RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

7.4.2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Raportor: Malcolm Harbour

Procedură : 2007/0248(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0257/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

(16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16497/1/2008 – C6 0068/2009),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0698),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2008)0723),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0257/2009),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 3 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(3a) O cerinţă fundamentală a serviciilor universale constă în furnizarea către utilizatori a unei conexiuni la cerere la reţeaua de comunicaţii publică de la un punct fix şi la un preţ accesibil. Această cerinţă se aplică furnizării de apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale a căror furnizare ar putea fi limitată de statele membre la postul/reşedinţa primară a utilizatorului final. Nu ar trebui să existe restricţii în ceea ce priveşte mijloacele tehnice utilizate pentru realizarea conexiunii, putând fi folosite tehnologii cu sau fără fir, şi nici restricţii cu privire la ce operatori răspund, parţial sau integral, de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal.

 

Conexiunile de date la reţeaua publică de comunicaţii de la un punct fix ar trebui să poată asigura comunicaţiile de date la viteze suficiente pentru accesul la serviciile on-line cum ar fi cele furnizate prin intermediul internetului. Viteza accesului unui utilizator dat la internet poate depinde de o serie de factori, inclusiv de furnizorul (furnizorii) conexiunii la internet sau de aplicaţia pentru care se foloseşte conexiunea. Viteza transferului de date care poate fi asigurată de o conexiune la reţeaua de comunicaţii publică depinde de capacităţile echipamentului terminalului abonatului, precum şi de conexiune. Din acest motiv, nu este cazul să se decidă o singură viteză de transfer de date sau de biţi specifică la nivelul Comunităţii. Este necesară o anumită flexibilitate pentru ca statele membre să poată lua, dacă este necesar, măsuri care să garanteze că o conexiune a datelor poate permite viteze a datelor suficiente pentru a permite un acces funcţional la internet, în sensul definiţiei date de statele membre, ţinând seama în modul corespunzător de circumstanţele specifice pieţelor naţionale, cum ar fi de exemplu lărgimea de bandă cel mai mult utilizată de majoritatea abonaţilor dintr-un stat membru dat sau fezabilitatea tehnică, cu condiţia ca aceste măsuri să aibă în vedere minimizarea denaturării concurenţei. În cazul în care, ţinând seama în mod corespunzător de costuri şi încasări, precum şi de avantajele imateriale rezultate în urma furnizării serviciilor în cauză, aceste măsuri specifice se traduc printr-o povară inutilă asupra unei întreprinderi date, acest efect poate fi luat în considerare la calcularea costurilor nete ale obligaţiilor universale. De asemenea, se poate recurge la o formă alternativă de finanţare a infrastructurii de reţea subiacente, prin intermediul fondurilor comunitare sau al unor măsuri naţionale conforme cu dreptul comunitar.

 

Aceste dispoziţii nu aduc atingere necesităţii realizării de către Comisie a unei revizuiri a obligaţiilor de serviciu universal, care poate include finanţarea unor astfel de obligaţii în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2002/22/CE şi, dacă este cazul, necesităţii prezentării de către Comisie a unor propuneri de reformă în vederea îndeplinirii obiectivelor de interes public până în ianuarie 2010 cel târziu.

(Amendament de compromis)

Justificare

Modifică considerentul 8 al Deciziei 2002/22/CE.

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 5

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, în special cerinţelor referitoare la persoanele cu handicap prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din directiva în cauză, anumite aspecte ale echipamentului terminal, inclusiv echipamentul destinat utilizatorilor cu handicap, ar trebui să fie aduse în domeniul de aplicare al Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) pentru a facilita accesul la reţele şi utilizarea serviciilor. În prezent, un astfel de echipament include echipamente terminale de recepţie de radio şi televiziune, precum şi dispozitive terminale speciale pentru utilizatorii finali cu deficienţe de auz.

(5) Fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, în special cerinţelor referitoare la persoanele cu handicap prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din directiva în cauză, anumite aspecte ale echipamentului terminal, inclusiv echipamentul de la sediul consumatorilor destinat utilizatorilor cu handicap, indiferent dacă nevoile speciale ale acestora sunt legate de handicap sau de vârstă, ar trebui să fie aduse în domeniul de aplicare al Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) pentru a facilita accesul la reţele şi utilizarea serviciilor. În prezent, un astfel de echipament include echipamente terminale de recepţie de radio şi televiziune, precum şi dispozitive terminale speciale pentru utilizatorii finali cu deficienţe de auz.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 6 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(6a) Dispoziţiile prezentei directive ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor comunitare privind protecţia consumatorilor, în special Directivelor 93/13/CE, 97/7/CE şi 2005/29/CE sau normelor de drept intern conforme cu legislaţia comunitară.

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 6b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(6b) Dezvoltările tehnologice au condus la reducerea substanţială a numărului de telefoane publice. Pentru a asigura neutralitatea tehnologică şi accesul continuu al publicului la telefonia vocală, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată impună întreprinderilor obligaţia de a asigura nu numai telefoane publice care să răspundă nevoilor rezonabile ale utilizatorilor finali, ci şi puncte publice alternative de acces la serviciile de telecomunicaţii vocale în acelaşi scop.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 6c (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(6c) Ar trebui asigurată echivalenţa nivelului accesului la servicii al utilizatorilor finali cu handicap cu nivelul disponibil altor utilizatori finali. În acest scop, accesul ar trebui să fie echivalent din punct de vedere funcţional, în aşa fel încât utilizatorii finali cu handicap să beneficieze de aceeaşi utilizabilitate a serviciilor ca alţi utilizatori finali, dar prin mijloace diferite.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 22

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(22) Având în vedere importanţa din ce în ce mai mare a comunicaţiilor electronice pentru consumatori şi afaceri, utilizatorii ar trebui să fie pe deplin informaţi cu privire la politicile de gestionare a traficului aplicate de furnizorul de servicii şi de reţea cu care aceştia încheie un contract. În cazul în care nu există o concurenţă reală, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să facă apel la măsurile accesibile în temeiul Directivei 2002/19/CE (directiva privind accesul) pentru a asigura că accesul utilizatorilor la anumite tipuri de conţinut sau aplicaţii nu este restricţionat fără justificare.

(22) Utilizatorii finali ar trebui să decidă ce conţinuturi doresc să poată transmite şi recepţiona şi ce servicii, aplicaţii, echipamente şi programe informatice doresc să folosească în aceste scopuri, fără a aduce atingere necesităţii de a menţine integritatea şi securitatea reţelelor şi serviciilor. O piaţă competitivă, caracterizată prin oferte transparente, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Directiva 2002/22/CE, ar trebui să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a accesa şi distribui orice conţinut şi de a folosi la alegere orice aplicaţii şi/sau servicii, în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE. Având în vedere importanţa din ce în ce mai mare a comunicaţiilor electronice pentru consumatori şi afaceri, utilizatorii ar trebui să fie în permanenţă pe deplin informaţi cu privire la orice limitări impuse de către furnizorul de serviciu şi/sau reţea cu privire la utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice. Astfel de informaţii ar trebui, la alegerea furnizorului, să precizeze fie tipul de conţinut, aplicaţii sau servicii vizate, fie fiecare aplicaţie sau serviciu, fie ambele. În funcţie de tehnologia utilizată şi de tipul de limitări, astfel de limitări ar putea necesita acordul utilizatorului, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 24

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(24) Accesul la informaţii transparente, actualizate şi comparabile privind ofertele şi serviciile este un element-cheie pentru consumatorii de pe pieţele competitive unde există mai mulţi furnizori care să ofere servicii. Consumatorii şi utilizatorii finali de servicii de comunicaţii electronice trebuie să poată compara cu uşurinţă preţurile diferitelor servicii oferite pe piaţă pe baza informaţiilor publicate într-o formă uşor accesibilă. Pentru a le permite acestora compararea cu uşurinţă a preţurilor, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată solicita întreprinderilor care furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice o mai mare transparenţă cu privire la informaţii (inclusiv privind tarifele, tipurile de consum şi alte statistici relevante) şi să asigure faptul că părţile terţe au dreptul de a utiliza gratuit informaţiile disponibile publicului publicate de către astfel de întreprinderi. De asemenea, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată pune la dispoziţie ghiduri privind preţurile, în special acolo unde piaţa nu le pune la dispoziţie gratuit sau la un preţ rezonabil. Întreprinderile nu ar trebui să aibă dreptul la nicio remuneraţie pentru o astfel de utilizare a informaţiilor care au fost deja publicate şi aparţin, prin urmare, domeniului public. În plus, utilizatorii finali şi consumatorii ar trebui să fie informaţi în mod adecvat cu privire la preţul sau tipul de serviciu oferit pe piaţă înainte de cumpărarea unui serviciu, în special dacă un număr de telefon apelabil gratuit este supus unor costuri suplimentare. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată solicita ca astfel de informaţii să fie furnizate în general şi pentru anumite categorii de servicii determinate de acestea, imediat înaintea conectării apelului, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională prevede altfel. Atunci când se determină categoriile de apeluri pentru care sunt necesare informări privind preţurile înainte conectării, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de natura serviciului, de condiţiile de preţ care i se aplică şi dacă acesta este oferit de un furnizor care nu este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice. Fără a aduce atingere Directivei 2000/31/CE (directiva privind comerţul electronic), întreprinderile ar trebui, de asemenea, dacă li se solicită de către statele membre, să furnizeze abonaţilor informaţii de interes public puse la dispoziţie de către autorităţile publice relevante, inter alia cu privire la cele mai frecvente încălcări şi consecinţele juridice ale acestora.

(24) Accesul la informaţii transparente, actualizate şi comparabile privind ofertele şi serviciile este un element-cheie pentru consumatorii de pe pieţele competitive unde există mai mulţi furnizori care să ofere servicii. Consumatorii şi utilizatorii finali de servicii de comunicaţii electronice trebuie să poată compara cu uşurinţă preţurile diferitelor servicii oferite pe piaţă pe baza informaţiilor publicate într-o formă uşor accesibilă. Pentru a le permite acestora compararea cu uşurinţă a preţurilor, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată solicita întreprinderilor care furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice o mai mare transparenţă cu privire la informaţii (inclusiv privind tarifele, tipurile de consum şi alte statistici relevante) şi să asigure faptul că părţile terţe au dreptul de a utiliza gratuit informaţiile disponibile publicului publicate de către astfel de întreprinderi. De asemenea, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată pune la dispoziţie ghiduri privind preţurile, în special acolo unde piaţa nu le pune la dispoziţie gratuit sau la un preţ rezonabil. Întreprinderile nu ar trebui să aibă dreptul la nicio remuneraţie pentru o astfel de utilizare a informaţiilor care au fost deja publicate şi aparţin, prin urmare, domeniului public. În plus, utilizatorii finali şi consumatorii ar trebui să fie informaţi în mod adecvat cu privire la preţul sau tipul de serviciu oferit pe piaţă înainte de cumpărarea unui serviciu, în special dacă un număr de telefon apelabil gratuit este supus unor costuri suplimentare. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată solicita ca astfel de informaţii să fie furnizate în general şi pentru anumite categorii de servicii determinate de acestea, imediat înaintea conectării apelului, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională prevede altfel. Atunci când se determină categoriile de apeluri pentru care sunt necesare informări privind preţurile înainte conectării, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de natura serviciului, de condiţiile de preţ care i se aplică şi dacă acesta este oferit de un furnizor care nu este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice. Fără a aduce atingere Directivei 2000/31/CE (directiva privind comerţul electronic), întreprinderile ar trebui, de asemenea, dacă li se solicită de către statele membre, să furnizeze abonaţilor informaţii de interes public puse la dispoziţie de către autorităţile publice relevante, inter alia cu privire la cele mai frecvente încălcări şi consecinţele juridice ale acestora. Diseminarea unor astfel de informaţii nu ar trebui, totuşi, să constituie o povară excesivă pentru întreprinderi. Statele membre ar trebui să solicite această diseminare prin mijloacele utilizate întreprinderi în cadrul activităţilor lor normale pentru comunicarea cu abonaţii.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 24 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(24a) Statele membre ar trebui să înfiinţeze puncte de informare unice pentru toate cererile de informaţii adresate de utilizatori. De asemenea, aceste puncte de informare, care ar putea fi administrate de autorităţile naţionale de reglementare împreună cu asociaţiile de consumatori, ar trebui să fie capabile să ofere asistenţă juridică în cazul unor litigii cu operatorii. Accesul la aceste puncte de informare ar trebui să fie gratuit, iar utilizatorii ar trebui să fie informaţi în legătură cu existenţa acestor puncte prin campanii de informare regulate.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 26

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(26) O piaţă competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii beneficiază de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri speciale, ar putea fi necesar să se asigure că reţelele publice de comunicaţii ating un nivel minim de calitate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului şi încetinirea traficului din cadrul reţelelor.

(26) O piaţă competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii beneficiază de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri speciale, ar putea fi necesar să se asigure că reţelele publice de comunicaţii ating un nivel minim de calitate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului şi încetinirea traficului din cadrul reţelelor. Pentru a respecta cerinţele de calitate a serviciilor, operatorii pot utiliza proceduri de măsurare şi modelare a traficului pe o conexiune din reţea cu scopul de a evita utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, ceea ce ar putea conduce la congestionarea reţelei şi scăderea performanţelor. Aceste proceduri ar trebui considerate adecvate şi rezonabile atâta timp cât se poate dovedi că nu sunt anticoncurenţiale sau nu acordă tratament preferenţial serviciilor de internet sau aplicaţiilor operatorilor de reţea sau ale partenerilor acestora în detrimentul serviciilor de internet şi aplicaţiilor altor furnizori. Autorităţile naţionale ar trebui să poată să se asigure că aceste proceduri nu limitează concurenţa şi nu au ca efect împiedicarea dezvoltării societăţii informaţionale şi să corecteze eventualele abuzuri. Întrucât recurgerea la măsuri disparate va compromite realizarea pieţei interne, Comisia ar trebui să analizeze orice cerinţe stabilite de autorităţile naţionale de reglementare în vederea unei eventuale intervenţii normative la nivel comunitar şi, dacă este necesar, să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare pentru a asigura o aplicare coerentă în întreaga Comunitate.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 27

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(27) În cazul viitoarelor reţele IP, în care este posibil ca furnizarea unui serviciu să fie separată de furnizarea reţelei, statele membre ar trebui să determine cea mai adecvată cale de urmat în vederea asigurării accesibilităţii la serviciile de telefonie destinate publicului oferite pe piaţă prin utilizarea reţelelor publice de comunicaţii şi a accesului neîntrerupt la serviciile de urgenţă în cazul unei căderi de reţele catastrofice sau în cazuri de forţă majoră, ţinând seama de priorităţile diferitelor tipuri de abonaţi şi de limitările tehnice.

(27) În cazul viitoarelor reţele IP, în care este posibil ca furnizarea unui serviciu să fie separată de furnizarea reţelei, statele membre ar trebui să determine cea mai adecvată cale de urmat în vederea asigurării accesibilităţii la serviciile de telefonie destinate publicului oferite pe piaţă prin utilizarea reţelelor publice de comunicaţii şi a accesului neîntrerupt la serviciile de urgenţă în cazul unei căderi de reţele catastrofice sau în cazuri de forţă majoră.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 30

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(30) Serviciile de informaţii privind abonaţii ar trebui să fie, şi de multe ori sunt, furnizate în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în temeiul articolului 5 din Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Măsurile privind includerea datelor utilizatorilor finali (deţinute de întreprinderile care alocă numere de telefon abonaţilor) în baze de date ar trebui să respecte garanţiile pentru protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice). Punerea la dispoziţie a acestor date la tarife orientate în funcţie de costuri în scopul furnizării de registre publice ale abonaţilor şi de servicii de informaţii privind abonaţii ar trebui să fie stabilită pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali beneficiază pe deplin de condiţii competitive, rezonabile şi transparente.

(30) Serviciile de informaţii privind abonaţii ar trebui să fie, şi de multe ori sunt, furnizate în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în temeiul articolului 5 din Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Măsurile aplicabile pieţei angro, care să asigure includerea datelor utilizatorilor finali (atât pentru servicii fixe, cât şi mobile) în baze de date ar trebui să respecte garanţiile pentru protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice). Punerea la dispoziţia furnizorilor de servicii a acestor date la tarife orientate în funcţie de costuri, cu posibilitatea ca statele membre să stabilească un mecanism centralizat prin care să ofere furnizorilor de servicii de informaţii privind abonaţii informaţii agregate cuprinzătoare, şi garantarea accesului la reţea în condiţii rezonabile şi transparente ar trebui să fie stabilite pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali beneficiază pe deplin de concurenţă, obiectivul final fiind acela de a permite eliminarea acestor servicii din domeniul de aplicare al reglementării privind piaţa cu amănuntul şi de a se oferi servicii de informaţii privind abonaţii în condiţii rezonabile şi transparente.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 31

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(31) Utilizatorii finali ar trebui să poată suna şi să aibă acces la serviciile de urgenţă oferite folosind orice serviciu de telefonie capabil să iniţieze apeluri prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planurile naţionale de numerotaţie. Dispeceratele de urgenţă ar trebui să fie în măsură să preia şi să răspundă la apelurile efectuate la numărul „112” cel puţin la fel de repede şi eficient ca în cazul apelurilor la numere de urgenţă naţionale. Este important să se intensifice sensibilizarea cetăţenilor cu privire la numărul „112” în vederea îmbunătăţirii nivelului de protecţie şi securitate a cetăţenilor care călătoresc pe teritoriul Uniunii Europene. În acest scop, cetăţenii ar trebui să fie pe deplin informaţi atunci când călătoresc în orice stat membru, în special prin intermediul informaţiilor oferite în terminalele internaţionale de autocare, în gări, porturi sau aeroporturi şi prin informaţiile din cărţile de telefon, cabinele telefonice, documentele de abonare şi facturare, că numărul „112” poate fi folosit ca număr de urgenţă unic în întreaga Comunitate. Aceasta ţine în principal de responsabilitatea statelor membre, însă Comisia ar trebui să continue atât să sprijine, cât şi să suplimenteze iniţiativele statelor membre în vederea continuării sensibilizării cetăţenilor cu privire la numărul „112” şi a evaluării periodice a cunoaşterii numărului „112” de către public. Obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea apelantului ar trebui să fie consolidată pentru a mări protecţia cetăţenilor Uniunii Europene. În special, întreprinderile ar trebui să pună la dispoziţia serviciilor de urgenţă informaţii privind localizarea apelantului imediat după conectarea apelului la respectivul serviciu, independent de tehnologia utilizată.

(31) Utilizatorii finali ar trebui să poată suna şi să aibă acces la serviciile de urgenţă oferite folosind orice serviciu de telefonie capabil să iniţieze apeluri prin tastarea unui număr sau a mai multor numere din planurile naţionale de numerotaţie. Dispeceratele de urgenţă ar trebui să fie în măsură să preia şi să răspundă la apelurile efectuate la numărul „112” cel puţin la fel de repede şi eficient ca în cazul apelurilor la numere de urgenţă naţionale. Este important să se intensifice sensibilizarea cetăţenilor cu privire la numărul „112” în vederea îmbunătăţirii nivelului de protecţie şi securitate a cetăţenilor care călătoresc pe teritoriul Uniunii Europene. În acest scop, cetăţenii ar trebui să fie pe deplin informaţi atunci când călătoresc în orice stat membru, în special prin intermediul informaţiilor oferite în terminalele internaţionale de autocare, în gări, porturi sau aeroporturi şi prin informaţiile din cărţile de telefon, cabinele telefonice, documentele de abonare şi facturare, că numărul „112” poate fi folosit ca număr de urgenţă unic în întreaga Comunitate. Aceasta ţine în principal de responsabilitatea statelor membre, însă Comisia ar trebui să continue atât să sprijine, cât şi să suplimenteze iniţiativele statelor membre în vederea continuării sensibilizării cetăţenilor cu privire la numărul „112” şi a evaluării periodice a cunoaşterii numărului „112” de către public. Obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea apelantului ar trebui să fie consolidată pentru a mări protecţia cetăţenilor Uniunii Europene. În special, întreprinderile ar trebui să pună la dispoziţia serviciilor de urgenţă informaţii privind localizarea apelantului imediat după conectarea apelului la respectivul serviciu, independent de tehnologia utilizată. Pentru a răspunde progreselor tehnologice, inclusiv a acelora care conduc spre o precizie din ce în ce mai mare a informaţiilor privind localizarea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare cu scopul de a asigura punerea în aplicare eficientă a numărului „112” în Comunitate în beneficiul cetăţenilor Uniunii Europene.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 32

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să se asigure că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicaţii electronice destinat efectuării apelurilor prin formarea unui număr sau a mai multor numere din planul naţional de numerotaţie oferă acces la serviciile de urgenţă cu acurateţea şi fiabilitatea fezabile din punct de vedere tehnic pentru respectivul serviciu de comunicaţii electronice. Este posibil ca furnizorii de servicii independenţi de reţea să nu exercite vreun control asupra reţelelor şi să nu garanteze că apelurile de urgenţă efectuate prin intermediul serviciului lor sunt dirijate cu aceeaşi fiabilitate ca şi în cazul furnizorilor tradiţionali de servicii de telefonie integrate, deoarece este posibil să nu fie în măsură să garanteze disponibilitatea serviciului, având în vedere că problemele privind infrastructura nu intră sub controlul acestora. Odată cu introducerea unor standarde recunoscute la nivel internaţional, care să asigure dirijarea şi conectarea exactă şi fiabilă la serviciile de urgenţă, furnizorii de servicii independenţi de reţea ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obligaţiile privind accesul la serviciile de urgenţă la un nivel comparabil cu cel al altor întreprinderi.

(32) Statele membre ar trebui să se asigure că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicaţii electronice destinat efectuării apelurilor prin formarea unui număr sau a mai multor numere din planul naţional de numerotaţie oferă acces fiabil şi corect la serviciile de urgenţă, ţinând seama de posibila lipsă de acces în zone care nu sunt acoperite de reţelele mobile. Este posibil ca întreprinderile independente de reţea să nu exercite niciun control asupra reţelelor şi să nu garanteze că apelurile de urgenţă efectuate prin intermediul serviciului lor sunt dirijate cu aceeaşi fiabilitate ca şi în cazul furnizorilor tradiţionali de servicii de telefonie integrate, deoarece este posibil să nu fie în măsură să garanteze disponibilitatea serviciului, având în vedere că problemele privind infrastructura nu intră sub controlul direct al acestor întreprinderi. Odată cu introducerea unor standarde recunoscute la nivel internaţional, care să asigure dirijarea şi conectarea exactă şi fiabilă la serviciile de urgenţă, furnizorii de servicii independenţi de reţea ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obligaţiile privind accesul la serviciile de urgenţă la un nivel comparabil cu cel al altor întreprinderi.

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 33 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(33a) Dezvoltarea codului internaţional „3883” [Spaţiul european de numerotare telefonică (ETNS)] este împiedicată în prezent de sensibilizarea insuficientă, de cerinţele procedurale excesiv de birocratice şi, în consecinţă, de lipsa cererii. Pentru a stimula dezvoltarea ETNS, ţările cărora Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor le-a alocat codul internaţional „3883” ar trebui să delege responsabilitatea gestionării, a atribuirii numerelor şi a promovării acestuia fie Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, urmând modelul implementării domeniului principal „.eu”, unei organizaţii separate, desemnate de Comisie pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, ale cărei norme de funcţionare să fie cuprinse în legislaţia comunitară.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 33b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(33b) Având în vedere aspectele specifice privind semnalarea cazurilor de copii dispăruţi şi disponibilitatea limitată din prezent a acestui serviciu, statele membre ar trebui nu numai să rezerve un număr, dar şi să se asigure că un serviciu de semnalare a cazurilor de copii dispăruţi este disponibil pe teritoriul lor la numărul 116000.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 36

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(36) O piaţă unică presupune ca utilizatorii finali să poată accesa toate numerele incluse în planurile naţionale de numerotaţie ale altor state membre şi să poată avea acces la servicii folosind numere nongeografice în cadrul Comunităţii care includ, printre altele, numerele cu acces gratuit pentru apelant (numerele verzi) şi numerele cu tarif special. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să poată accesa numerele din Spaţiul european de numerotaţie telefonică (ETNS) şi numerele universale internaţionale gratuite (UIFN). Accesul transfrontalier la resursele de numerotaţie şi la serviciile asociate acestora nu ar trebui obstrucţionat decât în cazurile justificate în mod obiectiv, cum ar fi atunci când acest lucru este necesar pentru combaterea fraudei sau a abuzurilor, de exemplu, în legătură cu anumite servicii cu tarif special, atunci când numărul este definit ca având doar acoperire naţională, de exemplu numerele naţionale scurte sau atunci când acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic şi economic. Utilizatorii ar trebui să fie informaţi anticipat şi într-un mod clar cu privire la orice tarife aplicabile numerelor cu acces gratuit pentru apelant, precum tarifele apelurilor internaţionale pentru numerele accesibile prin codurile standard de acces internaţionale la serviciile de telefonie.

(36) O piaţă unică presupune ca utilizatorii finali să poată accesa toate numerele incluse în planurile naţionale de numerotaţie ale altor state membre şi să poată avea acces la servicii folosind numere nongeografice în cadrul Comunităţii care includ, printre altele, numerele cu acces gratuit pentru apelant (numerele verzi) şi numerele cu tarif special. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să poată accesa numerele din Spaţiul european de numerotaţie telefonică (ETNS) şi numerele universale internaţionale gratuite (UIFN). Accesul transfrontalier la resursele de numerotaţie şi la serviciile asociate acestora nu ar trebui obstrucţionat decât în cazurile justificate în mod obiectiv, cum ar fi atunci când acest lucru este necesar pentru combaterea fraudei sau a abuzurilor, de exemplu, în legătură cu anumite servicii cu tarif special, atunci când numărul este definit ca având doar acoperire naţională, de exemplu numerele naţionale scurte sau atunci când acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic şi economic. Utilizatorii ar trebui să fie informaţi anticipat şi într-un mod clar cu privire la orice tarife aplicabile numerelor cu acces gratuit pentru apelant, precum tarifele apelurilor internaţionale pentru numerele accesibile prin codurile standard de acces internaţionale la serviciile de telefonie. Pentru a se garanta faptul că utilizatorii finali au acces efectiv la numere şi servicii în cadrul Comunităţii, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să se poată conecta cu alţi utilizatori finali, în special prin intermediul adreselor IP, pentru a face schimb de date, indiferent de operatorul pe care îl aleg.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 37

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(37) Pentru a profita pe deplin de mediul competitiv, consumatorii ar trebui să poată face alegeri bine informate şi să îşi schimbe furnizorii atunci când acest lucru este în interesul lor. Este esenţial să se asigure că aceştia pot face aceste lucruri fără a fi stânjeniţi de obstacole juridice, tehnice sau practice, inclusiv de condiţii, proceduri, obligaţii contractuale etc. Aceasta nu exclude posibilitatea de a impune termene contractuale minime rezonabile în contractele încheiate cu consumatorii. Portabilitatea numerelor este un element determinant pentru facilitarea opţiunii consumatorului şi pentru concurenţa efectivă de pe pieţele competitive de comunicaţii electronice. Aceasta ar trebui asigurată în cel mai scurt timp posibil. În orice caz, durata procesului tehnic de portare a numărului nu ar trebui să depăşească o zi. Autorităţile naţionale de reglementare pot să stabilească procesul global al portabilităţii numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale privind contractele şi fezabilitatea din punct de vedere tehnic, şi, atunci când este necesar, măsurile adecvate pentru a se asigura protecţia consumatorului pe parcursul procesului de portare. Respectiva protecţie poate include limitarea abuzurilor legate de portare şi/sau adoptarea de măsuri corective rapide.

(37) Pentru a profita pe deplin de mediul competitiv, consumatorii ar trebui să poată face alegeri bine informate şi să îşi schimbe furnizorii atunci când acest lucru este în interesul lor. Este esenţial să se asigure că aceştia pot face aceste lucruri fără a fi stânjeniţi de obstacole juridice, tehnice sau practice, inclusiv de condiţii, proceduri, obligaţii contractuale etc. Aceasta nu exclude posibilitatea de a impune termene contractuale minime rezonabile în contractele încheiate cu consumatorii. Portabilitatea numerelor este un element determinant pentru facilitarea opţiunii consumatorului şi pentru concurenţa efectivă de pe pieţele competitive de comunicaţii electronice şi ar trebui asigurată în cel mai scurt timp posibil, astfel încât noua întreprindere să pună la dispoziţie numărul pentru a fi utilizat în termen de o zi lucrătoare. Autorităţile naţionale competente pot să stabilească procesul global al portabilităţii numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale privind contractele şi evoluţiile tehnologice, pentru a asigura continuitatea serviciului. Experienţa din unele state membre a demonstrat că există riscul transferului consumatorilor către un alt furnizor fără consimţământul acestora. Deşi aceste aspecte ar trebui să fie soluţionate în principal de autorităţile de aplicare a legii, statele membre ar trebui să fie totuşi abilitate să impună astfel de măsuri minime şi proporţionale în ceea ce priveşte procedura de schimbare a furnizorului pentru a reduce la minimum astfel de riscuri şi pentru a se asigura protecţia consumatorului pe parcursul procesului de portare, inclusiv sancţiunile corespunzătoare, fără a provoca o diminuare a atractivităţii procedurii pentru consumatori.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 39

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(39) Pentru a depăşi neajunsurile existente în ceea ce priveşte consultarea consumatorilor şi pentru a promova în mod corespunzător interesele cetăţenilor, statele membre ar trebui să pună bazele unui mecanism de consultare corespunzător. Un astfel de mecanism ar putea lua forma unui organism care, independent de autorităţile naţionale de reglementare şi de furnizorii de servicii, ar efectua cercetări cu privire la aspecte legate de consumatori, precum comportamentul consumatorului şi mecanismele de schimbare a furnizorilor, şi care ar opera într-o manieră transparentă şi ar contribui la funcţionarea mecanismelor actuale de consultare a părţilor interesate. În plus, ar putea fi instituit un mecanism care să permită cooperarea corespunzătoare cu privire la chestiunile legate de promovarea conţinutului legal. Orice proceduri de cooperare convenite în temeiul unui mecanism de acest tip nu ar trebui, cu toate acestea, să permită supravegherea sistematică a utilizării internetului.

(39) Pentru a depăşi neajunsurile existente în ceea ce priveşte consultarea consumatorilor şi pentru a promova în mod corespunzător interesele cetăţenilor, statele membre ar trebui să pună bazele unui mecanism de consultare corespunzător. Un astfel de mecanism ar putea lua forma unui organism care, independent de autorităţile naţionale de reglementare şi de furnizorii de servicii, ar efectua cercetări cu privire la aspecte legate de consumatori, precum comportamentul consumatorului şi mecanismele de schimbare a furnizorilor, şi care ar opera într-o manieră transparentă şi ar contribui la funcţionarea mecanismelor actuale de consultare a părţilor interesate. În plus, ar putea fi instituit un mecanism care să permită cooperarea corespunzătoare cu privire la chestiunile legate de promovarea conţinutului legal. Orice proceduri de cooperare convenite în temeiul unui mecanism de acest tip nu ar trebui, cu toate acestea, să permită supravegherea sistematică a utilizării internetului. În cazurile în care este necesar să se abordeze facilitarea accesului la servicii de comunicaţii electronice şi la echipamente terminale şi a utilizării acestora pentru utilizatorii cu handicap, şi fără a se aduce atingere Directivei 1999/5/CE , în special cerinţelor referitoare la persoanele cu handicap de la articolul 3 alineatul (3) litera (f) al acesteia, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare.

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 39 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(39a) Procedurile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor ar trebui întărite, garantându-se utilizarea unor organisme independente de soluţionare a litigiilor şi a unei proceduri conforme cel puţin cu principiile minime prevăzute în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile de soluţionarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la consum1. Statele membre pot fie să recurgă în acest scop la organismele existente de soluţionare a litigiilor, cu condiţia ca aceste organisme să îndeplinească cerinţele aplicabile, fie să instituie organisme noi. De asemenea, în cazul procedurilor extrajudiciare, statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a garanta aplicarea acestora în mod transparent şi imparţial, având în vedere în special Recomandarea 98/257/CE, astfel încât să se garanteze eficacitatea, corectitudinea şi legalitatea procedurilor.

 

___________

JO L 115, 17.4.1998, p. 31.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 39b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(39b) Directiva 2002/58/CE prevede armonizarea dispoziţiilor de drept intern, necesară în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi, în special, a dreptului la viaţa privată şi a dreptului la confidenţialitate, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale în sectorul comunicaţiilor electronice şi în vederea asigurării liberei circulaţii a acestor date şi a echipamentelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii. Măsurile, adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE sau al Deciziei 87/95/CEE a Consiliului, care vizează garantarea faptului că echipamentele terminale sunt construite în aşa fel încât să garanteze protecţia datelor personale şi a dreptului la viaţă privată, trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 39c (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(39c) La adoptarea măsurilor de punere în aplicare privind securitatea prelucrării datelor, Comisia ar trebui să consulte toate autorităţile şi organizaţiile europene relevante (ENISA, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor şi Grupul de lucru „Articolul 29”), precum şi alte părţi interesate, în special pentru a fi informată cu privire la cele mai bune metode tehnice şi economice disponibile de îmbunătăţire a punerii în aplicare a Directivei 2002/58/CE.

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 39d (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(39d) Este necesară urmărirea îndeaproape a evoluţiilor cu privire la utilizarea adreselor IP, avându-se în vedere acţiunile întreprinse deja de Grupul lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE şi în lumina oricăror eventuale propuneri care ar putea fi oportune.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 43

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(43) În conformitate cu obiectivele cadrului de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice şi cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, şi în scopul asigurării securităţii juridice şi eficienţei întreprinderilor europene şi autorităţilor naţionale de reglementare deopotrivă, prezenta directivă se concentrează asupra serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice destinate publicului şi nu se aplică grupurilor închise de utilizatori şi reţelelor de întreprinderi.

(43) În conformitate cu obiectivele cadrului de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice şi cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, şi în scopul asigurării siguranţei juridice şi eficienţei întreprinderilor europene şi autorităţilor naţionale de reglementare deopotrivă, prezenta directivă se concentrează asupra serviciilor de comunicaţii electronice, şi anume serviciile prestate în mod normal contra plată şi constând integral sau în cea mai mare parte din transmiterea de semnale în reţele de comunicaţii electronice, dacă serviciile respective sunt disponibile publicului şi nu se aplică aşadar serviciilor puse la dispoziţia unor grupuri limitate de persoane identificabile, cum este cazul grupurilor închise de utilizatori şi reţelelor de întreprinderi.

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 45

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(45) Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ar trebui să ia măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea serviciilor sale. Fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aceste măsuri ar trebui să garanteze atât accesibilitatea datelor cu caracter personal numai pentru personalul autorizat şi numai în scopuri autorizate de lege, cât şi protecţia datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum şi protecţia reţelei şi a serviciilor. În plus, ar trebui stabilită o politică de securitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea identificării elementelor vulnerabile din sistem, şi ar trebui desfăşurate acţiuni periodice de monitorizare, de prevenire, de remediere şi de atenuare.

(45) Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice sau de servicii specifice societăţii informaţionale destinate publicului ar trebui să ia măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea serviciilor sale. Fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aceste măsuri ar trebui să garanteze atât accesibilitatea datelor cu caracter personal numai pentru personalul autorizat şi numai în scopuri autorizate de lege, cât şi protecţia datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum şi protecţia reţelei şi a serviciilor. În plus, ar trebui stabilită o politică de securitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea identificării elementelor vulnerabile din sistem, şi ar trebui desfăşurate acţiuni periodice de monitorizare, de prevenire, de remediere şi de atenuare.

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 45 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(45a) Autorităţile naţionale competente ar trebui să promoveze interesele cetăţenilor Uniunii, inter alia, contribuind la garantarea unui nivel ridicat de protecţie a datelor personale şi a vieţii private. În acest scop, aceste autorităţi trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile, inclusiv de date complete şi fiabile privind incidentele de securitate reale care au cauzat compromiterea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Autorităţile naţionale competente ar trebui să monitorizeze măsurile luate şi să difuzeze cele mai bune practici în rândul furnizorilor de servicii publice de comunicaţii electronice. Furnizorii ar trebui aşadar să actualizeze în permanenţă o evidenţă completă şi detaliată a tuturor încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal, pentru a permite analizarea şi evaluarea acestora de către autorităţile naţionale competente şi ar trebui să informeze aceste autorităţi cu privire la toate încălcările securităţii datelor cu caracter personal.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 47

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(47) O încălcarea a securităţii care ar avea ca rezultat pierderea sau compromiterea de date personale ale unui utilizator individual, dacă nu este soluţionată la timp şi într-un mod adecvat, poate conduce la pierderi economice substanţiale şi la daune sociale, inclusiv la fraudă de identitate. Prin urmare, îndată ce observă faptul că a avut loc o astfel de încălcare, furnizorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului ar trebui să evalueze riscurile aferente, de exemplu identificând tipul de date afectate (inclusiv gradul de sensibilitate a acestora, contextul şi măsurile de securitate aplicate), cauza şi amploarea încălcării, numărul de abonaţi afectaţi şi posibilele prejudicii aduse abonaţilor prin această încălcare (de exemplu, furtul de identitate, pierderile financiare sau pierderea unor oportunităţi de afaceri sau de angajare sau daune fizice). Abonaţilor vizaţi de incidentele privind securitatea care ar putea prezenta riscuri grave pentru confidenţialitatea datelor lor (de exemplu, furtul de identitate sau frauda legată de identitate, daunele fizice, umilinţa gravă sau compromiterea reputaţiei) ar trebui să li se trimită fără întârziere o notificare, pentru a putea să ia măsurile de precauţie necesare. Notificarea ar trebui să includă informaţii privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluţiona violarea securităţii, precum şi recomandări pentru utilizatorii afectaţi. Notificarea unui abonat cu privire la o încălcare a securităţii nu ar trebui să fie obligatorie dacă furnizorul a demonstrat autorităţii competente că a pus în aplicare măsuri tehnologice corespunzătoare de protecţie şi că aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securităţii. Măsurile tehnologice de protecţie respective ar trebui să asigure faptul că datele nu pot fi accesate de nicio persoană care nu este autorizată în acest sens.

(47) O încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, dacă nu este soluţionată la timp şi într-un mod adecvat, poate conduce la pierderi economice substanţiale şi la daune sociale pentru abonatul sau persoana în cauză. Prin urmare, de îndată ce observă faptul că a avut loc o astfel de încălcare, furnizorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului ar trebui să evalueze efectele negative posibile ale încălcării, cum ar fi, printre altele, furtul de identitate, fraudele, pierderile financiare, pierderea unor oportunităţi de afaceri sau de angajare, daune fizice, umilinţa gravă sau compromiterea reputaţiei, accesul la mesajele electronice sau la alte comunicaţii. Evaluarea ar trebui realizată prompt şi cu toată atenţia şi ar trebui să se bazeze pe premisa că orice efecte negative identificate urmează să se producă. În ceea ce priveşte notificarea către abonaţi sau persoane a unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal susceptibilă să aibă efecte negative asupra lor, ar trebui să se considere că cerinţa de notificare fără întârzieri nejustificate înseamnă că ar trebui să li se notifice încălcarea într-un termen care să le permită să ia măsurile de precauţie necesare. Notificarea ar trebui să includă informaţii privind măsurile luate de către furnizor pentru a soluţiona violarea securităţii, precum şi recomandări pentru abonatul sau persoana în cauză în scopul de a preveni sau minimiza efectele negative probabile ale încălcării. Cu toate acestea, informarea unui abonat cu privire la o încălcare nu ar trebui să fie obligatorie dacă furnizorul a demonstrat autorităţii competente că a pus în aplicare măsuri tehnologice corespunzătoare de protecţie care asigură că datele devin neinteligibile pentru persoanele care nu sunt autorizate să le acceseze şi că aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securităţii.

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 50

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(50) Ar trebui prevăzută adoptarea de către Comisie a unor recomandări privind modalităţile de atingere a unui nivel adecvat de protecţie a confidenţialităţii şi de securitate a datelor cu caracter personal transmise sau prelucrate în legătură cu utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice pe piaţa internă.

(50) Ar trebui prevăzută adoptarea unor măsuri de punere în aplicare prin care să se stabilească o serie de cerinţe comune privind modalităţile de atingere a unui nivel adecvat de protecţie a confidenţialităţii şi de securitate a datelor cu caracter personal transmise sau prelucrate în legătură cu utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice pe piaţa internă.

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 51

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(51) În stabilirea de norme detaliate privind formatul şi procedurile aplicabile notificării încălcărilor în materie de date cu caracter personal, ar trebui să se acorde atenţia cuvenită circumstanţelor în care a avut loc încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă datele cu caracter personal au fost protejate sau nu prin criptare sau prin alte mijloace, în vederea limitării efective a posibilităţii reapariţiei fraudelor de identitate sau a altor forme de utilizare necorespunzătoare. În plus, astfel de norme şi proceduri ar trebui să ţină cont de interesele legitime ale autorităţilor de aplicare a legii în cazurile în care divulgarea timpurie a delictului ar putea afecta în mod inutil investigarea circumstanţelor unei încălcări a securităţii.

(51) La stabilirea de norme detaliate privind formatul şi procedurile aplicabile notificării încălcărilor în materie de date cu caracter personal, ar trebui să se acorde atenţia cuvenită circumstanţelor în care a avut loc încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă datele cu caracter personal au fost protejate sau nu prin măsuri tehnice de protecţie corespunzătoare, în vederea limitării efective a posibilităţii reapariţiei fraudelor de identitate sau a altor forme de utilizare necorespunzătoare. În plus, astfel de norme şi proceduri ar trebui să ţină cont de interesele legitime ale autorităţilor de aplicare a legii în cazurile în care divulgarea timpurie a delictului ar putea afecta în mod inutil investigarea circumstanţelor unei încălcări a securităţii.

Amendamentul  29

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 51 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(51a) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri referitoare la securitatea prelucrării datelor. La adoptarea acestor măsuri, Comisia ar trebui să consulte toate autorităţile şi organizaţiile europene relevante, precum ENISA, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor şi grupul de lucru „Articolul 29”, precum şi toate celelalte părţi interesate, în special pentru a se informa cu privire la cele mai bune metode tehnice şi economice disponibile în scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare a Directivei 2002/58/CE. Având un domeniu de aplicare general şi fiind destinate să modifice elemente neesenţiale ale directivei menţionate prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, măsurile respective trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul  30

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 52

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(52) Softurile care monitorizează în secret acţiunile utilizatorului sau subminează operarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terţ (aşa-numitul „spyware”) reprezintă o adevărată ameninţare pentru confidenţialitatea datelor utilizatorilor. Este necesar să se asigure un nivel ridicat şi uniform pentru protecţia sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sunt descărcate din neatenţie prin reţelele de comunicaţii electronice sau dacă sunt furnizate şi instalate, fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, sau cheile USB. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizatorii finali să ia toate măsurile necesare pentru protejarea echipamentului lor terminal împotriva viruşilor şi a soft-urilor spyware.

(52) Programele de calculator care monitorizează în secret acţiunile utilizatorului sau subminează funcţionarea echipamentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terţ („spyware”) reprezintă o adevărată ameninţare pentru confidenţialitatea datelor utilizatorilor, la fel ca viruşii. Este necesar să se asigure un nivel ridicat şi uniform pentru protecţia sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă programele de spionaj nedorite sau viruşii sunt descărcaţi din neatenţie prin reţelele de comunicaţii electronice sau dacă sunt furnizate şi instalate, fiind ascunse în soft-uri distribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, precum CD-urile, CD-ROM-urile, sau cheile USB. Statele membre ar trebui să informeze utilizatorii finali cu privire la măsurile de precauţie disponibile şi să-i încurajeze să ia toate măsurile necesare pentru protejarea echipamentului lor terminal împotriva viruşilor şi a programelor de tip spyware.

Amendamentul  31

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 52 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(52a) Măsurile de protecţie a abonaţilor împotriva încălcării dreptului la viaţă privată prin comunicări nesolicitate iniţiate prin intermediul poştei electronice în scopul comercializării directe se aplică şi mesajelor de tip SMS sau MMS, precum şi altor aplicaţii similare acestora.

Amendamentul  32

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 57

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(57) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(57) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) şi a Directivei 2008/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

Amendamentul  33

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 57 a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(57a) În cazul în care şi atunci când va fi disponibil un nou temei juridic, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului o nouă propunere legislativă privind viaţa privată şi securitatea datelor în domeniul comunicaţiilor electronice, în conformitate cu acest nou temei juridic.

Amendamentul  34

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 58

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(58) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la progresul tehnic sau la schimbarea cererii de pe piaţă . Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(58) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare cu privire la transparenţa tarifelor, cerinţe referitoare la calitatea minimă a serviciilor, punerea în aplicare efectivă a serviciilor „112”, accesul efectiv la numere şi servicii, îmbunătăţirea accesibilităţii pentru utilizatorii finali cu handicap, precum şi să adapteze anexele la progresul tehnic sau la schimbarea cererii de pe piaţă. De asemenea, Comisia ar trebui împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare privind cerinţele de informare şi notificare şi cooperarea transfrontalieră. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că, în anumite situaţii excepţionale, aplicarea procedurii de reglementare cu control în termenele normale ar putea împiedica adoptarea la timp a măsurilor de punere în aplicare, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar trebui să acţioneze rapid pentru a asigura adoptarea la timp a măsurilor respective.

Amendamentul  35

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 60

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(60) În conformitate cu punctul (34) din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare, statele membre sunt încurajate să stabilească, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile lor tabele, care să ilustreze, în măsura în care este posibil, concordanţa dintre Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) şi Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi măsurile de transpunere şi să le facă publice.

(60) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare, statele membre ar trebui să stabilească, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile lor tabele, care să ilustreze, în măsura în care este posibil, concordanţa dintre Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) şi Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi măsurile de transpunere şi să le facă publice.

Amendamentul  36

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/22/CE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

3. Dispoziţiile cuprinse în prezenta directivă referitoare la drepturile utilizatorilor finali se aplică fără a aduce atingere normelor comunitare privind protecţia consumatorilor, în special Directivelor 93/13/CEE şi 97/7/CE, precum şi normelor naţionale în conformitate cu legislaţia comunitară.”

3. Dispoziţiile cuprinse în prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere normelor comunitare privind protecţia consumatorilor, în special Directivelor 93/13/CEE, 97/7/CE şi 2005/29/CE, precum şi normelor naţionale în conformitate cu legislaţia comunitară.”

Amendamentul  37

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 2 – litera c

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) „serviciu de telefonie destinat publicului”: înseamnă un serviciu pus la dispoziţia publicului în scopul iniţierii şi primirii, în mod direct sau indirect, de apeluri naţionale sau naţionale şi internaţionale prin utilizarea unui număr sau a mai multor numere din planul naţional sau internaţional de numerotaţie;

(c) „serviciu de telefonie destinat publicului”: înseamnă un serviciu pus la dispoziţia publicului în scopul iniţierii şi/sau primirii, în mod direct sau indirect, de apeluri naţionale sau naţionale şi/sau internaţionale, precum şi alte mijloace de comunicare specifice pentru utilizatorii cu handicap care folosesc serviciile de redare a textului sau serviciile de conversaţie totală, prin utilizarea unui număr sau a mai multor numere din planul naţional sau internaţional de numerotaţie;

Amendamentul  38

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 6 – titlu şi alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) titlul alineatului (1) al articolului 6 se înlocuieşte cu următorul text:

 

Posturi telefonice publice cu plată şi alte puncte de acces la telecomunicaţii

 

 

 

(1) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot impune întreprinderilor obligaţii privind furnizarea de posturi telefonice publice cu plată sau alte puncte de acces la telefonia vocală pentru a satisface nevoile rezonabile ale utilizatorilor finali în ceea ce priveşte acoperirea geografică, numărul de posturi telefonice sau de alte puncte de acces, [...] accesibilitatea [...] pentru utilizatorii cu handicap şi calitatea serviciilor.”

(Amendament de compromis)

Amendamentul  39

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Cu excepţia situaţiei în care în capitolul IV se specifică cerinţe care au un efect echivalent, statele membre adoptă măsuri specifice pentru a asigura accesul la serviciile identificate la articolul 4 alineatul (3) şi la articolul 5 pentru utilizatorii finali cu handicap, într-un mod comparabil cu cele de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali, precum şi disponibilitatea acestor servicii. Statele membre pot obliga autorităţile naţionale de reglementare să evalueze nevoia generală şi cerinţele specifice, inclusiv sfera de aplicare şi forma concretă a acestor măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu handicap.

(1) Cu excepţia situaţiei în care în capitolul IV se specifică cerinţe care au un efect echivalent, statele membre adoptă măsuri specifice pentru a se asigura accesul la serviciile identificate la articolul 4 alineatul (3) şi la articolul 5 pentru utilizatorii finali cu handicap, precum şi disponibilitatea acestora, sunt la un nivel echivalent celui de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali. Statele membre pot obliga autorităţile naţionale de reglementare să evalueze nevoia generală şi cerinţele specifice, inclusiv sfera de aplicare şi forma concretă a acestor măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu handicap.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  40

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/22/CE

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(2a) La adoptarea măsurilor menţionate la alineatele (1) şi (2), statele membre încurajează respectarea normelor şi specificaţiilor relevante publicate în conformitate cu articolele 17, 18 şi 19 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Amendamentul  41

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o reţea publică de comunicaţii şi/sau la servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, consumatorii şi alţi utilizatori finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea conectare şi/sau servicii. Contractul precizează într-o formă clară, inteligibilă şi uşor accesibilă, cel puţin:

(1) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o reţea publică de comunicaţii şi/sau la servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, consumatorii şi alţi utilizatori finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea conectare şi/sau servicii. Contractul precizează într-o formă clară, inteligibilă şi uşor accesibilă, cel puţin:

(a) datele de identitate şi adresa furnizorului;

(a) datele de identitate şi adresa întreprinderii;

(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special:

(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special:

 

- asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgenţă şi a informaţiilor privind localizarea apelantului şi/sau orice limitare a furnizării serviciilor de urgenţă în conformitate cu articolul 26;

informaţiile legate de politicile de gestionare a traficului aplicate de furnizor;

- informaţiile legate de orice alte condiţii care limitează accesul la servicii şi aplicaţii şi/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiţii sunt permise de legislaţia naţională în conformitate cu dreptul comunitar;

– nivelul minim de calitate a serviciilor oferite şi anume timpul necesar pentru conectarea iniţială şi, atunci când este cazul, alţi indicatori de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiţi de autorităţile de reglementare naţionale;

– nivelul minim de calitate a serviciilor oferite şi anume timpul necesar pentru conectarea iniţială şi, atunci când este cazul, alţi indicatori de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiţi de autorităţile de reglementare naţionale;

 

- informaţii cu privire la alte proceduri aplicate de întreprindere pentru măsurarea şi modelarea traficului în aşa fel încât să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum şi la modul în care aceste proceduri ar putea influenţa calitatea serviciilor;

– tipurile de servicii de întreţinere oferite şi de servicii de asistenţă pentru clienţi furnizate, precum şi metodele de a contacta aceste servicii;

– tipurile de servicii de întreţinere oferite şi de servicii de asistenţă pentru clienţi furnizate, precum şi metodele de a contacta aceste servicii;

– orice restricţii impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;

– orice restricţii impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;

(c) atunci când există o obligaţie în temeiul articolului 25, opţiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaţilor şi datele vizate;

(c) atunci când există o obligaţie în temeiul articolului 25, opţiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaţilor şi datele vizate;

(d) informaţii despre preţurile şi tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate tarifele aplicabile şi cheltuielile pentru întreţinere, metodele de plată puse la dispoziţie şi orice diferenţe de costuri implicate de metodele de plată;

(d) informaţii despre preţurile şi tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate tarifele aplicabile şi cheltuielile pentru întreţinere, metodele de plată puse la dispoziţie şi orice diferenţe de costuri implicate de metodele de plată;

(e) durata contractului şi condiţiile de reînnoire şi de încetare a serviciilor şi a contractului, inclusiv:

(e) durata contractului şi condiţiile de reînnoire şi de încetare a serviciilor şi a contractului, inclusiv:

condiţii privind durata minimă a contractului în ceea ce priveşte promoţiile;

orice nivel minim de utilizare necesar pentru a beneficia de condiţii promoţionale;

– orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor şi a altor identificatori;

– orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor şi a altor identificatori,

– orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce priveşte echipamentul terminal;

– orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce priveşte echipamentul terminal;

(f) eventualele compensaţii şi formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute de contract,

(f) eventualele compensaţii şi formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute de contract,

(g) metodele de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu articolul 34;

(g) metodele de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu articolul 34;

(h) tipul de acţiune care poate fi adoptată de către întreprindere ca răspuns la incidentele sau ameninţările şi vulnerabilităţile privind securitatea sau integritatea.

(h) tipul de acţiune care poate fi adoptată de către întreprinderea care furnizează servicii de conectare la o reţea publică de comunicaţii şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice ca răspuns la incidentele sau ameninţările şi vulnerabilităţile privind securitatea sau integritatea, precum şi orice mecanisme de compensare aplicabile în cazul producerii unor incidente legate de siguranţă sau integritate;

De asemenea, statele membre pot solicita ca în contract să fie incluse toate informaţiile care ar putea fi furnizate de către autorităţile publice relevante în acest scop cu privire la utilizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice pentru a se implica în activităţi ilegale sau pentru a disemina conţinuturi dăunătoare, precum şi cu privire la mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale, a vieţii private şi a datelor cu caracter personal, menţionate la articolul 21 alineatul (4) litera (a) şi relevante pentru serviciile furnizate.

De asemenea, statele membre pot solicita ca în contract să fie incluse toate informaţiile care ar putea fi furnizate de către autorităţile publice relevante în acest scop cu privire la utilizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice pentru a se implica în activităţi ilegale sau pentru a disemina conţinuturi dăunătoare, precum şi cu privire la mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale, a vieţii private şi a datelor cu caracter personal, menţionate la articolul 21 alineatul (4) litera (a) şi relevante pentru serviciile furnizate.

(2) Statele membre se asigură că, în cazul în care sunt încheiate contracte între abonaţi şi întreprinderile care furnizează servicii de comunicaţii electronice care permit comunicaţii vocale, abonaţii sunt informaţi clar dacă se asigură sau nu acces la serviciile de urgenţă, şi dacă este furnizată informaţia privind localizarea apelantului. Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice se asigură că clienţii sunt informaţi clar înainte de încheierea contractului cu privire la orice restricţionare a accesului la serviciile de urgenţă şi în cazul oricărei schimbări referitoare la accesul la serviciile de urgenţă.

 

(3) Statele membre se asigură că abonaţii au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără penalităţi în urma primirii notificării privind modificările aduse condiţiilor contractuale propuse de către întreprinderile furnizoare de servicii şi/sau reţele de comunicaţii electronice. Abonaţilor le sunt notificate în timp util, cu cel puţin o lună înainte, aceste modificări, şi sunt informaţi asupra dreptului lor de a denunţa unilateral contractul, fără penalităţi, în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot stabili formatul unor astfel de notificări.

(2) Statele membre se asigură că abonaţii au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără penalităţi în urma primirii notificării privind modificările aduse condiţiilor contractuale propuse de către întreprinderile furnizoare de servicii şi/sau reţele de comunicaţii electronice. Abonaţilor le sunt notificate în timp util, cu cel puţin o lună înainte, aceste modificări, şi sunt informaţi asupra dreptului lor de a denunţa unilateral contractul, fără penalităţi, în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot stabili formatul unor astfel de notificări.

(Amendament de compromis. Întregul articol 20, inclusiv textul nemodificat, reprodus mai sus)

Amendamentul  42

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare dispun de competenţa de a obliga întreprinderile furnizoare de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice să publice informaţii transparente, comparabile, adecvate şi actualizate, astfel cum se prevede în anexa II, cu privire la preţurile şi tarifele aplicabile şi la condiţiile standard pentru obţinerea accesului şi utilizarea serviciilor acestora furnizate utilizatorilor finali şi consumatorilor. Autorităţile naţionale de reglementare pot stabili cerinţe suplimentare privind forma în care astfel de informaţii să fie publicate pentru a asigura transparenţa, posibilitatea de comparare, claritatea şi accesibilitatea în beneficiul consumatorilor.

(1) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare dispun de competenţa de a obliga întreprinderile furnizoare servicii de conectare la o reţea publică de comunicaţii electronice accesibile publicului publică informaţii transparente, comparabile, adecvate şi actualizate cu privire la preţurile şi tarifele aplicabile, la toate taxele legate de rezilierea unui contract şi la condiţiile standard pentru obţinerea accesului şi utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali şi consumatorilor în conformitate cu anexa II. Aceste informaţii se publică într-o formă clară, completă şi uşor accesibilă. Autorităţile naţionale de reglementare pot stabili cerinţe suplimentare privind forma în care astfel de informaţii să fie publicate.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare încurajează furnizarea de informaţii comparabile pentru a permite utilizatorilor finali şi consumatorilor să realizeze o evaluare independentă a costurilor schemelor alternative de utilizare, de exemplu prin intermediul ghidurilor interactive sau a unor tehnici asemănătoare. Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot pune la dispoziţie astfel de ghiduri sau tehnici, în special în cazul în care acestea nu sunt disponibile pe piaţă gratuit sau la un preţ rezonabil. Terţii au dreptul de a utiliza în mod gratuit informaţiile publicate de întreprinderile furnizoare de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în scopul de a comercializa sau de a pune la dispoziţie astfel de ghiduri sau tehnici.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare încurajează furnizarea de informaţii comparabile pentru a permite utilizatorilor finali şi consumatorilor să realizeze o evaluare independentă a costurilor schemelor alternative de utilizare, de exemplu prin intermediul ghidurilor interactive sau a unor tehnici asemănătoare. În cazul în care aceste resurse nu sunt disponibile pe piaţă gratuit sau la un preţ rezonabil, statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare sunt în măsură să pună la dispoziţie astfel de ghiduri sau tehnici, fie direct, fie prin intermediul unui contract de achiziţii de publice cu un terţ. Terţii au dreptul de a utiliza în mod gratuit informaţiile publicate de întreprinderile furnizoare de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice în scopul de a comercializa sau de a pune la dispoziţie astfel de ghiduri interactive sau tehnici similare.

 

 

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot să oblige întreprinderile furnizoare de servicii de comunicaţii electronice inter alia:

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot să oblige întreprinderile care furnizează o conexiune la o reţea de comunicaţii electronice publică şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice, inter alia:

(a) să furnizeze informaţii privind tarifele aplicabile abonaţilor privind orice număr sau serviciu supus unor condiţii speciale de tarifare; cu privire la anumite categorii de servicii, autorităţile naţionale de reglementare pot solicita ca astfel de informaţii să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului;

(a) să furnizeze informaţii privind tarifele aplicabile abonaţilor privind orice număr sau serviciu supus unor condiţii speciale de tarifare; cu privire la anumite categorii de servicii, autorităţile naţionale de reglementare pot solicita ca astfel de informaţii să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului;

 

(aa) să reamintească cu regularitate abonaţilor condiţiile de acces la serviciile de urgenţă sau la informaţiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului contractat;

(b) să informeze abonaţii cu privire la orice schimbare a politicilor de gestionare a traficului aplicate de furnizor;

(b) să informeze abonaţii cu privire la orice schimbare a condiţiilor care limitează accesul la servicii şi aplicaţii şi/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiţii sunt permise de legislaţia naţională în conformitate cu dreptul comunitar;

 

(ba) - să furnizeze informaţii cu privire la alte proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea şi modelarea traficului în aşa fel încât să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum şi la modul în care aceste proceduri ar putea influenţa calitatea serviciului;

(c) să informeze utilizatorii privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-o listă a abonaţilor sau cu privire la tipurile de date vizate în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/58/CE; precum şi

(c) să informeze utilizatorii privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-o listă a abonaţilor sau cu privire la tipurile de date vizate în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/58/CE; precum şi

(d) să informeze cu regularitate abonaţii cu handicap privind detaliile produselor şi serviciilor care li se adresează.

(d) să informeze cu regularitate abonaţii cu handicap privind detaliile produselor şi serviciilor care li se adresează.

Dacă se consideră potrivit, autorităţile naţionale de reglementare pot promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înainte impunerii vreunei obligaţii.

Dacă se consideră potrivit, autorităţile naţionale de reglementare pot promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înainte impunerii vreunei obligaţii.

(4) Statele membre pot solicita ca întreprinderile menţionate la alineatul (3) să distribuie gratuit informaţii de interes public abonaţilor existenţi sau noi atunci când este cazul. În acest caz, astfel de informaţii sunt furnizate într-o formă standardizată de autorităţile publice relevante şi privesc, inter alia, următoarele aspecte:

(4) Statele membre pot solicita ca întreprinderile menţionate la alineatul (3) să distribuie informaţii de interes public abonaţilor existenţi sau noi atunci când este cazul, gratuit şi prin aceleaşi mijloace care sunt utilizate în mod normal de întreprinderi pentru comunicarea cu abonaţii. În acest caz, astfel de informaţii sunt furnizate într-o formă standardizată de autorităţile publice relevante şi privesc, inter alia, următoarele aspecte:

(a) cele mai frecvente utilizări ale serviciilor de comunicaţii electronice pentru a se implica în activităţi ilegale sau pentru a disemina conţinuturi dăunătoare, în special atunci când acestea ar putea aduce atingere respectării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, inclusiv încălcări ale drepturilor de autor şi ale drepturilor conexe şi consecinţele juridice ale acestora; precum şi

(a) cele mai frecvente utilizări ale serviciilor de comunicaţii electronice pentru a se implica în activităţi ilegale sau pentru a disemina conţinuturi dăunătoare, în special atunci când acestea ar putea aduce atingere respectării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, inclusiv încălcări ale drepturilor de autor şi ale drepturilor conexe şi consecinţele juridice ale acestora; precum şi

(b) mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale, a vieţii private şi a datelor cu caracter personal aferente utilizării serviciilor de comunicaţii electronice.”

(b) mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale, a vieţii private şi a datelor cu caracter personal aferente utilizării serviciilor de comunicaţii electronice.”

(Amendament de compromis. Întregul articol 21, inclusiv textul nemodificat, reprodus mai sus)

Amendamentul  43

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) După luarea în considerare a opiniilor părţilor interesate, statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot solicita întreprinderilor care oferă servicii şi/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului să publice, pentru utilizatorii finali, informaţii comparabile, adecvate şi actualizate privind calitatea serviciilor acestora şi măsurile adoptate pentru a asigura accesul comparabil pentru utilizatorii finali cu handicap. Aceste informaţii sunt transmise înainte de publicare, la cerere, autorităţilor naţionale de reglementare.

(1) După luarea în considerare a opiniilor părţilor interesate, statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot solicita întreprinderilor care oferă servicii şi/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului să publice, pentru utilizatorii finali, informaţii comparabile, adecvate şi actualizate privind calitatea serviciilor acestora şi măsurile adoptate pentru a asigura un acces echivalent pentru utilizatorii finali cu handicap. Aceste informaţii sunt transmise înainte de publicare, la cerere, autorităţilor naţionale de reglementare.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  44

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Autorităţile naţionale de reglementare pot specifica, inter alia, indicatorii care trebuie măsuraţi cu privire la calitatea serviciilor, precum şi conţinutul, forma şi metoda de publicare a informaţiilor, inclusiv posibilele mecanisme de certificare a calităţii, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la informaţii complete, comparabile, certe şi uşor de folosit. Dacă este cazul, se pot folosi indicatorii, definiţiile şi metodele de măsurare din anexa III.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare pot specifica, inter alia, indicatorii care trebuie măsuraţi cu privire la calitatea serviciilor, precum şi conţinutul, forma şi metoda de publicare a informaţiilor, inclusiv posibilele mecanisme de certificare a calităţii, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali, inclusiv al celor cu handicap, la informaţii complete, comparabile, certe şi uşor de folosit. Dacă este cazul, se pot folosi indicatorii, definiţiile şi metodele de măsurare din anexa III.

Amendamentul  45

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/22/CE

Articolul 22 – alineatul 3 - paragraful 1 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

După examinarea cerinţelor şi consultarea Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (BERT), Comisia poate să adopte măsuri tehnice de aplicare în acest sens în cazul în care consideră că aceste cerinţele pot crea obstacole în calea pieţei interne. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 37 alineatul (2) .

Amendamentul  46

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/22/CE

Articolul 23a – titlu

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Asigurarea accesului şi a posibilităţii de a opta comparabile pentru utilizatorii finali cu handicap

Asigurarea unui acces echivalent şi a unei posibilităţi de optare echivalente pentru utilizatorii finali cu handicap

(Amendament de compromis)

Amendamentul  47

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/22/CE

Articolul 23a – alineatul 1 – litera a

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) să poată avea acces la servicii de comunicaţii electronice comparabile cu cele de care beneficiază majoritatea utilizatorilor finali, şi precum şi

(a) să poată avea acces la servicii de comunicaţii electronice echivalente cu cele de care beneficiază majoritatea utilizatorilor finali, precum şi

(Amendament de compromis)

Amendamentul  48

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15

Directiva 2002/22/CE

Articolul 25

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

15. Articolul 25 se modifică după cum urmează:

15. Articolul 25 se înlocuieşte cu următorul text:

(a) titlul se înlocuieşte după cum urmează:

„Articolul 25

„Serviciile de informaţii privind abonaţii”

Serviciile de informaţii privind abonaţii

(b) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că abonaţii la serviciile de telefonie destinate publicului au dreptul de a figura în registrul abonaţilor prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) şi de a le fi puse la dispoziţia furnizorilor de servicii de informaţii privind abonaţii şi/sau de registre de abonaţi informaţiile proprii în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.”

(1) Statele membre se asigură că abonaţii la serviciile de telefonie destinate publicului au dreptul de a figura în registrul abonaţilor prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) şi de a le fi puse la dispoziţia furnizorilor de servicii de informaţii privind abonaţii şi/sau de registre de abonaţi informaţiile proprii în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

 

(2) Statele membre se asigură că toate întreprinderile care alocă numere de telefon abonaţilor răspund tuturor cererilor rezonabile de punere la dispoziţie, pentru furnizarea de servicii de informaţii telefonice accesibile publicului şi de liste ale abonaţilor telefonici, a informaţiilor relevante într-un format agreat şi în condiţii echitabile, obiective, în funcţie de costuri şi fără discriminare.

(c) Alineatele (3), (4) şi (5) se înlocuiesc cu următorul text:

 

„(3) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii finali cărora li se asigură un serviciu de telefonie destinat publicului pot avea acces la serviciile de informaţii privind abonaţii. Autorităţile naţionale de reglementare pot impune obligaţii şi condiţii întreprinderilor care controlează accesul utilizatorilor finali pentru furnizarea de servicii de informaţii privind abonaţii în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul). Astfel de obligaţii şi condiţii sunt obiective, proporţionale, nediscriminatorii şi transparente.”

(3) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii finali cărora li se asigură un serviciu de telefonie destinat publicului pot avea acces la serviciile de informaţii privind abonaţii. Autorităţile naţionale de reglementare pot impune obligaţii şi condiţii întreprinderilor care controlează accesul utilizatorilor finali pentru furnizarea de servicii de informaţii privind abonaţii în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul). Astfel de obligaţii şi condiţii sunt obiective, echitabile, nediscriminatorii şi transparente.”

(4) Statele membre nu menţin nici un fel de restricţii normative care să împiedice utilizatorii finali dintr-un stat membru să aibă acces direct la serviciul de informaţii privind abonaţii dintr-un alt stat membru prin apel vocal sau SMS şi adoptă măsuri pentru a asigura acest acces în conformitate cu articolul 28.

(4) Statele membre nu menţin niciun fel de restricţii normative care să împiedice utilizatorii finali dintr-un stat membru să aibă acces direct la serviciul de informaţii privind abonaţii dintr-un alt stat membru prin apel vocal sau SMS.

(5) Alineatele (1) - (4) se aplică sub rezerva cerinţelor din legislaţia comunitară privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, în special articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice).”

(5) Alineatele (1) - (4) se aplică sub rezerva cerinţelor din legislaţia comunitară privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, în special articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice).”

(Amendament de compromis. S-a redat mai sus întregul articol 25, inclusiv părţile care nu au fost modificate. Alineatul (2) rămâne identic cu cel din Directiva 2002/22/CE.)

Amendamentul  49

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicaţii electronice pentru efectuarea apelurilor naţionale către un număr sau mai multe numere din planul naţional de numerotaţie oferă acces la serviciile de urgenţă.

(2) Statele membre, în cooperare cu autorităţile naţionale de reglementare, serviciile de urgenţă şi furnizorii, se asigură că întreprinderile care furnizează un serviciu de comunicaţii electronice pentru efectuarea apelurilor naţionale şi/sau internaţionale prin formarea unui număr sau a mai multor numere din planul naţional sau internaţional de numerotaţie oferă un acces fiabil la serviciile de urgenţă.

Amendamentul  50

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 4

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că accesul utilizatorilor finali cu handicap la serviciile de urgenţă este comparabil cu cel de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali. Măsurile adoptate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgenţă atunci când călătoresc în alt stat membru, se bazează, în măsura posibilului, pe standardele sau specificaţiile europene publicate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) şi nu împiedică statele membre să adopte cerinţe suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate în prezentul articol.

(4) Statele membre se asigură că accesul utilizatorilor finali cu handicap la serviciile de urgenţă este comparabil cu cel de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali. Măsurile adoptate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgenţă atunci când călătoresc în alt stat membru, se bazează, în măsura posibilului, pe standardele sau specificaţiile europene publicate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) şi nu împiedică statele membre să adopte cerinţe suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate în prezentul articol.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  51

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 5

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în măsura posibilităţilor tehnice, întreprinderile respective pun la dispoziţie, în mod gratuit, informaţii privind localizarea apelantului autorităţii care tratează apelurile de urgenţă imediat ce apelul a ajuns la acea autoritate. Aceasta se aplică tuturor apelurilor către numărul european unic pentru apelurile de urgenţă „112”. Statele membre pot extinde această obligaţie pentru a acoperi şi apelurile către numere de urgenţă naţionale. În cazul în care întreprinderile menţionate la alineatul (2) susţin că furnizarea informaţiei privind localizarea apelantului nu este posibilă, acestora le revine sarcina probei în acest sens.

(5) Statele membre se asigură că întreprinderile respective pun la dispoziţie, în mod gratuit, informaţii privind localizarea apelantului autorităţii care tratează apelurile de urgenţă imediat ce apelul a ajuns la acea autoritate. Aceasta se aplică tuturor apelurilor către numărul european unic pentru apelurile de urgenţă „112”. Statele membre pot extinde această obligaţie pentru a acoperi şi apelurile către numere de urgenţă naţionale.

Amendamentul  52

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 – alineatul 6 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(6a) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a serviciilor „112” în statele membre, Comisia, după consultarea BERT, poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  53

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1a) O entitate juridică, creată în cadrul Comunităţii şi desemnată de Comisie, are responsabilitatea exclusivă privind gestionarea Spaţiului european de numerotare telefonică, inclusiv privind atribuirea numerelor, şi privind promovarea acestuia. Comisia adoptă măsurile de aplicare necesare.

Amendamentul  54

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27 – alineatul 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că toate întreprinderile care furnizează servicii de telefonie destinate publicului, permiţând apelurile internaţionale, tratează toate apelurile către şi dinspre Spaţiul European de Numerotaţie Telefonică (ETNS) fără să aducă atingere necesităţii unei întreprinderi de a-şi recupera costurile.”

(2) Statele membre se asigură că toate întreprinderile care furnizează servicii de telefonie destinate publicului tratează toate apelurile către şi dinspre ETNS, la tarife care nu depăşesc tariful maxim pe care îl aplică pentru apelurile către şi dinspre alte state membre.

Amendamentul  55

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27a – alineatele 2 - 4

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre facilitează accesul utilizatorilor finali cu handicap la serviciile corespunzătoare seriei de numere „116”. Măsurile luate în vederea facilitării accesului utilizatorilor finali cu handicap la serviciile de acest tip atunci când călătoresc în alt stat membru, pot include asigurarea conformităţii cu standardele sau specificaţiile relevante publicate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile corespunzătoare seriei de numere „116”. Măsurile luate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap la serviciile de acest tip atunci când călătoresc în alt stat membru, includ asigurarea conformităţii cu standardele sau specificaţiile relevante publicate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(3) Statele membre se asigură că cetăţenii sunt informaţi în mod adecvat în legătură cu existenţa şi utilizarea serviciilor corespunzătoare seriei de numere „116”, în special prin iniţiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre.

(3) Statele membre se asigură că cetăţenii sunt informaţi în mod adecvat în legătură cu existenţa şi utilizarea serviciilor corespunzătoare seriei de numere „116”, în special prin iniţiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre.

(4) În plus faţă de măsurile cu aplicabilitate generală pentru toate numerele din seria de numere „116” adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) şi (3), statele membre facilitează accesul cetăţenilor la un serviciu de operare a unei linii telefonice de semnalare a cazurilor de copii dispăruţi. Respectivul serviciu va fi disponibil la numărul 116000.”

(4) În plus faţă de măsurile cu aplicabilitate generală pentru toate numerele din seria de numere „116” adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) şi (3), statele membre garantează accesul cetăţenilor la un serviciu de operare a unei linii telefonice de semnalare a cazurilor de copii dispăruţi. Respectivul serviciu va fi disponibil la numărul 116000.”

Amendamentul  56

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17

Directiva 2002/22/CE

Articolul 27a – alineatul 4 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă în statele membre a seriei de numere „116”, în special al numărului liniei telefonice pentru copiii dispăruţi 116000, inclusiv accesul utilizatorilor finali cu handicap pe durata deplasării în alte state membre, Comisia, după consultarea BERT, poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul  57

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 - alineatul 1 - literele a şi b

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) să poată accesa şi utiliza servicii, utilizând numere nongeografice în cadrul Comunităţii; precum şi

(a) să poată accesa şi utiliza servicii, utilizând numere nongeografice în cadrul Comunităţii;

(b) să poată accesa toate numerele furnizate în Comunitate, inclusiv numerele din planurile naţionale de numerotaţie ale statelor membre, din ETNS şi din numerele internaţionale gratuite (UIFN).

(b) să poată accesa toate numerele furnizate în Comunitate, indiferent de tehnologia şi dispozitivele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naţionale de numerotaţie ale statelor membre, din ETNS şi din numerele internaţionale gratuite (UIFN). precum şi

Amendamentul  58

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ba) să poată accesa şi utiliza serviciile oferite de telefoanele cu text, videotelefoane şi produse care ajută persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap să comunice, cel puţin în ceea ce priveşte apelurile de urgenţă.

Amendamentul  59

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2002/22/CE

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Pentru a garanta că utilizatorii finali au acces efectiv la numerele şi serviciile din Comunitate, Comisia poate să adopte măsuri tehnice de aplicare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 37 alineatul (2).

 

Oricare dintre aceste măsuri tehnice de aplicare pot fi revizuite periodic pentru a se ţine seama de progresele tehnologice şi evoluţia pieţei.

Amendamentul          60

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19 – litera b

Directiva 2002/22/CE

Articolul 29 – alineatul 3

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2), statele membre pot impune obligaţiile prevăzute la anexa I partea A literele (a) şi (e), ca o condiţie generală tuturor întreprinderilor care furnizează acces la reţelele publice de comunicaţii şi/sau la serviciile de telefonie destinate publicului.”

(3) Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2), statele membre pot impune obligaţiile prevăzute la anexa I partea A litera (e) privind deconectarea ca o condiţie generală tuturor întreprinderilor care furnizează acces la reţelele publice de comunicaţii şi/sau la serviciile de telefonie destinate publicului.”

Amendamentul          61

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30 – alineatele 4 şi 5

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Portabilitatea numerelor şi activarea ulterioară a acestora sunt executate într-un termen cât mai scurt. În orice caz, durata procesului tehnic de portare a numărului nu poate depăşi o zi.

(4) Transferul numerelor şi activarea ulterioară a acestora sunt executate într-un termen cât mai scurt. În orice caz, abonaţilor care au încheiat un acord pentru transferul unui număr către o altă întreprindere li se va activa numărul în termen de o zi lucrătoare.

Autorităţile naţionale competente pot să stabilească procesul global al transferabilităţii numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale privind contractele şi fezabilitatea tehnică, inclusiv, atunci când este necesar, măsurile adecvate pentru a se asigura protecţia consumatorului pe parcursul procesului de transfer.

Fără a aduce atingere primului paragraf, autorităţile naţionale competente pot să stabilească procesul global al transferabilităţii numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale privind contractele şi nevoia de a menţine continuitatea serviciului pentru abonat, inclusiv, atunci când este necesar, măsurile adecvate pentru a se asigura protecţia consumatorului pe parcursul procesului de transfer şi pentru a garanta că acesta nu este transferat împotriva dorinţei sale. Autorităţile naţionale de reglementare sunt abilitate să impună întreprinderilor sancţiuni corespunzătoare, inclusiv obligaţia de a oferi compensaţii abonaţilor, în cazul întârzierilor survenite în cazul transferului numerelor sau al transferului abuziv efectuat de acestea sau în numele acestora.

(5) Statele membre se asigură că contractele încheiate între utilizatori şi întreprinderi, care oferă servicii de comunicaţii electronice, nu prevăd o perioadă contractuală iniţială mai mare de 24 de luni.

(5) Statele membre se asigură că contractele încheiate între consumatori şi întreprinderi, care oferă servicii de comunicaţii electronice, nu prevăd o perioadă contractuală iniţială mai mare de 24 de luni. Statele membre se asigură, de asemenea, că întreprinderile oferă utilizatorilor posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  62

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 21 a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 32 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

21a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 32a

 

Accesul la conţinuturi, servicii şi aplicaţii

 

Statele membre garantează că orice restricţii privind drepturile de acces ale utilizatorilor la conţinuturi, servicii şi aplicaţii, în cazul în care astfel de restricţii sunt necesare, sunt puse în aplicare prin măsuri adecvate, în conformitate cu principiile proporţionalităţii, eficacităţii şi disuasiunii. Respectivele măsuri nu pot avea ca efect împiedicarea dezvoltării societăţii informaţionale, în conformitate cu prevederile Directivei 2001/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic)* şi nu pot contraveni drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv dreptul la confidenţialitate şi dreptul la un proces echitabil.”

Amendamentul  63

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 22 – litera ba (nouă)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 33 – alineatul 3a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ba) Se adaugă următorul alineat:

 

„(3a) Fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE, în special cerinţelor privind handicapul prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din directiva respectivă şi pentru a ameliora accesibilitatea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice pentru utilizatorii finali cu handicap, Comisia poate să adopte măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare, după realizarea unei consultări publice şi după consultarea BERT. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 37 alineatul (2).”

Amendamentul  64

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 23

Directiva 2002/22/CE

Articolul 34 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziţie a unor proceduri extrajudiciare transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea litigiilor nerezolvate dintre consumatori şi întreprinderile furnizoare de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cu privire la condiţiile contractuale şi/sau la executarea contractelor privind furnizarea de astfel de reţele sau servicii. Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că aceste proceduri permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor şi pot, dacă acest lucru se justifică, adopta un sistem de rambursare şi de compensare. Statele membre pot extinde aceste obligaţii la litigiile care implică alţi utilizatori finali.

(1) Statele membre asigură punerea la dispoziţie a unor proceduri extrajudiciare transparente, nediscriminatorii, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea litigiilor nerezolvate dintre consumatori şi întreprinderile furnizoare de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cu privire la condiţiile contractuale şi/sau la executarea contractelor privind furnizarea de astfel de reţele sau servicii. Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că aceste proceduri permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor şi pot, dacă acest lucru se justifică, adopta un sistem de rambursare şi de compensare. Aceste proceduri permit soluţionarea imparţială a litigiilor şi nu privează consumatorul de protecţia juridică pe care o oferă legislaţia naţională. Statele membre pot extinde aceste obligaţii la litigiile care implică alţi utilizatori finali.

 

Statele membre garantează că organismele însărcinate cu litigiile respective, care pot fi punctele unice de contact, furnizează Comisiei şi autorităţilor naţionale competente informaţii relevante în scopul realizării de statistici.

 

Statele membre încurajează procedurile extrajudiciare demne de încredere, privind, în special, interacţiunea dintre sectorul audiovizual şi comunicaţiile electronice.

Amendamentul  65

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2002/58/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede armonizarea dispoziţiilor naţionale, lucru necesar în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în special a dreptului la confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice şi a asigurării liberei circulaţii a acestor date şi a serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice în interiorul Comunităţii.

(1) Prezenta directivă prevede armonizarea dispoziţiilor naţionale, lucru necesar în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în special a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private, în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice şi a asigurării liberei circulaţii a acestor date şi a serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice în interiorul Comunităţii.”

Amendamentul  66

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

1a. Articolul 1 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) Dispoziţiile prezentei directive oferă amănunte şi completează Directiva 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopurile menţionate la alineatul (1). Mai mult, acestea sunt menite să asigure protecţia intereselor legitime ale abonaţilor persoane juridice.”

Amendamentul  67

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2 – litera c

Directiva 2002/58/CE

Articolul 2 – litera h

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(h) „încălcările privind securitatea datelor cu caracter personal” înseamnă încălcarea securităţii având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în cadrul Comunităţii.

(h) „încălcările privind securitatea datelor cu caracter personal” înseamnă încălcarea securităţii având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice sau servicii ale societăţii informaţionale destinate publicului în cadrul Comunităţii.”

Amendamentul  68

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(aa) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Prestatorul unui serviciu public de comunicaţii electronice sau a unui serviciu al societăţii informaţionale trebuie să ia măsurile tehnice şi organizaţionale corespunzătoare pentru protejarea securităţii serviciilor sale, dacă este necesar împreună cu furnizorul reţelei de comunicaţii electronice, în privinţa securităţii reţelei. Având în vedere noutatea şi costurile punerii lor în aplicare, aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscurilor.”

Amendamentul  69

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4 - litera ab (nouă)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ab) se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE, măsurile menţionate la alineatul (1) realizează cel puţin următoarele:

 

- garantează că datele cu caracter personal pot fi accesate exclusiv de personalul autorizat şi în scopuri autorizate din punct de vedere juridic;

 

- protejează datele personale stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divulgării ilicite, precum şi

 

- pun în aplicare o politică de securitate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale.

 

Autorităţile naţionale de reglementare sunt abilitate să controleze măsurile luate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi de servicii caracteristice societăţii informaţionale accesibile publicului şi să emită recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate care ar trebui atins de aceste măsuri.”

Amendamentul  70

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, furnizorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului în cauză evaluează sfera de cuprindere şi gravitatea acesteia şi apreciază dacă este necesară notificarea autorităţii naţionale competente şi a abonatului vizat cu privire la respectiva încălcare, luând în considerare normele relevante stabilite de autoritatea naţională competentă în conformitate cu alineatul (4).

(3) În cazul unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, furnizorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau al serviciilor societăţii informaţionale notifică, fără întârzieri nejustificate, autoritatea naţională competentă.

Atunci când încălcarea securităţii datelor cu caracter personal reprezintă un risc grav pentru confidenţialitatea datelor abonatului, furnizorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului în cauză notifică respectiva încălcare, fără întârzieri nejustificate, autorităţii naţionale competente şi abonatului vizat.

Atunci când încălcarea securităţii datelor cu caracter personal ar putea aduce atingere datelor personale ale abonatului sau ale unei persoane şi confidenţialităţii vieţii sale private, furnizorul notifică respectiva încălcare, fără întârzieri nejustificate, abonatului sau persoanei.

 

În cazul în care furnizorul nu a notificat abonatul sau persoana în cauză cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, autoritatea naţională competentă poate, după evaluarea posibilelor efecte negative, să îi solicite să facă acest lucru.

Notificarea adresată abonatului cuprinde cel puţin natura încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi punctele de contact unde pot fi obţinute mai multe informaţii şi recomandă măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal. Notificarea adresată autorităţii naţionale competente descrie, de asemenea, consecinţele încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi măsurile propuse sau adoptate de furnizor în vederea remedierii acesteia.

Notificarea adresată abonatului sau persoanei în cauză cuprinde cel puţin natura încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi punctele de contact unde pot fi obţinute mai multe informaţii şi recomandă măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal. Notificarea adresată autorităţii naţionale competente descrie, de asemenea, consecinţele încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi măsurile propuse sau adoptate de furnizor în vederea remedierii acesteia.

Amendamentul  71

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 4

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că autoritatea naţională competentă este capabilă să stabilească norme detaliate şi, atunci când este necesar, să emită instrucţiuni privind circumstanţele în care este necesară notificarea de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului a încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal, privind formatul aplicabil unei astfel de notificări şi privind modul în care are loc notificarea.

(4) Sub rezerva oricăror măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (5), autorităţile naţionale competente pot să adopte orientări şi, atunci când este necesar, să emită instrucţiuni privind circumstanţele în care este necesară notificarea de către furnizori a încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal, privind formatul unei astfel de notificări şi privind maniera în care se va face notificarea. Acestea verifică, de asemenea, dacă furnizorii şi-au respectat obligaţiile de notificare în temeiul prezentului alineat şi aplică sancţiunile corespunzătoare în cazul nerespectării obligaţiilor respective.

 

Furnizorii păstrează o evidenţă a încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal, care cuprinde o descriere a situaţiei în care au avut loc încălcările, a efectelor acestora şi a măsurilor de remediere întreprinse, astfel încât autoritatea naţională de reglementare să dispună de toate datele necesare pentru a putea verifica dacă au fost respectate dispoziţiile de la alineatul (3). Evidenţa respectivă include numai informaţiile necesare în acest scop.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  72

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4 – litera b

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 5

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Pentru a asigura coerenţa în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la alineatele (1)-(4), Comisia, după consultarea Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru al articolului 29 şi a Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, poate să adopte recomandări privind, inter alia, circumstanţele, formatul şi procedurile aplicabile cerinţelor de informare şi de notificare la care se face referire în prezentul articol.”;

(5) Pentru a asigura coerenţa în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la alineatele (2), (3) şi (4), Comisia, după consultarea Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru al articolului 29 şi a Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, poate să adopte măsuri tehnice de aplicare privind circumstanţele, formatul şi procedurile aplicabile cerinţelor de informare şi de notificare la care se face referire în prezentul articol.”; Comisia implică toate părţile interesate relevante, în special pentru ca acestea să o informeze cu privire la cele mai bune mijloace disponibile, atât pe plan tehnic, cât şi economic, pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

(Amendament de compromis)

Amendamentul  73

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5

Directiva 2002/58/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau accesul la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să fi primit informaţii clare şi complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la scopurile prelucrării şi să i se acorde dreptul de a refuza astfel de prelucrări de către operatorul datelor. Aceasta nu interzice stocarea tehnică de date sau accesul la acestea cu unicul scop de a efectua sau de a facilita transmisia comunicaţiei printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod explicit de către abonat sau utilizator.

(3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să îşi fi dat în prealabil acordul, fie prin utilizarea setărilor adecvate ale unui browser, fie printr-o altă aplicaţie, după ce a primit informaţii clare şi complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea tehnică de date sau accesul la acestea cu unicul scop de a efectua transmisia comunicaţiei printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod explicit de către abonat sau utilizator.

Amendamentul  74

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Directiva 2002/58/CE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„(1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori prelucrate şi stocate de către furnizorul reţelei publice de comunicaţii sau al serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului se şterg sau se transformă în date anonime de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul transmiterii comunicării, fără a aduce atingere alineatelor (2), (3), (5) şi (7) din prezentul articol sau articolului 15 alineatul (1).”;

 

(Amendament de compromis. Eliminarea priveşte referinţa încrucişată la alineatul (7) adăugată în poziţia comună a Consiliului. Textul curent al alineatului articolului 6 alineatul (1) menţinut de Parlament.)

Amendamentul  75

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Directiva 2002/58/CE

Articolul 6 – alineatul 7

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) Se adaugă următorul alineat:

eliminat

„(7) Datele de trafic pot fi prelucrate în măsura strict necesară asigurării securităţii reţelei şi a informaţiilor, în conformitate cu articolul 4 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor.”

 

(Amendament de compromis)

Amendamentul  76

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Folosirea sistemelor de apelare automată fără intervenţie umană (maşini de apelare automată), a faxurilor sau a poştei electronice [inclusiv serviciul de mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje multimedia (MMS)] în scopuri de marketing direct este permisă numai în legătură cu acei abonaţi sau utilizatori care şi-au dat în prealabil acordul.

(1) Folosirea sistemelor de apelare şi comunicare automate, fără intervenţie umană (maşini de apelare automată), a faxurilor sau a poştei electronice în scopuri de marketing direct este permisă numai în legătură cu acei abonaţi sau utilizatori care şi-au dat în prealabil consimţământul.

Amendamentul  77

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 4

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) În orice caz, este interzisă trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identităţii expeditorului sau cu indicarea unei identităţi false a acestuia sau cu încălcarea articolului 6 din Directiva 2000/31/CE sau fără indicarea unei adrese valabile la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii de astfel de comunicări.

(4) În orice caz, este interzisă trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identităţii expeditorului sau cu indicarea unei identităţi false a acestuia sau cu încălcarea articolului 6 din Directiva 2000/31/CE sau fără indicarea unei adrese valabile la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii de astfel de comunicări şi este interzisă încurajarea destinatarilor să viziteze site-uri care contravin articolului 6 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul  78

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/58/CE

Articolul 13 – alineatul 6

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Fără a se aduce atingere niciunei măsuri corective administrative pentru care ar putea fi adoptate dispoziţii, inter alia în temeiul articolului 15a alineatul (2), statele membre se asigură că orice persoană fizică sau juridică afectată în mod negativ de încălcările dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentului articol, şi care are în consecinţă un interes legitim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări, inclusiv un furnizor de servicii de comunicaţii electronice care îşi protejează interesele sale legitime comerciale, poate iniţia proceduri legale împotriva unor astfel de încălcări în faţa instanţelor judecătoreşti. Statele membre pot, de asemenea, să prevadă dispoziţii specifice privind penalităţile aplicabile furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care, prin neglijenţă, contribuie la încălcarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentului articol.

(6) Fără a se aduce atingere niciunei măsuri corective administrative pentru care ar putea fi adoptate dispoziţii, inter alia în temeiul articolului 15a alineatul (2), statele membre asigură că orice persoană fizică sau juridică care are interese legitime de combatere a încălcărilor dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive, inclusiv un furnizor de servicii de comunicaţii electronice care îşi protejează interesele sale legitime comerciale sau interesele clienţilor săi, poate iniţia proceduri legale împotriva unor astfel de încălcări în faţa instanţelor judecătoreşti. Statele membre pot, de asemenea, să prevadă dispoziţii specifice privind penalităţile aplicabile furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care, prin neglijenţă, contribuie la încălcarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentului articol.

Amendamentul  79

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7 a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 14 a (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

7a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

 

Procedura comitetului

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicaţii instituit în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2002/21/CE (directivă-cadru).

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia respectivă.

 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) şi (6) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia respectivă.”

(Amendament de compromis)

Amendamentul  80

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15 – alineatul 1b (nou)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

7b. La articolul 15, se introduce următorul alineat:

 

„(1b) Furnizorii stabilesc proceduri interne pentru a răspunde solicitărilor de accesare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor pe baza dispoziţiilor naţionale adoptate în conformitate cu alineatul (1). La cerere, aceştia oferă autorităţii naţionale competente informaţii despre procedurile respective, numărul de solicitări primite, justificarea legală invocată şi răspunsul furnizorului.”

Amendamentul  81

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 1

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc regimul penalităţilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în baza prezentei directive şi adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura de punerea în aplicare a acestora. Penalităţile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare şi se pot aplica pentru a acoperi perioada oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a fost rectificată ulterior. Statele membre comunică aceste dispoziţii Comisiei până la…* şi informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare care au efect asupra acestora.

(1) Statele membre stabilesc regimul penalităţilor, inclusiv sancţiuni, dacă este cazul, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în baza prezentei directive şi adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura de punerea în aplicare a acestora. Penalităţile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare şi se pot aplica pentru a acoperi perioada oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a fost rectificată ulterior. Statele membre comunică aceste dispoziţii Comisiei până la…* şi informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare care au efect asupra acestora.

Amendamentul  82

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 2

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că autoritatea naţională competentă şi, atunci când este cazul, alte organisme naţionale, dispun de competenţa de a ordona încetarea încălcărilor menţionate la alineatul (1).

(2) Fără a se aduce atingere niciunei căi de atac care ar putea fi disponibilă, Statele membre se asigură că autoritatea naţională competentă şi, atunci când este cazul, alte organisme naţionale, dispun de competenţa de a ordona încetarea încălcărilor menţionate la alineatul (1).

(Amendament de compromis)

Amendamentul  83

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 3

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale competente şi, atunci când este cazul, alte organisme naţionale, deţin toate competenţele de investigaţie şi resursele necesare, inclusiv posibilitatea de a obţine orice informaţie relevantă care s-ar putea dovedi necesară în vederea monitorizării şi aplicării dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare şi, atunci când este cazul, alte organisme naţionale, deţin competenţele de investigaţie şi resursele necesare, inclusiv posibilitatea de a obţine orice informaţie relevantă care s-ar putea dovedi necesară în vederea monitorizării şi aplicării dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  84

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8

Directiva 2002/58/CE

Articolul 15a – alineatul 4

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficientă privind aplicarea legilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi pentru a crea condiţii armonizate pentru furnizarea de servicii care presupun fluxuri transfrontaliere de date, Comisia poate adopta recomandări, după consultarea ENISA, a Grupului de lucru al articolului 29 şi a autorităţilor de reglementare competente. ”;

(4) Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficientă privind aplicarea legilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi pentru a crea condiţii armonizate pentru furnizarea de servicii care presupun fluxuri transfrontaliere de date, Comisia poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare, după consultarea ENISA, a Grupului de lucru al articolului 29 şi a autorităţilor de reglementare competente.

 

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (2). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să recurgă la procedura de urgenţă prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

Amendamentul  85

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8 a (nou)

Directiva 2002/58/CE

Articolul 18

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Articolul 18 se înlocuieşte cu textul următor:

 

„Articolul 18

 

Revizuire

 

Comisia supune atenției Parlamentului European și Consiliului, după consultarea Grupului de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, în termen de ...*, un raport despre punerea în aplicare a prezentei directive și despre impactul său asupra agenților economici și asupra consumatorilor, mai ales în privința dispozițiilor referitoare la comunicațiile nesolicitate şi înştiinţările privind încălcarea dreptului la viaţa privată , ținând seama de contextul internațional. În acest scop, Comisia poate cere informaţii de la statele membre, informaţii care trebuie furnizate fără întârzieri nejustificate. Dacă este necesar, Comisia înaintează propuneri de modificare a prezentei directive, ţinând seama de rezultatele raportului, de schimbările intervenite în domeniu şi de orice alte propuneri considerate necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei prezentei directive.

 

* trei ani de la data menționată la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf.”

Amendamentul  86

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă şi publică până la … *actele cu putere de lege, regulamentele şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei conţinutul măsurilor respective.

(1) Statele membre adoptă şi publică până la ...* actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Parlamentului European şi Comisiei textul dispoziţiilor respective şi un tabel de corespondenţă între acestea şi prezenta directivă.

Amendamentul  87

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera a – partea introductivă

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare, sub rezerva cerinţelor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, pot stabili nivelul de bază al facturilor detaliate pe care operatorii desemnaţi (în conformitate cu articolul 8) le furnizează consumatorilor gratuit pentru a le permite:

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare, sub rezerva cerinţelor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, pot stabili nivelul de bază al facturilor detaliate pe care operatorii desemnaţi (în conformitate cu articolul 8) le furnizează utilizatorilor finali gratuit, pentru a le permite:

Amendamentul  88

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera b

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Acesta reprezintă un serviciu care permite abonatului care face cerere în acest sens către o întreprindere desemnată care furnizează servicii de telefonie să restricţioneze în mod gratuit apelurile efectuate sau mesajele SMS sau MMS premium trimise de sau către anumite categorii de numere.

Acesta reprezintă un serviciu care permite abonatului care face cerere în acest sens către o întreprindere desemnată care furnizează servicii de telefonie să restricţioneze în mod gratuit apelurile efectuate sau alte categorii de comunicaţii trimise de sau către anumite categorii de numere.

Amendamentul  89

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera e

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre autorizează adoptarea anumitor măsuri pentru a acoperi neplata facturilor telefonice emise de întreprinderile desemnate în conformitate cu articolul 8. Aceste măsuri sunt proporţionale, nediscriminatorii şi publicate. Măsurile garantează primirea de către abonat a unui preaviz conform legii care să îl avertizeze de orice întrerupere a serviciilor sau deconectare. Cu excepţia cazurilor de fraudă, de întârziere a plăţii sau de neplată repetată, aceste măsuri trebuie să asigure, în măsura posibilităţilor tehnice, limitarea întreruperii serviciului la serviciul în cauză. Deconectarea pentru neplata facturilor ar trebui să aibă loc numai după ce abonatul a fost avertizat conform legii. Înainte de întreruperea completă a serviciului, statele membre pot permite furnizarea provizorie de servicii limitate, în cadrul cărora sunt autorizate doar apelurile care nu implică taxarea abonatului (de exemplu apelurile la numărul „112”).

Statele membre autorizează adoptarea anumitor măsuri pentru a acoperi neplata facturilor emise de operatorii desemnaţi în conformitate cu articolul 8. Aceste măsuri sunt proporţionale, nediscriminatorii şi publicate. Măsurile garantează primirea de către abonat a unui preaviz conform legii care să îl avertizeze de orice întrerupere a serviciilor sau deconectare. Cu excepţia cazurilor de fraudă, de întârziere a plăţii sau de neplată repetată, aceste măsuri trebuie să asigure, în măsura posibilităţilor tehnice, limitarea întreruperii serviciului la serviciul în cauză. Deconectarea pentru neplata facturilor ar trebui să aibă loc numai după ce abonatul a fost avertizat conform legii. Înainte de întreruperea completă a serviciului, statele membre pot permite furnizarea provizorie de servicii limitate, în cadrul cărora sunt autorizate doar serviciile care nu implică taxarea abonatului (de exemplu apelurile la numărul „112”). Accesul la servicii de urgenţă prin intermediul numărului „112” poate fi blocat în cazul unor abuzuri repetate săvârşite de utilizatorul respectiv.

Amendamentul  90

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera ea (nouă)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ea) Controlul costurilor

 

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare solicită tuturor întreprinderilor furnizoare de servicii de comunicaţii electronice să le ofere abonaţilor mijloace care să le permită să controleze costurile serviciilor de telecomunicaţii, inclusiv alerte gratuite adresate consumatorilor în cazul unor modele de consum anormale.

Amendamentul  91

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea A – litera eb (nouă)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(eb) Recomandări optime

 

Acestea se referă la serviciul prin care o întreprindere poate comunica, o dată pe an, abonaţilor care au solicitat acest serviciu şi care au consimţit la colectarea de către întreprindere a datelor necesare în acest sens , tarife alternative cu costuri mai scăzute, dacă sunt disponibile, pe baza tiparelor de utilizare pentru cele şase luni precedente.

(Amendament de compromis)

Amendamentul  92

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea B – litera ba (nouă)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(ba) Servicii în caz de furt

 

Statele membre asigură instituirea unui număr gratuit comun pentru toţi furnizorii de servicii de telefonie mobilă, care să permită declararea furtului unui terminal şi suspendarea imediată a serviciilor care ţin de abonament. Accesul la acest serviciu trebuie, de asemenea, asigurat şi pentru utilizatorii cu handicap. Utilizatorii trebuie informaţi cu regularitate cu privire la existenţa unui astfel de număr, care trebuie să fie uşor de memorat.

Amendamentul  93

Poziţia comună a Consiliului – act de modificare

Anexa I

Directiva 2002/22/CE

Anexa I – partea B – litera bb (nouă)

 

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(bb) Programe informatice de protecţie

 

Statele membre garantează că autorităţile naţionale de reglementare pot solicita operatorilor să pună gratuit la dispoziţia abonaţilor lor programe informatice de protecţie şi/sau de filtrare fiabile, uşor de utilizat şi configurabile în mod liber şi complet, care împiedică accesul copiilor sau al persoanelor vulnerabile la conţinuturile care nu sunt adecvate pentru acestea.

 

Datele de monitorizare a traficului ce pot fi colectate de către aceste programe nu pot fi folosite decât de către abonat.

PROCEDURĂ

Titlul

Reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, protejarea confidenţialităţii şi protecţia consumatorului

Referinţe

16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

Data primei lecturi a PE

24.9.2008                     T6-0452/2008

Propunerea Comisiei

COM(2007)0698 - C6-0420/2007

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2008)0723

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

19.2.2009

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

IMCO

19.2.2009

Raportor(i)

Data numirii

Malcolm Harbour

22.1.2008

 

 

Examinare în comisie

2.3.2009

9.3.2009

30.3.2009

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

Data depunerii

7.4.2009