AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából készült tanácsi közös álláspontról

  7.4.2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Malcolm Harbour

  Eljárás : 2007/0248(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0257/2009

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából készült tanácsi közös álláspontról

  (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

  (Együttdöntési eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16497/1/2008 – C6‑0068/2009),

  –   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2007)0698)[1] kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

  –   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2008)0723),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

  –   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6‑0257/2009),

  1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  3 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (3a) Az egyetemes szolgáltatás keretében alapvető követelmény, hogy a felhasználóknak – kérelemre – megfizethető áron csatlakozás biztosítsanak a helyhez kötött nyilvános hírközlési hálózathoz. A követelmény helyi, belföldi és nemzetközi telefonhívások, telefaxhívások és adatszolgáltatások biztosítása, amelyet a tagállamok a végfelhasználó elsődleges helyére/lakóhelyére korlátozhatnak. Nem alkalmazható korlátozás azokra a műszaki eszközökre, amelyekkel ezt biztosítják, lehetővé téve a vezetékes vagy vezeték nélküli technológiákat, és nem alkalmazható semmilyen korlátozás a tekintetben, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek egy részét vagy egészét melyik üzemeltető nyújtja.

   

  A helyhez kötött, nyilvános hírközlési hálózathoz történő csatlakozásnak képesnek kell lennie az online szolgáltatásokhoz, így pl. az internet útján nyújtott online szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez elégséges sebességű adatátvitelre. Az adott felhasználó által tapasztalt internet-hozzáférési sebesség több tényezőtől függhet, beleértve az internetkapcsolat szolgáltatóját vagy szolgáltatóit, valamint azt az alkalmazást, amelyhez a csatlakozást használják. A nyilvános hírközlési hálózathoz történő csatlakozás esetén elérhető adatátviteli sebesség az előfizető végberendezésének kapacitásától és a csatlakozástól függ. Ezért nem helyénvaló közösségi szinten egy bizonyos adatátviteli sebességet vagy bitsebességet előírni. A rugalmasságra azért van szükség, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen szükség esetén olyan intézkedéseket tenni, amelyek biztosítják, hogy az adatcsatlakozás olyan adatátviteli sebességet támogasson, amely elegendő a tagállamok által meghatározott funkcionális internet-hozzáféréshez, kellően figyelembe véve a nemzeti piacok egyedi körülményeit, például az adott tagállamban az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt sávszélességet vagy a technológiai megvalósíthatóságot, feltéve hogy ezek az intézkedések a piactorzítás minimalizálására irányulnak. Amennyiben – kellően figyelembe véve a költségeket és a bevételeket, valamint az érintett szolgáltatások biztosításából eredő nem tárgyi hasznokat – ezek az intézkedések egy kijelölt vállalkozásra nézve méltánytalan terhet eredményeznek, ezt a szolgáltatási kötelezettségek bármely nettó költségszámításában figyelembe lehet venni. Végre lehet hajtani az alapul szolgáló hálózati infrastruktúra alternatív finanszírozását is, amely közösségi finanszírozást vagy a közösségi jognak megfelelő nemzeti intézkedéseket foglal magában.

   

  Ettől függetlenül a 2002/22/EK irányelv 15. cikkének megfelelően a Bizottságnak felülvizsgálatot kell végeznie az egyetemes szolgáltatási kötelezettségről, amely ilyen kötelezettségek finanszírozását foglalhatja magában, és adott esetben legkésőbb 2010 januárjáig javaslatokat kell benyújtania a közérdekeket szem előtt tartó reformról.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Indokolás

  A 2002/22/EK irányelv 8. preambulumbekezdésének módosítása.

  Módosítás  2

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  5 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (5) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, és különösen a 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozóan megállapított követelmények sérelme nélkül a végberendezések – köztük a fogyatékkal élő felhasználók számára készült berendezések – egyes vonatkozásait a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) hatálya alá kellene vonni, megkönnyítendő a hálózatokhoz való hozzáférést és a szolgáltatások használatát. Jelenleg e berendezések közé tartoznak a csak vevő rádió- és televízió-végberendezések, valamint a halláskárosult végfelhasználók számára gyártott különleges végberendezések.

  (5) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, és különösen a 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozóan megállapított követelmények sérelme nélkül a végberendezések – köztük a fogyatékkal élő felhasználók számára készült, a fogyasztók helyiségeiben található berendezések, függetlenül attól, hogy speciális igényeik fogyatékosságukkal vagy korukkal kapcsolatos – egyes vonatkozásait a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) hatálya alá kellene vonni, megkönnyítendő a hálózatokhoz való hozzáférést és a szolgáltatások használatát. Jelenleg e berendezések közé tartoznak a csak vevő rádió- és televízió-végberendezések, valamint a halláskárosult végfelhasználók számára gyártott különleges végberendezések.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  3

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (6a) Ezen irányelv rendelkezéseit a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok – különösen a 93/13/EGK irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 2005/29/EK irányelv –, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

  Módosítás  4

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  6 b preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (6b) A technológiai fejlődés a nyilvános távbeszélő állomások számának jelentős csökkenéséhez vezetett.A technológiai semlegesség és a nyilvánosságnak a beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való folyamatos hozzáférése biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy kötelezettségeket írjanak elő a vállalkozások számára nemcsak annak biztosítása érdekében, hogy nyilvános telefonállomások álljanak rendelkezésre a végfelhasználók ésszerű igényeinek kielégítésére, hanem hogy alternatív távközlési hozzáférési pontokat biztosítsanak erre a célra.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  5

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  6 c preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (6c) A fogyatékkal élő végfelhasználók számára ugyanolyan hozzáférhetőséget kell biztosítani a szolgáltatásokhoz, mint a többi végfelhasználó számára. E célból a hozzáférhetőségnek funkcionálisan egyenértékűnek kell lennie, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók is a szolgáltatások ugyanolyan felhasználhatóságát élvezhessék, mint a többi végfelhasználó, jóllehet különböző módon.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  6

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  22 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (22) Az elektronikus hírközlés fogyasztók és vállalkozások körében tapasztalható egyre növekvő jelentősége folytán a szolgáltatóknak és/vagy hálózatszolgáltatóknak teljes körűen tájékoztatniuk kell a velük szerződést kötő felhasználókat az általuk alkalmazott forgalomkezelési politikáról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben (hozzáférési irányelv) meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését ne korlátozzák ésszerűtlenül.

  (22) A hálózatok integritásának és biztonságának megőrzésével kapcsolatos igény sérelme nélkül, a végfelhasználónak kell eldöntenie, hogy milyen tartalmat kíván küldeni és fogadni, valamint hogy mely szolgáltatásokat, alkalmazásokat, hardvert és szoftvert kíván e célból használni. A competitive market with transparent offerings as provided for in Directive 2002/22/EC should ensure that end-users are able to access and distribute any content and to use any applications and/or services of their choice, as provided for in Article 8 of Directive 2002/21/EC. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli korlátozásokról. E tájékoztatásnak – a szolgáltató belátása szerint – vagy a tartalom, az alkalmazás vagy az érintett szolgáltatós típusát, vagy az egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat, vagy mindkettőt meg kell határoznia. Az alkalmazott technológiától, és a korlátozások típusától függően, e korlátozások esetében szükséges lehet a felhasználó 2002/58/EK irányelv szerinti beleegyezése.

  Módosítás  7

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  24 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (24) Az ajánlatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos átlátható, naprakész és összehasonlítható információk megléte a több szolgáltató versenyén alapuló piacokon alapvetően fontos elem a fogyasztók számára. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználóinak és fogyasztóinak a könnyen hozzáférhető formában közzétett információk alapján könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a piacon kínált különféle szolgáltatások árait. Annak érdekében, hogy a fogyasztók és végfelhasználók könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, a nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy az információk (többek között a díjszabások, fogyasztási szokások és egyéb vonatkozó statisztikák) tekintetében nagyobb átláthatóságot követeljenek meg az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoktól, és annak biztosítására is, hogy harmadik feleknek joguk legyen díjmentesen használni az ilyen vállalkozások által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető információkat. A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük továbbá arra is, hogy hozzáférhetővé tegyék az árakra vonatkozó útmutatókat, különösen akkor, ha a piac nem biztosította azokat térítésmentesen vagy méltányos áron. A vállalkozások nem szedhetnek be díjat a már közzétett és ezért nyilvánossá vált információk ilyen jellegű felhasználásáért. A végfelhasználókat és a fogyasztókat emellett már a szolgáltatás megvásárlása előtt megfelelően tájékoztatni kell a kínált szolgáltatás áráról, illetve típusáról, különösen, ha egy díjmentes hívószámra esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy megköveteljék az ilyen jellegű tájékoztatás általánossá tételét, valamint hogy a szolgáltatások egyes általuk meghatározott kategóriái esetében közvetlenül a hívás kapcsolása előtt is kötelezővé tehessék e tájékoztatást, hacsak nemzeti joguk másként nem rendelkezik. Azon hívástípusok meghatározásakor, amelyek esetében a kapcsolás előtt tájékoztatást kell nyújtani a díjszabásról, a nemzeti szabályozó hatóságok kellően figyelembe veszik a szolgáltatás jellegét, az alkalmazandó díjszabási feltételeket, valamint azt, hogy a szolgáltatást olyan szolgáltató kínálja-e, amely nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt. A 2000/31/EK irányelv (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) sérelme nélkül a vállalkozások – tagállami kérés esetén – a vonatkozó hatóságok által biztosított közérdekű információkat, többek között a leggyakoribb jogsértésekkel és azok jogkövetkezményeivel kapcsolatos információkat is kötelesek eljuttatni az előfizetőkhöz.

  (24) Az ajánlatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos átlátható, naprakész és összehasonlítható információk megléte a több szolgáltató versenyén alapuló piacokon alapvetően fontos elem a fogyasztók számára. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználóinak és fogyasztóinak a könnyen hozzáférhető formában közzétett információk alapján könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a piacon kínált különféle szolgáltatások árait. Annak érdekében, hogy a fogyasztók és végfelhasználók könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, a nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy az információk (többek között a díjszabások, fogyasztási szokások és egyéb vonatkozó statisztikák) tekintetében nagyobb átláthatóságot követeljenek meg az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoktól, és annak biztosítására is, hogy harmadik feleknek joguk legyen díjmentesen használni az ilyen vállalkozások által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető információkat. A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük továbbá arra is, hogy hozzáférhetővé tegyék az árakra vonatkozó útmutatókat, különösen akkor, ha a piac nem biztosította azokat térítésmentesen vagy méltányos áron. A vállalkozások nem szedhetnek be díjat a már közzétett és ezért nyilvánossá vált információk ilyen jellegű felhasználásáért. A végfelhasználókat és a fogyasztókat emellett már a szolgáltatás megvásárlása előtt megfelelően tájékoztatni kell a kínált szolgáltatás áráról, illetve típusáról, különösen, ha egy díjmentes hívószámra esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy megköveteljék az ilyen jellegű tájékoztatás általánossá tételét, valamint hogy a szolgáltatások egyes általuk meghatározott kategóriái esetében közvetlenül a hívás kapcsolása előtt is kötelezővé tehessék e tájékoztatást, hacsak nemzeti joguk másként nem rendelkezik. Azon hívástípusok meghatározásakor, amelyek esetében a kapcsolás előtt tájékoztatást kell nyújtani a díjszabásról, a nemzeti szabályozó hatóságok kellően figyelembe veszik a szolgáltatás jellegét, az alkalmazandó díjszabási feltételeket, valamint azt, hogy a szolgáltatást olyan szolgáltató kínálja-e, amely nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt. A 2000/31/EK irányelv (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) sérelme nélkül a vállalkozások – tagállami kérés esetén – a vonatkozó hatóságok által biztosított közérdekű információkat, többek között a leggyakoribb jogsértésekkel és azok jogkövetkezményeivel kapcsolatos információkat is kötelesek eljuttatni az előfizetőkhöz. Ezen információk terjesztése azonban nem róhat túlzott terheket a vállalkozásokra. A tagállamoknak ezt a terjesztést a vállalkozásoknak az előfizetőikkel való kommunikáció során rendszerint alkalmazott módon kell kérniük.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  8

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  24 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (24a) A tagállamoknak valamennyi felhasználói kérdés kezelésére egységes információs pontokat kell létrehozniuk. Ezeknek az információs pontoknak – amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok a fogyasztói szövetségekkel együtt irányíthatnának – arra is képeseknek kell lenniük, hogy jogi segítséget nyújtsanak az üzemeltetőkkel felmerülő jogviták esetén. Az információs pontokhoz való hozzáférésnek ingyenesnek kellene lennie, és a felhasználókat rendszeres tájékoztató kampányokkal kell tájékoztatni azok meglétéről.

  Módosítás  9

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  26 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (26) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a hozzáférés megakadályozásának vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek.

  (26) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a hozzáférés megakadályozásának vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében az üzemeltetők eljárásokat alkalmazhatnak az egy adott hálózati linken átmenő forgalom mérésére és alakítására melyek révén elkerülhető a link maximális telítése vagy túlterhelése, mely hálózati torlódásokat és rossz teljesítményt eredményezne. Ezek az eljárások megfelelőnek és ésszerűnek tekinthetők, míg bizonyíthatóan nem gátolják a versenyt és nem részesítik kedvezményes elbánásban a hálózatüzemeltetők vagy azok kereskedelmi partnerei szolgáltatásait és alkalmazásait más internetszolgáltatók szolgáltatásaival és alkalmazásaival szemben.A nemzeti szabályozó hatóságoknak tudniuk kell ellenőrizni, hogy ezek az eljárások nem korlátozzák a versenyt vagy nem eredményezik az információs társadalom fejlődésének akadályozását, és nem engednek meg semmilyen visszaélést. Mivel a következetlen korrekciós intézkedések jelentősen hátráltatják a belső piac megvalósítását, a Bizottságnak értékelnie kell a nemzeti szabályozó hatóságok által az egész Közösségre érvényes, esetleges szabályozási beavatkozás céljával megállapított követelményeket, és szükség esetén műszaki végrehajtási intézkedéseket kell elfogadnia az egész Közösségre kiterjedő egységes alkalmazás érdekében.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  10

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  27 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (27) A jövőbeli IP-hálózatokban – ahol a szolgáltatásnyújtás elválasztható lesz a hálózat használatától – a tagállamoknak meg kell határozniuk a legmegfelelőbb intézkedéseket annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok felhasználásával biztosított, nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatások rendelkezésre álljanak, továbbá katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetén a segélyhívó szolgáltatásokhoz megszakítás nélkül hozzá lehessen férni, figyelembe véve a különböző előfizetői csoportok prioritásait és a technikai korlátokat is.

  (27) A jövőbeli IP-hálózatokban – ahol a szolgáltatásnyújtás elválasztható lesz a hálózat szolgáltatásától – a tagállamoknak meg kell határozniuk a legmegfelelőbb intézkedéseket annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok felhasználásával biztosított, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások rendelkezésre álljanak, továbbá katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetén a segélyhívó szolgáltatásokhoz megszakítás nélkül hozzá lehessen férni.

  Módosítás 11

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  30 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (30) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 5. cikke alapján a tudakozószolgáltatásokat versenyképes piaci feltételek mellett kell nyújtani, és ez gyakran így is történik. A végfelhasználók (az előfizetőkhöz távbeszélő hívószámokat rendelő vállalkozások által birtokolt) adatainak az adatbázisokba való gyűjtésére vonatkozó intézkedéseknek meg kell felelniük a személyes adatok védelmére vonatkozó garanciáknak, beleértve a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkét is. Meg kell valósítani ezen adatoknak a nyilvánosan elérhető tudakozószolgálatok és távbeszélő névsorok szolgáltatása céljából történő, költség-orientált biztosítását annak érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesüljenek a versenyképes ajánlatok ésszerű és átlátható feltételeinek előnyeiből.

  (30) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 5. cikke alapján a tudakozószolgáltatásokat versenyképes piaci feltételek mellett kell nyújtani, és ez gyakran így is történik. A végfelhasználók adatainak (vonalas és mobil egyaránt) adatbázisokba való gyűjtését biztosító nagykereskedelmi intézkedéseknek meg kell felelniük a személyes adatok védelmére vonatkozó garanciáknak, beleértve a 2002/58/EK irányelv 12. cikkét (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv). Meg kell valósítani ezen adatok költség-orientált biztosítását a szolgáltatók felé, lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak, hogy átfogó, összesített információt nyújtó, központosított mechanizmust hozzanak létre a tudakozószolgálatok számára, ugyanakkor ésszerű és átlátható körülményekkel kell biztosítani a hálózati hozzáférést, annak érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesüljenek a verseny előnyeiből, a kiskereskedelmi szabályozás e szolgáltatások tekintetében való eltörlésének és a tudakozószolgáltatások ésszerű és átlátható feltételek melletti nyújtásának végső céljával.

  Módosítás  12

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  31 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (31) A végfelhasználóknak a segélyhívó szolgáltatásokat a nemzeti távbeszélő számozási tervekben szereplő számon vagy számokon, hanghívások kezdeményezésére képes bármely távbeszélő szolgáltatás felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a „112” hívószámra érkező hívásokat legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell kezelniük és megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az Európai Unióban utazó polgárok védelmének és biztonságának javítása érdekében fontos a „112”-vel kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy bármely tagállamban való utazásuk esetén a „112” egységes segélyhívószámként használható a Közösség egész területén, különösen a nemzetközi autóbusz- és vasútállomásokon, kikötőkben vagy repülőtereken, valamint távbeszélőnévsorokban, nyilvános távbeszélő állomásokban, az előfizetői és számlázási dokumentációkban nyújtott információkon keresztül. Ez elsősorban a tagállamok feladata, de a Bizottságnak is folytatnia kell a tagállami kezdeményezések támogatását és kiegészítését a „112” nagyobb tudatosítása, valamint a nyilvánosság „112”-vel kapcsolatos ismereteinek rendszeres értékelése érdekében. A hívó helymeghatározására vonatkozó információk nyújtásának kötelezettségét meg kell erősíteni az Európai Unió polgárai védelmének növelése érdekében. A vállalkozásoknak a sürgősségi szolgálatot ellátó hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik, függetlenül az alkalmazott technológiától.

  (31) A végfelhasználóknak a segélyhívó szolgáltatásokat a nemzeti távbeszélő számozási tervekben szereplő számon vagy számokon, hanghívások kezdeményezésére képes bármely távbeszélő szolgáltatás felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a „112” hívószámra érkező hívásokat legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell kezelniük és megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az Európai Unióban utazó polgárok védelmének és biztonságának javítása érdekében fontos a „112”-vel kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy bármely tagállamban való utazásuk esetén a „112” egységes segélyhívószámként használható a Közösség egész területén, különösen a nemzetközi autóbusz- és vasútállomásokon, kikötőkben vagy repülőtereken, valamint távbeszélőnévsorokban, nyilvános távbeszélő állomásokban, az előfizetői és számlázási dokumentációkban nyújtott információkon keresztül. Ez elsősorban a tagállamok feladata, de a Bizottságnak is folytatnia kell a tagállami kezdeményezések támogatását és kiegészítését a „112” nagyobb tudatosítása, valamint a nyilvánosság „112”-vel kapcsolatos ismereteinek rendszeres értékelése érdekében. A hívó helymeghatározására vonatkozó információk nyújtásának kötelezettségét meg kell erősíteni az Európai Unió polgárai védelmének növelése érdekében. A vállalkozásoknak a sürgősségi szolgálatot ellátó hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik, függetlenül az alkalmazott technológiától. Annak érdekében, hogy reagálni lehessen a többek között a helymeghatározásra vonatkozó információ egyre növekvő pontosságát eredményező technológiai fejlődésre, a Bizottságot műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni a „112” hívószám a Közösségben való hatékony működtetésének biztosítása érdekében, az Unió polgárainak szolgálatára.

  Módosítás  13

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  32 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (32) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a végfelhasználóknak a nemzeti távbeszélő számozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások az adott elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében műszakilag kivitelezhető gondossággal és megbízhatósággal biztosítsanak hozzáférést a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy a hálózatfüggetlen szolgáltatók nem gyakorolnak ellenőrzést a hálózatok felett, és nem tudják biztosítani, hogy az ő szolgáltatásaikon keresztül kezdeményezett segélyhívásokat a hagyományosan integrált szolgáltatóknál megszokott megbízhatósággal irányítsák, mivel olyan problémák miatt nem tudják a szolgáltatás elérhetőségét garantálni, melyek nem az ő ellenőrzésük alatt álló infrastruktúrákkal kapcsolatosak. Ha majd léteznek olyan nemzetközileg elismert előírások, melyek biztosítják a segélyhívó szolgáltatásokhoz való pontos és megbízható hívásirányítást és -csatlakoztatást, akkor más vállalatokhoz hasonló szinten a hálózatfüggetlen szolgáltatóknak is teljesíteniük kell a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeket.

  (32) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a végfelhasználóknak a nemzeti távbeszélő számozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások megbízható és pontos hozzáférést biztosítsanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz, figyelembe véve azt, hogy a mobilhálózatok által nem lefedett területeken esetleg nincsen hozzáférés. Előfordulhat, hogy a hálózatfüggetlen szolgáltatók nem gyakorolnak ellenőrzést a hálózatok felett, és nem tudják biztosítani, hogy az ő szolgáltatásaikon keresztül kezdeményezett segélyhívásokat a hagyományosan integrált szolgáltatóknál megszokott megbízhatósággal irányítsák, mivel olyan problémák miatt nem tudják a szolgáltatás elérhetőségét garantálni, melyek nem e szolgáltatók közvetlen ellenőrzése alatt álló infrastruktúrákkal kapcsolatosak. Ha majd léteznek olyan nemzetközileg elismert előírások, melyek biztosítják a segélyhívó szolgáltatásokhoz való pontos és megbízható hívásirányítást és -csatlakoztatást, akkor más vállalatokhoz hasonló szinten a hálózatfüggetlen szolgáltatóknak is teljesíteniük kell a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeket.

  Módosítás  14

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  33 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (33a) A „3883”-as nemzetközi kód (az európai telefonszámozási tartomány (ETNS)) fejlesztését jelenleg bizonyos fokú tájékozatlanság, túlzottan bürokratikus eljárási követelmények és ebből következően a kereslet hiánya akadályozza. Az ETNS fejlődésének elősegítése érdekében a Nemzetközi Távközlési Egyesület által »3883«-as nemzetközi kóddal ellátott tagállamoknak át kell ruházniuk az ennek irányításával, a számkiosztással és előmozdításával kapcsolatos felelősséget akár az Európai Távközlési Szabályozók Testületére (BERT), akár – az „.eu” felső szintű domain megvalósításának példáját követve – egy, a Bizottság által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás alapján kijelölt és a közösségi jog részét képező működési szabályokkal működő, különálló szervezetre.

  Módosítás  15

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  33 b preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (33b) A gyermekek eltűnésének bejelentéséhez kapcsolódó egyedi szempontokra, valamint e szolgáltatás jelenleg korlátozott elérésére tekintettel a tagállamoknak nemcsak fenn kell tartaniuk egy ilyen telefonszámot, de azt is biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek eltűnésének bejelentését célzó szolgáltatás az 116000-s számon rendelkezésre álljon a területükön.

  Módosítás  16

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  36 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (36) Az egységes piac azt is jelenti, hogy a végfelhasználók hozzá tudnak férni a más tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő valamennyi számhoz, és hozzáférnek a szolgáltatásokhoz a Közösségen belül nem földrajzi számok segítségével, beleértve többek között az ingyenes és az emelt díjas hívószámokat is. A végfelhasználóknak hozzá kell férniük az európai távbeszélőszámozási tartományból (ETNS) és az egyetemes nemzetközi ingyenes számok (UIFN) köréből származó számokhoz is. A számozási erőforrásokhoz és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való, határokon átnyúló hozzáférést csak objektíven indokolt esetekben szabad akadályozni, például a csalás vagy (pl. egyes emeltdíjas szolgáltatásokkal kapcsolatos) visszaélések elleni küzdelem érdekében, amikor a számot kizárólag belföldi hatályúként határozzák meg (pl. belföldi speciális szám), vagy ha az műszakilag vagy gazdaságilag nem kivitelezhető. A felhasználókat előre és egyértelműen, teljes körűen tájékoztatni kell az ingyenes számokra alkalmazható bármely díjról, mint például a szabványos nemzetközi hívókódokon keresztül hozzáférhető számok esetében alkalmazott, nemzetközi hívási díjakról.

  (36) Az egységes piac azt is jelenti, hogy a végfelhasználók hozzá tudnak férni a más tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő valamennyi számhoz, és hozzáférnek a szolgáltatásokhoz a Közösségen belül nem földrajzi számok segítségével, beleértve többek között az ingyenes és az emelt díjas hívószámokat is. A végfelhasználóknak hozzá kell férniük az európai távbeszélőszámozási tartományból (ETNS) és az egyetemes nemzetközi ingyenes számok (UIFN) köréből származó számokhoz is. A számozási erőforrásokhoz és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való, határokon átnyúló hozzáférést csak objektíven indokolt esetekben szabad akadályozni, például a csalás vagy (pl. egyes emeltdíjas szolgáltatásokkal kapcsolatos) visszaélések elleni küzdelem érdekében, amikor a számot kizárólag belföldi hatályúként határozzák meg (pl. belföldi speciális szám), vagy ha az műszakilag vagy gazdaságilag nem kivitelezhető. A felhasználókat előre és egyértelműen, teljes körűen tájékoztatni kell az ingyenes számokra alkalmazható bármely díjról, mint például a szabványos nemzetközi hívókódokon keresztül hozzáférhető számok esetében alkalmazott, nemzetközi hívási díjakról. Annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók a Közösségben ténylegesen hozzáférjenek a számokhoz és szolgáltatásokhoz, a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadásához szükséges jogkörrel kell rendelkeznie. A végfelhasználóknak képeseknek kell lenniük arra is, hogy más végfelhasználóhoz kapcsolódjanak (különösen az internetprotokoll-számokon (IP) keresztül) annak érdekében, hogy adatokat cseréljenek, függetlenül az általuk választott üzemeltetőtől.

  Módosítás  17

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  37 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (37) A versenykörnyezet nyújtotta előnyök teljes mértékű kihasználása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak és szolgáltatót válthassanak, amikor ez az érdekük. Alapvető annak biztosítása, hogy ennek során nem ütköznek jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályokba – beleértve a szerződéses feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem zárja ki az ésszerű szerződéses minimumidőszakok előírását a fogyasztói szerződésekben. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny megkönnyítése érdekében. A számhordozhatóságot minimális határidőn belül kell megvalósítani. A számhordozás technikai része semmilyen esetben sem haladhatja meg az egy napot. A nemzeti szabályozó hatóságok kialakíthatják a számhordozás globális folyamatát, figyelembe véve a szerződésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és a technológiai megvalósíthatóságot, valamint adott esetben azon megfelelő intézkedéseket, amelyek biztosítják a fogyasztók védelmét az átállási folyamat során. Ez a védelem tartalmazhatja a számhordozhatósággal való visszaélés korlátozását és/vagy a gyors korrekciós intézkedések meghatározását.

  (37) A versenykörnyezet nyújtotta előnyök teljes mértékű kihasználása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak és szolgáltatót válthassanak, amikor ez az érdekük. Alapvető annak biztosítása, hogy ennek során nem ütköznek jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályokba – beleértve a szerződéses feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem zárja ki az ésszerű szerződéses minimumidőszakok előírását a fogyasztói szerződésekben. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny megkönnyítése érdekében, és azt minimális határidőn belül kell megvalósítani, úgy, hogy a szám az új vállalatnál a fogyasztó által egy napon belül használható legyen. A nemzeti szabályozó hatóságok kialakíthatják a számhordozás globális folyamatát, figyelembe véve a szerződésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és a technológiai fejlődést a szolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében. A tapasztalat néhány tagállamban azt mutatja, hogy a fogyasztókat hozzájárulásuk nélkül váltásra kényszerítenek. Míg e kérdéssel elsősorban a bűnüldöző hatóságoknak kellene foglalkozniuk, a tagállamok számára biztosítani kell a jogot, hogy a szolgáltatóváltás tekintetében arányos minimális intézkedéseket írhassanak elő, ezáltal a lehető legkisebbre csökkentve a kockázatokat, és biztosítva a fogyasztók védelmét – ideértve megfelelő szankciókat – az átállási folyamat során, de megtartva az eljárás előnyeit a fogyasztó számára.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  18

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  39 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (39) A fogyasztókkal folytatott konzultációkkal és a polgárok érdekeinek megfelelő kezelésével kapcsolatos meglévő hiányosságok kiküszöbölése érdekében a tagállamoknak megfelelő konzultációs mechanizmust kell életbe léptetniük. Ez a mechanizmus olyan testület formáját ölthetné, amely – a nemzeti szabályozó hatóságtól, valamint a szolgáltatóktól függetlenül – kutatást végezne a fogyasztással kapcsolatos olyan kérdésekről, mint például a fogyasztói magatartás és a szolgáltatóváltási mechanizmusok, továbbá átlátható módon működne és hozzájárulna az érintettek konzultációja terén már meglévő mechanizmusokhoz. Ezen kívül létre lehetne hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a jogszerű tartalom előmozdításához kapcsolódó kérdésekben való megfelelő együttműködést. Egy ilyen mechanizmus alapján elfogadott bármilyen együttműködési eljárás sem teheti azonban lehetővé az internethasználat rendszeres felügyeletét.

  (39) A fogyasztókkal folytatott konzultációkkal és a polgárok érdekeinek megfelelő kezelésével kapcsolatos meglévő hiányosságok kiküszöbölése érdekében a tagállamoknak megfelelő konzultációs mechanizmust kell életbe léptetniük. Ez a mechanizmus olyan testület formáját ölthetné, amely – a nemzeti szabályozó hatóságtól, valamint a szolgáltatóktól függetlenül – kutatást végezne a fogyasztással kapcsolatos olyan kérdésekről, mint például a fogyasztói magatartás és a szolgáltatóváltási mechanizmusok, továbbá átlátható módon működne és hozzájárulna az érintettek konzultációja terén már meglévő mechanizmusokhoz. Ezen kívül létre lehetne hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a jogszerű tartalom előmozdításához kapcsolódó kérdésekben való megfelelő együttműködést. Egy ilyen mechanizmus alapján elfogadott bármilyen együttműködési eljárás sem teheti azonban lehetővé az internethasználat rendszeres felügyeletét. Azokra az esetekre, amikor meg kell könnyíteni a fogyatékkal élő felhasználók számára az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és a végberendezésekhez való hozzáférést és azok használatát – az 1999/5/EK irányelv és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozó követelmények sérelme nélkül – a Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni.

  Módosítás  19

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  39 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (39a) A bíróságon kívüli vitarendezésre irányuló eljárásokat meg kell erősíteni annak biztosításával, hogy független vitarendező testületeket alkalmaznak, valamint hogy az eljárások megfelelnek legalább a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlásban megállapított minimumelveknek. A tagállamok e célból alkalmazhatják a már meglévő vitarendező testületeket – feltéve, hogy e testületek megfelelnek az alkalmazandó követelményeknek –, illetve létrehozhatnak új testületeket. Továbbá a bíróságon kívüli eljárások esetén a tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy ezek átláthatók és részrehajlástól mentesek legyenek, különös tekintettel a 98/257/EK bizottsági ajánlásra, az eljárások hatékonysága, méltányossága és jogszerűsége védelme érdekében.

   

  ___________

  HL L 115., 1998.4.17., 31.o.

  Módosítás  20

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  39 b preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (39b) A 2002/58/EK irányelv a nemzeti jogok rendelkezéseinek harmonizálásáról rendelkezik, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, és különösen a magánélethez való jogot és a titkossághoz való jogot, valamint hogy biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlési berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását. Amennyiben az 1999/5/EK irányelv vagy a 87/95/EGK tanácsi határozat értelmében intézkedések elfogadására kerül sor a végberendezéseknek a személyes adatok és a magánélet védelmét biztosító kialakítását illetően, ezeknek az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a technológiai semlegesség elvét.

  Módosítás  21

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  39 c preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (39c) Az adatfeldolgozás biztonságával kapcsolatos végrehajtási intézkedések elfogadásába a Bizottság az összes releváns európai hatóságot és szervezetet (ENISA, európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport), valamint az összes érintettet bevonja elsősorban annak érdekében, hogy tájékozódhasson a 2002/58/EK irányelv végrehajtásának javítására alkalmas, rendelkezésre álló legjobb műszaki és gazdasági módszerekről.

  Módosítás  22

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  39 d preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (39d) Az IP-címek felhasználásában bekövetkező változásokat szigorúan figyelemmel kell kísérni, figyelembe véve többek között a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoport által végzett munka következtetéseit, és adott esetben javaslatait.”

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  23

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  43 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (43) Az elektronikus hírközlési rendszerekre és szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás céljaival, az arányosság és a szubszidiaritás elvével összhangban, a jogbiztonság, valamint az európai vállalkozások és nemzeti szabályozó hatóságok hatékonyságának garantálása érdekében ezen irányelv a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra összpontosít, és nem alkalmazandó a zárt felhasználói csoportokra és vállalati hálózatokra.

  (43) Az elektronikus hírközlési rendszerekre és szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás céljaival, az arányosság és a szubszidiaritás elvével összhangban, a jogbiztonság, valamint az európai vállalkozások és nemzeti szabályozó hatóságok hatékonyságának garantálása érdekében ezen irányelv az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra összpontosít, azaz rendszerint ellenszolgáltatás fejében biztosított, és teljes egészében vagy nagyrészt jelek elektromos hírközlési hálózaton keresztül történő továbbítását tartalmazó szolgáltatásokra, amennyiben ezek a szolgáltatások nyilvánosan elérhetőek, és ezért és nem alkalmazandó az olyan, azonosítható egyének korlátozott csoportjai számára biztosított szolgáltatásokra, mint a zárt felhasználói csoportok és vállalati hálózatok.

  Módosítás  24

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  45 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (45) Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójának megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell tennie szolgáltatásai biztonságának garantálása érdekében. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül ezen intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy személyes adatokhoz kizárólag felhatalmazással rendelkező személyzet férhessen hozzá törvényesen engedélyezett célokból, valamint hogy a tárolt vagy továbbított személyes adatok, továbbá a hálózat és a szolgáltatások védelemmel rendelkezzenek. Ezenkívül a személyes adatok feldolgozására vonatkozó biztonsági politikát kell kialakítani a rendszer sebezhető pontjainak meghatározása érdekében, továbbá rendszeres megfigyelést kell folytatni, valamint megelőző, korrekciós és kárenyhítő intézkedéseket kell hozni.

  (45) Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtójának megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell tennie szolgáltatásai biztonságának garantálása érdekében. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül ezen intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy személyes adatokhoz kizárólag felhatalmazással rendelkező személyzet férhessen hozzá törvényesen engedélyezett célokból, valamint hogy a tárolt vagy továbbított személyes adatok, továbbá a hálózat és a szolgáltatások védelemmel rendelkezzenek. Ezenkívül a személyes adatok feldolgozására vonatkozó és a szolgáltató feladatainak megfelelő biztonsági politikát kell kialakítani a rendszer sebezhető pontjainak meghatározása érdekében, továbbá rendszeres megfigyelést kell folytatni, valamint megelőző, korrekciós és kárenyhítő intézkedéseket kell hozni.

  Módosítás  25

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  45 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (45a) Az illetékes nemzeti hatóságoknak támogatniuk kell az Unió polgárainak érdekeit, többek között azzal, hogy hozzájárulnak a személyes adatok és a magánélet magas szintű védelmének biztosításához. E célból rendelkezniük kell a feladataik elvégzéséhez szükséges eszközökkel, beleértve az egyének személyes adatainak veszélyeztetéséhez vezető valós biztonsági eseményekre vonatkozó átfogó és megbízható adatokat is. Az illetékes nemzeti hatóságoknak ellenőrizniük kell a meghozott intézkedéseket, és terjeszteniük kell a legjobb gyakorlatot a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói között. A szolgáltatóknak ezért frissített és teljes nyilvántartást kell vezetniük a személyes adatok megsértésének valamennyi esetéről annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok további elemzéseket és értékeléseket végezhessenek, illetve tájékoztatniuk kell a hatóságokat valamennyi ilyen eseményről.

  Módosítás  26

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  47 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (47) A biztonság egyéni előfizetők személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a személyazonossággal való visszaélést is beleértve. Ezért a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtója a biztonság megsértéséről való értesülését követően haladéktalanul felméri az ahhoz kapcsolódó kockázatokat, például a biztonság megsértésével érintett adatok típusának (beleértve érzékenységüket, az adatkontextust, és a meglévő biztonsági intézkedéseket), a megsértés okának és időtartamának, az érintett előfizetők számának, valamint az előfizetőket a biztonság megsértéséből eredően esetlegesen érő károknak (például személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, üzleti vagy foglalkoztatási lehetőségek elvesztése, fizikai kár) a megállapítása révén. A magánéletükre esetleg súlyos veszélyt (például személyazonossággal való visszaélés, fizikai kár, durva sértés vagy hírnévrontás) jelentő biztonsági események által érintett előfizetőket haladéktalanul értesíteni kell annak érdekében, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak szóló ajánlásokat. A biztonság megsértéséről az előfizetőket nem kell értesíteni, amennyiben a szolgáltató az illetékes hatóság előtt bizonyította, hogy megtette a megfelelő technológiai védelmi intézkedéseket, és azokat a biztonság megsértésében érintett adatokra is alkalmazta. Az ilyen technológiai védelmi intézkedések az adatokat az azokhoz való hozzáférésre engedéllyel nem rendelkező személyek számára értelmezhetetlenné kell tegyék.

  (47) A személyes adatok megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat az érintett előfizető vagy személy számára. Ezért a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtója amint tudomást szerez a biztonság megsértéséről, felméri az abból eredő esetleges károkat, pl. személyazonossággal való visszaélés, csalás, pénzügyi veszteség, üzleti vagy foglalkoztatási lehetőségek elvesztése, fizikai kár, durva sértés vagy hírnévrontás, e-mailekhez vagy egyéb kommunikációhoz való hozzáférés). A felmérést kellő gondossággal, haladéktalanul végre kell hajtani, és annak során abból kell kiindulni, hogy minden azonosított káros hatás hamarosan bekövetkezik. Az előfizetők vagy egyének arról való tájékoztatása érdekében, hogy személyes adataikat megsértették, és ez valószínűleg káros hatással jár majd rájuk nézve, az indokolatlan késedelem nélküli tájékoztatás követelményét úgy kell érteni, hogy tájékoztatásuknak oly módon kell eleget tenni, hogy elég idejük legyen a szükséges óvintézkedések megtételére. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak vagy egyéneknek szóló, a biztonság megsértéséből eredő valószínű káros hatások megelőzését vagy minimálisra csökkentését célzó ajánlásokat. A megsértésről az előfizetőket nem kell értesíteni, amennyiben a szolgáltató az illetékes hatóság előtt bizonyította, hogy megtette a megfelelő technológiai védelmi intézkedéseket, az adatokat az azokhoz való hozzáférésre engedéllyel nem rendelkező személyek számára értelmezhetetlenné tette, és azokat a megsértésben érintett adatokra is alkalmazta.

  Módosítás  27

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  50 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (50) Rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság a magánélet védelmének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok felhasználásával továbbított vagy feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű biztonságának a megvalósítását szolgáló eszközökre vonatkozó ajánlásokat fogadjon el.

  (50) Végrehajtási intézkedések elfogadásáról kell rendelkezni közös követelménykészlet megállapítása céljából, hogy megvalósuljon a magánélet védelmének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok felhasználásával továbbított vagy feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű biztonsága.

  Módosítás  28

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  51 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (51) A személyes adatok megsértéséről szóló értesítés formájára és az arra alkalmazandó eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a jogsértés körülményeire, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással vagy más olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan korlátozzák a személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti feltárás szükségtelenül veszélyeztethetné a jogsértés körülményeinek kivizsgálását.

  (51) A személyes adatok megsértéséről szóló értesítés formájára és az arra alkalmazandó eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a jogsértés körülményeire, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat védték-e vagy sem olyan, megfelelő technikai védelmi intézkedésekkel, amelyek hatékonyan korlátozzák a személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti feltárás szükségtelenül veszélyeztethetné a jogsértés körülményeinek kivizsgálását.

  Módosítás  29

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  51 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (51a) A Bizottságot fel kell hatalmazni a feldolgozás biztonságára vonatkozó intézkedések meghozatalára. Ilyen intézkedések elfogadása esetén a Bizottságnak az összes releváns európai hatósággal és szervezettel – pl. az ENISA-val, az európai adatvédelmi biztossal és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal –, valamint az összes érdekelt féllel konzultálnia kell elsősorban annak érdekében, hogy tájékozódhasson a 2002/58/EK irányelv végrehajtásának javítására alkalmas, rendelkezésre álló legjobb műszaki és gazdasági módszerekről. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  Módosítás  30

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  52 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (52) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, vagy USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e. A tagállamoknak ösztönözniük kell a végfelhasználókat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket végberendezéseik vírusokkal és kémszoftverekkel szembeni védelme érdekében.

  (52) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve, akárcsak a vírusok. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat vagy vírusokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, vagy USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a végfelhasználókat a rendelkezésre álló óvintézkedésekről, és ösztönözniük kell őket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket végberendezéseik vírusokkal és kémszoftverekkel szembeni védelme érdekében.

  Módosítás  31

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  52 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (52a) Az előfizetők magánélethez való jogát közvetlen üzletszerzési célú, kéretlen információkkal sértő elektronikus levelezés elleni védelem kiterjed az SMS, MMS-üzenetküldésre és más, hasonló alkalmazásokra is.

  Módosítás  32

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  57 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (57) A 22/2002/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

  (57) A 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) és a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

  Módosítás  33

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  57 a preambulumbekezdés (új)

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (57a) Amennyiben új jogi alap áll rendelkezésre, a Bizottságnak be kell mutatnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy ezen az új jogi alapon nyugvó új jogalkotási javaslatot a magánélet és az adatbiztonság kérdéséről az elektronikus kommunikáció terén.

  Módosítás  34

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  58 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (58) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy a mellékleteket a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz igazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  (58) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a „112”-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás rendes határidőn belül történő elvégzése bizonyos kivételes esetekben akadályozhatja a végrehajtási intézkedések kellő időben történő elfogadását, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell cselekednie az említett intézkedések időben történő elfogadásának biztosítása érdekében.

  Módosítás  35

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  60 preambulumbekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (60) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az 2002/22/EK (egyetemes szolgáltatási irányelv) és a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), valamint az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

  (60) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamok – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az 2002/22/EK (egyetemes szolgáltatási irányelv) és a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), valamint az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

  Módosítás  36

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  2002/22/EK irányelv

  1 cikk – 3 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (3) Ezen irányelvnek a végfelhasználói jogokra vonatkozó rendelkezéseit a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok, különösen a 93/13/EGK irányelv és a 97/7/EK irányelv, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

  (3) Ezen irányelv rendelkezéseit a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok különösen a 93/13/EGK irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 2005/29/EK irányelv –, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

  Módosítás  37

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont – b pont

  2002/22/EK irányelv

  2 cikk – c pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  c) „nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatás”: a nemzeti, illetve nemzetközi távbeszélő számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével, közvetlenül vagy közvetve, belföldi vagy belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása céljából a nagyközönség rendelkezésére álló szolgáltatás;

  c) „nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatás”: a nemzeti, illetve nemzetközi távbeszélő számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok segítségével, közvetlenül vagy közvetve, belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezése és/vagy fogadása céljából a nagyközönség rendelkezésére álló szolgáltatás, valamint a kifejezetten a szöveges vagy szimultán kommunikációs szolgáltatásokat használó, fogyatékkal élő felhasználók részére szánt, más kommunikációs eszközök;

  Módosítás  38

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 a pont (új)

  2002/22/EK irányelv

  6 cikk – cím és 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  4a) A cím és a 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „Nyilvános telefonállomások és más beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való hozzáférési pontok”

   

   

   

  1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a vállalkozások számára kötelezettségeket állapíthassanak meg annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók olyan ésszerű igényeinek kielégítésére, amelyek a földrajzi lefedettségre, a telefonok vagy más beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való hozzáférési pontok számára, [...] a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférhetőségére és a szolgáltatások minőségére vonatkoznak, nyilvános telefonállomások vagy más beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre.”

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  39

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2002/22/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1) A tagállamok – kivéve, ha a IV. fejezetben előírt követelmények alapján ezzel egyenértékű eredmény érhető el – egyedi intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikkben meghatározott szolgáltatások hozzáférhetőségét és megfizethetőségét a fogyatékkal élő végfelhasználók számára oly módon, hogy az a többi végfelhasználó számára biztosítotthoz hasonló legyen. A tagállamok kötelezhetik a nemzeti szabályozó hatóságokat az általános igény és a sajátos követelmények, többek között annak felmérésére, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználókat szolgáló ezen egyedi intézkedésekre milyen mértékben és milyen formában van szükség.

  (1) A tagállamok – kivéve, ha a IV. fejezetben előírt követelmények alapján ezzel egyenértékű eredmény érhető el – egyedi intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikkben meghatározott szolgáltatások hozzáférhetőségét és megfizethetőségét a fogyatékkal élő végfelhasználók számára oly módon, hogy az megegyezzen a többi végfelhasználó számára biztosított szinttel. A tagállamok kötelezhetik a nemzeti szabályozó hatóságokat az általános igény és a sajátos követelmények, többek között annak felmérésére, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználókat szolgáló ezen egyedi intézkedésekre milyen mértékben és milyen formában van szükség.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  40

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2002/22/EK irányelv

  7 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (2a) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések meghozatala során a tagállamok ösztönzik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17., 18. és 19. cikkével összhangban közzétett megfelelő szabványok és előírások betartását.

  Módosítás  41

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/22/EK irányelv

  20 cikk

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen csatlakozást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető formában meg kell határoznia legalább a következőket:

  1. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen csatlakozást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető formában meg kell határoznia legalább a következőket:

  a)a szolgáltató neve és címe;

  a)a vállalkozás megnevezése és címe,

  b)a nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az alábbiakra:

  b)a nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az alábbiakra:

   

  – biztosított-e a segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és/vagy korlátozzák-e a segélyhívó szolgáltatások 26. cikk alapján történő biztosítását,

  tájékoztatás a szolgáltató forgalomirányítási politikájáról;

  tájékoztatás a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférésre és/vagy azok használatára vonatkozó, bármely más korlátozással kapcsolatos feltételről, amennyiben a közösségi jognak megfelelően ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik,

  a kínált szolgáltatások minimális minőségi szintje, nevezetesen az első bekapcsolás időpontja, valamint adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paraméterek;

  a kínált szolgáltatások minimális minőségi szintje, nevezetesen az első bekapcsolás időpontja, valamint adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paraméterek;

   

  – a vállalkozás által az egy hálózati linken átmenő forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely eljárásra, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy ezek az eljárások milyen hatással lehetnek a szolgáltatás minőségére;

  – a kínált karbantartási szolgáltatások és ügyfélszolgálat fajtái, valamint e szolgáltatások elérésének különböző módjai;

  – a kínált karbantartási szolgáltatások és ügyfélszolgálat fajtái, valamint e szolgáltatások elérésének különböző módjai;

  – a szolgáltató által biztosított végberendezések használatára vonatkozóan megszabott bármely szolgáltatói korlátozás;

  – a szolgáltató által biztosított végberendezések használatára vonatkozóan megszabott bármely szolgáltatói korlátozás;

  c)a 25. cikk szerinti kötelezettség fennállása esetén az előfizető arra vonatkozó választási lehetősége, hogy személyes adatait közzé kívánja-e tenni távbeszélő névsorban, valamint az érintett adatok;

  c)a 25. cikk szerinti kötelezettség fennállása esetén az előfizető arra vonatkozó választási lehetősége, hogy személyes adatait közzé kívánja-e tenni távbeszélő névsorban, valamint az érintett adatok;

  d)az árak és a díjszabás részletei, hogy miként szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, továbbá a kínált fizetési módok és a költségekben a különböző fizetési módokból adódóan tapasztalható eltérések;

  d)az árak és a díjszabás részletei, hogy miként szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, továbbá a kínált fizetési módok és a költségekben a különböző fizetési módokból adódóan tapasztalható eltérések;

  e)a szerződés időtartama, valamint a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételei, az alábbiakat is beleértve:

  e)a szerződés időtartama, valamint a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételei, az alábbiakat is beleértve:

  – a kedvezményes ajánlatokhoz kapcsolódó szerződések minimális időtartamára vonatkozó feltételek;

  – a kedvezményes feltételek igénybe vételének minimális időtartamára vonatkozó esetleges követelmények;

  – a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak;

  – a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak;

  – a szerződés megszüntetésekor esedékes díjak, a végberendezéssel kapcsolatos költségfelszámítást is beleértve;

  – a szerződés megszüntetésekor esedékes díjak, a végberendezéssel kapcsolatos költségfelszámítást is beleértve;

  f)a szerződéses szolgáltatásminőségi szintek el nem érése esetén alkalmazandó esetleges kompenzáció és visszatérítési lehetőségek;

  f)a szerződéses szolgáltatásminőségi szintek el nem érése esetén alkalmazandó esetleges kompenzáció és visszatérítési lehetőségek;

  g)a jogviták rendezésére vonatkozó, 34. cikk szerinti eljárások kezdeményezésének módja;

  g)a jogviták rendezésére vonatkozó, 34. cikk szerinti eljárások kezdeményezésének módja;

  h)azon intézkedések típusai, amelyeket a vállalkozás a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet.

  h)azon intézkedések típusai, amelyeket a nyilvános hírközlési hálózathoz történő csatlakozást szolgáltató és/vagy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet, illetve a biztonságot és az integritást befolyásoló események bekövetkeztekor alkalmazandó kompenzáció módját.

  A tagállamok továbbá megkövetelhetik, hogy a szerződés tartalmazza az illetékes hatóságok által a 21. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan e célból biztosítható tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.

  A tagállamok továbbá megkövetelhetik, hogy a szerződés tartalmazza az illetékes hatóságok által a 21. cikk (4) bekezdésében említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan e célból biztosítható tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.

  2. A tagállamok biztosítják, hogy a hangalapú kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és előfizetők között létrejött szerződések esetén az előfizetők egyértelmű tájékoztatást kapjanak arról, hogy a szolgáltatás biztosít-e hozzáférést a segélyhívó szolgáltatásokhoz, valamint szolgáltat-e információt a hívó helyére vonatkozóan. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók biztosítják, hogy a fogyasztók a szerződés megkötését megelőzően, valamint minden olyan esetben, amikor a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésben változás áll be, egyértelmű tájékoztatást kapjanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés bármilyen korlátozásáról.

   

  3. A tagállamok biztosítják, hogy az előfizetőknek joguk legyen hátrányos következmények nélkül felmondani a szerződéseiket az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat működtető vállalkozások által kínált szerződési feltételek módosításairól szóló értesítés nyomán. Az előfizetőket bármely ilyen módosítás előtt legalább egy hónappal megfelelően értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy joguk van az ilyen szerződést hátrányos következmény nélkül felmondani, ha nem fogadják el az új feltételeket. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok határozhassák meg ezen értesítések formátumát.

  2. A tagállamok biztosítják, hogy az előfizetőknek joguk legyen hátrányos következmények nélkül felmondani a szerződéseiket az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat működtető vállalkozások által kínált szerződési feltételek módosításairól szóló értesítés nyomán. Az előfizetőket bármely ilyen módosítás előtt legalább egy hónappal megfelelően értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy joguk van az ilyen szerződést hátrányos következmény nélkül felmondani, ha nem fogadják el az új feltételeket. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok határozhassák meg ezen értesítések formátumát.

  (Megegyezéses módosítás. A 20. cikk teljes egészében, a nem módosított részekkel együtt beillesztésre került.)

  Módosítás  42

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/22/EK irányelv

  21 cikk

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  1. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhessék az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy a II. mellékletnek megfelelően átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók és a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásról, valamint általános feltételekről. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket határozhatnak meg az információk közzétételi módjára vonatkozóan, hogy az információk a fogyasztók érdekében átláthatóak, összehasonlíthatóak, világosak és könnyen hozzáférhetőek legyenek.

  1. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhessék a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy a II. mellékletnek megfelelően átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók és a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásról, a szerződés megszűnésekor esedékes díjakról, valamint tájékoztatást az általános szerződési feltételekről. Ezeket az információkat érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket is szabhatnak az ilyen információ közzétételének módja tekintetében.

  2. A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik az összehasonlítható információk biztosítását annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a végfelhasználók és a fogyasztók számára az alternatív használati módok például interaktív útmutatók vagy hasonló technikák segítségével történő független költségértékelését. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésre bocsáthassanak ilyen útmutatókat vagy technikákat, különösen akkor, ha a piac nem kínál ilyeneket térítésmentesen vagy méltányos áron. Harmadik feleknek jogukban áll, hogy az említett útmutatók vagy technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat díjmentesen felhasználják.

  2. A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik az összehasonlítható információk biztosítását annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a végfelhasználók és a fogyasztók számára az alternatív használati módok például interaktív útmutatók vagy hasonló technikák segítségével történő független költségértékelését. Amennyiben ilyen eszközök ingyen vagy méltányos áron nem állnak rendelkezésre a piacon, a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok maguk vagy harmadik féltől való beszerzés révén ilyen útmutatókat vagy hasonló technikákat rendelkezésre tudnak bocsátani. Harmadik feleknek jogukban áll, hogy az ilyen interaktív útmutatók vagy technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat díjmentesen felhasználják.

   

   

  3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok képesek legyenek többek között arra kötelezni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat, hogy:

  3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok képesek legyenek többek között arra kötelezni a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat vállalkozásokat, hogy:

  a) az előfizetők számára tájékoztatást nyújtsanak az azon számokra vagy szolgáltatásokra alkalmazandó díjakról, amelyekre egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra közvetlenül a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;

  a) az előfizetők számára tájékoztatást nyújtsanak az azon számokra vagy szolgáltatásokra alkalmazandó díjakról, amelyekre egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra közvetlenül a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;

   

  aa) rendszeresen tájékoztassák az előfizetőket az előfizetett szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeiről a segélyhívó szolgáltatások vagy a hívó helyére vonatkozó információk vonatkozásában;

  b) az előfizetőket tájékoztassák a szolgáltató forgalomkezelési politikájának bárminemű változásáról;

  b) az előfizetőket tájékoztassák a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférésre és/vagy azok használatára vonatkozó, bármely más korlátozással kapcsolatos feltétel megváltozásáról, amennyiben a közösségi jognak megfelelően ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik,

   

  ba) tájékoztassanak a szolgáltató által az egy hálózati linken átmenő forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely eljárásról, valamint arról, hogy ezek az eljárások milyen hatással lehetnek a szolgáltatás minőségére;

  c) tájékoztassák az előfizetőket azon jogukról, miszerint ők dönthetnek arról, hogy személyes adataik bekerüljenek-e telefonkönyvbe vagy sem, valamint az érintett adatok jellegéről, a 2002/58/EK irányelv 12. cikkének megfelelően; valamint

  c) tájékoztassák az előfizetőket azon jogukról, miszerint ők dönthetnek arról, hogy személyes adataik bekerüljenek-e telefonkönyvbe vagy sem, valamint az érintett adatok jellegéről, a 2002/58/EK irányelv 12. cikkének megfelelően; valamint

  d) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékkal élő előfizetőket a számukra kifejlesztett termékekről és szolgáltatásokról.

  d) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékkal élő előfizetőket a számukra kifejlesztett termékekről és szolgáltatásokról.

  A nemzeti szabályozó hatóságok a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözhetik az ön- vagy társszabályozó intézkedések alkalmazását, amennyiben ezt célszerűnek ítélik.

  A nemzeti szabályozó hatóságok a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözhetik az ön- vagy társszabályozó intézkedések alkalmazását, amennyiben ezt célszerűnek ítélik.

  4. A tagállamok megkövetelhetik, hogy a (3) bekezdésben említett vállalkozások – adott esetben – közérdekű tájékoztatást juttassanak el térítésmentesen meglévő és új előfizetőikhez. Ilyen esetben az említett tájékoztatást a megfelelő hatóságok biztosítják szabványosított formátumban, és az – többek között – a következő kérdésekre terjed ki:

  4. A tagállamok megkövetelhetik, hogy a (3) bekezdésben említett vállalkozások – adott esetben – térítésmentesen és a vállalkozások által az előfizetőikkel való kommunikáció céljából rendszerint alkalmazott módon közérdekű tájékoztatást juttassanak el meglévő és új előfizetőikhez. Ilyen esetben az említett tájékoztatást a megfelelő hatóságok biztosítják szabványosított formátumban, és az – többek között – a következő kérdésekre terjed ki:

  a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások leggyakoribb alkalmazása jogellenes tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából, különösen ha ez sértheti mások jogait és szabadságjogait, ideértve a szerzői jog és a kapcsolódó jogok megsértését, valamint e tettek jogi következményeit; valamint

  a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások leggyakoribb alkalmazása jogellenes tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából, különösen ha ez sértheti mások jogait és szabadságjogait, ideértve a szerzői jog és a kapcsolódó jogok megsértését, valamint e tettek jogi következményeit; valamint

  b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközök.

  b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközök.

  (Megegyezéses módosítás. A 21. cikk teljes egészében, a nem módosított részekkel együtt beillesztésre került.)

  Módosítás  43

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/22/EK irányelv

  22 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1)A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekelt felek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével kapcsolatban, valamint a fogyatékkal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók részére. Az információt – annak közzétételét megelőzően – kérésre be kell nyújtani a nemzeti szabályozó hatósághoz.

  (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekelt felek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével kapcsolatban, valamint a fogyatékkal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók részére. Az információt – annak közzétételét megelőzően – kérésre be kell nyújtani a nemzeti szabályozó hatósághoz.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  44

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/22/EK irányelv

  22 cikk – 2 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (2) A nemzeti szabályozó hatóság meghatározhatja többek között a mérendő szolgáltatásminőségi paramétereket, valamint a közzéteendő információ tartalmát, formáját és közzétételének módját – ideértve az esetleges minőségtanúsítási mechanizmusokat is – annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók átfogó, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát információhoz juthassanak hozzá. Szükség szerint a III. mellékletben megadott paraméterek, meghatározások és mérési módszerek alkalmazhatók.

  (2) A nemzeti szabályozó hatóság meghatározhatja többek között a mérendő szolgáltatásminőségi paramétereket, valamint a közzéteendő információ tartalmát, formáját és közzétételének módját, beleértve a lehetséges minőségtanúsítási mechanizmusokat, annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók, ideértve a fogyatékkal élőket is, átfogó, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát információhoz juthassanak hozzá. Szükség szerint a III. mellékletben megadott paraméterek, meghatározások és mérési módszerek alkalmazhatók.

  Módosítás  45

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/22/EK irányelv

  22 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  A Bizottság e követelmények vizsgálatát, valamint az Európai Távközlési Szabályozók Testületével (BERT) folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, ha úgy véli, hogy a követelmények akadályt képezhetnek a belső piacon. Azokat az intézkedéseket, amelyek célja az irányelv nem alapvető elemeinek az irányelv kiegészítésével történő módosítása, a 37. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás útján kell elfogadni.

  Módosítás  46

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2002/22/EK irányelv

  23 a cikk - cím

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  Hasonló színvonalú hozzáférés és választék biztosítása a fogyatékkal élő végfelhasználók részére

  Egyenértékű hozzáférés és választék biztosítása a fogyatékkal élő végfelhasználók részére

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  47

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2002/22/EK irányelv

  23 a cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  a) hasonló színvonalú elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá, mint a végfelhasználók többsége, valamint

  a) a végfelhasználók többsége számára elérhető szolgáltatásokkal egyenértékű elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá; valamint

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  48

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  1 cikk – 15 pont

  2002/22/EK irányelv

  25 cikk

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  15) A 25. cikk helyébe a következőképpen módosul:

  15) A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

  „25. cikk

  Távbeszélő tudakozószolgálatok”;

  Távbeszélő tudakozószolgálatok

  b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  "(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatások előfizetői jogosultak legyenek az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, nyilvánosan elérhető távbeszélő névsorban szerepelni, és e cikk (2) bekezdésével összhangban elérhetővé teszik adataikat a tudakozószolgálatok és/vagy távbeszélő névsor szolgáltatói részére.”;

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatások előfizetői jogosultak legyenek az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, nyilvánosan elérhető távbeszélő névsorban szerepelni, és e cikk (2) bekezdésével összhangban elérhetővé teszik adataikat a tudakozószolgálatok és/vagy távbeszélő névsor szolgáltatói részére.

   

  (2) A tagállamok biztosítják, hogy minden, az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő vállalkozás teljesítsen minden olyan ésszerű kérést, amely a nyilvánosan elérhető tudakozószolgálatok és telefonkönyvek szolgáltatása céljából a megfelelő információk egyeztetett formában történő, tisztességes, tárgyilagos, költségalapú és megkülönböztetéstől mentes rendelkezésre bocsátására irányul.

  c) a (3), (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  "(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatásokat igénybe vevő minden végfelhasználó hozzáférhessen a tudakozószolgálatokhoz. A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy kötelezettségeket és feltételeket írjanak elő azon vállalkozások számára, amelyek a végfelhasználóknak a tudakozószolgálatokhoz való hozzáférését ellenőrzik a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. cikkének rendelkezéseivel összhangban. E kötelezettségeknek és feltételeknek objektíveknek, arányosaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és átláthatóaknak kell lenniük.

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatásokat igénybe vevő minden végfelhasználó hozzáférhessen a tudakozószolgálatokhoz. A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy kötelezettségeket és feltételeket írjanak elő azon vállalkozások számára, amelyek a végfelhasználóknak a tudakozószolgálatokhoz való hozzáférését ellenőrzik a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. cikkének rendelkezéseivel összhangban. E kötelezettségeknek és feltételeknek objektíveknek, méltányosaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és átláthatóaknak kell lenniük.

  (4) A tagállamok nem tarthatnak fenn olyan szabályozási korlátozást, amely az egyik tagállam végfelhasználóját meggátolná abban, hogy hanghívás vagy SMS útján közvetlenül hozzáférjen a másik tagállam tudakozószolgálatához, és a 28. cikkel összhangban gondoskodnak e hozzáférés biztosításáról.

  (4) A tagállamok nem tarthatnak fenn olyan szabályozási korlátozást, amely az egyik tagállam végfelhasználóját meggátolná abban, hogy hanghívás vagy SMS útján közvetlenül hozzáférjen a másik tagállam tudakozószolgálatához.

  (5) Az (1)–(4) bekezdést a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó közösségi jogi aktusokban foglalt követelményeknek megfelelően és különösen a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.”

  (5) Az (1)–(4) bekezdést a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó közösségi jogi aktusokban foglalt követelményeknek megfelelően és különösen a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.”

  (Megegyezéses módosítás. A 25. cikk teljes egészében, a nem módosított részekkel együtt beillesztésre került. A (2) bekezdés nem változik a 2002/22/EK irányelvhez képest.)

  Módosítás  49

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  26 cikk – 2 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (2) A tagállamok biztosítják, hogy a végfelhasználóknak a belföldi telefonszámozási tervben szereplő számhoz vagy számokhoz belföldi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások hozzáférést biztosítsanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

  (2) A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a vészhelyzeti szolgálatokkal és a szolgáltatókkal együttműködve biztosítják, hogy a belföldi és/vagy nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi vagy nemzetközi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési vállalkozások megbízható hozzáférést biztosítanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

  Módosítás  50

  A Tanács közös álláspontja

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  26 cikk – 4 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférése hasonló, mint a többi végfelhasználóé. Az annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványokon vagy előírásokon alapulnak, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az ebben a cikkben foglalt célok megvalósítása érdekében további követelményeket fogadjanak el.

  (4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférése megegyező a többi végfelhasználóéval. Az annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványokon vagy előírásokon alapulnak, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az ebben a cikkben foglalt célok megvalósítása érdekében további követelményeket fogadjanak el.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  51

  A Tanács közös álláspontja– amending act

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  26 cikk – 5 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (5) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett vállalkozások – a műszakilag megvalósítható mértékben – díjmentesen a segélyhívásokat kezelő hatóság rendelkezésére bocsássák a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik. Ez a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások mindegyikére vonatkozik. A tagállamok ezt a kötelezettséget a nemzeti segélyhívószámokra érkező hívásokra is kiterjeszthetik. Amennyiben a (2) bekezdésben említett vállalkozások azt állítják, hogy a hívó helyére vonatkozó információ megadása műszakilag nem kivitelezhető, ennek bizonyítása őket terheli.

  (5) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett vállalkozások díjmentesen a segélyhívásokat kezelő hatóság rendelkezésére bocsássák a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik. Ez a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások mindegyikére vonatkozik. A tagállamok ezt a kötelezettséget a nemzeti segélyhívószámokra érkező hívásokra is kiterjeszthetik.

  Módosítás  52

  A Tanács közös álláspontja – amending act

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  26 cikk – 6 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (6a) A »112« hívószámon elérhető szolgáltatások hatékony tagállami megvalósítása érdekében a Bizottság – a BERT-tel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

   

  Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  Módosítás  53

  A Tanács közös álláspontja – amending act

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  27 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (1a) Az igazgatási feladatok kizárólagos ellátásával – beleértve a számok kiosztását és az európai telefonszámozási tartomány előmozdítását is – megbízott, Közösségen belül létrehozott és a Bizottság által kijelölt jogalany. A szükséges végrehajtási szabályokat a Bizottság fogadja el.

  Módosítás  54

  A Tanács közös álláspontja – amending act

  1 cikk – 16 pont

  2002/22/EK irányelv

  27 cikk – 2 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (2) A tagállamok biztosítják, hogy minden, nyilvánosan elérhető, nemzetközi hívásokat lehetővé tévő távbeszélő szolgáltatást nyújtó vállalkozás továbbítsa az európai telefonszámozási tartományba (ETNS) és tartományból érkező összes hívást, annak az igénynek a sérelme nélkül, hogy a vállalkozás költségei megtérüljenek.

  (2) A tagállamok biztosítják, hogy minden, nyilvánosan elérhető, távbeszélő szolgáltatást nyújtó vállalkozás az ETNS-be és az abból érkező összes hívás továbbítására olyan árakat határozzon meg, amelyek nem haladják meg a többi tagállamba és a többi tagállamból kezdeményezett hívásokra általa alkalmazott legmagasabb árat.

  Módosítás  55

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2002/22/EK irányelv

  27a cikk – (2)-(4) bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (2) A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférését a 116-os számtartományba tartozó számok alatt kínált szolgáltatásokhoz. Az annak előmozdítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, magukban foglalhatják a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelést is.

  (2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudjanak férni a 116-os számtartományba tartozó számok alatt kínált szolgáltatásokhoz. Az annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, magukban foglalják a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelést is.

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a 116-os számtartomány alatt fenntartott szolgáltatások létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül.

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a 116-os számtartomány alatt fenntartott szolgáltatások létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül.

  (4) A tagállamok az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 116-os számtartományba tartozó valamennyi telefonszámra általánosan érvényes intézkedéseken kívül előmozdítják, hogy a polgárok hozzáférjenek egy, az eltűnt gyermekek eseteinek bejelentésére szolgáló segélyvonalhoz. A forródrót az 116000-as számon érhető el.

  (4) A tagállamok az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 116-os számtartományba tartozó valamennyi telefonszámra általánosan érvényes intézkedéseken kívül biztosítják, hogy a polgárok hozzáférjenek egy, az eltűnt gyermekek eseteinek bejelentésére szolgáló segélyvonalhoz. A forródrót az 116000-as számon érhető el.

  Módosítás  56

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2002/22/EK irányelv

  27a cikk – 4 a bekezdés(új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (4a) A 116-os számtartomány – különösen az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116000-as segélyvonal –hatékony tagállami megvalósítása, köztük a más tagállamokban utazó fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésének biztosítása érdekében a Bizottság – a BERT-tel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

   

  Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  Módosítás  57

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 18 pont

  2002/22/EK irányelv

  28 cikk – 1 bekezdés – a és b pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  a) nem földrajzi számok használatával hozzá tudjanak férni és használni tudják a szolgáltatásokat a Közösségen belül; valamint

  a) nem földrajzi számok használatával hozzá tudjanak férni és használni tudják a szolgáltatásokat a Közösségen belül;

  b) hozzá tudjanak férni a Közösségen belül biztosított valamennyi számhoz, beleértve a tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő számokat, az ETNS-ben szereplő számokat és az ingyenesen hívható egyetemes nemzetközi hívószámokat (UIFN) is.

  b) az üzemeltető által alkalmazott technológiától és készülékektől függetlenül hozzá tudjanak férni a Közösségen belül biztosított valamennyi számhoz, beleértve a tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő számokat, az ETNS-ben szereplő számokat és az ingyenesen hívható egyetemes nemzetközi hívószámokat (UIFN) is; valamint

  Módosítás  58

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 18 pont

  2002/22/EK irányelv

  28 cikk – 1 bekezdés – (b a) pont (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  ba) szolgáltatásokhoz férnek hozzá és vesznek igénybe a szöveges telefonok, videotelefonok és más olyan termékek révén, amelyek legalább a segélyhívások esetében segítenek az idős emberek vagy a fogyatékkal élő személyek számára a kommunikációban.

  Módosítás  59

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 18 pont

  2002/22/EK irányelv

  28 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (2a) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

   

  A piaci fejlemények és a technológiai változások figyelembevétele céljából ezek a műszaki végrehajtási intézkedések időszakosan felülvizsgálhatók.

  Módosítás  60

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 19 pont – b alpont

  2002/22/EK irányelv

  29 cikk – 3 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (3) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok az I. melléklet A. részének a) és e) pontjában szereplő kötelezettségeket a nyilvános hírközlő hálózatokhoz és/vagy nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító valamennyi vállalkozást terhelő általános követelménnyé tehetik.

  (3) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok a lekapcsolásra vonatkozóan az I. melléklet A. részének e) pontjában szereplő kötelezettségeket a nyilvános hírközlő hálózatokhoz és/vagy nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító valamennyi vállalkozást terhelő általános követelménnyé tehetik.

  Módosítás  61

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 20 pont

  2002/22/EK irányelv

  30 cikk – 4 és 5 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. A számhordozás technikai része semmilyen esetben sem haladhatja meg az egy napot.

  (4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Minden esetben egy munkanapon belül aktiválni kell azon előfizetők számát, akik megállapodást kötöttek számuk új vállalkozáshoz történő átviteléről.

  A nemzeti szabályozó hatóságok – a szerződésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és a műszaki megvalósíthatóságot figyelembe véve – kialakíthatják a számhordozás globális folyamatát, ideértve, amennyiben ez szükséges, az arra irányuló intézkedéseket is, hogy az előfizetők az átállási folyamat során védelemben részesüljenek.

  Az első albekezdés sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok – a szerződésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és az előfizetőknek nyújtott folyamatos szolgáltatások fenntartásának szükségességét figyelembe véve – kialakíthatják a számhordozás globális folyamatát, ideértve, amennyiben ez szükséges, az arra irányuló intézkedéseket is, hogy az előfizetők az átállási folyamat során védelemben részesüljenek, és ne kerüljön sor váltásra akaratuk ellenére. A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogukban áll a vállalkozások ellen megfelelő szankciókat alkalmazni, ideértve az előfizetők kárpótlására vonatkozó kötelezettséget is, amennyiben az üzemeltető miatt vagy az üzemeltető részéről a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés tapasztalható.

  (5) A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések nem írnak elő 24 hónapot meghaladó kezdeti kötelezettségvállalási időtartamot.

  (5) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések nem írnak elő 24 hónapot meghaladó kezdeti kötelezettségvállalási időtartamot. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a vállalkozások felajánlják a felhasználók számára azt a lehetőséget, hogy legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést írjanak alá.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  62

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 21 a pont (új)

  2002/22/EK irányelv

  32 a cikk (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  21a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „32a. cikk

   

  A tartalomhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés

   

  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben szükség van a felhasználók tartalomhoz, szolgáltatásokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférési jogának korlátozására, ezt a megfelelő intézkedések révén hajtják végre, az arányosság, az eredményesség és a visszatartó erő elvének megfelelően. Az említett intézkedések a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) értelmében nem eredményezhetik az információs társadalom fejlődésének akadályozását, és nem sérthetik a polgárok alapvető jogait, ideértve a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.”

  Módosítás  63

  A Tanács közös álláspontja– módosító jogszabály

  1 cikk – 22 pont – b a alpont (új)

  2002/22/EK irányelv

  33 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  ba) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(3a) Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – sérelme nélkül, és a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a BERT-tel folytatott konzultációt és a nyilvános konzultációt követően – megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.”

  Módosítás  64

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  1 cikk – 23 pont

  2002/22/EK irányelv

  34 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között az ilyen hálózatok működtetése, illetve szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződések szerződéses feltételeivel és/vagy teljesítésével kapcsolatos, ezen irányelv alapján kialakult, rendezetlen jogviták rendezésére átlátható, egyszerű és olcsó peren kívüli eljárások álljanak rendelkezésre. A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások tegyék lehetővé a jogviták tisztességes és gyors rendezését, és indokolt esetben visszatérítési vagy kártérítési rendszert vezethetnek be. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő jogvitákra is kiterjeszthetik.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között az ilyen hálózatok működtetése, illetve szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződések szerződéses feltételeivel és/vagy teljesítésével kapcsolatos, ezen irányelv alapján kialakult, rendezetlen jogviták rendezésére átlátható, megkülönböztetésmentes, egyszerű és olcsó peren kívüli eljárások álljanak rendelkezésre. A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások tegyék lehetővé a jogviták tisztességes és gyors rendezését, és indokolt esetben visszatérítési vagy kártérítési rendszert vezethetnek be. Ezek az eljárások lehetővé teszik a jogviták pártatlan rendezését és nem fosztják meg a fogyasztót a nemzeti jog által biztosított jogi védelemtől. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő jogvitákra is kiterjeszthetik.

   

  A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen eljárásokkal megbízott szervek – amelyek lehetnek egyablakos ügyintézési pontok is – a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok részére statisztikai célokra megfelelő információkat nyújtsanak.

   

  A tagállamok ösztönzik a megbízható, bírósági eljáráson kívüli eljárásokat, különös tekintettel az audiovizuális és elektronikus hírközlés közötti kapcsolatra.

  Módosítás  65

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 1 pont

  2002/58/EK irányelv

  1 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1) Ez az irányelv előírja azon nemzeti rendelkezések összehangolását, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, különös tekintettel a magánélethez való jogra, valamint biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlő berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.

  (1) Ez az irányelv előírja azon nemzeti rendelkezések összehangolását, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, különös tekintettel a magánélethez és titkossághoz való jogra, valamint biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlő berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.

  Módosítás  66

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 1 a pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  1 cikk – 2 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  1a) Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  ”(2) Ennek az irányelvnek a rendelkezései az (1) bekezdésben említett célok tekintetében kiegészítik a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet. Rendelkeznek továbbá a jogi személyiséggel rendelkező előfizetők jogos érdekeinek védelméről.”

  Módosítás  67

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 2 pont – c pont

  2002/58/EK irányelv

  2 cikk – h pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  h) „a személyes adatok megsértése”: a biztonság olyan megsértése, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  h) „a személyes adatok megsértése”: a biztonság olyan megsértése, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési vagy információs társadalmi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  Módosítás     68

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 4 pont – a a pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  4 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  aa) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(1) Egy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési vagy információs társadalmi szolgáltatás szolgáltatójának megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell tennie szolgáltatásai biztonságának biztosítása érdekében, a hálózati biztonság tekintetében szükség szerint a nyilvános hírközlő hálózat szolgáltatójával együttműködésben. Tekintettel a legfejlettebb műszaki lehetőségekre és azok igénybevételének költségére, ezeknek az intézkedéseknek a felmerülő kockázatokhoz igazodó biztonsági szintet kell biztosítaniuk.”

  Módosítás     69

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 4 pont – a b pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  4 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  ab) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1a) A 95/46/EK irányelv sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett intézkedések legalább a következőket foglalják magukban:

   

  – biztosítják, hogy a személyes adatokhoz engedélyezett jogi célból csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá;

   

  – védik a tárolt vagy továbbított személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés vagy módosítás, jogosulatlan vagy jogellenes tárolás, feldolgozás, hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen; valamint

   

  – végrehajtják a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó politikát;

   

  A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizhetik a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatók és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatók intézkedéseit, valamint ajánlásokat tehetnek a legjobb gyakorlatokról az ezen intézkedések által elérendő biztonsági szint tekintetében.”

  Módosítás  70

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 4 pont – b pont

  2002/58/EK irányelv

  4 cikk – 3 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (3) A személyes adatok megsértése esetén a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató felméri a személyes adatok megsértésének mértékét, súlyosságát, és megvizsgálja, hogy az illetékes nemzeti hatóság által a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott szabályok alapján szükséges-e bejelenteni az illetékes nemzeti hatóságnak és az érintett előfizetőnek a személyes adatok megsértését.

  (3) A személyes adatok megsértése esetén a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési vagy információs társadalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az illetékes nemzeti hatóságnak a személyes adatok megsértését.

  Ha a személyes adatok megsértése súlyos veszélyt jelent az előfizető magánéletére nézve, akkor a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül értesíti erről az illetékes nemzeti hatóságot és az előfizetőt.

  Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy magánszemély személyes adatait és magánéletét, akkor a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül értesíti erről az előfizetőt vagy magánszemélyt.

   

  Ha a szolgáltató még nem értesítette az előfizetőt vagy magánszemélyt a személyes adatok megsértéséről, az illetékes nemzeti hatóság kötelezheti erre, miután megfontolta a biztonság megsértésének várható hátrányos hatásait.

  Az előfizetőnek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az előfizető további felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket javasol a személyes adatok megsértése lehetséges negatív hatásainak enyhítésére. Az illetékes nemzeti hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a személyes adatok megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által javasolt vagy megtett intézkedéseket.

  Az előfizetőnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes adatok megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat, ahol az előfizető további felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket javasol a személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. Az illetékes nemzeti hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a személyes adatok megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által javasolt vagy megtett intézkedéseket.

  Módosítás  71

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 4 pont – b pont

  2002/58/EK irányelv

  4 cikk – 4 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (4) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti hatóság részletes szabályokat írhasson elő, és szükség esetén utasítást adhassanak ki arról, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak milyen körülmények esetén kell bejelentenie a személyes adatok megsértését, valamint a bejelentés formájáról és módjáról.

  (4) Az (5) bekezdésnek megfelelően elfogadott műszaki végrehajtási intézkedéseket figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok útmutatókat fogadhatnak el, és szükség esetén utasítást adnak ki arról, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak milyen körülmények esetén, illetve milyen formában és módon kell bejelentenie a személyes adatok megsértését. A nemzeti szabályozó hatóságok ezenkívül felügyelik, hogy a szolgáltatók eleget tettek-e az e bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségeiknek, és a kötelezettség elmulasztása esetén megfelelő büntetéseket szabnak ki.

   

  A szolgáltatók olyan nyilvántartást vezetnek a személyes adatok megsértésének eseteiről, amelyek magukban foglalják az ilyen esetek körülményeit, hatását és a korrekciós intézkedéseket is, és elegendőek ahhoz, hogy az illetékes nemzeti hatóságok ennek alapján ellenőrizhessék a (3) bekezdés rendelkezéseinek való megfelelést. A nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges információkat tartalmazza.

  (Compromise amendment)

  Módosítás  72

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 4 pont – b pont

  2002/58/EK irányelv

  4 cikk – 5 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (5) Az (1) – (4) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (ENISA), a 29. cikk alapján létrehozott bizottsággal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően ajánlásokat fogadhat el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

  (5) A (2) – (3) és (4) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (ENISA), a 29. cikk alapján létrehozott bizottsággal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan. A Bizottság bevonja az összes érdekelt felet, különösen annak érdekében, hogy tájékozódjon az e cikk végrehajtását javító, rendelkezésre álló legjobb gazdasági és műszaki megoldásokról.

   

  Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  73

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 5 pont

  2002/58/EK irányelv

  5 cikk – 3 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás vagy a már ott tárolt adatokhoz való hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy felhasználót a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az adatkezelés céljairól, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

  (3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás vagy a már ott tárolt adatokhoz való hozzáférés megszerzése csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizető vagy felhasználó a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelmű és teljes körű tájékoztatás után a böngésző vagy egyéb alkalmazás megfelelő beállítása révén előzetes hozzájárulását adta az adatkezelés céljaihoz, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

  Módosítás  74

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 6 pont

  2002/58/EK irányelv

  6. cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  "1. Az előfizetőkre és felhasználókra vonatkozó, a nyilvános hírközlő hálózat vagy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója által feldolgozott és tárolt forgalmi adatokat törlik, vagy anonimmá teszik, ha a közlés továbbításához ezek már nem szükségesek. Ez nem érinti e cikk (2), (3), (5) és (7) bekezdését, valamint a 15. cikk (1) bekezdését.

   

  (Megegyezéses módosítás. A törlés a (7) bekezdésre történő kereszthivatkozásra vonatkozik, amelyet a Tanács közös álláspontjába illesztettek be. A 6. cikk (1) bekezdésének a Parlament által támogatott jelenlegi szövege.)

  Módosítás  75

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 6 pont

  2002/58/EK irányelv

  6. cikk – 7 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  c) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

  törölve

  "7. Forgalmi adatokat az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének c) pontja szerinti hálózat- és információbiztonság garantálásához feltétlenül szükséges mértékben lehet feldolgozni*.

   

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  76

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 7 pont

  2002/58/EK irányelv

  13 cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1) Az emberi beavatkozás nélküli automatizált hívórendszerek (automatikus hívóberendezések), telefax (fax) berendezések vagy elektronikus levelek (a rövid szöveges üzeneteket (SMS) és a multimédia-üzenetes szolgáltatásokat (MMS) is beleértve) közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vagy felhasználók vonatkozásában lehetséges.

  (1) Az emberi beavatkozás nélküli automatizált hívó- és távközlési rendszerek (automatikus hívóberendezések), telefax (fax) berendezések vagy elektronikus levelek közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vagy felhasználók vonatkozásában lehetséges.

  Módosítás  77

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 7 pont

  2002/58/EK irányelv

  13 cikk – 4 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (4) Minden esetben tilos az olyan, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelezés folytatása, amely elrejti vagy eltitkolja annak a feladónak a személyazonosságát, akinek a nevében a tájékoztatás történik, vagy a 2000/31/EK irányelv 6. cikkét megsértve vagy olyan érvényes cím feltüntetése nélkül, amelyre a címzett elküldhetné az ilyen tájékoztatás további küldésének megtiltására vonatkozó kérését.

  (4) Minden esetben tilos az olyan, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelezés folytatása, amely elrejti vagy eltitkolja annak a feladónak a személyazonosságát, akinek a nevében a tájékoztatás történik, vagy a 2000/31/EK irányelv 6. cikkét megsértve vagy olyan érvényes cím feltüntetése nélkül, amelyre a címzett elküldhetné az ilyen tájékoztatás további küldésének megtiltására vonatkozó kérését, illetve amely a 2000/31/EK irányelv 6. cikkének rendelkezéseibe ütköző weboldalak látogatására készteti a címzettet.

  Módosítás  78

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 7 pont

  2002/58/EK irányelv

  13 cikk – 6 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (6) A jogszabályban – többek között a 15a. cikk (2) bekezdésében – esetlegesen előírt közigazgatási jogorvoslat sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése által hátrányosan érintett és ezért a jogsértés megszüntetésére vagy megtiltására irányuló jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek – beleértve a saját jogos üzleti érdekeit védő elektronikus hírközlési szolgáltatót – jogi eljárást kezdeményezhetnek az ilyen jogsértésekkel szemben. A tagállamok konkrét szabályokat állapíthatnak meg az azon elektronikus hírközlési szolgáltatókra alkalmazandó szankciók vonatkozásában, akik gondatlanságukkal hozzájárultak az e cikk alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegéséhez.

  (6) A jogszabályban – többek között a 15a. cikk (2) bekezdésében – esetlegesen előírt közigazgatási jogorvoslat sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése elleni küzdelemre irányuló jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek – beleértve a saját jogos üzleti érdekeit vagy a fogyasztói érdekeit védő elektronikus hírközlési szolgáltatót – jogi eljárást kezdeményezhetnek az ilyen jogsértésekkel szemben. A tagállamok konkrét szabályokat állapíthatnak meg az azon elektronikus hírközlési szolgáltatókra alkalmazandó szankciók vonatkozásában, akik gondatlanságukkal hozzájárultak az e cikk alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegéséhez.

  Módosítás  79

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 7 a pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  14 a cikk (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  7a) a szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „14a. cikk

   

  Bizottsági eljárás

   

  (1) A Bizottság munkáját a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 22. cikke alapján létrehozott Hírközlési Bizottság segíti.

   

  (2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5 a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is;

   

  (3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5 a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  80

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 7 b pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  15 cikk – 1 b bekezdés (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  7b) a 15. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1b) A szolgáltatók az (1) bekezdéssel összhangban elfogadott nemzeti rendelkezéseken alapuló belső eljárásokat dolgoznak ki a felhasználók személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelmek megválaszolására. A szolgáltatók az illetékes nemzeti hatóságokat kérésre tájékoztatják ezekről az eljárásokról, a beérkezett kérelmek számáról, az említett jogi indokolásról és a szolgáltató válaszáról.”

  Módosítás  81

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 8 pont

  2002/58/EK irányelv

  15 a cikk – 1 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (1) A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és megteszik a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak, visszatartó erejűnek és a biztonság bármilyen jellegű megsértése esetén alkalmazhatónak kell lenniük, akkor is, ha a biztonságot a későbbiekben helyreállították. A tagállamok ...-ig* értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és késedelem nélkül értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

  (1) A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szabályokat– ideértve adott esetben a szankciókat, és megteszik a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak, visszatartó erejűnek és a biztonság bármilyen jellegű megsértése esetén alkalmazhatónak kell lenniük, akkor is, ha a biztonságot a későbbiekben helyreállították. A tagállamok ...-ig* értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és késedelem nélkül értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

  Módosítás  82

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 8 pont

  2002/58/EK irányelv

  15a cikk – 2 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes nemzeti hatóság és adott esetben más nemzeti szervek rendelkezzenek az (1) bekezdésben említett jogsértések megszüntetésének elrendeléséhez szükséges jogkörrel.

  (2) A rendelkezésre álló bármely bírósági jogorvoslat sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes nemzeti hatóság és adott esetben más nemzeti szervek rendelkezzenek az (1) bekezdésben említett jogsértések megszüntetésének elrendeléséhez szükséges jogkörrel.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  83

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 8 pont

  2002/58/EK irányelv

  15a cikk – 3 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és adott esetben más nemzeti szervek rendelkezzenek az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések nyomon követéséhez és érvényesítéséhez szükséges valamennyi vizsgálati jogkörrel és forrással, beleértve a számukra esetlegesen szükséges, vonatkozó információk megszerzésére vonatkozó hatáskört is.

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és adott esetben más nemzeti szervek rendelkezzenek az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések nyomon követéséhez és érvényesítéséhez szükséges vizsgálati jogkörrel és forrással, beleértve a számukra esetlegesen szükséges, vonatkozó információk megszerzésére vonatkozó hatáskört is.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  84

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  2 cikk – 8 pont

  2002/58/EK irányelv

  15a cikk – 4 bekezdés

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  (4) Az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok végrehajtása során a hatékony, határokon átnyúló együttműködés biztosítása, valamint a határokon átnyúló adatáramlást is magában foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó harmonizált feltételek megteremtése érdekében a Bizottság – az ENISA-val, a 29. cikk szerinti munkacsoporttal és a megfelelő szabályozó hatóságokkal folytatott konzultációt követően – ajánlásokat fogadhat el.

  (4) Az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok végrehajtása során a hatékony, határokon átnyúló együttműködés biztosítása, valamint a határokon átnyúló adatáramlást is magában foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó harmonizált feltételek megteremtése érdekében a Bizottság – az ENISA-val, a 29. cikk szerinti munkacsoporttal és a megfelelő szabályozó hatóságokkal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

   

  Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 14a. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

  Módosítás  85

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  3 cikk – 8 a pont (új)

  2002/58/EK irányelv

  18 cikk

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  8a) Az 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

   

  „18. cikk

   

  Felülvizsgálat

   

  A Bizottság az európai adatvédelmi biztossal és a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal folytatott konzultációt követően, legkésőbb ...*-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a 2002/58/EK irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, és az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. E célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. A Bizottság - figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tart - javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

   

  * A 4. cikk (1) bekezdés első albekezdésében említett időponttól számított 3 éven belül."

  Módosítás  86

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  4. cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  1. A tagállamok legkésőbb …* -ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét.

  1. A tagállamok legkésőbb …* -ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

  Módosítás  87

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – A rész – a pont – bevezető szöveg

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló megfelelő jogszabályi előírásokra is figyelemmel – meghatározhassák a (8. cikk szerinti) kijelölt vállalkozások által a fogyasztóknak ingyenesen biztosítandó részletes számlák részletességének alapszintjét annak érdekében, hogy a fogyasztók:

  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló megfelelő jogszabályi előírásokra is figyelemmel – meghatározhassák a (8. cikk szerinti) kijelölt vállalkozások által a végfelhasználóknak ingyenesen biztosítandó részletes számlák részletességének alapszintjét annak érdekében, hogy a végfelhasználók:

  Módosítás  88

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – A rész – b pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  Az a lehetőség, amelynek révén az előfizető – a távbeszélő szolgáltatásokat nyújtó, kijelölt vállalkozáshoz intézett kérésre – díjmentesen letiltathatja a megadott fajtájú, illetve a meghatározott típusú számokra kezdeményezett kimenő hívásokat vagy emelt díjas SMS-eket vagy MMS-eket.

  Az a lehetőség, amelynek révén az előfizető – a távbeszélő szolgáltatásokat nyújtó, kijelölt vállalkozáshoz intézett kérésre – díjmentesen letiltathatja a megadott fajtájú, illetve a meghatározott típusú számokra kezdeményezett kimenő hívásokat vagy más kommunikációtípusokat.

  Módosítás  89

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – A rész – e pont

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

  A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 8. cikkel összhangban kijelölt vállalkozások által kiadott számlák meg nem fizetésével kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek arányos, megkülönböztetéstől mentes és közzétett intézkedéseknek kell lenniük. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatásnak a nemfizetésből következő bármilyen megszakításáról vagy a hálózatról történő lekapcsolásról. A csalás, a tartós késedelmes fizetés vagy nemfizetés eseteit kivéve, az említett intézkedéseknek a műszakilag kivitelezhető mértékben biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatás bármilyen megszakítása csak az érintett szolgáltatásra korlátozódjon. A hálózatról a számlák nemfizetése miatt történő lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő figyelmeztetését követően kerülhet sor. A tagállamok a teljes lekapcsolás előtt engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt csak az olyan hívások megengedettek, amelyek az előfizető számára nem járnak díjfizetési kötelezettséggel (pl. a „112” hívása).

  A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 8. cikkel összhangban kijelölt működtetők által kiadott számlák meg nem fizetésével kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek arányos, megkülönböztetéstől mentes és közzétett intézkedéseknek kell lenniük. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatásnak a nemfizetésből következő bármilyen megszakításáról vagy a hálózatról történő lekapcsolásról. A csalás, a tartós késedelmes fizetés vagy nemfizetés eseteit kivéve, az említett intézkedéseknek a műszakilag kivitelezhető mértékben biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatás bármilyen megszakítása csak az érintett szolgáltatásra korlátozódjon. A hálózatról a számlák nemfizetése miatt történő lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő figyelmeztetését követően kerülhet sor. A tagállamok a teljes lekapcsolás előtt engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt csak az olyan szolgáltatások (pl. a „112” hívása) megengedettek, amelyek az előfizető számára nem járnak díjfizetési kötelezettséggel. A segélyhívó szolgáltatásokhoz a 112-es számon keresztül történő hozzáférés letiltható olyan esetekben, ha a felhasználó azzal ismételten visszaél.

  Módosítás  90

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – A rész – e a pont (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  ea) Költségellenőrzés

   

  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalkozástól, hogy kínáljanak eszközöket az előfizetők számára arra, hogy ellenőrizhessék a hírközlési szolgáltatások költségeit, beleértve a fogyasztók ingyenes figyelmeztetését is rendellenes fogyasztási szokások esetén.

  Módosítás  91

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – A rész – e b pont (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  eb) Tanácsadás

   

  vagyis az a mechanizmus, melynek révén egy vállalkozás évente egyszer saját kérésükre, az érintett előfizetők elmúlt hat hónapban mutatott használati szokásai alapján esetlegesen kínált, a korábbinál olcsóbb alternatív tarifákról tájékoztatja azokat az előfizetőket, akik beleegyeztek abba, hogy a vállalkozás az ebből a célból szükséges adatokat megőrizze.

  (Kompromisszumos módosítás)

  Módosítás  92

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – B rész – b a pont (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  (ba) Lopás esetén nyújtott szolgáltatások

   

  A tagállamok biztosítják, hogy az összes mobiltelefon-szolgáltató számára közös, ingyenes telefonszámot hoznak létre a végberendezés ellopásának bejelentésére és az előfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások azonnali felfüggesztésére. A fogyatékkal élő felhasználók számára is lehetővé kell tenni az e szolgáltatáshoz való hozzáférést. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatni kell e szám létezéséről, amelynek könnyen megjegyezhetőnek kell lennie.

  Módosítás  93

  A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály

  I melléklet

  2002/58/EK irányelv

  I melléklet – B rész – b b pont (új)

   

  A Tanács közös álláspontja

  Módosítás

   

  bb) Védőszoftver

   

  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezni tudják az üzemeltetőket, hogy előfizetőik számára ingyenesen megbízható, könnyen használható, ingyen és teljes mértékben konfigurálható védő- és/vagy szűrőszoftvereket bocsássanak rendelkezésre a gyermekek vagy sérülékeny személyek számára nem megfelelő tartalomhoz való hozzáférés megelőzése céljából.

   

  A forgalomfigyelésre vonatkozó, a szoftver által esetlegesen összegyűjtött adatokat kizárólag az előfizető használhatja.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

  Hivatkozások

  16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  24.9.2008                     T6-0452/2008

  A Bizottság javaslata

  COM(2007)0698 - C6-0420/2007

  A Bizottság módosított javaslata

  COM(2008)0723

  A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  19.2.2009

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  19.2.2009

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Malcolm Harbour

  22.1.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  2.3.2009

  9.3.2009

  30.3.2009

   

  Az elfogadás dátuma

  31.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

  Benyújtás dátuma

  7.4.2009