Módosítás  2

A Tanács közös álláspontja

1 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elismerte, hogy a peszticideknek, különösen a mezőgazdaságban használt növényvédő szerekből származóaknak, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. A határozat hangsúlyozta, hogy szükség van a peszticidek fenntarthatóbb használatának elérésére, valamint szorgalmazta a kockázatok jelentős mértékű átfogó csökkentését és a szükséges növényvédelemmel összhangban lévő peszticidhasználatot.

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elismerte, hogy a peszticideknek, különösen a mezőgazdaságban használt peszticideknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. A határozat hangsúlyozta, hogy szükség van a peszticidek fenntarthatóbb használatának elérésére, valamint szorgalmazta a kockázatok jelentős mértékű átfogó csökkentését és a szükséges növényvédelemmel összhangban lévő peszticidhasználatot.

Módosítás  3

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatásai csak jóval 2006 után, a biocid termékekben használt hatóanyagok első értékelésének lezárását követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam nem rendelkezik elegendő ismerettel és tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra vonatkozó további intézkedéseket javasoljon. E rendelet hatálya ezért a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szerekre korlátozódik, amelyekre vonatkozóan már nagy adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre.

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatásai csak jóval 2006 után, a biocid termékekben használt hatóanyagok első értékelésének lezárását követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam nem rendelkezik elegendő ismerettel és tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra vonatkozó további intézkedéseket javasoljon. E rendelet hatálya ezért a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó peszticidekre korlátozódik, amelyekre vonatkozóan már nagy adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre.

 

Módosítás  4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(4a) Mindazonáltal várható, hogy a 98/8/EK irányelv értékelésének eredményeit figyelembe véve és hatásvizsgálat alapján e rendelet hatálya kiterjesztésre kerül a biocid termékekre is.

Módosítás  5

A Tanács közös álláspontja

5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(5) A Bizottságnak a növényvédő szerek értékesítésére és felhasználására vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi szintű statisztikáknak a forgalomba hozatali szakaszból és a felhasználóktól történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre van szükség. Emellett a pontos kockázati mutatók kiszámítására irányuló, a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szerinti célkitűzéseket figyelembe véve a statisztikáknak a hatóanyagra lebontva kell készülniük.

(5) A Bizottságnak a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi szintű statisztikáknak a forgalomba hozatali szakaszból és a felhasználóktól történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre van szükség. Emellett a pontos kockázati mutatók kiszámítására irányuló, a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szerinti célkitűzéseket figyelembe véve a statisztikáknak a hatóanyagra lebontva kell készülniük.

Módosítás  6

A Tanács közös álláspontja

6 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(6) A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó pontos és megbízható adatok gyors és költséghatékony összegyűjtését.

(6) A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó pontos és megbízható adatok gyors és költséghatékony összegyűjtését.

Módosítás  7

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(7) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási alapját. A rendelet különösen megköveteli a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság normáinak való megfelelést.

(7) Az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási alapját, amely különösen megköveteli a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése normáinak való megfelelést.

 

1 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Módosítás  8

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(8a) Az e rendelet alapján gyűjtött adatok közzétételére és terjesztésére a 223/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok az irányadók. A(z) .../2009/EK rendelettel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika készítése és közzététele során az adatokat ne tegyék közzé jogszerűtlenül és ne használják fel nem statisztikai célokra.

Módosítás  9

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

8 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(8b) A peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó, a(z) .../.../EK irányelv és a(z) .../.../EK rendelet alapján továbbítandó adatokat az irányelv és a rendelet megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell értékelni.

Módosítás  10

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(9) Biztosítani kell a bizalmas, gazdasági szempontból értékes adatok szükséges védelmét, többek között az adatok megfelelő összevonásával a közzétételkor.

(9) E rendeletet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás  11

A Tanács közös álláspontja

10 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(10) Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikákat az e rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

(10) Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a peszticidekre vonatkozó statisztikákat az e rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

Módosítás  12

A Tanács közös álláspontja

13 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(13) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztika rendszeres előállítása közös keretének létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztika rendszeres előállítása közös keretének létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  13

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

1 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres készítésének közös kereteit.

(1) E rendelet létrehozza a peszticidek, amelyek a 2. cikk a) pontjának i) alpontjában meghatározott növényvédő szerek, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres készítésének közös kereteit.

Módosítás  14

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

1 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

(2) A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

– az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott növényvédő szerek éves mennyisége,

– az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott peszticidek éves mennyisége,

Módosítás  15

A Tanács közös álláspontja

1 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

- a II. mellékletnek megfelelően a mezőgazdaságban használt növényvédő szerek éves mennyisége.

- a II. mellékletnek megfelelően felhasznált peszticidek éves mennyisége.

Módosítás  16

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

1 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) A statisztikák és más vonatkozó adatok különösen a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti célokat szolgálják.

(3) A statisztikák és más vonatkozó adatok különösen a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 15. cikke szerinti célokat szolgálják.

Módosítás  17

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

2 cikk – a pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(a) „növényvédő szerek”: az …/…/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett növényvédő szerek;

a) „peszticidek”:

Módosítás  18

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

2 cikk – -i pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

-i) [a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló] …/…/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott növényvédő szer;

Módosítás  19

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

2 cikk – -ii pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

-ii) a 98/8/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biocid termék;

Módosítás  20

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

2 cikk – j pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

j) „mezőgazdasági üzem”: a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló, ...-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott mezőgazdasági üzem.

j) „mezőgazdasági üzem”: a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 meghatározott mezőgazdasági üzem.

 

1 HL L 321., 2008.12.1., 14. o.

Módosítás  21

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

3 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok az I. és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

(1) A tagállamok az I. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat évente, és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat ötéves időszakonként a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

Módosítás  22

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

– a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó kötelezettségek; különösen a …/…/EK rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségek,

– a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó információk, különös tekintettel a .../.../EK rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségekre,

Módosítás  23

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

3 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

– ezen eszközök kombinációja, beleértve a szakértői véleményeken vagy modelleken alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

törölve

Módosítás  24

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

3 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) A titoktartási okokból a Bizottság (Eurostat) a III. mellékletben meghatározott kémiai osztályok vagy termékkategóriák szerint összevonja az adatokat azok közzétételét megelőzően, figyelemmel a bizalmas adatoknak az egyes tagállamok szintjén történő védelmére. A 322/97/EK rendelet 15. cikkének megfelelően a bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatja fel.

(4) A titoktartási okokból a Bizottság (Eurostat) a III. mellékletben meghatározott kémiai osztályok vagy termékkategóriák szerint összevonja az adatokat azok közzétételét megelőzően, figyelemmel a bizalmas adatoknak az egyes tagállamok szintjén történő védelmére. A bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatja fel a 223/2009/EK rendelet 20. cikkének megfelelően.

Módosítás  25

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra az alábbi minőségértékelési jellemzők vonatkoznak:

(1) E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésében említett minőségi követelmények alkalmazandók.

Módosítás  26

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

5 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja az adattovábbítás megfelelő technikai formáját.

(1) A 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadják az adattovábbítás megfelelő technikai formáját.

A Bizottság szükség esetén módosíthatja az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  27

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

5 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja az anyagok III. mellékletben foglalt harmonizált besorolását annak érdekében, hogy az megfeleljen a …/…/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott jegyzékét érintő változásoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság rendszeresen, de legalább ötévente kiigazítja a III. mellékletben meghatározott, nyilvántartásba foglalandó anyagok jegyzékét és azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  28

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

6 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelet 7. cikkében említett európai statisztikai rendszerbizottság segíti.

Módosítás  29

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

7. cikk

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli különösen a benyújtott adatok minőségét – a 4. cikkel összhangban –, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szempontjából való hasznosságát, különösen az 1. cikkben foglalt célok vonatkozásában. Adott esetben javaslatokat tesz az adatok minőségének további javítására, valamint a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terhek csökkentésére.

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli különösen a benyújtott adatok minőségét – a 4. cikkel összhangban –, az adatgyűjtési módszereket, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szempontjából való hasznosságát, különösen az 1. cikkben foglalt célok vonatkozásában. Adott esetben javaslatokat tesz az adatok minőségének további javítására, az adatok lefedettségének és összehasonlíthatóságának javítását célzó adatgyűjtési módszerekre, valamint a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terhek csökkentésére.

Az első jelentést …január 1-jéig kell benyújtani.

Az első jelentést …december 31-ig kell benyújtani.

Módosítás  30

A Tanács közös álláspontja

I. melléklet – cím

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák

Módosítás  31

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

I. melléklet – 1 szakasz

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A statisztikák az egyes tagállamokban forgalomba hozott növényvédő szerekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék átalakítása vagy az engedélynek egy másik engedélybirtokosra való átruházása esetén elkerüljék a kétszeres elszámolást.

A statisztikák az egyes tagállamokban forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék átalakítása vagy az engedélynek egy másik engedélybirtokosra való átruházása esetén elkerüljék a kétszeres elszámolást.

Módosítás  32

A Tanács közös álláspontja

I. melléklet – 2 szakasz

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A forgalomba hozott növényvédő szerekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyiségét össze kell gyűjteni.

A forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyiségét minden tagállamban össze kell gyűjteni.

Módosítás  33

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

I. melléklet – 5 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok az első referencia-időszakot követően minden naptári évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat.

(2) A tagállamok az első referencia-időszakot követően minden naptári évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat. Az adatokat a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében közzéteszik, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

Módosítás  34

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

II. melléklet – cím

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A növényvédő szerek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikák

A peszticidek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikák

Módosítás  35

A Tanács közös álláspontja

II. melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A statisztikák az egyes tagállamokban az egyes kiválasztott növényeken mezőgazdasági célból alkalmazott növényvédő szerekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak.

(1) A statisztikák az egyes tagállamokban az egyes kiválasztott növényeken alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak.

Módosítás  36

A Tanács közös álláspontja

II. melléklet – 2 szakasz – a pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

a) az adott növényen alkalmazott növényvédő szerekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyisége, valamint

a) az adott növényen alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyisége, valamint

Módosítás  37

A Tanács közös álláspontja

II. melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A referencia-időszak elvben az adott növénnyel kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 hónap.

(1) A referencia-időszak elvben az adott növénnyel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 hónap.

Módosítás  38

A Tanács közös álláspontja

II. melléklet – 5 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok minden ötéves időszakra a 4. szakaszban meghatározott referencia-időszakon belül statisztikákat állítanak össze a növényvédő szerek felhasználására vonatkozóan az egyes kiválasztott növények szerinti lebontásban.

(1) A tagállamok minden ötéves időszakra a 4. szakaszban meghatározott referencia-időszakon belül statisztikákat állítanak össze a peszticidek felhasználására vonatkozóan az egyes kiválasztott növények szerinti lebontásban.

Módosítás  39

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

II. melléklet – 5 szakasz – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(5) Az adatokat minden ötéves időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

(5) Az adatokat minden ötéves időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat), és azokat a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében közzé kell tenni, különösen az interneten,i a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

Módosítás  40

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

II. melléklet – 6 szakasz

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Az eredmények továbbításával egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

Az eredmények továbbításával egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

- a mintavételi módszer leírása;

a mintavételi módszer leírása;

- az adatgyűjtési módszer;

az adatgyűjtési módszer;

- a statisztikák által lefedett növények viszonylagos jelentőségének becslése a felhasznált növényvédő szerek teljes mennyiségére vonatkoztatva;

a statisztikák által lefedett növények viszonylagos jelentőségének becslése a felhasznált peszticidek teljes mennyiségére vonatkoztatva;

- a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

- az ötéves időszakban felhasznált növényvédő szerekre vonatkozó adatok összehasonlítása az ugyanezen időszakban forgalomba hozott növényvédő szerek adataival.

az ötéves időszakban felhasznált peszticidekre vonatkozó adatok összehasonlítása az ugyanezen időszakban forgalomba hozott peszticidek adataival;

 

– a Bizottság (Eurostat) által elvégzendő kísérleti tanulmányok keretében előállított peszticidek nem mezőgazdasági célú kereskedelmi felhasználásának összefoglaló leírása.

ELJÁRÁS

Cím

A növényvédő szerekre vonatkozó statisztikák

Hivatkozások

11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

12.3.2008                     T6-0091/2008

A Bizottság javaslata

COM(2006)0778 - C6-0457/2006

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.1.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Bart Staes

27.2.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.2.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Alojz Peterle, Bart Staes, Robert Sturdy

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Søren Bo Søndergaard

Benyújtás dátuma

7.4.2009