ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów

  7.4.2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  Sprawozdawca: Malcolm Harbour

  Procedura : 2007/0248(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0257/2009

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów

  (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

  (Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

  –   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0698),

  –   uwzględniając zmiany do wniosku Komisji (COM(2008)0723),

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

  –   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0257/2009),

  1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Poprawka  1

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 3 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (3a) Podstawowym wymogiem usługi powszechnej jest zapewnienie użytkownikom, na życzenie, stacjonarnego podłączenia do publicznej sieci łączności po przystępnej cenie. Wymóg dotyczy zapewniania lokalnych, krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych, komunikacji faksowej i usług w zakresie przesyłania danych, których to zapewnianie może zostać ograniczone przez państwa członkowskie do głównego miejsca zamieszkania użytkownika końcowego. Nie powinno być ograniczeń odnośnie do środków technicznych, za pomocą których się to zapewnia, uwzględniając technologie przewodowe lub bezprzewodowe, ani żadnych ograniczeń odnośnie do tego, którzy operatorzy zapewniają wykonanie części lub wszystkich zobowiązań dotyczących usługi powszechnej.

   

  Połączenia transmisji danych do publicznej sieci łączności powinny być w stanie umożliwiać przesyłanie danych z szybkościami pozwalającymi na dostęp do usług online, takich jak te dostarczane poprzez Internet. Szybkość dostępu do Internetu, z jaką ma do czynienia dany użytkownik, może zależeć od szeregu czynników, w tym od zdolności przyłączeniowej dostawcy bądź dostawców Internetu, jak również od danego zastosowania, do jakiego używa się połączenia. Szybkość przesyłania danych, jaką może umożliwiać podłączenie do publicznej sieci łączności, zależy od możliwości urządzenia końcowego abonenta oraz połączenia. Z tego powodu nie jest właściwe zarządzenie wprowadzenia określonych szybkości przesyłu danych lub bitów na szczeblu Wspólnoty. Konieczna jest elastyczność, aby państwa członkowskie mogły, w razie konieczności, przyjmować środki w celu zapewnienia takiej szybkości przesyłania danych w ramach połączenia, która wystarczy, by umożliwić funkcjonalny dostęp do Internetu, określony przez państwa członkowskie, przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji panującej na rynkach krajowych, na przykład przeważających technologii wykorzystywanych przez większość abonentów w danym państwie członkowskim bądź technologicznych możliwości zastosowań, pod warunkiem, że środki te będą minimalizować zakłócenia rynkowe. W przypadku gdy, przy należytym uwzględnieniu kosztów i dochodów, jak również niematerialnych korzyści płynących ze świadczenia przedmiotowych usług, środki takie stwarzają niesprawiedliwe obciążenie dla danych przedsiębiorstw, można to brać pod uwagę podczas wszelkich kalkulacji kosztów netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Stosować można również alternatywne formy finansowania podstawowej infrastruktury sieciowej, obejmujące finansowanie wspólnotowe lub środki krajowe, zgodnie z przepisami wspólnotowymi.

   

  Nie szkodzi to potrzebie, by Komisja przeprowadziła przegląd obowiązków świadczenia usługi powszechnej, który może obejmować finansowanie takich obowiązków, zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/22/WE, i, o ile to stosowne, by przedstawiła propozycję reformy służącej sprostaniu celom interesu publicznego najpóźniej do stycznia 2010 r.

  (Poprawka kompromisowa)

  Uzasadnienie

  Zmiana punktu 8 preambuły dyrektywy 2002/22/WE

  Poprawka  2

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 5 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (5) Bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r.w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, a w szczególności dla wymogów dotyczących niepełnosprawności określonych w art.3 ust.3 lit.f) tej dyrektywy, niektóre aspekty urządzeń końcowych, w tym urządzeń dla użytkowników niepełnosprawnych, powinny zostać objęte zakresem stosowania dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej), aby ułatwić tym użytkownikom dostęp do sieci i korzystanie z usług. Urządzenia takie obejmują obecnie końcowe odbiorcze urządzenia radiowe i telewizyjne oraz specjalne urządzenia końcowe dla użytkowników końcowych z wadą słuchu.

  (5) Bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r.w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, a w szczególności dla wymogów dotyczących niepełnosprawności określonych w art.3 ust.3 lit.f) tej dyrektywy, niektóre aspekty urządzeń końcowych, w tym urządzeń dla użytkowników niepełnosprawnych w miejscach zamieszkania konsumentów, niezależnie, czy ich potrzeby przestrzenne związane są z niepełnosprawnością, czy też z podeszłym wiekiem, powinny zostać objęte zakresem stosowania dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej), aby ułatwić tym użytkownikom dostęp do sieci i korzystanie z usług. Urządzenia takie obejmują obecnie końcowe odbiorcze urządzenia radiowe i telewizyjne oraz specjalne urządzenia końcowe dla użytkowników końcowych z wadą słuchu.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  3

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 6 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (6a) Przepisy niniejszej dyrektywy należy stosować bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności dyrektyw 93/13/EWG, 97/7/WE i 2005/29/WE oraz przepisów krajowych pozostających w zgodzie z prawem Wspólnoty.

  Poprawka  4

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 6 b preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (6b) Rozwój technologiczny doprowadził do znacznej redukcji liczby publicznych, płatnych automatów telefonicznych. Dla zapewnienia neutralności technologicznej i stałego dostępu do publicznej telefonii głosowej, krajowe organy regulacyjne winny dysponować możliwością nakładania obowiązków na przedsiębiorstwa z myślą o zapewnieniu nie tylko, by publiczne, płatne automaty telefoniczne były zapewniane z myślą o sprostaniu uzasadnionym potrzebom użytkowników końcowych, lecz także, by w celu tym zapewniano alternatywne publiczne punkty dostępu do telekomunikacji głosowej.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  5

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 6 c preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (6c) Należy zagwarantować, aby dostęp do usług wśród niepełnosprawnych użytkowników końcowych był równoważny z poziomem dostępności dla pozostałych użytkowników końcowych. W tym celu dostęp powinien być równoważny na poziomie funkcjonalnym tak, by niepełnosprawni użytkownicy końcowi korzystali z tego samego stopnia dostępności usług, jak inni użytkownicy końcowi, choć przy wykorzystaniu innych środków.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  6

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 22 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (22) Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie łączności elektronicznej dla konsumentów i podmiotów gospodarczych, użytkownicy powinni być w każdym przypadku w pełni informowani o polityce zarządzania ruchem w sieci stosowanej przez dostawcę usług lub sieci, z którym zawierają umowę. W przypadku braku skutecznej konkurencji, krajowe organy regulacyjne powinny wykorzystać środki zaradcze, dostępne im na mocy dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), w celu zapewnienia, aby dostęp użytkowników do określonych rodzajów treści i zastosowań użytkowych nie był ograniczany bez racjonalnego uzasadnienia

  (22) Użytkownicy końcowi powinni decydować, jakie treści chcą móc przesyłać i otrzymywać oraz z jakich usług, zastosowań użytkowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego chcą w tym celu korzystać, bez uszczerbku dla konieczności zachowania integralności i bezpieczeństwa sieci i usług. Konkurencyjny rynek z przejrzystą ofertą, o której mowa w dyrektywie 2002/22/WE, powinien zagwarantować, że użytkownicy końcowi mają możliwość dostępu i upowszechniania wszelkich treści oraz korzystania z wszelkich wybranych zastosowań użytkowych i/lub usług, zgodnie z art. 8 dyrektywy 2002/21/WE. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie łączności elektronicznej dla konsumentów i podmiotów gospodarczych, użytkownicy powinni być w każdym przypadku w pełni informowani o wszelkich ograniczeniach dotyczących korzystania z usług łączności elektronicznej wprowadzanych przez dostawcę usług i/lub sieci. W zależności od wyboru dostawcy usługi, informacje takie powinny precyzować rodzaj treści, zastosowania lub usługi albo indywidualne zastosowania lub usługi, albo też oba te elementy. W zależności od zastosowanej technologii i rodzaju ograniczenia, takie ograniczenia mogą wymagać zgody użytkownika zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE.

  Poprawka  7

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 24 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (24) Dostępność przejrzystych, aktualnych i porównywalnych informacji o ofertach i usługach ma kluczowe znaczenie dla konsumentów na konkurencyjnych rynkach, na których występuje wielu dostawców usług. Konsumenci i użytkownicy końcowi usług łączności elektronicznej powinni móc dokonywać łatwego porównywania cen różnych usług oferowanych na rynku, na podstawie informacji publikowanych w łatwo dostępnej formie. Aby umożliwić im łatwe porównanie cen, krajowe organy regulacyjne powinny móc wymagać od przedsiębiorstw udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej większej przejrzystości w odniesieniu do informacji (w tym taryf, schematów korzystania z usług i innych odpowiednich danych statystycznych) oraz do zapewnienia, aby osoby trzecie miały prawo do bezpłatnego korzystania z publicznie dostępnych informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny również móc udostępniać cenniki, w szczególności w przypadku gdy nie udostępniono ich na rynku nieodpłatnie lub po rozsądnej cenie. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia za możliwość korzystania z informacji, które już zostały opublikowane i w związku z tym stanowią własność publiczną. Ponadto użytkownicy końcowi i konsumenci powinni być przed zakupem usługi odpowiednio informowani o obowiązujących cenach oraz o rodzaju usług, zwłaszcza gdy z bezpłatnym numerem telefonicznym wiążą się dodatkowe opłaty. Krajowe organy regulacyjne powinny móc wymagać, aby informacje te były dostarczane powszechnie, a dla pewnych kategorii usług określonych przez te organy – bezpośrednio przed wykonaniem połączenia, o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej. Określając kategorie wywołań wymagających wcześniejszych informacji o cenie, krajowe organy regulacyjne powinny należycie uwzględnić charakter usługi, warunki cenowe oraz fakt, czy jest ona świadczona przez usługodawcę niebędącego dostawcą usług łączności elektronicznej. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym), przedsiębiorstwa powinny także – jeżeli wymagają tego państwa członkowskie – dostarczać abonentom informacje użyteczności publicznej, opracowane przez odpowiednie organy publiczne, dotyczące między innymi najbardziej powszechnych naruszeń oraz ich konsekwencji prawnych.

  (24) Dostępność przejrzystych, aktualnych i porównywalnych informacji o ofertach i usługach ma kluczowe znaczenie dla konsumentów na konkurencyjnych rynkach, na których występuje wielu dostawców usług. Konsumenci i użytkownicy końcowi usług łączności elektronicznej powinni móc dokonywać łatwego porównywania cen różnych usług oferowanych na rynku, na podstawie informacji publikowanych w łatwo dostępnej formie. Aby umożliwić im łatwe porównanie cen, krajowe organy regulacyjne powinny móc wymagać od przedsiębiorstw udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej większej przejrzystości w odniesieniu do informacji (w tym taryf, schematów korzystania z usług i innych odpowiednich danych statystycznych) oraz do zapewnienia, aby osoby trzecie miały prawo do bezpłatnego korzystania z publicznie dostępnych informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny również móc udostępniać cenniki, w szczególności w przypadku gdy nie udostępniono ich na rynku nieodpłatnie lub po rozsądnej cenie. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia za możliwość korzystania z informacji, które już zostały opublikowane i w związku z tym stanowią własność publiczną. Ponadto użytkownicy końcowi i konsumenci powinni być przed zakupem usługi odpowiednio informowani o obowiązujących cenach oraz o rodzaju usług, zwłaszcza gdy z bezpłatnym numerem telefonicznym wiążą się dodatkowe opłaty. Krajowe organy regulacyjne powinny móc wymagać, aby informacje te były dostarczane powszechnie, a dla pewnych kategorii usług określonych przez te organy – bezpośrednio przed wykonaniem połączenia, o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej. Określając kategorie wywołań wymagających wcześniejszych informacji o cenie, krajowe organy regulacyjne powinny należycie uwzględnić charakter usługi, warunki cenowe oraz fakt, czy jest ona świadczona przez usługodawcę niebędącego dostawcą usług łączności elektronicznej. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym), przedsiębiorstwa powinny także – jeżeli wymagają tego państwa członkowskie – dostarczać abonentom informacje użyteczności publicznej, opracowane przez odpowiednie organy publiczne, dotyczące między innymi najbardziej powszechnych naruszeń oraz ich konsekwencji prawnych. Rozpowszechnianie takich informacji nie powinno jednak powodować nakładania nadmiernych obciążeń na przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie winny wymagać, by rozpowszechnianie to następowało w sposób stosowany przez przedsiębiorstwa celem porozumiewania się z abonentami w zwykłych ramach prowadzenia działalności biznesowej.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  8

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 24 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (24a) Państwa członkowskie powinny wprowadzić punkty kompleksowej obsługi służące do udzielania wszelkiego rodzaju informacji użytkownikom. Punkty te, którymi mogłyby zarządzać krajowe organy regulacyjne wraz ze stowarzyszeniami konsumentów, powinny również móc udzielać pomocy prawnej w sprawach sporów z operatorami. Dostęp do tych punktów powinien być bezpłatny, a użytkownicy powinni być informowani o ich istnieniu poprzez regularne kampanie informacyjne.

  Poprawka  9

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 26 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (26) Konkurencyjny rynek powinien zapewnić użytkownikom korzystanie z usług o jakości, której wymagają, jednak w szczególnych przypadkach konieczne może być zapewnienie, aby publiczne sieci łączności osiągały minimalny poziom jakości, aby tym samym jakość usługi nie pogarszała się, dostęp do sieci nie był blokowany, a ruch w sieciach – spowolniony.

  (26) Konkurencyjny rynek powinien zapewnić użytkownikom korzystanie z usług o jakości, której wymagają, jednak w szczególnych przypadkach konieczne może być zapewnienie, aby publiczne sieci łączności osiągały minimalny poziom jakości, aby tym samym jakość usługi nie pogarszała się, dostęp do sieci nie był blokowany, a ruch w sieciach – spowolniony. W celu sprostania wymogom w zakresie jakości, operatorzy mogą stosować procedury służące pomiarowi i organizowaniu ruchu na połączeniu z siecią, żeby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, co spowodowałoby przeciążenie sieci i złą wydajność. Procedury te powinno się uznać za właściwe i uzasadnione o ile można wykazać, że nie mają one charakteru antykonkurencyjnego lub nie skutkują uprzywilejowanym traktowaniem usług internetowych lub zastosowań użytkowych określonych operatorów sieci lub ich partnerów handlowych w stosunku do usług i zastosowań użytkowych innych dostawców. Krajowe organy regulacyjne powinny być w stanie zweryfikować, czy procedury te nie ograniczają konkurencji, bądź nie skutkują utrudnieniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także zaradzić wszelkim nadużyciom. Ponieważ niespójne środki zaradcze poważnie zaburzą pełną realizację rynku wewnętrznego, Komisja powinna przeprowadzić ocenę wszelkich wyznaczonych przez krajowe organy regulacyjne wymogów dotyczących ewentualnej interwencji regulacyjnej we Wspólnocie oraz, o ile to konieczne, przyjąć techniczne środki wykonawcze w celu osiągnięcia spójności w całej Wspólnocie.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  10

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 27 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (27) W odniesieniu do przyszłych sieci IP, w których świadczenie usługi może być oddzielone od udostępniania sieci, państwa członkowskie powinny określić najbardziej odpowiednie kroki, które należy podjąć w celu zapewnienia dostępności publicznie dostępnych usług telefonicznych dostarczanych za pośrednictwem publicznych sieci łączności i niezakłóconego dostępu do służb ratunkowych w przypadku załamania sieci w wyniku katastrofy lub w przypadku działania siły wyższej, z uwzględnieniem priorytetów różnych typów abonentów oraz ograniczeń technicznych.

  (27) W odniesieniu do przyszłych sieci IP, w których świadczenie usługi może być oddzielone od udostępniania sieci, państwa członkowskie powinny określić najbardziej odpowiednie kroki, które należy podjąć w celu zapewnienia dostępności publicznie dostępnych usług telefonicznych dostarczanych za pośrednictwem publicznych sieci łączności i niezakłóconego dostępu do służb ratunkowych w przypadku załamania sieci w wyniku katastrofy lub w przypadku działania siły wyższej.

  Poprawka  11

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 30 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (30) Usługi biura numerów powinny być – i często są – świadczone w warunkach konkurencji rynkowej, zgodnie z art.5 dyrektywy Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej. Środki dotyczące umieszczania danych użytkownika końcowego (posiadanych przez przedsiębiorstwa przypisujące numery telefoniczne abonentom) w bazach danych powinny przestrzegać gwarancji ochrony danych osobowych, w tym art.12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Aby użytkownicy końcowi mogli odnieść pełną korzyść z rozsądnych i przejrzystych warunków konkurencyjnych, należy zapewnić zorientowane na koszty dostarczanie tych danych na użytek publicznie dostępnych usług biura numerów i spisu abonentów.

  (30) Usługi biura numerów powinny być – i często są – świadczone w warunkach konkurencji rynkowej, zgodnie z art.5 dyrektywy Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej. Środki hurtowe gwarantujące umieszczenie danych użytkownika końcowego (zarówno sieci stacjonarnych, jak i ruchomych) w bazach danych powinny przestrzegać gwarancji danych osobowych, w tym art. 12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Aby użytkownicy końcowi mogli odnieść pełną korzyść z konkurencji w tym obszarze, w tym aby ostatecznie umożliwić zniesienie regulacji na poziomie detalicznym dla tych usług oraz umożliwić udostępnianie ofert w zakresie usług informacyjnych w rozsądnych i przejrzystych warunkach konkurencyjnych, należy zapewnić zorientowane na koszty dostarczanie tych danych do dostawców usług, wraz z umożliwieniem państwom członkowskim wprowadzenia centralnego mechanizmu przekazywania wszechstronnych zebranych informacji dostawcom usług informacyjnych oraz zapewnienia dostępu do sieci na rozsądnych i przejrzystych warunkach.

  Poprawka  12

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 31 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (31) Użytkownicy końcowi powinni móc wywołać i mieć dostęp do służb ratunkowych za pomocą każdej usługi telefonicznej zdolnej do inicjowania wywołania głosowego za pośrednictwem numeru lub numerów z krajowego planu numeracji telefonicznej. Służby ratunkowe powinny móc przyjmować połączenia na numer „112” i odpowiadać na nie co najmniej równie sprawnie i skutecznie, jak w przypadku połączeń na krajowe numery alarmowe. Istotne znaczenie ma podnoszenie świadomości istnienia numeru „112”, aby poprawić ochronę i bezpieczeństwo obywateli podróżujących po terytorium Unii Europejskiej. W tym celu obywatele podróżujący na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego powinni być w pełni świadomi - w szczególności poprzez informacje dostarczane w międzynarodowych terminalach autobusowych, na dworcach kolejowych, w portach i portach lotniczych oraz informacje zamieszczane w książkach telefonicznych, w automatach telefonicznych, w materiałach abonenckich i rozliczeniach usług - że numer „112” mogą wykorzystywać jako jednolity numer alarmowy w całej Wspólnocie. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim państwa członkowskie, ale Komisja powinna nadal wspierać i uzupełniać ich inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości istnienia numeru „112” oraz regularnie oceniać wiedzę społeczeństwa o tym numerze. W celu zwiększenia ochrony obywateli Unii Europejskiej, należy zaostrzyć obowiązek dostarczania informacji o miejscu przebywania osoby wywołującej. W szczególności przedsiębiorstwa powinny udostępniać informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej służbom ratunkowym, kiedy tylko wywołanie dotrze do tych służb, niezależnie od użytej techniki.

  (31) Użytkownicy końcowi powinni móc wywołać i mieć dostęp do służb ratunkowych za pomocą każdej usługi telefonicznej zdolnej do inicjowania wywołania głosowego za pośrednictwem numeru lub numerów z krajowego planu numeracji telefonicznej. Służby ratunkowe powinny móc przyjmować połączenia na numer „112” i odpowiadać na nie co najmniej równie sprawnie i skutecznie, jak w przypadku połączeń na krajowe numery alarmowe. Istotne znaczenie ma podnoszenie świadomości istnienia numeru „112”, aby poprawić ochronę i bezpieczeństwo obywateli podróżujących po terytorium Unii Europejskiej. W tym celu obywatele podróżujący na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego powinni być w pełni świadomi - w szczególności poprzez informacje dostarczane w międzynarodowych terminalach autobusowych, na dworcach kolejowych, w portach i portach lotniczych oraz informacje zamieszczane w książkach telefonicznych, w automatach telefonicznych, w materiałach abonenckich i rozliczeniach usług - że numer „112” mogą wykorzystywać jako jednolity numer alarmowy w całej Wspólnocie. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim państwa członkowskie, ale Komisja powinna nadal wspierać i uzupełniać ich inicjatywy na rzecz zwiększania świadomości istnienia numeru „112” oraz regularnie oceniać wiedzę społeczeństwa o tym numerze. W celu zwiększenia ochrony obywateli Unii Europejskiej, należy zaostrzyć obowiązek dostarczania informacji o miejscu przebywania osoby wywołującej. W szczególności przedsiębiorstwa powinny udostępniać informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej służbom ratunkowym, kiedy tylko wywołanie dotrze do tych służb, niezależnie od użytej techniki. Aby nadążyć za osiągnięciami technologicznymi, również tymi, które umożliwiają coraz bardziej precyzyjne informowanie o miejscu przebywania osoby wywołującej, Komisja powinna być upoważniona do przyjmowania technicznych środków wykonawczych dla zapewnienia skutecznego wprowadzenia numeru „112” we Wspólnocie z korzyścią dla obywateli Unii.

  Poprawka  13

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 32 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (32) Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa, które świadczą użytkownikom końcowym usługi łączności elektronicznej mające na celu inicjowanie wywołań numeru lub numerów istniejących w krajowym planie numeracji telefonicznej, umożliwiały dostęp do służb ratunkowych z taką dokładnością i niezawodnością jaka jest technicznie wykonalna w przypadku takiej usługi łączności elektronicznej. Dostawcy usług niezależnych od sieci mogą nie sprawować kontroli nad sieciami i nie być w stanie zapewnić, aby wywołania alarmowe wykonywane za pośrednictwem ich usługi były przekierowywane z taką samą niezawodnością jak tradycyjne zintegrowane usługi telefoniczne ponieważ mogą oni nie być w stanie zagwarantować dostępności usług z uwagi na fakt, że problemy związane z infrastrukturą są poza ich kontrolą. Po wprowadzeniu międzynarodowych norm zapewniających dokładne i niezawodne przekierowywanie wywołań i łączenie ze służbami ratunkowymi, dostawcy usług niezależnych od sieci powinni również wypełniać obowiązki związane z dostępem do służb ratunkowych w stopniu porównywalnym z tym, który wymagany jest od innych przedsiębiorstw.

  (32) Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa, które świadczą użytkownikom końcowym usługi łączności elektronicznej mające na celu inicjowanie wywołań numeru lub numerów istniejących w krajowym planie numeracji telefonicznej, umożliwiały precyzyjny i niezawodny dostęp do służb ratunkowych i uwzględniały ewentualny brak dostępu na obszarach nieobjętych działalnością operatorów sieci komórkowej. Przedsiębiorstwa niezależne od sieci mogą nie sprawować kontroli nad sieciami i nie być w stanie zapewnić, aby wywołania alarmowe wykonywane za pośrednictwem ich usługi były przekierowywane z taką samą niezawodnością jak tradycyjne zintegrowane usługi telefoniczne, ponieważ przedsiębiorstwa te mogą nie być w stanie zagwarantować dostępności usług z uwagi na fakt, że problemy związane z infrastrukturą są poza ich bezpośrednią kontrolą. Po wprowadzeniu międzynarodowych norm zapewniających dokładne i niezawodne przekierowywanie wywołań i łączenie ze służbami ratunkowymi, dostawcy usług niezależnych od sieci powinni również wypełniać obowiązki związane z dostępem do służb ratunkowych w stopniu porównywalnym z tym, który wymagany jest od innych przedsiębiorstw.

  Poprawka  14

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 33 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (33a) Rozwój międzynarodowego kodu „3883” (przestrzeń numerowa telefonii europejskiej (ETNS)) jest obecnie powstrzymany przez niewystarczający poziom świadomości, nadmiernie zbiurokratyzowane wymogi proceduralne i, co za tym idzie, brak popytu. W celu wspierania rozwoju ETNS państwa, którym Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny przypisał międzynarodowy kod „3883”, powinny delegować odpowiedzialność za zarządzanie, przypisywanie numeru i promocję Organowi Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT) lub – na wzór realizacji domeny najwyższego poziomu „.eu” – osobnemu organowi, wyznaczonemu przez Komisję na podstawie otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru i działającemu w oparciu o zasady operacyjne stanowiące część prawa wspólnotowego.

  Poprawka  15

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 33 b preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (33b) Mając na względzie szczególne aspekty związane ze zgłaszaniem zaginięć dzieci oraz ograniczoną obecnie dostępność takiej usługi, państwa członkowskie powinny nie tylko zarezerwować numer, lecz także zagwarantować dostępność na ich terytorium – pod numerem 116000 – usługi zgłaszania zaginięć dzieci.

  Poprawka  16

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 36 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (36) Koncepcja jednolitego rynku oznacza, że użytkownicy końcowi mogą mieć w obrębie Wspólnoty dostęp do wszystkich numerów uwzględnionych w krajowych planach numeracji innych państw członkowskich oraz do usług wykorzystujących numery niegeograficzne, w tym między innymi do bezpłatnych numerów telefonicznych i połączeń telefonicznych o podwyższonej opłacie. Użytkownicy końcowi powinni również móc korzystać z dostępu do numerów z przestrzeni numerowej telefonii europejskiej (ETNS) i powszechnych międzynarodowych bezpłatnych numerów telefonicznych (UIFN). Transgraniczny dostęp do zasobów numeracyjnych i związanych z nimi usług nie powinien być ograniczany, z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych przypadków, na przykład w przypadku gdy jest to niezbędne do zwalczania oszustw lub nadużyć (np.w związku z niektórymi usługami o podwyższonej opłacie), jeżeli numer jest uznawany za numer o zasięgu wyłącznie krajowym (np.krótki kod krajowy) lub jeżeli jest to technicznie lub ekonomicznie niewykonalne. Użytkownicy powinni być w pełni informowani, z wyprzedzeniem i w sposób jasny, o wszelkich zmianach mających zastosowanie do bezpłatnych numerów, takich jak opłaty za wywołania numerów dostępnych za pośrednictwem standardowych międzynarodowych kodów dla połączeń zagranicznych.

  (36) Koncepcja jednolitego rynku oznacza, że użytkownicy końcowi mogą mieć w obrębie Wspólnoty dostęp do wszystkich numerów uwzględnionych w krajowych planach numeracji innych państw członkowskich oraz do usług wykorzystujących numery niegeograficzne, w tym między innymi do bezpłatnych numerów telefonicznych i połączeń telefonicznych o podwyższonej opłacie. Użytkownicy końcowi powinni również móc korzystać z dostępu do numerów z przestrzeni numerowej telefonii europejskiej (ETNS) i powszechnych międzynarodowych bezpłatnych numerów telefonicznych (UIFN). Transgraniczny dostęp do zasobów numeracyjnych i związanych z nimi usług nie powinien być ograniczany, z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych przypadków, na przykład w przypadku gdy jest to niezbędne do zwalczania oszustw lub nadużyć (np. w związku z niektórymi usługami o podwyższonej opłacie), jeżeli numer jest uznawany za numer o zasięgu wyłącznie krajowym (np. krótki kod krajowy) lub jeżeli jest to technicznie lub ekonomicznie niewykonalne. Użytkownicy powinni być w pełni informowani, z wyprzedzeniem i w sposób jasny, o wszelkich zmianach mających zastosowanie do bezpłatnych numerów, takich jak opłaty za wywołania numerów dostępnych za pośrednictwem standardowych międzynarodowych kodów dla połączeń zagranicznych. W celu zapewnienia użytkownikom końcowym skutecznego dostępu do numerów i usług we Wspólnocie Komisja powinna być upoważniona do przyjmowania środków wykonawczych. Użytkownicy końcowi powinni mieć także możliwość łączenia się z innymi użytkownikami końcowymi (zwłaszcza za pośrednictwem numerów IP), aby wymieniać dane, niezależnie od wybranego operatora.

  Poprawka  17

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 37 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (37) Aby odnieść pełną korzyść z konkurencji, konsumenci powinni móc dokonywać świadomych wyborów i gdy leży to w ich interesie – zmieniać dostawców. Istotne jest zapewnienie, aby możliwości tej nie ograniczały przeszkody prawne, techniczne ani praktyczne, w tym w postaci warunków umownych, procedur, opłat itd. Nie wyklucza to jednak wprowadzania racjonalnie uzasadnionych minimalnych okresów umownych w umowach z udziałem konsumentów. Możliwość przeniesienia numeru jest jednym z kluczowych czynników ułatwiających wybór konsumentowi oraz skutecznym elementem konkurencji na rynku łączności elektronicznej. Numer powinien być przenoszony w jak najkrótszym czasie. W każdym przypadku czas technicznego przenoszenia numeru nie powinien przekraczać jednego dnia. Właściwe organy krajowe mogą określić ogólny proces przenoszenia numerów, uwzględniając krajowe przepisy o umowach, wykonalność techniczną, a w razie potrzeby odpowiednie środki zapewniające abonentom ochronę w trakcie przenoszenia numeru. Ochrona ta może obejmować ograniczanie nadużyć przy przenoszeniu numerów lub ustanowienie szybkich działań naprawczych.

  (37) Aby odnieść pełną korzyść z konkurencji, konsumenci powinni móc dokonywać świadomych wyborów i gdy leży to w ich interesie – zmieniać dostawców. Istotne jest zapewnienie, aby możliwości tej nie ograniczały przeszkody prawne, techniczne ani praktyczne, w tym w postaci warunków umownych, procedur, opłat itd. Nie wyklucza to jednak wprowadzania racjonalnie uzasadnionych minimalnych okresów umownych w umowach z udziałem konsumentów. Możliwość przeniesienia numeru jest jednym z kluczowych czynników ułatwiających wybór konsumentowi oraz skutecznym elementem konkurencji na rynku łączności elektronicznej i powinno mieć to miejsce w jak najkrótszym czasie, tak by nowe przedsiębiorstwo udostępniało konsumentowi numer do użytku w ciągu jednego dnia roboczego. Właściwe organy krajowe mogą określić ogólny proces przenoszenia numerów, uwzględniając krajowe przepisy o umowach i rozwój technologiczny w celu zapewnienia ciągłości usług. Jak pokazuje doświadczenie z niektórych państw członkowskich, istnieje ryzyko przeniesienia numeru konsumenta bez jego zgody. Chociaż sprawą tą powinny zająć się w głównej mierze organy powołane do egzekwowania prawa, państwa członkowskie powinny móc także nałożyć minimalne proporcjonalne środki w odniesieniu do przenoszenia numeru niezbędne do zminimalizowania takiego zagrożenia oraz zapewnienia abonentom ochrony w trakcie przenoszenia numeru, łącznie z odpowiednimi sankcjami, tak by proces ten nie stał się mniej atrakcyjny dla konsumentów.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  18

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 39 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (39) Aby wyeliminować istniejące braki w konsultacjach z konsumentami i odpowiednio uwzględnić interesy obywateli, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiedni mechanizm konsultacji. Taki mechanizm mógłby polegać na powołaniu podmiotu, który, niezależnie od krajowych organów regulacyjnych i dostawców usług, przeprowadzałby badania w zakresie kwestii dotyczących konsumentów, takich jak zachowania konsumentów i mechanizmy zmiany dostawców, i który działałby w sposób przejrzysty oraz wniósłby swój wkład do istniejących mechanizmów przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami. Ponadto można byłoby ustanowić mechanizm służący właściwej współpracy w sprawach związanych z propagowaniem treści zgodnych z prawem. Wszelkie procedury współpracy uzgodnione w ramach takiego mechanizmu nie powinny jednak umożliwiać systematycznego nadzoru nad korzystaniem z Internetu.

  (39) Aby wyeliminować istniejące braki w konsultacjach z konsumentami i odpowiednio uwzględnić interesy obywateli, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiedni mechanizm konsultacji. Taki mechanizm mógłby polegać na powołaniu podmiotu, który, niezależnie od krajowych organów regulacyjnych i dostawców usług, przeprowadzałby badania w zakresie kwestii dotyczących konsumentów, takich jak zachowania konsumentów i mechanizmy zmiany dostawców, i który działałby w sposób przejrzysty oraz wniósłby swój wkład do istniejących mechanizmów przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami. Ponadto można byłoby ustanowić mechanizm służący właściwej współpracy w sprawach związanych z propagowaniem treści zgodnych z prawem. Wszelkie procedury współpracy uzgodnione w ramach takiego mechanizmu nie powinny jednak umożliwiać systematycznego nadzoru nad korzystaniem z Internetu. W razie potrzeby rozwiązania kwestii ułatwienia dostępu do usług łączności elektronicznej i urządzeń końcowych dla użytkowników niepełnosprawnych oraz bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE, a w szczególności potrzeb związanych z niepełnosprawnością określonych w art. 3 ust. 3 lit. f), Komisja powinna być upoważniona do przyjęcia środków wykonawczych.

  Poprawka  19

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 39 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (39a) Procedury pozasądowego rozstrzygania sporów powinny zostać wzmocnione poprzez zagwarantowanie odwoływania się do niezależnych organów, a także zgodności tych procedur przynajmniej z podstawowymi zasadami ustanowionymi w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich1. Państwa członkowskie mogą także wykorzystywać w tym celu istniejące organy rozstrzygania sporów pod warunkiem, że spełniają one obowiązujące wymagania, lub też powołać nowe organy. Ponadto w przypadku procedur pozasądowego rozstrzygania sporów państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w celu zagwarantowania, że procedury te są przejrzyste i wykonywane bezstronnie, zwłaszcza w świetle zalecenia 98/257/WE, tak by zapewnić skuteczność, sprawiedliwość i legalność procedur.

   

  ___________

  1 Dz.U. L 115 z 17.4.1998, s. 31.

  Poprawka  20

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 39 b preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (39b) Dyrektywa 2002/58/WE harmonizuje przepisy prawa krajowego wymagane dla zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności i prawa do poufności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej, oraz dla zapewnienia swobodnego przepływu tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej we Wspólnocie. Jeżeli środki mające na celu zagwarantowanie, że urządzenie końcowe jest skonstruowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i prywatności, są przyjmowane zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE lub decyzją Rady 87/95/EWG, środki takie powinny być zgodne z zasadą neutralności technologii.

  Poprawka  21

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 39 c preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (39c) Przyjmując środki wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania, Komisja powinna skonsultować się ze wszystkimi właściwymi europejskimi organami i organizacjami (ENISA, Europejski Inspektor Ochrony Danych i Grupa Robocza ds. Art. 29) oraz wszystkimi innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza w celu uzyskania informacji o najlepszych dostępnych technicznych i ekonomicznych metodach poprawy wdrażania dyrektywy 2002/58/WE.

  Poprawka  22

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 39 d preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (39d) Należy ściśle śledzić rozwój w zakresie wykorzystania adresów IP przy uwzględnieniu prac już przeprowadzonych przez między innymi grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowioną art. 29 dyrektywy 95/46/WE, i w razie potrzeby w świetle tego rodzaju propozycji.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  23

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 43 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (43) Zgodnie z celami ram regulacyjnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz z zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz do celów zapewnienia zarówno europejskim przedsiębiorstwom, jak i krajowym organom regulacyjnym pewności prawa oraz skuteczności, niniejsza dyrektywa koncentruje się na publicznie dostępnych sieciach i usługach łączności elektronicznej, i nie ma zastosowania do zamkniętych grup użytkowników ani sieci wewnętrznych.

  (43) Zgodnie z celami ram regulacyjnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz z zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz do celów zapewnienia zarówno europejskim przedsiębiorstwom, jak i krajowym organom regulacyjnym pewności prawa oraz skuteczności, niniejsza dyrektywa koncentruje się na usługach łączności elektronicznej, to znaczy usługach świadczonych zazwyczaj za wynagrodzeniem i składających się w całości lub głównie z transmisji sygnału w sieciach łączności elektronicznej, jeżeli usługi te są dostępne publicznie, i nie ma w związku z tym zastosowania do usług udostępnianych ograniczonym grupom osób możliwych do zidentyfikowania, tak jak ma to miejsce w zamkniętych grupach użytkowników oraz sieciach wewnętrznych.

  Poprawka  24

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 45 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (45) Dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej powinien podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, środki te powinny zapewnić, aby do danych osobowych mógł mieć dostęp wyłącznie uprawniony personel w uzasadnionych prawnie celach oraz aby przechowywane lub przekazywane dane osobowe, jak również sieć i usługi były chronione. Ponadto należy wprowadzić politykę ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, aby określić słabe punkty systemu;należy także przeprowadzać działania nadzorcze i prewencyjne, korygujące i łagodzące.

  (45) Dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usługi społeczeństwa informacyjnego powinien podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1, środki te powinny zapewnić, aby do danych osobowych mógł mieć dostęp wyłącznie uprawniony personel w uzasadnionych prawnie celach oraz aby przechowywane lub przekazywane dane osobowe, jak również sieć i usługi były chronione. Ponadto należy wprowadzić politykę ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, aby określić słabe punkty systemu; należy także przeprowadzać działania nadzorcze i prewencyjne, korygujące i łagodzące.

  Poprawka  25

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 45 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (45a) Właściwe organy krajowe powinny dbać o interesy obywateli Unii, między innymi poprzez przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych. Muszą one dysponować odpowiednimi środkami w celu wykonywania swoich obowiązków, między innymi pełnymi i rzetelnymi danymi o rzeczywistych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, które doprowadziły do narażenia na szwank danych osobowych jednostek. Powinny nadzorować podejmowane działania i rozpowszechniać wzorcowe rozwiązania wśród dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej. Dostawcy powinni zatem prowadzić uaktualnione i wyczerpujące rejestry zawierające wyszczególnienie wszystkich przypadków naruszenia danych osobowych, aby umożliwić właściwym organom krajowym dalszą analizę i ocenę, oraz powinni informować te władze o wszystkich przypadkach naruszenia danych osobowych.

  Poprawka  26

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 47 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (47) Naruszenie bezpieczeństwa powodujące utratę lub ujawnienie danych osobowych indywidualnego abonenta, jeżeli nie zostanie odpowiednio i terminowo rozwiązane, może przyczynić się do poważnych strat gospodarczych i szkód społecznych, włącznie z fałszowaniem tożsamości. Dlatego też, gdy tylko dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej dowie się o wystąpieniu takiego naruszenia, powinien on dokonać oceny związanego z tym ryzyka, np. ustalając rodzaj danych, których dotyczyło naruszenie (w tym ich poziom wrażliwości, kontekst i stosowane środki bezpieczeństwa), przyczynę i zakres naruszenia, liczbę abonentów, której ono dotyka, oraz ewentualne szkody dla abonentów wynikające z naruszenia (np. kradzież tożsamości, straty finansowe, straty gospodarcze lub utrata możliwości zatrudnienia albo szkody fizyczne). Abonenci dotknięci incydentami naruszającymi bezpieczeństwo, które mogłyby spowodować poważne zagrożenie dla ich prywatności (np. kradzież lub fałszowanie tożsamości, szkody fizyczne, znaczące upokorzenie lub naruszenie dobrego imienia), powinni być niezwłocznie powiadamiani, aby umożliwić im podjęcie niezbędnych środków ostrożności. Powiadomienie powinno zawierać informacje o środkach podjętych przez dostawcę w celu zaradzenia naruszeniu, a także zalecenia dla użytkowników, których ono dotyczyło. Powiadomienie abonenta o naruszeniu bezpieczeństwa nie powinno być wymagane, jeżeli dostawca usług wykazał przed właściwym organem, że wprowadził odpowiednie środki ochrony technicznej i że zostały one zastosowane do danych dotkniętych naruszeniem bezpieczeństwa. Takie środki ochrony technicznej powinny spowodować, że dane stają się niezrozumiałe dla wszelkich osób nieuprawnionych do uzyskania dostępu do nich.

  (47) Naruszenie danych osobowych, jeżeli nie zostanie odpowiednio i terminowo rozwiązane, może przyczynić się do poważnych strat gospodarczych i szkód społecznych dla danego abonenta lub osoby fizycznej. Dlatego też, dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usług społeczeństwa informacyjnego powinien ocenić możliwe niepożądane skutki naruszenia, takie jak kradzież tożsamości, oszustwo, straty finansowe, straty gospodarcze lub utrata możliwości zatrudnienia, szkody fizyczne, znaczące upokorzenie lub naruszenie dobrego imienia oraz dostęp do e-maili i innych wiadomości, kiedy tylko dostawca dowie się o naruszeniu. Ocena powinna zostać przeprowadzona bezzwłocznie i z należytą starannością oraz przy założeniu, że wszelkie niepożądane skutki wystąpią. Do celów powiadomienia abonentów lub osób fizycznych o naruszeniu danych osobowych, które może spowodować dla nich niepożądany skutek, wymóg powiadomienia bez zbędnej zwłoki oznacza, że powinni zostać powiadomieni w odpowiednim czasie, aby mogli podjąć niezbędne środki ostrożności. Powiadomienie powinno zawierać informacje o środkach podjętych przez dostawcę w celu zaradzenia naruszeniu, a także zalecenia dla danego abonenta lub osoby fizycznej, mające na celu zapobieżenie prawdopodobnym niepożądanym skutkom naruszenia. Powiadomienie abonenta lub osoby fizycznej o naruszeniu nie powinno być jednak wymagane, jeżeli dostawca usług wykazał przed właściwym organem, że wprowadził odpowiednie środki ochrony technicznej, które powodują, że dane stają się niezrozumiałe dla wszelkich osób nieuprawnionych do uzyskania dostępu do nich i że zostały one zastosowane do danych dotkniętych naruszeniem.

  Poprawka  27

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 50 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (50) Należy przewidzieć przyjęcie przez Komisję zaleceń dotyczących sposobu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych lub przetwarzanych w związku z korzystaniem z sieci łączności elektronicznej na rynku wewnętrznym.

  (50) Należy przewidzieć przyjęcie przez Komisję środków wykonawczych określających wspólny zbiór wymogów dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych lub przetwarzanych w związku z korzystaniem z sieci łączności elektronicznej na rynku wewnętrznym.

  Poprawka  28

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 51 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (51) Przy określaniu szczegółowych zasad dotyczących formy i procedur mających zastosowanie przy zgłaszaniu naruszeń danych osobowych, należy wziąć pod uwagę okoliczności naruszenia, w tym zbadać, czy dane osobowe były zabezpieczone poprzez zakodowanie lub za pomocą innych środków skutecznie ograniczających prawdopodobieństwo fałszowania tożsamości lub inne formy wykorzystania danych niezgodnie z prawem. W tych zasadach i procedurach należy ponadto uwzględnić uzasadnione interesy organów powołanych do egzekwowania prawa, w przypadkach gdy przedwczesne ujawnienie mogłoby niepotrzebnie utrudnić badanie okoliczności naruszenia.

  (51) Przy określaniu szczegółowych zasad dotyczących formy i procedur mających zastosowanie przy zgłaszaniu naruszeń danych osobowych, należy wziąć pod uwagę okoliczności naruszenia, w tym zbadać, czy dane osobowe były zabezpieczone właściwymi technicznymi środkami ochrony, skutecznie ograniczającymi prawdopodobieństwo fałszowania tożsamości lub inne formy wykorzystania danych niezgodnie z prawem. W tych zasadach i procedurach należy ponadto uwzględnić uzasadnione interesy organów powołanych do egzekwowania prawa, w przypadkach gdy przedwczesne ujawnienie mogłoby niepotrzebnie utrudnić badanie okoliczności naruszenia.

  Poprawka  29

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 51 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (51a) Komisja powinna być upoważniona do przyjęcia środków dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania. Przyjmując takie środki, powinna skonsultować się ze wszystkimi właściwymi europejskimi organami i organizacjami, takimi jak ENISA, Europejski Inspektor Ochrony Danych i Grupa Robocza ds. Art. 29 oraz wszystkimi innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza w celu uzyskania informacji o najlepszych dostępnych technicznych i ekonomicznych metodach poprawy wdrażania dyrektywy 2002/58/WE. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

  Poprawka  30

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 52 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (52) Programy służące do szpiegowania działań użytkowników lub udaremniania operacji wykonywanych na urządzeniach końcowych użytkowników z korzyścią dla osoby trzeciej (tak zwane oprogramowanie szpiegowskie) stanowią poważne zagrożenie dla prywatności użytkowników. Należy zapewnić wysoki i równy poziom ochrony sfery prywatnej użytkowników, niezależnie od tego, czy niechciane programy szpiegowskie są nieodwracalnie pobierane za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, czy też dostarczane i instalowane w formie ukrytej w programach rozpowszechnianych na innych zewnętrznych nośnikach do przechowywania danych, takich jak płyty kompaktowe, CD-ROM-y, nośniki USB. Państwa członkowskie powinny zachęcać użytkowników końcowych do podejmowania kroków niezbędnych do ochrony urządzeń końcowych przed wirusami i oprogramowaniem szpiegowskim.

  (52) Programy służące do szpiegowania działań użytkowników lub udaremniania operacji wykonywanych na urządzeniach końcowych użytkowników z korzyścią dla osoby trzeciej (oprogramowanie szpiegowskie) stanowią poważne zagrożenie dla prywatności użytkowników, podobnie jak wirusy. Należy zapewnić wysoki i równy poziom ochrony sfery prywatnej użytkowników, niezależnie od tego, czy niechciane programy szpiegowskie lub wirusy są nieodwracalnie pobierane za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, czy też dostarczane i instalowane w formie ukrytej w programach rozpowszechnianych na innych zewnętrznych nośnikach do przechowywania danych, takich jak płyty kompaktowe, CD-ROM-y lub nośniki USB. Państwa członkowskie powinny informować użytkowników końcowych o dostępnych środkach ostrożności i zachęcać ich do podejmowania kroków niezbędnych do ochrony urządzeń końcowych przed wirusami i oprogramowaniem szpiegowskim.

  Poprawka  31

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 52 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (52a) Zapewniane abonentom środki ochrony przed naruszeniem ich prywatności przez niepożądane komunikaty do celów marketingu bezpośredniego rozsyłane pocztą elektroniczną mają też zastosowanie do wiadomości SMS, MMS i innych rodzajów podobnych zastosowań użytkowych.

  Poprawka  32

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 57 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (57) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

  (57) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

  Poprawka  33

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 57 a preambuły (nowy)

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (57a) W przypadku gdy będzie dostępna nowa podstawa prawna, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nowy wniosek legislacyjny dotyczący prywatności i bezpieczeństwa danych w łączności elektronicznej, w oparciu o tę nową podstawę prawną.

  Poprawka  34

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 58 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (58) Komisja powinna zostać w szczególności upoważniona do dostosowywania załączników do postępu technicznego lub zmian popytu na rynku. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) poprzez uzupełnienie jej o elementy inne niż istotne, należy przyjąć je zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art.5a decyzji 1999/468/WE.

  (58) Komisja powinna zostać w szczególności upoważniona do przyjęcia środków wykonawczych w odniesieniu do przejrzystości taryf, wymogów dotyczących minimalnej jakości usług, skutecznego świadczenia usług numeru „112”, skutecznego zapewnienia dostępu do numerów i usług, poprawy dostępności dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych, a także do dostosowywania załączników do postępu technicznego lub zmian popytu na rynku. Powinna być także upoważniona do przyjęcia środków wykonawczych dotyczących wymogów w zakresie informowania i powiadamiania oraz współpracy transgranicznej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) poprzez uzupełnienie jej o elementy inne niż istotne, należy przyjąć je zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art.5a decyzji 1999/468/WE. Z uwagi na fakt, że stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w ramach zwykłych terminów mogłoby, w pewnych wyjątkowych okolicznościach, utrudnić przyjęcie środków wykonawczych w odpowiednim czasie, Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny prowadzić szybkie działania w celu zapewnienia terminowego przyjęcia tych środków.

  Poprawka  35

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Punkt 60 preambuły

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  (60) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa zachęca się państwa członkowskie do sporządzenia na własne potrzeby i w interesie Wspólnoty tabel, które jak najlepiej przedstawią korelacje między dyrektywami 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) a środkami transpozycji, oraz do podania ich do wiadomości publicznej,

  (60) Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa zachęca państwa członkowskie powinny sporządzić na własne potrzeby i w interesie Wspólnoty tabele, które jak najlepiej przedstawią korelacje między dyrektywami 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) a środkami transpozycji, oraz podać je do wiadomości publicznej.

  Poprawka  36

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 1

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 1 – ustęp 3

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące praw użytkowników końcowych stosuje się bez uszczerbku dla wspólnotowych przepisów o ochronie konsumenta, w szczególności dla przepisów dyrektywy 93/13/EWG i dyrektywy 97/7/WE, oraz przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym.”;

  3. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się bez uszczerbku dla wspólnotowych przepisów o ochronie konsumenta, w szczególności dla przepisów dyrektywy 93/13/EWG, dyrektywy 97/7/WE i 2005/29/WE, oraz przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym.”

  Poprawka  37

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 2 – litera c)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  c) „publicznie dostępna usługa telefoniczna” oznacza usługę udostępnioną publicznie dla inicjowania i odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, wywołań krajowych lub krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem numeru lub numerów istniejących w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej;

  c) „publicznie dostępna usługa telefoniczna” oznacza usługę dostępną publicznie dla inicjowania i/lub odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, wywołań krajowych i/lub międzynarodowych oraz inne środki komunikacji specjalnie opracowane dla użytkowników niepełnosprawnych korzystających z usług transmisji tekstu lub „rozmowy totalnej” za pośrednictwem numeru lub numerów istniejących w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej;

  Poprawka  38

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 4 a) (nowy)

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 6 – tytuł i ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  4a) tytuł i ust. 1 art. 6 otrzymuje brzmienie:

   

  „Publiczne płatne automaty telefoniczne i inne punkty dostępowe telefonii głosowej

   

   

   

  1. Państwa członkowskie zapewnią krajowym organom regulacyjnym możliwość nakładania obowiązków na przedsiębiorstwa mające na celu udostępnienie publicznych płatnych automatów telefonicznych lub innych publicznych punktów dostępowych telefonii głosowej dla zaspokojenia potrzeb użytkowników końcowych, mieszczących się w granicach rozsądku, pod względem pokrycia geograficznego, liczby telefonów, dostępności takich telefonów lub innych punktów dostępowych [...] dostępności [...] dla użytkowników niepełnosprawnych oraz jakości usług.”

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  39

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 7 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. O ile w rozdziale IV nie określono wymogów o równorzędnym skutku, państwa członkowskie podejmują szczególne środki, aby zapewnić niepełnosprawnym użytkownikom końcowym dostęp po przystępnej cenie do usług określonych w art.4 ust.3 i art.5, porównywalny z dostępem, z jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi. Państwa członkowskie mogą zobowiązać krajowe organy regulacyjne do oceny ogólnej potrzeby oraz szczególnych wymogów w tym względzie, w tym zakres i konkretną formę takich szczególnych środków dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych.

  1. O ile w rozdziale IV nie określono wymogów o równorzędnym skutku, państwa członkowskie podejmują szczególne środki, aby niepełnosprawnym użytkownikom końcowym zapewnić ten dostęp po przystępnej cenie do usług określonych w art.4 ust.3 i art.5 odpowiadający poziomowi dostępu, z jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi. Państwa członkowskie mogą zobowiązać krajowe organy regulacyjne do oceny ogólnej potrzeby oraz szczególnych wymogów w tym względzie, w tym zakres i konkretną formę takich szczególnych środków dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  40

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  2a. Podejmując środki, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie zachęcają do zapewniania zgodności z odpowiednimi normami i specyfikacjami publikowanymi zgodnie z art. 17, 18 i 19 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

  Poprawka  41

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 13

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 20

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku wykupienia abonamentu na usługi zapewniające podłączenie do publicznej sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej konsumenci, oraz inni użytkownicy końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli prawo do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami zapewniającymi takie podłączenie lub świadczącymi takie usługi. Umowa powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać co najmniej:

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku wykupienia abonamentu na usługi zapewniające podłączenie do publicznej sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej konsumenci, oraz inni użytkownicy końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli prawo do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami zapewniającymi takie podłączenie lub świadczącymi takie usługi. Umowa powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać co najmniej:

  a) nazwę i adres usługodawcy;

  a) nazwę i adres przedsiębiorstwa;

  b) świadczone usługi, w tym w szczególności,

  b) świadczone usługi, w tym w szczególności:

   

  – informacje o tym, czy zapewniany jest dostęp do służb ratunkowych i informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej i/lub o wszelkich ograniczeniach w dostępie do służb ratunkowych zgodnie z art. 26,

  – informacje o stosowanej przez dostawcę polityce zarządzania ruchem w sieci;

  informacje o wszelkich innych warunkach ograniczających dostęp do usług i aplikacji i/lub korzystania z nich, jeżeli warunki takie dopuszcza prawo krajowe zgodnie z prawem wspólnotowym,

  – minimalne oferowane poziomy jakości usług, a mianowicie czas wstępnego podłączenia, a w odpowiednich przypadkach także inne parametry jakości usług, określone przez krajowe organy regulacyjne;

  – minimalne oferowane poziomy jakości usług, a mianowicie czas wstępnego podłączenia, a w odpowiednich przypadkach także inne parametry jakości usług, określone przez krajowe organy regulacyjne;

   

  – informacje na temat wszelkich procedur wprowadzonych przez przedsiębiorstwo w celu pomiaru i organizowania ruchu, żeby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a także informacji o tym, jak procedury te mogą wpłynąć na jakość usług,

  – rodzaje oferowanych usług serwisowych oraz usług wsparcia technicznego świadczonych klientom, a także sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą,

  – rodzaje oferowanych usług serwisowych oraz usług wsparcia technicznego świadczonych klientom, a także sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą,

  – wszelkie ograniczenia, które dostawca nałożył w zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń końcowych;

  – wszelkie ograniczenia, które dostawca nałożył w zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń końcowych;

  c) w przypadku obowiązku wynikającego z art.25 – możliwości, jakie ma abonent w kwestii umieszczania bądź nieumieszczania swoich danych osobowych w spisie abonentów, oraz dane, których to dotyczy;

  c) w przypadku obowiązku wynikającego z art.25 – możliwości, jakie ma abonent w kwestii umieszczania bądź nieumieszczania swoich danych osobowych w spisie abonentów, oraz dane, których to dotyczy;

  d) szczegółowe informacje o cenach i taryfach, sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich stosowanych taryf i opłat eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz różnice w kosztach wynikające z różnych sposobów płatności;

  d) szczegółowe informacje o cenach i taryfach, sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich stosowanych taryf i opłat eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz różnice w kosztach wynikające z różnych sposobów płatności;

  e) okres obowiązywania umowy oraz warunki wznowienia i zakończenia świadczenia usług i rozwiązania umowy, w tym:

  e) okres obowiązywania umowy oraz warunki wznowienia i zakończenia świadczenia usług i rozwiązania umowy, w tym:

  warunki dotyczące minimalnego okresu obowiązywania umowy zawartej w ramach promocji,

  ewentualne minimalne korzystanie wymagane, by móc skorzystać z warunków promocyjnych,

  – wszelkie opłaty związane z możliwością przeniesienia numerów i innych danych identyfikacyjnych,

  – wszelkie opłaty związane z możliwością przeniesienia numerów i innych danych identyfikacyjnych,

  – wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów urządzeń końcowych;

  – wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów urządzeń końcowych;

  f) wszelkie klauzule o rekompensacie i zwrocie kosztów, które stosuje się w przypadku gdy nie został osiągnięty zakontraktowany poziom jakości;

  f) wszelkie klauzule o rekompensacie i zwrocie kosztów, które stosuje się w przypadku gdy nie został osiągnięty zakontraktowany poziom jakości;

  g) sposoby inicjowania procedur rozwiązywania sporów zgodnie z art.34;

  g) sposoby inicjowania procedur rozwiązywania sporów zgodnie z art.34;

  h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo może podjąć w związku przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia.

  h) rodzaj działań, które może podjąć przedsiębiorstwo zapewniające podłączenie do publicznej sieci łączności i/lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia, oraz wszelkie ustalenia dotyczące rekompensaty, mające zastosowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności.

  Państwa członkowskie mogą także wymagać, aby umowa zawierała wszelkie informacje, które mogą zostać dostarczone w tym celu przez właściwe organy publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług łączności elektronicznej do działań niezgodnych z prawem lub do upowszechniania szkodliwych treści oraz o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, o których mowa w art. 21 ust.4 lit.a) i które mają związek ze świadczoną usługą.

  Państwa członkowskie mogą także wymagać, aby umowa zawierała wszelkie informacje, które mogą zostać dostarczone w tym celu przez właściwe organy publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług łączności elektronicznej do działań niezgodnych z prawem lub do upowszechniania szkodliwych treści oraz o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, o których mowa w art. 21 ust.4 i które mają związek ze świadczoną usługą.

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci zawierający umowy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi łączności elektronicznej, które umożliwiają łączność głosową, byli wyraźnie informowani o tym, czy zapewnione są: dostęp do służb ratunkowych oraz informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej. Dostawcy elektronicznych usług łączności zapewniają, aby przed zawarciem umowy oraz w przypadku jakiejkolwiek zmiany w dostępie do służb ratunkowych konsumenci byli wyraźnie powiadamiani o wszelkich ograniczeniach dostępu do służb ratunkowych.

   

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci mieli prawo wycofać się bez ponoszenia kar z zawartych umów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej powiadomi ich o zamiarze zmiany warunków umowy. O wszelkich takich zmianach powiadamia się abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden miesiąc, jednocześnie informując ich o przysługującym im prawie do wycofania się z ich umów, bez ponoszenia kar, jeżeli nie akceptują nowych warunków. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły określić format takich powiadomień.

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci mieli prawo wycofać się bez ponoszenia kar z zawartych umów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej powiadomi ich o zamiarze zmiany warunków umowy. O wszelkich takich zmianach powiadamia się abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden miesiąc, jednocześnie informując ich o przysługującym im prawie do wycofania się z ich umów, bez ponoszenia kar, jeżeli nie akceptują nowych warunków. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły określić format takich powiadomień.

  (Poprawka kompromisowa. Powyżej odtworzono cały art. 20, łącznie z niezmienionymi częściami.)

  Poprawka  42

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 13

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 21

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwa udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej obowiązek publikowania przejrzystych, porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji, o których mowa w załączniku II, na temat obowiązujących cen i taryf, warunków dostępu do usług dostarczanych użytkownikom końcowym i konsumentom oraz standardowych warunków korzystania z tych usług. Krajowe organy regulacyjne mogą określić dodatkowe wymogi dotyczące formy, w jakiej należy publikować takie informacje, aby zapewnić przejrzystość, porównywalność, jasną formę i dostępność tych informacji z korzyścią dla konsumentów.

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwa udostępniające publiczną sieć łączności elektronicznej i/lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej obowiązek publikowania przejrzystych, porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji na temat obowiązujących cen i taryf, wszelkich opłat związanych z rozwiązaniem umowy oraz warunków dostępu do usług dostarczanych użytkownikom końcowym i konsumentom oraz standardowych warunków korzystania z tych usług zgodnie z załącznikiem II. Takie informacje należy publikować w jasnej, kompleksowej i łatwo dostępnej formie. Krajowe organy regulacyjne mogą określić dodatkowe wymogi dotyczące formy, w jakiej takie informacje mają być publikowane.

  2. Krajowe organy regulacyjne zachęcają do dostarczania porównywalnych informacji, które pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom dokonać niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług, na przykład za pomocą przewodników interaktywnych lub podobnych technik. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki lub techniki, w szczególności w przypadku gdy nie są one dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za rozsądną cenę. Osoby trzecie mają prawo do bezpłatnego korzystania z informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci lub usługi łączności elektronicznej, do celów sprzedaży lub udostępniania takich przewodników lub technik.

  2. Krajowe organy regulacyjne zachęcają do dostarczania porównywalnych informacji, które pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom dokonać niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług, na przykład za pomocą przewodników interaktywnych lub podobnych technik. sytuacji, gdy takie udogodnienia nie są dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki lub techniki bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich. Osoby trzecie mają prawo do bezpłatnego korzystania z informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej i/lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej do celów sprzedaży lub udostępniania takich interaktywnych przewodników lub podobnych technik.

   

   

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły zobowiązać przedsiębiorstwa świadczące usługi łączności elektronicznej między innymi do:

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły zobowiązać przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności elektronicznej i/lub świadczące usługi w zakresie publicznie dostępnej łączności elektronicznej między innymi do:

  a) dostarczania abonentom informacji o obowiązujących taryfach w odniesieniu do wszelkich numerów lub usług podlegających szczególnym warunkom cenowym; w odniesieniu do poszczególnych kategorii usług, krajowe organy regulacyjne mogą wymagać, aby informacje te były udostępniane bezpośrednio przed wykonaniem połączenia;

  a) dostarczania abonentom informacji o obowiązujących taryfach w odniesieniu do wszelkich numerów lub usług podlegających szczególnym warunkom cenowym; w odniesieniu do poszczególnych kategorii usług, krajowe organy regulacyjne mogą wymagać, aby informacje te były udostępniane bezpośrednio przed wykonaniem połączenia;

   

  aa) regularnego przypominania abonentom o warunkach dostępu w odniesieniu do służb ratunkowych lub informacji o miejscu przebywania osoby wywołującej w ramach usługi, na którą wykupili abonament;

  b) informowania abonentów o wszelkich zmianach stosowanej przez dostawcę polityki zarządzania ruchem w sieci;

  b) informowania abonentów o wszelkich zmianach warunków ograniczających dostęp do usług i aplikacji i/lub korzystania z nich, jeżeli warunki takie dopuszcza prawo krajowe zgodnie z prawem wspólnotowym;

   

  ba) dostarczania informacji na temat wszelkich procedur wprowadzonych przez dostawcę w celu pomiaru i organizowania ruchu tak, aby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a także informacji o tym, jak procedury te mogą wpłynąć na jakość usług;

  c) informowania abonentów o przysługującym im prawie do określenia, czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły się w spisie abonentów, oraz o rodzajach danych, których to dotyczy, zgodnie z art.12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej); oraz

  c) informowania abonentów o przysługującym im prawie do określenia, czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły się w spisie abonentów, oraz o rodzajach danych, których to dotyczy, zgodnie z art.12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej); oraz

  d) regularnego informowania abonentów niepełnosprawnych o szczegółach przeznaczonych dla nich produktów i usług.

  d) regularnego informowania abonentów niepełnosprawnych o szczegółach przeznaczonych dla nich produktów i usług.

  Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli uznają to za stosowne, promować środki samo- i współregulacyjne przed nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.

  Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli uznają to za stosowne, promować środki samo- i współregulacyjne przed nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.

  4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 3, w odpowiednich przypadkach nieodpłatnie rozpowszechniały informacje użyteczności publicznej wśród aktualnych i nowych abonentów. W takim przypadku informacje te są dostarczane w znormalizowanej formie przez właściwe organy publiczne i dotyczą między innymi następujących zagadnień:

  4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 3, w odpowiednich przypadkach nieodpłatnie rozpowszechniały informacje użyteczności publicznej wśród aktualnych i nowych abonentów za pomocą tych samych środków, jakie przedsiębiorstwa zwykle wykorzystują w komunikacji z abonentami. W takim przypadku informacje te są dostarczane w znormalizowanej formie przez właściwe organy publiczne i dotyczą między innymi następujących zagadnień:

  a) najpowszechniejszych sposobów wykorzystywania usług łączności elektronicznej do działań niezgodnych z prawem lub do rozpowszechniania szkodliwych treści – zwłaszcza w przypadku gdy może to naruszać prawa i wolności innych osób – w tym przypadków naruszania praw autorskich i praw pokrewnych oraz konsekwencji prawnych tych czynów; oraz

  a) najpowszechniejszych sposobów wykorzystywania usług łączności elektronicznej do działań niezgodnych z prawem lub do rozpowszechniania szkodliwych treści – zwłaszcza w przypadku gdy może to naruszać prawa i wolności innych osób – w tym przypadków naruszania praw autorskich i praw pokrewnych oraz konsekwencji prawnych tych czynów; oraz

  b) sposobów chronienia bezpieczeństwa osobistego, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z usług łączności elektronicznej.

  b) sposobów chronienia bezpieczeństwa osobistego, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z usług łączności elektronicznej.

  (Poprawka kompromisowa. Powyżej odtworzono cały art. 21, łącznie z niezmienionymi częściami.)

  Poprawka  43

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 13

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 22 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne, po uwzględnieniu stanowisk zainteresowanych stron, mogły wymagać od przedsiębiorstw publicznie udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej publikowania porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji dla użytkowników końcowych na temat jakości swoich usług oraz na temat działań podjętych w celu zapewnienia porównywalnego dostępu do tych informacji niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Na wniosek, informacje te są dostarczane krajowemu organowi regulacyjnemu przed ich opublikowaniem.

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne, po uwzględnieniu stanowisk zainteresowanych stron, mogły wymagać od przedsiębiorstw publicznie udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej publikowania porównywalnych, odpowiednich i aktualnych informacji dla użytkowników końcowych na temat jakości swoich usług oraz na temat działań podjętych w celu zapewnienia równoważnego dostępu do tych informacji niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Na wniosek, informacje te są dostarczane krajowemu organowi regulacyjnemu przed ich opublikowaniem.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  44

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 13

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 22 – ustęp 2

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Aby zapewnić użytkownikom końcowym dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych i przyjaznych dla użytkownika informacji, krajowe organy regulacyjne mogą określić między innymi wymierne parametry jakości usług oraz treść, formę i sposób podawania informacji przeznaczonej do opublikowania, w tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości. W stosownych przypadkach można stosować parametry, definicje i metody pomiaru określone w załączniku III.

  2. Aby zapewnić użytkownikom końcowym, w tym niepełnosprawnym użytkownikom końcowym, dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych i przyjaznych dla użytkownika informacji, krajowe organy regulacyjne mogą określić między innymi wymierne parametry jakości usług oraz treść, formę i sposób podawania informacji przeznaczonej do opublikowania, w tym ewentualne mechanizmy certyfikacji jakości. W stosownych przypadkach można stosować parametry, definicje i metody pomiaru określone w załączniku III.

  Poprawka  45

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 13

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  Po dokonaniu oceny takich wymogów i przeprowadzeniu konsultacji z Organem Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT), Komisja może przyjąć w tym zakresie techniczne środki wykonawcze, jeśli uzna, że wymogi takie mogą stwarzać barierę dla rynku wewnętrznego. Środki te, służące wprowadzaniu zmian do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

  Poprawka  46

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 14

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 23a – tytuł

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  Zapewnienie porównywalnego dostępu i wyboru niepełnosprawnym użytkownikom końcowym

  Zapewnienie równoważnego dostępu i wyboru niepełnosprawnym użytkownikom końcowym

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  47

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 14

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 23a – ustęp 1 – litera a)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  a) dostęp do usług łączności elektronicznej porównywalny z dostępem, jaki ma większość użytkowników końcowych, oraz

  a) dostęp do usług łączności elektronicznej równoważny z dostępem, jaki ma większość użytkowników końcowych, oraz

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  48

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 15

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 25

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  15) W art.25 wprowadza się następujące zmiany:

  15) Art.25 otrzymuje brzmienie:

  a) tytuł otrzymuje brzmienie:

  „Artykuł 25

  „Usługi biura numerów i spisu abonentów”;

  Usługi biura numerów i spisu abonentów

  b) ust.1 otrzymuje brzmienie:

   

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci publicznie dostępnych usług telefonicznych mieli prawo do figurowania w publicznie dostępnym spisie abonentów, o którym mowa w art.5 ust.1 lit.a), oraz aby informacje o nich zostały udostępnione dostawcom usług biura numerów lub spisu abonentów zgodnie z ust.2 niniejszego artykułu.”;

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci publicznie dostępnych usług telefonicznych mieli prawo do figurowania w publicznie dostępnym spisie abonentów, o którym mowa w art.5 ust.1 lit.a), oraz aby informacje o nich zostały udostępnione dostawcom usług biura numerów lub spisu abonentów zgodnie z ust.2 niniejszego artykułu.

   

  2. Państwa członkowskie dopilnowują, by wszystkie przedsiębiorstwa, które przypisują numery telefoniczne abonentom, spełniały wszystkie racjonalnie uzasadnione wymagania udostępnienia dla celów świadczenia publicznie dostępnych usług biura numerów i spisów abonentów ważnych informacji w uzgodnionym formacie i na uczciwych, obiektywnych, zorientowanych na koszty i niedyskryminacyjnych warunkach.

  c) ust.3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   

  3. Państwa członkowskie zapewniają wszystkim użytkownikom końcowym publicznie dostępnej usługi telefonicznej możliwość dostępu do usług biura numerów. Krajowe organy regulacyjne mogą nakładać obowiązki i warunki na przedsiębiorstwa kontrolujące dostęp użytkowników końcowych do usług biura numerów, zgodnie z przepisami art.5 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie). Takie obowiązki i warunki są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne i przejrzyste.

  3. Państwa członkowskie zapewniają wszystkim użytkownikom końcowym publicznie dostępnej usługi telefonicznej możliwość dostępu do usług biura numerów. Krajowe organy regulacyjne mogą nakładać obowiązki i warunki na przedsiębiorstwa kontrolujące dostęp użytkowników końcowych do usług biura numerów, zgodnie z przepisami art.5 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie). Takie obowiązki i warunki są obiektywne, sprawiedliwe, niedyskryminacyjne i przejrzyste.

  4. Państwa członkowskie nie utrzymują żadnych ograniczeń regulacyjnych, które uniemożliwiałyby użytkownikom końcowym w jednym państwie członkowskim bezpośredni dostęp do biura numerów w innym państwie członkowskim w drodze wywołania głosowego lub wiadomości SMS oraz podejmują środki zapewniające taki dostęp zgodnie z art.28.

  4. Państwa członkowskie nie utrzymują żadnych ograniczeń regulacyjnych, które uniemożliwiałyby użytkownikom końcowym w jednym państwie członkowskim bezpośredni dostęp do biura numerów w innym państwie członkowskim w drodze wywołania głosowego lub wiadomości SMS.

  5. Ust.1-4 stosuje się z zastrzeżeniem wymogów zawartych w przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności oraz, w szczególności, art.12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).”

  5. Ust.1-4 stosuje się z zastrzeżeniem wymogów zawartych w przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności oraz, w szczególności, art.12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).”

  (Poprawka kompromisowa. Powyżej odtworzono cały art. 25, łącznie z niezmienionymi częściami. Ust. 2 z dyrektywy 2002/22/WE nie został zmieniony.)

  Poprawka  49

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 26 – ustęp 2

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, które świadczą użytkownikom końcowym usługi łączności elektronicznej polegające na inicjowaniu krajowych wywołań numeru lub numerów istniejących w krajowym planie numeracji telefonicznej, zapewniały dostęp do służb ratunkowych.

  2. Państwa członkowskie, we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i dostawcami usług, zapewniają, aby przedsiębiorstwa, które świadczą usługi łączności elektronicznej polegające na inicjowaniu krajowych i/lub międzynarodowych wywołań numeru lub numerów istniejących w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, zapewniały niezawodny dostęp do służb ratunkowych.

  Poprawka  50

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 26 – ustęp 4

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp niepełnosprawnych użytkowników końcowych do służb ratunkowych był porównywalny z dostępem, który mają inni użytkownicy końcowi. Środki podjęte w celu zapewnienia, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi mieli możliwość dostępu do służb ratunkowych podczas gdy podróżują do innych państw członkowskich opierają się w jak największym stopniu na europejskich normach lub specyfikacjach opublikowanych zgodnie z przepisami art.17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz nie uniemożliwiają państwom członkowskim przyjmowania dodatkowych wymogów zmierzających do realizacji celów określonych w niniejszym artykule.

  4. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp niepełnosprawnych użytkowników końcowych do służb ratunkowych był równoważny z dostępem, który mają inni użytkownicy końcowi. Środki podjęte w celu zapewnienia, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi mieli możliwość dostępu do służb ratunkowych podczas gdy podróżują do innych państw członkowskich opierają się w jak największym stopniu na europejskich normach lub specyfikacjach opublikowanych zgodnie z przepisami art.17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) oraz nie uniemożliwiają państwom członkowskim przyjmowania dodatkowych wymogów zmierzających do realizacji celów określonych w niniejszym artykule.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  51

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 26 – ustęp 5

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  5. Państwa członkowskie zapewniają, aby – w zakresie, w jakim jest to wykonalne technicznie – przedsiębiorstwa, których to dotyczy, bezpłatnie udostępniały informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej organowi zajmującemu się wywołaniami alarmowymi niezwłocznie po dotarciu wywołania alarmowego do tego organu. Ma to zastosowanie do wszystkich wywołań jednolitego europejskiego numeru alarmowego „112”. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć ten obowiązek na wywołania krajowych numerów alarmowych. W przypadku gdy przedsiębiorstwa, o których mowa w ust.2, twierdzą, że udostępnienie informacji o miejscu przebywania osoby wywołującej nie jest wykonalne technicznie, spoczywa na nich ciężar udowodnienia tego.

  5. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, których to dotyczy, bezpłatnie udostępniały informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej organowi zajmującemu się wywołaniami alarmowymi niezwłocznie po dotarciu wywołania alarmowego do tego organu. Ma to zastosowanie do wszystkich wywołań jednolitego europejskiego numeru alarmowego „112”. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć ten obowiązek na wywołania krajowych numerów alarmowych.

  Poprawka  52

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 26 – ustęp 6 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  6a. Aby zapewnić efektywne wprowadzenie w życie połączeń do służb ratunkowych za pośrednictwem numeru „112” w państwach członkowskich, Komisja – po przeprowadzeniu konsultacji z BERT – może przyjąć techniczne środki wykonawcze.

   

  Środki te, służące wprowadzaniu zmian do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

  Poprawka  53

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  1a. Podmiot prawny, posiadający siedzibę we Wspólnocie i wyznaczony przez Komisję, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie przestrzenią numerową telefonii europejskiej, w tym przyznawanie numerów, oraz za promowanie jej. Komisja przyjmuje niezbędne przepisy wykonawcze.

  Poprawka  54

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 16

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 27 – ustęp 2

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą publicznie dostępne usługi telefoniczne pozwalające na wywołania międzynarodowe, obsługiwały wszystkie wywołania przychodzące do przestrzeni numerowej telefonii europejskiej (ETNS) i wychodzące z tej przestrzeni, bez uszczerbku dla konieczności odzyskiwania przez przedsiębiorstwa poniesionych przez nie kosztów.

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą publicznie dostępne usługi telefoniczne, obsługiwały wszystkie wywołania przychodzące do ETNS i wychodzące z tej przestrzeni, według stawek nieprzekraczających maksymalnej stawki, którą stosują dla wywołań do i z innych państw członkowskich.

  Poprawka  55

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 17

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 27a – ustępy 2-4

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie ułatwiają dostęp do usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od „116” niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Środki podejmowane w celu ułatwienia dostępu niepełnosprawnych użytkowników końcowych do takich usług podczas podróżowania w innych państwach członkowskich, mogą dotyczyć zapewnienia przestrzegania odpowiednich norm lub specyfikacji opublikowanych zgodnie z przepisami art.17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

  2. Państwa członkowskie gwarantują, że niepełnosprawni użytkownicy końcowi będą dysponowali dostępem do usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od „116”. Środki podejmowane w celu zapewnienia, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi mieli możliwość dostępu do takich usług podczas podróżowania w innych państwach członkowskich obejmują zapewnienie przestrzegania odpowiednich norm lub specyfikacji opublikowanych zgodnie z przepisami art.17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby obywatele zostali odpowiednio poinformowani o istnieniu usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” oraz o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez inicjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między państwami członkowskimi.

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby obywatele zostali odpowiednio poinformowani o istnieniu usług z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” oraz o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez inicjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między państwami członkowskimi.

  4. Poza środkami, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich numerów z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” i które są podejmowane zgodnie z ust.1, 2 i 3, państwa członkowskie ułatwiają obywatelom dostęp do specjalnej usługi telefonicznej umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci. Linia ta jest udostępniana pod numerem 116000.

  4. Poza środkami, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich numerów z zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116” i które są podejmowane zgodnie z ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie zapewniają obywatelom dostęp do specjalnej usługi telefonicznej umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci. Linia ta jest udostępniana pod numerem 116000.

  Poprawka  56

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 17

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 27a – ustęp 4 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  4a. Aby zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie w państwach członkowskich zakresu numeracyjnego rozpoczynającego się od numeru „116”, a w szczególności udostępnianej pod numerem 116000 linii umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci, w tym dostęp niepełnosprawnych użytkowników końcowych podczas podróżowania w innych państwach członkowskich, Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z BERT, może przyjąć techniczne środki wykonawcze.

   

  Środki te, służące wprowadzaniu zmian do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

  Poprawka  57

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 18

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a) i b)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  a) dostępu we Wspólnocie do usług wykorzystujących numery niegeograficzne oraz możliwość korzystania z takich usług; oraz

  a) dostępu we Wspólnocie do usług wykorzystujących numery niegeograficzne oraz możliwość korzystania z takich usług;

  b) dostępu do wszystkich numerów we Wspólnocie, również numerów uwzględnionych w krajowych planach numeracji, numerów należących do ETNS i do powszechnej międzynarodowej sieci bezpłatnych numerów telefonicznych (UIFN).

  b) dostępu, niezależnie od technologii i urządzeń wykorzystywanych przez operatora, do wszystkich numerów we Wspólnocie, również numerów uwzględnionych w krajowych planach numeracji, numerów należących do ETNS i do powszechnej międzynarodowej sieci bezpłatnych numerów telefonicznych (UIFN); oraz

  Poprawka  58

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 18

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ba) dostępu do usług i korzystania z nich przy użyciu telefonów tekstowych, wideotelefonów i produktów, które pomagają osobom starszym lub niepełnosprawnym w komunikowanie się, przynajmniej w odniesieniu do wywołań alarmowych.

  Poprawka  59

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 18

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  2a. Aby zapewnić, że użytkownicy końcowi mają skuteczny dostęp do numerów i usług we Wspólnocie, Komisja może przyjąć techniczne środki wykonawcze. Środki te, służące wprowadzaniu zmian do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

   

  Wszystkie takie techniczne środki wykonawcze mogą podlegać okresowemu przeglądowi przy uwzględnieniu rozwoju technologicznego i sytuacji na rynku.

  Poprawka       60

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 19 – litera b)

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 29 – ustęp 3

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Bez uszczerbku dla przepisów art.10 ust.2, państwa członkowskie mogą nałożyć obowiązki określone w części A lit.a) i e) załącznika I, w postaci ogólnego wymogu, na wszystkie przedsiębiorstwa będące dostawcami publicznych sieci łączności lub publicznie dostępnych usług telefonicznych.

  3. Bez uszczerbku dla przepisów art.10 ust.2, państwa członkowskie mogą nałożyć obowiązki określone w lit. e) części A załącznika I, dotyczące odłączenia jako ogólnego wymogu, na wszystkie przedsiębiorstwa będące dostawcami publicznych sieci łączności lub publicznie dostępnych usług telefonicznych.

  Poprawka       61

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 20

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 30 – ustępy 4 i 5

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Przenoszenie numerów, a następnie ich aktywacja przeprowadzane są w jak najkrótszym czasie. W żadnym wypadku czas przeznaczony na techniczne przeniesienie numeru nie przekracza jednego dnia.

  4. Przenoszenie numerów, a następnie ich aktywacja przeprowadzane są w jak najkrótszym czasie. W każdym przypadku abonenci, którzy zawarli umowę w sprawie przeniesienia numeru do nowego przedsiębiorstwa, mają aktywowany numer w ciągu jednego dnia roboczego.

  Właściwe organy krajowe mogą ustanowić ogólne zasady procesu przenoszenia numerów, uwzględniając krajowe przepisy o umowach oraz możliwości techniczne, w tym w razie potrzeby środki zapewniające ochronę abonentów w trakcie przenoszenia numeru.

  Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, właściwe organy krajowe mogą ustanowić ogólne zasady procesu przenoszenia numerów, uwzględniając krajowe przepisy o umowach oraz potrzebę zachowania ciągłości usług świadczonych abonentowi, w tym w razie potrzeby środki zapewniające ochronę abonentów w trakcie przenoszenia numeru oraz nieprzenoszenie numeru wbrew ich woli. Krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć na przedsiębiorstwa odpowiednie sankcje, łącznie z obowiązkiem wypłacenia abonentowi odszkodowania z tytułu opóźnienia w przenoszeniu numeru lub popełnienia nadużycia przy przenoszeniu numeru przez nie lub w ich imieniu.

  5. Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy zawierane między użytkownikami a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi łączności elektronicznej nie wprowadzały początkowego okresu zobowiązania przekraczającego 24 miesiące.

  5. Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy zawierane między konsumentami a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi łączności elektronicznej nie wprowadzały początkowego okresu zobowiązania przekraczającego 24 miesiące. Państwa członkowskie zapewniają również, aby przedsiębiorstwa oferowały użytkownikom możliwość podpisania umowy na maksymalny okres 12 miesięcy.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  62

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 21 a) (nowy)

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 32a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  21a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 32a

   

  Dostęp do treści, usług i zastosowań użytkowych

   

  Państwa członkowskie zapewniają, że wszelkie ograniczenia w zakresie praw dostępu użytkowników do treści, usług i zastosowań użytkowych, jeśli takie ograniczenia są konieczne, wdrażane są za pomocą odpowiednich środków, zgodnie z zasadami proporcjonalności, skuteczności i odstraszania. Środki te nie skutkują utrudnieniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)* oraz nie są sprzeczne z podstawowymi prawami obywateli, w tym z prawem do prywatności i prawem do rzetelnego procesu sądowego.”

  Poprawka  63

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – ustęp 22 – litera b a) (nowa)

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  3a. Bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE, w szczególności dla wymogów dotyczących osób niepełnosprawnych określonych w jej art. 3 ust. 3 lit. f), a także poprawy dostępności użytkowników niepełnosprawnych do usług łączności elektronicznej i urządzeń, Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze po przeprowadzeniu publicznych konsultacji i po konsultacji z BERT. Środki te, służące wprowadzaniu zmian do innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2.”

  Poprawka  64

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt 23

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Artykuł 34 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby udostępnione zostały przejrzyste, proste i niedrogie pozasądowe procedury rozstrzygania nierozwiązanych sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci lub usługi łączności elektronicznej, powstałych w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy i związanych z warunkami lub wykonaniem umów dotyczących udostępniania tych sieci lub usług. Państwa członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, aby takie procedury umożliwiały sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, oraz mogą, w przypadku gdy istnieją ku temu podstawy, przyjąć system zwrotu kosztów lub system rekompensat. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć te obowiązki tak, aby objęły spory dotyczące innych użytkowników końcowych.

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby udostępnione zostały przejrzyste, niedyskryminujące, proste i niedrogie pozasądowe procedury rozstrzygania nierozwiązanych sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci lub usługi łączności elektronicznej, powstałych w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy i związanych z warunkami lub wykonaniem umów dotyczących udostępniania tych sieci lub usług. Państwa członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, aby takie procedury umożliwiały sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, oraz mogą, w przypadku gdy istnieją ku temu podstawy, przyjąć system zwrotu kosztów lub system rekompensat. Takie procedury umożliwiają bezstronne rozwiązywanie sporów i nie pozbawiają konsumenta ochrony prawnej zapewnianej przez krajowe przepisy prawa. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć te obowiązki tak, aby objęły spory dotyczące innych użytkowników końcowych.

   

  Państwa członkowskie dopilnują, by organy odpowiedzialne za takie procedury, które mogą być punktami kompleksowej obsługi informacyjnej, dostarczały Komisji i właściwym władzom krajowym odpowiednich informacji do celów statystycznych.

   

  Ze szczególnym uwzględnieniem interakcji łączności audiowizualnej i elektronicznej, państwa członkowskie zachęcają do stosowania rzetelnych procedur pozasądowych.

  Poprawka  65

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 1

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 1 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Niniejsza dyrektywa przewiduje harmonizację przepisów krajowych wymaganych dla zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej oraz w celu zapewnienia swobodnego przepływu we Wspólnocie tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej.

  1. Niniejsza dyrektywa przewiduje harmonizację przepisów krajowych wymaganych dla zapewnienia równoważnego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności i poufności, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej oraz w celu zapewnienia swobodnego przepływu we Wspólnocie tego typu danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej.

  Poprawka  66

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 1 a) (nowy)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 1 – ustęp 2

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  1a) Art.1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

   

  2. Przepisy niniejszej dyrektywy uszczegółowiają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych dla celów wspomnianych w ust. 1. Przepisy te przewidują ponadto ochronę uzasadnionych interesów abonentów, którzy są osobami prawnymi”.

  Poprawka  67

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 2 – litera c)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 2 – litera h)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  h) „naruszenie danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej we Wspólnocie.

  h) „naruszenie danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usług społeczeństwa informacyjnego we Wspólnocie.

  Poprawka  68

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 4 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  aa) ust.1 otrzymuje brzmienie:

   

  „1. Dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usług społeczeństwa informacyjnego powinien podjąć odpowiednie środki techniczneorganizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług, w razie konieczności razem z dostawcą sieci łączności publicznej, w odniesieniu do bezpieczeństwa sieci. Mając na uwadze nowoczesność oraz koszt wdrożenia środków, powinny one zapewnić poziom bezpieczeństwa adekwatny do istniejącego ryzyka”.

  Poprawka  69

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a b) (nowa)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ab) dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „1a. Bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE, środki, o których mowa w ust. 1, powinny co najmniej:

   

  zapewnić, aby do danych osobowych mógł mieć dostęp wyłącznie uprawniony personel w uzasadnionych prawnie celach;

   

  – chronić przechowywane lub przekazywane dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem; oraz

   

  – wprowadzać w życie politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;

   

  Krajowe organy regulacyjne kontrolują środki przyjmowane przez dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej i usług społeczeństwa informacyjnego oraz wydają zalecenia dotyczące najlepszych praktyk związanych z poziomem bezpieczeństwa, który środki te mają osiągnąć.”

  Poprawka  70

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 4 – litera b)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 4 – ustęp 3

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  3. W przypadku naruszenia danych osobowych dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej ocenia zakres naruszenia danych osobowych oraz jego wagę i rozważa, czy konieczne jest powiadomienie o tym przypadku naruszenia danych osobowych właściwego organu krajowego oraz abonenta, którego dotyczą dane, biorąc pod uwagę odpowiednie zasady ustanowione przez ten organ krajowy zgodnie z ust.4.

  3. W przypadku naruszenia danych osobowych dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usług społeczeństwa informacyjnego powiadamia o tym przypadku naruszenia danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ krajowy.

  W przypadku gdy naruszenie danych osobowych stanowi poważne zagrożenie dla prywatności abonenta, dostawca publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej powiadamia o takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki właściwy organ krajowy oraz abonenta.

  W przypadku gdy naruszenie danych osobowych może wywrzeć niekorzystny wpływ na dane osobowe i prywatność abonenta lub osoby fizycznej, dostawca powiadamia o takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki abonenta lub osobę fizyczną.

   

  Jeśli dostawca nie powiadomił jeszcze abonenta lub osoby fizycznej o naruszeniu danych osobowych, właściwy organ krajowy, po rozważeniu ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia, może zażądać, by dostawca to uczynił.

  Powiadomienie skierowane do abonenta zawiera co najmniej opis charakteru naruszenia danych osobowych oraz dane punktów kontaktowych, w których można uzyskać więcej informacji; zawiera ono także informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków tego naruszenia danych osobowych. Powiadomienie właściwego organu krajowego zawiera ponadto opis konsekwencji naruszenia danych osobowych i opis proponowanych lub podjętych przez dostawcę środków mających zaradzić naruszeniu.

  Powiadomienie skierowane do abonenta lub osoby fizycznej zawiera co najmniej opis charakteru naruszenia danych osobowych oraz dane punktów kontaktowych, w których można uzyskać więcej informacji; zawiera ono także informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków tego naruszenia danych osobowych. Powiadomienie właściwego organu krajowego zawiera ponadto opis konsekwencji naruszenia danych osobowych i opis proponowanych lub podjętych przez dostawcę środków mających zaradzić naruszeniu.

  Poprawka  71

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 4 – litera b)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 4 – ustęp 4

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ krajowy mógł ustanowić szczegółowe zasady i w razie konieczności wydać instrukcje dotyczące okoliczności, w których niezbędne jest powiadomienie przez dostawcę publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej o naruszeniu danych osobowych, określić obowiązujący format takiego powiadomienia oraz sposób, w jaki dokonuje się powiadomienia.

  4. Z zastrzeżeniem wszelkich technicznych środków wykonawczych przyjętych zgodnie z ust. 5, właściwe organy krajowe mogą przyjąć wytyczne i w razie konieczności wydać instrukcje dotyczące okoliczności, w których wymagane jest powiadomienie przez dostawców o naruszeniu danych osobowych, określić format takiego powiadomienia oraz sposób, w jaki dokonuje się powiadomienia. Właściwe organy krajowe kontrolują również, czy dostawcy wykonują swoje obowiązki związane z powiadamianiem określone w niniejszym ustępie, oraz nakładają odpowiednie sankcje w przypadku niewykonywania takich obowiązków.

   

  Dostawcy prowadzą rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, w tym faktów towarzyszących naruszeniu, jego skutków i podjętych działań naprawczych, dzięki któremu właściwe organy krajowe będą mogły sprawdzić zgodność z postanowieniami ust. 3. Rejestr zawiera wyłącznie informacje niezbędne do realizacji ww. celu.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  72

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 4 – litera b)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 4 – ustęp 5

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  5. W celu zapewnienia spójności we wprowadzaniu w życie środków, o których mowa w ust. 1-4, Komisja - po konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds.Art.29 i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych - może przyjąć zalecenia dotyczące między innymi okoliczności, formatu i trybu informowania i powiadamiania, o których mowa w niniejszym artykule.

  5. W celu zapewnienia spójności we wprowadzaniu w życie środków, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, Komisja - po konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds.Art.29 i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych - może przyjąć techniczne środki wykonawcze dotyczące okoliczności, formatu i trybu informowania i powiadamiania, o których mowa w niniejszym artykule. Komisja angażuje wszystkie zainteresowane strony, aby uzyskać w szczególności informacje o najlepszych dostępnych środkach technicznych i ekonomicznych w związku z wprowadzeniem niniejszego artykułu w życie.

   

  Środki te, służące wprowadzaniu zmian do innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 2.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  73

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 5

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 5 – ustęp 3

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika były dozwolone wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez abonenta lub użytkownika, których to dotyczy, jasnych i wyczerpujących informacji zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz otrzymania prawa do odmowy zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Nie stanowi to przeszkody dla technicznego przechowywania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika były dozwolone wyłącznie pod warunkiem wydania przez abonenta lub użytkownika, których to dotyczy, uprzedniej zgody, która może zostać udzielona w drodze wykorzystania odpowiednich ustawień wyszukiwarki lub innej aplikacji, po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania. Nie stanowi to przeszkody dla technicznego przechowywania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

  Poprawka  74

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 6

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 6 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  a) ust.1 otrzymuje brzmienie:„1.

  skreślony

  „1. Dane o ruchu dotyczące abonentów i użytkowników przetwarzane i przechowywane przez dostawcę publicznej sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej są usuwane lub czynione anonimowymi, gdy nie są już potrzebne do celów transmisji komunikatu. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów ust.2, 3, 5 i 7 niniejszego artykułu oraz art.15 ust.1.”

   

  (Poprawka kompromisowa. Skreślenie dotyczy odnośnika do ust. 7 dodanego we wspólnym stanowisku Rady. Jest to obecny tekst art. 6 ust.1 podtrzymywany przez Parlament.)

  Poprawka  75

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 6

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 6 – ustęp 7

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  c) dodaje się ustęp w brzmieniu:

  skreślony

  „7. Dane o ruchu mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji określonego w art.4 lit. c) rozporządzenia (WE) 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

   

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  76

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 7

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 13 – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Używanie automatycznych systemów wywołujących bez ludzkiej ingerencji (automatyczne urządzenia wywołujące), faksów lub poczty elektronicznej (w tym usług krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz usług wiadomości multimedialnych (MMS)) do celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec abonentów lub użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

  1. Używanie automatycznych systemów wywołujących i systemów łączności bez ludzkiej ingerencji (automatyczne urządzenia wywołujące), faksów lub poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec abonentów lub użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

  Poprawka  77

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 7

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 13 – ustęp 4

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  4. W każdym przypadku zakazana jest praktyka wysyłania poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego ukrywającej lub zatajającej tożsamość nadawcy, w imieniu którego wysyłany jest komunikat lub z naruszeniem przepisów art.6 dyrektywy 2000/31/WE lub bez ważnego adresu, na który odbiorca może wysłać żądanie zaprzestania takich komunikatów.

  4. W każdym przypadku zakazana jest praktyka wysyłania poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego ukrywającej lub zatajającej tożsamość nadawcy, w imieniu którego wysyłany jest komunikat lub z naruszeniem przepisów art. 6 dyrektywy 2000/31/WE lub bez ważnego adresu, na który odbiorca może wysłać żądanie zaprzestania takich komunikatów, lub zachęcającej odbiorców do odwiedzenia stron internetowych sprzecznych z art. 6 dyrektywy 2000/31/WE.

  Poprawka  78

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 7

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 13 – ustęp 6

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  6. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków administracyjnych, w odniesieniu do których mogą zostać przyjęte przepisy, między innymi na mocy art.15a ust.2, państwa członkowskie zapewniają, aby każda osoba fizyczna lub prawna, która odczuła negatywne skutki naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszego artykułu i mająca uzasadniony interes w tym, by położyć kres takim naruszeniom lub ich zakazać, w tym także dostawca usług łączności elektronicznej chroniący własne uzasadnione interesy gospodarcze, mogła podjąć działania prawne przeciwko takim naruszeniom. Państwa członkowskie mogą także ustalić szczególne zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie do dostawców usług łączności elektronicznej, którzy przez zaniedbanie przyczyniają się do naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

  6. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków administracyjnych, w odniesieniu do których mogą zostać przyjęte przepisy, między innymi na mocy art. 15a ust. 2, państwa członkowskie zapewniają, aby każda osoba fizyczna lub prawna, mająca uzasadniony interes w zwalczaniu naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, w tym także dostawca usług łączności elektronicznej chroniący własne uzasadnione interesy gospodarcze lub interesy swoich klientów, mogła podjąć działania prawne przeciwko takim naruszeniom. Państwa członkowskie mogą także ustalić szczególne zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie do dostawców usług łączności elektronicznej, którzy przez zaniedbanie przyczyniają się do naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

  Poprawka  79

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 7 a) (nowy)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 14a (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  7a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 14a

   

  Procedura komitetowa

   

  1. Komisję wspomaga Komitet ds. Łączności ustanowiony na mocy art. 22 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

   

  2. W wypadku odniesień do tego ustępu stosuje się art. 5 a ust 1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

   

  3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6, oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, przy uwzględnieniu jej art. 8.”

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  80

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 7 b) (nowy)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  7b) W art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „1b. Dostawcy ustanawiają wewnętrzne procedury odpowiedzi na wnioski o dostęp do danych osobowych użytkownika w oparciu o krajowe przepisy przyjęte zgodnie z art. 1. Na żądanie dostawcy przedstawiają właściwemu organowi krajowemu informacje o tych procedurach, liczbie otrzymanych wniosków, ich uzasadnieniu prawnym i udzielonej przez dostawcę odpowiedzi.”

  Poprawka  81

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 8

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 15a – ustęp 1

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zasady te zostały wprowadzone w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz mogą być stosowane w stosunku do okresu, w którym występowało jakiekolwiek naruszenie, nawet w przypadku gdy naruszenie to następnie naprawiono. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej przed ...* i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach mających na nie wpływ.‑{}‑

   

  1. Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar, w tym w stosownych przypadkach sankcji, mających zastosowanie w przypadku naruszeń krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zasady te zostały wprowadzone w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz mogą być stosowane w stosunku do okresu, w którym występowało jakiekolwiek naruszenie, nawet w przypadku gdy naruszenie to następnie naprawiono. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej przed ...* i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach mających na nie wpływ.

  Poprawka  82

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 8

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 15a – ustęp 2

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ krajowy oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty krajowe dysponowały uprawnieniami do nakazania zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust.1.

  2. Bez uszczerbku dla wszelkich ewentualnie dostępnych środków prawnych, państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ krajowy oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty krajowe dysponowały uprawnieniami do nakazania zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 1.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  83

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 8

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 15a – ustęp 3

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy krajowe oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty krajowe, dysponowały wszelkimi uprawnieniami i środkami niezbędnymi do prowadzenia dochodzeń, w tym uprawnieniami do uzyskiwania wszelkich istotnych informacji, których mogą potrzebować, aby nadzorować i egzekwować przestrzeganie przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

  3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne oraz, w stosownych przypadkach, inne podmioty krajowe, dysponowały uprawnieniami i środkami niezbędnymi do prowadzenia dochodzeń, w tym uprawnieniami do uzyskiwania wszelkich istotnych informacji, których mogą potrzebować, aby nadzorować i egzekwować przestrzeganie przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  84

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 8

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 15a – ustęp 4

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Aby zapewnić efektywną współpracę transgraniczną w zakresie egzekwowania przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz stworzyć zharmonizowane warunki świadczenia usług obejmujących transgraniczny przepływ danych, Komisja, po konsultacji z ENISA, Grupą Roboczą ds.Art.29 i odpowiednimi organami regulacyjnymi, może przyjmować zalecenia.

  4. Aby zapewnić efektywną współpracę transgraniczną w zakresie egzekwowania przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz stworzyć zharmonizowane warunki świadczenia usług obejmujących transgraniczny przepływ danych, Komisja, po konsultacji z ENISA, Grupą Roboczą ds. Art. 29 i odpowiednimi organami regulacyjnymi, może przyjmować techniczne środki wykonawcze.

   

  Środki te, służące wprowadzaniu zmian do innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 2. W razie niezmiernie pilnego charakteru sprawy, Komisja powinna mieć możliwość skorzystania z procedury pilnej, o której mowa w art. 14a ust. 3.

  Poprawka  85

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 2 – punkt 8 a) (nowy)

  Dyrektywa 2002/58/WE

  Artykuł 18

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  8a) Art. 18 otrzymuje brzmienie:

   

  „Artykuł 18

   

  Przegląd

   

  Po konsultacji z grupą roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowioną art. 29 dyrektywy 95/46/WE i z europejskim inspektorem ochrony danych Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niż... *, sprawozdanie ze stosowania tej dyrektywy oraz jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących niepożądanych komunikatów oraz powiadomień o naruszeniach, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. W tym celu Komisja może zażądać, by państwa członkowskie bez zbędnej zwłoki przedstawiły jej informacje. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia wnioski dotyczące zmiany niniejszej dyrektywy, uwzględniając wyniki takiego sprawozdania, wszelkie zmiany w sektorze oraz wszelkie inne propozycje, które może uznać za konieczne do poprawy skuteczności niniejszej dyrektywy.

   

  * 3 lata od terminu, o którym mowa w pierwszym akapicie art. 4 ust. 1.”

  Poprawka  86

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Do dnia …* państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

  1. Do dnia …* państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Parlamentowi Europejskiemu i Komisji tekst tych środków oraz tabelę korelacji między nimi a postanowieniami niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  87

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – część A – litera a) – wprowadzenie

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  Państwa członkowskie mają zapewnić, aby krajowe organy regulacyjne, z zastrzeżeniem wymogów odpowiednich przepisów prawa o ochronie danych osobowych i prywatności, mogły określić podstawowy poziom szczegółowości rachunków, które wyznaczone przedsiębiorstwa (ustanowione zgodnie z art.8) mają bezpłatnie dostarczać konsumentom, aby mogli oni:

  Państwa członkowskie mają zapewnić, aby krajowe organy regulacyjne, z zastrzeżeniem wymogów odpowiednich przepisów prawa o ochronie danych osobowych i prywatności, mogły określić podstawowy poziom szczegółowości rachunków, które wyznaczone przedsiębiorstwa (ustanowione zgodnie z art. 8) mają bezpłatnie dostarczać użytkownikom końcowym, aby mogli oni:

  Poprawka  88

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – część A – litera b)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  Usługa, za pomocą której abonent może na wniosek skierowany do wyznaczonego przedsiębiorstwa świadczącego usługi telefoniczne bezpłatnie zablokować określonego typu wywołania wychodzące lub wiadomości SMS lub MMS o podwyższonej opłacie lub wywołania numerów określonego typu.

  Usługa, za pomocą której abonent może na wniosek skierowany do wyznaczonego przedsiębiorstwa świadczącego usługi telefoniczne bezpłatnie zablokować określonego typu wywołania wychodzące lub inne rodzaje łączności lub wywołania numerów określonego typu.

  Poprawka  89

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – część A – litera e)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

  Państwa członkowskie mają zatwierdzić szczególne środki, które powinny być proporcjonalne, niedyskryminacyjne i opublikowane, odnoszące się do niepłacenia rachunków telefonicznych wystawianych przez przedsiębiorstwa wyznaczone zgodnie z art.8. Środki te mają zapewnić ostrzeganie abonenta z wyprzedzeniem i w należyty sposób o mającym nastąpić przerwaniu świadczenia usługi lub odłączeniu. Z wyjątkiem przypadków oszustwa, uporczywego spóźniania się z płatnościami lub niepłacenia, środki te mają zapewnić, aby w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, wszelka przerwa w świadczeniu usług była ograniczona do danej usługi. Odłączenie w następstwie niepłacenia rachunków powinno mieć miejsce tylko po należytym ostrzeżeniu abonenta. Państwa członkowskie mogą zezwolić na ograniczone świadczenie usługi przez pewien okres przed całkowitym odłączeniem; w okresie tym umożliwia się tylko wywołania, które nie powodują obciążenia abonenta opłatą (np. wywołania „112”).

  Państwa członkowskie mają zatwierdzić szczególne środki, które powinny być proporcjonalne, niedyskryminacyjne i opublikowane, odnoszące się do niepłacenia rachunków wystawianych przez operatorów wyznaczonych zgodnie z art. 8. Środki te mają zapewnić ostrzeganie abonenta z wyprzedzeniem i w należyty sposób o mającym nastąpić przerwaniu świadczenia usługi lub odłączeniu. Z wyjątkiem przypadków oszustwa, uporczywego spóźniania się z płatnościami lub niepłacenia, środki te mają zapewnić, aby w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, wszelka przerwa w świadczeniu usług była ograniczona do danej usługi. Odłączenie w następstwie niepłacenia rachunków powinno mieć miejsce tylko po należytym ostrzeżeniu abonenta. Państwa członkowskie mogą zezwolić na ograniczone świadczenie usługi przez pewien okres przed całkowitym odłączeniem; w okresie tym umożliwia się tylko usługi, które nie powodują obciążenia abonenta opłatą (np. wywołania „112”). Dostęp do służb ratunkowych za pośrednictwem numeru „112” może zostać zablokowany w przypadku wielokrotnego nadużycia przez użytkownika.

  Poprawka  90

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – Część A – litera e a) (nowa)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ea) Kontrola kosztów

   

  Państwa członkowskie mają zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne wymagać będą od wszystkich przedsiębiorstw będących dostawcami usług łączności elektronicznej oferowania abonentom środków kontroli kosztów usług telekomunikacyjnych łącznie z bezpłatnym ostrzeganiem konsumentów w przypadku anormalnego schematu konsumpcyjnego.

  Poprawka  91

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – Część A – litera e b) (nowa)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  eb) Najlepsza rada

   

  oznacza usługę, w której przedsiębiorstwo może raz na rok precyzyjnie powiadomić abonentów, którzy tego zażądali i którzy zgodzili się, żeby przedsiębiorstwo przechowywało dane niezbędne do świadczeni usługi, o alternatywnych tańszych taryfach, jeżeli są one dostępne, na podstawie schematów korzystania z usług dla poprzednich sześciu miesięcy.

  (Poprawka kompromisowa)

  Poprawka  92

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – Część B – litera b a) (nowa)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ba) Usługi na wypadek kradzieży

   

  Państwa członkowskie mają zapewnić ustanowienie bezpłatnego numeru telefonicznego dla wszystkich dostawców usług telefonii ruchomej do zgłaszania kradzieży urządzenia końcowego i bezzwłocznego zawieszenia usług związanych z abonamentem. Dostęp do tej usługi należy także umożliwić użytkownikom niepełnosprawnym. Użytkownikom należy regularnie przypominać o istnieniu tego numeru, który musi być łatwy do zapamiętania.

  Poprawka  93

  Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

  Załącznik I

  Dyrektywa 2002/22/WE

  Załącznik I – Część B – litera b b) (nowa)

   

  Wspólne stanowisko Rady

  Poprawka

   

  bb) Oprogramowanie ochronne

   

  Państwa członkowskie mają zagwarantować, że krajowe organy regulacyjne będą w stanie wymagać od operatorów udostępniania bezpłatnie swoim abonentom niezawodnego, łatwego w użytkowaniu oraz dowolnie i w pełni konfigurowalnego oprogramowania ochronnego i/lub filtrującego w celu uniemożliwienia dostępu dzieciom lub osobom wrażliwym do treści dla nich nieodpowiednich.

   

  Wszelkie dane na temat monitorowania ruchu, które to oprogramowanie może zebrać, są wyłącznie na użytek abonenta.

  PROCEDURA

  Nazwa

  Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i ochrona konsumentów

  Dokument źródłowy

  16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  24.9.2008                     T6-0452/2008

  Wniosek Komisji

  COM(2007)0698 - C6-0420/2007

  Zmieniony wniosek Komisji

  COM(2008)0723

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

  19.2.2009

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  19.2.2009

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Malcolm Harbour

  22.1.2008

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  2.3.2009

  9.3.2009

  30.3.2009

   

  Data przyjęcia

  31.3.2009

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

  Data złożenia

  7.4.2009