PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

  7. 4. 2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalec: Malcolm Harbour

  Postopek : 2007/0248(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0257/2009

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

  (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

  (Postopek soodločanja: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16497/1/2008 – C6‑0068/2009),

  –   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0698),

  –   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2008)0723),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6‑0257/2009),

  1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (3a) Temeljna zahteva univerzalne storitve je uporabnikom na njihovo zahtevo zagotoviti priključek na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji po dostopni ceni. Zahteva velja za zagotavljanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telefonskih klicev, faksimilnih komunikacij in podatkovnih storitev, ki ga lahko države članice omejijo na primarno lokacijo ali primarno prebivališče končnega uporabnika. Ne sme biti omejitev za tehnična sredstva, s katerimi se to zagotavlja, kar dopušča žične ali brezžične tehnologije, niti omejitev za sredstva, s katerimi obratovalci zagotavljajo del obveznosti ali vse obveznosti univerzalnih storitev.

   

  Podatkovni priključki na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji naj bi omogočili podporo podatkovni komunikaciji s hitrostjo, ki bi zadostovala za dostop do takih sprotnih storitev, kot so tiste, ki se zagotavljajo po internetu. Hitrost internetnega dostopa, ki jo ugotavlja posamezni uporabnik, je lahko odvisna od številnih dejavnikov, vključno s ponudnikom oziroma ponudniki internetne povezave, pa tudi s posamezno aplikacijo, kateri je priključek namenjen. Podatkovna hitrost, ki jo lahko podpira priključek na javno komunikacijsko omrežje, je odvisna od zmogljivosti naročnikove terminalske opreme in tudi od priključka. Zato na ravni Skupnosti ni primerno določiti posebne podatkovne ali bitne hitrosti. Potrebna je prožnost, ki bo državam članicam omogočila, da po potrebi sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da bo lahko podatkovna povezava podpirala podatkovne hitrosti, zadostne za funkcionalen dostop do interneta, kakor ga opredeljujejo države članice, pri čemer ustrezno upoštevajo posebne okoliščine na nacionalnih trgih, na primer prevladujočo pasovno širino, ki jo v določeni državi članici uporablja večina naročnikov, ali tehnično izvedljivost, pod pogojem, da je cilj teh ukrepov zmanjšanje izkrivljenosti trga. Če ob ustreznem upoštevanju stroškov in prihodkov, pa tudi nematerialnih koristi, ki izhajajo iz zagotavljanja zadevnih storitev, takšni ukrepi povzročijo nepošteno breme za določeno podjetje, je mogoče to vključiti v izračun neto stroškov za obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev. Prav tako je mogoče alternativno financiranje omrežne infrastrukture, vključno s financiranjem s sredstvi Skupnosti ali nacionalnimi ukrepi v skladu z zakonodajo Skupnosti.

   

  To ne posega v potrebo po tem, da Komisija opravi pregled obveznosti univerzalne storitve, ki lahko vključujejo financiranje takšnih obveznosti v skladu s členom 15 direktive 2002/22/ES, in po potrebi najpozneje do januarja 2010 predstavi predloge sprememb, s katerimi bi izpolnila cilje javnega interesa.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Obrazložitev

  Sprememba uvodne izjave 8 iz direktive 2002/22/ES.

  Predlog spremembe  2

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (5) Brez poseganja v Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme, in zlasti v zahteve glede invalidov, določene v členu 3(3)(f) navedene direktive, bi bilo treba nekatere vidike terminalske opreme, vključno z opremo za uporabnike invalide, vključiti v področje uporabe Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), da bi se olajšal dostop do omrežij in uporaba storitev. Ta oprema sedaj zajema sprejemno radijsko in televizijsko terminalsko opremo ter posebne terminalske naprave za slušno prizadete končne uporabnike.

  (5) Brez poseganja v Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme, in zlasti v zahteve glede invalidov, določene v členu 3(3)(f) navedene direktive, bi bilo treba nekatere vidike terminalske opreme, vključno z opremo za uporabnike invalide v prostorih potrošnika, ne glede na to, ali so posebne potrebe posledica invalidnosti ali povezane s staranjem, vključiti v področje uporabe Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), da bi se olajšal dostop do omrežij in uporaba storitev. Ta oprema sedaj zajema sprejemno radijsko in televizijsko terminalsko opremo ter posebne terminalske naprave za slušno prizadete končne uporabnike.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  3

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (6a) Določbe te direktive se uporabljajo brez poseganja v predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, zlasti v direktivah 93/13/EGS, 97/7/ES in 2005/29/ES, ter brez poseganja v nacionalne predpise, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti.

  Predlog spremembe  4

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6 b (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (6b) Tehnološki razvoj je privedel do znatnega zmanjšanja števila javnih plačilnih telefonov. Da bi zagotovili tehnološko nevtralnost in nadaljnji dostop javnosti do govorne telefonije, morajo imeti nacionalni regulativni organi možnost, da podjetjem naložijo obveznosti, s katerimi zagotovijo ne le razpoložljivost javnih plačilnih telefonov, ki izpolnjujejo ustrezne potrebe končnih uporabnikov, temveč tudi razpoložljivost nadomestnih dostopnih točk do javnih govornih telekomunikacij.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  5

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6 c (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (6c) Enakovrednost dostopa končnih uporabnikov invalidov do storitev mora biti zagotovljena na ravni, ki je na voljo drugim končnim uporabnikom. V zvezi s tem mora biti dostop funkcionalno enakovreden, tako da končni uporabniki invalidi uživajo enake možnosti uporabe storitev kot drugi končni uporabniki, vendar na drugačen način.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  6

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 22

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (22) Zaradi vedno večjega pomena elektronskih komunikacij za potrošnike in podjetja bi morali biti uporabniki popolnoma obveščeni o politiki upravljanja prometa ponudnika storitev in/ali omrežij, s katerim sklenejo pogodbo. Če ni učinkovite konkurence, bi morali pristojni nacionalni regulativni organi uporabiti pravna sredstva, ki so jim na voljo po Direktivi 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), da bi zagotovili, da dostop uporabnikov do določenih vrst vsebin ali aplikacij ni neupravičeno omejen.

  (22) Končni uporabniki odločajo o tem, kakšne vsebine želijo pošiljati in sprejemati ter katere storitve, aplikacije, strojno in programsko opremo želijo v ta namen uporabljati, brez poseganja v potrebo po ohranjanju celovitosti in varnosti omrežij in storitev. Konkurenčni trg s preglednimi ponudbami, kot je predvideno v Direktivi 2002/22/ES, mora zagotoviti, da imajo končni uporabniki dostop do vseh vsebin in da jih lahko razdeljujejo ter da lahko po svoji izbiri uporabljajo vse aplikacije in/ali storitve, kakor je predvideno v členu 8 Direktive 2002/21/ES. Zaradi vedno večjega pomena elektronskih komunikacij za potrošnike in podjetja bi morali biti uporabniki v vsakem primeru popolnoma obveščeni o vseh omejitvah, ki jih ponudnik storitev/ali omrežij nalaga pri uporabi elektronskih komunikacijskih storitev. Takšne informacije bi morale, po izbiri ponudnika, posebej opredeljiti zadevno vrsto vsebine, aplikacije ali storitve oziroma individualne aplikacije ali storitve, oziroma oboje. Glede na uporabljeno tehnologijo in na vrsto omejitve lahko takšne omejitve zadevajo privolitev uporabnika v okviru Direktive 2002/58/ES.

  Predlog spremembe  7

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 24

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (24) Razpoložljivost preglednih, ažuriranih in primerljivih informacij o ponudbah in storitvah je ključnega pomena za potrošnike na konkurenčnih trgih, kjer je veliko ponudnikov storitev. Končnim uporabnikom in potrošnikom elektronskih komunikacijskih storitev bi morala biti omogočena enostavna primerjava cen različnih storitev, ki so na voljo na trgu, na podlagi informacij, objavljenih v preprosto dostopni obliki. Da bi jim omogočili enostavno primerjavo cen, bi morali nacionalni regulativni organi imeti pristojnost, da od podjetij, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, zahtevajo večjo preglednost v zvezi z informacijami (vključno s tarifami, vzorci porabe in drugimi statističnimi podatki) in da zagotovijo, da imajo tretje osebe pravico brezplačno uporabljati javno dostopne informacije, ki jih objavijo takšna podjetja. Prav tako bi se moralo nacionalnim regulativnim organom omogočiti, da dajo na voljo vodila o cenah, zlasti če jih trg ni priskrbel brezplačno ali po razumni ceni. Podjetja ne bi smela biti upravičena do nadomestila za uporabo informacij, ki so že bile objavljene in so tako v javni uporabi. Poleg tega bi morali biti končni uporabniki in potrošniki pred nakupom storitve ustrezno obveščeni o cenah in vrsti ponujene storitve, zlasti, če se številke brezplačnih telefonskih klicev dodatno zaračunavajo. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost zahtevati, da se takšne informacije dajo na voljo na splošno, za nekatere vrste storitev, ki jih določijo sami, pa neposredno pred priključitvijo klica, razen če nacionalno pravo določa drugače. Pri določanju kategorij klica za zahtevanje informacij o ceni pred priključitvijo bi morali nacionalni regulativni organi ustrezno upoštevati naravo storitve, cenovne pogoje, ki se uporabljajo zanjo, in vprašanje, ali storitev ponuja ponudnik, ki ni ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev. Brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) bi morala podjetja na zahtevo držav članic naročnikom zagotavljati informacije javnega interesa, ki jih pripravijo ustrezni javni organi, med drugim o najpogostejših kršitvah in njihovih pravnih posledicah.

  (24) Razpoložljivost preglednih, ažuriranih in primerljivih informacij o ponudbah in storitvah je ključnega pomena za potrošnike na konkurenčnih trgih, kjer je veliko ponudnikov storitev. Končnim uporabnikom in potrošnikom elektronskih komunikacijskih storitev bi morala biti omogočena enostavna primerjava cen različnih storitev, ki so na voljo na trgu, na podlagi informacij, objavljenih v preprosto dostopni obliki. Da bi jim omogočili enostavno primerjavo cen, bi morali nacionalni regulativni organi imeti pristojnost, da od podjetij, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, zahtevajo večjo preglednost v zvezi z informacijami (vključno s tarifami, vzorci porabe in drugimi statističnimi podatki) in da zagotovijo, da imajo tretje osebe pravico brezplačno uporabljati javno dostopne informacije, ki jih objavijo takšna podjetja. Prav tako bi se moralo nacionalnim regulativnim organom omogočiti, da dajo na voljo vodila o cenah, zlasti če jih trg ni priskrbel brezplačno ali po razumni ceni. Podjetja ne bi smela biti upravičena do nadomestila za uporabo informacij, ki so že bile objavljene in so tako v javni uporabi. Poleg tega bi morali biti končni uporabniki in potrošniki pred nakupom storitve ustrezno obveščeni o cenah in vrsti ponujene storitve, zlasti, če se številke brezplačnih telefonskih klicev dodatno zaračunavajo. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost zahtevati, da se takšne informacije dajo na voljo na splošno, za nekatere vrste storitev, ki jih določijo sami, pa neposredno pred priključitvijo klica, razen če nacionalno pravo določa drugače. Pri določanju kategorij klica za zahtevanje informacij o ceni pred priključitvijo bi morali nacionalni regulativni organi ustrezno upoštevati naravo storitve, cenovne pogoje, ki se uporabljajo zanjo, in vprašanje, ali storitev ponuja ponudnik, ki ni ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev. Brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) bi morala podjetja na zahtevo držav članic naročnikom zagotavljati informacije javnega interesa, ki jih pripravijo ustrezni javni organi, med drugim o najpogostejših kršitvah in njihovih pravnih posledicah. Razširjanje teh informacij pa vseeno ne sme postati preveliko breme za podjetja. Države članice bi morale zahtevati to razširjanje s sredstvi, ki jih podjetja uporabljajo pri rednem poslovanju za komuniciranje z naročniki.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  8

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 24 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (24a) Države članice bi morale uvesti skupna informativna mesta za vsa vprašanja uporabnikov. Ta informativna mesta, ki jih lahko upravljajo nacionalni regulativni organi skupaj s potrošniškimi združenji, bi morala imeti možnost zagotavljati tudi pravno pomoč v primeru sporov s ponudniki. Dostop do teh informativnih mest bi moral biti brezplačen, uporabniki pa biti obveščeni o njihovem obstoju z rednimi informacijskimi kampanjami.

  Predlog spremembe  9

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 26

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (26) Konkurenčni trg bi moral zagotoviti, da uporabniki dobijo tako kakovost storitve, kot jo zahtevajo, v nekaterih primerih pa bo morda treba zagotoviti, da javna komunikacijska omrežja dosežejo minimalne ravni kakovosti, da se prepreči poslabšanje storitve, blokiranje dostopa ali upočasnitev prometa v omrežjih.

  (26) Konkurenčni trg bi moral zagotoviti, da uporabniki dobijo tako kakovost storitve, kot jo zahtevajo, v nekaterih primerih pa bo morda treba zagotoviti, da javna komunikacijska omrežja dosežejo minimalne ravni kakovosti, da se prepreči poslabšanje storitve, blokiranje dostopa ali upočasnitev prometa v omrežjih. Da bi izpolnili zahteve po kakovosti storitev, lahko operaterji uporabijo postopke za merjenje in oblikovanje prometa na omrežni povezavi, s čimer se izognejo maksimalni obremenitvi oziroma preobremenitvi povezave, zaradi česar bi lahko prišlo do prezasedenosti omrežja in neučinkovitosti. Ti postopki se zdijo primerni in razumni, vse dokler se lahko dokaže, da niso v nasprotju s konkurenco ali da ne namenjajo prednostne obravnave internetnim storitvam ali aplikacijam omrežnih operaterjev oziroma njihovim komercialnim partnerjem v škodo storitev in aplikacij drugih ponudnikov. Nacionalni regulativni organi morajo imeti možnost prepričati se, da ti postopki ne omejujejo konkurence ter ne ovirajo razvoja informacijske družbe, in odpraviti morebitne zlorabe. Ker bodo neskladne rešitve znatno škodile vzpostavitvi notranjega trga, bi morala Komisija oceniti vse zahteve, ki jih določijo nacionalni regulativni organi za morebitno regulativno ukrepanje v Skupnosti, in, če se zdi potrebno, sprejeti tehnične izvedbene ukrepe, da se doseže skladno izvajanje v vsej Skupnosti.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  10

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 27

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (27) Države članice bi morale v prihodnjih IP omrežjih, kjer je zagotavljanje storitve lahko ločeno od zagotavljanja omrežja, določiti najbolj ustrezne ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti javno dostopnih telefonskih storitev, ki se zagotavljajo z uporabo javnih komunikacijskih omrežij, in neprekinjenega dostopa do storitev v sili v primerih izredno hude okvare na omrežju ali višje sile, ob upoštevanju prioritet različnih vrst naročnikov in tehničnih omejitev.

  (27) Države članice bi morale v prihodnjih IP omrežjih, kjer je zagotavljanje storitve lahko ločeno od zagotavljanja omrežja, določiti najbolj ustrezne ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti javno dostopnih telefonskih storitev, ki se zagotavljajo z uporabo javnih komunikacijskih omrežij, in neprekinjenega dostopa do storitev v sili v primerih izredno hude okvare na omrežju ali višje sile.

  Predlog spremembe  11

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 30

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (30) Imeniške storitve bi se morale zagotavljati – in pogosto tudi se − pod konkurenčnimi tržnimi pogoji v skladu s členom 5 Direktive Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve. Ukrepi za vključitev podatkov končnih uporabnikov (ki jih hranijo podjetja, ki dodeljujejo telefonske številke naročnikom) v podatkovne baze bi morali spoštovati zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, vključno s členom 12 Direktive 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). Predvidena bi morala biti stroškovno naravnana zagotovitev takšnih podatkov za namene javno dostopnih imenikov in imeniških storitev, s čimer bi zagotovili, da končni uporabniki v celoti uživajo prednosti razumnih in preglednih konkurenčnih pogojev.

  (30) Imeniške storitve bi se morale zagotavljati – in pogosto tudi se − pod konkurenčnimi tržnimi pogoji v skladu s členom 5 Direktive Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve. Veleprodajni ukrepi, ki zagotavljajo vključitev podatkov končnih uporabnikov (stacionarnega in mobilnega omrežja) v podatkovne baze, bi morali spoštovati zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, vključno s členom 12 Direktive 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). Predvidena bi morala biti stroškovno naravnana zagotovitev takšnih podatkov za ponudnike storitev, z možnostjo za države članice, da vzpostavijo centraliziran mehanizem za posredovanje celovitih zbranih informacij ponudnikom imeniških storitev, in zagotovijo dostop do omrežja v razumnih in preglednih pogojih, s čimer bi zagotovili, da bi končni uporabniki v celoti uživali prednosti konkurence in bi se kot končni cilj odstranili regulativni ukrepi v maloprodaji za te storitve in zagotavljanje imeniških storitev v okviru razumnih in preglednih pogojev.

  Predlog spremembe  12

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 31

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (31) Končni uporabniki bi morali imeti možnost klicati in imeti dostop do storitev v sili, ki so zagotovljene z uporabo telefonske storitve, ki lahko odpravlja govorne klice z uporabo številke ali številk iz nacionalnih načrtov telefonskega oštevilčenja. Službe za storitve v sili bi morale imeti možnost obravnavati klice na številko "112" in nanje odgovarjati vsaj tako hitro in učinkovito kot na klice na nacionalne številke klica v sili. Da se izboljša raven zaščite in varnosti državljanov, ki potujejo v Evropski uniji, bi bilo treba povečati ozaveščenost o številki "112". V ta namen bi bilo treba državljane v celoti seznaniti, zlasti preko informacij na mednarodnih avtobusnih terminalih, železniških postajah, pristaniščih ali na letališčih ter v telefonskih imenikih, v javnih telefonskih govorilnicah, v gradivu za naročnike in na računih, da se, ko potujejo po kateri koli državi članici, številka "112" lahko uporablja kot enotna številka za klic v sili v vsej Skupnosti. Za to so v prvi vrsti odgovorne države članice, vendar bi morala Komisija še naprej podpirati in dopolnjevati pobude držav članic za povečanje osveščenosti glede številke "112" in redno ocenjevati javno osveščenost o številki "112". Treba bi bilo okrepiti obveznost posredovanja informacij o lokaciji kličočega, da se poveča zaščita državljanov Evropske unije. Zlasti bi morala podjetja informacije o lokaciji kličočega dati na voljo službam za storitve v sili, takoj ko ta služba sprejme klic, ne glede na uporabljeno tehnologijo.

  (31) Končni uporabniki bi morali imeti možnost klicati in imeti dostop do storitev v sili, ki so zagotovljene z uporabo telefonske storitve, ki lahko odpravlja govorne klice z uporabo številke ali številk iz nacionalnih načrtov telefonskega oštevilčenja. Službe za storitve v sili bi morale imeti možnost obravnavati klice na številko "112" in nanje odgovarjati vsaj tako hitro in učinkovito kot na klice na nacionalne številke klica v sili. Da se izboljša raven zaščite in varnosti državljanov, ki potujejo v Evropski uniji, bi bilo treba povečati ozaveščenost o številki "112". V ta namen bi bilo treba državljane v celoti seznaniti, zlasti preko informacij na mednarodnih avtobusnih terminalih, železniških postajah, pristaniščih ali na letališčih ter v telefonskih imenikih, v javnih telefonskih govorilnicah, v gradivu za naročnike in na računih, da se, ko potujejo po kateri koli državi članici, številka "112" lahko uporablja kot enotna številka za klic v sili v vsej Skupnosti. Za to so v prvi vrsti odgovorne države članice, vendar bi morala Komisija še naprej podpirati in dopolnjevati pobude držav članic za povečanje osveščenosti glede številke "112" in redno ocenjevati javno osveščenost o številki "112". Treba bi bilo okrepiti obveznost posredovanja informacij o lokaciji kličočega, da se poveča zaščita državljanov Evropske unije. Zlasti bi morala podjetja informacije o lokaciji kličočega dati na voljo službam za storitve v sili, takoj ko ta služba sprejme klic, ne glede na uporabljeno tehnologijo. Kot odziv na tehnološki razvoj, vključno z razvojem, ki omogoča vedno večjo točnost in natančnost informacij o lokaciji, bi morala imeti Komisija pristojnost, da sprejme tehnične izvedbene ukrepe za zagotovitev učinkovite uporabe številke „112“ v Skupnosti v korist državljanov Evropske unije.

  Predlog spremembe  13

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 32

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (32) Države članice bi morale zagotoviti, da podjetja, ki končnim uporabnikom zagotavljajo elektronsko komunikacijsko storitev opravljanja klicev z uporabo številke ali številk iz nacionalnega načrta telefonskega oštevilčenja, zagotovijo dostop do storitev v sili s stopnjo točnosti in zanesljivosti, ki je tehnično možna za to elektronsko komunikacijsko storitev. Ponudniki omrežno neodvisnih storitev morda nimajo nadzora nad omrežji in ne morejo zagotoviti, da bodo klici v sili, opravljeni prek njihove storitve, usmerjeni z enako stopnjo zanesljivosti, kot jo nudijo tradicionalni povezani ponudniki telefonskih storitev, saj morda ne morejo zagotoviti dostopnosti storitve glede na to, da težave, povezane z infrastrukturo, niso pod nadzorom teh ponudnikov storitev. Ko bodo vzpostavljeni mednarodno priznani standardi, ki bodo zagotavljali točno in zanesljivo usmerjanje in povezavo do storitev v sili, bi morali tudi ponudniki storitev, ki so neodvisni od omrežja, izpolniti obveznosti, povezane z dostopom do storitev v sili, na ravni, ki je primerljiva z drugimi podjetji.

  (32) Države članice bi morale zagotoviti, da podjetja, ki končnim uporabnikom zagotavljajo elektronsko komunikacijsko storitev opravljanja klicev z uporabo številke ali številk iz nacionalnega načrta telefonskega oštevilčenja, zagotovijo točen in zanesljiv dostop do storitev v sili, ob upoštevanju morebiti nezagotovljenega dostopa na področjih, ki jih ne pokrivajo mobilna omrežja. Podjetja, katerih storitve niso odvisne od omrežja, morda nimajo nadzora nad omrežji in ne morejo zagotoviti, da bodo klici v sili, opravljeni prek njihove storitve, usmerjeni z enako stopnjo zanesljivosti, kot jo nudijo tradicionalni povezani ponudniki telefonskih storitev, saj morda ne morejo zagotoviti dostopnosti storitve glede na to, da težave, povezane z infrastrukturo, niso pod neposrednim nadzorom teh podjetij. Ko bodo vzpostavljeni mednarodno priznani standardi, ki bodo zagotavljali točno in zanesljivo usmerjanje in povezavo do storitev v sili, bi morali tudi ponudniki storitev, ki so neodvisni od omrežja, izpolniti obveznosti, povezane z dostopom do storitev v sili, na ravni, ki je primerljiva z drugimi podjetji.

  Predlog spremembe  14

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 33 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (33a) Razvoj mednarodne kode „3883“ (evropski telefonski številski prostor (ETNS)) je trenutno ogrožen zaradi nezadostne ozaveščenosti, preveč birokratskih postopkovnih zahtev in posledično pomanjkanja povpraševanja. Za pospeševanje razvoja ETNS bi morale države, ki jim je Mednarodna telekomunikacijska zveza dodelila mednarodno kodo „3883“, prenesti odgovornost za upravljanje, dodeljevanje številk in promocijo bodisi na Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije (organ BERT) bodisi po vzoru izvajanja vrhnje domene „.eu“ na ločeno organizacijo, ki jo Komisija izbere na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega izbirnega postopka, z operativnimi predpisi, ki so del prava Skupnosti.

  Predlog spremembe  15

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 33 b (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (33b) Glede na posebne vidike prijave pogrešanih otrok in dejstva, da je ta storitev trenutno omejena, ne zadostuje, da države članice rezervirajo telefonsko številko, temveč bi morale tudi zagotoviti, da bo omenjena storitev na njihovem ozemlju na voljo na številki 116000.

  Predlog spremembe  16

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 36

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (36) Enotni trg pomeni, da imajo končni uporabniki dostop do vseh številk v nacionalnih načrtih oštevilčenja drugih držav članic in dostop do storitev z uporabo negeografskih številk v Skupnosti, med drugim vključno z drugimi številkami brezplačnih telefonskih klicev in številkami premijskih storitev. Končni uporabniki bi morali imeti tudi možnost dostopa do številk iz evropskega telefonskega številskega prostora (ETNS) in enotnih mednarodnih številk brezplačnih telefonskih klicev (UIFN). Čezmejnega dostopa do številskih virov in z njimi povezanih storitev se ne bi smelo preprečevati, razen v objektivno utemeljenih primerih, kot na primer, ko je to potrebno zaradi boja proti goljufijam in zlorabam (npr. v zvezi z nekaterimi premijskimi storitvami), ko se številka uporablja samo v določeni državi (npr. nacionalna številka skrajšanega izbiranja), ali ko je to tehnično ali gospodarsko neizvedljivo. Uporabniki morajo biti vnaprej in jasno obveščeni o vseh stroških, ki se nanašajo na številke brezplačnih telefonskih klicev, kot so stroški mednarodnih klicev za številke, dostopne prek standardnih mednarodnih klicnih številk.

  (36) Enotni trg pomeni, da imajo končni uporabniki dostop do vseh številk v nacionalnih načrtih oštevilčenja drugih držav članic in dostop do storitev z uporabo negeografskih številk v Skupnosti, med drugim vključno z drugimi številkami brezplačnih telefonskih klicev in številkami premijskih storitev. Končni uporabniki bi morali imeti tudi možnost dostopa do številk iz evropskega telefonskega številskega prostora (ETNS) in enotnih mednarodnih številk brezplačnih telefonskih klicev (UIFN). Čezmejnega dostopa do številskih virov in z njimi povezanih storitev se ne bi smelo preprečevati, razen v objektivno utemeljenih primerih, kot na primer, ko je to potrebno zaradi boja proti goljufijam in zlorabam (npr. v zvezi z nekaterimi premijskimi storitvami), ko se številka uporablja samo v določeni državi (npr. nacionalna številka skrajšanega izbiranja), ali ko je to tehnično ali gospodarsko neizvedljivo. Uporabniki morajo biti vnaprej in jasno obveščeni o vseh stroških, ki se nanašajo na številke brezplačnih telefonskih klicev, kot so stroški mednarodnih klicev za številke, dostopne prek standardnih mednarodnih klicnih številk. Komisija bi morala imeti pristojnost, da sprejme izvedbene ukrepe, s katerimi zagotovi, da imajo končni uporabniki učinkovit dostop do številk in storitev v Skupnosti. Končnim uporabnikom bi bilo treba omogočiti tudi, da se povežejo z drugimi končnimi uporabniki (zlasti prek številk IP) in izmenjujejo podatke, ne glede na to, katerega operaterja so izbrali.

  Predlog spremembe  17

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 37

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (37) Da bi potrošniki lahko v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti možnost izbire na podlagi informacij in zamenjati ponudnika, če je to v njihovem interesu. Bistvenega pomena je zagotoviti, da jih pri tem ne ovirajo pravne, tehnične ali praktične ovire, vključno s pogodbenimi pogoji, postopki, stroški itd. To ne izključuje določitve razumnega najkrajšega pogodbenega obdobja v potrošniških pogodbah. Prenosljivost številk bistveno olajšuje izbiro potrošnikov in učinkovito konkurenco na konkurenčnih trgih elektronskih komunikacij. Prenos se izvede brez odlašanja. Tehnični prenos številke v nobenem primeru ne bi smel presegati enega dne. Pristojni nacionalni organi lahko določijo celovit postopek prenosa številk, ob tem pa upoštevajo nacionalne določbe o pogodbah in tehnični izvedljivosti, ter po potrebi ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite naročnikov v celotnem postopku zamenjave ponudnika. To varstvo lahko vključuje omejitev zlorab prenosa in/ali določitev hitrih korektivnih ukrepov.

  (37) Da bi potrošniki lahko v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti možnost izbire na podlagi informacij in zamenjati ponudnika, če je to v njihovem interesu. Bistvenega pomena je zagotoviti, da jih pri tem ne ovirajo pravne, tehnične ali praktične ovire, vključno s pogodbenimi pogoji, postopki, stroški itd. To ne izključuje določitve razumnega najkrajšega pogodbenega obdobja v potrošniških pogodbah. Prenosljivost številk bistveno olajšuje izbiro potrošnikov in učinkovito konkurenco na konkurenčnih trgih elektronskih komunikacij in se izvede brez odlašanja, tako da je številka pri novem podjetju potrošniku na voljo v enem delovnem dnevu. Pristojni nacionalni organi lahko določijo celovit postopek prenosa številk, ob tem pa upoštevajo nacionalne določbe o pogodbah in tehnološki razvoj, da zagotovijo neprekinjeno zagotavljanje storitev. Izkušnje v nekaterih državah članicah so pokazale obstoj tveganja, da se potrošniku zamenja ponudnika brez njegove privolitve. Te primere bi morali obravnavati predvsem organi kazenskega pregona, kljub temu pa bi morale imeti države članice možnost, da uveljavijo minimalne sorazmerne ukrepe glede procesa zamenjave ponudnika, saj so ti potrebni za zmanjševanje takih tveganj in za zagotovitev zaščite naročnikov v celotnem postopku zamenjave ponudnika, vključno z ustreznimi sankcijami, ne da bi s tem postal proces za potrošnike manj zanimiv.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  18

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 39

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (39) Države članice bi zaradi premagovanja obstoječih pomanjkljivosti glede posvetovanja s potrošniki in ustreznega obravnavanja interesov državljanov morale vzpostaviti ustrezen mehanizem posvetovanja. Tak mehanizem bi lahko imel obliko organa, ki bi, neodvisno od nacionalnih regulativnih organov in ponudnikov storitev, opravljal raziskave o potrošniških temah, kot so vedenje potrošnikov in mehanizmi za zamenjavo ponudnika, in ki bi deloval na pregleden način ter prispeval k obstoječim mehanizmom za posvetovanje zainteresiranih strani. Poleg tega bi se lahko vzpostavil mehanizem, ki bi omogočil ustrezno sodelovanje glede vprašanj, povezanih s spodbujanjem zakonite vsebine. Postopki sodelovanja, sprejeti v skladu s tem mehanizmom, pa ne bi smeli dopuščati sistematičnega nadzora nad uporabo interneta.

  (39) Države članice bi zaradi premagovanja obstoječih pomanjkljivosti glede posvetovanja s potrošniki in ustreznega obravnavanja interesov državljanov morale vzpostaviti ustrezen mehanizem posvetovanja. Tak mehanizem bi lahko imel obliko organa, ki bi, neodvisno od nacionalnih regulativnih organov in ponudnikov storitev, opravljal raziskave o potrošniških temah, kot so vedenje potrošnikov in mehanizmi za zamenjavo ponudnika, in ki bi deloval na pregleden način ter prispeval k obstoječim mehanizmom za posvetovanje zainteresiranih strani. Poleg tega bi se lahko vzpostavil mehanizem, ki bi omogočil ustrezno sodelovanje glede vprašanj, povezanih s spodbujanjem zakonite vsebine. Postopki sodelovanja, sprejeti v skladu s tem mehanizmom, pa ne bi smeli dopuščati sistematičnega nadzora nad uporabo interneta. Če obstaja potreba po obravnavi olajšanja dostopa in uporabe elektronskih komunikacijskih storitev in terminalske opreme za uporabnike invalide, in brez poseganja v Direktivo 1999/5/ES ter zlasti zahteve glede invalidnosti, opredeljene v členu 3(3)(f) navedene direktive, bi morala Komisija imeti pristojnost sprejeti izvedbene ukrepe.

  Predlog spremembe  19

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 39 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (39a) Postopke za izvensodno reševanje sporov bi bilo treba okrepiti, in sicer tako, da se zagotovi uporaba neodvisnih organov za reševanje sporov ter vsaj minimalna usklajenost teh postopkov z načeli iz priporočila Komisije 98/257/ES z dne 30. marca 1998 o načelih, ki se uporabljajo za organe, pristojne za izvensodno poravnavo potrošniških sporov1. Države članice lahko v ta namen uporabljajo obstoječe organe za reševanje sporov, če ti izpolnjujejo veljavne zahteve, ali pa ustanovijo nove organe. Poleg tega bi si morale države članice pri obravnavi izvensodnih postopkov z vso močjo prizadevati, da zagotovijo preglednost in nepristransko izvedbo teh postopkov, zlasti glede na priporočilo 98/257/ES, da se obvaruje učinkovitost, poštenost in legalnost postopka.

   

  ___________

  UL L 115, 17.4.1998, str. 31.

  Predlog spremembe  20

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 39 b (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (39b) Direktiva 2002/58/ES omogoča usklajevanje predpisov nacionalne zakonodaje, ki je potrebno za zagotovitev enake ravni zaščite temeljnih pravic in svoboščin, zlasti pravice do zasebnosti in zaupnosti pri obdelavi osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij, ter za zagotovitev prostega pretoka takšnih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v Skupnosti. Kadar so na podlagi Direktive 1999/5/ES ali Sklepa Sveta 87/95/EGS sprejeti ukrepi za zagotovitev, da je terminalska oprema zgrajena na način, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, je treba pri takih ukrepih spoštovati načelo tehnološke nevtralnosti.

  Predlog spremembe  21

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 39 c (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (39c) Komisija se mora pri sprejemanju izvedbenih ukrepov za varnost posvetovati z vsemi zadevnimi evropskimi organi in organizacijami (ENISA, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz člena 29) ter vsemi drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi zlasti zato, da bi bila obveščena o najboljših razpoložljivih tehničnih in gospodarskih metodah za izboljšanje izvajanja Direktive 2002/58/ES.

  Predlog spremembe  22

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 39 d (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (39d) Skrbno je treba spremljati dosežke na področju uporabe naslovov IP, pri tem pa upoštevati delo, ki ga je ob drugih že opravila delovna skupina o varstvu osebnih podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/ES, in ustrezne predloge.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  23

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 43

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (43) V skladu s cilji regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, načeli sorazmernosti in subsidiarnosti ter zaradi pravne varnosti in učinkovitosti evropskih podjetij ter nacionalnih regulativnih organov ta direktiva ureja predvsem javna komunikacijska omrežja in storitve, ne uporablja pa se za zaprte uporabniške skupine in korporacijska omrežja.

  (43) V skladu s cilji regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, načeli sorazmernosti in subsidiarnosti ter zaradi pravne varnosti in učinkovitosti evropskih podjetij ter nacionalnih regulativnih organov ta direktiva ureja predvsem komunikacijske storitve, tj. storitve, ki se običajno opravljajo za plačilo in so v celoti ali pretežno sestavljene iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih, če so te storitve namenjene javnosti, ter se zato ne uporablja za storitve, ki so namenjene omejenim skupinam določenih posameznikov, kot so zaprte uporabniške skupine in korporacijska omrežja.

  Predlog spremembe  24

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 45

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (45) Ponudnik javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve bi moral sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost svojih storitev. Brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov bi bilo treba s takšnimi ukrepi zagotoviti, da bi imelo dostop do osebnih podatkov le pooblaščeno osebje za pravno dovoljene namene, in zaščito shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter omrežja in storitev. Poleg tega bi bilo treba določiti varnostno politiko za obdelavo osebnih podatkov, da bi odkrili pomanjkljivosti sistema, poskrbeti pa bi morali tudi za redno spremljanje in izvajanje preventivnih, korektivnih in blažilnih ukrepov.

  (45) Ponudnik javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve ali storitve informacijske družbe bi moral sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost svojih storitev. Brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov bi bilo treba s takšnimi ukrepi zagotoviti, da bi imelo dostop do osebnih podatkov le pooblaščeno osebje za pravno dovoljene namene, in zaščito shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter omrežja in storitev. Poleg tega bi bilo treba določiti varnostno politiko za obdelavo osebnih podatkov, ki bi bila primerna za dejavnosti ponudnika, da bi odkrili pomanjkljivosti sistema, poskrbeti pa bi morali tudi za redno spremljanje in izvajanje preventivnih, korektivnih in blažilnih ukrepov.

  Predlog spremembe  25

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 45 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (45a) Pristojni nacionalni organi spodbujajo interese državljanov Evropske unije tako, da med drugim prispevajo k zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V ta namen morajo imeti potrebna sredstva za opravljanje svojih nalog, vključno z obsežnimi in zanesljivimi podatki o dejanskih varnostnih incidentih, ki so ogrozili osebne podatke posameznikov. Spremljati morajo sprejete ukrepe in razširjati najboljše prakse med ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev. Ponudniki morajo zato posodabljati obsežne evidence s podatki o vseh kršitvah varnosti osebnih podatkov, da pristojnim nacionalnim organom omogočijo nadaljnjo analizo in oceno, ter morajo te organe obveščati o vseh kršitvah varnosti osebnih podatkov.

  Predlog spremembe  26

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 47

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (47) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo osebnih podatkov posameznega naročnika ali jih ogrozi, lahko, če se ne obravnava ustrezno in pravočasno, povzroči veliko gospodarsko izgubo in družbeno škodo, vključno z zlorabo identitete. Zato bi moral ponudnik javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve, takoj ko ugotovi, da je prišlo do takšne kršitve, oceniti s tem povezana tveganja, na primer z določitvijo vrste podatkov, pri katerih je prišlo do kršitve (vključno z njihovo občutljivostjo, kontekstom in uvedenimi varnostnimi ukrepi), vzroka in obsega kršitve, števila prizadetih naročnikov ter oceno škode, ki bi jo kršitev lahko povzročila naročnikom (npr. kraje identitete, finančne izgube, izgube posla ali možnosti za zaposlitev ali fizične škode). Naročniki, ki so žrtve varnostnega incidenta, ki bi lahko resno ogrozil njihovo zasebnost (npr. kraja ali zloraba identitete, fizična škoda, resno ponižanje ali škodovanje ugledu), bi morali biti o tem nemudoma obveščeni, da bi lahko sprejeli potrebne varnostne ukrepe. Obvestilo bi moralo vsebovati informacije o ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve sprejel ponudnik, ter priporočila za prizadete uporabnike. Obveščanje naročnika o kršitvi varnosti ne bi smelo biti obvezno, če je ponudnik dokazal pristojnemu organu, da je izvedel ustrezne tehnične zaščitne ukrepe, in so bili ti ukrepi uporabljeni za podatke, katerih varnost je bila kršena. Taki tehnični zaščitni ukrepi bi morali narediti podatke nerazumljive vsem, ki jim dostop do njih ni dovoljen.

  (47) Kršitev varnosti osebnih podatkov lahko, če se ne obravnava ustrezno in pravočasno, zadevnemu naročniku ali posamezniku povzroči veliko gospodarsko izgubo in družbeno škodo. Zato bi moral ponudnik javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev ali storitev informacijske družbe oceniti vse možne škodljive učinke kršitve, med katerimi so kraja identitete, goljufija, finančna izguba, izguba poslovnih možnosti ali možnosti zaposlitve, fizična škoda, hudo ponižanje ali škodovanje ugledu ter dostop do elektronske pošte in drugih komunikacijskih sredstev, takoj ko ugotovi kršitev. Ta ocena bi morala biti opravljena takoj in s primerno skrbnostjo ter bi morala predpostavljati, da se bodo vsi ugotovljeni škodljivi učinki dejansko zgodili. Za namene obveščanja naročnikov ali posameznikov o kršitvi varnosti osebnih podatkov, ki bo verjetno privedla do zanje škodljivih učinkov, je treba zahtevo o obveščanju brez nepotrebnega odlašanja razumeti tako, da morajo biti ti naročniki ali posamezniki obveščeni v takšnem času, da se jim omogoči sprejetje potrebnih varnostnih ukrepov. Obvestilo bi moralo vsebovati informacije o ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve sprejel ponudnik, ter priporočila za zadevnega naročnika ali posameznika o preprečevanju ali zmanjšanju morebitnih škodljivih učinkov kršitve. Obveščanje naročnika o kršitvi pa ne bi smelo biti obvezno, če ponudnik pristojnemu organu dokaže, da je izvedel ustrezne tehnične zaščitne ukrepe, s katerimi postanejo podatki nerazumljivi vsakomur, ki nima dostopa do njih, in so bili ti ukrepi uporabljeni za podatke, katerih varnost je bila kršena.

  Predlog spremembe  27

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 50

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (50) Predvideti bi bilo treba, da Komisija sprejme priporočila o tem, kako doseči ustrezno raven varstva zasebnosti in varnosti osebnih podatkov, ki se pošiljajo ali obdelujejo v povezavi z uporabo elektronskih komunikacijskih omrežij na notranjem trgu.

  (50) Predvideti bi bilo treba sprejetje izvedbenih ukrepov za vzpostavitev enotnega nabora zahtev, da se doseže ustrezna raven varstva zasebnosti in varnosti osebnih podatkov, ki se pošiljajo ali obdelujejo v povezavi z uporabo elektronskih komunikacijskih omrežij na notranjem trgu.

  Predlog spremembe  28

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 51

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (51) Pri določanju podrobnih pravil o obliki zapisa in postopkih, ki se uporabljajo za obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov, bi bilo treba ustrezno upoštevati okoliščine kršitve, vključno s tem, ali so bili osebni podatki zaščiteni s šifriranjem ali z drugimi sredstvi, ki učinkovito zmanjšujejo verjetnost zlorabe identitete ali drugih oblik zlorabe. Poleg tega bi morali pri takšnih pravilih in postopkih upoštevati zakonite interese organov kazenskega pregona, če bi zgodnje razkritje lahko oviralo preiskavo okoliščin kršitve.

  (51) Pri določanju podrobnih pravil o obliki zapisa in postopkih, ki se uporabljajo za obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov, bi bilo treba ustrezno upoštevati okoliščine kršitve, vključno s tem, ali so bili osebni podatki zaščiteni z ustreznimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi, ki učinkovito zmanjšujejo verjetnost zlorabe identitete ali drugih oblik zlorabe. Poleg tega bi morali pri takšnih pravilih in postopkih upoštevati zakonite interese organov kazenskega pregona, če bi zgodnje razkritje lahko oviralo preiskavo okoliščin kršitve.

  Predlog spremembe  29

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 51 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (51a) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da sprejme ukrepe o varnosti obdelave. Komisija se mora pri sprejemanju takšnih ukrepov posvetovati z vsemi zadevnimi evropskimi organi in organizacijami, kot so ENISA, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz člena 29, ter vsemi ostalimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi zlasti zato, da bi bila obveščena o najboljših razpoložljivih tehničnih in gospodarskih metodah za izboljšanje izvajanja Direktive 2002/58/ES. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  Predlog spremembe  30

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 52

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (52) Programska oprema, ki prikrito spremlja uporabnikova dejanja ali uničuje uporabnikovo terminalsko opremo v korist tretje stranke (tako imenovana "vohunska programska oprema"), lahko resno ogroža zasebnost uporabnikov. Treba je zagotoviti visoko in enako raven varstva zasebnosti uporabnikov, ne glede na to ali so nezaželeni vohunski programi preneseni sami od sebe prek elektronskih komunikacijskih omrežij, ali pa se dostavijo in namestijo skriti v programski opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih nosilcih podatkov, kot so zgoščenke, CD-ROMi ali USB-ključi. Države članice bi morale končne uporabnike spodbujati k ustreznim ukrepom za zaščito njihove terminalske opreme pred virusi in vohunsko programsko opremo.

  (52) Programska oprema, ki prikrito spremlja uporabnikova dejanja ali uničuje uporabnikovo terminalsko opremo v korist tretje stranke (t. i. vohunska programska oprema), lahko resno ogroža zasebnost uporabnikov, enako grožnjo pa predstavljajo tudi virusi. Treba je zagotoviti visoko in enako raven varstva zasebnosti uporabnikov, ne glede na to, ali so nezaželeni vohunski programi ali virusi preneseni sami od sebe prek elektronskih komunikacijskih omrežij, ali pa se dostavijo in namestijo skriti v programski opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih nosilcih shranjevanja podatkov, kot so zgoščenke, CD-ROMi ali USB ključi. Države članice bi morale končne uporabnike obveščati o razpoložljivih varnostnih ukrepih ter jih spodbujati k ustreznim ukrepom za zaščito njihove terminalske opreme pred virusi in vohunsko programsko opremo.

  Predlog spremembe  31

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 52 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (52a) Zaščita naročnikov pred vdorom v njihovo zasebnost z nepovabljenimi sporočili za namene neposrednega trženja prek elektronske pošte velja tudi za kratka in večpredstavnostna sporočila (SMS, MMS) ter druge vrste podobnih aplikacij.

  Predlog spremembe  32

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 57

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (57) Ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

  (57) Ukrepe, potrebne za izvajanje direktiv 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) in 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

  Predlog spremembe  33

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 57 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (57a) Če in ko bo na voljo nova pravna podlaga, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti nov zakonodajni predlog o zasebnosti in varnosti podatkov v elektronskih komunikacijah, temelječ na takšni novi pravni podlagi.

  Predlog spremembe  34

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 58

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (58) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog tehničnemu napredku ali spremembam tržnega povpraševanja in za sprejetje izvedbenih ukrepov o zahtevah glede informacij in priglasitve ter tudi čezmejnega sodelovanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  (58) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov o preglednosti tarif, minimalnih zahtevah glede kakovosti storitev, učinkovitem izvajanju storitve „112“, učinkovitem dostopu do številk in storitev, izboljšanju dostopnosti za končne uporabnike invalide ter za prilagoditev prilog tehničnemu napredku ali spremembam tržnega povpraševanja. Komisiji bi bilo treba prav tako podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov o zahtevah glede informacij in priglasitve ter tudi čezmejnega sodelovanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ker bi uporaba regulativnega postopka s pregledom v okviru običajnih časovnih rokov lahko v nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov, bi morali Evropski parlament, Svet in Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasno sprejetje teh ukrepov.

  Predlog spremembe  35

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 60

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (60) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med direktivama 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) in 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), ter da te tabele objavijo –

  (60) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje morajo države članice za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripraviti tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med direktivama 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) in 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), ter da te tabele objavijo –

  Predlog spremembe  36

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 1 – odstavek 3

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Določbe te direktive, ki urejajo pravice končnih uporabnikov, se uporabljajo brez poseganja v predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, zlasti v direktivah 93/13/EGS in 97/7/ES, ter brez poseganja v nacionalne predpise, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti.

  3. Določbe te direktive se uporabljajo brez poseganja v predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, zlasti v direktivah 93/13/EGS, 97/7/ES in 2005/29/ES, ter brez poseganja v nacionalne predpise, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti.

  Predlog spremembe  37

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 – točka (b)

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 2 – točka (c)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) "javno dostopna telefonska storitev" pomeni storitev, ki je na voljo javnosti za neposredno ali posredno odpravljanje in sprejemanje nacionalnih ali nacionalnih in mednarodnih klicev z uporabo številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja;

  (c) „javno dostopna telefonska storitev“ pomeni storitev, ki je na voljo javnosti za neposredno ali posredno odpravljanje in/ali sprejemanje nacionalnih in/ali mednarodnih klicev ter drugih načinov komunikacije, zlasti namenjenih za uporabnike invalide, ki uporabljajo storitve prenosa besedil ali celotnega pogovora z uporabo številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja;

  Predlog spremembe  38

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4 a (novo)

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 6 – naslov in odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (4a) Naslov in odstavek 1 člena 6 se nadomestita z naslednjim:

   

  „Javni plačilni telefoni in druge točke za dostop do javne govorne telefonije“

   

   

   

  1. Države članice zagotovijo, da lahko nacionalni regulativni organi naložijo podjetjem obveznosti, s čimer poskrbijo, da so javni plačilni telefoni ali druge točke za dostop do javne govorne telefonije na voljo za izpolnitev ustreznih potreb končnih uporabnikov v zvezi z geografsko pokritostjo, številom telefonov ali drugih dostopnih točk, dostopnostjo [...] uporabnikom invalidom in kakovostjo storitev.“

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  39

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 7 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Razen če se v skladu s poglavjem IV določijo obveznosti, s katerimi se doseže enakovreden učinek, sprejmejo države članice posebne ukrepe, s katerimi končnim uporabnikom invalidom zagotovijo dostop do storitev, opredeljenih v členu 4(3) in členu 5, in njihovo cenovno dostopnost, pri čemer morata biti dostop in cenovna dostopnost primerljiva s tistima, ki se zagotavljata drugim končnim uporabnikom. Države članice lahko nacionalnim regulativnim organom naložijo, da ocenijo splošne potrebe in posebne zahteve, vključno z obsegom in konkretno obliko tovrstnih posebnih ukrepov za končne uporabnike invalide.

  1. Razen če se v skladu s poglavjem IV določijo obveznosti, s katerimi se doseže enakovreden učinek, sprejmejo države članice posebne ukrepe, s katerimi končnim uporabnikom invalidom zagotovijo dostop do storitev, opredeljenih v členu 4(3) in členu 5, in njihovo cenovno dostopnost, pri čemer morata biti dostop in cenovna dostopnost na enaki ravni kot tisti, ki se zagotavljata drugim končnim uporabnikom. Države članice lahko nacionalnim regulativnim organom naložijo, da ocenijo splošne potrebe in posebne zahteve, vključno z obsegom in konkretno obliko tovrstnih posebnih ukrepov za končne uporabnike invalide.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  40

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  2a. Države članice pri izvajanju ukrepov iz odstavkov 1 in 2 spodbujajo skladnost z ustreznimi standardi ali specifikacijami, objavljenimi v skladu s členi 17, 18 in 19 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

  Predlog spremembe  41

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 20

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da imajo potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to zahtevajo, pri naročanju na storitve, s katerimi se zagotovi priključitev na javno elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, pravico do sklenitve pogodbe s podjetjem ali podjetji, ki takšno priključitev in/ali storitve zagotavljajo. V pogodbi se v jasni, razumljivi in lahko dostopni obliki navedejo najmanj naslednji podatki:

  1. Države članice zagotovijo, da imajo potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to zahtevajo, pri naročanju na storitve, s katerimi se zagotovi priključitev na javno elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, pravico do sklenitve pogodbe s podjetjem ali podjetji, ki takšno priključitev in/ali storitve zagotavljajo. V pogodbi se v jasni, razumljivi in lahko dostopni obliki navedejo najmanj naslednji podatki:

  (a) ime in naslov ponudnika;

  (a) ime in naslov podjetja;

  (b) ponujene storitve, predvsem:

  (b) ponujene storitve, predvsem

   

  – ali se zagotavlja dostop do storitev v sili in informacije o lokaciji kličočega in/ali vse omejitve v zvezi z zagotavljanjem storitev v sili iz člena 26;

  – informacije o ponudnikovi politiki upravljanja prometa;

  – informacije o vseh drugih okoliščinah, ki omejujejo dostop do storitev in aplikacij in/ali njihovo uporabo, kjer so take okoliščine dovoljene v okviru nacionalne zakonodaje v skladu z zakonodajo Skupnosti;

  – minimalne ravni kakovosti ponujene storitve, vključno z rokom za začetno priključitev ter po potrebi drugimi parametri kakovosti storitev, kot jih določijo nacionalni regulativni organi;

  – minimalne ravni kakovosti ponujene storitve, vključno z rokom za začetno priključitev ter po potrebi drugimi parametri kakovosti storitev, kot jih določijo nacionalni regulativni organi;

   

  – informacije o morebitnih postopkih, ki jih vzpostavi podjetje za merjenje in oblikovanje prometa na omrežni povezavi, da se tako izogne maksimalni obremenitvi povezave oziroma preobremenitvi povezave, in o morebitnih vplivih teh postopkov na kakovost storitve;

  – vrste ponujenih vzdrževalnih del in zagotovljene storitve pomoči uporabnikom ter načini za vzpostavitev stika s to službo;

  – vrste ponujenih vzdrževalnih del in zagotovljene storitve pomoči uporabnikom ter načini za vzpostavitev stika s to službo;

  – vse omejitve ponudnika glede uporabe zagotovljene terminalske opreme;

  – vse omejitve ponudnika glede uporabe zagotovljene terminalske opreme;

  (c) če obstaja obveznost na podlagi člena 25, možnosti naročnika, ali bo vključil svoje osebne podatke v imenik, in zadevni podatki;

  (c) če obstaja obveznost na podlagi člena 25, možnosti naročnika, ali bo vključil svoje osebne podatke v imenik, in zadevni podatki;

  (d) podrobni podatki o cenah in tarifah, vključno z načini, na katere se lahko pridobijo ažurirane informacije o vseh veljavnih tarifah in dajatvah za vzdrževanje, možnimi načini plačila in vsemi razlikami v stroških glede na način plačila;

  (d) podrobni podatki o cenah in tarifah, vključno z načini, na katere se lahko pridobijo ažurirane informacije o vseh veljavnih tarifah in dajatvah za vzdrževanje, možnimi načini plačila in vsemi razlikami v stroških glede na način plačila;

  (e) trajanje pogodbe ter pogoji za podaljšanje in prekinitev izvajanja storitev in pogodbe, vključno:

  (e) trajanje pogodbe ter pogoji za podaljšanje in prekinitev izvajanja storitev in pogodbe, vključno:

  – s pogoji v zvezi z najkrajšim trajanjem pogodbe, povezanimi s posebnimi ponudbami;

  z vsako minimalno uporabo, ki se zahteva za koriščenje pogojev iz posebne ponudbe;

  – z vsemi stroški glede prenosljivosti številk in drugih identifikatorjev;

  – z vsemi stroški glede prenosljivosti številk in drugih identifikatorjev;

  – z vsemi stroški, nastalimi zaradi prekinitve pogodbe, vključno z vsemi povračili stroškov glede terminalske opreme;

  – z vsemi stroški, nastalimi zaradi prekinitve pogodbe, vključno z vsemi povračili stroškov glede terminalske opreme;

  (f) vsak dogovor o nadomestilu in povračilu, ki velja, če niso izpolnjene ravni kakovosti storitev iz pogodbe;

  (f) vsak dogovor o nadomestilu in povračilu, ki velja, če niso izpolnjene ravni kakovosti storitev iz pogodbe;

  (g) način uvedbe postopkov za reševanje sporov v skladu s členom 34;

  (g) način uvedbe postopkov za reševanje sporov v skladu s členom 34;

  (h) vrsta ukrepov, ki so na voljo podjetju v primeru incidentov v zvezi z varnostjo in celovitostjo ali v primeru groženj in izpostavljenosti.

  (h) vrsta ukrepov, ki so na voljo podjetju, ki zagotavlja priključitev na javno komunikacijsko omrežje in/ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, v primeru incidentov v zvezi z varnostjo in celovitostjo ali v primeru groženj in izpostavljenosti ter vsi načini nadomestil, ki se izvajajo v primeru incidentov v zvezi z varnostjo in celovitostjo.

  Države članice lahko zahtevajo tudi, da mora pogodba vključevati vse informacije, ki jih v ta namen lahko posredujejo zadevni javni organi o uporabi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev za izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za razširjanje škodljive vsebine ter o načinih zaščite osebne varnosti, zasebnosti in osebnih podatkov iz člena 21(4)(a) in ki se navezujejo na ponujeno storitev.

  Države članice lahko zahtevajo tudi, da mora pogodba vključevati vse informacije, ki jih v ta namen lahko posredujejo zadevni javni organi o uporabi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev za izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za razširjanje škodljive vsebine ter o načinih zaščite osebne varnosti, zasebnosti in osebnih podatkov iz člena 21(4)(a) in ki se navezujejo na ponujeno storitev.

  2. Države članice zagotovijo, da so v primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in podjetja, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, ki omogočajo govorno komunikacijo, naročniki jasno obveščeni, ali je zagotovljen dostop do storitev v sili in ali se posredujejo informacije o lokaciji kličočega. Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev zagotovijo, da so potrošniki pred sklenitvijo pogodbe in v primeru kakršne koli spremembe v dostopu do storitev v sili jasno obveščeni o vseh omejitvah dostopa do storitev v sili.

   

  3. Države članice zagotovijo, da imajo naročniki pravico, da ob objavi sprememb pogodbenih pogojev, ki so jih predlagala podjetja, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, odstopijo od pogodbe brez pogodbene kazni. Naročnike je treba o vsaki takšni spremembi obvestiti v primernem roku, najmanj pa en mesec vnaprej, hkrati pa jih je treba obvestiti tudi o njihovi pravici do odstopa od takšnih pogodb brez pogodbene kazni, če novih pogojev ne sprejmejo. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi lahko določijo obliko takšnega obvestila.

  2. Države članice zagotovijo, da imajo naročniki pravico, da ob objavi sprememb pogodbenih pogojev, ki so jih predlagala podjetja, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, odstopijo od pogodbe brez pogodbene kazni. Naročnike je treba o vsaki takšni spremembi obvestiti v primernem roku, najmanj pa en mesec vnaprej, hkrati pa jih je treba obvestiti tudi o njihovi pravici do odstopa od takšnih pogodb brez pogodbene kazni, če novih pogojev ne sprejmejo. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi lahko določijo obliko takšnega obvestila.

  (Sporazumni predlog spremembe. Zgoraj je naveden cel člen 20, vključno z nespremenjenimi deli)

  Predlog spremembe  42

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 21

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni regulativni organi lahko naložijo podjetjem, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, obveznost objave preglednih, primerljivih, ustreznih in ažuriranih informacij, določenih v Prilogi II, o veljavnih cenah in tarifah ter o standardnih določilih in pogojih za dostop do storitev, ki jih ponujajo končnim uporabnikom in potrošnikom, ter za njihovo uporabo. Nacionalni regulativni organi lahko določijo dodatne obveznosti glede načina objave teh informacij, da bi v korist potrošnikov zagotovili preglednost, primerljivost, jasnost in dostopnost.

  1. Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni regulativni organi lahko naložijo podjetjem, ki zagotavljajo storitve javnih elektronskih komunikacijskih omrežij in/ali storitve javno razpoložljivih elektronskih komunikacij, obveznost objave preglednih, primerljivih, ustreznih in ažuriranih informacij o veljavnih cenah in tarifah, vseh stroških, povezanih s prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih določilih in pogojih za dostop do storitev, ki jih ponujajo končnim uporabnikom in potrošnikom, ter za njihovo uporabo v skladu s Prilogo II. Take informacije se objavijo v jasni, razumljivi in zlahka dostopni obliki. Nacionalni regulativni organi lahko določijo dodatne obveznosti glede načina objave teh informacij.

  2. Nacionalni regulativni organi spodbujajo zagotavljanje primerljivih informacij, ki omogočijo končnim uporabnikom in potrošnikom, da neodvisno ocenijo stroške alternativnih vzorcev uporabe, na primer z interaktivnimi vodili ali podobnimi tehnikami. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi lahko dajo na voljo takšna vodila ali tehnike, zlasti kadar ti niso na voljo na trgu brezplačno ali po razumni ceni.

  Tretje osebe imajo pravico brezplačne uporabljati informacije, ki jih objavijo podjetja, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, za prodajo ali dajanje na voljo takšnih vodil ali tehnik.

  2. Nacionalni regulativni organi spodbujajo zagotavljanje primerljivih informacij, ki omogočijo končnim uporabnikom in potrošnikom, da neodvisno ocenijo stroške alternativnih vzorcev uporabe, na primer z interaktivnimi vodili ali podobnimi tehnikami. Če te možnosti niso na voljo na trgu brezplačno ali po primerni ceni, države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi lahko dajo na voljo takšna vodila ali tehnike sami ali prek tretjih oseb. Tretje osebe imajo pravico brezplačno uporabljati informacije, ki jih objavijo podjetja, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve, za prodajo ali dajanje na voljo takšnih interaktivnih vodil ali podobnih tehnik.

   

   

  3. Države članice zagotovijo, da lahko nacionalni regulativni organi podjetjem, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, naložijo obveznost, da med drugim:

  3. Države članice zagotovijo, da lahko nacionalni regulativni organi podjetjem, ki zagotavljajo povezavo na javna elektronska komunikacijska omrežja in/ali javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve, naložijo obveznost, da med drugim:

  (a) zagotovijo naročnikom informacije o veljavnih tarifah glede katere koli številke ali storitve, ki je predmet posebnih pogojev oblikovanja cen; nacionalni regulativni organi lahko glede na posamezne kategorije storitev zahtevajo, da se takšne informacije posredujejo neposredno pred priključitvijo klica;

  (a) zagotovijo naročnikom informacije o veljavnih tarifah glede katere koli številke ali storitve, ki je predmet posebnih pogojev oblikovanja cen; nacionalni regulativni organi lahko glede na posamezne kategorije storitev zahtevajo, da se takšne informacije posredujejo neposredno pred priključitvijo klica;

   

  (aa) redno opozarjajo naročnike o pogojih dostopa do storitev v sili ali do informacij o lokaciji kličočega v okviru storitve, ki so jo naročili;

  (b) obvestijo naročnike o vseh spremembah glede ponudnikove politike upravljanja prometa;

  (b) obvestijo naročnike o vseh spremembah okoliščin, ki omejujejo dostop do storitev in aplikacij in/ali njihovo uporabo, kjer so take okoliščine dovoljene v okviru nacionalne zakonodaje v skladu z zakonodajo Skupnosti;

   

  (ba) zagotavljajo informacije o morebitnih postopkih, ki jih vzpostavi ponudnik za merjenje in oblikovanje prometa na omrežni povezavi, da se tako izogne maksimalni obremenitvi povezave oziroma preobremenitvi povezave, in o morebitnih vplivih teh postopkov na kakovost storitve;

  (c) obvestijo naročnike o njihovi pravici, da se odločijo, ali bodo svoje osebne podatke vključili v imenik, in o vrstah zadevnih podatkov v skladu s členom 12 direktive 2002/58/ES in

  (c) obvestijo naročnike o njihovi pravici, da se odločijo, ali bodo svoje osebne podatke vključili v imenik, in o vrstah zadevnih podatkov v skladu s členom 12 direktive 2002/58/ES in

  (d) redno obveščajo naročnike invalide o podrobnostih njim namenjenih izdelkov in storitev.

  (d) redno obveščajo naročnike invalide o podrobnostih njim namenjenih izdelkov in storitev.

  Če se zdi potrebno, lahko nacionalni regulativni organi spodbujajo samoregulativne ali koregulative ukrepe, preden naložijo kakršno koli obveznost.

  Če se zdi potrebno, lahko nacionalni regulativni organi spodbujajo samoregulativne ali koregulative ukrepe, preden naložijo kakršno koli obveznost.

  4. Države članice lahko zahtevajo, da podjetja iz odstavka 3 brezplačno širijo informacije javnega interesa obstoječim in novim naročnikom, če je to primerno. V tem primeru takšne informacije zagotovijo zadevni javni organi v standardizirani obliki, med drugim pa zajemajo naslednje teme:

  4. Države članice lahko zahtevajo, da podjetja iz odstavka 3 brezplačno širijo informacije javnega interesa obstoječim in novim naročnikom, če je to primerno, prek enakih sredstev, kot jih ponavadi uporabljajo podjetja za komuniciranje z naročniki. V tem primeru takšne informacije zagotovijo zadevni javni organi v standardizirani obliki, med drugim pa zajemajo naslednje teme:

  (a) najobičajnejše oblike uporabe elektronskih komunikacijskih storitev za izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za širjenje škodljive vsebine, zlasti kjer bi to lahko škodovalo spoštovanju pravic in svoboščin drugih, vključno s kršenjem avtorskih pravic in sorodnih pravic, ter njihove pravne posledice in

  (a) najobičajnejše oblike uporabe elektronskih komunikacijskih storitev za izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za širjenje škodljive vsebine, zlasti kjer bi to lahko škodovalo spoštovanju pravic in svoboščin drugih, vključno s kršenjem avtorskih pravic in sorodnih pravic, ter njihove pravne posledice in

  (b) načine zaščite pred tveganji za osebno varnost, zasebnost in osebne podatke pri uporabi elektronskih komunikacijskih storitev.

  (b) načine zaščite pred tveganji za osebno varnost, zasebnost in osebne podatke pri uporabi elektronskih komunikacijskih storitev.

  (Sporazumni predlog spremembe. Zgoraj je naveden cel člen 21, vključno z nespremenjenimi deli)

  Predlog spremembe  43

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 22 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi ob upoštevanju stališč zainteresiranih strani lahko od podjetij, ki zagotavljajo javno dostopna elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, zahtevajo, da za končne uporabnike objavijo primerljive, ustrezne in ažurirane informacije o kakovosti svojih storitev in o ukrepih za zagotovitev primerljivega dostopa za končne uporabnike invalide. Na zahtevo se informacije pred objavo predložijo tudi nacionalnemu regulativnemu organu.

  1. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi ob upoštevanju stališč zainteresiranih strani lahko od podjetij, ki zagotavljajo javno dostopna elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, zahtevajo, da za končne uporabnike objavijo primerljive, ustrezne in ažurirane informacije o kakovosti svojih storitev in o ukrepih za zagotovitev enakovrednosti dostopa za končne uporabnike invalide. Na zahtevo se informacije pred objavo predložijo tudi nacionalnemu regulativnemu organu.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  44

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 22 – odstavek 2

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Nacionalni regulativni organi lahko med drugim opredelijo parametre kakovosti storitev, ki jih je treba meriti, ter vsebino, obliko in način objave informacij, vključno z morebitnimi mehanizmi za potrjevanje kakovosti, da zagotovijo končnim uporabnikom dostop do izčrpnih, primerljivih, zanesljivih in uporabnikom prijaznih informacij. Če je to primerno, bi se lahko uporabljali parametri, opredelitve in merilne metode iz Priloge III.

  2. Nacionalni regulativni organi lahko med drugim opredelijo parametre kakovosti storitev, ki jih je treba meriti, ter vsebino, obliko in način objave informacij, vključno z morebitnimi mehanizmi za potrjevanje kakovosti, da zagotovijo končnim uporabnikom, tudi končnim uporabnikom invalidom, dostop do izčrpnih, primerljivih, zanesljivih in uporabnikom prijaznih informacij. Če je to primerno, bi se lahko uporabljali parametri, opredelitve in merilne metode iz Priloge III.

  Predlog spremembe  45

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  Komisija lahko po pregledu takšnih zahtev ter po posvetovanju z Organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije (organ BERT) sprejme tehnične izvedbene ukrepe v zvezi s tem, če meni, da lahko zahteve povzročijo oviro na notranjem trgu. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 37(2).

  Predlog spremembe  46

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 23a – naslov

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Zagotavljanje primerljivega dostopa in izbire za končne uporabnike invalide

  Zagotavljanje enakovrednosti dostopa in izbire za končne uporabnike invalide

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  47

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 23a – odstavek 1 – točka (a)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, ki je primerljiv z dostopom, ki ga ima večina končnih uporabnikov, in

  (a) dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, ki je enakovreden dostopu, ki ga ima večina končnih uporabnikov, in

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  48

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 15

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 25

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  15) Člen 25 se spremeni:

  15) Člen 25 se nadomesti z naslednjim:

  (a) naslov se nadomesti z naslednjim:

  „Člen 25

  "Telefonske imeniške storitve";

  Telefonske imeniške storitve

  (b) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

   

  "1. Države članice zagotovijo, da imajo naročniki javno dostopnih telefonskih storitev pravico do vpisa v javno dostopni imenik iz člena 5(1)(a) in da so njihove informacije na voljo ponudnikom imeniških storitev in/ali imenikov v skladu z odstavkom 2 tega člena.";

  1. Države članice zagotovijo, da imajo naročniki javno dostopnih telefonskih storitev pravico do vpisa v javno dostopni imenik iz člena 5(1)(a) in da so njihove informacije na voljo ponudnikom imeniških storitev in/ali imenikov v skladu z odstavkom 2 tega člena.

   

  2. Države članice zagotovijo, da vsa podjetja, ki dodeljujejo telefonske številke naročnikom, izpolnijo vse primerne zahteve, da za zagotavljanje javno dostopnih imeniških storitev in imenikov, dajo na voljo ustrezne informacije v dogovorjeni obliki in pod pravičnimi, objektivnimi, stroškovno naravnanimi in nediskriminacijskimi pogoji.

  (c) odstavki 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjim:

   

  "3. Države članice zagotovijo, da imajo vsi končni uporabniki, ki uporabljajo javno dostopno telefonsko storitev, dostop do imeniških storitev. Nacionalni regulativni organi lahko podjetjem, ki nadzorujejo dostop do končnih uporabnikov, naložijo obveznosti in pogoje za zagotavljanje imeniških storitev v skladu z določbami člena 5 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu). Te obveznosti in pogoji morajo biti objektivni, sorazmerni, nediskriminatorni in pregledni.

  3. Države članice zagotovijo, da imajo vsi končni uporabniki, ki uporabljajo javno dostopno telefonsko storitev, dostop do imeniških storitev. Nacionalni regulativni organi lahko podjetjem, ki nadzorujejo dostop do končnih uporabnikov, naložijo obveznosti in pogoje za zagotavljanje imeniških storitev v skladu z določbami člena 5 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu). Te obveznosti in pogoji morajo biti objektivni, pravični, nediskriminatorni in pregledni.

  4. Države članice ne ohranijo nobenih regulativnih omejitev, ki preprečujejo končnim uporabnikom v eni državi članici neposreden dostop preko klica ali kratkega sporočila do imeniške storitve v drugi državi članici, in sprejmejo ukrepe za zagotovitev tega dostopa v skladu s členom 28.

  4. Države članice ne ohranijo nobenih regulativnih omejitev, ki preprečujejo končnim uporabnikom v eni državi članici neposreden dostop preko klica ali kratkega sporočila do imeniške storitve v drugi državi članici.

  5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo ob upoštevanju zahtev zakonodaje Skupnosti o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti ter zlasti člena 12 Direktive 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)."

  5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo ob upoštevanju zahtev zakonodaje Skupnosti o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti ter zlasti člena 12 Direktive 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah).“

  (Sporazumni predlog spremembe. Zgoraj je naveden cel člen 25, vključno z nespremenjenimi deli. Odstavek 2 je iz Direktive 2002/22/ES in ni spremenjen.)

  Predlog spremembe  49

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 26 – odstavek 2

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki končnim uporabnikom zagotavljajo elektronsko komunikacijsko storitev odpravljanja nacionalnih klicev na številko ali številke iz nacionalnega načrta telefonskega oštevilčenja, zagotovijo dostop do storitev v sili.

  2. Države članice v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi, storitvami v sili in ponudniki zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo elektronsko komunikacijsko storitev odpravljanja nacionalnih in/ali mednarodnih klicev z uporabo številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja, zagotovijo zanesljiv dostop do storitev v sili.

  Predlog spremembe  50

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 26 – odstavek 4

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. Države članice zagotovijo, da imajo končni uporabniki invalidi dostop do storitev v sili, ki je primerljiv z dostopom drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, sprejetih z namenom, bi končnim uporabnikom invalidom zagotovili možnost dostopa do storitev v sili med potovanjem po drugih državah članicah, se v kar največji meri upoštevajo evropski standardi in specifikacije, objavljeni v skladu z določbami člena 17 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva); ti ukrepi morajo državam članicam tudi omogočati, da lahko naložijo dodatne obveznosti, da bi uresničile cilje iz tega člena.

  4. Države članice zagotovijo, da imajo končni uporabniki invalidi dostop do storitev v sili, ki je enakovreden dostopu drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, sprejetih z namenom, bi končnim uporabnikom invalidom zagotovili možnost dostopa do storitev v sili med potovanjem po drugih državah članicah, se v kar največji meri upoštevajo evropski standardi in specifikacije, objavljeni v skladu z določbami člena 17 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva); ti ukrepi morajo državam članicam tudi omogočati, da lahko naložijo dodatne obveznosti, da bi uresničile cilje iz tega člena.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  51

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 26 – odstavek 5

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  5. Države članice zagotovijo, da zadevna podjetja – kolikor je to tehnično izvedljivo – organu, ki je odgovoren za klice v sili, brezplačno dajo na voljo informacije o lokaciji kličočega, takoj ko organ sprejme klic. To velja za vse klice na enotno številko za klic v sili "112". Države članice lahko določijo, da ta obveznost velja tudi za klice na nacionalne številke za klic v sili. Če podjetja iz odstavka 2 trdijo, da posredovanje informacije o lokaciji kličočega ni tehnično izvedljivo, nosijo breme dokazovanja.

  5. Države članice zagotovijo, da zadevna podjetja organu, ki je odgovoren za klice v sili, brezplačno dajo na voljo informacije o lokaciji kličočega, takoj ko organ sprejme klic. To velja za vse klice na enotno številko za klic v sili "112". Države članice lahko določijo, da ta obveznost velja tudi za klice na nacionalne številke za klic v sili.

  Predlog spremembe  52

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 26 – odstavek 6 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  6a. Komisija lahko po posvetovanju z organom BERT sprejme tehnične izvedbene ukrepe, da zagotovi učinkovito izvajanje storitev "112" v državah članicah.

   

  Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 37(2).

  Predlog spremembe  53

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  1a. Pravna oseba, ki se ustanovi v Skupnosti in jo imenuje Komisija, ima izključno pristojnost za upravljanje, vključno z dodeljevanjem številk in promocijo evropskega telefonskega številskega prostora (ENTS). Komisija sprejme potrebna izvedbena pravila.

  Predlog spremembe  54

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 27 – odstavek 2

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Države članice zagotovijo, da vsa podjetja, ki zagotavljajo javno dostopne telefonske storitve, ki omogočajo mednarodne klice, izvajajo vse klice v evropski telefonski številski prostor (ETNS) in iz njega, ne da bi to posegalo v potrebo podjetij po povračilu svojih stroškov.

  2. Države članice zagotovijo, da vsa podjetja, ki zagotavljajo javno dostopne telefonske storitve, izvajajo vse klice v ETNS in iz njega po cenah, ki ne presegajo najvišje cene, ki jo uporabljajo za klice v drugo državo članico ali iz nje.

  Predlog spremembe  55

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 27a – odstavki od 2 do 4

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Države članice končnim uporabnikom invalidom omogočijo dostop do storitev s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja 116. Ukrepi, sprejeti z namenom, da se končnim uporabnikom invalidom olajša dostop do storitev v sili med potovanjem po drugih državah članicah, lahko vključujejo zagotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi ali specifikacijami, objavljenimi v skladu z določbami člena 17 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

  2. Države članice zagotovijo, da končni uporabniki invalidi lahko uporabljajo storitve s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja 116. Ukrepi, sprejeti z namenom, da se končnim uporabnikom invalidom zagotovi možnost dostopa do storitev v sili med potovanjem po drugih državah članicah, vključujejo zagotavljanje skladnosti z ustreznimi standardi ali specifikacijami, objavljenimi v skladu z določbami člena 17 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

  3. Države članice zagotovijo, da so državljani ustrezno obveščeni o obstoju in uporabi storitev s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja 116, zlasti prek posebnih pobud za osebe, ki potujejo med državami članicami.

  3. Države članice zagotovijo, da so državljani ustrezno obveščeni o obstoju in uporabi storitev s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja 116, zlasti prek posebnih pobud za osebe, ki potujejo med državami članicami.

  4. Države članice poleg splošnih ukrepov v zvezi s številkami v območju oštevilčenja 116, sprejetimi v skladu z odstavki 1, 2 in 3, državljanom olajšajo dostop do dežurne telefonske številke za prijavo pogrešanih otrok. Ta storitev je na voljo na številki 116000.

  4. Države članice poleg splošnih ukrepov v zvezi s številkami v območju oštevilčenja 116, sprejetimi v skladu z odstavki 1, 2 in 3, državljanom zagotovijo dostop do dežurne telefonske številke za prijavo pogrešanih otrok. Ta storitev je na voljo na številki 116000.

  Predlog spremembe  56

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 27a – odstavek 4 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  4a. Komisija lahko po posvetovanju z organom BERT sprejme tehnične izvedbene ukrepe, da bi zagotovila učinkovito uvedbo območja oštevilčenja 116, predvsem dežurno številko 116000 za prijavo pogrešanih otrok, vključno z dostopom za invalidne končne uporabnike, ko potujejo po drugih državah članicah.

   

  Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 37(2).

  Predlog spremembe  57

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 18

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 28 – odstavek 1 – točki (a) in (b)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) do storitev in njihove uporabe z uporabo negeografskih številk na ozemlju Skupnosti in

  (a) do storitev in njihove uporabe z uporabo negeografskih številk na ozemlju Skupnosti

  (b) do vseh številk, ki se zagotavljajo v Skupnosti, vključno s številkami v nacionalnih načrtih oštevilčenja držav članic, številkami iz ENTS in enotnimi mednarodnimi številkami brezplačnih telefonskih klicev (UIFN).

  (b) do vseh številk, ki se zagotavljajo v Skupnosti, ne glede na to, katero tehnologijo ali napravo uporablja operater, vključno s številkami v nacionalnih načrtih oštevilčenja držav članic, številkami iz ENTS in enotnimi mednarodnimi številkami brezplačnih telefonskih klicev (UIFN) in

  Predlog spremembe  58

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 18

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 28 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (ba) do uporabe storitev prek tekstovnih telefonov, video telefonov in proizvodov, ki starejšim ljudem ali invalidnim osebam olajšajo komuniciranje, vsaj v primerih klicev v sili.

  Predlog spremembe  59

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 18

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  2a. Komisija lahko sprejme tehnične izvedbene ukrepe, s katerimi zagotovi, da imajo končni uporabniki učinkovit dostop do številk in storitev v Skupnosti. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 37(2).

   

  Vsi taki tehnični izvedbeni ukrepi se lahko občasno pregledajo, da se upošteva tržni in tehnološki razvoj.

  Predlog spremembe  60

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 19 – točka (b)

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 29 – odstavek 3

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Brez poseganja v člen 10(2) lahko države članice naložijo obveznosti iz točk (a) in (e) dela A Priloge I kot splošno zahtevo za vsa podjetja, ki zagotavljajo dostop do javnih komunikacijskih omrežij in/ali javno dostopnih telefonskih storitev.

  3. Brez poseganja v člen 10(2) lahko države članice naložijo obveznosti iz točke (e) dela A Priloge I v zvezi z odklopom kot splošno zahtevo za vsa podjetja, ki zagotavljajo dostop do javnih komunikacijskih omrežij in/ali javno dostopnih telefonskih storitev.

  Predlog spremembe  61

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 20

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 30 – odstavka 4 in 5

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. Prenos številk in njihovo poznejše aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem času. Tehnični prenos številke v nobenem primeru ne presega enega dne.

  4. Prenos številk in njihovo poznejše aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem času. Za naročnike, ki so sklenili sporazum za prenos številke na novo podjetje, se številka v vsakem primeru aktivira v roku enega delovnega dne.

  Pristojni nacionalni organi lahko določijo celovit postopek prenosa številk, ob tem pa upoštevajo nacionalne določbe o pogodbah in tehnični izvedljivosti, ter po potrebi zagotovijo zaščito naročnikov v celotnem postopku zamenjave ponudnika.

  Brez poseganja v prvi pododstavek lahko pristojni nacionalni organi določijo celovit postopek prenosa številk, ob tem pa upoštevajo nacionalne določbe o pogodbah in potrebi po ohranjanju stalnosti storitve za naročnike ter po potrebi zagotovijo zaščito naročnikov v celotnem postopku zamenjave ponudnika in poskrbijo, da do zamenjave ponudnika ne pride proti njihovi volji. Nacionalni regulativni organi lahko podjetjem naložijo primerne sankcije, vključno z dolžnostjo, da v primeru, če ponudniki ali kdo drug v njihovem imenu pozno prenesejo številko ali zlorabijo prenos, naročnikom izplačajo nadomestilo.

  5. Države članice zagotovijo, da se v pogodbah, sklenjenih med uporabniki in podjetji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, ne zahteva začetno zavezujoče obdobje, ki bi presegalo 24 mesecev.

  5. Države članice zagotovijo, da se v pogodbah, sklenjenih med potrošniki in podjetji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, ne zahteva začetno zavezujoče obdobje, ki bi presegalo 24 mesecev. Države članice zagotovijo tudi, da podjetja ponudijo uporabnikom možnost, da podpišejo pogodbo za največ 12 mesecev.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  62

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 21 a (novo)

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 32 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  21a) Vstavi se naslednji člen:

   

  „Člen 32a

   

  Dostop do vsebin, storitev in aplikacij

   

  Države članice zagotovijo, da se vse omejitve uporabnikovih pravic glede dostopa do vsebin, storitev in aplikacij, če so omejitve nujne, izvedejo z ustreznimi ukrepi v skladu z načeli sorazmernosti, učinkovitosti in odvračanja. Navedeni ukrepi ne ovirajo razvoja informacijske družbe, v skladu z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (direktiva o elektronskem poslovanju)*, in ne posegajo v temeljne pravice državljanov, vključno s pravico do zasebnosti in pravico do predpisanega postopka.“

  Predlog spremembe  63

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – odstavek 22 – točka (b a) (novo)

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 33 – odstavek 3 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (ba) Doda se naslednji odstavek:

   

  „3a. Brez poseganja v direktivo 1999/5/ES in zlasti zahteve glede invalidnosti iz člena 3(3)(f) te direktive ter z namenom, da se končnim uporabnikom invalidom zagotovi boljši dostop do elektronskih komunikacijskih storitev in opreme, lahko Komisija sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki sledijo javnemu posvetovanju in posvetovanju z organom BERT. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 37(2).“

  Predlog spremembe  64

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 23

  Direktiva 2002/22/ES

  Člen 34 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da so na voljo pregledni, preprosti in cenovno dostopni izvensodni postopki za obravnavo nerešenih sporov v zvezi s to direktivo med potrošniki in podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, v zvezi s pogodbenimi pogoji in/ali izvajanjem pogodb o zagotavljanju takih omrežij in/ali storitev. Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da taki postopki omogočajo pravično in hitro reševanje sporov, in lahko, če je upravičeno, sprejmejo sistem povračila ali nadomestila. Države članice lahko te obveznosti razširijo na spore, ki vključujejo druge končne uporabnike.

  1. Države članice zagotovijo, da so na voljo pregledni, nediskriminatorni, preprosti in cenovno dostopni izvensodni postopki za obravnavo nerešenih sporov v zvezi s to direktivo med potrošniki in podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve, v zvezi s pogodbenimi pogoji in/ali izvajanjem pogodb o zagotavljanju takih omrežij in/ali storitev. Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da taki postopki omogočajo pravično in hitro reševanje sporov, in lahko, če je upravičeno, sprejmejo sistem povračila ali nadomestila. Taki postopki omogočajo nepristransko reševanje sporov in uporabnikom ne jemljejo pravice pravnega varstva na podlagi nacionalne zakonodaje. Države članice lahko te obveznosti razširijo na spore, ki vključujejo druge končne uporabnike.

   

  Države članice zagotovijo, da organi, ki so zadolženi za tovrstne postopke, ki so lahko enotna kontaktna točka, Komisiji in pristojnim nacionalnim organom zagotovijo ustrezne informacije za statistične namene.

   

  Države članice spodbujajo zaupanja vredne izvensodne postopke, s posebnim poudarkom na interakciji audiovizualnih in elektronskih komunikacij.

  Predlog spremembe  65

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 1

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 1 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Ta direktiva določa uskladitev določb držav članic, ki je potrebna za zagotovitev enakovredne ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin ter zlasti pravice do zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev prostega pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v Skupnosti.

  1. Ta direktiva določa uskladitev določb držav članic, ki je potrebna za zagotovitev enakovredne ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin ter zlasti pravice do zasebnosti in zaupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev prostega pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v Skupnosti.

  Predlog spremembe  66

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 1 a (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 1 – odstavek 2

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  1a) Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

   

  „2. Določbe te direktive podrobno opredeljujejo in dopolnjujejo Direktivo 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov za namene iz odstavka 1. Razen tega predvidevajo varstvo zakonitih interesov naročnikov, ki so pravne osebe.“

  Predlog spremembe  67

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 – točka (c)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 2 – točka (h)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (h) "kršitev varnosti osebnih podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi z zagotavljanjem javno razpoložljivih komunikacijskih storitev v Skupnosti.

  (h) "kršitev varnosti osebnih podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi z zagotavljanjem javno razpoložljivih komunikacijskih storitev ali storitev informacijske družbe v Skupnosti.

  Predlog spremembe  68

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 4 – točka (a a) (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 4 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (aa) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

   

  "1. Ponudnik javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev ali storitev informacijske družbe mora sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost svojih storitev, če je treba skupaj s ponudnikom javnega komunikacijskega omrežja, kar zadeva varnost omrežja. Ob upoštevanju stanja tehnike in stroškov za izvedbo, morajo ti ukrepi zagotoviti raven varnosti, ki ustreza predvidenemu tveganju.“

  Predlog spremembe  69

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 4 – točka (a b) (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (ab) Vstavi se naslednji odstavek:

   

  „1a. Brez poseganja v direktivo 95/46/ES ukrepi iz odstavka 1 najmanj:

   

  – zagotavljajo, da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščeni uslužbenci v zakonsko odobrene namene;

   

  – varujejo shranjene ali poslane osebne podatke pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo ali spremembami ter nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa ali razkrivanja in

   

  – izvajajo varnostno politiko za obdelavo osebnih podatkov.

   

  Nacionalni regulativni organi morajo opravljati revizijo ukrepov ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev in storitev informacijske družbe ter izdajati priporočila o najboljši praksi glede ravni varnosti, ki bi jo ti ukrepi morali doseči.“

  Predlog spremembe  70

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 4 – točka (b)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 4 – odstavek 3

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov ponudnik javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve oceni obseg in resnost kršitve varnosti osebnih podatkov in pretehta, ali je treba o kršitvi varnosti osebnih podatkov obvestiti pristojni nacionalni organ in zadevnega naročnika, pri čemer se upoštevajo ustrezna pravila, ki jih v skladu z odstavkom 4 določi pristojni nacionalni organ.

  3. V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov ponudnik javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev ali storitev informacijske družbe o kršitvi varnosti osebnih podatkov nemudoma obvesti pristojni nacionalni organ.

  Če kršitev varnosti osebnih podatkov resno ogroža zasebnost naročnika, zadevni ponudnik javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev pristojnega nacionalnega organa in zadevnega naročnika brez neupravičenega zavlačevanja obvesti o takšni kršitvi.

  Če bo kršitev varnosti osebnih podatkov najverjetneje škodljivo vplivala na osebne podatke in zasebnost naročnika ali posameznika, zadevni ponudnik brez neupravičenega zavlačevanja obvesti zadevnega naročnika ali posameznika o takšni kršitvi.

   

  Če ponudnik še ni obvestil naročnika ali drugih vpletenih o kršitvi varnosti osebnih podatkov, lahko to od njega zahteva pristojni nacionalni organ na podlagi verjetnih škodljivih učinkov take kršitve.

  Obvestilo naročniku vsebuje najmanj opis kršitve varnosti osebnih podatkov in kontaktne točke za pridobitev več informacij ter priporočene ukrepe za ublažitev morebitnih negativnih učinkov kršitve varnosti osebnih podatkov. Obvestilo pristojnemu nacionalnemu organu vsebuje poleg tega tudi opis posledic kršitve varnosti osebnih podatkov in ukrepov, ki jih je ponudnik predlagal ali sprejel za obravnavanje tovrstne kršitve.

  Obvestilo naročniku ali drugemu posamezniku vsebuje najmanj opis kršitve varnosti osebnih podatkov in kontaktne točke za pridobitev več informacij ter priporočene ukrepe za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve varnosti osebnih podatkov. Obvestilo pristojnemu nacionalnemu organu vsebuje poleg tega tudi opis posledic kršitve varnosti osebnih podatkov in ukrepov, ki jih je ponudnik predlagal ali sprejel za obravnavanje tovrstne kršitve.

  Predlog spremembe  71

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 4 – točka (b)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 4 – odstavek 4

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. Države članice zagotovijo, da pristojni nacionalni organ lahko določi podrobna pravila in po potrebi izda navodila glede okoliščin, v katerih mora ponudnik javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev izdati obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov, ter glede predpisane oblike takšnega obvestila in načina obveščanja.

  4. Pristojni nacionalni organi lahko v skladu z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z odstavkom 5, sprejmejo smernice in po potrebi izdajo navodila glede okoliščin, v katerih mora ponudnik izdati obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov, ter glede oblike takšnega obvestila in načina obveščanja. Nacionalni organi spremljajo tudi, ali so ponudniki izpolnili svoje obveznosti glede obveščanja, ki jih imajo v skladu s tem odstavkom, ter jim v primeru, da tega ne storijo, naložijo ustrezne kazni.

   

  Ponudniki morajo hraniti popis podatkov o kršitvah varnosti osebnih podatkov, vključno z dejstvi, ki obkrožajo posamezno kršitev, njihovimi učinki in sprejetimi popravnimi ukrepi, ki je zadosten za namen omogočanja pristojnim nacionalnim organom, da preverijo izpolnjevanje določb iz odstavka 3. Popis vključuje samo informacije, potrebne za ta namen.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  72

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 4 – točka (b)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 4 – odstavek 5

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  5. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3 lahko Komisija, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino iz člena 29 in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov sprejme priporočila, med drugim o okoliščinah, predpisani obliki in postopkih, ki se uporabljajo za zahteve glede informacij in obvestil iz tega člena.

  5. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju ukrepov iz odstavkov 2, 3 in 4, lahko Komisija, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino iz člena 29 in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov sprejme tehnične izvedbene ukrepe o okoliščinah, predpisani obliki in postopkih, ki se uporabljajo za zahteve glede informacij in obvestil iz tega člena. Komisija vključi vse zadevne zainteresirane strani zlasti zato, da bi bila obveščena o najboljših razpoložljivih tehničnih in gospodarskih sredstvih za izvajanje tega člena.

   

  Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14a(2).

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  73

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 5

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 5 – odstavek 3

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Države članice zagotovijo, da je shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, da sta naročnik ali uporabnik jasno in izčrpno obveščena v skladu z Direktivo 95/46/ES, med drugim o namenih obdelave, in da mu kontrolor podatkov zagotovi pravico do zavrnitve take obdelave. To ne prepreči nobenega tehničnega shranjevanja ali dostopa izključno za namen opravljanja ali lajšanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja, ali če je nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

  3. Države članice zagotovijo, da je shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, da sta naročnik ali uporabnik v to predhodno privolila, denimo z ustreznimi nastavitvami v brskalniku ali drugih aplikacijah, potem ko sta bila jasno in izčrpno obveščena v skladu z Direktivo 95/46/ES, med drugim o namenih obdelave. To ne prepreči nobenega tehničnega shranjevanja ali dostopa izključno za namen opravljanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja, ali če je nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

  Predlog spremembe  74

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 6

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 6 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

  črtano

  „1. Podatki o prometu, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike in ki jih je ponudnik javnega komunikacijskega omrežja ali javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve obdelal in shranil, se izbrišejo ali predelajo v anonimne, potem ko niso več potrebni za namen prenosa sporočila. To ne posega v odstavke 2, 3, 5 in 7 tega člena in člen 15(1).“

   

  (Sporazumni predlog spremembe. Izbris se nanaša na navzkrižno referenco na odstavek 7, dodano v skupnem stališču Sveta. Parlament je ohranil sedanje besedilo člena 6(1).)

  Predlog spremembe  75

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 6

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 6 – odstavek 7

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) doda se naslednji odstavek:

  črtano

  „7. Podatki o prometu se lahko obdelujejo, kolikor je to potrebno za zagotovitev varnosti omrežij in informacij, kot je opredeljena v členu 4(c) Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij*.“

   

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  76

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 7

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 13 – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Uporaba avtomatičnih klicnih sistemov brez človekovega posega (klicni avtomati), faksimilnih naprav (faksov) ali elektronske pošte (vključno s storitvami kratkih (SMS) in multimedijskih sporočil (MMS)) za namene neposrednega trženja je dovoljena samo za naročnike ali uporabnike, ki v to prej privolijo.

  1. Uporaba avtomatičnih klicnih in komunikacijskih sistemov brez človekovega posega (klicni avtomati), faksimilnih naprav (faksov) ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo za naročnike ali uporabnike, ki v to prej privolijo.

  Predlog spremembe  77

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 7

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 13 – odstavek 4

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. V vsakem primeru je prepovedano pošiljati elektronsko pošto za namene neposrednega trženja na način, da se skrije ali prikrije identiteta pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali v nasprotju s členom 6 Direktive 2000/31/ES, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo, da se taka sporočila prenehajo pošiljati.

  4. V vsakem primeru je prepovedano pošiljati elektronsko pošto za namene neposrednega trženja na način, da se skrije ali prikrije identiteta pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali v nasprotju s členom 6 Direktive 2000/31/ES, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo, da se taka sporočila prenehajo pošiljati, ali vabiti prejemnike, da obiščejo spletne strani, ki so v nasprotju s členom 6 Direktive 2000/31/ES.

  Predlog spremembe  78

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 7

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 13 – odstavek 6

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  6. Brez poseganja v upravna pravna sredstva, ki jih je mogoče med drugim predvideti na podlagi člena 15a(2), države članice zagotovijo, da lahko vsak fizična ali pravna oseba, ki je prizadeta zaradi kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi tega člena, in ima zato zakoniti interes za prenehanje ali prepoved takšnih kršitev, vključno s ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev, ki ščiti svoje poslovne interese, sproži zoper take kršitve pravne postopke. Države članice lahko določijo tudi posebne predpise o kaznih za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev, ki s svojo malomarnostjo prispevajo h kršenju nacionalnih določb, sprejetih na podlagi tega člena.

  6. Brez poseganja v upravna pravna sredstva, ki jih je mogoče med drugim predvideti na podlagi člena 15a(2), države članice zagotovijo, da lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima zakonit interes boriti se proti kršitvam nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive, vključno s ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev, ki ščiti svoje poslovne interese in interese svojih strank, sproži zoper take kršitve pravne postopke. Države članice lahko določijo tudi posebne predpise o kaznih za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev, ki s svojo malomarnostjo prispevajo h kršenju nacionalnih določb, sprejetih na podlagi tega člena.

  Predlog spremembe  79

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 7 a (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 14 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  7a) Vstavi se naslednji člen:

   

  „Člen 14a

   

  Postopek v odboru

   

  1. Komisiji pomaga Odbor za komunikacije, ki je bil ustanovljen s členom 22 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

   

  2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5 a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 sklepa.

   

  3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5 a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  80

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 7 b (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  7b) V člen 15 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „1b. Ponudniki morajo vzpostaviti notranje postopke za odzivanje na zahteve za dostop do osebnih podatkov uporabnikov, ki temeljijo na nacionalnih določbah, sprejetih v skladu z odstavkom 1. Pristojnim nacionalnim organom morajo na zahtevo predložiti informacije o teh postopkih, število prejetih zahtevkov, sklicevanje na pravno utemeljitev ter odgovor ponudnika.“

  Predlog spremembe  81

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 8

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 15a – odstavek 1

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice določijo sistem kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne in se lahko uporabijo za celotno obdobje kršitve, četudi je bila kršitev pozneje odpravljena. Države članice sporočijo Komisiji te določbe do ... in ji nemudoma sporočijo morebitne naknadne spremembe, ki nanje vplivajo.

  1. Države članice določijo sistem kazni, vključno s sankcijami, kadar je to primerno, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne in se lahko uporabijo za celotno obdobje kršitve, četudi je bila kršitev pozneje odpravljena. Države članice sporočijo Komisiji te določbe do ... in ji nemudoma sporočijo morebitne naknadne spremembe, ki nanje vplivajo.

  Predlog spremembe  82

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 8

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 15 a – odstavek 2

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Države članice zagotovijo, da so pristojni nacionalni in po potrebi drugi nacionalni organi pooblaščeni, da odredijo prenehanje kršitev iz odstavka 1.

  2. Brez poseganja v kakršna koli pravna sredstva, ki so morda na voljo, države članice zagotovijo, da so pristojni nacionalni in po potrebi drugi nacionalni organi pooblaščeni, da odredijo prenehanje kršitev iz odstavka 1.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  83

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 8

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 15 a – odstavek 3

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni organi in po potrebi drugi nacionalni organi vsa potrebna preiskovalna pooblastila in sredstva, vključno s pooblastilom za pridobitev vseh ustreznih informacij, ki so potrebne za spremljanje in uveljavitev nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive.

  3. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi in po potrebi drugi nacionalni organi potrebna preiskovalna pooblastila in sredstva, vključno s pooblastilom za pridobitev vseh ustreznih informacij, ki so potrebne za spremljanje in uveljavitev nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  84

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 8

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 15 a – odstavek 4

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. Za zagotovitev učinkovitega čezmejnega sodelovanja pri izvrševanju nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te direktive, in za določitev usklajenih pogojev za opravljanje storitev, ki vključujejo čezmejne podatkovne tokove, lahko Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij, delovno skupino iz člena 29 in ustreznimi regulativnimi organi sprejme priporočila.

  4. Za zagotovitev učinkovitega čezmejnega sodelovanja pri izvrševanju nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te direktive, in za določitev usklajenih pogojev za opravljanje storitev, ki vključujejo čezmejne podatkovne tokove, lahko Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij, delovno skupino iz člena 29 in ustreznimi regulativnimi organi sprejme tehnične izvedbene ukrepe.

   

  Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14a(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14a(3).

  Predlog spremembe  85

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 2 – točka 8 a (novo)

  Direktiva 2002/58/ES

  Člen 18

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  8a) Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

   

  „Člen 18

   

  Pregled

   

  Komisija po posvetovanju z delovno skupino o varstvu osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES in evropskim nadzornikom za varstvo podatkov predloži Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje ...* poročilo o uporabi te direktive in njenem vplivu na gospodarske družbe in potrošnike, zlasti kar zadeva določbe o nepovabljenih sporočilih in priglasitvah kršitev, pri čemer upošteva mednarodno okolje. V ta namen lahko Komisija zahteva podatke od držav članic, ki jih te dostavijo brez nepotrebnega odlašanja. Kadar je to primerno, Komisija predloži predloge za spremembo te direktive, pri čemer upošteva rezultate tega poročila, vse spremembe na tem področju in vse druge predloge, ki jih lahko oceni kot potrebne za izboljšanje učinkovitosti te direktive.

   

  * 3 leta po datumu iz prvega pododstavka člena 4(1).“

  Predlog spremembe  86

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do … Komisiji takoj sporočijo besedila teh ukrepov.

  1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do … Evropskemu parlamentu in Komisiji takoj sporočijo besedila teh ukrepov ter korelacijsko tabelo med njimi in to direktivo.

  Predlog spremembe  87

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del A – točka (a) – uvodno besedilo

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Države članice morajo zagotoviti, da smejo nacionalni regulativni organi, ob upoštevanju zahtev ustrezne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti, določiti osnovno raven razčlenjenih računov, ki jih morajo potrošnikom zagotoviti določena podjetja (kot je določeno v členu 8) brezplačno zato, da:

  Države članice morajo zagotoviti, da smejo nacionalni regulativni organi, ob upoštevanju zahtev ustrezne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti, določiti osnovno raven razčlenjenih računov, ki jih morajo končnim uporabnikom zagotoviti določena podjetja (kot je določeno v členu 8) brezplačno zato, da:

  Predlog spremembe  88

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del A – točka (b)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Zmogljivost, pri kateri lahko naročnik zahteva od določenega podjetja, ki zagotavlja telefonske storitve, brezplačno zaporo določene vrste odhodnih klicev ali kratkih sporočil Premium SMS ali večpredstavnostnih sporočil MMS ali določenih vrst številk.

  Zmogljivost, pri kateri lahko naročnik zahteva od določenega podjetja, ki zagotavlja telefonske storitve, brezplačno zaporo določene vrste odhodnih klicev ali druge vrste komunikacij ali določenih vrst številk.

  Predlog spremembe  89

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del A – točka (e)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Države članice morajo odobriti posebne ukrepe, ki morajo biti sorazmerni, nediskriminatorni in objavljeni, za kritje neplačil računov podjetij, določenih v skladu s členom 8. S temi ukrepi je treba zagotoviti, da je naročnik ustrezno in vnaprej obveščen o vsaki posledični prekinitvi storitve ali odklopu. Razen v primeru goljufije, stalnih zamud pri plačilu ali stalnega neplačevanja je treba s temi ukrepi zagotoviti, kolikor je to tehnično izvedljivo, da je vsaka prekinitev storitve omejena na zadevno storitev. Odklop z omrežja zaradi neplačevanja računov naj se opravi šele po ustreznem opozorilu naročnika. Države članice lahko pred popolnim odklopom odobrijo obdobje z omejenimi storitvami, v katerem so dovoljeni samo klici, ki naročniku ne povzročajo stroškov (na primer klici na "112").

  Države članice morajo odobriti posebne ukrepe, ki morajo biti sorazmerni, nediskriminatorni in objavljeni, za kritje neplačil računov operaterjev, določenih v skladu s členom 8. S temi ukrepi je treba zagotoviti, da je naročnik ustrezno in vnaprej obveščen o vsaki posledični prekinitvi storitve ali odklopu. Razen v primeru goljufije, stalnih zamud pri plačilu ali stalnega neplačevanja je treba s temi ukrepi zagotoviti, kolikor je to tehnično izvedljivo, da je vsaka prekinitev storitve omejena na zadevno storitev. Odklop z omrežja zaradi neplačevanja računov naj se opravi šele po ustreznem opozorilu naročnika. Države članice lahko pred popolnim odklopom odobrijo obdobje z omejenimi storitvami, v katerem so dovoljene samo storitve, ki naročniku ne povzročajo stroškov (na primer klici na 112“). Dostop do storitev v sili prek številke 112 se lahko v primeru večkratne zlorabe uporabnika onemogoči.

  Predlog spremembe  90

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del A – točka (e a) (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (ea) Nadzor stroškov

   

  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi od vseh podjetij, ki nudijo elektronske komunikacijske storitve, zahtevajo, da ta naročnikom omogočijo način nadzora stroškov za telekomunikacijske storitve, vključno z brezplačnimi opozorili potrošnikom v primeru nenavadnih vzorcev porabe.

  Predlog spremembe  91

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del A – točka (e b) (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (eb) Najboljši nasvet

   

  Na primer mehanizem, prek katerega lahko podjetje enkrat na leto obvesti naročnike, ki so to zahtevali in ki so soglašali s tem, da podjetje zadrži podatke, potrebne za zagotavljanje alternativnih nizkocenovnih tarif, če so na voljo, na podlagi vzorcev uporabe v zadnjih šestih mesecih.

  (sporazumni predlog spremembe)

  Predlog spremembe  92

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del B – točka (b a) (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (ba) Storitve v primeru kraje

   

  Države članice zagotovijo vzpostavitev brezplačne telefonske številke, ki je skupna vsem ponudnikom mobilnih telefonskih storitev, za prijavo kraje terminala in takojšnjega prenehanja storitev, povezanih z naročnino. Tudi uporabnikom invalidom je treba omogočiti dostop do te storitve. Uporabnike je treba redno obveščati o obstoju te številke, ki mora biti dovolj enostavna, da si jo lahko zapomnijo.

  Predlog spremembe  93

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Priloga I

  Direktiva 2002/22/ES

  Priloga I – del B – točka (b b) (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (bb) Zaščitna programska oprema

   

  Države članice zagotovijo, da lahko nacionalni regulativni organi od ponudnikov zahtevajo, da naročnikom omogočijo brezplačno, zanesljivo, enostavno zaščitno in/ali filtrirno programsko opremo, ki otrokom ali ranljivim ljudem preprečuje dostop do neprimernih vsebin in ki jo je mogoče prosto in v celoti konfigurirati.

   

  Podatki o spremljanju prometa, ki jih ta program lahko zbira, so namenjeni izključni rabi naročnika.

  POSTOPEK

  Naslov

  Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in varstvo potrošnikov

  Referenčni dokumenti

  16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  24.9.2008                     T6-0452/2008

  Predlog Komisije

  COM(2007)0698 - C6-0420/2007

  Spremenjeni predlog Komisije

  COM(2008)0723

  Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

  19.2.2009

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  19.2.2009

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Malcolm Harbour

  22.1.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  2.3.2009

  9.3.2009

  30.3.2009

   

  Datum sprejetja

  31.3.2009

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

  Datum predložitve

  7.4.2009