RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare

7.4.2009 - (11120/2/2008 – C6‑0004/2009 – 2006/0258(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportor: Bart Staes


Procedură : 2006/0258(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0256/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare

(11120/2/2008 – C6‑0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (11120/2/2008 – C6 0004/2009),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0778),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6 0256/2009),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului

Titlu

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

REGULAMENTUL (CE) nr. … /2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din

privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare

REGULAMENTUL (CE) nr. … /2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din

privind statisticile referitoare la pesticide

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor, în special în cazul produselor fitosanitare utilizate în agricultură, asupra sănătăţii umane şi a mediului. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil şi a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor şi o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor, în special în cazul pesticidelor utilizate în agricultură, asupra sănătăţii umane şi a mediului. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil şi a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor şi o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive, se vor face simţite numai ulterior anului 2006, când va fi finalizată prima evaluare a substanţelor active aflate în componenţa produselor biodestructive, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoştinţe şi nu au acumulat suficientă experienţă pentru a propune noi măsuri privind produsele biodestructive. Domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la produsele fitosanitare aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului din ... privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar, în cazul cărora s-a acumulat deja o experienţă vastă în ceea ce priveşte culegerea datelor.

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive se vor face simţite numai ulterior anului 2006, când va fi finalizată prima evaluare a substanţelor active aflate în componenţa produselor biodestructive, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoştinţe şi nu au acumulat suficientă experienţă pentru a propune noi măsuri privind produsele biodestructive. Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la pesticidele aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului din ... privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar, în cazul cărora s-a acumulat deja o experienţă vastă în ceea ce priveşte culegerea datelor.

 

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Se anticipează totuşi că, ţinând cont de rezultatele evaluării Directivei 98/8/CE şi pe baza unei evaluări a impactului, domeniul de aplicare al prezentului regulament va fi extins pentru a acoperi şi produsele biodestructive.

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Experienţa dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce priveşte culegerea datelor privind vânzările de produse fitosanitare şi utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piaţă, cât şi de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanţelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc precişi, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(5) Experienţa dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce priveşte culegerea datelor privind vânzările de pesticide şi utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piaţă, cât şi de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanţelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc precişi, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Printre diversele posibilităţi de culegere a datelor evaluate în cadrul analizei de impact a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea obligatorie a datelor a fost recomandată drept soluţia optimă, întrucât ar permite stabilirea, în mod rapid şi eficient, a unor date precise şi fiabile privind introducerea produselor pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare rapid şi rentabil.

(6) Printre diversele posibilităţi de culegere a datelor evaluate în cadrul analizei de impact a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea obligatorie a datelor a fost recomandată drept soluţia optimă, întrucât ar permite colectarea, în mod rapid şi rentabil, a unor date precise şi fiabile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea pesticidelor.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 7

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(7) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare constituie cadrul de referinţă pentru dispoziţiile din prezentul regulament. Acesta impune, în special, respectarea standardelor de imparţialitate, credibilitate, relevanţă, eficienţă a costurilor, confidenţialitate statistică şi transparenţă.

(7) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene1 constituie cadrul de referinţă pentru dispoziţiile din prezentul regulament, impunând în special respectarea standardelor de independenţă profesională, imparţialitate, obiectivitate, credibilitate, eficienţă a costurilor şi confidenţialitate statistică.

 

1 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Publicarea şi difuzarea datelor colectate în conformitate cu prezentul regulament sunt reglementate de normele instituite prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Măsurile luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. .../2009 asigură protecţia fizică şi logică a datelor confidenţiale şi împiedică divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activităţile statistice în momentul producerii şi difuzării statisticilor comunitare.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(8b) Datele referitoare la introducerea pe piaţă şi utilizarea pesticidelor care trebuie prezentate în temeiul Directivei …/.../CE şi al Regulamentului (CE) nr.…/... ar trebui evaluate în conformitate cu dispoziţiile relevante din actele respective.

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 9

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(9) Protecţia necesară a confidenţialităţii datelor referitoare la valoarea comercială se asigură, printre altele, printr-o concentrare corespunzătoare atunci când se publică statisticile.

(9) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 10

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(10) Pentru a garanta obţinerea unor rezultate comparabile, statisticile privind produsele fitosanitare ar trebui să fie produse în conformitate cu o defalcare specificată, într-o formă corespunzătoare şi într-o anumită perioadă de la sfârşitul anului de referinţă, definită în conformitate cu anexele prezentului regulament.

(10) Pentru a garanta obţinerea unor rezultate comparabile, statisticile privind pesticidele ar trebui să fie produse în conformitate cu o defalcare specificată, într-o formă corespunzătoare şi într-o anumită perioadă de la sfârşitul anului de referinţă, definită în conformitate cu anexele la prezentul regulament.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 13

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(13) Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(13) Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la introducerea pe piaţă şi utilizarea pesticidelor nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor fitosanitare.

(1) Prezentul regulament stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare privind introducerea pe piaţă şi utilizarea pesticidelor care sunt produse fitosanitare conform definiţiei de la articolul 2 litera (a) punctul (i).

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Aceste statistici se referă la:

(2) Aceste statistici se referă la:

– cantităţile anuale de produse fitosanitare introduse pe piaţă în conformitate cu anexa I;

– cantităţile anuale de pesticide introduse pe piaţă în conformitate cu anexa I;

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 1 – alineatul 2 – liniuţa 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

- cantităţile anuale de produse fitosanitare utilizate în domeniul agricol în conformitate cu anexa II.

- cantităţile anuale de pesticide utilizate în conformitate cu anexa II.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statisticile trebuie să deservească, în special, împreună cu alte date pertinente, obiectivele propuse ale articolului 14 din Directiva …/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în scopul unei utilizări durabile a pesticidelor.

(3) Statisticile deservesc, în special, împreună cu alte date pertinente, obiectivele menţionate la articolele 4 şi 15 din Directiva …/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în scopul unei utilizări durabile a pesticidelor.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) „produse fitosanitare” înseamnă produse fitosanitare, astfel cum sunt menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. …/… ;

(a) „pesticide” înseamnă:

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – litera a – punctul i (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(i) produse fitosanitare astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. .../... [privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare];

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – litera a – punctul ii (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ii) produse biodestructive astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – litera j

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(j) „exploataţie agricolă” înseamnă întreprindere agricolă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele privind structura fermelor şi ancheta privind metodele de producţie agricolă.

(j) „exploataţie agricolă” înseamnă exploataţie agricolă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă1.

 

1 JO L 321, 1.12.2008, p. 14.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre recurg la următoarele mijloace pentru a culege datele necesare pentru specificarea caracteristicilor enunţate în anexele I şi II:

(1) Statele membre recurg la următoarele mijloace pentru a culege datele necesare pentru specificarea anuală a caracteristicilor enunţate în anexa I şi pentru specificarea caracteristicilor enunţate în anexa II pe perioade de cinci ani:

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuţa 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

obligaţii privind introducerea produselor fitosanitare pe piaţă; în special, obligaţii în temeiul articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. …/…;

informaţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea pesticidelor, ţinând seama în special de obligaţiile prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr..../...;

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuţa 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

– o combinaţie a acestor mijloace, inclusiv procedurile de estimare statistică bazate pe expertize sau modele.

eliminat

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Din motive de confidenţialitate, Comisia (Eurostat) centralizează datele, înainte de publicare, în funcţie de clasele chimice sau categoriile de produse menţionate în anexa III, luând în considerare aspectele legate de protecţia datelor cu caracter confidenţial la nivelul fiecărui stat membru în parte. În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 322/97, datele cu caracter confidenţial sunt utilizate de către autorităţile naţionale şi de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice.

(4) Din motive de confidenţialitate, Comisia (Eurostat) centralizează datele, înainte de publicare, în funcţie de clasele chimice sau categoriile de produse menţionate în anexa III, luând în considerare aspectele legate de protecţia datelor cu caracter confidenţial la nivelul fiecărui stat membru în parte. Datele cu caracter confidenţial sunt utilizate de către autorităţile naţionale şi de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calităţii se aplică datelor care trebuie comunicate:

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Comisia adoptă formatul tehnic adecvat pentru transmiterea datelor în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 6 alineatul (2).

(1) Formatul tehnic adecvat pentru transmiterea datelor se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 6 alineatul (2).

Dacă este necesar, Comisia poate modifica cerinţele referitoare la prezentarea rapoartelor de calitate descrise în secţiunea 6 din anexele I şi II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Comisia poate modifica clasificarea armonizată a substanţelor, astfel cum este definită în anexa III, în scopul adaptării acesteia la modificările aduse în lista de substanţe active adoptată în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. …/…. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 6 alineatul (3).

(3) Periodic şi cel puţin o dată la cinci ani, Comisia adaptează lista substanţelor vizate şi clasificarea acestora în categorii de produse şi în clase chimice în conformitate cu anexa III. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 6 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(1) Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european menţionat la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Amendamentul  29

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 7

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. Raportul respectiv evaluează în special calitatea datelor transmise, astfel cum este prevăzut la articolul 4, sarcinile care revin întreprinderilor, exploataţiilor agricole şi administraţiilor naţionale şi utilitatea acestor statistici în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, în special în ceea ce priveşte obiectivele stabilite la articolul 1. Acesta conţine, după caz, propunerile elaborate în vederea continuării îmbunătăţirii calităţii datelor şi a reducerii sarcinilor care revin întreprinderilor, exploataţiilor agricole şi administraţiilor naţionale.

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. Raportul respectiv evaluează în special calitatea datelor transmise, astfel cum este prevăzut la articolul 4, metodele de colectare a datelor, sarcinile care revin întreprinderilor, exploataţiilor agricole şi administraţiilor naţionale şi utilitatea acestor statistici în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, în special în ceea ce priveşte obiectivele stabilite la articolul 1. Acesta conţine, după caz, propunerile elaborate în vederea continuării îmbunătăţirii calităţii datelor şi a metodelor de colectare a acestora pentru a ameliora sfera de acoperire şi comparabilitatea datelor şi a reduce sarcinile care revin întreprinderilor, exploataţiilor agricole şi administraţiilor naţionale.

Primul raport se transmite până la 1 ianuarie ….

Primul raport se transmite până la 31 decembrie ….

Amendamentul  30

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – titlu

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statistici privind introducerea produselor fitosanitare pe piaţă

Statistici privind introducerea pe piaţă a pesticidelor

Amendamentul  31

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I – secţiunea 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statisticile trebuie să acopere substanţele enumerate în anexa III care intră în compoziţia produselor fitosanitare introduse pe piaţă în fiecare stat membru. Se va acorda o atenţie deosebită evitării dublei înregistrări în cazul recondiţionării unui produs sau al transferului autorizaţiilor între titularii autorizaţiilor.

Statisticile acoperă substanţele enumerate în anexa III care intră în compoziţia pesticidelor introduse pe piaţă în fiecare stat membru. Se acordă o atenţie deosebită evitării dublei înregistrări în cazul recondiţionării unui produs sau al transferului autorizaţiilor între titularii autorizaţiilor.

Amendamentul  32

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – secţiunea 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Se calculează cantitatea fiecărei substanţe enumerate în anexa III care intră în compoziţia produselor fitosanitare introduse pe piaţă.

Se calculează în fiecare stat membru cantitatea din fiecare substanţă enumerată în anexa III care intră în compoziţia pesticidelor introduse pe piaţă.

Amendamentul  33

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I – secţiunea 5 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre furnizează date pentru fiecare an calendaristic ulterior primei perioade de referinţă.

(2) Statele membre furnizează date pentru fiecare an calendaristic ulterior primei perioade de referinţă. Statele membre publică aceste date în special pe internet în conformitate cu cerinţele privind protejarea confidenţialităţii statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru a asigura informarea publicului.

Amendamentul  34

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa II – titlu

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statistici privind utilizarea agricolă a produselor fitosanitare

Statistici privind utilizarea agricolă a pesticidelor

Amendamentul  35

Poziţia comună a Consiliului

Anexa II – secţiunea 1 – punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1. Statisticile acoperă substanţele enumerate în anexa III care intră în compoziţia produselor fitosanitare utilizate în agricultură pentru fiecare dintre culturile selecţionate în fiecare stat membru.

1. Statisticile acoperă substanţele enumerate în anexa III care intră în compoziţia pesticidelor pentru fiecare dintre culturile selecţionate în fiecare stat membru.

Amendamentul  36

Poziţia comună a Consiliului

Anexa II – secţiunea 2 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) cantitatea din fiecare substanţă enumerată în anexa III care intră în compoziţia produselor fitosanitare utilizată pe respectiva cultură şi,

(a) cantitatea din fiecare substanţă enumerată în anexa III care intră în compoziţia pesticidelor utilizate pe respectiva cultură şi,

Amendamentul  37

Poziţia comună a Consiliului

Anexa II – secţiunea 4 – punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1. Perioada de referinţă trebuie să fie, în principiu o perioadă de maxim 12 luni care să acopere toate tratamentele fitosanitare asociate cu respectiva cultură.

1. Perioada de referinţă este în principiu o perioadă de maxim 12 luni care să acopere toate tratamentele fitosanitare asociate direct sau indirect cu respectiva cultură.

Amendamentul  38

Poziţia comună a Consiliului

Anexa II – secţiunea 5 – punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1. Pentru fiecare perioadă de cinci ani, statele membre întocmesc statistici privind utilizarea produselor fitosanitare pentru fiecare cultură selectată în cursul unei perioade de referinţă, în conformitate cu secţiunea 4.

1. Pentru fiecare perioadă de cinci ani, statele membre întocmesc statistici privind utilizarea pesticidelor pentru fiecare cultură selectată în cursul unei perioade de referinţă, în conformitate cu secţiunea 4.

Amendamentul  39

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa II – secţiunea 5 – punctul 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Datele trebuie transmise Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani.

(1) Datele se transmit Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani şi se publică în special pe internet în conformitate cu cerinţele privind protejarea confidenţialităţii statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru a asigura informarea publicului.

Amendamentul  40

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa II – secţiunea 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Concomitent cu comunicarea rezultatelor, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menţionat la articolul 4, indicând:

Concomitent cu comunicarea rezultatelor, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menţionat la articolul 4, indicând:

- modul în care a fost concepută metodologia de eşantionare;

– modul în care a fost concepută metodologia de eşantionare;

- metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

– metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

- o estimare a importanţei relative a culturilor aflate sub observaţie în ceea ce priveşte cantitatea totală de produse fitosanitare utilizate;

– o estimare a importanţei relative a culturilor aflate sub observaţie în ceea ce priveşte cantitatea totală de pesticide utilizate;

- aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

– aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

- o comparaţie între datele privind produsele fitosanitare utilizate în cursul perioadei de cinci ani şi cele privind produsele fitosanitare introduse pe piaţă de-a lungul celor cinci ani corespunzători.

– o comparaţie între datele privind pesticidele utilizate în cursul perioadei de cinci ani şi cele privind pesticidele introduse pe piaţă de-a lungul celor cinci ani corespunzători;

 

– o descriere scurtă a utilizărilor comerciale neagricole ale pesticidelor obţinute în cadrul studiilor-pilot care urmează să fie realizate de Comisie (Eurostat).

PROCEDURĂ

Titlu

Statistici referitoare la produsele fitosanitare

Referinţe

11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD)

Data primei lecturi a PE

12.3.2008                     T6-0091/2008

Propunerea Comisiei

COM(2006)0778 - C6-0457/2006

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

15.1.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

15.1.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Bart Staes

27.2.2007

 

 

Examinare în comisie

10.2.2009

 

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Alojz Peterle, Bart Staes, Robert Sturdy

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Søren Bo Søndergaard

Data depunerii

7.4.2009