Menettely : 2007/0248(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0257/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0257/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0360

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 291kWORD 552k
7.4.2009
PE 421.119v03-00 A6-0257/2009

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

(16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Malcolm Harbour

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

(16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16497/1/2008 – C6‑0068/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0698)

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0723),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0257/2009),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(3 a) Yleispalvelun perusvaatimuksena on, että käyttäjille tarjotaan pyynnöstä yhteys yleiseen viestintäverkkoon kiinteässä sijaintipaikassa ja kohtuulliseen hintaan. Vaatimuksena on paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten puhelinyhteyksien, faksiyhteyksien ja datapalvelujen järjestäminen, jonka jäsenvaltiot voivat rajoittaa loppukäyttäjän pääasialliseen asuinpaikkaan. Tämän järjestämiseksi tarvittavia keinoja ei pitäisi rajoittaa vaan sekä langallinen että langaton tekniikka olisi sallittava. Rajoituksia ei pitäisi asettaa sillekään, mitkä toimijat huolehtivat joistakin tai kaikista yleispalvelun velvoitteista.

 

Yleiseen viestintäverkkoon kiinteässä sijaintipaikassa olevilla tietoyhteyksillä olisi voitava tukea tiedonsiirtoa nopeudella, joka sopii online-palvelujen, kuten internetin kautta tarjottujen palvelujen, saamiseen. Yksittäisen käyttäjän internetyhteyden nopeus voi riippua monista tekijöistä, kuten internetyhteyden tarjoajasta tai tarjoajista sekä sovelluksesta, jota varten yhteyttä käytetään. Yleisen viestintäverkon yksittäisen liittymän siirtonopeus riippuu tilaajan päätelaitteen ominaisuuksista ja liittymästä. Näin ollen ei ole aiheellista määrittää yhteisön tasolla tiettyä siirtonopeutta. Joustavuus on tarpeen, jotta jäsenvaltiot voivat tarvittaessa toteuttaa toimia varmistaakseen, että tietoyhteydellä kyetään tukemaan nopeuksia, jotka riittävät jäsenvaltioiden määrittelemään toimivaan internetyhteyteen, samalla kun otetaan huomioon kansallisten markkinoiden erityispiirteet, kuten tilaajien enemmistön kyseisessä jäsenvaltiossa valitsema laajakaista tai teknologinen toteutettavuus edellyttäen, että kyseisillä toimilla pyritään minimoimaan markkinoiden vääristymistä. Jos kyseisten toimien seurauksena nimettyyn yritykseen kohdistuu epäoikeudenmukainen rasitus, kun kustannukset ja tulot sekä kyseisten palvelujen tarjoamisesta koituvat aineettomat edut otetaan asianmukaisesti huomioon, asia voidaan sisällyttää kaikkiin yleispalveluvelvoitteita koskeviin nettokustannuslaskelmiin. Perusverkon infrastruktuurille voidaan myös järjestää vaihtoehtoinen rahoitus, johon kuuluu yhteisön rahoitusta tai yhteisön lainsäädännön mukaisia kansallisia toimia.

 

Komission on kuitenkin tarkasteltava uudelleen yleispalveluja koskevia velvoitteita, niiden rahoittaminen mahdollisesti mukaan lukien, direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan mukaisesti, ja esitettävä viimeistään tammikuuhun 2010 mennessä ehdotuksia uudistuksiksi, joilla pyritään saavuttamaan yleisen edun mukaiset tavoitteet.

(Kompromissitarkistus)

Perustelu

Tarkistetaan direktiivin 2002/22/EY johdanto-osan 8 kappaletta.

Tarkistus  2

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(5) Tietyt päätelaitteita koskevat näkökohdat, mukaan lukien vammaisille käyttäjille tarkoitetut laitteet, olisi sisällytettävä direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) soveltamisalaan, jotta helpotettaisiin vammaisten mahdollisuuksia päästä verkkoon ja käyttää palveluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista. Tällaisiin laitteisiin kuuluvat tällä hetkellä ainoastaan lähetysten vastaanottamiseen tarkoitetut radio- ja televisiolaitteet sekä kuulovammaisille loppukäyttäjille tarkoitetut erityiset päätelaitteet.

(5) Tietyt päätelaitteita koskevat näkökohdat, mukaan lukien vammaisille tai ikääntyneille käyttäjille tarkoitetut, näiden ryhmien erityistarpeisiin sopeutetut kuluttajan tiloissa olevat laitteet, olisi sisällytettävä direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) soveltamisalaan, jotta helpotettaisiin vammaisten mahdollisuuksia päästä verkkoon ja käyttää palveluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista. Tällaisiin laitteisiin kuuluvat tällä hetkellä ainoastaan lähetysten vastaanottamiseen tarkoitetut radio- ja televisiolaitteet sekä kuulovammaisille loppukäyttäjille tarkoitetut erityiset päätelaitteet.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  3

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(6 a) Tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevia yhteisön säännöksiä, erityisesti direktiivejä 93/13/ETY, 97/7/EY ja 2005/29/EY, ja yhteisön lainsäädännön mukaisia kansallisia määräyksiä.

Tarkistus  4

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(6 b) Tekninen kehitys on johtanut maksullisten yleisöpuhelimien tuntuvaan vähenemiseen. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi teknologisen puolueettomuuden ja puhelinpalvelujen saatavuuden jatkumisen varmistamiseksi voitava asettaa velvoitteita yrityksille, millä varmistetaan, että maksullisten yleisöpuhelimien saatavuus vastaa loppukäyttäjien kohtuullisia tarpeita ja että tätä tarkoitusta varten tarjotaan vaihtoehtoisia yleisen televiestinnän liittymiskohtia.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  5

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(6 c) Vammaisille loppukäyttäjille olisi taattava samanlainen palvelujen saavutettavuus kuin muille loppukäyttäjille. Tätä varten saavutettavuuden olisi oltava funktionaalisesti yhdenvertainen siten, että vammaiset loppukäyttäjät kykenevät hyötymään samanlaisesta palvelujen käytettävyydestä kuin muut loppukäyttäjät, joskin erilaisin keinoin.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  6

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(22) Ottaen huomioon sähköisen viestinnän kasvavan merkityksen kuluttajille ja yrityksille, käyttäjille olisi tiedotettava kattavasti sen palvelun- ja/tai verkontarjoajan tietoliikenteen hallintatavoista, jonka kanssa ne tekevät sopimuksen. Jos tosiasiallista kilpailua ei ole, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi käytettävä direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) mukaisia korjaavia toimenpiteitä varmistaakseen, ettei käyttäjien mahdollisuuksia käyttää tietyntyyppisiä sisältöjä tai sovelluksia rajoiteta kohtuuttomasti.

(22) Loppukäyttäjien tulisi päättää, millaista sisältöä he haluavat voida lähettää ja vastaanottaa ja mitä palveluita, sovelluksia, laitteita ja ohjelmistoja he haluavat siihen käyttää tämän vaikuttamatta tarpeeseen säilyttää verkkojen ja palveluiden eheys ja turvallisuus. Direktiivin 2002/22/EY mukaisten kilpailuun ja avoimeen tarjoamiseen perustuvien markkinoiden pitäisi varmistaa, että loppukäyttäjillä on mahdollisuus käyttää ja jaella mitä tahansa sisältöä ja käyttää kaikkia valitsemiaan sovelluksia ja/tai palveluja, kuten direktiivin 2002/21/EY 8 artiklassa säädetään. Ottaen huomioon sähköisen viestinnän kasvavan merkityksen kuluttajille ja yrityksille, käyttäjille olisi joka tapauksessa tiedotettava kattavasti kaikista rajoituksista, joita palvelun ja/tai verkon tarjoaja on mahdollisesti asettanut sähköisten viestintäpalvelujen käytölle. Tällaisissa tiedoissa olisi palveluntarjoajan valinnan mukaan määritettävä joko asianomaisen sisällön, sovelluksen tai palvelun tyyppi yksittäiset sovellukset tai palvelut tai molemmat. Käytetyn tekniikan ja rajoituksen tyypin mukaan tällaiset rajoitukset saattavat edellyttää käyttäjän suostumusta direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus  7

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(24) Avointen, ajan tasalla olevien ja vertailukelpoisten tietojen saaminen tarjonnasta ja palveluista on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä kilpailuun perustuvilla markkinoilla, joilla toimii useita palveluntarjoajia. Sähköisten viestintäpalvelujen loppukäyttäjien ja kuluttajien olisi voitava verrata markkinoilla tarjottujen eri palvelujen hintoja helposti saatavilla olevassa muodossa julkaistujen tietojen perusteella. Jotta hintavertailu olisi helppoa, kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus vaatia sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavilta yrityksiltä suurempaa tietojen (kuten hintojen, kulutusmallien ja muiden asiaan liittyvien tilastotietojen) avoimuutta sekä varmistaa, että kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää palveluja tarjoavien yritysten julkaisemia yleisesti saatavilla olevia tietoja veloituksetta. Niiden olisi myös itse kyettävä asettamaan saataville hintaoppaita, erityisesti jos markkinat eivät ole niitä tarjonneet maksutta tai kohtuulliseen hintaan. Yrityksillä ei pitäisi olla oikeutta saada minkäänlaista korvausta tällaisesta sellaisten tietojen käytöstä, jos ne on jo julkaistu ja ovat siten julkista tietoa. Lisäksi loppukäyttäjille ja kuluttajille olisi tiedotettava riittävästi palvelun kustannuksista ja tarjotun palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista, erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin liittyy lisämaksuja. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava vaatia, että tällaisia tietoja annetaan yleisesti ja että ne annetaan tietyissä niiden määrittämissä palveluluokissa välittömästi ennen puhelun yhdistämistä, jollei siitä kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Määrittäessään, minkä tyyppiset puhelut edellyttävät hintatietoja ennen yhdistämistä, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon palvelun luonne, siihen sovellettavat hintaehdot sekä se, tarjoaako sitä palveluntarjoaja, joka ei tarjoa sähköisiä viestintäpalveluja. Lisäksi yritysten olisi jäsenvaltioiden sitä edellyttäessä annettava tilaajille toimivaltaisten viranomaisten tuottamaa yleiseen etuun liittyvää tietoa muun muassa yleisimmistä säännönvastaisuuksista ja niiden oikeudellisista seuraamuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupasta) soveltamista.

(24) Avointen, ajan tasalla olevien ja vertailukelpoisten tietojen saaminen tarjonnasta ja palveluista on kuluttajille olennaisen tärkeä tekijä kilpailuun perustuvilla markkinoilla, joilla toimii useita palveluntarjoajia. Sähköisten viestintäpalvelujen loppukäyttäjien ja kuluttajien olisi voitava verrata markkinoilla tarjottujen eri palvelujen hintoja helposti saatavilla olevassa muodossa julkaistujen tietojen perusteella. Jotta hintavertailu olisi helppoa, kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus vaatia sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavilta yrityksiltä suurempaa tietojen (kuten hintojen, kulutusmallien ja muiden asiaan liittyvien tilastotietojen) avoimuutta sekä varmistaa, että kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää palveluja tarjoavien yritysten julkaisemia yleisesti saatavilla olevia tietoja veloituksetta. Niiden olisi myös itse kyettävä asettamaan saataville hintaoppaita, erityisesti jos markkinat eivät ole niitä tarjonneet maksutta tai kohtuulliseen hintaan. Yrityksillä ei pitäisi olla oikeutta saada minkäänlaista korvausta tällaisesta sellaisten tietojen käytöstä, jos ne on jo julkaistu ja ovat siten julkista tietoa. Lisäksi loppukäyttäjille ja kuluttajille olisi tiedotettava riittävästi palvelun kustannuksista ja tarjotun palvelun tyypistä ennen palvelun ostamista, erityisesti jos ilmaispuhelupalveluihin liittyy lisämaksuja. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava vaatia, että tällaisia tietoja annetaan yleisesti ja että ne annetaan tietyissä niiden määrittämissä palveluluokissa välittömästi ennen puhelun yhdistämistä, jollei siitä kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Määrittäessään, minkä tyyppiset puhelut edellyttävät hintatietoja ennen yhdistämistä, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon palvelun luonne, siihen sovellettavat hintaehdot sekä se, tarjoaako sitä palveluntarjoaja, joka ei tarjoa sähköisiä viestintäpalveluja. Lisäksi yritysten olisi jäsenvaltioiden sitä edellyttäessä annettava tilaajille toimivaltaisten viranomaisten tuottamaa yleiseen etuun liittyvää tietoa muun muassa yleisimmistä säännönvastaisuuksista ja niiden oikeudellisista seuraamuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupasta) soveltamista. Tällaisen tiedon antamisesta ei saa kuitenkaan kohtua liiallista rasitusta yrityksille. Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä tietojen antamista keinoilla, joita yritykset hyödyntävät tavanomaisessa liiketoiminnassaan viestiessään tilaajien kanssa.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  8

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(24 a) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön yhtenäisiä asiointipisteitä kaikkia käyttäjien tekemiä tiedusteluja varten. Kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat hallinnoida näitä yhtenäisiä asiointipisteitä yhdessä kuluttajayhdistysten kanssa, ja asiointipisteiden olisi voitava tarjota oikeudellista apua jos operaattoreiden kanssa syntyy kiistaa. Tällaisten asiointipisteiden käytön tulisi olla ilmaista, ja käyttäjille olisi kerrottava niiden olemassaolosta säännöllisten tiedotuskampanjoiden avulla.

Tarkistus  9

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(26) Kilpailuun perustuvien markkinoiden pitäisi varmistaa, että käyttäjät saavat haluamansa laatuista palvelua, mutta joissakin erityistapauksissa saattaa olla tarpeen varmistaa, että yleisissä viestintäverkoissa saavutetaan tietty vähimmäislaatutaso, jotta voidaan ehkäistä palvelun heikkeneminen, käytön estyminen ja liikenteen hidastuminen verkoissa.

(26) Kilpailuun perustuvien markkinoiden pitäisi varmistaa, että käyttäjät saavat haluamansa laatuista palvelua, mutta joissakin erityistapauksissa saattaa olla tarpeen varmistaa, että yleisissä viestintäverkoissa saavutetaan tietty vähimmäislaatutaso, jotta voidaan ehkäistä palvelun heikkeneminen, käytön estyminen ja liikenteen hidastuminen verkoissa. Operaattorit voivat palvelujen laatua koskevat vaatimukset täyttääkseen mitata ja muokata verkkoyhteyden liikennettä välttääkseen yhteyden käyttämisen koko kapasiteetin mukaisesti tai yhteyden ylikuormittumisen, joka johtaisi koko verkon ylikuormittumiseen ja huonoon suorituskykyyn. Näitä menettelyjä olisi pidettävä asianmukaisina ja kohtuullisina, kunhan voidaan osoittaa, että ne eivät ole kilpailunvastaisia tai suosi verkko-operaattoreiden tai niiden liikekumppaneiden internetpalveluja tai -sovelluksia muiden tarjoajien internetpalvelujen ja -sovellusten kustannuksella. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava todentaa, että nämä menettelyt eivät rajoita kilpailua tai haittaa tietoyhteiskunnan kehittämistä tai minkään väärinkäytön oikaisemista. Koska epäyhtenäiset korjaavat toimenpiteet haittaavat merkittävästi sisämarkkinoiden toteutumista, komission olisi arvioitava kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymiä vaatimuksia mahdollisten sääntelytoimien varalta koko yhteisössä ja tarvittaessa hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia yhtenäisen soveltamisen aikaansaamiseksi koko yhteisössä.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  10

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(27) Tulevaisuuden IP-verkoissa palvelun tarjoaminen voidaan erottaa verkon tarjoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tällaisia verkkoja varten määriteltävä tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, joita tarjotaan yleisiä viestintäverkkoja käyttäen, ovat käytettävissä ja että hätäpalvelut ovat keskeytyksettä käytössä laajamittaisissa verkon toiminnan keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen sattuessa, ottaen huomioon erityyppisten tilaajien prioriteetit ja tekniset rajoitukset.

(27) Tulevaisuuden IP-verkoissa palvelun tarjoaminen voidaan erottaa verkon tarjoamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tällaisia verkkoja varten määriteltävä sopivimmat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, joita tarjotaan yleisiä viestintäverkkoja käyttäen, ovat käytettävissä ja että hätäpalvelut ovat keskeytyksettä käytössä laajamittaisissa verkon toiminnan keskeytyksissä tai ylivoimaisen esteen sattuessa.

Tarkistus  11

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 30 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(30) Numerotiedotuspalveluja olisi tarjottava ja usein tarjotaan kilpailuun perustuvilla markkinaehdoilla kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16 päivänä syyskuuta 2002 annetun komission direktiivin 2002/77/EY 5 artiklan mukaisesti. Toimissa, jotka liittyvät (kaikkien tilaajille puhelinnumeroita jakavien yritysten hallussa olevien) loppukäyttäjien tietojen lisäämiseen tietokantoihin, olisi noudatettava toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi sekä direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12 artiklaa. Näiden tietojen toimittaminen kustannuslähtöisesti yleisesti saatavilla olevien luettelo- ja numerotiedustelupalvelujen tarkoituksiin olisi saatava alkuun, jotta loppukäyttäjät voisivat kaikilta osin hyötyä kilpailuun perustuvan tarjonnan kohtuullisista ja avoimista ehdoista.

(30) Numerotiedotuspalveluja olisi tarjottava ja usein tarjotaan kilpailuun perustuvilla markkinaehdoilla kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16 päivänä syyskuuta 2002 annetun komission direktiivin 2002/77/EY 5 artiklan mukaisesti. Tukkumyyntiä koskevissa toimissa, joilla varmistetaan loppukäyttäjien tietojen lisääminen (sekä kiinteiden verkkojen että matkaviestinverkkojen) tietokantoihin, olisi noudatettava toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi sekä direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12 artiklaa. Näiden tietojen toimittaminen kustannuslähtöisesti palveluntarjoajille siten, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus perustaa keskitetty mekanismi, jonka avulla voidaan antaa kattavia yhdistettyjä tietoja numerotiedotuspalvelujen tarjoajille, sekä verkon käyttöoikeuden tarjoaminen kohtuullisten ja avointen ehtojen mukaisesti olisi saatava alkuun, jotta loppukäyttäjät voisivat kaikilta osin hyötyä kilpailusta, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vähittäiskaupan sääntelyn poistaminen näiltä palveluilta ja numerotiedustelupalvelujen tarjoaminen kohtuullisin ja avoimin ehdoin.

Tarkistus  12

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 31 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(31) Loppukäyttäjien olisi voitava soittaa hätänumeroon ja saada hätäpalveluja käyttäen mitä tahansa puhelinpalvelua, joka pystyy muodostamaan puheluja kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Pelastusviranomaisten olisi voitava välittää numeroon 112 tehtyjä puheluja ja vastata niihin vähintään yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin kansallisiin hätänumeroihin tehtyihin puheluihin. On tärkeää lisätä numeron 112 tunnettuutta Euroopan unionissa matkustavien kansalaisten suojelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Tästä syystä kaikki jäsenvaltioissa matkustavat kansalaiset olisi saatettava tietoisiksi, tiedottamalla erityisesti kansainvälisen liikenteen bussiterminaaleissa, rautatieasemilla, satamissa ja lentoasemilla sekä puhelinluetteloissa, puhelinkioskeissa ja tilaaja- ja laskutusmateriaalissa, siitä, että he voivat käyttää numeroa 112 yleisenä hätänumerona matkustaessaan missä tahansa jäsenvaltiossa. Tämä on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, mutta komission olisi edelleen sekä annettava tukea että täydennettävä jäsenvaltioiden aloitteita numeroa 112 koskevan tietoisuuden parantamiseksi, ja sen olisi säännöllisesti arvioitava yleisön tietoisuutta numerosta. Velvollisuutta antaa soittajan sijaintitietoja olisi tiukennettava Euroopan unionin kansalaisten suojelun parantamiseksi. Erityisesti yritysten olisi annettava soittajan sijaintitiedot hätäpalvelujen käyttöön heti, kun palvelu on ottanut puhelun vastaan käytetystä tekniikasta riippumatta.

(31) Loppukäyttäjien olisi voitava soittaa hätänumeroon ja saada hätäpalveluja käyttäen mitä tahansa puhelinpalvelua, joka pystyy muodostamaan puheluja kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Pelastusviranomaisten olisi voitava välittää numeroon 112 tehtyjä puheluja ja vastata niihin vähintään yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin kansallisiin hätänumeroihin tehtyihin puheluihin. On tärkeää lisätä numeron 112 tunnettuutta Euroopan unionissa matkustavien kansalaisten suojelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Tästä syystä kaikki jäsenvaltioissa matkustavat kansalaiset olisi saatettava tietoisiksi, tiedottamalla erityisesti kansainvälisen liikenteen bussiterminaaleissa, rautatieasemilla, satamissa ja lentoasemilla sekä puhelinluetteloissa, puhelinkioskeissa ja tilaaja- ja laskutusmateriaalissa, siitä, että he voivat käyttää numeroa 112 yleisenä hätänumerona matkustaessaan missä tahansa jäsenvaltiossa. Tämä on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, mutta komission olisi edelleen sekä annettava tukea että täydennettävä jäsenvaltioiden aloitteita numeroa 112 koskevan tietoisuuden parantamiseksi, ja sen olisi säännöllisesti arvioitava yleisön tietoisuutta numerosta. Velvollisuutta antaa soittajan sijaintitietoja olisi tiukennettava Euroopan unionin kansalaisten suojelun parantamiseksi. Erityisesti yritysten olisi annettava soittajan sijaintitiedot hätäpalvelujen käyttöön heti, kun palvelu on ottanut puhelun vastaan käytetystä tekniikasta riippumatta. Jotta voitaisiin vastata teknologian kehitykseen, muun muassa kehitykseen, joka johtaa sijaintitietojen tarkkuuden parantumiseen, komission olisi voitava hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä varmistaakseen, että numero 112 otetaan yhteisössä tosiasiallisesti käyttöön Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi.

Tarkistus  13

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 32 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yritykset, jotka tarjoavat loppukäyttäjille sähköistä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan ottaa puheluja kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja niin täsmällisesti ja luotettavasti kuin kyseiselle sähköiselle viestintäpalvelulle on teknisesti mahdollista. Verkosta riippumattomat palveluntarjoajat eivät voi valvoa verkkoja eivätkä ne voi välttämättä varmistaa, että niiden kautta soitetut hätäpuhelut reititettäisiin yhtä luotettavasti kuin perinteisen kiinteän puhelinpalvelun tarjoajilla, koska verkosta riippumattomat palveluntarjoajat eivät voi taata palvelun saatavuutta siitä syystä, että infrastruktuuriin liittyvät ongelmat eivät ole niiden määräysvallassa. Heti kun käytössä on kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, jotka takaavat täsmällisen ja luotettavan reitityksen ja yhteydet hätäpalveluihin, verkosta riippumattomien palveluntarjoajien olisi myös täytettävä velvollisuudet, jotka liittyvät siihen, että hätäpalvelujen käyttömahdollisuudet ovat vastaavalla tasolla kuin muilta yrityksiltä edellytetään.

(32) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yritykset, jotka tarjoavat loppukäyttäjille sähköistä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan ottaa puheluja kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla, tarjoavat luotettavan ja täsmällisen mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja ja ottavat huomioon, että käyttö ei ehkä ole mahdollista alueilla, joilla ei ole matkapuhelinverkkoa. Verkosta riippumattomat yritykset eivät voi valvoa verkkoja eivätkä ne voi välttämättä varmistaa, että niiden kautta soitetut hätäpuhelut reititettäisiin yhtä luotettavasti kuin perinteisen kiinteän puhelinpalvelun tarjoajilla, koska verkosta riippumattomat palveluntarjoajat eivät voi taata palvelun saatavuutta siitä syystä, että infrastruktuuriin liittyvät ongelmat eivät ole näiden yritysten välittömässä määräysvallassa. Heti kun käytössä on kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, jotka takaavat täsmällisen ja luotettavan reitityksen ja yhteydet hätäpalveluihin, verkosta riippumattomien palveluntarjoajien olisi myös täytettävä velvollisuudet, jotka liittyvät siihen, että hätäpalvelujen käyttömahdollisuudet ovat vastaavalla tasolla kuin muilta yrityksiltä edellytetään.

Tarkistus  14

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(33 a) Kansainvälisen aluetunnuksen '3883' (eurooppalainen numeroavaruus (ETNS)) kehittämistä haittaavat nykyisin asian riittämätön tiedostaminen ja liian byrokraattiset menettelyvaatimukset, joista aiheutuu kysynnän puutetta. Eurooppalaisen numeroavaruuden kehityksen edistämiseksi maiden, joille Kansainvälinen televiestintäliitto on osoittanut kansainvälisen aluetunnuksen 3883, olisi siirrettävä vastuu sen hallinnoinnista, numeroiden myöntämisestä ja niitä koskevasta tiedottamisesta joko televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tai .eu-aluetunnuksen täytäntöönpanon esimerkkiä seuraten erilliselle organisaatiolle, jonka komissio nimittää avoimen, selkeän ja syrjimättömän valintamenettelyn pohjalta ja jonka toimintaa koskevat säännöt muodostavat osan yhteisön oikeutta.

Tarkistus  15

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(33 b) Kun otetaan huomioon kadonneita lapsia koskevien ilmoitusten erityisnäkökohdat ja tällaisen palvelun nykyinen rajoitettu saavutettavuus, jäsenvaltioiden olisi varattava tähän tarkoitukseen numero ja varmistettava, että kadonneita lapsia koskevat ilmoitukset voidaan tehdä niiden alueella numeroon 116000.

Tarkistus  16

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 36 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(36) Yhtenäismarkkinat merkitsevät sitä, että loppukäyttäjät voivat käyttää kaikkia toisten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita ja että he voivat käyttää palveluja yhteisön alueella muiden kuin maantieteellisten numeroiden, kuten ilmaisnumeroiden ja erityismaksullisten palvelunumeroiden välityksellä. Loppukäyttäjien olisi myös voitava käyttää eurooppalaisen numerointiavaruuden numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita (Universal International Freephone Numbers, UIFN). Mahdollisuutta käyttää numerovarantoja ja niihin liittyviä palveluja rajojen yli ei pitäisi estää muulloin kuin objektiivisesti perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi tiettyihin erityismaksullisiin palveluihin liittyvien petosten tai väärinkäytösten estämiseksi, jos numero on määritelty ainoastaan kansalliseksi (esimerkiksi kansallinen lyhytvalintanumero) tai jos se ei ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa. Käyttäjille olisi tiedotettava etukäteen selkeästi kaikista ilmaisnumeroihin liittyvistä maksuista, kuten vakiomuotoisten kansainvälisten suuntanumeroiden kautta käytettävissä oleviin numeroihin sovellettavista ulkomaanpuhelumaksuista.

(36) Yhtenäismarkkinat merkitsevät sitä, että loppukäyttäjät voivat käyttää kaikkia toisten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita ja että he voivat käyttää palveluja yhteisön alueella muiden kuin maantieteellisten numeroiden, kuten ilmaisnumeroiden ja erityismaksullisten palvelunumeroiden välityksellä. Loppukäyttäjien olisi myös voitava käyttää eurooppalaisen numerointiavaruuden numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita (Universal International Freephone Numbers, UIFN). Mahdollisuutta käyttää numerovarantoja ja niihin liittyviä palveluja rajojen yli ei pitäisi estää muulloin kuin objektiivisesti perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi tiettyihin erityismaksullisiin palveluihin liittyvien petosten tai väärinkäytösten estämiseksi, jos numero on määritelty ainoastaan kansalliseksi (esimerkiksi kansallinen lyhytvalintanumero) tai jos se ei ole teknisesti tai taloudellisesti toteutettavissa. Käyttäjille olisi tiedotettava etukäteen selkeästi kaikista ilmaisnumeroihin liittyvistä maksuista, kuten vakiomuotoisten kansainvälisten suuntanumeroiden kautta käytettävissä oleviin numeroihin sovellettavista ulkomaanpuhelumaksuista. Komissio olisi valtuutettava hyväksymään täytäntöönpanotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat tosiasiallisesti käyttää numeroita ja palveluja yhteisön alueella. Loppukäyttäjien olisi voitava myös ottaa yhteys muihin loppukäyttäjiin (erityisesti IP-numeroiden avulla) vaihtaakseen tietoja riippumatta operaattorin valinnasta.

Tarkistus  17

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 37 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(37) Jotta kuluttajat voisivat saada täyden hyödyn kilpailluista markkinoista, heidän olisi voitava tehdä tietoisia valintoja ja vaihtaa palveluntarjoajaa silloin, kun se on heidän etujensa mukaista. On olennaisen tärkeää varmistaa, että he voivat tehdä näin ilman oikeudellisia, teknisiä tai käytännöllisiä esteitä, jotka voivat liittyä muun muassa sopimusehtoihin, menettelyihin ja maksuihin. Tämä ei estä kohtuullisen vähimmäiskeston sisällyttämistä kuluttajasopimuksiin. Numeron siirrettävyys on keskeinen kuluttajan valinnanvaraa helpottava ja todellista kilpailua sähköisen viestinnän kilpailumarkkinoilla lisäävä tekijä. Se olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti. Numeron tekninen siirto ei saisi missään tapauksessa kestää kauempaa kuin yhden päivän. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat määrätä numeroiden yleisestä siirtämisprosessista ottaen huomioon sopimuksia koskevat kansalliset säännökset ja teknisen toteutettavuuden, ja toteuttaa tarvittaessa soveltuvat toimenpiteet, joilla kuluttajansuoja voidaan varmistaa koko vaihtoprosessin ajan. Tähän suojaan voi sisältyä siirtämiseen liittyvien väärinkäytösten rajoituksia ja/tai nopeita korjaavia toimenpiteitä.

(37) Jotta kuluttajat voisivat saada täyden hyödyn kilpailluista markkinoista, heidän olisi voitava tehdä tietoisia valintoja ja vaihtaa palveluntarjoajaa silloin, kun se on heidän etujensa mukaista. On olennaisen tärkeää varmistaa, että he voivat tehdä näin ilman oikeudellisia, teknisiä tai käytännöllisiä esteitä, jotka voivat liittyä muun muassa sopimusehtoihin, menettelyihin ja maksuihin. Tämä ei estä kohtuullisen vähimmäiskeston sisällyttämistä kuluttajasopimuksiin. Numeron siirrettävyys on keskeinen kuluttajan valinnanvaraa helpottava ja todellista kilpailua sähköisen viestinnän kilpailumarkkinoilla lisäävä tekijä, ja se olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti siten, että numero on kuluttajan käytettävissä uudessa yrityksessä yhden työpäivän aikana. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi määrätä numeroiden yleisestä siirtämisprosessista ottaen huomioon sopimuksia koskevat kansalliset säännökset ja teknisen kehityksen. Tietyistä jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että kuluttajat saatetaan pakottaa vaihtamiseen ilman heidän suostumustaan. Asian hoitamisen olisi kuuluttava ensisijaisesti lainvalvontaviranomaisille, mutta jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa vaihtoprosessia varten käyttöön sellaisia oikeasuhteisia vähimmäistoimia kuin on tarpeen riskien minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että kuluttajia suojataan koko vaihtoprosessin ajan, mihin sisältyy asianmukaisia seuraamuksia vähentämättä kuitenkaan prosessin houkuttelevuutta kuluttajien kannalta.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  18

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 39 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(39) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukainen kuulemismekanismi, jotta kuluttajien kuulemiseen nykyisin liittyvät puutteet voitaisiin poistaa ja kansalaisten edut voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon. Tällainen mekanismi voisi olla muodoltaan elin, joka tekisi kansallisesta sääntelyviranomaisesta ja palvelujen tarjoajista riippumattomia selvityksiä kuluttajiin liittyvistä kysymyksistä, kuten kuluttajakäyttäytymisestä ja palveluntarjoajan vaihtamiseen liittyvistä menettelyistä, ja joka toimisi avoimesti ja antaisi oman panoksensa nykyiseen sidosryhmien kuulemismenettelyyn. Lisäksi voitaisiin kehittää mekanismi asianmukaisen yhteistyön tekemiseksi asioissa, jotka liittyvät laillisen sisällön tukemiseen. Tällaisen mekanismin yhteydessä hyväksytyissä yhteistyömenettelyissä ei kuitenkaan pitäisi sallia Internetin käytön järjestelmällistä valvontaa.

(39) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukainen kuulemismekanismi, jotta kuluttajien kuulemiseen nykyisin liittyvät puutteet voitaisiin poistaa ja kansalaisten edut voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon. Tällainen mekanismi voisi olla muodoltaan elin, joka tekisi kansallisesta sääntelyviranomaisesta ja palvelujen tarjoajista riippumattomia selvityksiä kuluttajiin liittyvistä kysymyksistä, kuten kuluttajakäyttäytymisestä ja palveluntarjoajan vaihtamiseen liittyvistä menettelyistä, ja joka toimisi avoimesti ja antaisi oman panoksensa nykyiseen sidosryhmien kuulemismenettelyyn. Lisäksi voitaisiin kehittää mekanismi asianmukaisen yhteistyön tekemiseksi asioissa, jotka liittyvät laillisen sisällön tukemiseen. Tällaisen mekanismin yhteydessä hyväksytyissä yhteistyömenettelyissä ei kuitenkaan pitäisi sallia Internetin käytön järjestelmällistä valvontaa. Komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä täytäntöönpanotoimia, kun sähköisen viestinnän palvelujen ja päätelaitteiden saatavuutta ja käyttöä on helpotettava vammaisten käyttäjien kannalta sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 1999/5/EY ja etenkään sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen, vammaisuutta koskevien vaatimusten soveltamista.

Tarkistus  19

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(39 a) Tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua olisi vahvistettava varmistamalla, että käytetään riippumattomia riitojenratkaisuelimiä ja että menettelyt vastaavat ainakin tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetun komission suosituksen 98/257/EY1 vähimmäisperiaatteita. Jäsenvaltiot voivat käyttää tähän tarkoitukseen joko olemassa olevia riitojenratkaisuelimiä, sillä edellytyksellä, että nämä elimet täyttävät sovellettavat vaatimukset, tai perustaa uusia elimiä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä käsitellessään tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että menettelyt ovat avoimia ja niitä sovelletaan puolueettomasti etenkin suosituksen 98/257/EY perusteella siten, että niiden vaikuttavuus, oikeudenmukaisuus ja legitiimiys kyetään takaamaan.

 

___________

1 EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.

Tarkistus  20

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(39 b) Direktiivissä 2002/58/EY säädetään sellaisten kansallisten lakien säännösten yhdenmukaistamisesta, joilla varmistetaan yhdenvertainen perusvapauksien ja -oikeuksien sekä erityisesti yksityisyyden ja luottamuksellisuuden suoja henkilötietoja sähköisen viestinnän alalla käsiteltäessä ja tällaisten tietojen ja sähköisen viestinnän välineiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus yhteisössä. Kun hyväksytään direktiivin 1999/5/EY tai neuvoston päätöksen 87/95/ETY mukaisesti toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että päätelaitteet rakennetaan tavalla, jolla taataan henkilötietojen ja yksityisyyden suojelu, tällaisissa toimenpiteissä on noudatettava teknologiariippumattomuuden periaatetta.

Tarkistus  21

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 39 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(39 c) Komission olisi käsittelyn turvallisuutta koskevien täytäntöönpanotoimien yhteydessä kuultava kaikkia toimivaltaisia eurooppalaisia viranomaisia ja järjestöjä (Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 29 artiklan mukainen työryhmä) ja muita asianosaisia sidosryhmiä etenkin siksi, että se olisi perillä parhaista saatavilla olevista teknisistä ja taloutta koskevista menetelmistä, joilla voidaan parantaa direktiivin 2002/58/EY täytäntöönpanoa.

Tarkistus  22

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 39 d kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(39 d) IP-osoitteiden käytön kehittymistä olisi seurattava tarkkaan ottaen huomioon työ, jonka muun muassa direktiivin 95/46/EY 29 artiklan nojalla perustettu yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä käsittelevä työryhmä on jo tehnyt, ja sen perusteella olisi tehtävä asianmukaisia ehdotuksia.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  23

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 43 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(43) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän tavoitteiden ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti sekä oikeusvarmuuden ja tehokkuuden takaamiseksi Euroopan liikeyrityksille ja kansallisille sääntelyviranomaisille tässä direktiivissä keskitytään yleisiin sähköisiin viestintäverkkoihin tai sähköisiin viestintäpalveluihin eikä sitä sovelleta suljettuihin käyttäjäryhmiin eikä yritysverkkoihin.

(43) Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän tavoitteiden ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti sekä oikeusvarmuuden ja tehokkuuden takaamiseksi Euroopan liikeyrityksille ja kansallisille sääntelyviranomaisille tässä direktiivissä keskitytään yleisiin sähköisiin viestintäverkkoihin tai sähköisiin viestintäpalveluihin, eli palveluihin, joita tarjotaan yleensä vastikkeellisesti ja jotka koostuvat kokonaan tai pääasiallisesti signaalien siirtämisestä sähköisen viestinnän verkostoissa kun palvelut ovat yleisesti saatavilla, ja tämän vuoksi tätä direktiiviä ei sovelleta rajallisiin tunnistettavissa olevien yksilöiden ryhmiin, kuten suljettuihin käyttäjäryhmiin eikä yritysverkkoihin.

Tarkistus  24

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 45 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(45) Yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan olisi ryhdyttävä asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen palvelujensa turvallisuuden. Tällaisilla toimilla olisi taattava, että henkilötietoja pääsee käsittelemään vain siihen luvan saanut henkilöstö oikeudellisesti perusteltua tarkoitusta varten ja että tallennetut tai välitetyt henkilötiedot samoin kuin verkot ja palvelut on suojattu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun direktiivin 95/46/EY soveltamista. Lisäksi olisi laadittava henkilötietojen käsittelyä koskeva turvapolitiikka järjestelmän haavoittuvuuksien tunnistamiseksi sekä harjoitettava säännöllistä valvontaa ja toteutettava säännöllisesti ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja haavoittuvuuksia vähentäviä toimia.

(45) Yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tai tietoyhteiskuntapalvelun tarjoajan olisi ryhdyttävä asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen palvelujensa turvallisuuden. Tällaisilla toimilla olisi taattava, että henkilötietoja pääsee käsittelemään vain siihen luvan saanut henkilöstö oikeudellisesti perusteltua tarkoitusta varten ja että tallennetut tai välitetyt henkilötiedot samoin kuin verkot ja palvelut on suojattu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun direktiivin 95/46/EY soveltamista. Lisäksi olisi laadittava henkilötietojen käsittelyä koskeva turvapolitiikka järjestelmän haavoittuvuuksien tunnistamiseksi sekä harjoitettava säännöllistä valvontaa ja toteutettava säännöllisesti ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja haavoittuvuuksia vähentäviä toimia.

Tarkistus  25

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(45 a) Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi edistettävä unionin kansalaisten etuja muun muassa varmistamalla henkilötietojen ja yksityisyyden suojan korkea taso. Tätä varten niillä olisi oltava käytössään riittävät välineet tehtäviensä toteuttamiseksi, mukaan luettuina kattavat ja luotettavat tiedot tosiasiallisista turvallisuuden vaarantumistilanteista, jotka ovat johtaneet yksilöiden henkilötietojen vaarantumiseen. Niiden olisi valvottava toteutettuja toimenpiteitä ja levitettävä parhaita käytänteitä yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien keskuudessa. Palveluntarjoajien olisi sen vuoksi pidettävä yllä ajantasaisia ja kattavia rekisterejä kaikista henkilötietoja koskevista rikkomuksista, jotta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kykenisivät analysoimaan ja arvioimaan niitä paremmin, ja palveluntarjoajien olisi tiedotettava kyseisille viranomaisille kaikista henkilötietoja koskevista rikkomuksista.

Tarkistus  26

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 47 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(47) Jos tietoturvaloukkaukseen, joka johtaa yksittäisen tilaajan henkilötietojen katoamiseen tai vaarantumiseen, ei puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia haittoja, kuten väärän henkilöllisyyden käyttöä. Siksi yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan olisi, heti kun hän saa tietää tällaisen loukkauksen tapahtumisesta, arvioitava siihen liittyvät riskit esimerkiksi selvittämällä loukkauksen kohteeksi joutuneiden tietojen luonteen (mukaan lukien tietojen arkaluonteisuus, asiayhteys ja olemassa olevat turvatoimet), loukkauksen syyn ja laajuuden, kohteeksi joutuneiden tilaajien lukumäärän ja tilaajille tietoturvaloukkauksesta mahdollisesti aiheutuneet haitat (esim. väärän henkilöllisyyden käyttö, taloudelliset menetykset, liiketoimi- tai työllistymismahdollisuuksien menettäminen, fyysinen vahinko). Sellaisten tietoturvaloukkausten kohteeksi joutuneille tilaajille, jotka voivat vaarantaa vakavalla tavalla heidän yksityisyytensä (esim. väärän henkilöllisyyden käyttö, fyysinen vahinko, huomattavan vakava nöyryytys tai maineen vahingoittuminen), olisi ilmoitettava asiasta viipymättä tarvittavien varotoimien toteuttamiseksi. Ilmoituksessa olisi annettava tiedot toimenpiteistä, joita palveluntarjoaja on toteuttanut tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi, sekä suosituksia käyttäjille, joihin se on vaikuttanut. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista tilaajalle ei pitäisi vaatia, jos palveluntarjoaja on osoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, että se on toteuttanut tarvittavat tekniset suojaustoimenpiteet, ja jos toimenpiteitä on sovellettu tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneisiin tietoihin. Tällaisilla teknisillä suojatoimenpiteillä tiedot olisi muutettava sellaiseen muotoon, että ne eivät ole sellaisten henkilöiden ymmärrettävissä, joilla ei ole lupaa päästä niihin.

(47) Jos henkilötietoihin kohdistuvaan tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, siitä voi aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia haittoja tilaajalle tai kyseiselle henkilölle. Siksi yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tai tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan olisi arvioitava loukkauksen, kuten identiteettivarkauden, petoksen, taloudellisen tappion, työpaikan tai työllistymismahdollisuuksien menetyksen, fyysisen haitan, merkittävän nöyryytyksen, maineen vahingoittumisen tai sähköpostiin ja muihin viestintämenetelmiin pääsemisen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia heti kun hän on havainnut kyseisen loukkauksen. Arviointi olisi suoritettava asianmukaisesti ja huolellisesti ja siinä olisi oletettava, että kaikki yksilöidyt haittavaikutukset konkretisoituvat. Tilaajille tai muille yksilöille olisi ilmoitettava todennäköisesti haitallisesta henkilötietojen loukkauksesta viipymättä, mikä tarkoittaa, että heille olisi ilmoitettava asiasta riittävän ajoissa tarvittavien varotoimien toteuttamiseksi. Ilmoituksessa olisi annettava tiedot toimenpiteistä, joita palveluntarjoaja on toteuttanut tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi, sekä kyseiselle tilaajalle tai yksilölle annettavia suosituksia, joilla pyritään estämään tai minimoimaan loukkauksen todennäköiset kielteiset vaikutukset. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista tilaajalle tai muulle yksilölle ei kuitenkaan pitäisi vaatia, jos palveluntarjoaja on osoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, että se on toteuttanut tarvittavat tekniset suojaustoimenpiteet, joilla estetään kaikkia pääsyyn oikeuttamattomia henkilöitä selvittämästä kyseisiä tietoja, ja jos toimenpiteitä on sovellettu tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneisiin tietoihin.

Tarkistus  27

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 50 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(50) Olisi säädettävä siitä, että komissio antaa suosituksia keinoista riittävän yksityisyyden suojan turvaamiseksi ja sellaisten henkilötietojen suojan riittävän tason saavuttamiseksi, joita siirretään tai käsitellään sisämarkkinoilla sähköisten viestintäverkkojen käytön yhteydessä.

(50) Olisi säädettävä yhteistä vaatimuskokonaisuutta koskevien täytäntöönpanotoimien hyväksymisestä riittävän yksityisyyden suojan turvaamiseksi ja sellaisten henkilötietojen suojan riittävän tason saavuttamiseksi, joita siirretään tai käsitellään sisämarkkinoilla sähköisten viestintäverkkojen käytön yhteydessä

Tarkistus  28

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 51 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(51) Laadittaessa yksityiskohtaisia sääntöjä henkilötietoihin kohdistuneiden tietoturvaloukkausten ilmoittamisen muodosta ja ilmoittamisessa sovellettavista menettelyistä olisi otettava asianmukaisesti huomioon loukkauksen olosuhteet, kuten se, oliko henkilötiedot suojattu salaustekniikalla tai muilla keinoin, mikä vähentää olennaisesti väärän henkilöllisyyden käytön tai muiden väärinkäytösten todennäköisyyttä. Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä olisi myös otettava huomioon lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut tapauksissa, joissa varhainen ilmoittaminen voisi tarpeettomasti haitata tietoturvaloukkauksen tutkimista.

(51) Laadittaessa yksityiskohtaisia sääntöjä henkilötietoihin kohdistuneiden tietoturvaloukkausten ilmoittamisen muodosta ja ilmoittamisessa sovellettavista menettelyistä olisi otettava asianmukaisesti huomioon loukkauksen olosuhteet, kuten se, oliko henkilötiedot suojattu asianmukaisin teknisin suojauskeinoin, mikä vähentää olennaisesti väärän henkilöllisyyden käytön tai muiden väärinkäytösten todennäköisyyttä. Tällaisissa säännöissä ja menettelyissä olisi myös otettava huomioon lainvalvontaviranomaisten oikeutetut edut tapauksissa, joissa varhainen ilmoittaminen voisi tarpeettomasti haitata tietoturvaloukkauksen tutkimista.

Tarkistus  29

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(51 a) Komissiolle olisi myönnettävä valtuudet hyväksyä käsittelyn turvallisuutta koskevia toimia. Näiden toimien hyväksymisen yhteydessä sen olisi kuultava kaikkia asianomaisia eurooppalaisia viranomaisia ja järjestöjä, kuten Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 29 artiklan työryhmää sekä muita asianomaisia sidosryhmiä, jotta se voisi saada tietoja parhaista saatavilla olevista teknisistä ja taloudellisista menetelmistä direktiivin 2002/58/EY täytäntöönpanon parantamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa kyseisen direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  30

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 52 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(52) Ohjelmat, jotka salaa seuraavat käyttäjän toimia tai heikentävät käyttäjän päätelaitteen toimintaa kolmannen osapuolen hyödyksi (niin sanotut vakoiluohjelmat), aiheuttavat vakavan vaaran käyttäjien yksityisyydelle. Käyttäjien yksityiselämän suojan korkea ja yhdenmukainen taso on varmistettava riippumatta sitä, onko ei-toivotut vakoiluohjelmat ladattu vahingossa sähköisten viestintäverkkojen kautta vai onko ne siirretty ja asennettu piilotettuina ohjelmaan, jota levitetään ulkopuolisilla tiedontallennusvälineillä kuten CD-levyillä, CD-ROM-levyillä tai USB-tikuilla. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava loppukäyttäjiä ryhtymään tarvittaviin toimiin päätelaitteiden suojaamiseksi viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan.

(52) Ohjelmat, jotka salaa seuraavat käyttäjän toimia tai heikentävät käyttäjän päätelaitteen toimintaa kolmannen osapuolen hyödyksi (vakoiluohjelmat), aiheuttavat vakavan vaaran käyttäjien yksityisyydelle, aivan kuin viruksetkin. Käyttäjien yksityiselämän suojan korkea ja yhdenmukainen taso on varmistettava riippumatta sitä, onko ei-toivotut vakoiluohjelmat tai virukset ladattu vahingossa sähköisten viestintäverkkojen kautta vai onko ne siirretty ja asennettu piilotettuina ohjelmaan, jota levitetään ulkopuolisilla tiedontallennusvälineillä kuten CD-levyillä, CD-ROM-levyillä ja USB-tikuilla. Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava loppukäyttäjille saatavilla olevista varotoimista ja kannustettava näitä ryhtymään tarvittaviin toimiin päätelaitteiden suojaamiseksi viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan.

Tarkistus  31

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(52a) Tilaajia yksityisyyttä loukkaavilta ei-toivotuilta sähköpostin suoramarkkinointikeinoilta suojaavia keinoja sovelletaan myös teksti- ja multimediaviesteihin ja muihin sovelluksiin.

Tarkistus  32

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 57 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(57) Direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(57) Direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) ja direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Tarkistus  33

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(57 a) Jos ja kun uusi oikeusperusta on hyödynnettävissä, komission olisi tehtävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle uusi yksityisyyttä ja tietoturvaa sähköisessä viestinnässä koskeva lainsäädäntöehdotus uuden oikeusperustan nojalla.

Tarkistus  34

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 58 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(58) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteet tekniikan kehitykseen tai markkinoiden kysynnän muutoksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on täydentää direktiiviä 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(58) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä hinnoittelun avoimuutta, palveluvaatimusten vähimmäislaatua, 112 -palvelujen tehokasta toteuttamista ja vammaisten loppukäyttäjien saavutettavuuden kohentamista koskevia täytäntöönpanotoimia sekä mukauttaa liitteet kehitykseen tai markkinoiden kysynnän muutoksiin. Komissiolle olisi myös siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat tiedottamis- ja ilmoittamisvaatimuksia sekä rajat ylittävää yhteistyötä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on täydentää direktiiviä 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Koska valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattaminen määräaikojen mukaisesti saattaa tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa estää täytäntöönpanotoimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi toimittava nopeasti varmistaakseen kyseisten toimenpiteiden oikea-aikaisen hyväksymisen.

Tarkistus  35

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Johdanto-osan 60 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(60) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) ja 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) sekä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(60) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi laadittava itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) ja 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) sekä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

Tarkistus  36

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

1 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Tämän direktiivin loppukäyttäjien oikeuksia koskevia säännöksiä sovelletaan rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevien yhteisön sääntöjen, erityisesti direktiivien 93/13/ETY ja 97/7/EY, ja yhteisön lainsäädännön mukaisten kansallisten sääntöjen soveltamista."

3. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevia yhteisön säännöksiä, erityisesti direktiivejä 93/13/ETY, 97/7/EY ja 2005/29/EY, ja yhteisön lainsäädännön mukaisten kansallisten sääntöjen soveltamista."

Tarkistus  37

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Direktiivi 2002/22/EY

2 artikla – c alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

"c) 'yleisesti saatavilla olevalla puhelinpalvelulla' tarkoitetaan yleisesti saatavilla olevaa palvelua, jonka avulla voidaan ottaa ja vastaanottaa suoraan tai välillisesti kotimaanpuheluja tai kotimaan- ja ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla;

"c) 'yleisesti saatavilla olevalla puhelinpalvelulla' tarkoitetaan yleisesti saatavilla olevaa palvelua, jonka avulla voidaan ottaa ja vastaanottaa, joko suoraan tai välillisesti kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja, sekä muita erityisesti vammaisille käyttäjille tarkoitettuja viestintävälineitä, joissa hyödynnetään tekstipuhelinpalveluja tai eri viestintämuotojen täydellistä interaktiivisuutta kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla;

Tarkistus  38

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Direktiivi 2002/22/EY

6 artikla – otsikko ja 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(4 a) Korvataan 6 artiklan otsikko ja 1 kohta seuraavasti:

 

"Maksulliset yleisöpuhelimet ja muut yleisen puhelintoiminnan liityntäpisteet

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa yrityksille velvollisuuksia sen varmistamiseksi, että maksullisia yleisöpuhelimia ja muita yleisen puhelintoiminnan liityntäpisteitä on tarjolla siten, että täytetään loppukäyttäjien kohtuulliset tarpeet maantieteellisen kattavuuden, puhelinten ja muiden liityntäpisteiden lukumäärän ja niiden vammaisten käyttäjien saatavilla olon sekä palvelujen laadun osalta."

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  39

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

7 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklassa määritetyt palvelut ovat vammaisten loppukäyttäjien saatavilla kohtuuhintaan ja muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla, jollei ole vahvistettu IV luvun mukaisia vaatimuksia, joilla saavutetaan vastaava vaikutus. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa kansalliset sääntelyviranomaiset arvioimaan yleisen tarpeen ja erityisvaatimukset, mukaan lukien tällaisten vammaisia käyttäjiä koskevien erityistoimenpiteiden laajuus ja konkreettinen muoto.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklassa määritetyt palvelut ovat vammaisten loppukäyttäjien saatavilla kohtuuhintaan ja muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla, jollei ole vahvistettu IV luvun mukaisia vaatimuksia, joilla saavutetaan vastaavantasoinen vaikutus. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa kansalliset sääntelyviranomaiset arvioimaan yleisen tarpeen ja erityisvaatimukset, mukaan lukien tällaisten vammaisia käyttäjiä koskevien erityistoimenpiteiden laajuus ja konkreettinen muoto.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  40

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on 1 ja 2 kohdan mukaisia toimia toteuttaessaan kannustettava noudattamaan asiasta annettuja normeja ja eritelmiä, jotka on julkaistu direktiivin 2002/21/EY 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  41

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

20 artikla

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilatessaan palveluja, joissa tarjotaan liittymä yleiseen viestintäverkkoon, ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja, kuluttajilla, ja muilla sitä pyytävillä loppukäyttäjillä, on mahdollisuus tehdä sopimus tällaista liittymää ja/tai tällaisia palveluja tarjoavan yrityksen tai yritysten kanssa. Sopimuksessa on yksilöitävä selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa muodossa ainakin

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilatessaan palveluja, joissa tarjotaan liittymä yleiseen viestintäverkkoon, ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja, kuluttajilla, ja muilla sitä pyytävillä loppukäyttäjillä, on mahdollisuus tehdä sopimus tällaista liittymää ja/tai tällaisia palveluja tarjoavan yrityksen tai yritysten kanssa. Sopimuksessa on yksilöitävä selvässä, kattavassa ja helposti saatavassa muodossa ainakin

a) palvelun tarjoajan nimi ja osoite;

a) yrityksen nimi ja osoite;

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien erityisesti

b) tarjotut palvelut, mukaan lukien erityisesti

 

– ilmoitus hätäpalvelujen ja soittajan sijainnin paikantamisen tarjoamisesta tai tarjoamattomuudesta ja/tai mahdolliset 26 artiklan mukaisten hätäpalvelujen tarjoamista koskevat rajoitukset;

– tiedot palveluntarjoajan tietoliikenteen hallintatavasta;

– tiedot kaikista muista palvelujen ja sovellusten saatavuutta ja/tai käyttöä rajoittavista ehdoista, kun kyseiset ehdot ovat yhteisön lainsäädännön mukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla sallittuja;

– tarjottavien palvelujen laadun vähimmäistaso, mukaan lukien perusliittymän toimitusaika ja tarvittaessa muut kansallisten sääntelyviranomaisten määrittelemät palvelun laatua koskevat muuttujat;

– tarjottavien palvelujen laadun vähimmäistaso, mukaan lukien perusliittymän toimitusaika ja tarvittaessa muut kansallisten sääntelyviranomaisten määrittelemät palvelun laatua koskevat muuttujat;

 

– tiedot kaikista menettelyistä, joita yritys on käynnistänyt mitatakseen ja muokatakseen verkkoyhteyden liikennettä välttääkseen yhteyden käyttämisen koko kapasiteetin mukaisesti tai yhteyden ylikuormittumisen, sekä siitä, miten nämä menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun laatuun;

– tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja asiakastukipalvelut sekä menetelmät yhteyden saamiseksi näihin palveluihin;

– tarjottavat ylläpitopalvelutyypit ja asiakastukipalvelut sekä menetelmät yhteyden saamiseksi näihin palveluihin;

– kaikki toimitettavan päätelaitteen käyttöä koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja on määrännyt;

– kaikki toimitettavan päätelaitteen käyttöä koskevat rajoitukset, jotka palveluntarjoaja on määrännyt;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

c) jos on olemassa 25 artiklan mukainen velvollisuus, tilaajan valinnat siitä, sisällytetäänkö hänen henkilötietojaan luetteloon, ja mitä tietoja siinä mainitaan;

d) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja maksuista, mukaan lukien menetelmät, joiden avulla voidaan saada ajantasaiset tiedot kaikista sovellettavista hinnoista ja ylläpitomaksuista, tarjotut maksumenetelmät ja maksumenetelmästä johtuvat kustannusten erot;

d) yksityiskohtaiset tiedot hinnoista ja maksuista, mukaan lukien menetelmät, joiden avulla voidaan saada ajantasaiset tiedot kaikista sovellettavista hinnoista ja ylläpitomaksuista, tarjotut maksumenetelmät ja maksumenetelmästä johtuvat kustannusten erot;

e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja irtisanomiseen sovellettavat ehdot, mukaan lukien

e) sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja irtisanomiseen sovellettavat ehdot, mukaan lukien

ehdot, joka koskevat tarjouksiin liittyvää sopimuksen vähimmäiskestoa,

kaikki edullisempien ehtojen saamiseksi tarvittavat vähimmäiskäyttövaatimukset,

– numeroiden ja muiden tunnisteiden siirrettävyyteen liittyvät maksut,

– numeroiden ja muiden tunnisteiden siirrettävyyteen liittyvät maksut,

– maksut, jotka peritään sopimuksen päättyessä, mukaan lukien päätelaitteista perittävät maksut;

– maksut, jotka peritään sopimuksen päättyessä, mukaan lukien päätelaitteista perittävät maksut;

f) mahdolliset korvausmenettelyt ja ne hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen;

f) mahdolliset korvausmenettelyt ja ne hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos palvelun laatu ei ole sovitun tasoinen;

g) keinot riitojen ratkaisumenettelyn aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;

g) keinot riitojen ratkaisumenettelyn aloittamiseksi 34 artiklan mukaisesti;

h) minkä tyyppisiä toimia yritys voi toteuttaa tietoturvan tai tietojen eheyden vaarantuessa taikka uhkien tai haavoittuvuuksien johdosta.

h) minkä tyyppisiä toimia yhteyden yleiseen viestintäverkkoon ja/tai yleisesti saatavilla oleviin sähköisen viestinnän palveluihin tarjoava yritys voi toteuttaa tietoturvan tai tietojen eheyden vaarantuessa taikka uhkien tai haavoittuvuuksien johdosta, sekä korvausjärjestelmät, joita sovelletaan tietoturvan tai tietojen eheyden vaarantuessa.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että sopimus sisältää sellaiset 21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tarjotun palvelun kannalta merkitykselliset tiedot, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat tätä tarkoitusta varten toimittaneet, ja jotka koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja palveluiden käyttämistä laittomiin tarkoituksiin tai haitallisen sisällön välittämiseen sekä sitä, miten henkilön turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä suojaudutaan.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että sopimus sisältää sellaiset 21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tarjotun palvelun kannalta merkitykselliset tiedot, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat tätä tarkoitusta varten toimittaneet, ja jotka koskevat sähköisten viestintäverkkojen ja palveluiden käyttämistä laittomiin tarkoituksiin tai haitallisen sisällön välittämiseen sekä sitä, miten henkilön turvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja henkilötietoja uhkaavilta riskeiltä suojaudutaan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun sopimuksia tehdään tilaajien ja sellaisia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välillä, jotka mahdollistavat puheensiirron, tilaajille ilmoitetaan selkeästi, sisältyykö palveluun mahdollisuus käyttää hätäpalveluja ja saada soittajan sijaintitiedot. Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on varmistettava, että asiakkaille ilmoitetaan ennen sopimuksen tekemistä selkeästi hätäpalvelujen käyttömahdollisuuden mahdollisista rajoituksista sekä mahdollisista muutoksista hätäpalvelujen käyttömahdollisuuksissa.

 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilaajilla on oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta heti kun heille on ilmoitettu sopimusehtoihin aiotuista muutoksista, joita sähköisiä viestintäpalveluja ja/tai -verkkoja tarjoavat yritykset ehdottavat. Tilaajille on annettava riittävästi tietoa näistä muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen niiden toteuttamista ja heille on ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy uusia ehtoja. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrittää tällaisten ilmoitusten muodon.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilaajilla on oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta heti kun heille on ilmoitettu sopimusehtoihin aiotuista muutoksista, joita sähköisiä viestintäpalveluja ja/tai -verkkoja tarjoavat yritykset ehdottavat. Tilaajille on annettava riittävästi tietoa näistä muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen niiden toteuttamista ja heille on ilmoitettava samanaikaisesti, että heillä on oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta, jos he eivät hyväksy uusia ehtoja. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrittää tällaisten ilmoitusten muodon.

(Kompromissitarkistus. Edellä on esitetty koko 20 artikla mukaan lukien kohdat, joita ei ole tarkistettu.)

Tarkistus  42

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

21 artikla

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat velvoittaa sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavat yritykset julkaisemaan avoimia, vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja liitteen II mukaisesti loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiensa palvelujen käyttöoikeuteen ja käyttöön sovellettavista hinnoista sekä vakioehdoista. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa lisävaatimuksia, jotka koskevat julkaistavien tietojen muotoa, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajien ulottuvilla on läpinäkyvää, vertailukelpoista, selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat velvoittaa yhteyttä yleiseen sähköisen viestinnän verkkoon ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä palveluja tarjoavat yritykset julkaisemaan liitteen II mukaisesti avoimia, vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja loppukäyttäjille ja kuluttajille tarjoamiensa palvelujen käyttöoikeuteen ja käyttöön sovellettavista hinnoista sekä vakioehdoista ja kaikista sopimuksen päättymiseen liittyvistä maksuista. Tällaiset tiedot on julkaistava selkeällä, kattavalla ja helposti saatavissa olevalla tavalla. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa lisävaatimuksia, jotka koskevat julkaistavien tietojen muotoa.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä vertailukelpoisten tietojen tarjoamista esimerkiksi interaktiivisten oppaiden tai vastaavien tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten käyttötapojen kustannuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa tällaiset oppaat tai tekniikat saataville, erityisesti jos niitä ei ole saatavilla markkinoilla maksutta tai kohtuulliseen hintaan. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää korvauksetta sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten julkaisemia tietoja tällaisten oppaiden tai tekniikoiden myyntiä tai saataville asettamista varten.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä vertailukelpoisten tietojen tarjoamista esimerkiksi interaktiivisten oppaiden tai vastaavien tekniikoiden avulla, jotta loppukäyttäjät ja kuluttajat voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten käyttötapojen kustannuksia. Jos tällaisia järjestelyjä ei ole saatavilla markkinoilla maksutta tai kohtuulliseen hintaan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa tällaiset oppaat tai tekniikat saataville itse tai kolmannen osapuolen hankintana. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää korvauksetta sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten julkaisemia tietoja tällaisten interaktiivisten oppaiden tai vastaavien tekniikoiden myyntiä tai saataville asettamista varten.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät velvoittamaan sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat yritykset muun muassa:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset kykenevät velvoittamaan yleistä sähköisen viestinnän verkkoa ja/tai yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavat yritykset muun muassa:

a) antamaan tilaajille hintatietoja kaikista tiettyjen hinnoitteluehtojen alaisista palveluista; yksittäisten palveluluokkien osalta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia, että tällaiset tiedot annetaan välittömästi ennen puhelun yhdistämistä;

a) antamaan tilaajille hintatietoja kaikista tiettyjen hinnoitteluehtojen alaisista palveluista; yksittäisten palveluluokkien osalta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia, että tällaiset tiedot annetaan välittömästi ennen puhelun yhdistämistä;

 

a a) muistuttamaan säännöllisesti tilaajia pääsyehdoista, jotka koskevat hätäpalveluja tai soittajan sijainnin paikantamista tilatussa palvelussa;

b) ilmoittamaan tilaajille palveluntarjoajan tietoliikenteen hallintatavan muutoksista;

b) ilmoittamaan tilaajille tiedot kaikista muista palvelujen ja sovellusten saatavuutta ja/tai käyttöä rajoittavien ehtojen muutoksista, kun kyseiset ehdot ovat yhteisön lainsäädännön mukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla sallittuja;

 

(b a) ilmoittamaan tiedot kaikista menettelyistä, joita palvelun tarjoaja on käynnistänyt mitatakseen ja muokatakseen verkkoyhteyden liikennettä välttääkseen yhteyden käyttämisen koko kapasiteetin mukaisesti tai yhteyden ylikuormittumisen, sekä siitä, miten nämä menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun laatuun;

c) ilmoittamaan tilaajille heidän oikeudestaan päättää, mainitaanko heidän henkilötietonsa luettelossa ja minkätyyppisiä tietoja luettelossa mainitaan, direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12 artiklan mukaisesti; sekä

c) ilmoittamaan tilaajille heidän oikeudestaan päättää, mainitaanko heidän henkilötietonsa luettelossa ja minkätyyppisiä tietoja luettelossa mainitaan, direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 12 artiklan mukaisesti; sekä

d) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille tilaajille heille tarkoitettuja tuotteita ja palveluja koskevista yksityiskohdista.

d) säännöllisesti ilmoittamaan vammaisille tilaajille heille tarkoitettuja tuotteita ja palveluja koskevista yksityiskohdista.

Kansainväliset sääntelyviranomaiset voivat edistää itsesääntely- tai yhteissääntelytoimia ennen velvoitteiden asettamista, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Kansainväliset sääntelyviranomaiset voivat edistää itsesääntely- tai yhteissääntelytoimia ennen velvoitteiden asettamista, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 3 kohdassa tarkoitetut yritykset jakavat maksutta yleiseen etuun liittyvää tietoa olemassa oleville ja uusille tilaajille tarvittaessa. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on tuotettava tieto vakiomuodossa, ja sen on sisällettävä muun muassa seuraavat asiat:

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 3 kohdassa tarkoitetut yritykset jakavat maksutta yleiseen etuun liittyvää tietoa olemassa oleville ja uusille tilaajille tarvittaessa samoin keinoin mitä yritykset tavanomaisesti käyttävät tilaajien kanssa viestiessään. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on tuotettava tieto vakiomuodossa, ja sen on sisällettävä muun muassa seuraavat asiat:

a) tavallisimmat sähköisten viestintäpalveluiden käyttötavat liittyen laittomaan toimintaan tain vahingollisen sisällön levittämiseen etenkin, kun tämä voi haitata muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien noudattamista, mukaan lukien tekijänoikeuteen ja siihen liittyvään oikeuteen kohdistuvat rikkomukset ja niiden oikeudelliset seuraukset; eikä

a) tavallisimmat sähköisten viestintäpalveluiden käyttötavat liittyen laittomaan toimintaan tain vahingollisen sisällön levittämiseen etenkin, kun tämä voi haitata muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien noudattamista, mukaan lukien tekijänoikeuteen ja siihen liittyvään oikeuteen kohdistuvat rikkomukset ja niiden oikeudelliset seuraukset; eikä

b) keinot henkilön turvallisuuden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

b) keinot henkilön turvallisuuden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi sähköisiä viestintäpalveluja käytettäessä.

(Kompromissitarkistus. Edellä on esitetty koko 21 artikla mukaan lukien kohdat, joita ei ole tarkistettu.)

Tarkistus  43

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

22 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Otettuaan kaikkien asianomaisten osapuolten näkemykset huomioon jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavia yrityksiä julkaisemaan loppukäyttäjien käyttöön vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja palvelujensa laadusta sekä toimenpiteistä, joilla on pyritty varmistamaan vammaisten loppukäyttäjien vastaavat mahdollisuudet käyttää näitä verkkoja ja/tai palveluja. Nämä tiedot on pyynnöstä toimitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle ennen niiden julkaisemista.

1. Otettuaan huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten näkemykset jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavia yrityksiä julkaisemaan loppukäyttäjien käyttöön vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja palvelujensa laadusta, ja toteutetuista toimenpiteistä, joilla on pyritty varmistamaan vammaisten loppukäyttäjien yhtäläiset mahdollisuudet käyttää näitä verkkoja ja/tai palveluja. Nämä tiedot on pyynnöstä toimitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle ennen niiden julkaisemista.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  44

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

22 artikla – 2 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yksilöidä muun muassa palvelun laatua koskevat mitattavat muuttujat sekä julkaistavien tietojen sisällön, muodon ja julkaisutavan, mukaan lukien mahdolliset laadunvarmistusmekanismit, sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjien ulottuvilla on kokonaisvaltaista, vertailukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa voidaan käyttää liitteessä III mainittuja muuttujia, määritelmiä ja mittausmenetelmiä.

2. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yksilöidä muun muassa palvelun laatua koskevat mitattavat muuttujat sekä julkaistavien tietojen sisällön, muodon ja julkaisutavan, mukaan lukien mahdolliset laatutodistusmekanismit, sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjien, mukaan lukien vammaiset loppukäyttäjät, ulottuvilla on kokonaisvaltaista, vertailukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa voidaan käyttää liitteessä III mainittuja muuttujia, määritelmiä ja mittausmenetelmiä.

Tarkistus  45

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

22 artikla – 3 kohta - 1 a alakohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Tarkasteltuaan kyseisiä vaatimuksia ja kuultuaan televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä komissio voi hyväksyä tällaisia palvelujen vähimmäislaatuvaatimuksia koskevia teknisiä täytäntöönpanotoimia, jos se katsoo, että vaatimukset voivat aiheuttaa sisämarkkinoiden esteen. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  46

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

23 a artikla – otsikko

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Vastaavien käyttö- ja valintamahdollisuuksien takaaminen vammaisille loppukäyttäjille

Yhtäläisten käyttö- ja valintamahdollisuuksien takaaminen vammaisille loppukäyttäjille

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  47

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

23 a artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) voivat käyttää sähköisiä viestintäpalveluja vastaavalla tavalla kuin suurin osa loppukäyttäjistä, ja

a) voivat käyttää sähköisiä viestintäpalveluja yhtäläisellä tavalla kuin suurin osa loppukäyttäjistä, ja

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  48

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 15 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

25 artikla

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(15) Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

(15) Korvataan 25 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"25 artikla

"Numerotiedustelupalvelut".

Numerotiedustelupalvelut

(b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen tilaajilla on oikeus saada tietonsa 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yleisesti saatavilla olevaan luetteloon ja numerotiedotuspalvelujen ja/tai luetteloiden tarjoajien käyttöön tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.".

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen tilaajilla on oikeus saada tietonsa 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yleisesti saatavilla olevaan luetteloon ja numerotiedotuspalvelujen ja/tai luetteloiden tarjoajien käyttöön tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tilaajille numeroita jakavat yritykset täyttävät kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat asianmukaisten tietojen asettamista saataville yleisesti saatavilla olevien numerotiedotuspalvelujen ja luettelojen tarjontaa varten sovitussa muodossa oikeudenmukaisin, puolueettomin, kustannuslähtöisin ja syrjimättömin ehdoin.

(c) Korvataan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

 

"3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki loppukäyttäjät, joille tarjotaan yleisesti saatavilla olevaa puhelinpalvelua, voivat käyttää numerotiedotuspalveluja. Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa numerotiedotuspalvelujen tarjoamiseen liittyviä velvollisuuksia ja ehtoja yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat yhteydet loppukäyttäjiin, direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 artiklan säännösten mukaisesti. Tällaisten velvollisuuksien ja ehtojen on oltava puolueettomia, oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja avoimia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki loppukäyttäjät, joille tarjotaan yleisesti saatavilla olevaa puhelinpalvelua, voivat käyttää numerotiedustelupalveluja. Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa numerotiedotuspalvelujen tarjoamiseen liittyviä velvollisuuksia ja ehtoja yrityksille, joiden määräämisvallassa ovat yhteydet loppukäyttäjiin, direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 artiklan säännösten mukaisesti. Tällaisten velvollisuuksien ja ehtojen on oltava puolueettomia, yhtäläisiä, syrjimättömiä ja avoimia.

4. Jäsenvaltiot eivät saa pitää sääntelyn avulla voimassa rajoituksia, jotka estävät jonkin jäsenvaltion loppukäyttäjiä käyttämästä suoraan toisen jäsenvaltion numerotiedotuspalvelua soittamalla puhelun tai lähettämällä tekstiviestin, ja niiden on 28 artiklan mukaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin tällaisen käyttömahdollisuuden varmistamiseksi.

4. Jäsenvaltiot eivät saa pitää sääntelyn avulla voimassa rajoituksia, jotka estävät jonkin jäsenvaltion loppukäyttäjiä käyttämästä suoraan toisen jäsenvaltion numerotiedotuspalvelua soittamalla puhelun tai lähettämällä tekstiviestin.

5. Edellä 1, 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan, jollei henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksista ja erityisesti direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan säännöksistä muuta johdu.".

5. Edellä 1, 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan, jollei henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksista ja erityisesti direktiivin 2002/58/EY 12 artiklan säännöksistä muuta johdu.".

(Kompromissitarkistus. Edellä on esitetty koko 25 artikla mukaan lukien kohdat, joita ei ole tarkistettu.) 2 kohta sellaisenaan direktiivistä 2002/22/EY.)

Tarkistus  49

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

26 artikla – 2 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritykset, jotka tarjoavat loppukäyttäjille sähköistä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan ottaa kotimaan puheluja yhden tai useamman kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevan numeron avulla, tarjoavat mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja.

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten, hätäpalveluiden ja palveluntarjoajien kanssa varmistettava, että yritykset, jotka tarjoavat sähköistä viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan ottaa kotimaan- ja/tai ulkomaanpuheluja yhden tai useamman kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla, tarjoavat luotettavan mahdollisuuden käyttää hätäpalveluja.

Tarkistus  50

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

26 artikla – 4 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätäpalvelut ovat vammaisten loppukäyttäjien saatavilla muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla. Toimenpiteiden sen varmistamiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, on perustuttava mahdollisimman suuressa määrin direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistuihin eurooppalaisiin standardeihin tai eritelmiin, eivätkä ne saa estää jäsenvaltiota hyväksymästä lisävaatimuksia tässä artiklassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätäpalvelut ovat vammaisten loppukäyttäjien saatavilla yhtäläisesti muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksiin verrattuna. Toimenpiteiden sen varmistamiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää hätäpalveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, on perustuttava mahdollisimman suuressa määrin direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistuihin eurooppalaisiin standardeihin tai eritelmiin, eivätkä ne saa estää jäsenvaltiota hyväksymästä lisävaatimuksia tässä artiklassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  51

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

26 artikla – 5 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseessä olevat yritykset antavat teknisten mahdollisuuksien rajoissa soittajan sijaintia koskevat tiedot maksutta hätäpuheluja käsittelevälle viranomaiselle heti, kun kyseessä oleva viranomainen saa tällaisen puhelun. Tämä koskee kaikkia eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuja puheluja. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän velvoitteen koskemaan myös puheluja kansallisiin hätänumeroihin. Jos 2 kohdassa tarkoitetut yritykset katsovat, että soittajan sijaintia koskevien tietojen antaminen ei ole teknisesti mahdollista, niillä on tätä koskeva todistustaakka.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseessä olevat yritykset antavat soittajan sijaintia koskevat tiedot maksutta hätäpuheluja käsittelevälle viranomaiselle heti, kun kyseessä oleva viranomainen saa tällaisen puhelun. Tämä koskee kaikkia eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuja puheluja. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän velvoitteen koskemaan myös puheluja kansallisiin hätänumeroihin.

Tarkistus  52

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

26 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 a. Jotta "112" -palvelujen tehokas täytäntöönpano varmistetaan, komissio voi televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  53

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Yhteisössä perustetulle ja komission nimeämälle oikeushenkilölle myönnetään yksinomainen vastuu eurooppalaisen numeroavaruuden hallinnoinnista ja edistämisestä, numeroiden myöntäminen mukaan lukien. Komissio hyväksyy tarpeelliset täytäntöönpanomääräykset.

Tarkistus  54

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

27 artikla – 2 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavat yritykset välittävät kaikki eurooppalaiseen numeroavaruuteen kuuluvalle alueelle (ETNS) menevät ja sieltä tulevat puhelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yrityksen tarvetta saada katettua kustannuksensa."

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavat yritykset välittävät kaikki ETNS:ään menevät ja sieltä tulevat puhelut hinnoin, jotka eivät ylitä enimmäishintaa, joita ne soveltavat muihin jäsenvaltioihin meneviin tai niistä tuleviin puheluihin.

Tarkistus  55

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 17 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

27 a artikla – 2–4 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on parannettava vammaisten loppukäyttäjien mahdollisuuksia käyttää 116-numerointialueella tarjottuja palveluja. Sen edistämiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää mainittuja palveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, toteutettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä sen varmistaminen, että direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistujen standardien tai eritelmien asiaa koskevia säännöksiä noudatetaan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää 116-numerointialueella tarjottuja palveluja. Sen varmistamiseksi, että vammaiset loppukäyttäjät voivat käyttää mainittuja palveluja matkustaessaan muissa jäsenvaltioissa, toteutettaviin toimenpiteisiin tulee sisältyä sen varmistaminen, että direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 17 artiklan mukaisesti julkaistujen eurooppalaisten standardien tai eritelmien asiaa koskevia säännöksiä noudatetaan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa 116-numerointialueella tarjottujen palvelujen olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu eri jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa 116-numerointialueella tarjottujen palvelujen olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu eri jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille.

4. Jäsenvaltioiden on kaikkiin 116-numerointialueen numeroihin yleisesti 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti sovellettavien toimenpiteiden lisäksi parannettava kansalaisten mahdollisuutta käyttää vihjepuhelinta, johon voi tehdä ilmoituksen kadonneista lapsista. Vihjepuhelimen on oltava käytettävissä numerossa 116000.

4. Jäsenvaltioiden on kaikkiin 116-numerointialueen numeroihin yleisesti 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti sovellettavien toimien lisäksi taattava kansalaisille mahdollisuus käyttää vihjepuhelinta, johon voi tehdä ilmoituksen kadonneista lapsista. Vihjepuhelimen on oltava käytettävissä numerossa 116000.

Tarkistus  56

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 17 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

27a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a. Komissio voi televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan ryhtyä teknisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin varmistaakseen 116-numerointialueen ja erityisesti kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelinnumeron 116 000 tehokkaan käyttöönoton jäsenvaltioissa sekä taatakseen vammaisten loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää palvelua näiden matkustaessa muissa jäsenvaltioissa.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  57

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 18 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

28 artikla – 1 kohta – a ja b alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) saada ja käyttää palveluja käyttäen yhteisön alueella muita kuin maantieteellisiä numeroita, sekä

a) saada ja käyttää palveluja käyttäen yhteisön alueella muita kuin maantieteellisiä numeroita,

b) käyttää kaikkia yhteisössä tarjottuja numeroita, kuten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita, ETNS:n numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita (UIFN).

b) operaattorin käyttämästä tekniikasta ja laitteista riippumatta käyttää kaikkia yhteisössä tarjottuja numeroita, kuten jäsenvaltioiden kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviä numeroita, ETNS:n numeroita ja kansainvälisiä ilmaisnumeroita (UIFN), sekä

Tarkistus  58

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 18 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

28 artikla – 1 kohta – b a alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b a) saada ja käyttää teksti- ja videopuhelinpalveluja sekä tuotteita, joiden avulla vanhukset tai vammaiset voivat ottaa yhteyden ainakin hätätapauksissa.

Tarkistus  59

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 18 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Komissio voi hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat tosiasiallisesti käyttää numeroita ja palveluja yhteisön alueella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tällaisia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan tarkastella määräajoin uudelleen markkinoiden ja teknologian kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus       60

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 19 kohta – b alakohta

Direktiivi 2002/22/EY

29 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että liitteessä I olevan A osan a ja e kohdassa tarkoitetut velvoitteet asetetaan kaikkia yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavia yrityksiä koskevaksi yleiseksi vaatimukseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista."

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että liitteessä I olevan A osan e kohdassa tarkoitetut katkaisua koskevat velvoitteet asetetaan kaikkia yleisiä viestintäverkkoja ja/tai yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja tarjoavia yrityksiä koskevaksi yleiseksi vaatimukseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista."

Tarkistus       61

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 20 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

30 artikla – 4 ja 5 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Numeroiden siirtäminen ja niiden aktivointi siirron jälkeen on toteutettava mahdollisimman nopeasti tilaajan esittämästä pyynnöstä. Numeron tekninen siirto ei saa missään tapauksessa kestää kauempaa kuin yhden päivän.

4. Numeroiden siirtäminen ja niiden aktivointi siirron jälkeen on toteutettava mahdollisimman nopeasti tilaajan esittämästä pyynnöstä. Numeron siirtämisestä toiselle yritykselle sopineiden tilaajien on joka tapauksessa saatava numeronsa aktivoiduksi yhden työpäivän kuluessa.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat määrätä numeroiden yleisestä siirtämisprosessista, ottaen huomioon sopimuksia koskevat kansalliset säännökset ja teknisen toteutettavuuden, ja tähän voi tarvittaessa myös sisältyä toimenpiteet tilaajien suojan varmistamiseksi koko vaihtoprosessin ajan.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat sanotun rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista määrätä numeroiden yleisestä siirtämisprosessista, ottaen huomioon sopimuksia koskevat kansalliset säännökset ja tarpeen huolehtia tilaajalle annettavan palvelun jatkuvuudesta, ja tähän voi tarvittaessa myös sisältyä toimenpiteet tilaajien suojan varmistamiseksi koko vaihtoprosessin ajan ja pakkosiirtojen estäminen. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä yrityksille asianmukaisia seuraamuksia, mukaan luettuna velvoite maksaa tilaajille korvauksia, jos numeroiden siirtäminen viivästyy tai siirtämisen yhteydessä tapahtuu väärinkäytöksiä palveluntarjoajan toimesta tai nimissä.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjien ja sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten välisissä sopimuksissa ei sopimuksen alkaessa määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 24 kuukautta.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajien ja sähköisen viestinnän palveluja tarjoavien yritysten välisissä sopimuksissa ei sopimuksen alkaessa määrätä sitoumusajasta, joka ylittää 24 kuukautta. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että yritykset tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden tehdä enintään 12 kuukauden pituinen sopimus.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  62

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 21 a kohta (uusi)

Direktiivi 2002/22/EY

32 a artikla (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(21 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"32 a artikla

 

Sisällön, palvelujen ja sovellusten käyttöoikeus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjiä koskevat mahdolliset sisällön, palvelujen ja sovellusten käyttöoikeuksien rajoitukset, jos näitä tarvitaan, pannaan täytäntöön asianmukaisin toimin sekä suhteellisuus-, tehokkuus- ja varoittavuusperiaatteen mukaisesti. Toimet eivät saa muodostaa estettä tietoyhteiskunnan kehitykselle tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (sähköistä kauppaa koskeva direktiivi) mukaisesti, eivätkä ne saa olla vastoin kansalaisten perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin."

Tarkistus  63

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 22 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2002/22/EY

33 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"3a. Parantaakseen vammaisten loppukäyttäjien mahdollisuuksia käyttää sähköisiä viestintäpalveluja ja -laitteita komissio voi järjestettyään julkisen kuulemisen ja televiestinnän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuultuaan toteuttaa asianmukaisia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 1999/5/EY ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisten vammaisiin liittyvien vaatimusten soveltamista. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Tarkistus  64

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

1 artikla – 23 kohta

Direktiivi 2002/22/EY

34 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on avoimet, yksinkertaiset ja halvat tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt kuluttajien ja sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten välisten sellaisten tästä direktiivistä aiheutuvien ratkaisemattomien riitojen käsittelemiseksi, jotka liittyvät näiden verkkojen tai palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten sopimusehtoihin tai täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tällaisten menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja ne voivat ottaa tarvittaessa käyttöön korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmän. Jäsenvaltiot voivat ulottaa nämä velvoitteet koskemaan myös riitoja, joiden osapuolina on muita loppukäyttäjiä."

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on avoimet, syrjimättömät, yksinkertaiset ja halvat tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt kuluttajien ja sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavien yritysten välisten sellaisten tästä direktiivistä aiheutuvien ratkaisemattomien riitojen käsittelemiseksi, jotka liittyvät näiden verkkojen tai palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten sopimusehtoihin tai täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tällaisten menettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, ja ne voivat ottaa tarvittaessa käyttöön korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmän. Tällaiset menettelyt mahdollistavat kiistojen puolueettoman ratkaisun eivätkä vie kuluttajalta kansallisen lainsäädännön tarjoamaa oikeudellista suojaa. Jäsenvaltiot voivat ulottaa nämä velvoitteet koskemaan myös riitoja, joiden osapuolina on muita loppukäyttäjiä.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisten menettelyjen käsittelystä vastaavat elimet, jotka voivat olla keskitettyjä asiointipisteitä, antavat komissiolle ja viranomaisille asiaa koskevia tietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Jäsenvaltioiden on edistettävä luotettavia tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä ottaen huomioon erityisesti audiovisuaalisen ja sähköisen viestinnän välisen vuorovaikutuksen.

Tarkistus  65

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

1 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään sellaisten kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta, joita tarvitaan samantasoisen perusoikeuksien ja -vapauksien, erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisten viestintälaitteiden ja -palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä."

1. Tässä direktiivissä säädetään sellaisten kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta, joita tarvitaan samantasoisen perusoikeuksien ja -vapauksien, erityisesti yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta koskevan oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisten viestintälaitteiden ja -palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä."

Tarkistus  66

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

1 artikla – 2 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Tämän direktiivin säännöksillä täsmennetään ja täydennetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua direktiiviä 95/46/EY edellä 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten. Niissä säädetään lisäksi tilaajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, oikeutettujen etujen suojelemisesta."

Tarkistus  67

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

2 artikla – h alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

h) 'henkilötietojen tietoturvaloukkauksella' tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, joka johtaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön antamiseen."

h) 'henkilötietojen tietoturvaloukkauksella' tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, joka johtaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä yhteisössä siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai käyttöön antamiseen.

Tarkistus  68

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

a a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tarjoamiensa palvelujen turvallisuuden, verkon turvallisuuden osalta tarvittaessa yhdessä yleisen viestintäverkon tarjoajan kanssa. Näillä toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin suhteutettu turvallisuustaso ottaen huomioon uusin tekniikka ja toimenpiteiden käyttöönottokustannukset."

Tarkistus  69

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 4 kohta - a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

a b) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"1 a. Rajoittamatta direktiivin 95/46/EY soveltamista 1 kohdassa tarkoitetuissa toimissa olisi vähintään

 

– varmistettava, että ainoastaan luvan saanut henkilöstö pääsee käyttämään henkilötietoja pelkästään laillisesti sallittuihin tarkoituksiin;

 

– suojattava säilytetyt tai siirretyt henkilötiedot tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta kadottamiselta tai muuttamiselta taikka luvattomalta tai laittomalta säilyttämiseltä, käsittelyltä, käytöltä tai luovuttamiselta; ja

 

– toteutettava henkilötietojen käsittelyä koskeva turvallisuuspolitiikkaa.

 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet tarkastaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien toteuttamia toimenpiteitä ja antaa suosituksia parhaista käytännöistä, jotka koskevat turvallisuuden tasoa, joka näiden toimenpiteiden olisi saavutettava.

Tarkistus  70

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan on arvioitava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen laajuus ja sen vakavuus sekä harkittava, onko henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tarpeen ilmoittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ja kyseiselle tilaajalle, ottaen huomioon toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 4 kohdan mukaisesti vahvistamat asiaa koskevat säännöt.

3. Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus muodostaa vakavan riskin tilaajan yksityisyydelle, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajan on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ja tilaajalle ilman aiheetonta viivästystä.

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkauksella on todennäköisiä haittavaikutuksia tilaajan tai henkilön henkilötiedoille ja yksityisyydelle, tarjoajan on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta tilaajalle tai henkilölle ilman aiheetonta viivästystä.

 

Jos palveluntarjoaja ei ole vielä ilmoittanut tilaajalle tai asianomaiselle henkilölle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi vaatia sen tekemistä harkittuaan loukkauksen haittavaikutuksia.

Tilaajalle annettavassa ilmoituksessa on vähintään mainittava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja ilmoitettava yhteyspisteet, joista voi saada lisätietoja, sekä annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää henkilötietojen tietoturvaloukkauksen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa on lisäksi mainittava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä palveluntarjoajan ehdottamat tai toteuttamat toimenpiteet tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

Tilaajalle tai asianomaiselle henkilölle annettavassa ilmoituksessa on vähintään mainittava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja ilmoitettava yhteyspisteet, joista voi saada lisätietoja, sekä annettava suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää henkilötietojen tietoturvaloukkauksen mahdollisia haittavaikutuksia. Toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle annettavassa ilmoituksessa on lisäksi mainittava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seuraukset sekä palveluntarjoajan ehdottamat tai toteuttamat toimenpiteet tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi.

Tarkistus  71

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 4 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen kansallinen viranomainen voi vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt ja tarvittaessa antaa ohjeita, jotka koskevat olosuhteita, joissa yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun tarjoajan on tarpeen ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, tällaisten ilmoitusten muotoa sekä ilmoitusten tekotapaa.

4. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä suuntaviivoja ja tarvittaessa antaa palveluntarjoajille ohjeita henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamiseen liittyvistä asioista, ilmoituksen muodosta ja ilmoitusmenettelyistä, tämän kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä teknisiä täytäntöönpanotoimia. Ne valvovat myös, ovatko palveluntarjoajat noudattaneet tämän kohdan mukaisia ilmoitusvelvoitteitaan, ja määräävät asianmukaisia seuraamuksia laiminlyönneistä.

 

Palveluntarjoajien on laadittava luettelo henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, loukkauksiin liittyvät faktat, loukkausten vaikutukset ja suoritetut korjaustoimet mukaan luettuina, jotta toimivaltaiset viranomaiset saavat riittävät tiedot sen varmistamiseen, että 3 kohdan säännöksiä noudatetaan. Luettelo saa sisältää ainoastaan tätä tarkoitusta varten välttämättömät tiedot.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  72

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 5 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhdenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi komissio voi, kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua, antaa suosituksia, jotka koskevat muun muassa tässä artiklassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä."

5. Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhdenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi komissio voi, kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua, hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat tässä artiklassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä. Komissio kuulee kaikkia asianosaisia sidosryhmiä erityisesti saadakseen tietoa parhaista saatavilla olevista teknisistä ja taloudellisista menetelmistä, joilla voidaan parantaa tämän artiklan täytäntöönpanoa.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  73

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tallentaminen tai tilaajan tai käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen tietojen käyttäminen sallitaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseiselle tilaajalle tai käyttäjälle annetaan selkeät ja kattavat tiedot muun muassa käsittelyn tarkoituksesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti ja että hänelle annetaan oikeus kieltää tietojen käsittelystä vastaavaa tahoa suorittamasta tällaista käsittelyä. Tämä ei estä teknistä tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestinnän välittäminen sähköisissä viestintäverkoissa tai helpottaa sitä tai joka on ehdottoman välttämätöntä sellaisen tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt."

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tallentaminen tai tilaajan tai käyttäjän päätelaitteelle tallennettujen tietojen käyttäminen sallitaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseinen tilaaja tai käyttäjä on antanut ennakolta luvan joko käyttämällä selaimensa tai muun sovelluksen asianmukaisia asetuksia sen jälkeen kun hänelle on annettu selkeät ja kattavat tiedot muun muassa käsittelyn tarkoituksesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Tämä ei estä teknistä tallentamista tai käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestinnän välittäminen sähköisissä viestintäverkoissa tai joka on ehdottoman välttämätöntä sellaisen tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai käyttäjä on erityisesti pyytänyt."

Tarkistus  74

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

6 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"1. Tilaajia ja käyttäjiä koskevat liikennetiedot, jotka yleisen viestintäverkon tai yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja käsittelee ja tallentaa, on poistettava tai tehtävä nimettömiksi, kun niitä ei enää tarvita viestinnän välittämiseen. Tämä ei kuitenkaan rajoita tämän artiklan 2, 3, 5 ja 7 kohdan sekä 15 artiklan 1 kohdan soveltamista."

 

(Kompromissitarkistus. Poistaminen koskee neuvoston yhteiseen kantaan lisättyä 7 kohtaa koskevaa ristiinviittausta. Parlamentti säilyttää nykyisen tekstin 6 artiklan 1 kohdan.)

Tarkistus  75

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

6 artikla – 7 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

c) Lisätään kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"7. Liikennetietoja voidaan käsitellä siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä verkko- ja tietoturvan turvaamiseksi, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 460/2004* 4 artiklan c kohdassa.

 

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  76

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

13 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Ilman ihmisen työpanosta toimivien automatisoitujen soittojärjestelmien (automaattisten soittolaitteiden), telekopiolaitteiden (faksien) tai sähköpostin (tekstiviestit (SMS) ja multimediaviestit (MMS) mukaan luettuina) käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan sallia ainoastaan, jos se kohdistuu sellaisiin tilaajiin tai käyttäjiin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

1. Ilman ihmisen työpanosta toimivien automatisoitujen soittojärjestelmien ja viestintäjärjestelmien (automaattisten soittolaitteiden), telekopiolaitteiden (faksien) tai sähköpostin käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan sallia ainoastaan, jos se kohdistuu tilaajiin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

Tarkistus  77

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

13 artikla – 4 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Joka tapauksessa on kiellettävä sellaisen sähköpostin lähettäminen suoramarkkinointitarkoituksessa, jossa peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty, tai joka on direktiivin 2000/31/EY 6 artiklan vastainen, tai jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon vastaanottaja voi lähettää pyynnön siitä, että kyseinen viestintä lopetetaan.

4. Joka tapauksessa on kiellettävä sellaisen sähköpostin lähettäminen suoramarkkinointitarkoituksessa, jossa peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty, tai joka on direktiivin 2000/31/EY 6 artiklan vastainen, tai jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon vastaanottaja voi lähettää pyynnön siitä, että kyseinen viestintä lopetetaan tai jossa kannustetaan vastaanottajia vierailemaan verkkosivuilla, jotka ovat direktiivin 2000/31/EY 6 artiklan vastaisia.

Tarkistus  78

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

13 artikla – 6 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, johon tämän artiklan mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkominen vaikuttaa haitallisesti ja jolla on näin ollen tällaisten rikkomisten lopettamiseen tai kieltämiseen liittyviä oikeutettuja etuja, mukaan luettuina sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja, joka suojelee laillisia kaupallisia etujaan, voi panna vireille oikeudenkäynnin tällaisten rikkomisten osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen hallinnollisen muutoksenhakumekanismin soveltamista, johon voidaan turvautua muun muassa 15 a artiklan 2 kohdan nojalla. Jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa erityiset säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan niihin sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajiin, jotka syyllistyvät tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen laiminlyömällä niitä."

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomisten torjumiseen liittyviä oikeutettuja etuja, mukaan luettuina sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja, joka suojelee laillisia kaupallisia etujaan tai asiakkaidensa etuja, voi panna vireille oikeudenkäynnin tällaisten rikkomisten osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen hallinnollisen muutoksenhakumekanismin soveltamista, johon voidaan turvautua muun muassa 15 a artiklan 2 kohdan nojalla. Jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa erityiset säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan niihin sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajiin, jotka syyllistyvät tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen laiminlyömällä niitä."

Tarkistus  79

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

14 a artikla (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(7 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"14 a artikla

 

Komiteamenettely

 

1. Komissiota avustaa direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 22 artiklalla perustettu viestintäkomitea.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1-4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset."

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  80

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 7 b kohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

15 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(7 b) Lisätään 15 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

 

" 1 b. Palveluntarjoajien on edellä 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten säännösten perusteella otettava käyttöön sisäisiä menettelyjä, jotta ne voivat vastata käyttäjien henkilötietojen saantia liittyviin pyyntöihin. Niiden on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tietoja näistä menettelyistä, vastaanotettujen pyyntöjen määrästä, sovelletusta oikeudellisesta perustelusta ja palveluntarjoajan vastauksesta."

Tarkistus  81

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

15 a artikla – 1 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia sekä rikkomuksen kestoon nähden riittäviä, vaikka säännösten rikkominen olisi sittemmin oikaistu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle ... mennessä sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista rangaistuksista – tarvittaessa myös seuraamuksista – ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia sekä rikkomuksen kestoon nähden riittäviä, vaikka säännösten rikkominen olisi sittemmin oikaistu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle ...* mennessä sekä ilmoitettava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista muutoksista.

Tarkistus  82

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

15a artikla – 2 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on valtuudet määrätä 1 kohdassa tarkoitetun säännösten rikkomisen lopettamisesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on valtuudet määrätä 1 kohdassa tarkoitetun säännösten rikkomisen lopettamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti saatavilla olevien oikeussuojakeinojen soveltamista.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  83

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

15a artikla – 3 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on kaikki tarvittavat tutkintavaltuudet ja voimavarat, mukaan lukien oikeus saada kaikki tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten täytäntöönpanon valvonnassa mahdollisesti tarvitsemansa tiedot.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja tarvittaessa muilla kansallisilla elimillä on kaikki tarvittavat tutkintavaltuudet ja voimavarat, mukaan lukien oikeus saada kaikki tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten täytäntöönpanon valvonnassa mahdollisesti tarvitsemansa tiedot.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  84

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2002/58/EY

15a artikla – 4 kohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön varmistamiseksi tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten lakien täytäntöönpanon valvonnassa ja luodaan yhdenmukaiset edellytykset sellaisten palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat ylittäviä tiedonsiirtoja, komissio voi antaa suosituksia kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää sekä toimivaltaisia sääntelyviranomaisia."

4. Tehokkaan rajat ylittävän yhteistyön varmistamiseksi tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten lakien täytäntöönpanon valvonnassa luodaan yhdenmukaiset edellytykset sellaisten palvelujen tarjoamiselle, joihin liittyy rajat ylittäviä tiedonsiirtoja, komissio voi hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä kuultuaan ensin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää sekä toimivaltaisia sääntelyviranomaisia.

 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Pakottavista kiireellisyyssyistä komissio voi soveltaa 14a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellisyysmenettelyä.

Tarkistus  85

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Direktiivi 2002/58/EY

18 artikla

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(8a) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

 

"18 artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kuultuaan direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua, viimeistään...* kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta taloudellisiin toimijoihin ja kuluttajiin, erityisesti mitä tulee ei-toivottua viestintää ja tietoturvaloukkauksiin liittyviä ilmoituksia koskeviin säännöksiin, kansainvälinen ympäristö huomioon ottaen. Tätä varten komissio voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja, jotka on toimitettava ilman tarpeettomia viivytyksiä. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi mainitun kertomuksen tulokset ja alalla tapahtuneet muutokset huomioon ottaen, sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia tämän direktiivin tehokkuuden lisäämiseksi.

 

* 3 vuotta 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ajankohdasta."

Tarkistus  86

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset … päivään …kuuta … mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ... päivään ... kuuta ... mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava Euroopan parlamentille ja komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Tarkistus  87

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – A osa– a alakohta – johdantokappale

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti säätää eritellyn laskun perustasosta, jota (8 artiklan mukaisesti) nimettyjen yritysten on tarjottava kuluttajille maksutta, jotta kuluttajat voivat

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti säätää eritellyn laskun perustasosta, jota (8 artiklan mukaisesti) nimettyjen yritysten on tarjottava kuluttajille maksutta, jotta loppukäyttäjät voivat:

Tarkistus  88

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – A osa– b alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Tehtyään puhelinpalveluja tarjoavalle nimetylle yritykselle asiaa koskevan pyynnön tilaaja voi tämän toiminnon avulla maksutta estää tietyntyyppisistä numeroista tai tietyntyyppisiin numeroihin lähtevät puhelut taikka erityismaksulliset teksti- tai multimediaviestit.

Tehtyään puhelinpalveluja tarjoavalle nimetylle yritykselle asiaa koskevan pyynnön tilaaja voi tämän toiminnon avulla maksutta estää tietyntyyppiset lähtevät puhelut tai muut viestintätavat tai puhelut tietyntyyppisiin numeroihin.

Tarkistus  89

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – A osa– e alakohta

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava lupa toteuttaa 8 artiklan mukaisesti nimettyjen yritysten esittämien laskujen maksamatta jättämisen johdosta erityisiä toimenpiteitä, joiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja jotka on julkaistava. Näiden toimenpiteiden avulla varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan asianmukaisesti ennalta palvelun mahdollisesta keskeyttämisestä tai verkkoyhteyden katkaisemisesta. Lukuun ottamatta petoksia ja tapauksia, joissa laskun maksu myöhästyy toistuvasti tai se jätetään toistuvasti maksamatta, edellä mainittujen toimenpiteiden avulla on varmistettava, sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa, että palvelun keskeyttäminen koskee ainoastaan kyseistä palvelua. Verkkoyhteys olisi voitava katkaista maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen jälkeen, kun tilaajalle on annettu asianmukainen varoitus. Jäsenvaltiot voivat sallia, että ennen verkkoyhteyden täydellistä katkaisua tarjotaan jonkin aikaa rajoitettua palvelua, jolloin on mahdollista soittaa ainoastaan sellaisia puheluja, joista ei aiheudu maksuja tilaajalle (esim. hätäpuhelut numeroon 112).

Jäsenvaltioiden on annettava lupa toteuttaa 8 artiklan mukaisesti nimettyjen operaattoreiden esittämien laskujen maksamatta jättämisen johdosta erityisiä toimenpiteitä, joiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja ne on julkaistava. Näiden toimenpiteiden avulla varmistetaan, että tilaajaa varoitetaan asianmukaisesti ennalta palvelun mahdollisesta keskeyttämisestä tai verkkoyhteyden katkaisemisesta. Lukuun ottamatta petoksia ja tapauksia, joissa laskun maksu myöhästyy toistuvasti tai se jätetään toistuvasti maksamatta, edellä mainittujen toimenpiteiden avulla on varmistettava, sikäli kuin se on teknisesti toteutettavissa, että palvelun keskeyttäminen koskee ainoastaan kyseistä palvelua. Verkkoyhteys olisi voitava katkaista maksamattomien laskujen vuoksi vasta sen jälkeen, kun tilaajalle on annettu asianmukainen varoitus. Jäsenvaltiot voivat sallia, että ennen verkkoyhteyden täydellistä katkaisua tarjotaan jonkin aikaa rajoitettua palvelua, jolloin on mahdollista käyttää ainoastaan sellaisia palveluja, joista ei aiheudu maksuja tilaajalle (esim. hätäpuhelut numeroon 112). Hätäpuhelut numeroon 112 voidaan estää, jos käyttäjä syyllistyy toistuviin väärinkäytöksiin.

Tarkistus  90

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – A osa – e a alakohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

e a) Kustannusten valvonta

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset vaativat, että kaikkien sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten on tarjottava asiakkaille keinoja telepalvelukulujen seurantaan, mukaan luettuna maksuttomat ilmoitukset kuluttajille, jos kulutus on tavanomaisesta poikkeavaa.

Tarkistus  91

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – A osa – e b alakohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

e b) Parhaat saatavissa olevat neuvot

 

i.e. Kyse on palvelusta, jonka yhteydessä yritys ilmoittaa kerran vuodessa niille tilaajille, jotka ovat pyytäneet palvelua ja antaneet yritykselle suostumuksensa palvelun tarjoamiseen välittämättömien tietojen säilyttämisen, vaihtoehtoisista edullisista maksuista, jos tällaisia on tarjolla, ja jotka perustuvat viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden käyttötapoihin.

(Kompromissitarkistus)

Tarkistus  92

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – B osa – b a alakohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b a) Palvelut varkaustapauksessa

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava kaikille matkapuhelinpalvelujen tarjoajille yhteisen ilmaisen numeron käyttöönotosta, johon on mahdollista ilmoittaa päätelaitteen varkaudesta ja keskeyttää välittömästi liittymään kuuluvat palvelut. Tämän palvelun käyttömahdollisuus on oltava myös vammaisilla käyttäjillä. Käyttäjille on ilmoitettava säännöllisesti tällaisen helposti muistettavan numeron olemassaolosta.

Tarkistus  93

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

Liite I

Direktiivi 2002/22/EY

Liite I – B osa – b b alakohta (uusi)

 

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b b) Suojaohjelmistot

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia operaattoreita antamaan maksutta tilaajien käyttöön luotettavia ja helppokäyttöisiä suoja- ja/tai suodatusohjelmistoja, joiden kokoonpano on vapaasti täysin muutettavissa ja joiden avulla voidaan estää lapsia tai haavoittuvia henkilöitä käyttämästä heille sopimattomia sisältöjä.

 

Liikenteen seurantatiedot, joita tällainen ohjelmisto voi kerätä, ovat vain tilaajan käyttöä varten.

(1)

Hyväksytyt tekstit, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja

Viiteasiakirjat

16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

24.9.2008                     T6-0452/2008

Komission ehdotus

COM(2007)0698 - C6-0420/2007

Komission muutettu ehdotus

COM(2008)0723

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

19.2.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.2.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Malcolm Harbour

22.1.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

2.3.2009

9.3.2009

30.3.2009

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.4.2009

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö