ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών

  7.4.2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγητής: Malcolm Harbour

  Διαδικασία : 2007/0248(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0257/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0257/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών

  (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0698),

  –   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0723),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0257/2009),

  1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  1

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (3α) Θεμελιώδης απαίτηση της καθολικής υπηρεσίας είναι να παρέχει στους χρήστες, κατόπιν αιτήματος, σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών σε σταθερές θέσεις και σε προσιτή τιμή. Η απαίτηση αφορά την παροχή υπηρεσιών τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων, τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και υπηρεσιών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται από τα κράτη μέλη στην κύρια έδρα/κατοικία του τελικού χρήστη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στα τεχνικά μέσα με τα οποία παρέχεται η σύνδεση, έτσι ώστε να είναι εξίσου δυνατή η χρήση ενσύρματων ή ασύρματων τεχνολογιών, ούτε ως προς το ποιοι φορείς εκμετάλλευσης θα είναι επιφορτισμένοι με μέρος ή με το σύνολο των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.

   

  Οι συνδέσεις δεδομένων με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών σε σταθερές θέσεις θα πρέπει να είναι ικανές να υποστηρίζουν επικοινωνίες δεδομένων σε ταχύτητες κατάλληλες για πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Η ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπως φαίνεται από την πλευρά του χρήστη, μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του ή των φορέων παροχής με το Διαδίκτυο καθώς και της εφαρμογής για την οποία χρησιμοποιείται η σύνδεση. Ο ρυθμός δεδομένων που δύναται να υποστηριχθεί από μια σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, εξαρτάται από τις δυνατότητες του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή και από τη σύνδεση. Για το λόγο αυτό, δεν ενδείκνυται να ορισθεί συγκεκριμένος ρυθμός δεδομένων ή δυφιακός ρυθμός, σε κοινοτικό επίπεδο. Χρειάζεται ευελιξία για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, όπου είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι μια σύνδεση δεδομένων είναι ικανή να υποστηρίξει ρυθμούς δεδομένων επαρκείς για μια λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως αυτή ορίζεται από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των εθνικών αγορών όπως, για παράδειγμα, το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των συνδρομητών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή οι τεχνολογικές δυνατότητες, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων στην αγορά. Όταν, αφού ληφθούν υπόψη το κόστος και τα έσοδα, καθώς και τα μη υλικά οφέλη από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, αποδεικνύεται ότι τα ανωτέρω μέτρα επιβαρύνουν άδικα μια καθορισμένη επιχείρηση, η επιβάρυνση αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται εναλλακτική χρηματοδότηση της αναγκαίας υποδομής δικτύου, με κοινοτικούς πόρους ή εθνικά μέτρα σύμφωνα προς την κοινοτική νομοθεσία.

   

  Τα ανωτέρω, ωστόσο, δεν καταργούν την ανάγκη να πραγματοποιήσει η Επιτροπή μια επισκόπηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, όπου μπορεί να περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και, αν είναι σκόπιμο, να παρουσιάσει προτάσεις μεταρρύθμισης για την επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος, το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2010.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Αιτιολόγηση

  Τροποποιεί την αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ.

  Τροπολογία  2

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (5) Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 1999/5/EΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών και ιδίως των απαιτήσεων περί ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο στ), ορισμένες πτυχές του τερματικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και αυτού που προορίζεται για άτομα με αναπηρία, πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο αναφοράς της οδηγίας 2002/22/EΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δίκτυα και η χρήση των υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει επί του παρόντος ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό τερματικό εξοπλισμό λήψης καθώς και ειδικές τερματικές συσκευές για τελικούς χρήστες με προβλήματα ακοής.

  (5) Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 1999/5/EΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών και ιδίως των απαιτήσεων περί ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο στ), ορισμένες πτυχές του τερματικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και αυτού που τοποθετείται στο χώρο του καταναλωτή και προορίζεται για άτομα με αναπηρία, είτε οι ειδικές ανάγκες τους οφείλονται στην αναπηρία, είτε σχετίζονται με το γήρας, πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο αναφοράς της οδηγίας 2002/22/EΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δίκτυα και η χρήση των υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει επί του παρόντος ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό τερματικό εξοπλισμό λήψης καθώς και ειδικές τερματικές συσκευές για τελικούς χρήστες με προβλήματα ακοής.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  3

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (6α) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, και ιδίως των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ, καθώς και των εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο.

  Τροπολογία  4

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (6β) Οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε σημαντική μείωση του αριθμού των κοινόχρηστων τηλεφώνων. Για να εξασφαλισθεί η τεχνολογική ουδετερότητα και η διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στη φωνητική τηλεφωνία, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις όχι μόνο την υποχρέωση προσφοράς κοινόχρηστων τηλεφώνων που θα εξυπηρετούν τις λογικές ανάγκες των τελικών χρηστών, αλλά και την υποχρέωση να προσφέρουν, για τον ίδιο σκοπό, εναλλακτικά δημόσια σημεία πρόσβασης στις φωνητικές τηλεπικοινωνίες.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  5

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (6γ) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των αναπήρων τελικών χρηστών στις υπηρεσίες αυτές, στο ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας με εκείνο που ισχύει για τους άλλους τελικούς χρήστες. Προς τον σκοπό αυτόν, η πρόσβαση πρέπει να είναι λειτουργικά αντίστοιχη, ούτως ώστε οι ανάπηροι τελικοί χρήστες να επωφελούνται από τις ίδιες δυνατότητες χρήσης όπως και οι άλλοι τελικοί χρήστες, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  6

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (22) Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, οι χρήστες θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις πολιτικές διαχείρισης της κίνησης του παρόχου υπηρεσίας ή/και δικτύου με τον οποίο συνάπτουν τη σύμβαση. Όπου υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν τα διορθωτικά μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους δυνάμει της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση) ώστε να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση των χρηστών σε ιδιαίτερους τύπους περιεχομένου ή εφαρμογών δεν περιορίζεται χωρίς εύλογη αιτία.

  (22) Οι τελικοί χρήστες πρέπει να αποφασίζουν ως προς το περιεχόμενο που θα ήθελαν να μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν και ως προς ποιες υπηρεσίες, εφαρμογές, υλικό και λογισμικό θέλουν να χρησιμοποιούν για τους σκοπούς αυτούς, με την επιφύλαξη των αναγκών για διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δικτύων και υπηρεσιών. Μια ανταγωνιστική αγορά με διαφανείς προσφορές όπως προβλέπεται στην οδηγία 2002/22/ΕΚ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν οιοδήποτε περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν οιεσδήποτε εφαρμογές και/ή υπηρεσίες της επιλογής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, οι χρήστες θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον πάροχο υπηρεσίας και/ή δικτύου. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει, κατ' επιλογή του παρόχου, να προσδιορίζουν τον τύπο του περιεχομένου, τη σχετική εφαρμογή ή υπηρεσία, τις ατομικές εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή και τα δύο. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τον τύπο περιορισμού, αυτοί οι περιορισμοί ενδεχομένως να απαιτούν συναίνεση του χρήστη βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

  Τροπολογία  7

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (24) Η διαθεσιμότητα διαφανών, επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις προσφορές και τις υπηρεσίες αποτελεί καίριο στοιχείο για τους καταναλωτές ανταγωνιστικών αγορών στις οποίες υπάρχουν αρκετοί πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή. Προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες (μεταξύ άλλων σχετικά με τα τιμολόγια, τα καταναλωτικά πρότυπα και άλλες σχετικές στατιστικές) και να διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που δημοσίευσαν οι επιχειρήσεις αυτές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να καθιστούν διαθέσιμους οδηγούς τιμών, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν τους παρέχει η αγορά, δωρεάν ή σε λογική τιμή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν δικαίωμα σε οιαδήποτε αμοιβή για τη χρήση πληροφοριών οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί και συνεπώς έχουν καταστεί δημόσιο αγαθό. Επιπροσθέτως, οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τη σχετική τιμή και τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν προβούν στην αγορά της, ιδίως εάν κάποιος αριθμός ατελών κλήσεων υπόκειται σε τυχόν επιπρόσθετα τέλη. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται γενικώς και, για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών που καθορίζουν οι ίδιες, πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει άλλως. Τη στιγμή που καθορίζονται οι κατηγορίες κλήσεων για τις οποίες απαιτείται πληροφόρηση για τα ισχύοντα τιμολόγια πριν από τη σύνδεση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη φύση της υπηρεσίας, τους όρους τιμολόγησης που εφαρμόζονται σε αυτήν και εάν παρέχεται από πάροχο που δεν είναι πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικών επικοινωνιών. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο), οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης, εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη, να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις κοινότερες παραβάσεις και τις έννομες συνέπειές τους.

  (24) Η διαθεσιμότητα διαφανών, επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις προσφορές και τις υπηρεσίες αποτελεί καίριο στοιχείο για τους καταναλωτές ανταγωνιστικών αγορών στις οποίες υπάρχουν αρκετοί πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή. Προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες (μεταξύ άλλων σχετικά με τα τιμολόγια, τα καταναλωτικά πρότυπα και άλλες σχετικές στατιστικές) και να διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που δημοσίευσαν οι επιχειρήσεις αυτές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να καθιστούν διαθέσιμους οδηγούς τιμών, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν τους παρέχει η αγορά, δωρεάν ή σε λογική τιμή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν δικαίωμα σε οιαδήποτε αμοιβή για τη χρήση πληροφοριών οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί και συνεπώς έχουν καταστεί δημόσιο αγαθό. Επιπροσθέτως, οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τη σχετική τιμή και τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν προβούν στην αγορά της, ιδίως εάν κάποιος αριθμός ατελών κλήσεων υπόκειται σε τυχόν επιπρόσθετα τέλη. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται γενικώς και, για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών που καθορίζουν οι ίδιες, πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει άλλως. Τη στιγμή που καθορίζονται οι κατηγορίες κλήσεων για τις οποίες απαιτείται πληροφόρηση για τα ισχύοντα τιμολόγια πριν από τη σύνδεση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη φύση της υπηρεσίας, τους όρους τιμολόγησης που εφαρμόζονται σε αυτήν και εάν παρέχεται από πάροχο που δεν είναι πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικών επικοινωνιών. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο), οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης, εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη, να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις κοινότερες παραβάσεις και τις έννομες συνέπειές τους. Ωστόσο, η διάδοση των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να επιβαρύνει υπερβολικά τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από τις επιχειρήσεις τη διάδοση των πληροφοριών αυτών με τα μέσα που χρησιμοποιούν οι τελευταίες στην επικοινωνία τους με τους συνδρομητές κατά τη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητά τους.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  8

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (24α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ενιαία σημεία ενημέρωσης για όλες τις απορίες των χρηστών. Τα εν λόγω σημεία ενημέρωσης, τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν υπό τη διαχείριση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από κοινού με οργανώσεις των καταναλωτών, θα πρέπει να μπορούν επίσης να παρέχουν νομικές συμβουλές σε περίπτωση διαφορών με τους φορείς παροχής. Η πρόσβαση σ' αυτά τα σημεία ενημέρωσης θα πρέπει να είναι δωρεάν και οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξή τους με συνήθεις ενημερωτικές εκστρατείες.

  Τροπολογία  9

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (26) Μια ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χρήστες απολαύουν της ποιότητας υπηρεσιών που απαιτούν, αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται να διασφαλισθεί ότι τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διαθέτουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ώστε να αποτρέπεται η υποβάθμιση της υπηρεσίας, η παρεμπόδιση της πρόσβασης και η επιβράδυνση της κυκλοφορίας επί των δικτύων.

  (26) Μια ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χρήστες απολαύουν της ποιότητας υπηρεσιών που απαιτούν, αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται να διασφαλισθεί ότι τα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διαθέτουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ώστε να αποτρέπεται η υποβάθμιση της υπηρεσίας, η παρεμπόδιση της πρόσβασης και η επιβράδυνση της κυκλοφορίας επί των δικτύων. Για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η πλήρωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή και η υπέρβαση του ορίου αυτού, ενδεχόμενο που θα είχε ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση του δικτύου και τη χειροτέρευση των επιδόσεών του. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισμό ή ότι δεν παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση στις διαδικτυακές υπηρεσίες ή τις εφαρμογές των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου ή στους εμπορικούς εταίρους τους έναντι των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών άλλων παρόχων υπηρεσιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει, αφενός, να είναι σε θέση να επαληθεύουν ότι οι μέθοδοι αυτές δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ούτε συνεπάγονται εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και, αφετέρου, να επανορθώνουν κάθε τυχόν κατάχρηση. Δεδομένου ότι με ανομοιόμορφα μέτρα επανόρθωσης θα παρεμποδιστεί σε μεγάλο βαθμό η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις θέτουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για πιθανές ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο έδαφος της Κοινότητας και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να θεσπίσει τεχνικά μέτρα εφαρμογής προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Κοινότητα.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  10

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (27) Στα μελλοντικά δίκτυα IP στα οποία η παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να διαχωρίζεται από την παροχή δικτύου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ύπαρξης διαθέσιμων για το κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνίας και αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες των διαφόρων κατηγοριών συνδρομητών και τους τεχνικούς περιορισμούς.

  (27) Στα μελλοντικά δίκτυα IP στα οποία η παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να διαχωρίζεται από την παροχή δικτύου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ύπαρξης διαθέσιμων για το κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνίας και αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  Τροπολογία  11

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (30) Οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου πρέπει να προσφέρονται, και συχνά προσφέρονται, σε καθεστώς ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα μέτρα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των τελικών χρηστών (τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που χορηγούν τηλεφωνικούς αριθμούς σε συνδρομητές) σε βάσεις δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Η παροχή αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς δημόσια διαθέσιμου καταλόγου και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο κόστος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες επωφελούνται από λογικούς και διαφανείς ανταγωνιστικούς όρους.

  (30) Οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου πρέπει να προσφέρονται, και συχνά προσφέρονται, σε καθεστώς ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα συνολικά μέτρα που εξασφαλίζουν τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των τελικών χρηστών (τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας) σε βάσεις δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Η παροχή αυτών των δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών, με τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν κεντρικό μηχανισμό για την παροχή συνεκτικών σωρευτικών πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσιών καταλόγου, και την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο με λογικούς και διαφανείς όρους, πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο κόστος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες επωφελούνται πλήρως από τον ανταγωνισμό, με απώτερο στόχο να γίνει δυνατή η άρση των επιμέρους ρυθμίσεων από τις υπηρεσίες αυτές και η παροχή προσφορών υπηρεσιών καταλόγου με λογικούς και διαφανείς ανταγωνιστικούς όρους.

  Τροπολογία  12

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 31

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (31) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να μπορούν να καλούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να έχουν πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας οιαδήποτε τηλεφωνική υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία φωνητικών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης. Οι αρχές έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται και να απαντούν σε κλήσεις στον αριθμό «112» τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και σε κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Έχει σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον αριθμό «112» προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των πολιτών που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό αυτό οι πολίτες θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι, ιδίως μέσω πληροφοριών που παρέχονται σε διεθνείς τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε λιμένες ή αερολιμένες, καθώς και στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους τηλεφωνικούς θαλάμους, σε πληροφοριακό υλικό προς τους συνδρομητές ή σε υλικό τιμολόγησης, ότι ο αριθμός «112» μπορεί να χρησιμοποιείται ως ενιαίος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για καλύτερη συνειδητοποίηση της χρήσης του αριθμού «112» και να αξιολογεί περιοδικά τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με τον αριθμό αυτό. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος πρέπει να ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση ληφθεί από την εν λόγω υπηρεσία ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

  (31) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να μπορούν να καλούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να έχουν πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας οιαδήποτε τηλεφωνική υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία φωνητικών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης. Οι αρχές έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται και να απαντούν σε κλήσεις στον αριθμό «112» τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και σε κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Έχει σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον αριθμό «112» προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των πολιτών που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό αυτό οι πολίτες θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι, ιδίως μέσω πληροφοριών που παρέχονται σε διεθνείς τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε λιμένες ή αερολιμένες, καθώς και στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους τηλεφωνικούς θαλάμους, σε πληροφοριακό υλικό προς τους συνδρομητές ή σε υλικό τιμολόγησης, ότι ο αριθμός «112» μπορεί να χρησιμοποιείται ως ενιαίος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για καλύτερη συνειδητοποίηση της χρήσης του αριθμού «112» και να αξιολογεί περιοδικά τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με τον αριθμό αυτό. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος πρέπει να ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση ληφθεί από την εν λόγω υπηρεσία ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν στη διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια των πληροφοριών εντοπισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τεχνικά μέτρα εφαρμογής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του αριθμού "112" στην Κοινότητα προς όφελος των πολιτών της Ένωσης.

  Τροπολογία  13

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 32

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν στους τελικούς χρήστες υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχεδιασμένη για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών σε εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την ακρίβεια και την αξιοπιστία που είναι εφικτές σε τεχνικό επίπεδο για την εν λόγω υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι ανεξάρτητοι από δίκτυα πάροχοι υπηρεσιών δεν μπορούν να ασκούν έλεγχο στα δίκτυα και δεν μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας τους θα δρομολογούνται με την ίδια αξιοπιστία όπως οι πάροχοι παραδοσιακών ενοποιημένων τηλεφωνικών υπηρεσιών, διότι δεν θα μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα προβλήματα που αφορούν την υποδομή δεν υπόκεινται στον έλεγχό τους. Μετά τη θέσπιση διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων οι οποίοι θα εγγυώνται ακριβή και αξιόπιστη δρομολόγηση και σύνδεση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι πάροχοι υπηρεσιών ανεξαρτήτων από δίκτυα θα πρέπει επίσης να πληρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο άλλων επιχειρήσεων.

  (32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν στους τελικούς χρήστες υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχεδιασμένη για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών σε εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν αξιόπιστη και ακριβή πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή έλλειψη πρόσβασης σε τομείς που δεν καλύπτονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι ανεξάρτητεςαπό δίκτυα επιχειρήσεις ίσως δεν μπορούν να ασκούν έλεγχο στα δίκτυα και δεν μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας τους θα δρομολογούνται με την ίδια αξιοπιστία όπως οι πάροχοι παραδοσιακών ενοποιημένων τηλεφωνικών υπηρεσιών, διότι δεν θα μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα προβλήματα που αφορούν την υποδομή δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων. Μετά τη θέσπιση διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων οι οποίοι θα εγγυώνται ακριβή και αξιόπιστη δρομολόγηση και σύνδεση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι πάροχοι υπηρεσιών ανεξαρτήτων από δίκτυα θα πρέπει επίσης να πληρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο άλλων επιχειρήσεων.

  Τροπολογία  14

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (33α) Η ανάπτυξη του διεθνούς κωδικού "3883" (Ευρωπαϊκός Χώρος Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ETNS)) παρεμποδίζεται σήμερα από ανεπαρκή ενημέρωση, υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικαστικές απαιτήσεις και, κατά συνέπεια, έλλειψη ζήτησης. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του ETNS, οι χώρες στις οποίες η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών έχει εκχωρήσει το διεθνή κωδικό "3883" θα πρέπει να αναθέσουν την ευθύνη για τη διαχείρισή του, την εκχώρηση αριθμών και την προώθησή του είτε στον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνίας (BERT) είτε, ακολουθώντας το παράδειγμα της εφαρμογής της δικτυακής περιοχής ανώτατου επιπέδου ".eu", σε ένα χωριστό οργανισμό που θα καθοριστεί από την Επιτροπή με βάση μια ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία επιλογής, καθώς και με κανόνες λειτουργίας οι οποίοι είναι συμβατοί προς την κοινοτική νομοθεσία.

  Τροπολογία  15

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (33β) Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την ανακοίνωση της εξαφάνισης παιδιών και την επί του παρόντος περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει μόνο να διαθέτουν έναν συγκεκριμένο αριθμό αλλά επίσης να εξασφαλίσουν ότι στις επικράτειές τους είναι διαθέσιμη μια υπηρεσία για την ανακοίνωση της εξαφάνισης παιδιών στον αριθμό 116000.

  Τροπολογία  16

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 36

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (36) Η ενιαία αγορά συνεπάγεται ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης άλλων κρατών μελών καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Κοινότητας, στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι αριθμοί ατελών κλήσεων και οι αριθμοί πρόσθετου τέλους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αριθμούς του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ETNS) και στους καθολικούς διεθνείς αριθμούς ατελών κλήσεων (UIFN). Η διασυνοριακή πρόσβαση στους πόρους αριθμοδότησης και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν πρέπει να παρεμποδίζεται εκτός από αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, για παράδειγμα την καταπολέμηση της απάτης ή κατάχρησης (π.χ. σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες πρόσθετου τέλους) όταν ο αριθμός έχει οριστεί ότι έχει μόνο εθνικό πεδίο εφαρμογής (π.χ. εθνικός βραχύς κωδικός) ή όταν είναι οικονομικά ή τεχνικά ανέφικτο. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων, πλήρως και με σαφήνεια σχετικά με τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται στους αριθμούς ατελών κλήσεων, όπως τα τέλη διεθνών κλήσεων που επιβάλλονται σε αριθμούς που είναι προσβάσιμοι μέσω των τυποποιημένων διεθνών διακριτικών κλήσης.

  (36) Η ενιαία αγορά συνεπάγεται ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης άλλων κρατών μελών καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Κοινότητας, στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι αριθμοί ατελών κλήσεων και οι αριθμοί πρόσθετου τέλους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αριθμούς του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ETNS) και στους καθολικούς διεθνείς αριθμούς ατελών κλήσεων (UIFN). Η διασυνοριακή πρόσβαση στους πόρους αριθμοδότησης και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν πρέπει να παρεμποδίζεται εκτός από αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, για παράδειγμα την καταπολέμηση της απάτης ή κατάχρησης (π.χ. σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες πρόσθετου τέλους) όταν ο αριθμός έχει οριστεί ότι έχει μόνο εθνικό πεδίο εφαρμογής (π.χ. εθνικός βραχύς κωδικός) ή όταν είναι οικονομικά ή τεχνικά ανέφικτο. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων, πλήρως και με σαφήνεια σχετικά με τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται στους αριθμούς ατελών κλήσεων, όπως τα τέλη διεθνών κλήσεων που επιβάλλονται σε αριθμούς που είναι προσβάσιμοι μέσω των τυποποιημένων διεθνών διακριτικών κλήσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες στην Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει μέτρα εφαρμογής. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συνδέονται με άλλους τελικούς χρήστες (ειδικά μέσω αριθμών IP) προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης που επιλέγουν.

  Τροπολογία  17

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 37

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (37) Προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές μετά από ενημέρωση και να αλλάζουν πάροχο όταν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον τους. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι μπορούν να το πράττουν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή πρακτικά κωλύματα, στα οποία συγκαταλέγονται οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, και ούτω καθεξής. Αυτό δεν αποκλείει την επιβολή εύλογων ελάχιστων συμβατικών περιόδων στις συμβάσεις καταναλωτή. Η φορητότητα αριθμού αποτελεί κύριο παράγοντα διευκόλυνσης της επιλογής των καταναλωτών και του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα πρέπει να υλοποιείται με την ελάχιστη καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, η τεχνική μεταφορά του αριθμού δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και ανάπτυξης τεχνολογιών, κατά περίπτωση δε και τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα. Η προστασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον περιορισμό της κατάχρησης μεταφοράς αριθμών ή/και τον καθορισμό των δράσεων ταχείας αποκατάστασης.

  (37) Προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές μετά από ενημέρωση και να αλλάζουν πάροχο όταν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον τους. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι μπορούν να το πράττουν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή πρακτικά κωλύματα, στα οποία συγκαταλέγονται οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, και ούτω καθεξής. Αυτό δεν αποκλείει την επιβολή εύλογων ελάχιστων συμβατικών περιόδων στις συμβάσεις καταναλωτή. Η φορητότητα αριθμού αποτελεί κύριο παράγοντα διευκόλυνσης της επιλογής των καταναλωτών και του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα πρέπει να υλοποιείται με την ελάχιστη καθυστέρηση, έτσι ώστε ο αριθμός να είναι διαθέσιμος για χρήση από τον καταναλωτή με τη νέα επιχείρηση εντός μιας εργάσιμης ημέρας. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της υπηρεσίας. Η εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη έχει δείξει ότι υπάρχει κίνδυνος οι καταναλωτές να μεταφερθούν σε άλλον πάροχο χωρίς τη συναίνεσή τους. Αν και αυτό είναι ζήτημα που θα πρέπει κατ' αρχήν να αντιμετωπίζεται από τις αρχές επιβολής του νόμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν τα ελάχιστα αναλογικά μέτρα όσον αφορά τη διαδικασία αλλαγής φορέα, περιλαμβανομένων και των κυρώσεων, τα οποία είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων και ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα, χωρίς η διαδικασία να καθίσταται λιγότερο ελκυστική για τους καταναλωτές.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  18

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 39

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (39) Για την υπερνίκηση των υφισταμένων αδυναμιών όσον αφορά τη διαβούλευση με τους καταναλωτές και τη δέουσα υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών, τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν κατάλληλο μηχανισμό διαβούλευσης. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να λάβει τη μορφή οργάνου το οποίο, ανεξάρτητα από την εθνική ρυθμιστική αρχή, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών, θα διεξάγει έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές, όπως η καταναλωτική συμπεριφορά και οι μηχανισμοί αλλαγής φορέα παροχής, και το οποίο θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα συνεισφέρει στους υφιστάμενους μηχανισμούς διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Πέραν τούτου, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένας μηχανισμός με σκοπό να καταστήσει δυνατή την ενδεδειγμένη συνεργασία επί θεμάτων που σχετίζονται με την προαγωγή νόμιμου περιεχομένου. Οιεσδήποτε διαδικασίες συνεργασίας εγκρίνονται σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό δεν πρέπει πάντως να επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση χρήσης του Διαδικτύου.

  (39) Για την υπερνίκηση των υφισταμένων αδυναμιών όσον αφορά τη διαβούλευση με τους καταναλωτές και τη δέουσα υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών, τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν κατάλληλο μηχανισμό διαβούλευσης. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να λάβει τη μορφή οργάνου το οποίο, ανεξάρτητα από την εθνική ρυθμιστική αρχή, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών, θα διεξάγει έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές, όπως η καταναλωτική συμπεριφορά και οι μηχανισμοί αλλαγής φορέα παροχής, και το οποίο θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα συνεισφέρει στους υφιστάμενους μηχανισμούς διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Πέραν τούτου, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένας μηχανισμός με σκοπό να καταστήσει δυνατή την ενδεδειγμένη συνεργασία επί θεμάτων που σχετίζονται με την προαγωγή νόμιμου περιεχομένου. Οιεσδήποτε διαδικασίες συνεργασίας εγκρίνονται σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό δεν πρέπει πάντως να επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση χρήσης του Διαδικτύου. Όταν υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τερματικού εξοπλισμού για ανάπηρους χρήστες, και με την επιφύλαξη της οδηγίας 1999/5/ΕΚ και ιδίως των απαιτήσεων περί αναπηρίας που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο (στ) της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει μέτρα εφαρμογής.

  Τροπολογία  19

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (39α) Οι διαδικασίες για τη διευθέτηση διαφοράς εξωδίκως θα πρέπει να ενισχυθεί εξασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα όργανα διευθέτησης διαφορών και ότι οι διαδικασίες είναι σύμφωνες τουλάχιστον με τις ελάχιστες αρχές που θεσπίζονται με τη σύσταση της Επιτροπής 98/257/ΕΚ, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών εξωδίκως1. Τα κράτη μέλη μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους φορείς επίλυσης διαφορών για το σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι φορείς πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, είτε να θεσπίσουν νέους φορείς. Επιπλέον, όταν ασχολούνται με εξώδικες διαδικασίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι διαδικασίες είναι διαφανείς και ασκούνται αμερόληπτα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/257/ΕΚ, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα, η αμεροληψία και η νομιμότητα των διαδικασιών.

   

  ___________

  1 ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.

  Τροπολογία  20

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (39β) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ προβλέπει την εναρμόνιση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που απαιτούνται για την εξασφάλιση ενός ισότιμου επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος στην εμπιστευτικότητα, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των δεδομένων και του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα. Όταν μέτρα με στόχο να εξασφαλισθεί ότι κατασκευάζεται εξοπλισμός τερματικού ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ ή την απόφαση του Συμβουλίου 87/95/ΕΟΚ, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τηρούν την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

  Τροπολογία  21

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 39 γ (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (39γ) Κατά την έγκριση των μέτρων εφαρμογής σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητά τη γνώμη όλων των σχετικών ευρωπαϊκών αρχών και οργανισμών (ENISA, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29) καθώς και όλων των άλλων σχετικών φορέων, ιδίως προκειμένου να ενημερώνεται για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές μεθόδους για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

  Τροπολογία  22

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 39 δ (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (39δ) Οι εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση των διευθύνσεων IP πρέπει να αποτελούν αντικείμενο στενής παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη το έργο που έχει ήδη υλοποιήσει, μεταξύ άλλων, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και στη βάση σχετικών κατάλληλων προτάσεων.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  23

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 43

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (43) Σύμφωνα με τους στόχους του κανονιστικού πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, και για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η παρούσα οδηγία επικεντρώνεται σε δημόσια δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν εφαρμόζεται σε κλειστές ομάδες χρηστών και για εταιρικά δίκτυα.

  (43) Σύμφωνα με τους στόχους του κανονιστικού πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, και για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η παρούσα οδηγία επικεντρώνεται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δηλαδή υπηρεσίες που κανονικά παρέχονται με αμοιβή και συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στη διαβίβαση σημάτων στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εάν αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται στο κοινό, και συνεπώς δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμες σε περιορισμένες ομάδες αναγνωρίσιμων ατόμων όπως σε κλειστές ομάδες χρηστών και σε εταιρικά δίκτυα.

  Τροπολογία  24

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 45

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (45) Ο πάροχος διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τέτοια μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν ότι πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει μόνον εγκεκριμένο προσωπικό, για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς, και ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ή διαβιβασθεί καθώς και το δίκτυο και οι υπηρεσίες. Πέραν αυτών, πρέπει να καθιερωθεί μία πολιτική ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ούτως ώστε να εντοπίζονται τα τρωτά σημεία του συστήματος και να πραγματοποιείται παρακολούθηση και να λαμβάνονται τακτικά μέτρα πρόληψης, διόρθωσης και μετριασμού.

  (45) Ο πάροχος διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τέτοια μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν ότι πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει μόνον εγκεκριμένο προσωπικό, για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς, και ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ή διαβιβασθεί καθώς και το δίκτυο και οι υπηρεσίες. Πέραν αυτών, πρέπει να καθιερωθεί μία πολιτική ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ούτως ώστε να εντοπίζονται τα τρωτά σημεία του συστήματος και να πραγματοποιείται παρακολούθηση και να λαμβάνονται τακτικά μέτρα πρόληψης, διόρθωσης και μετριασμού.

  Τροπολογία  25

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (45α) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να προωθούν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να έχουν τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με πραγματικά περιστατικά ασφάλειας, τα οποία έχουν οδηγήσει στο να διακυβευθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάποιων ατόμων. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνονται και να διαδίδουν τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς οι πάροχοι θα πρέπει να τηρούν ενημερωμένα και πλήρη αρχεία στα οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι παραβιάσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, και να ενημερώνουν τις εν λόγω αρχές για όλες τις παραβιάσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Τροπολογία  26

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 47

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (47) Η παραβίαση της ασφάλειας που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή την διακύβευση προσωπικών δεδομένων ενός μεμονωμένου συνδρομητή μπορεί να επιφέρει, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και εγκαίρως, σημαντική οικονομική απώλεια και κοινωνική ζημία, συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής ταυτότητας. Ως εκ τούτου, μόλις ο πάροχος των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πληροφορηθεί ότι έχει γίνει τέτοια παραβίαση, θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, π.χ. καθορίζοντας το είδος των δεδομένων που θίγονται από την παραβίαση (συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας τους, του γενικότερου πλαισίου και των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν), την αιτία και την έκταση της παραβίασης της ασφάλειας, τον αριθμό των παρόχων που θίγονται, τον αριθμό των εμπλεκομένων συνδρομητών, και τις ενδεχόμενες ζημίες για τους συνδρομητές ως αποτέλεσμα της παραβίασης (π.χ. κλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών ή ευκαιριών απασχόλησης ή σωματική βλάβη). Όσον αφορά τους συνδρομητές που εμπλέκονται σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια τα οποία θα μπορούσαν να συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής (π.χ. κλοπή ή υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, σημαντική ταπείνωση ή ηθική βλάβη), θα πρέπει να τους κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο για την αντιμετώπιση της παραβίασης, καθώς και συστάσεις προς τους θιγόμενους χρήστες. Η κοινοποίηση παραβίασης της ασφάλειας προς συνδρομητή δεν είναι αναγκαία εάν ο πάροχος έχει αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα προστασίας και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόσθηκαν για τα δεδομένα που αφορούσε η παραβίαση της ασφάλειας. Αυτά τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας θα πρέπει να κάνουν τα δεδομένα ακατανόητα για όσους δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά.

  (47) Η παραβίαση που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επιφέρει, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και εγκαίρως, σημαντική οικονομική απώλεια και κοινωνική ζημία στον θιγόμενο συνδρομητή ή πρόσωπο. Ως εκ τούτου, ο πάροχος των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να αξιολογεί τις πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας παραβίασης όπως, μεταξύ άλλων, κλοπή ή υποκλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών ή ευκαιριών απασχόλησης, σωματική βλάβη, σημαντική ταπείνωση ή ηθική βλάβη, και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μηνύματα και λοιπές επικοινωνίες, μόλις ο πάροχος πληροφορηθεί την παραβίαση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχέως και με όλη τη λογική φροντίδα, ενώ θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι οιεσδήποτε προσδιορισμένες αρνητικές συνέπειες πρόκειται σύντομα να υλοποιηθούν. Για τη γνωστοποίηση στους συνδρομητές ή πρόσωπα μιας παραβίασης που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και που είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες σ' αυτούς, η απαίτηση της κοινοποίησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερώνονται σε χρόνο που τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο για την αντιμετώπιση της παραβίασης, καθώς και συστάσεις προς τον θιγόμενο συνδρομητή ή πρόσωπο, ώστε να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της παραβίασης. Η κοινοποίηση παραβίασης προς συνδρομητή ή μεμονωμένο πρόσωπο δεν είναι ωστόσο αναγκαία εάν ο πάροχος έχει αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα προστασίας, καθιστώντας τα δεδομένα ακατανόητα σε οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόσθηκαν για τα δεδομένα που αφορούσε η παραβίαση της ασφάλειας.

  Τροπολογία  27

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 50

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (50) Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε η Επιτροπή να εγκρίνει συστάσεις σχετικά με τα μέσα για την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων τα οποία μεταφέρονται ή υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της χρήσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εσωτερική αγορά.

  (50) Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια όσον αφορά την έγκριση μέτρων εφαρμογής για τη θέσπιση μιας κοινής δέσμης απαιτήσεων με στόχο την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων τα οποία μεταφέρονται ή υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της χρήσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εσωτερική αγορά.

  Τροπολογία  28

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 51

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (51) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με το μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την κοινοποίηση παραβιάσεων σε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις συνθήκες της παραβίασης, μεταξύ άλλων κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα ήταν προστατευμένα ή όχι με κρυπτογράφηση ή άλλα μέσα, περιορίζοντας αποτελεσματικά την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας ή άλλων μορφών κατάχρησης. Επιπροσθέτως, κατά τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων και διαδικασιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των αρχών επιβολής του νόμου, σε περιπτώσεις όπου η πρόωρη αποκάλυψη μπορεί να παρεμποδίσει άνευ λόγου τη διερεύνηση των συνθηκών της παραβίασης.

  (51) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με το μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την κοινοποίηση παραβιάσεων σε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις συνθήκες της παραβίασης, μεταξύ άλλων κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα ήταν προστατευμένα ή όχι με κατάλληλα μέτρα τεχνικής προστασίας, περιορίζοντας αποτελεσματικά την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας ή άλλων μορφών κατάχρησης. Επιπροσθέτως, κατά τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων και διαδικασιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των αρχών επιβολής του νόμου, σε περιπτώσεις όπου η πρόωρη αποκάλυψη μπορεί να παρεμποδίσει άνευ λόγου τη διερεύνηση των συνθηκών της παραβίασης.

  Τροπολογία  29

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (51α) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Όταν εγκρίνει τέτοιου είδους μέτρα, θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη όλων των σχετικών ευρωπαϊκών αρχών και οργανισμών, όπως ο ENISA, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς και όλων των άλλων σχετικών φορέων ιδίως προκειμένου να ενημερώνενται σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές μεθόδους για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Επειδή αυτά τα μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας αυτής συμπληρώνοντάς τη με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  Τροπολογία  30

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 52

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (52) Το λογισμικό το οποίο παρακολουθεί κρυφά τις ενέργειες του χρήστη ή υπονομεύει τη λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη προς όφελος τρίτων (το αποκαλούμενο «κατασκοπευτικό λογισμικό») αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Χρειάζεται να διασφαλιστεί υψηλό και ισότιμο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, ανεξάρτητα από το εάν ανεπιθύμητα κατασκοπευτικά προγράμματα καταφορτώνονται εξ απροσεξίας μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταφέρονται και εγκαθίστανται κρυμμένα σε λογισμικό που έχει διανεμηθεί με άλλα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως σύμπυκνοι δίσκοι (CD), CD-ROM ή κλειδιά USB. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του τερματικού εξοπλισμού τους από ιούς και «κατασκοπευτικό λογισμικό».

  (52) Το λογισμικό το οποίο παρακολουθεί κρυφά τις ενέργειες του χρήστη ή υπονομεύει τη λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη προς όφελος τρίτων («κατασκοπευτικό λογισμικό») αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, όπως και οι ιοί. Χρειάζεται να διασφαλιστεί υψηλό και ισότιμο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, ανεξάρτητα από το εάν ανεπιθύμητα κατασκοπευτικά προγράμματα ή ιοί καταφορτώνονται εξ απροσεξίας μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταφέρονται και εγκαθίστανται κρυμμένα σε λογισμικό που έχει διανεμηθεί με άλλα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως σύμπυκνοι δίσκοι (CD), CD-ROM ή κλειδιά USB. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες σχετικά με τις διαθέσιμες προφυλάξεις και να τους ενθαρρύνουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του τερματικού εξοπλισμού τους από ιούς και «κατασκοπευτικό λογισμικό».

  Τροπολογία  31

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (52α) Οι διασφαλίσεις που παρέχονται στους συνδρομητές κατά της εισβολής στην προσωπική τους ζωή από μη ζητηθείσες επικοινωνίες για άμεσους εμπορευματικούς σκοπούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύουν επίσης για τα SMS, MMS και για άλλα είδη παρεμφερών εφαρμογών.

  Τροπολογία  32

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 57

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (57) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

  (57) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  33

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (57α) Η Επιτροπή θα πρέπει, εάν και όταν είναι διαθέσιμη μια νέα νομική βάση, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με την ασφάλεια για την ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα βασίζεται σ' αυτή τη νέα νομική βάση.

  Τροπολογία  34

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 58

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (58) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο ή στις μεταβολές της ζήτησης στην αγορά. Δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγίας καθολικής υπηρεσίας) δια της συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  (58) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για την τιμολογιακή διαφάνεια, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών του «112», την ουσιαστική πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες και τη βελτίωση της προσβασιμότητας από ανάπηρους τελικούς χρήστες, καθώς και για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο ή στις μεταβολές της ζήτησης στην αγορά. Πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και κοινοποίησης, καθώς και με τη διασυνοριακή συνεργασία. Δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγίας καθολικής υπηρεσίας) δια της συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Δεδομένου ότι η διεξαγωγή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο εντός των κανονικών χρονικών ορίων θα μπορούσε, σε ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, να παρεμποδίσει την έγκαιρη έγκριση μέτρων εφαρμογής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργούν τάχιστα προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη έγκριση αυτών των μέτρων.

  Τροπολογία  35

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 60

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (60) Σύμφωνα με το σημείο 34 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να εκπονήσουν, προς το δικό τους συμφέρον και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα εμφανίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ των οδηγιών 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) και 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,

  (60) Σύμφωνα με το σημείο 34 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν, προς το δικό τους συμφέρον και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα εμφανίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ των οδηγιών 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) και 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν.

  Τροπολογία  36

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 1 – παράγραφος 3

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα δικαιώματα των τελικών χρηστών εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, και ιδίως των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ, καθώς και των εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο.

  3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, και ιδίως των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ, καθώς και των εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο.

  Τροπολογία  37

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 2 - στοιχείο (γ)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  γ) «διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών κλήσεων ή εθνικών και διεθνών κλήσεων, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης·

  γ) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών και διεθνών κλήσεων και άλλων μέσων επικοινωνίας που προορίζονται ειδικά για χρήστες με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς κειμένου ή ολικής συνομιλίας, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης·

  Τροπολογία  38

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 6 – τίτλος και παράγραφος1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (4α) Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

   

  "Κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία

   

   

   

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία για την ικανοποίηση των εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθμό των τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης, [...] την ευκολία πρόσβασης [...] των χρηστών με αναπηρίες και την ποιότητα των υπηρεσιών."

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  39

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 5

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Εκτός εάν έχουν οριστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις δυνάμει του Κεφαλαίου IV που επιτυγχάνουν ισοδύναμο αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζουν, στους τελικούς χρήστες με αναπηρία, πρόσβαση με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, και στο άρθρο 5, παρόμοια με την πρόσβαση που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώνουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν τις γενικές ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης και της συγκεκριμένης μορφής τέτοιων ειδικών μέτρων για τελικούς χρήστες με αναπηρία.

  1. Εκτός εάν έχουν οριστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις δυνάμει του Κεφαλαίου IV που επιτυγχάνουν ισοδύναμο αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζουν, στους τελικούς χρήστες με αναπηρία, πρόσβαση με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, και στο άρθρο 5, και ισοδύναμου επιπέδου με εκείνην που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώνουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν τις γενικές ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης και της συγκεκριμένης μορφής τέτοιων ειδικών μέτρων για τελικούς χρήστες με αναπηρία.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  40

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 5

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  2α. Κατά τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

  Τροπολογία  41

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 13

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 20

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση και/ ή τις υπηρεσίες αυτές. Στη σύμβαση αναφέρονται με σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιμη μορφή τουλάχιστον :

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση και/ή τις υπηρεσίες αυτές. Στη σύμβαση αναφέρονται με σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιμη μορφή τουλάχιστον :

  α) τα στοιχεία και η διεύθυνση του φορέα παροχής·

  α) τα στοιχεία και η διεύθυνση της επιχείρησης·

  β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

  β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

   

  – εάν και κατά πόσο παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος και/ή τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 26,

  πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του παρόχου για τη διαχείριση της κίνησης,

  πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές και/ή τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου και σε συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,

  – τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές,

  – τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές,

   

  - πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η πλήρωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή και η υπέρβαση του ορίου αυτού, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,

  – οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατότητες επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,

  – οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατότητες επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,

  – τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού,

  – τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού,

  γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 25, οι επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων,

  γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 25, οι επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων,

  δ) οι λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής,

  δ) οι λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής,

  ε) η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων:

  ε) η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων:

  των όρων όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης που συνδέεται με παροχή προσφορών,

  – κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από όρους προσφορών,

  – κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών,

  – κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών,

  – κάθε επιβάρυνσης λόγω λήξης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού·

  – κάθε επιβάρυνσης λόγω λήξης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού·

  στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας,

  στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας,

  ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 34,

  ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 34,

  η) η μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση ως απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε απειλές και τρωτά σημεία.

  η) η μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση που παρέχει σύνδεση σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και σε δημοσίως διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε απειλές και τρωτά σημεία, καθώς και κάθε ρύθμιση περί αποζημιώσεως που εφαρμόζεται σε περίπτωση περιστατικών σχετικών με την ασφάλεια ή την ακεραιότητα.

  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν να περιλαμβάνει η σύμβαση κάθε είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές όσον αφορά τη χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 4 στοιχείο α), και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν να περιλαμβάνει η σύμβαση κάθε είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές όσον αφορά τη χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 4 στοιχείο α), και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ συνδρομητών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν φωνητική επικοινωνία, οι συνδρομητές ενημερώνονται σαφώς σχετικά με το κατά πόσον παρέχεται ή όχι πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εντοπισμού θέσης καλούντος. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες ενημερώνονται σαφώς πριν από τη σύναψη της σύμβασης για κάθε περιορισμό της πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για κάθε αλλαγή που αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

   

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις τους χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι συνδρομητές ειδοποιούνται εγκαίρως, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές, και ενημερώνονται, ταυτόχρονα, για το δικαίωμά τους να καταγγέλλουν τις συμβάσεις αυτές, χωρίς κυρώσεις, εφόσον δεν δέχονται τους νέους όρους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να καθορίζουν τη μορφή αυτών των κοινοποιήσεων.

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις τους χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι συνδρομητές ειδοποιούνται εγκαίρως, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές, και ενημερώνονται, ταυτόχρονα, για το δικαίωμά τους να καταγγέλλουν τις συμβάσεις αυτές, χωρίς κυρώσεις, εφόσον δεν δέχονται τους νέους όρους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να καθορίζουν τη μορφή αυτών των κοινοποιήσεων.

  (Συμβιβαστική τροπολογία. Αναπαράγεται ανωτέρω το σύνολο του άρθρου 20, περιλαμβανομένων των παραγράφων που δεν τροπολογούνται)

  Τροπολογία  42

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 13

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 21

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να απαιτούν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή υπό την οποία δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα, η σαφήνεια και η προσβασιμότητα προς όφελος των καταναλωτών.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να απαιτούν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύου ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται σε σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή υπό την οποία πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές.

  2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών ώστε οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθιστούν διαθέσιμες την εν λόγω καθοδήγηση ή τις τεχνικές, ιδίως εφόσον αυτές δεν διατίθενται στην αγορά δωρεάν ή σε λογική τιμή. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη διάθεση της καθοδήγησης ή των τεχνικών.

  2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών ώστε οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται στην αγορά, δωρεάν ή σε λογική τιμή, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να καθιστούν διαθέσιμες, είτε οι ίδιες είτε μέσω τρίτων φορέων, την εν λόγω καθοδήγηση ή τις τεχνικές. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη διάθεση της διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών.

   

   

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ άλλων:

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ άλλων:

  α) να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης· όσον αφορά τις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·

  α) να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης· όσον αφορά τις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·

   

  α α) να υπενθυμίζουν τακτικά στους συνδρομητές τους όρους πρόσβασης όσον αφορά υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή·

  β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για οποιαδήποτε αλλαγή των πολιτικών του παρόχου για τη διαχείριση της κίνησης·

  β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές και/ή τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου, και σε συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων·

   

  β α) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η πλήρωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή και η υπέρβαση του ορίου αυτού, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας·

  γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)· και

  γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)· και

  δ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις λεπτομέρειες των υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.

  δ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις λεπτομέρειες των υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.

  Εάν κριθεί ενδεδειγμένο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να προωθήσουν μέτρα απορρύθμισης και συρρύθμισης πριν την επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης.

  Εάν κριθεί ενδεδειγμένο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να προωθήσουν μέτρα απορρύθμισης και συρρύθμισης πριν την επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης.

  4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 να διανέμουν δωρεάν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

  4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 να διανέμουν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για τις επικοινωνίες τους με συνδρομητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

  α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων· και

  α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων· και

  β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  (Συμβιβαστική τροπολογία. Αναπαράγεται ανωτέρω το σύνολο του άρθρου 21, περιλαμβανομένων των παραγράφων που δεν τροπολογούνται)

  Τροπολογία  43

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 13

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αφού λάβουν υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις παροχής διαθέσιμων στο κοινό δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους, και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται παρόμοια πρόσβαση σε τελικούς χρήστες με αναπηρία. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική κανονιστική αρχή, πριν δημοσιευθούν.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αφού λάβουν υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις παροχής διαθέσιμων στο κοινό δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους, και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση σε τελικούς χρήστες με αναπηρία. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική κανονιστική αρχή, πριν δημοσιευθούν.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  44

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 13

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιέχονται στο Παράρτημα III.

  2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων τελικών χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιέχονται στο Παράρτημα III.

  Τροπολογία  45

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 13

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 22 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1 α (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή, μετά την εξέταση των εν λόγω απαιτήσεων και αφού έχει λάβει τη γνώμη του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Τηλεπικοινωνίες (ΒΕRΤ), μπορεί να θεσπίσει τεχνικά μέτρα εφαρμογής προς το σκοπό αυτό εάν πιστεύει ότι οι απαιτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν φραγμό στην εσωτερική αγορά. Τα μέτρα αυτά που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2.

  Τροπολογία  46

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 14

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 23 α – τίτλος

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Εξασφάλιση παρόμοιας πρόσβασης και επιλογής σε τελικούς χρήστες με αναπηρία

  Εξασφάλιση ισοτιμίας στην πρόσβαση και επιλογή των τελικών χρηστών με αναπηρία

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  47

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 14

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 23 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  α) έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρόμοιες με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, και

  α) έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισότιμες με αυτές που απολαμβάνει η πλειοψηφία των τελικών χρηστών· και

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  48

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 15

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 25

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  15) Το άρθρο 25 τροποποιείται ως ακολούθως:

  15) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο :

  ‘ Άρθρο 25

  «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου».

  «Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου»

  β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των συνδρομητών των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα στοιχεία αυτά να διατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή/και σε καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των συνδρομητών των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα στοιχεία αυτά να διατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή/και σε καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

   

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όλες οι επιχειρήσεις που χορηγούν αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο.

  γ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

   

  "3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί χρήστες στους οποίους παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση). Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις είναι δίκαιοι, αντικειμενικοί, διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις.

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι τελικοί χρήστες στους οποίους παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση). Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις είναι αντικειμενικοί, προστατεύουν τηνισοτιμία, είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις.

  4. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν κανονιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους μέλους, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους μέλους μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή SMS, και λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 28.

  4. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν κανονιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους μέλους, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους μέλους μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή SMS.

  5. Οι παράγραφοι 1έως 4 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, και ιδίως του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).»

  5. Οι παράγραφοι 1έως 4 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, και ιδίως του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).»

  (Συμβιβαστική τροπολογία. Αναπαράγεται ανωτέρω το σύνολο του άρθρου 25, περιλαμβανομένων των παραγράφων που δεν τροπολογούνται. Η παράγραφος 2 δεν έχει αλλαγές σε σχέση με την οδηγία 2002/22/ΕΚ.)

  Τροπολογία  49

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 26 – παράγραφος 2

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας για εξερχόμενες εθνικές ή/και διεθνές κλήσεις μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

  2. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους παρόχους, εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για εξερχόμενες εθνικές ή/και διεθνές κλήσεις μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

  Τροπολογία  50

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 26 – παράγραφος 4

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι συγκρίσιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο). Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

  4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο). Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  51

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 26 – παράγραφος 5

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή. Τούτο ισχύει για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή ώστε να καλύπτονται επίσης οι κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διατείνονται ότι η παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος δεν είναι τεχνικώς εφικτή, αναλαμβάνουν το βάρος της σχετικής απόδειξης.

  5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή. Τούτο ισχύει για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή ώστε να καλύπτονται επίσης οι κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

  Τροπολογία  52

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  6α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών "112" στα κράτη μέλη, η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη του ΒΕRT, μπορεί να θεσπίσει τεχνικά μέτρα εφαρμογής.

   

  Τα μέτρα αυτά, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2.

  Τροπολογία  53

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  1α. Νομική οντότητα, που έχει συσταθεί στην επικράτεια της Κοινότητας και έχει οριστεί από την Επιτροπή, φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της αριθμοδότησης, και την προβολή του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης. Η Επιτροπή θεσπίζει τους απαιτούμενους κανόνες εφαρμογής.

  Τροπολογία  54

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 16

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 27 – παράγραφος 2

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τις διεθνείς κλήσεις διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον ευρωπαϊκό χώρο τηλεφωνικής αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ), με την επιφύλαξη της ανάγκης μιας επιχείρησης να ανακτά τα έξοδά της.

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον ΕΧΤΑ, σε τιμές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που εφαρμόζουν σε κλήσεις από και προς τα άλλα κράτη μέλη.

  Τροπολογία  55

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 17

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 27 α – παράγραφοι 2 έως 4

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116». Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρία μπορούν σε αυτές τις υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη δυνατόν να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116». Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της τήρησης σχετικών προτύπων ή προδιαγραφών που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών.

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών.

  4. Τα κράτη μέλη εκτός των μέτρων γενικής εφαρμογής σε όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης «116» που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό 116000.

  4. Τα κράτη μέλη εκτός των μέτρων γενικής εφαρμογής σε όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης «116» που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, εξασφαλίζουν τη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό 116000.

  Τροπολογία  56

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 17

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 27 α – παράγραφος 4 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  4α. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του πεδίου αριθμοδότησης "116", και ιδίως της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής 116000 για αγνοούμενα παιδιά, στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΒΕRΤ, μπορεί να θεσπίζει τεχνικά μέτρα εφαρμογής.

   

  Τα μέτρα αυτά που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2.

  Τροπολογία  57

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 18

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - στοιχεία α) και β)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Κοινότητας· και

  α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Κοινότητας·

  β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Κοινότητα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης των κρατών μελών, οι αριθμοί του ΕΧΤΑ και οι Παγκόσμιοι Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων.

  β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Κοινότητα, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης των κρατών μελών, οι αριθμοί του ΕΧΤΑ και οι Παγκόσμιοι Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων· και

  Τροπολογία  58

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 18

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  β α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μέσω τηλεφώνων κειμένου και εικόνας και προϊόντων που βοηθούν τα ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με αναπηρία να μπορούν να επικοινωνούν, τουλάχιστον όσον αφορά κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

  Τροπολογία  59

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 18

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  2α. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση τελικών χρηστών σε αριθμούς και υπηρεσίες στην Κοινότητα, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τεχνικά μέτρα εφαρμογής. Τα μέτρα αυτά που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2.

   

  Τα εν λόγω τεχνικά εκτελεστικά μέτρα είναι δυνατόν να επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

  Τροπολογία   60

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - παράγραφος 19 - στοιχείο (β)

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 29 – παράγραφος 3

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις υποχρεώσεις του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α, στοιχεία α) και ε), ως γενική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

  3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις υποχρεώσεις του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α, στοιχείο ε) σχετικά με την αποσύνδεση, ως γενική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

  Τροπολογία   61

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 20

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 30 – παράγραφοι 4 και 5

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η τεχνική μεταφορά του αριθμού δεν διαρκεί περισσότερο από μια ημέρα.

  4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθμού των συνδρομητών που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέα επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών έχοντας κατά νου τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και τεχνικής σκοπιμότητας, κατά περίπτωση δε και για να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα.

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών έχοντας κατά νου τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και την ανάγκη να διατηρείται η συνέχεια της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή, κατά περίπτωση δε και για να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα, και ότι η αλλαγή δεν γίνεται ενάντια στη θέλησή τους. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς εκ μέρους των ιδίων ή εξ ονόματός τους.

  5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσμευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 μήνες.

  5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσμευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 μήνες. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση συνδρομής με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  62

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 21 α (νέο)

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 32 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  21 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

   

  "Άρθρο 32α

   

  Πρόσβαση στο περιεχόμενο, στις υπηρεσίες και τις εφαρμογές

   

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τυχόν περιορισμοί στα δικαιώματα των χρηστών να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές, εφόσον είναι αναγκαίοι, υλοποιούνται με τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικότητας. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)*, και δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη".

  Τροπολογία  63

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β α) (νέο)

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  β α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  "3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/EΚ και ιδίως των απαιτήσεων για τα άτομα με αναπηρίες που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο στ) της οδηγίας αυτής, και προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους αναπήρους τελικούς χρήστες, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα, μετά από δημόσια διαβούλευση και αφού ζητήσει τη γνώμη του BERT. Τα μέτρα αυτά, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 2."

  Τροπολογία  64

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 23

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Άρθρο 34 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση διαφανών, απλών και μη δαπανηρών εξώδικων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους ή/και την εκτέλεση συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών και προκύπτουν από την παρούσα οδηγία,. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι με τις διαδικασίες αυτές καθίσταται δυνατή η δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών, και μπορούν, όταν δικαιολογείται, να θεσπίζουν σύστημα επιστροφών ή/και αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις ώστε να καλύπτουν διαφορές στις οποίες εμπλέκονται άλλοι τελικοί χρήστες.

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση διαφανών, αμερόληπτων, απλών και μη δαπανηρών εξώδικων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους ή/και την εκτέλεση συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών και προκύπτουν από την παρούσα οδηγία,. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι με τις διαδικασίες αυτές καθίσταται δυνατή η δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών, και μπορούν, όταν δικαιολογείται, να θεσπίζουν σύστημα επιστροφών ή/και αποζημιώσεων. Οι εν λόγω διαδικασίες επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές με αμερόληπτο τρόπο και δεν αποστερούν από τους καταναλωτές τη νομική προστασία που παρέχει το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις ώστε να καλύπτουν διαφορές στις οποίες εμπλέκονται άλλοι τελικοί χρήστες.

   

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τις διαδικασίες αυτές, οι οποίοι μπορούν να είναι ενιαία σημεία επαφής, παρέχουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς στην Επιτροπή και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

   

  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν αξιόπιστες εξώδικες διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  Τροπολογία  65

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 1

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

  1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

  Τροπολογία  66

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  1 α) Το άρθρο 1, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "2. "2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Πέραν αυτού, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν προστασία των εννόμων συμφερόντων των συνδρομητών που είναι νομικά πρόσωπα."

  Τροπολογία  67

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 2 – σημείο η)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  η) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σε συνδυασμό με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών στην Κοινότητα.

  η) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σε συνδυασμό με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών ή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα.

  Τροπολογία  68

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο α α) (νέο)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  α α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "1. Ο πάροχος διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να λαμβάνει ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, ενδεχομένως από κοινού με τον φορέα του δικτύου δημόσιων επικοινωνιών όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη και το κόστος εφαρμογής τους, τα εν λόγω μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο".

  Τροπολογία  69

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – παρτάγραφος 4 – στοιχείο α β) (νέο)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  α β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  "1α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα μέτρα της παραγράφου 1 τουλάχιστον:

   

  - εξασφαλίζουν ότι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς·

   

  - προστατεύουν τα αποθηκευμένα ή διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, και από μη εγκεκριμένη ή παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία, πρόσβαση ή αποκάλυψη· και

   

  - εφαρμόζουν μια πολιτική ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

   

  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τα μέτρα που λαμβάνουν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας το οποίο πρέπει να επιτυγχάνουν τα εν λόγω μέτρα."

  Τροπολογία  70

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 - παράγραφος 4 - στοιχείο β)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων ο ενδιαφερόμενος πάροχος διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαπιστώνει την έκταση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, αξιολογεί τη σοβαρότητά της και εξετάζει εάν είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην αρμόδια εθνική αρχή και στον ενδιαφερόμενο συνδρομητή, λαμβάνοντας υπόψη τους συναφείς κανόνες που έχει θέσει η αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4.

  3. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων ο ενδιαφερόμενος πάροχος διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σχετικών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην αρμόδια εθνική αρχή.

  Όταν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή του συνδρομητή, ο πάροχος διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί την παραβίαση αυτή στην αρμόδια εθνική αρχή και στον ενδιαφερόμενο συνδρομητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  Όταν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να έχει συνέπειες στα προσωπικά δεδομένα συνδρομητή ή ενός προσώπου και στην ιδιωτική ζωή του, ο πάροχος γνωστοποιεί την παραβίαση αυτή στον ενδιαφερόμενο συνδρομητή ή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

   

  Εάν ο πάροχος δεν έχει ήδη γνωστοποιήσει στο συνδρομητή ή στο εν λόγω άτομο παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, η αρμόδια εθνική αρχή, έχοντας εξετάσει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της παραβίασης, μπορεί να του ζητήσει να το πράξει.

  Η γνωστοποίηση στο συνδρομητή περιγράφει τουλάχιστον τη φύση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και τα σημεία επαφής όπου μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες, και συνιστά μέτρα για να μετριαστούν ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στην κοινοποίηση προς την αρμόδια εθνική αρχή περιγράφονται επίσης οι συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που προτάθηκαν ή λήφθηκαν από τον πάροχο για την αντιμετώπιση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

  Η γνωστοποίηση στο συνδρομητή ή το πρόσωπο περιγράφει τουλάχιστον τη φύση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και τα σημεία επαφής όπου μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες, και συνιστά μέτρα για να μετριαστούν ενδεχόμενα δυσμενή αποτελέσματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στην κοινοποίηση προς την αρμόδια εθνική αρχή περιγράφονται επίσης οι συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που προτάθηκαν ή λήφθηκαν από τον πάροχο για την αντιμετώπιση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

  Τροπολογία  71

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 - παράγραφος 4 - στοιχείο β)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια εθνική αρχή να είναι ικανή να θέτει λεπτομερείς κανόνες και, όπου είναι απαραίτητο, να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων από τον πάροχο διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το μορφότυπο καθώς και τον τρόπο με την οποία θα γίνεται η γνωστοποίηση αυτή.

  4. Με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να καθορίζουν κατευθυντήριες γραμμές και, όπου είναι απαραίτητο, να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τις περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων από τον πάροχο, το μορφότυπο της εν λόγω γνωστοποίησης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή. Παρακολουθούν επίσης εάν και κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, και επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση αμέλειάς τους να το πράξουν.

   

  Οι πάροχοι τηρούν αρχείο παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου καταγράφονται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η παραβίαση, τα αποτελέσματά τη και τα μέτρα επανόρθωσης που ελήφθησαν, επαρκώς ώστε να μπορούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 3. Το αρχείο περιλαμβάνει μόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  72

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 - παράγραφος 4 - στοιχείο β)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), με την Ομάδα του άρθρου 29 και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να εκδίδει συστάσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες, το μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), με την Ομάδα του άρθρου 29 και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να λαμβάνει τεχνικά μέτρα εφαρμογής όσον αφορά τις συνθήκες, το μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των άμεσα ενδιαφερομένων ιδίως προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τα βέλτιστα διαθέσιμα τεχνικά και οικονομικά μέσα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

   

  Τα μέτρα αυτά, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 14 α, παράγραφος 2.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  73

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 5

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες ήδη αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη να επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδρομητή ή χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, μεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας, και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων τού παρέχει το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Τούτο δεν εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή η διευκόλυνση της μετάδοσης της επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι αυστηρώς αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποθήκευση πληροφοριών ή η επίτευξη πρόσβασης σε πληροφορίες ήδη αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη να επιτρέπεται μόνον εάν ο εν λόγω συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή του χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες ρυθμίσεις φυλλομέτρησης ή άλλη αίτηση και αφού του έχουν παρασχεθεί σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, μεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας. Τούτο δεν εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η πραγματοποίηση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών την οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή ο χρήστης.

  Τροπολογία  74

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 6

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  διαγράφεται

  "1. Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από τον πάροχο δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 15 παράγραφος 1."

   

  (Συμβιβαστική τροπολογία. Η διαγραφή αφορά τη διασταυρούμενη παραπομπή στην παράγραφο 7 που προστέθηκε στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν τροποποιεί το κείμενο της ισχύουσας παραγράφου 1 του άρθρου 6.)

  Τροπολογία  75

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 6

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 6 – παράγραφος 7

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  διαγράφεται

  "7. Τα δεδομένα κίνησης μπορούν να υφίστανται επεξεργασία κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την κατοχύρωση του δικτύου και των πληροφοριών, όπως ορίζεται από το άρθρο 4, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών."

   

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  76

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 7

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS) και υπηρεσιών μηνυμάτων με πολυμέσα (MMS)) για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μπορεί να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

  1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης και επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μπορεί να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

  Τροπολογία  77

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 7

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 13 – παράγραφος 4

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή κατά παράβαση του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής.

  4. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή κατά παράβαση του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής, ή με τα οποία ενθαρρύνονται οι αποδέκτες να επισκεφθούν ιστοσελίδες που παραβιάζουν το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

  Τροπολογία  78

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 7

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 13 – παράγραφος 6

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  6. Με την επιφύλαξη οιουδήποτε διοικητικού μέτρου επανόρθωσης το οποίο μπορεί να προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, δυνάμει του άρθρου 15α παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θίγεται από παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και άρα έχει έννομο συμφέρον να τερματισθούν ή να απαγορευθούν οι εν λόγω παραβάσεις, περιλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προστατεύει τα έννομα επιχειρηματικά του συμφέροντα, να μπορεί να προσβάλει τις εν λόγω παραβάσεις ενώπιον των δικαστηρίων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι, με την αμέλειά τους, συμβάλλουν σε παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  6. Με την επιφύλαξη οιουδήποτε διοικητικού μέτρου επανόρθωσης το οποίο μπορεί να προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, δυνάμει του άρθρου 15α παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον να καταπολεμούνται παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προστατεύει τα έννομα επιχειρηματικά του συμφέροντα ή τα συμφέροντα των πελατών του, να μπορεί να προσβάλει τις εν λόγω παραβάσεις ενώπιον των δικαστηρίων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι, με την αμέλειά τους, συμβάλλουν σε παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  Τροπολογία  79

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 14 α (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  7 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

   

  "Άρθρο 14α

   

  Διαδικασία επιτροπής

   

  1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Επικοινωνιών που συγκροτείται βάσει του άρθρου 22 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

   

  2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

   

  3. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α(1), (2), (4) και (6) και άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης."

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  80

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 - παράγραφος 7 β (νέα)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 15 - παράγραφος 1 β (νέα)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  7 β) Στο άρθρο 15, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

   

  "1β. Οι πάροχοι θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες για να απαντούν σε αιτήσεις για τη χορήγηση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών βάσει εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματός της, πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί, τη νομική αιτιολόγηση που έχει δοθεί και την απάντηση του παρόχου."

  Τροπολογία  81

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 15α - παράγραφος 1

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και μπορούν να εφαρμοσθούν ώστε να καλύπτουν την χρονική περίοδο κάθε παράβασης, έστω και αν η παράβαση έχει στην συνέχεια διορθωθεί. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις …* καθώς και οιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση αφορά τις εν λόγω διατάξεις, χωρίς καθυστέρηση.

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο, που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και μπορούν να εφαρμοσθούν ώστε να καλύπτουν την χρονική περίοδο κάθε παράβασης, έστω και αν η παράβαση έχει στην συνέχεια διορθωθεί. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις …* καθώς και οιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση αφορά τις εν λόγω διατάξεις, χωρίς καθυστέρηση.

  Τροπολογία  82

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 15α - παράγραφος 2

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια εθνική αρχή και, όπου συντρέχει περίπτωση, άλλοι εθνικοί φορείς να έχουν την εξουσία να διατάξουν τον τερματισμό των παραβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  2. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε ένδικων μέσων που είναι ενδεχομένως διαθέσιμα, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια εθνική αρχή και, όπου συντρέχει περίπτωση, άλλοι εθνικοί φορείς να έχουν την εξουσία να διατάξουν τον τερματισμό των παραβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  83

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 15α - παράγραφος 3

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια εθνική αρχή και, όπου συντρέχει περίπτωση, άλλοι εθνικοί φορείς να έχουν όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές εξουσίες και μέσα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να αποκτούν οιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες ενδεχομένως χρειάζονται για την παρακολούθηση και επιβολή των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες εθνικές αρχές και, όπου συντρέχει περίπτωση, άλλοι εθνικοί φορείς να έχουν τις αναγκαίες ελεγκτικές εξουσίες και μέσα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να αποκτούν οιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες ενδεχομένως χρειάζονται για την παρακολούθηση και επιβολή των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  84

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 8

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 15α - παράγραφος 4

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία κατά την επιβολή των εθνικών νόμων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας και για να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι όροι για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ροές δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

  4. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία κατά την επιβολή των εθνικών νόμων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας και για να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι όροι για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ροές δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

   

  Τα μέτρα αυτά, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 14 α, παράγραφος 2. Για επιτακτικούς λόγους κατεπείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία κατεπείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 14α, παράγραφος 3.

  Τροπολογία  85

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ

  Άρθρο 18

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  8 α) Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το εξής:

   

  "Άρθρο 18

   

  Επανεξέταση

   

  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο την …*, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σχετικά με τις συνέπειές της για τους οικονομικούς παράγοντες και τους καταναλωτές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τις ανεπίκλητες επικοινωνίες και τις κοινοποιήσεις παραβιάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές περιβάλλον. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τα κράτη μέλη, οι οποίες παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης, τυχόν αλλαγές στον τομέα, καθώς και οιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας.

   

  * 3 έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4."

  Τροπολογία  86

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο στις …, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

  1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο στις …, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

  Τροπολογία  87

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα I – Μέρος A – σημείο α) – εισαγωγική φράση

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, μπορούν να καθορίζουν το βασικό επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τις καθορισμένες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 8) στους καταναλωτές, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν:

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, μπορούν να καθορίζουν το βασικό επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τις καθορισμένες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 8) στους τελικούς χρήστες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν:

  Τροπολογία  88

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα I – Μέρος A – σημείο β)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Πρόκειται για τη διευκόλυνση βάσει της οποίας ο συνδρομητής, κατόπιν αιτήματος σε καθορισμένη επιχείρηση παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, μπορεί να φράσσει δωρεάν εξερχόμενες κλήσεις ή γραπτά μηνύματα (SMS) ή μηνύματα με πολυμέσα (MMS) πρόσθετου τέλους από ή προς συγκεκριμένες κατηγορίες αριθμών.

  Πρόκειται για τη διευκόλυνση βάσει της οποίας ο συνδρομητής, κατόπιν αιτήματος σε καθορισμένη επιχείρηση παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, μπορεί να φράσσει δωρεάν εξερχόμενες κλήσεις ή άλλες μορφές επικοινωνίας πρόσθετου τέλους από ή προς συγκεκριμένες κατηγορίες αριθμών.

  Τροπολογία  89

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα Ι Μέρος Α στοιχείο (ε)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων αναλογικών, αμερόληπτων και δημόσιου χαρακτήρα μέτρων για να καλυφθεί η μη εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών των επιχειρήσεων που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι ο συνδρομητής προειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των λογαριασμών, τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ότι η διακοπή υπηρεσίας περιορίζεται μόνον στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η αποσύνδεση λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συνδρομητής έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια περίοδο περιορισμένης εξυπηρέτησης η οποία προηγείται της πλήρους αποσύνδεσης, και κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται μόνον οι κλήσεις που δεν γίνονται με χρέωση του εν λόγω συνδρομητή (λ.χ. οι κλήσεις προς το «112»).

  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων αναλογικών, αμερόληπτων και δημόσιου χαρακτήρα μέτρων για να καλυφθεί η μη εξόφληση λογαριασμών των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι ο συνδρομητής προειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των λογαριασμών, τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ότι η διακοπή υπηρεσίας περιορίζεται μόνον στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η αποσύνδεση λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συνδρομητής έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια περίοδο περιορισμένης εξυπηρέτησης η οποία προηγείται της πλήρους αποσύνδεσης, και κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται μόνο οι υπηρεσίες που δεν γίνονται με χρέωση του εν λόγω συνδρομητή (λ.χ. οι κλήσεις προς το «112»). H πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής του αριθμού 112 μπορεί να παρεμποδιστεί σε περιπτώσεις επανειλημμένης κατάχρησης από τον χρήστη.

  Τροπολογία  90

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα I – Μέρος A – σημείο ε α) (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  ε α) Έλεγχος του κόστους

   

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προσφέρουν στους συνδρομητές μέσα ελέγχου του κόστους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνεται η δωρεάν προειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση κατανάλωσης μη φυσιολογικής μορφής.

  Τροπολογία  91

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα Ι - Τμήμα Α - στοιχείο ε β) (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  ε β) Bέλτιστη συμβουλή

   

  δηλαδή το μέσο με το οποίο μια επιχείρηση κοινοποιεί μια φορά το χρόνο, σε συνδρομητές που το έχουν ζητήσει και οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να διατηρεί η επιχείρηση τα απαιτούμενα για την παροχή της συμβουλής δεδομένα, εναλλακτικά τιμολόγια χαμηλότερου κόστους, εφόσον διατίθενται, με βάση τον τρόπο χρήσης τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

  (Συμβιβαστική τροπολογία)

  Τροπολογία  92

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα I – Μέρος B – σημείο β α) (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  β α) Υπηρεσίες σε περίπτωση κλοπής

   

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημιουργείται μία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με κοινό αριθμό για όλους τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για την αναφορά περιπτώσεων κλοπής τερματικής συσκευής και την άμεση διακοπή των υπηρεσιών που συνδέονται με τη συγκεκριμένη συνδρομή. Επίσης, πρέπει να είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή όλοι οι χρήστες με αναπηρία. Oι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την ύπαρξη του αριθμού αυτού, ο οποίος πρέπει να είναι εύκολα απομνημονεύσιμος.

  Τροπολογία  93

  Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα I

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ

  Παράρτημα I – Μέρος B – σημείο β β) (νέο)

   

  Κοινή θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  β β) Λογισμικό προστασίας

   

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι σε θέση να απαιτούν από όλους τους παρόχους να διαθέτουν δωρεάν στους συνδρομητές τους αξιόπιστο, εύχρηστο και πλήρως προσαρμόσιμο λογισμικό προστασίας και/ή διαλογής για την πρόληψη της πρόσβασης των παιδιών ή ευάλωτων ατόμων σε ακατάλληλο για αυτά περιεχόμενο.

   

  Τα δεδομένα παρακολούθησης της κίνησης που ενδέχεται να συλλεγούν από το λογισμικό αυτό προορίζονται για την αποκλειστική χρήση του συνδρομητή και μόνο.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των καταναλωτών

  Στοιχεία αναφοράς

  16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

  Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου – Αριθμός Ρ

  24.9.2008                     T6-0452/2008

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2007)0698 - C6-0420/2007

  Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

  COM(2008)0723

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

  19.2.2009

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  19.2.2009

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Malcolm Harbour

  22.1.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  2.3.2009

  9.3.2009

  30.3.2009

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  31.3.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, Wolfgang Bulfon

  Ημερομηνία κατάθεσης

  7.4.2009