Betänkande - A6-0257/2009Betänkande
A6-0257/2009

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

7.4.2009 - (16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Malcolm Harbour

Förfarande : 2007/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0257/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

(16497/1/2008 – C6‑0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16497/1/2008 – C6‑0068/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0698),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0723),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0257/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 3a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(3a) Ett grundläggande krav för samhällsomfattande tjänster är att anslutning till det allmänna kommunikationsnätet i fasta anslutningspunkter och till ett överkomligt pris ska tillhandahållas användarna på deras begäran. Den tillhandahållna anslutningen ska möjliggöra lokala, nationella och internationella telefonsamtal, telefax och datakommunikation, och medlemsstaterna kan begränsa tillhandahållandet till slutanvändarens primära anslutningspunkt/bostad. Det bör inte föreligga någon begränsning när det gäller de tekniska medel som används för tillhandahållandet både trådlös och trådbunden teknik är tillåten och inte heller när det gäller vilka operatörer som ska tillhandahålla delar av eller samtliga samhällsomfattande tjänster för vilka skyldighet föreligger. Datoranslutningar till det allmänna kommunikationsnätet i fasta anslutningspunkter bör ha kapacitet att stödja dataöverföring med en hastighet som är tillräcklig för tillträde till on-line-tjänster som dem som tillhandahålls via Internet. Den hastighet för Internet-uppkopplingen som upplevs av en viss användare kan bero på flera faktorer, inbegripet det eller de företag som tillhandahåller Internet-uppkopplingen och den särskilda tillämpning som anslutningen används för. Den överföringshastighet som kan garanteras med en anslutning till det allmänna kommunikationsnätet är beroende av kapaciteten hos abonnentens terminalutrustning och anslutningen. Det är därför inte lämpligt att föreskriva en viss data- eller bit-hastighet på gemenskapsnivå. Det krävs flexibilitet för att ge medlemsstaterna möjlighet att när det är nödvändigt vidta åtgärder för att säkerställa att en anslutning klarar datahastigheter som tillåter funktionellt tillträde till Internet, enligt medlemsstaternas definition, med beaktande av särskilda omständigheter på den nationella marknaden, till exempel den bandbredd som används av flertalet abonnenter i den berörda medlemsstaten eller den tekniska genomförbarheten, förutsatt att åtgärderna syftar till att minimera snedvridning av marknaden. Om dessa särskilda åtgärder leder till oskäliga kostnader för ett utsett företag, sedan hänsyn tagits till kostnader, intäkter och immateriella vinster i samband med tillhandahållandet av de berörda tjänsterna, kan detta inbegripas i en eventuell nettokostnadsberäkning av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Alternativ finansiering av grundläggande nätinfrastruktur där EU-finansiering eller nationella regler i överensstämmelse med gemenskapsrätten ingår får även genomföras.

Detta påverkar inte kravet att kommissionen senast i januari 2010 måste presentera en översyn av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, i vilken en översyn av finansieringen av dessa tjänster kan ingå, i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/22/EG, och om lämpligt, lägga fram förslag till ändringar i syfte att uppnå mål av allmänt intresse.

(Kompromissändringsförslag)

Motivering

Texten återger med vissa ändringar skäl 8 i direktiv 2002/22/EG.

Ändringsförslag  2

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(5) Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse , särskilt de krav avseende användare med funktionshinder som fastställs i artikel 3.3 f i det direktivet, bör vissa aspekter av terminalutrustning, inklusive utrustning som är avsedd för användare med funktionshinder omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) för att underlätta tillträdet till nät och användningen av tjänster. Sådan utrustning omfattar för närvarande radiomottagarutrustning som är avsedd att endast användas för mottagning av radio och TV sändningar samt speciella terminalapparater för hörselskadade slutanvändare.

(5) Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse , särskilt de krav avseende användare med funktionshinder som fastställs i artikel 3.3 f i det direktivet, bör vissa aspekter av terminalutrustning, inklusive utrustning i konsumentens lokaler som är avsedd för användare med funktionshinder, vare sig deras särskilda behov beror på funktionshinder eller är åldersrelaterade, omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) för att underlätta tillträdet till nät och användningen av tjänster. Sådan utrustning omfattar för närvarande radiomottagarutrustning som är avsedd att endast användas för mottagning av radio och TV sändningar samt speciella terminalapparater för hörselskadade slutanvändare.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  3

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(6a) Bestämmelserna i detta direktiv bör tillämpas utan att det påverkar gemenskapens regler om konsumentskydd, särskilt direktiv 93/13/EEG, 97/7/EG och 2005/29/EG, samt nationella regler i överensstämmelse med gemenskapsrätten.

Ändringsförslag  4

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 6b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(6b) Den tekniska utvecklingen har lett till en kraftig minskning av antalet telefonautomater. För att trygga teknisk neutralitet och allmänhetens fortsatta tillgång till taltelefonitjänster bör de nationella regleringsmyndigheterna kunna ålägga företagen skyldighet att se till att det finns telefonautomater för att möta slutanvändarnas rimliga behov och dessutom att det finns andra ställen att tillgå för taltelefonitjänster.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  5

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 6c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(6c) Funktionshindrade slutanvändare bör garanteras tillträde till tjänster i samma utsträckning som andra slutanvändare. För att uppnå detta bör tillträdet vara funktionellt likvärdigt så att funktionshindrade slutanvändare kan utnyttja samma faciliteter för att använda tjänsterna som andra slutanvändare, men med andra medel.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  6

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 22

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(22) Med tanke på den ökade betydelsen av elektronisk kommunikation för konsumenter och företag bör användare under alla omständigheter vara fullt informerade om trafikstyrningspolitiken av tjänstens eller nätets leverantör med vilken de ingår avtalet. Om effektiv konkurrens saknas bör de nationella regleringsmyndigheterna använda de korrigeringsåtgärder som är tillgängliga för dem enligt direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) för att se till att användarnas tillträde till särskilda typer av innehåll eller tillämpningar inte begränsas på ett orimligt sätt.

(22) Slutanvändarna bör bestämma vilket innehåll de behöver kunna skicka och ta emot, samt vilka tjänster och tillämpningar och vilken maskinvara och programvara de behöver använda för detta ändamål, utan att det påverkar behovet att bevara nätens och tjänsternas integritet och säkerhet. En konkurrenskraftig marknad med erbjudanden som är öppna för insyn i enlighet med direktiv 2002/22/EG bör garantera att slutanvändare har tillträde till och kan distribuera innehåll och använda tillämpningar och/eller tjänster, i enlighet med artikel 8 i direktiv 2002/21/EG. Med tanke på den ökade betydelsen av elektronisk kommunikation för konsumenter och företag bör användare under alla omständigheter vara fullt informerade om alla begränsningar som införts av tjänstens och/eller nätets leverantör för användningen av elektronisk kommunikation. Leverantören bör ha möjlighet att själv specificera informationen så att den anger antingen vilket slags innehåll, tillämpning eller tjänst det är fråga om, eller de individuella tillämpningarna och tjänsterna, eller bådadera. Beroende på den använda tekniken och vilken begränsning som tillämpas kan dessa begränsningar kräva användarnas samtycke i enlighet med direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag  7

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 24

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(24) Att ha tillgång till öppen, aktuell och jämförbar information om erbjudanden och tjänster är viktigt för konsumenterna på konkurrensutsatta marknader med flera tjänsteleverantörer. Slutanvändare och konsumenter av elektroniska kommunikationstjänster bör enkelt kunna jämföra priser för olika tjänster som erbjuds på marknaden på grundval av information som offentliggjorts i lättillgänglig form. För att dessa enkelt ska kunna jämföra priser bör de nationella regleringsmyndigheterna få rätt att kräva företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller tjänster på bättre insyn när det gäller information (bland annat om taxor, konsumtionsmönster och annan relevant statistik) och säkerställa att tredje part har rätt att kostnadsfritt använda offentligt tillgänglig information som offentliggörs av dessa företag. De nationella regleringsmyndigheterna bör även kunna tillhandahålla prisguider, särskilt i de fall där marknaden inte har tillhandahållit sådana kostnadsfritt eller till ett rimligt pris. Företag bör inte ha rätt till någon ersättning vid denna användning av information som redan har offentliggjorts och därmed blivit offentlig. Dessutom bör slutanvändare och konsumenter informeras ordentligt om priset eller den typ av tjänst som erbjuds innan de köper en tjänst, särskilt om ett gratisnummer innebär några extra kostnader. De nationella regleringsmyndigheterna bör kunna kräva att sådan information generellt tillhandahålls och att den, för vissa typer av tjänster som fastställs av dessa regleringsmyndigheter, tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas om annat inte föreskrivs i nationell lagstiftning. De nationella regleringsmyndigheterna bör, när de fastställer vilka samtalskategorier som kräver prisuppgifter före kopplingen, ta vederbörlig hänsyn till tjänstens art, de tillämpliga prisvillkoren och huruvida tjänsten tillhandahålls av en leverantör som inte är en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel), bör företag också, om medlemsstaterna kräver detta, tillhandahålla abonnenterna information av allmänintresse som utarbetats av de berörda offentliga myndigheterna, bland annat om de vanligaste överträdelserna och de rättsliga följderna av dessa.

(24) Att ha tillgång till öppen, aktuell och jämförbar information om erbjudanden och tjänster är viktigt för konsumenterna på konkurrensutsatta marknader med flera tjänsteleverantörer. Slutanvändare och konsumenter av elektroniska kommunikationstjänster bör enkelt kunna jämföra priser för olika tjänster som erbjuds på marknaden på grundval av information som offentliggjorts i lättillgänglig form. För att dessa enkelt ska kunna jämföra priser bör de nationella regleringsmyndigheterna få rätt att kräva företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller tjänster på bättre insyn när det gäller information (bland annat om taxor, konsumtionsmönster och annan relevant statistik) och säkerställa att tredje part har rätt att kostnadsfritt använda offentligt tillgänglig information som offentliggörs av dessa företag. De nationella regleringsmyndigheterna bör även kunna tillhandahålla prisguider, särskilt i de fall där marknaden inte har tillhandahållit sådana kostnadsfritt eller till ett rimligt pris. Företag bör inte ha rätt till någon ersättning vid denna användning av information som redan har offentliggjorts och därmed blivit offentlig. Dessutom bör slutanvändare och konsumenter informeras ordentligt om priset eller den typ av tjänst som erbjuds innan de köper en tjänst, särskilt om ett gratisnummer innebär några extra kostnader. De nationella regleringsmyndigheterna bör kunna kräva att sådan information generellt tillhandahålls och att den, för vissa typer av tjänster som fastställs av dessa regleringsmyndigheter, tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas om annat inte föreskrivs i nationell lagstiftning. De nationella regleringsmyndigheterna bör, när de fastställer vilka samtalskategorier som kräver prisuppgifter före kopplingen, ta vederbörlig hänsyn till tjänstens art, de tillämpliga prisvillkoren och huruvida tjänsten tillhandahålls av en leverantör som inte är en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel), bör företag också, om medlemsstaterna kräver detta, tillhandahålla abonnenterna information av allmänintresse som utarbetats av de berörda offentliga myndigheterna, bland annat om de vanligaste överträdelserna och de rättsliga följderna av dessa. Informationsspridningen bör dock inte leda till orimliga bördor för företagen. Medlemsstaterna bör begära att företagen sprider informationen med hjälp av de metoder som företagen använder för att kommunicera med abonnenterna inom sin normala affärsverksamhet.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  8

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 24a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(24a) Medlemsstaterna bör inrätta informationsställen där användarna kan få svar på alla sina frågor. Dessa informationsställen, som skulle kunna förvaltas av nationella regleringsmyndigheter tillsammans med konsumentföreningar, bör också kunna ge juridisk rådgivning vid tvister med operatörer. Tillträdet till dessa informationsställen bör vara kostnadsfritt, och användarna bör informeras om dessa informationsställen genom regelbundna informationskampanjer.

Ändringsförslag  9

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 26

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(26) En konkurrensutsatt marknad bör säkerställa att användare får den kvalitet på tjänsten som de kräver, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att säkerställa att allmänna kommunikationsnät uppnår en minimikvalitetsnivå för att förhindra försämrade tjänster, blockering av tillträde och långsammare nättrafik.

(26) En konkurrensutsatt marknad bör säkerställa att användare får den kvalitet på tjänsten som de kräver, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att säkerställa att allmänna kommunikationsnät uppnår en minimikvalitetsnivå för att förhindra försämrade tjänster, blockering av tillträde och långsammare nättrafik. För att klara kvalitetskraven avseende tjänsterna får operatörerna vidta åtgärder för att mäta och styra trafiken på en del av nätet för att undvika att denna del fylls helt eller överbelastas, vilket skulle leda till överbelastning av nätet och dålig prestanda. Åtgärderna bör anses som lämpliga och rimliga så länge det kan styrkas att de inte utgör ett konkurrenshinder eller förmånsbehandlar Internettjänster eller tillämpningar från nätoperatörerna eller deras handelspartner i förhållande till Internettjänster och tillämpningar från andra leverantörer. De nationella regleringsmyndigheterna bör kunna kontrollera att åtgärderna inte begränsar konkurrensen eller leder till hinder för informationssamhällets utveckling, och kunna vidta åtgärder för att motverka missbruk. Om de rättsliga medel som tillämpas är inkonsekventa kommer förverkligandet av den inre marknaden att stöta på allvarliga hinder. Kommissionen bör därför utvärdera alla kriterier som de nationella regleringsmyndigheterna fastställt för eventuell regleringsverksamhet i hela gemenskapen och, vid behov, anta tekniska genomförandeåtgärder för att få till stånd en konsekvent tillämpning i hela gemenskapen.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  10

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 27

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(27) I framtida IP‑nät, där tillhandahållande av en tjänst kan skiljas från tillhandahållande av nät bör medlemsstaterna avgöra vilka lämpliga steg som bör tas för att säkerställa tillgången på allmänt tillgängliga telefonitjänster som levereras med hjälp av allmänna kommunikationsnät och oavbrutet tillträde till larmtjänster i händelse av att nätet ligger nere på grund av katastrofer eller på grund av force majeure, med beaktande av de olika abonnenttypernas prioriteringar och de tekniska begränsningarna.

(27) I framtida IP‑nät, där tillhandahållande av en tjänst kan skiljas från tillhandahållande av nät bör medlemsstaterna avgöra vilka lämpliga steg som bör tas för att säkerställa tillgången på allmänt tillgängliga telefonitjänster som levereras med hjälp av allmänna kommunikationsnät och oavbrutet tillträde till larmtjänster i händelse av att nätet ligger nere på grund av katastrofer eller på grund av force majeure.

Ändringsförslag  11

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 30

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(30) Nummerupplysningstjänster bör tillhandahållas, och tillhandahålls ofta, under konkurrensmässiga marknadsförhållanden, i enlighet med artikel 5 i kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster. Åtgärder som innebär att uppgifter om slutanvändare (hos alla företag som tilldelar abonnenter telefonnummer) tas med i register bör vara förenliga med lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter, inbegripet artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Tillhandahållandet av dessa uppgifter för tillhandahållande av allmänt tillgängliga katalogtjänster och nummerupplysningstjänster bör vara kostnadsbaserat för att säkerställa att slutanvändarna kan dra fullständig nytta av rimliga och öppna konkurrensvillkor.

(30) Nummerupplysningstjänster bör tillhandahållas, och tillhandahålls ofta, i konkurrens, i enlighet med artikel 5 i kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster. Övergripande åtgärder genom vilka uppgifter om slutanvändare (avseende både fast telefoni och mobiltelefoner) tas med i register bör vara förenliga med lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter, inbegripet artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Tillhandahållandet av dessa uppgifter till tjänsteleverantörer bör vara kostnadsbaserat, samtidigt som medlemsstaternas ges möjlighet att inrätta en central mekanism för att tillhandahålla övergripande samlad information till nummerupplysningsleverantörer och ge nättillträde på rimliga och insynsvänliga villkor, för att säkerställa att slutanvändarna kan dra fullständig nytta av konkurrensen, med slutmålet att göra det möjligt att avlägsna återförsäljningsregleringen för dessa tjänster och tillhandahålla nummerupplysningstjänster på rimliga och insynsvänliga villkor.

Ändringsförslag  12

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 31

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(31) Slutanvändare bör kunna ringa och ha tillträde till larmtjänster med vilken telefonitjänst som helst där det går att ringa via ett eller flera nummer i den nationella telefonnummerplanen. Larmmyndigheter bör kunna hantera och ta emot samtal till larmnumret 112 minst lika effektivt och snabbt som samtal till nationella larmnummer. Det är viktigt att öka medvetenheten om 112 för att förbättra säkerhetsskyddet för medborgare som reser inom EU. Därför bör medborgare, vid resa inom någon medlemsstat, särskilt genom information i internationella bussterminaler, tågstationer, hamnar och flygplatser samt i telefonlistor, telefonkiosker, abonnent‑ och fakturainformation, informeras om att 112 kan användas som enda larmnummer inom hela gemenskapen. Ansvaret för detta ligger framför allt på medlemsstaterna, men kommissionen bör fortsätta att stödja och komplettera medlemsstaternas initiativ för att ytterligare öka kännedomen om 112 och med jämna mellanrum utvärdera allmänhetens kännedom om detta larmnummer. Skyldigheten att tillhandahålla information om varifrån samtalet kommer bör stärkas för att öka skyddet för Europeiska unionens medborgare. I synnerhet bör företagen tillhandahålla information om varifrån samtalet kommer så snart samtalet når tjänsten oberoende av vilken teknik som har använts.

(31) Slutanvändare bör kunna ringa och ha tillträde till larmtjänster med vilken telefonitjänst som helst där det går att ringa via ett eller flera nummer i den nationella telefonnummerplanen. Larmmyndigheter bör kunna hantera och ta emot samtal till larmnumret 112 minst lika effektivt och snabbt som samtal till nationella larmnummer. Det är viktigt att öka medvetenheten om 112 för att förbättra säkerhetsskyddet för medborgare som reser inom EU. Därför bör medborgare, vid resa inom någon medlemsstat, särskilt genom information i internationella bussterminaler, tågstationer, hamnar och flygplatser samt i telefonlistor, telefonkiosker, abonnent‑ och fakturainformation, informeras om att 112 kan användas som enda larmnummer inom hela gemenskapen. Ansvaret för detta ligger framför allt på medlemsstaterna, men kommissionen bör fortsätta att stödja och komplettera medlemsstaternas initiativ för att ytterligare öka kännedomen om 112 och med jämna mellanrum utvärdera allmänhetens kännedom om detta larmnummer. Skyldigheten att tillhandahålla information om varifrån samtalet kommer bör stärkas för att öka skyddet för Europeiska unionens medborgare. I synnerhet bör företagen tillhandahålla information om varifrån samtalet kommer så snart samtalet når tjänsten oberoende av vilken teknik som har använts. För att vara i fas med den tekniska utvecklingen, även när den leder till mer detaljerad lokaliseringsinformation, ska kommissionen ges befogenhet att vidta tekniska genomförandeåtgärder för att säkerställa effektiv tillämpning av larmnumret 112 i hela gemenskapen till förmån för EU:s medborgare.

Ändringsförslag  13

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 32

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör säkerställa att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av samtal via ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan, tillhandahåller tillträde till larmtjänster med den korrekthet och tillförlitlighet som är tekniskt möjlig för denna elektroniska kommunikationstjänst. Nätoberoende tjänsteproducenter saknar eventuellt kontroll över näten och kan möjligen inte säkerställa att larmsamtal som går via deras tjänst överförs med samma tillförlitlighet som hos traditionella integrerade leverantörer av telefonitjänster, eftersom de eventuellt inte kan garantera tillgång till tjänsten med tanke på att problem som är förknippade med infrastrukturen inte står under deras kontroll. När internationellt erkända standarder är genomförda som garanterar korrekt och tillförlitlig dirigering och koppling till larmtjänster, bör även nätoberoende tjänsteproducenter uppfylla skyldigheterna när det gäller tillträde till larmtjänster på en nivå som är jämförbar med vad som krävs av övriga företag.

(32) Medlemsstaterna bör säkerställa att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av samtal via ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan tillhandahåller tillförlitligt och korrekt tillträde till larmtjänster, med beaktande av eventuell brist på tillträde i områden som saknar mobiltäckning. Nätoberoende företag saknar eventuellt kontroll över näten och kan möjligen inte säkerställa att larmsamtal som går via deras tjänst överförs med samma tillförlitlighet som hos traditionella integrerade leverantörer av telefonitjänster, eftersom de eventuellt inte kan garantera tillgång till tjänsten med tanke på att problem som är förknippade med infrastrukturen inte står under dessa företags direkta kontroll. När internationellt erkända standarder är genomförda som garanterar korrekt och tillförlitlig dirigering och koppling till larmtjänster, bör även nätoberoende tjänsteproducenter uppfylla skyldigheterna när det gäller tillträde till larmtjänster på en nivå som är jämförbar med vad som krävs av övriga företag.

Ändringsförslag  14

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 33a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(33a) Utvecklandet av det internationella prefixet ”3883” (det europeiska nummerutrymmet, ETNS) hindras för närvarande av otillräcklig kännedom, överdrivna byråkratiska förfarandemässiga krav och, som en följd av detta, bristande efterfrågan. För att främja utvecklingen av ETNS bör de länder som av Internationella teleunionen har tilldelats det internationella prefixet ”3883” delegera ansvaret för förvaltning, nummertilldelning och främjande antingen till organet för europeiska regleringsmyndigheter på telekommunikationsområdet (Bert) eller, för att följa exemplet från genomförandet av toppdomän .eu, till en separat organisation som utses av kommissionen på grundval av ett öppet, insynsvänligt och icke-diskriminerande urvalsförfarande, och vars verksamhetsregler utgör en del av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag  15

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 33b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(33b) Med tanke på de speciella aspekterna när det gäller att rapportera försvunna barn och på hur begränsad en sådan tjänst för nuvarande är, bör medlemsstaterna inte endast reservera ett nummer, utan även se till att en tjänst för att rapportera försvunna barn är tillgänglig på deras territorier via numret 116000.

Ändringsförslag  16

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 36

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(36) En inre marknad innebär att slutanvändare har tillträde till samtliga nummer, inklusive de från de nationella nummerplanerna i andra medlemsstater och tillträde till tjänster, som använder icke‑geografiska nummer inom gemenskapen, inklusive gratisnummer och nummer till betalteletjänster. Slutanvändarna ska även ha tillträde till nummer från det europeiska nummerutrymmet (ETNS) och den allmänna internationella frisamtalstjänsten (UIFN). Gränsöverskridande tillträde till nummerresurser och tilläggstjänster bör inte hindras förutom i objektivt motiverade fall, som t.ex. när det är nödvändigt för att bekämpa bedrägeri eller missbruk exempelvis i samband med vissa betalteletjänster när numret anses ha ett endast nationellt syfte (t.ex. nationella koder), eller om det inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Användare bör informeras i förväg och på ett tydligt sätt om det förekommer några avgifter för gratisnummer, som t.ex. internationella samtalstaxor för nummer tillgängliga genom vanliga internationella uppringningskoder.

(36) En inre marknad innebär att slutanvändare har tillträde till samtliga nummer, inklusive de från de nationella nummerplanerna i andra medlemsstater och tillträde till tjänster, som använder icke‑geografiska nummer inom gemenskapen, inklusive gratisnummer och nummer till betalteletjänster. Slutanvändarna ska även ha tillträde till nummer från det europeiska nummerutrymmet (ETNS) och den allmänna internationella frisamtalstjänsten (UIFN). Gränsöverskridande tillträde till nummerresurser och tilläggstjänster bör inte hindras förutom i objektivt motiverade fall, som t.ex. när det är nödvändigt för att bekämpa bedrägeri eller missbruk exempelvis i samband med vissa betalteletjänster när numret anses ha ett endast nationellt syfte (t.ex. nationella koder), eller om det inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Användare bör informeras i förväg och på ett tydligt sätt om det förekommer några avgifter för gratisnummer, som t.ex. internationella samtalstaxor för nummer tillgängliga genom vanliga internationella uppringningskoder. För att säkerställa att slutanvändare har effektivt tillträde till nummer och tjänster inom gemenskapen bör kommissionen ges befogenhet att vidta genomförandeåtgärder. Slutanvändarna bör också kunna ansluta sig till andra slutanvändare (särskilt via IP-nummer) för att utbyta uppgifter, oberoende av vilken operatör de väljer.

Ändringsförslag  17

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 37

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(37) För att utnyttja den konkurrenskraftiga miljön bör konsumenter kunna göra välinformerade val och byta leverantör när de vill. Det är mycket viktigt att säkerställa att konsumenterna kan göra detta utan att hindras av juridiska, tekniska eller praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor, förfaranden, avgifter etc. Detta undantar dock inte möjligheten att införa rimliga minimiperioder för avtal i konsumentkontrakt. Att kunna flytta numret är centralt när det gäller att förenkla konsumenternas val och konkurrensen på marknaderna för elektroniska kommunikationstjänster. Detta bör genomföras med minsta möjliga dröjsmål. I varje fall bör den tekniska överföringen av numret inte ta mer än en dag. De behöriga nationella myndigheterna får fastställa den globala processen för att flytta nummer, med hänsyn till nationella bestämmelser om avtal och vad som är tekniskt genomförbart samt, vid behov, lämpliga åtgärder för att garantera att konsumenterna åtnjuter skydd under hela flyttningsförfarandet. Detta skydd kan inbegripa begränsning av missbruk av flyttning och/eller fastställande av snabba korrigerande åtgärder.

(37) För att utnyttja den konkurrenskraftiga miljön bör konsumenter kunna göra välinformerade val och byta leverantör när de vill. Det är mycket viktigt att säkerställa att konsumenterna kan göra detta utan att hindras av juridiska, tekniska eller praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor, förfaranden, avgifter etc. Detta undantar dock inte möjligheten att införa rimliga minimiperioder för avtal i konsumentkontrakt. Att kunna flytta numret är centralt när det gäller att förenkla konsumenternas val och konkurrensen på marknaderna för elektroniska kommunikationstjänster, och bör genomföras med minsta möjliga dröjsmål så att numret är tillgängligt för konsumenternas användning med det nya företaget inom högst en arbetsdag. De behöriga nationella myndigheterna får fastställa den globala processen för att flytta nummer, med hänsyn till nationella bestämmelser om avtal och den tekniska utvecklingen, för att trygga tjänstens kontinuitet. Erfarenheten i vissa medlemsstater har visat att det finns en risk för att det kan ske byten utan konsumenternas samtycke. Denna fråga bör främst hanteras av de brottsbekämpande myndigheterna, men medlemsstaterna bör när det gäller flytt av nummer kunna föreskriva de proportionerliga minimiåtgärder som är nödvändiga för att minimera riskerna och för att garantera att konsumenterna åtnjuter skydd under hela flyttningsförfarandet, och även kunna föreskriva lämpliga sanktioner, utan att göra processen mindre attraktiv för konsumenterna.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  18

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 39

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(39) För att överbrygga befintliga brister när det gäller konsumentsamråd och på lämpligt sätt se till att medborgarnas intressen beaktas tillräckligt bör medlemsstaterna fastställa en lämplig samrådsmekanism. Mekanismen kan vara ett organ som, oberoende såväl av den nationella regleringsmyndigheten som av tjänsteleverantörerna, granskar konsumentrelaterade frågor, t.ex. konsumentbeteende och mekanismer för att byta leverantör. Detta organ skulle arbeta på ett sätt som ger god insyn och bidra till de existerande mekanismerna för samråd med berörda parter. Dessutom skulle en mekanism kunna fastställas för att underlätta ett lämpligt samarbete om frågor som rör främjandet av lagenligt innehåll. Eventuellt samarbete som godkänts i enlighet med en sådan mekanism bör emellertid inte leda till systematisk övervakning av Internetanvändning.

(39) För att överbrygga befintliga brister när det gäller konsumentsamråd och på lämpligt sätt se till att medborgarnas intressen beaktas tillräckligt bör medlemsstaterna fastställa en lämplig samrådsmekanism. Mekanismen kan vara ett organ som, oberoende såväl av den nationella regleringsmyndigheten som av tjänsteleverantörerna, granskar konsumentrelaterade frågor, t.ex. konsumentbeteende och mekanismer för att byta leverantör. Detta organ skulle arbeta på ett sätt som ger god insyn och bidra till de existerande mekanismerna för samråd med berörda parter. Dessutom skulle en mekanism kunna fastställas för att underlätta ett lämpligt samarbete om frågor som rör främjandet av lagenligt innehåll. Eventuellt samarbete som godkänts i enlighet med en sådan mekanism bör emellertid inte leda till systematisk övervakning av Internetanvändning. Om det finns ett behov av att förenkla tillträdet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster och terminalutrustning för användare med funktionshinder, och utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 1999/5/EG, särskilt funktionshinderkraven i artikel 3.3 f, bör kommissionen ges befogenhet att vidta genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag  19

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 39a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(39a) Förfaranden för tvistlösning utanför domstol bör stärkas genom att oberoende organ har hand om tvistlösningen och att förfarandena åtminstone uppfyller minimikraven i kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som ska tillämpas på de instanser som är ansvariga för reglering av konsumenttvister utanför domstol1. Medlemsstaterna kan i detta syfte antingen utnyttja redan existerande organ för tvistlösning, förutsatt att dessa organ uppfyller tillämpliga krav, eller inrätta nya organ. När medlemsstaterna handhar förfaranden utanför domstol bör de dessutom göra allt de kan för att se till att förfarandena är öppna och opartiska, särskilt med hänvisning till rekommendation 98/257/EG, så att förfarandenas effektivitet, rättvisa och laglighet säkerställs.

 

_____________________

1 EGT L 115, 17.4.1998, s. 31.

Ändringsförslag  20

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 39b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(39b) Genom direktiv 2002/58/EG möjliggörs en harmonisering av nationell lagstiftning för att säkerställa ett likvärdigt skydd av de grundläggande fri‑ och rättigheterna, i synnerhet rätten till integritet och rätten till konfidentialitet när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, samt för att säkerställa fri rörlighet för sådana uppgifter samt för utrustning och tjänster avseende elektronisk kommunikation inom gemenskapen. När åtgärder vidtas för att säkerställa att terminalutrustning är konstruerad så att den är förenlig med användarnas rätt till skydd och kontroll av sina personuppgifter i enlighet med direktiv 1999/5/EG och rådets beslut 87/95/EEG ska principen om teknikneutralitet följas.

Ändringsförslag  21

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 39c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(39c) När kommissionen antar genomförandeåtgärder för säkerhet vid behandling av uppgifter bör den höra alla berörda myndigheter och organisationer på Europanivå (Enisa, Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29gruppen) samt alla andra berörda parter, i synnerhet för att bli upplyst om de bästa tillgängliga tekniska och ekonomiska metoderna för att förbättra genomförandet av direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag  22

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 39d (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(39d) Utvecklingen i fråga om användningen av IP-adresser bör följas noggrant, med beaktande av det arbete som redan utförts av bland andra arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (artikel 29 gruppen) som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och mot bakgrund av de förslag som kan visa sig lämpliga.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  23

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 43

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(43) I enlighet med målen för regelverket för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och med proportionalitets‑ och subsidiaritetsprinciperna samt av rättssäkerhets‑ och effektivitetsskäl för såväl de europeiska företagen som de nationella regleringsmyndigheterna inriktas detta direktiv på allmänna elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och är inte tillämpligt på slutna användargrupper och företagsinterna nät.

(43) I enlighet med målen för regelverket för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna samt av rättssäkerhets- och effektivitetsskäl för såväl de europeiska företagen som de nationella regleringsmyndigheterna inriktas detta direktiv på elektroniska kommunikationstjänster, det vill säga tjänster som normalt tillhandahålls mot ersättning och som helt eller delvis består av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät, om de tjänsterna är tillgängliga för allmänheten, och direktivet är därför inte tillämpligt på tjänster som tillgängliggörs för begränsade grupper av identifierbara personer såsom slutna användargrupper och företagsinterna nät.

Ändringsförslag  24

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 45

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(45) Leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst bör vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten i sina tjänster. Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter bör sådana åtgärder säkerställa att endast auktoriserad personal, och endast i lagligen tillåtna syften, har åtkomst till personuppgifter och att de personuppgifter som lagras eller överförs samt nät och tjänster är skyddade. En säkerhetspolicy för behandling av personuppgifter bör också upprättas för att det ska vara möjligt att identifiera sårbarheter i systemet och övervakning, förebyggande, korrigerande åtgärder och åtgärder för att mildra negativa effekter bör genomföras regelbundet.

(45) Leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller en av informationssamhällets tjänster bör vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten i sina tjänster. Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter bör sådana åtgärder säkerställa att endast auktoriserad personal, och endast i lagligen tillåtna syften, har åtkomst till personuppgifter och att de personuppgifter som lagras eller överförs samt nät och tjänster är skyddade. En säkerhetspolicy för behandling av personuppgifter bör också upprättas för att det ska vara möjligt att identifiera sårbarheter i systemet och övervakning, förebyggande, korrigerande åtgärder och åtgärder för att mildra negativa effekter bör genomföras regelbundet.

Ändringsförslag  25

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 45a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(45a) Behöriga nationella myndigheter bör främja unionsmedborgarnas intressen genom att bland annat bidra till säkerställandet av en hög skyddsnivå för personliga uppgifter och integritet. Därför bör de få de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag, inklusive omfattande och tillförlitliga uppgifter om faktiska säkerhetsincidenter som har lett till att skyddet av enskilda personers personuppgifter har äventyrats. De bör övervaka de åtgärder som vidtas och sprida bästa praxis bland leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Leverantörerna bör därför upprätta en omfattande och ständigt uppdaterad förteckning med detaljerad information om alla personuppgiftsbrott för att göra det möjligt för de behöriga nationella myndigheterna att fortsätta analysen och bedömningen, och de bör informera dessa myndigheter om alla personuppgiftsbrott.

Ändringsförslag  26

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 47

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(47) En säkerhetsöverträdelse som innebär att en abonnents personuppgifter tappas bort eller äventyras kan, om den inte beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, innebära en betydande ekonomisk förlust eller social skada, inklusive identitetsbedrägeri. Därför ska leverantören av de berörda allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsterna, så snart denne blir medveten om att en sådan överträdelse har inträffat, bedöma de risker som är förknippade med överträdelsen, till exempel genom att fastställa vilken typ av uppgifter som berörs av överträdelsen (bland annat uppgifternas känslighet och sammanhang samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits), orsaker till och omfattningen av säkerhetsöverträdelsen, antal berörda abonnenter, den möjliga skada som abonnenterna åsamkats till följd av överträdelsen (t.ex. identitetsstöld, ekonomisk förlust, förlust av affärs‑ eller anställningsmöjligheter eller personskada). De abonnenter som är berörda av säkerhetsöverträdelser som skulle kunna leda till allvarlig risk för intrång i deras privatliv (t.ex. identitetsstöld eller identitetsbedrägeri, personskada, betydande förnedring eller skadat rykte) bör meddelas omedelbart för att de ska kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Meddelandet bör innehålla information om åtgärder som vidtagits av leverantören för att ta itu med överträdelsen, liksom rekommendationer för de berörda användarna. Det är inte nödvändigt att meddela abonnenten om en säkerhetsöverträdelse om leverantören har visat för den behöriga myndigheten att den har genomfört lämpliga tekniska skyddsåtgärder och att dessa åtgärder tillämpats på de uppgifter som berörts av säkerhetsöverträdelsen. Dessa tekniska skyddsåtgärder bör göra uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till dem.

(47) Ett personuppgiftsbrott kan, om det inte beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, innebära en betydande ekonomisk förlust eller social skada för den berörda abonnenten eller enskilda personen. Därför ska leverantören av de berörda allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsterna eller informationssamhällestjänsterna bedöma vilka negativa följder ett brott kan få, såsom till exempel identitetsstöld, bedrägeri, ekonomisk förlust, förlust av affärs‑ eller anställningsmöjligheter, personskada, betydande förnedring eller skadat rykte, så snart leverantören blir medveten om överträdelsen. Bedömningen ska göras snabbt och omsorgsfullt, och utgångspunkten ska vara att de negativa följderna håller på att förverkligas. När det gäller meddelande till enskilda personer eller abonnenter om att det skett ett personuppgiftsbrott som kan få negativa konsekvenser för dem, betyder kravet på meddelande utan onödigt dröjsmål att de ska meddelas i så god tid att de hinner vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Meddelandet bör innehålla information om åtgärder som vidtagits av leverantören för att ta itu med överträdelsen, liksom rekommendationer till den berörda abonnenten eller enskilda personen avsedda att minimera överträdelsens negativa följder. Ett meddelande om en överträdelse till en abonnent eller enskild person bör emellertid inte krävas om den behöriga myndigheten har fått bevis från leverantören på att denne har vidtagit lämpliga tekniska skyddsåtgärder som gör uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till dem och dessa åtgärder har tillämpats på de uppgifter som berörts av brottet.

Ändringsförslag  27

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 50

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(50) Det bör föreskrivas att kommissionen ska kunna anta rekommendationer om hur man ska uppnå tillfredsställande integritetsskydd och säkerhet för personuppgifter som överförs eller behandlas i samband med användningen av elektroniska kommunikationsnät på den inre marknaden.

(50) Det bör föreskrivas att genomförandeåtgärder ska antas som fastställer gemensamma kriterier om hur man ska uppnå tillfredsställande integritetsskydd och säkerhet för personuppgifter som överförs eller behandlas i samband med användningen av elektroniska kommunikationsnät på den inre marknaden.

Ändringsförslag  28

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 51

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(51) Vid fastställandet av detaljerade regler för tillämpliga format och förfaranden för anmälan av överträdelser i fråga om personuppgifter, bör vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna kring överträdelsen, inklusive om personuppgifterna var skyddade av kryptering eller annat, som betydligt begränsade sannolikheten för identitetsbedrägeri eller andra former av missbruk. Dessutom bör sådana regler och förfaranden beakta brottsbekämpande myndigheters legitima intressen i fall där en för tidig redovisning kan riskera att i onödan hämma undersökningen av omständigheterna kring en överträdelse.

(51) Vid fastställandet av detaljerade regler för tillämpliga format och förfaranden för anmälan av överträdelser i fråga om personuppgifter, bör vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna kring överträdelsen, inklusive om personuppgifterna var skyddade av lämpliga tekniska skyddsåtgärder som betydligt begränsade sannolikheten för identitetsbedrägeri eller andra former av missbruk. Dessutom bör sådana regler och förfaranden beakta brottsbekämpande myndigheters legitima intressen i fall där en för tidig redovisning kan riskera att i onödan hämma undersökningen av omständigheterna kring en överträdelse.

Ändringsförslag  29

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 51a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(51a) Kommissionen ska ges befogenhet att anta bestämmelser om säkerheten i samband med behandlingen av uppgifter. När kommissionen antar sådana bestämmelser bör den höra alla relevanta EU-myndigheter och EU-organ, såsom Enisa, Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen, liksom alla andra berörda parter, bland annat för att få information om bästa tillgängliga tekniska och ekonomiska metoder för att förbättra genomförandet av direktiv 2002/58/EG. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke-väsentliga delar av det direktivet, genom att komplettera det med nya icke-väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag  30

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 52

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(52) Programvara som i hemlighet övervakar användarens handlingar eller underminerar driften för användarens terminalutrustning på uppdrag av en tredje part (så kallad ”spionprogramvara”) utgör ett allvarligt hot mot användarnas integritet. En hög och likvärdig skyddsnivå för användarnas privata sfär måste garanteras, oavsett om oönskade spionprogram av misstag laddas ner via elektroniska kommunikationsnät eller skickas och installeras genom att vara gömda i programvara som distribueras på andra externa datalagringsmedier, t.ex. CD, CD‑ROM eller USB‑minnen. Medlemsstaterna bör uppmuntra slutanvändarna att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sin terminalutrustning mot virus och spionprogramvara.

(52) Programvara som i hemlighet övervakar användarens handlingar eller underminerar driften för användarens terminalutrustning på uppdrag av en tredje part (”spionprogramvara”) utgör ett allvarligt hot mot användarnas integritet, liksom virus kan göra. En hög och likvärdig skyddsnivå för användarnas privata sfär måste garanteras, oavsett om oönskade spionprogram eller virus av misstag laddas ner via elektroniska kommunikationsnät eller skickas och installeras genom att vara gömda i programvara som distribueras på andra externa datalagringsmedier, t.ex. CD, CD‑ROM eller USB-minnen. Medlemsstaterna bör informera slutanvändarna om vilka skydd som finns att tillgå och uppmuntra dem att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sin terminalutrustning mot virus och spionprogramvara.

Ändringsförslag  31

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 52a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(52a) Skyddsåtgärder för abonnenter mot intrång i deras integritet genom oönskade meddelanden för direkt marknadsföring via elektronisk post är tillämpliga även på sms, mms och andra slags liknande tillämpningar.

Ändringsförslag  32

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 57

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(57) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfarande som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

(57) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) och direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfarande som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  33

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 57a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(57a) Om och när en ny rättslig grund föreligger, bör kommissionen lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag om integritet och säkerhet för uppgifter i elektronisk kommunikation, baserat på denna nya rättsliga grund.

Ändringsförslag  34

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 58

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(58) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen eller ändringar i marknadsefterfrågan och att anpassa genomförandeåtgärderna för informations- och upplysningskrav och gränsöverskridande samarbete. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke-väsentliga delar av direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(58) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder för insyn avseende taxor, minimikvalitet på tjänstekrav, effektiv tillämpning av 112-tjänster, effektivt tillträde till nummer och tjänster och förbättrat tillträde för slutanvändare med funktionshinder, och att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen eller ändringar i marknadsefterfrågan. Den bör även ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder för informations- och upplysningskrav och gränsöverskridande samarbete. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke-väsentliga delar av direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) genom att komplettera det med nya icke-väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Att genomföra det föreskrivande förfarandet med kontroll inom de vanliga tidsfristerna kan i vissa speciella situationer hindra ett snabbt antagande av genomförandeåtgärder. Därför bör Europaparlamentet, rådet och kommissionen agera skyndsamt för att garantera ett snabbt antagande av dessa åtgärder.

Ändringsförslag  35

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Skäl 60

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(60) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning uppmanas medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som i så hög grad som möjligt visar överensstämmelsen mellan direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) och 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(60) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bör medlemsstaterna för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som i så hög grad som möjligt visar överensstämmelsen mellan direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) och 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

Ändringsförslag  36

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 1 – punkt 3

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Bestämmelserna i detta direktiv med avseende på slutanvändarnas rättigheter ska tillämpas utan att det påverkar gemenskapens regler om konsumentskydd, särskilt direktiv 93/13/EEG och 97/7/EG, samt nationella regler i överensstämmelse med gemenskapsrätten.”

3. Bestämmelserna i detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar gemenskapens regler om konsumentskydd, särskilt direktiv 93/13/EEG, 97/7/EG och 2005/29/EG, samt nationella regler i överensstämmelse med gemenskapsrätten.”

Ändringsförslag  37

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 2 – led c

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

c) ”allmänt tillgänglig telefonitjänst”: en tjänst som är allmänt tillgänglig för uppringning och mottagning, direkt eller indirekt, av nationella eller nationella och internationella samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan,

c) ”allmänt tillgänglig telefonitjänst”: en tjänst som är allmänt tillgänglig för uppringning och/eller mottagning, direkt eller indirekt, av nationella och/eller internationella samtal samt andra särskilda kommunikationsformer för funktionshindrade användare som använder tjänster för textrelä eller totalkonversation via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan,

Ändringsförslag  38

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 6 – rubriken och punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. I artikel 6 ska rubriken och punkt 1 ersättas med följande:

 

”Telefonautomater och andra ställen för allmän tillgång till taltelefoni

 

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna kan införa skyldigheter för företag för att säkerställa att telefonautomater eller andra ställen för allmän tillgång till taltelefoni tillhandahålls i rimlig utsträckning för att tillgodose slutanvändarnas behov när det gäller geografisk spridning, antal telefoner eller andra serviceställen, tillträde för användare med funktionshinder och tjänsternas kvalitet.”

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  39

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, om inte krav som uppnår motsvarande effekt har specificerats i kapitel IV, vidta särskilda åtgärder för att säkerställa tillträde till och överkomliga priser på de tjänster som fastställs i artikel 4.3 och artikel 5 för slutanvändare med funktionshinder som är jämförbara med dem som kan utnyttjas av andra slutanvändare. Medlemsstaterna får ålägga nationella regleringsmyndigheter att bedöma det allmänna behovet och de särskilda kraven, inbegripet omfattningen av och den konkreta formen för sådana särskilda åtgärder för slutanvändare med funktionshinder.

1. Medlemsstaterna ska, om inte krav som uppnår motsvarande effekt har specificerats i kapitel IV, vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att tillträdet till och priserna på de tjänster som fastställs i artikel 4.3 och artikel 5 för slutanvändare med funktionshinder är likvärdigt med den nivå som erbjuds andra slutanvändare. Medlemsstaterna får ålägga nationella regleringsmyndigheter att bedöma det allmänna behovet och de särskilda kraven, inbegripet omfattningen av och den konkreta formen för sådana särskilda åtgärder för slutanvändare med funktionshinder.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  40

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska, när de vidtar de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ovan, uppmuntra förenlighet med de relevanta standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 17, 18 och 19 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Ändringsförslag  41

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenter, som abonnerar på tjänster som ger anslutning till ett allmänt kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och andra slutanvändare som begär detta har rätt till ett avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone följande anges, i en tydlig, omfattande och lättillgänglig form:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenter, som abonnerar på tjänster som ger anslutning till ett allmänt kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och andra slutanvändare som begär detta har rätt till ett avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone följande anges, i en tydlig, omfattande och lättillgänglig form:

a) Leverantörens namn och adress.

a) Företagets namn och adress.

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt ska omfatta

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt ska omfatta

 

– upplysningar om huruvida tillgång till larmtjänster och uppgifter om varifrån samtalet kommer tillhandahålls, och om eventuella begränsningar när det gäller tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26,

– information om leverantörens trafikstyrningspolitik,

information om eventuella övriga begränsningar av tillträdet till och/eller användningen av tjänster och tillämpningar, när sådana villkor är tillåtna enligt gemenskapsrätten,

– erbjuden minimitjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar för tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna,

– erbjuden minimitjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar för tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna,

 

– information om åtgärder som företaget vidtagit för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att en del av nätet fylls eller överbelastas, och om hur dessa åtgärder kan inverka på tjänsternas kvalitet,

– de typer av underhållstjänster som erbjuds och de kundstödstjänster som tillhandahålls samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,

– de typer av underhållstjänster som erbjuds och de kundstödstjänster som tillhandahålls samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,

– eventuella restriktioner som åläggs av leverantören när det gäller användningen av terminalutrustning.

– eventuella restriktioner som åläggs av leverantören när det gäller användningen av terminalutrustning.

c) När det föreligger en skyldighet enligt artikel 25, abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning samt de berörda uppgifterna.

c) När det föreligger en skyldighet enligt artikel 25, abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning samt de berörda uppgifterna.

d) Detaljerade uppgifter om priser och taxor, sätten för att erhålla aktuell information om gällande taxor och underhållsavgifter, de betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på betalningsmetod.

d) Detaljerade uppgifter om priser och taxor, sätten för att erhålla aktuell information om gällande taxor och underhållsavgifter, de betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på betalningsmetod.

e) Avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet

e) Avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet:

– villkoren för kortaste avtalstid i samband med säljkampanjer,

– varje form av krav på minsta användning som gäller för utnyttjande av särskilda kampanjerbjudanden,

eventuella avgifter relaterade till nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare,

eventuella avgifter relaterade till nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare,

eventuella avgifter vid uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning.

eventuella avgifter vid uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning.

f) De ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls.

f) De ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls.

g) Metoden för inledande av tvistlösningsförfarandet i enlighet med artikel 34.

g) Metoden för inledande av tvistlösningsförfarandet i enlighet med artikel 34.

h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan tänkas vidta i samband med säkerhets‑ eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

h) Vilken typ av åtgärder som det företag som tillhandahåller anslutning till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät och/eller elektroniska kommunikationstjänster kan tänkas vidta i samband med säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet, och de ersättningssystem som tillämpas om säkerhets- eller integritetsincidenter inträffar.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet ska innehålla sådan information som avses i artikel 21.4 a och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet ska innehålla sådan information som avses i artikel 21.4 a och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter.

2. Medlemsstaterna ska se till att om avtal ingås mellan abonnenter och företag som levererar elektroniska kommunikationstjänster som tillåter talkommunikation ska abonnenter tydligt informeras om huruvida tillgång till larmtjänster eller information om varifrån samtalet kommer ingår. Tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster ska säkerställa att kunder tydligt informeras om alla begränsningar av tillgången till larmtjänster, innan avtalet ingås och vid alla förändringar av tillgången till larmtjänster.

 

3. Medlemsstaterna ska se till att abonnenter har rätt att utan påföljd häva sina avtal vid meddelande om ändringar i de avtalsvillkor som föreslås av de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster. Abonnenter ska underrättas i god tid, minst en månad i förväg, före alla sådana ändringar och ska samtidigt informeras om sin rätt att utan påföljd häva sådana avtal om de inte godtar de nya villkoren. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan specificera formatet för sådana underrättelser.

2. Medlemsstaterna ska se till att abonnenter har rätt att utan påföljd häva sina avtal vid meddelande om ändringar i de avtalsvillkor som föreslås av de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster. Abonnenter ska underrättas i god tid, minst en månad i förväg, före alla sådana ändringar och ska samtidigt informeras om sin rätt att utan påföljd häva sådana avtal om de inte godtar de nya villkoren. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan specificera formatet för sådana underrättelser.

(Kompromissändringsförslag. Hela artikel 20, även delar utan ändringar, återges ovan.)

Ändringsförslag  42

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 21

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter kan ålägga företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster att offentliggöra öppen, jämförbar, adekvat och aktuell information i enlighet med bilaga II om tillämpliga priser och taxor och om standardvillkor med avseende på tillträde till och användning av deras tjänster som tillhandahålls slutanvändare och konsumenter. Nationella regleringsmyndigheter får ange tilläggskrav avseende i vilken form sådan information ska offentliggöras för att säkerställa öppenhet, jämförbarhet, tydlighet och tillgänglighet till nytta för konsumenterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att offentliggöra öppen, jämförbar, adekvat och aktuell information om tillämpliga priser och taxor, eventuella avgifter som ska betalas vid uppsägning av avtalet och om standardvillkor med avseende på tillträde till och användning av deras tjänster som tillhandahålls slutanvändare och konsumenter i enlighet med bilaga II. Informationen ska offentliggöras i tydlig, övergripande och lättillgänglig form. Nationella regleringsmyndigheter får ange tilläggskrav avseende i vilken form sådan information ska offentliggöras.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska uppmuntra tillhandahållandet av jämförbar information som gör det möjligt för slutanvändare och konsumenter att göra en oberoende uppskattning av kostnaderna för olika alternativa användningsmönster, till exempel med hjälp av interaktiva guider eller liknande tekniker. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan tillhandahålla sådana guider eller tekniker, särskilt om de inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till rimligt pris. Tredje part ska ha rätt att kostnadsfritt använda den information som offentliggjorts av företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster, för att sälja eller tillhandahålla sådana guider eller tekniker.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska uppmuntra tillhandahållandet av jämförbar information som gör det möjligt för slutanvändare och konsumenter att göra en oberoende uppskattning av kostnaderna för olika alternativa användningsmönster, till exempel med hjälp av interaktiva guider eller liknande tekniker. Om dessa faciliteter inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till rimligt pris ska medlemsstaterna se till att de nationella regleringsmyndigheterna på egen hand eller med hjälp av tredje part kan tillhandahålla sådana guider eller tekniker. Tredje part ska ha rätt att kostnadsfritt använda den information som offentliggjorts av företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, för att sälja eller tillhandahålla sådana interaktiva guider eller liknande tekniker.

3. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan ålägga företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät att bland annat

3. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan ålägga företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att bland annat

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation till abonnenter avseende eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning; när det gäller enskilda tjänstekategorier får de nationella regleringsmyndigheterna kräva att sådan information tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas,

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation till abonnenter avseende eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning; när det gäller enskilda tjänstekategorier får de nationella regleringsmyndigheterna kräva att sådan information tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas,

 

aa) regelbundet påminna abonnenterna om villkoren avseende tillgång till larmtjänster eller information om varifrån samtalet kommer i den tjänst för vilken de har tecknat abonnemang,

b) informera abonnenterna om eventuella ändringar av leverantörens trafikstyrningspolitik,

b) informera abonnenterna om eventuella ändringar av villkor som begränsar tillträdet till och/eller användningen av tjänster och tillämpningar, om sådana villkor är tillåtna enligt nationell lagstiftning i enlighet med gemenskapsrätten,

 

ba) tillhandahålla information om eventuella åtgärder som företaget vidtagit för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att en del av nätet fylls eller överbelastas, och om hur dessa åtgärder kan inverka på tjänsternas kvalitet,

c) informera abonnenterna om deras rättighet att avgöra huruvida de ska föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka typer av uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), och

c) informera abonnenterna om deras rättighet att avgöra huruvida de ska föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka typer av uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation), och

d) regelbundet ge abonnenter med funktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem.

d) regelbundet ge abonnenter med funktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem.

Om det bedöms lämpligt får nationella regleringsmyndigheter främja själv‑ eller samregleringsåtgärder innan någon skyldighet åläggs.

Om det bedöms lämpligt får nationella regleringsmyndigheter främja själv‑ eller samregleringsåtgärder innan någon skyldighet åläggs.

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag som avses i punkt 3 vid behov sprider kostnadsfri information av allmänintresse till befintliga och nya abonnenter. I så fall ska informationen tillhandahållas av de berörda offentliga myndigheterna i ett standardiserat format och ska bland annat omfatta följande:

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag som avses i punkt 3 vid behov sprider kostnadsfri information av allmänintresse till befintliga och nya abonnenter, med hjälp av samma metoder som företagen normalt använder för att kommunicera med abonnenterna. I så fall ska informationen tillhandahållas av de berörda offentliga myndigheterna i ett standardiserat format och ska bland annat omfatta följande:

a) De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, och de rättsliga följderna av detta.

a) De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, och de rättsliga följderna av detta.

b) Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster.

b) Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster.

(Kompromissändringsförslag. Hela artikel 21, även delar utan ändringar, återges ovan.)

Ändringsförslag  43

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 22 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna, sedan de beaktat de berörda parternas synpunkter, har möjlighet att kräva att de företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster offentliggör jämförbar, adekvat och aktuell information om tjänsternas kvalitet till slutanvändarna, och om åtgärder som vidtagits för att säkerställa jämförbart tillträde för slutanvändare med funktionshinder. Informationen ska på begäran även lämnas till de nationella regleringsmyndigheterna innan den offentliggörs.

1. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna, sedan de beaktat de berörda parternas synpunkter, har möjlighet att kräva att de företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster offentliggör jämförbar, adekvat och aktuell information om tjänsternas kvalitet till slutanvändarna, och om åtgärder som vidtagits för att säkerställa likvärdigt tillträde för slutanvändare med funktionshinder. Informationen ska på begäran även lämnas till de nationella regleringsmyndigheterna innan den offentliggörs.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  44

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. De nationella regleringsmyndigheterna får bland annat specificera parametrar för att mäta tjänsternas kvalitet samt innehållet i och formen och sättet för hur informationen ska offentliggöras, inbegripet eventuella mekanismer för kvalitetscertifiering, för att säkerställa att slutanvändare har tillträde till uttömmande, jämförbar, tillförlitlig och användarvänlig information. Vid behov kan parametrarna, definitionerna och mätmetoderna i bilaga III användas.

2. De nationella regleringsmyndigheterna får bland annat specificera parametrar för att mäta tjänsternas kvalitet samt innehållet i och formen och sättet för hur informationen ska offentliggöras, inbegripet eventuella mekanismer för kvalitetscertifiering, för att säkerställa att slutanvändare, däribland slutanvändare med funktionshinder, har tillträde till uttömmande, jämförbar, tillförlitlig och användarvänlig information. Vid behov kan parametrarna, definitionerna och mätmetoderna i bilaga III användas.

Ändringsförslag  45

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 22 – punkt 3 - stycke 1a (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Kommissionen får, efter att ha undersökt dessa krav och samrått med organet för europeiska regleringsmyndigheter på telekommunikationsområdet (Bert), anta tillhörande tekniska genomförandeåtgärder om den anser att kraven kan utgöra ett hinder för den inre marknaden. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 37.2.

Ändringsförslag  46

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 23a – rubriken

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Att säkerställa jämförbart tillträde och utbud för slutanvändare med funktionshinder

Att säkerställa likvärdigt tillträde och utbud för slutanvändare med funktionshinder

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  47

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 23a – punkt 1 – led a

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) kan få tillträde till elektroniska kommunikationstjänster som är jämförbara med det tillträde som åtnjuts av flertalet slutanvändare, och

a) får tillträde till elektroniska kommunikationstjänster som är likvärdigt med det tillträde som åtnjuts av flertalet slutanvändare, och

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  48

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 15 – led (c)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 25

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

16. Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

15. Artikel 25 ska ersättas med följande:

a) Rubriken ska ersättas med följande:

Artikel 25

”Nummerupplysningstjänster”.

”Nummerupplysningstjänster”.

b) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska se till att abonnenter på allmänt tillgängliga telefonitjänster har rätt att upptas i den allmänt tillgängliga abonnentförteckning som avses i artikel 5.1 a och att informationen görs tillgänglig för tillhandahållare av nummerupplysningstjänster och/eller abonnentförteckningar i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

”1. Medlemsstaterna ska se till att abonnenter på allmänt tillgängliga telefonitjänster har rätt att upptas i den allmänt tillgängliga abonnentförteckning som avses i artikel 5.1 a och att informationen görs tillgänglig för tillhandahållare av nummerupplysningstjänster och/eller abonnentförteckningar i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att samtliga företag som tilldelar abonnenter telefonnummer tillmötesgår varje rimlig begäran om att få tillgång till ändamålsenlig information, i ett avtalat format på villkor som är rättvisa, objektiva, kostnadsorienterade och icke-diskriminerande, i syfte att tillhandahålla allmänt tillgängliga nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar.

c) Punkterna 3, 4 och 5 ska ersättas med följande:

 

3. Medlemsstaterna ska se till att alla slutanvändare som är anslutna till en offentligt tillgänglig telefonitjänst har tillgång till nummerupplysningstjänster. De nationella regleringsmyndigheterna ska kunna införa skyldigheter och villkor för företag som kontrollerar slutanvändarnas tillgång till nummerupplysningstjänster i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet). Sådana skyldigheter och villkor ska vara objektiva, proportionella, icke‑diskriminerande samt klara och tydliga.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla slutanvändare som är anslutna till en offentligt tillgänglig telefonitjänst har tillgång till nummerupplysningstjänster. De nationella regleringsmyndigheterna ska kunna införa skyldigheter och villkor för företag som kontrollerar slutanvändarnas tillgång till nummerupplysningstjänster i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet). Sådana skyldigheter och villkor ska vara objektiva, rättvisa, icke‑diskriminerande samt klara och tydliga.

4. Medlemsstaterna får inte behålla någon inskränkande reglering som hindrar slutanvändare i en medlemsstat från att direkt få tillträde till nummerupplysningstjänsten i en annan medlemsstat genom taltelefoni eller sms, och ska vidta åtgärder för att säkerställa detta tillträde i enlighet med artikel 28.

4. Medlemsstaterna får inte behålla någon inskränkande reglering som hindrar slutanvändare i en medlemsstat från att direkt få tillträde till nummerupplysningstjänsten i en annan medlemsstat genom taltelefoni eller sms.

5. Punkterna 1-4 ska gälla, om inte annat följer av gemenskapslagstiftningen om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet, särskilt artikel 12 i direktiv 2002/58/EG(direktivet om integritet och elektronisk kommunikation).”

5. Punkterna 1-4 ska gälla, om inte annat följer av gemenskapslagstiftningen om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet, särskilt artikel 12 i direktiv 2002/58/EG(direktivet om integritet och elektronisk kommunikation).”

(Kompromissändringsförslag. Hela artikel 25, även delar som inte ändrats, återges ovan. Punkt 2 är tagen utan ändringar från direktiv 2002/22/EC.)

Ändringsförslag  49

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 26 – punkt 2

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av nationella samtal till ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan tillhandahåller tillträde till larmtjänster.

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete med nationella regleringsmyndigheter, larmtjänster och leverantörer, se till att företag som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av nationella och/eller internationella samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan tillhandahåller tillförlitligt tillträde till larmtjänster.

Ändringsförslag  50

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 26 – punkt 4

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde för slutanvändare med funktionshinder till larmtjänster är jämförbart med det tillträde som åtnjuts av andra slutanvändare. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till larmtjänster under resa i andra medlemsstater ska i största möjliga utsträckning att bygga på europeiska standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska inte hindra medlemsstaterna från att anta tilläggskrav i syfte att nå de mål som fastställs i denna artikel.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde för slutanvändare med funktionshinder till larmtjänster är likvärdigt med det tillträde som åtnjuts av andra slutanvändare. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till larmtjänster under resa i andra medlemsstater ska i största möjliga utsträckning bygga på standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska inte hindra medlemsstaterna från att anta tilläggskrav i syfte att nå de mål som fastställs i denna artikel.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  51

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 26 – punkt 5

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till, så långt det är tekniskt genomförbart, att berörda företag tillhandahåller information om varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för den myndighet som handhar larmsamtal så snart som samtalet når den myndigheten. Detta gäller alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Medlemsstaterna får utvidga denna skyldighet till att även omfatta samtal till nationella larmnummer. Om företag som avses i punkt 2 hävdar att det inte är tekniskt genomförbart att tillhandahålla information om varifrån samtalet kommer, ligger bevisbördan för detta på dessa företag.

5. Medlemsstaterna ska se till att berörda företag tillhandahåller information om varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för den myndighet som handhar larmsamtal så snart som samtalet når den myndigheten. Detta gäller alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Medlemsstaterna får utvidga denna skyldighet till att även omfatta samtal till nationella larmnummer.

Ändringsförslag  52

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 26 – punkt 6a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. För att säkerställa effektivt genomförande av 112-tjänster i medlemsstaterna får kommissionen, efter samråd med Bert, vidta tekniska genomförandeåtgärder.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra ickeväsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 37.2.

Ändringsförslag  53

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. En juridisk enhet som inrättats inom gemenskapen och utsetts av kommissionen ska ha ensamt ansvar för hanteringen, inbegripet nummertilldelningen, och marknadsföringen av det europeiska nummerutrymmet (ETNS). Kommissionen ska anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna.

Ändringsförslag  54

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 27 – punkt 2

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att alla företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster behandlar alla samtal till och från det europeiska nummerutrymmet (ETNS), utan att detta påverkar behovet för ett företag att återvinna sina kostnader.”

2. Medlemsstaterna ska se till att alla företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster behandlar alla samtal till och från ETNS, med taxor som inte överstiger den maximala taxa som de tillämpar på samtal till och från andra medlemsstater.

Ändringsförslag  55

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 17

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 27a – punkterna 2–4

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underlätta tillträde till tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116 för slutanvändare med funktionshinder. För att underlätta för slutanvändare med funktionshinder att få tillträde till sådana tjänster när de reser i andra medlemsstater, kan åtgärderna inbegripa att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

2. Medlemsstaterna ska se till att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116. För att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till sådana tjänster när de reser i andra medlemsstater, ska åtgärderna inbegripa att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att medborgarna får tillräcklig information om att de tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116 finns och om hur de ska användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att medborgarna får tillräcklig information om att de tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116 finns och om hur de ska användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater.

4. Medlemsstaterna ska, utöver de åtgärder avseende den allmänna tillämpligheten för alla nummer i nummerserien 116 som har vidtagits i enlighet med punkterna 1, 2 och 3, underlätta medborgarnas tillträde till en tjänst som tillhandahåller ett journummer för att rapportera försvunna barn. Numret till jourlinjen ska vara 116000.”

4. Medlemsstaterna ska, utöver de åtgärder avseende den allmänna tillämpligheten för alla nummer i nummerserien 116 som har vidtagits i enlighet med punkterna 1, 2 och 3, garantera medborgarnas tillträde till en tjänst som tillhandahåller ett journummer för att rapportera försvunna barn. Numret till jourlinjen ska vara 116000.”

Ändringsförslag  56

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 17

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 27a – punkt 4a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. För att säkerställa ett effektivt genomförande av nummerserien 116 i medlemsstaterna, särskilt när det gäller journumret 116000 för försvunna barn, inbegripet tillträde för slutanvändare med funktionshinder när de reser i andra medlemsstater, får kommissionen, efter samråd med Bert, vidta tekniska genomförandeåtgärder.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke‑väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 37.2.

Ändringsförslag  57

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 28 – punkt 1 – led a och b

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) tillgång till och kan använda tjänster, via icke‑geografiska nummer inom gemenskapen, och

a) tillgång till och kan använda tjänster, via icke‑geografiska nummer inom gemenskapen,

b) tillgång till samtliga nummer som tillhandahålls inom gemenskapen, inbegripet de i medlemsstaternas nationella nummerplaner, de från ETNS och den allmänna internationella frisamtalstjänsten (UIFN).

b) tillgång till samtliga nummer som tillhandahålls inom gemenskapen, oavsett vilken teknik och utrustning operatören använder, inbegripet de i medlemsstaternas nationella nummerplaner, de från ETNS och den allmänna internationella frisamtalstjänsten (UIFN), och

Ändringsförslag  58

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 28 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ba) tillgång till och kan använda tjänster via texttelefoni, videotelefoni och produkter som bidrar till att göra det möjligt för äldre personer eller funktionshindrade att kommunicera, åtminstone i nödsituationer.

Ändringsförslag  59

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. För att säkerställa att slutanvändare har effektivt tillträde till nummer och tjänster inom gemenskapen får kommissionen vidta tekniska genomförandeåtgärder. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivandet förfarande med kontroll i artikel 37.2.

 

Alla tekniska genomförandeåtgärder av detta slag kan periodvis ses över för att beakta marknadens utveckling och den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag   60

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 19 – led b

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 29 – punkt 3

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”3. Utan att bestämmelserna i artikel 10.2 åsidosätts får medlemsstaterna införa skyldigheterna i bilaga I del A punkterna a och e som ett allmänt krav för alla företag som tillhandahåller tillträde till allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

”3. Utan att bestämmelserna i artikel 10.2 åsidosätts får medlemsstaterna införa skyldigheterna i del A punkt e i bilaga I avseende avstängning som ett allmänt krav för alla företag som tillhandahåller tillträde till allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

Ändringsförslag   61

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 20– led aa (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 30 – punkterna 4 och 5

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Flyttningen av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. I varje fall får den tekniska överflyttningen av numret inte ta mer än en dag.

4. Flyttningen av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. En abonnent som ingått ett avtal om flyttning av ett nummer till ett nytt företag ska under alla omständigheter få numret aktiverat inom en arbetsdag.

De behöriga nationella myndigheterna får föreskriva den övergripande processen för flyttning av nummer, med hänsyn till nationella bestämmelser om avtal och teknisk genomförbarhet, även att vid behov garantera att abonnenterna skyddas under hela flyttningsförfarandet.

Utan att det påverkar bestämmelserna i första stycket får de behöriga nationella myndigheterna föreskriva den övergripande processen för flyttning av nummer, med hänsyn till nationella bestämmelser om avtal och behovet av att tjänstens kontinuitet upprätthålls för abonnenten, även att vid behov garantera att abonnenterna skyddas under hela flyttningsförfarandet och att de inte måste byta leverantör mot sin vilja. De nationella regleringsmyndigheterna ska kunna införa lämpliga påföljder för företag, däribland en skyldighet att ersätta abonnenter vid förseningar eller försummelser i samband med nummerflyttningar som företagen själva utfört eller som utförts på deras vägnar.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att avtal som ingås mellan användarna och de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster inte föreskriver en inledande avtalsperiod som överstiger 24 månader.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att avtal som ingås mellan konsumenterna och de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster inte föreskriver en inledande avtalsperiod som överstiger 24 månader. Medlemsstaterna ska också se till att företagen gör det möjligt för användarna att ingå ett avtal med en maximal giltighetstid på 12 månader.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  62

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 a (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 32a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

21a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 32a

 

Tillträde till innehåll, tjänster och tillämpningar

 

Medlemsstaterna ska se till att eventuella begränsningar av användarnas rätt till tillträde till innehåll, tjänster och tillämpningar, om sådana begränsningar erfordras, genomförs genom lämpliga åtgärder i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och avskräckande verkan. Dessa åtgärder får inte hindra utvecklingen av informationssamhället, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel), och får inte stå i strid med medborgarnas grundläggande rättigheter, inklusive rätten till personlig integritet och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

Ändringsförslag  63

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 22 – led ba (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 33 – punkt 3a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ba) Följande stycke ska läggas till:

 

3a. Utan att det påverkar direktiv 1999/5/EG och särskilt de funktionshinderkrav som fastställs i dess artikel 3.3 f, och för att förbättra tillträdet till elektroniska kommunikationstjänster och utrustning för slutanvändare med funktionshinder, får kommissionen anta lämpliga tekniska genomförandeåtgärder efter ett offentligt samråd och efter samråd med Bert. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 37.2.

Ändringsförslag  64

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 1 – led 23

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 34 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska se till att förfaranden som är enkla och öppna för insyn till låg kostnad kan tas i anspråk för reglering utanför domstol av olösta tvister mellan konsumenter och företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster, som detta direktiv ger upphov till, när det gäller avtalsvillkor och/eller fullgörande av avtal i fråga om leverans av sådana nät eller tjänster. Medlemsstaterna ska besluta om åtgärder för att säkerställa att sådana förfaranden möjliggör en rättvis och snabb tvistlösning och får, om så är nödvändigt, införa ett system för återbetalning och/eller ersättning. Medlemsstaterna får utöka dessa skyldigheter till att även gälla tvister som berör andra slutanvändare.”

”1. Medlemsstaterna ska se till att förfaranden som är icke-diskriminerande, enkla och öppna för insyn till låg kostnad kan tas i anspråk för reglering utanför domstol av olösta tvister mellan konsumenter och företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster, som detta direktiv ger upphov till, när det gäller avtalsvillkor och/eller fullgörande av avtal i fråga om leverans av sådana nät eller tjänster. Medlemsstaterna ska besluta om åtgärder för att säkerställa att sådana förfaranden möjliggör en rättvis och snabb tvistlösning och får, om så är nödvändigt, införa ett system för återbetalning och/eller ersättning. Förfarandena ska möjliggöra opartisk tvistlösning och får inte frånta konsumenten det rättsskydd som erbjuds i nationell lagstiftning. Medlemsstaterna får utöka dessa skyldigheter till att även gälla tvister som berör andra slutanvändare.

 

Medlemsstaterna ska se till att de organ som ansvarar för dessa förfaranden, och som kan vara de särskilda informationsställena, lämnar relevanta uppgifter för statistiska ändamål till kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna.

 

Medlemsstaterna ska uppmuntra tillförlitliga förfaranden utanför domstol, särskilt med avseende på samverkan mellan audiovisuell och elektronisk kommunikation.”

Ändringsförslag  65

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 1 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”1. Genom detta direktiv möjliggörs en harmonisering av nationella bestämmelser för att säkerställa ett likvärdigt skydd av de grundläggande fri‑ och rättigheterna, i synnerhet rätten till integritet, när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, samt för att säkerställa fri rörlighet för sådana uppgifter samt för utrustning och tjänster avseende elektronisk kommunikation inom gemenskapen.”

”1. Genom detta direktiv möjliggörs en harmonisering av nationella bestämmelser för att säkerställa ett likvärdigt skydd av de grundläggande fri- och rättigheterna, i synnerhet rätten till integritet och konfidentialitet, när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, samt för att säkerställa fri rörlighet för sådana uppgifter samt för utrustning och tjänster avseende elektronisk kommunikation inom gemenskapen.”

Ändringsförslag  66

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a) Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Bestämmelserna i detta direktiv ska precisera och komplettera direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter för de ändamål som avses i punkt 1. Bestämmelserna är vidare avsedda att skydda berättigade intressen för de abonnenter som är juridiska personer.

Ändringsförslag  67

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 2 – led c

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 2 – led h

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”h) personuppgiftsbrott: ett brott mot säkerhetsbestämmelserna som leder till oavsiktlig eller olaglig utplåning, förlust, ändring, otillåtet avslöjande eller åtkomst av personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst inom gemenskapen.”

”h) personuppgiftsbrott: ett brott mot säkerhetsbestämmelserna som leder till oavsiktlig eller olaglig utplåning, förlust, ändring, otillåtet avslöjande eller åtkomst av personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller informationssamhällestjänst inom gemenskapen.”

Ändringsförslag  68

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 4 – led aa (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller informationssamhällestjänst ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster, om nödvändigt tillsammans med leverantören av det allmänna kommunikationsnätet när det gäller nätsäkerhet. Dessa åtgärder ska säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till den risk som föreligger, med beaktande av dagens tillgängliga teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna.”

Ändringsförslag  69

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 4 - led ab (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ab) Följande punkt ska införas:

 

”1a. Utan att det påverkar direktiv 95/46/EG ska de åtgärder som avses i punkt 1 åtminstone

 

– säkerställa att endast auktoriserad personal, och endast i lagligen tillåtna syften, får tillgång till personuppgifter,

 

– skydda personuppgifter som lagrats eller överförts mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring samt mot inte auktoriserad eller olaglig lagring och behandling och mot inte auktoriserat eller olagligt tillträde eller offentliggörande, och

 

– tillämpa en säkerhetsstrategi för behandling av personuppgifter.

 

De nationella regleringsmyndigheterna ska kunna granska de åtgärder som vidtas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och informationssamhällestjänster och utfärda rekommendationer om bästa praxis för den säkerhetsnivå som ska nås med dessa åtgärder.”

Ändringsförslag  70

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 4 – led b

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”3. Vid ett personuppgiftsbrott ska leverantören av de berörda allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsterna bedöma omfattningen av personuppgiftsbrottet, utvärdera hur grovt det är och överväga huruvida det är nödvändigt att anmäla personuppgiftsbrottet till den behöriga nationella myndigheten och den berörda abonnenten, med beaktande av de tillämpliga bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten i enlighet med punkt 4.

”3. Vid ett personuppgiftsbrott ska leverantören av de allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsterna eller informationssamhällestjänsterna utan onödigt dröjsmål anmäla personuppgiftsbrottet till den behöriga nationella myndigheten.

Om personuppgiftsbrottet utgör en allvarlig risk för abonnentens integritet ska leverantören av de allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänsterna anmäla detta brott till den behöriga nationella myndigheten och abonnenten utan onödigt dröjsmål.

Om personuppgiftsbrottet kan antas inverka menligt på en abonnents eller enskild persons personuppgifter och integritet ska leverantören anmäla detta brott till abonnenten eller den enskilda personen utan onödigt dröjsmål.

 

Om leverantören inte redan har anmält ett personuppgiftsbrott till abonnenten eller den enskilda personen, får den behöriga nationella myndigheten, efter att ha beaktat brottets troliga negativa följder, kräva att så sker.

Anmälan till abonnenten ska åtminstone beskriva arten av personuppgiftsbrottet och de kontaktpunkter där ytterligare information kan erhållas, och den ska innehålla rekommendationer till åtgärder för att mildra eventuella negativa följder av personuppgiftsbrottet. Anmälan till den behöriga nationella myndigheten ska dessutom beskriva konsekvenserna av personuppgiftsbrottet och de åtgärder som leverantören föreslagit eller vidtagit för att avhjälpa det.

Anmälan till abonnenten eller den enskilda personen ska åtminstone beskriva arten av personuppgiftsbrottet och de kontaktpunkter där ytterligare information kan erhållas, och den ska innehålla rekommendationer till åtgärder för att mildra de eventuella negativa följderna av personuppgiftsbrottet. Anmälan till den behöriga nationella myndigheten ska dessutom beskriva konsekvenserna av personuppgiftsbrottet och de åtgärder som leverantören föreslagit eller vidtagit för att avhjälpa det.

Ändringsförslag  71

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 4 – led b

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 4

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga nationella myndigheten är i stånd att fastställa detaljerade regler och, vid behov, utfärda anvisningar avseende de omständigheter när anmälan om personuppgiftsbrott krävs av leverantören av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, det format som ska tillämpas på en sådan anmälan och det sätt på vilket anmälan ska göras.

4. Utan att det påverkar tekniska genomförandeåtgärder enligt punkt 4, får de behöriga nationella myndigheterna anta riktlinjer, och, vid behov, utfärda anvisningar avseende de omständigheter under vilka leverantörer är skyldiga att anmäla personuppgiftsbrott, formatet för en sådan anmälan och det sätt på vilket anmälan ska göras. De ska även övervaka huruvida leverantörerna har uppfyllt sina informationsskyldigheter i enlighet med denna punkt, och införa lämpliga påföljder när ett företag underlåtit att uppfylla sina skyldigheter.

 

Leverantörerna ska upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbrott, med fakta kring varje brott, dess konsekvenser och vilka motåtgärder som vidtagits, med tillräcklig information för att de behöriga nationella myndigheterna ska kunna kontrollera om bestämmelserna i artikel 3 efterlevts. Förteckningen ska endast innehålla den information som behövs för detta syfte.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  72

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 4 – led b

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 5

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som avses i punkterna 1-4 får kommissionen, efter samråd med den europeiska byrån för nät‑ och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (artikel 29‑gruppen) och Europeiska datatillsynsmannen, anta rekommendationer avseende bland annat omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas för de informations‑ och anmälningskrav som avses i denna artikel.”

5. För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som avses i punkterna 2, 3 och 4 får kommissionen, efter samråd med den europeiska byrån för nät‑ och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (artikel 29‑gruppen) och Europeiska datatillsynsmannen, anta tekniska genomförandeåtgärder avseende omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas för de informations‑ och anmälningskrav som avses i denna artikel. Kommissionen ska engagera alla relevanta berörda parter, särskilt för att få information om bästa tillgängliga tekniska och ekonomiska medel för tillämpning av denna artikel.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra ickeväsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 14a.2.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  73

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 5

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna ska se till att lagring av information eller åtkomst till information som redan är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast är tillåten på villkor att abonnenten eller användaren i fråga har tillgång till tydlig och fullständig information, i enlighet med direktiv 95/46/EG, bland annat om ändamålen med behandlingen av uppgifterna, och erbjuds rätten att vägra sådan behandling av den dataregisteransvarige. Detta får inte förhindra någon teknisk lagring eller åtkomst som endast sker för att utföra eller underlätta överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en av informationssamhällets tjänster som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

”3. Medlemsstaterna ska se till att lagring av information eller åtkomst till information som redan är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast är tillåten på villkor att abonnenten eller användaren i fråga i förväg har gett sitt samtycke, vilket kan göras genom användning av lämpliga webbläsarinställningar eller andra tillämpningar, efter att ha fått tillgång till tydlig och fullständig information, i enlighet med direktiv 95/46/EG, bland annat om ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Detta får inte förhindra någon teknisk lagring eller åtkomst som endast sker för att utföra överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en av informationssamhällets tjänster som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

Ändringsförslag  74

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 6

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 6 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

utgår

”1. Trafikuppgifter om abonnenter och användare som behandlas och lagras av leverantören av ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för sitt syfte att överföra en kommunikation. Detta ska inte påverka tillämpningen av punkterna 2, 3, 5 och 7 i denna artikel samt artikel 15.1.”

 

(Kompromissändringsförslag. Strykningen gäller den hänvisning till punkt 7 som rådet lagt till i sin gemensamma ståndpunkt. Parlamentet vill ha kvar nuvarande text i punkt 6.1.)

Ändringsförslag  75

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 6

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 6 – punkt 7

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

c) Följande punkt ska läggas till:

utgår

”7. Trafikuppgifter får behandlas i den utsträckning som är absolut nödvändig för att säkerställa den nät och informationssäkerhet som definieras i artikel 4 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät och informationssäkerhet.

 

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  76

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 13 – punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Användningen av automatiska uppringningssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post (inklusive textmeddelande (sms) och multimediemeddelande (mms)) för direkt marknadsföring får tillåtas endast i fråga om abonnenter eller användare som i förväg har gett sitt samtycke.

1. Användningen av automatiska uppringnings- och kommunikationssystem utan mänsklig medverkan (automatisk uppringningsutrustning), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post för direkt marknadsföring får tillåtas endast i fråga om abonnenter eller användare som i förväg har gett sitt samtycke.

Ändringsförslag  77

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 13 – punkt 4

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Under alla omständigheter ska det vara förbjudet att skicka elektronisk post för direkt marknadsföring om identiteten på den avsändare för vars räkning meddelandet skickas döljs eller hemlighålls eller om det görs i strid med artikel 6 i direktiv 2000/31/EG eller om det inte finns en giltig adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om att sådana meddelanden upphör.

4. Under alla omständigheter ska det vara förbjudet att skicka elektronisk post för direkt marknadsföring om identiteten på den avsändare för vars räkning meddelandet skickas döljs eller hemlighålls eller om det görs i strid med artikel 6 i direktiv 2000/31/EG eller om det inte finns en giltig adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om att sådana meddelanden upphör, eller om mottagaren uppmanas att besöka webbsidor som strider mot artikel 6 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag  78

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 13 – punkt 6

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska utan att det påverkar tillämpningen av några administrativa åtgärder, bland annat enligt artikel 15a.2, se till att en fysisk eller juridisk person som har påverkats negativt av överträdelser av nationella bestämmelser, antagna i enlighet med denna artikel, och därför har ett legitimt intresse av att dessa överträdelser upphör eller förbjuds, inbegripet en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster som skyddar sina legitima affärsintressen, får vidta rättsliga åtgärder och föra saken till domstol. Medlemsstaterna får också fastställa särskilda regler om påföljder för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som genom att inte vidta några åtgärder bidrar till överträdelser mot nationella bestämmelser som antagits enligt denna artikel.”

6. Medlemsstaterna ska utan att det påverkar tillämpningen av några administrativa åtgärder, bland annat enligt artikel 15a.2, se till att en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse att bekämpa överträdelser av nationella bestämmelser, antagna i enlighet med detta direktiv, inbegripet en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster som skyddar sina kunders legitima affärsintressen, får vidta rättsliga åtgärder och föra saken till domstol. Medlemsstaterna får också fastställa särskilda regler om påföljder för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som genom att inte vidta några åtgärder bidrar till överträdelser mot nationella bestämmelser som antagits enligt denna artikel.”

Ändringsförslag  79

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 14a (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

7a. Följande artikel 14a ska införas:

 

”Artikel 14a

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommunikationskommitté som inrättats genom artikel 22 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  80

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 7b (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 15 – punkt 1b (ny)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(7b) I artikel 15 ska följande punkt införas:

 

”1b. Leverantörerna ska inrätta interna förfaranden för att besvara förfrågningar om tillgång till användarnas personuppgifter, på grundval av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med punkt 1. De ska på begäran förse den behöriga nationella myndigheten med information om dessa förfaranden, antalet förfrågningar som mottagits, vilken juridisk motivering som framförts och vilket svar leverantören lämnat.”

Ändringsförslag  81

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 8

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 15a - punkt 1

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska besluta om systemet för påföljder som ska gälla överträdelser av de nationella bestämmelserna vid tillämpningen av detta direktiv samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa genomförandet av dessa. Påföljderna som då fastställs bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och kan tillämpas för att täcka den tid då lagöverträdelsen varar, även om dessa senare rättats till. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ...* och ska utan dröjsmål till kommissionen anmäla alla senare ändringsförslag som påverkar dem.

1. Medlemsstaterna ska besluta om systemet för påföljder, inbegripet eventuella sanktioner, som ska gälla överträdelser av de nationella bestämmelserna vid tillämpningen av detta direktiv, samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa genomförandet av dessa. Påföljderna som då fastställs bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande och kan tillämpas för att täcka den tid då lagöverträdelsen varar, även om denna senare rättats till. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ...* och ska utan dröjsmål till kommissionen anmäla alla senare ändringsförslag som påverkar dem.

Ändringsförslag  82

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 8

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 15a – punkt 2

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga nationella myndigheten och, där det är relevant, andra nationella organ har befogenhet att besluta att överträdelserna i punkt 1 ska upphöra.

2. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av tillgängliga rättsåtgärder, se till att den behöriga nationella myndigheten och, där det är relevant, andra nationella organ har befogenhet att besluta att överträdelserna i punkt 1 ska upphöra.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  83

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 8

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 15a – punkt 3

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att behöriga nationella myndigheter och, där det är relevant, andra nationella organ har alla nödvändiga undersökande befogenheter och resurser, inbegripet tillgång till all information de kan behöva, för att kunna övervaka de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och se till att de efterlevs.

3. Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter och, där det är relevant, andra nationella organ har nödvändiga undersökande befogenheter och resurser, inbegripet rätt att få tillgång till all information de kan behöva, för att kunna övervaka de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och se till att de efterlevs.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  84

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 –led 8

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 15a – punkt 4

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. I syfte att säkerställa effektivt samarbete över gränserna för att kontrollera efterlevnaden av de nationella lagar som antagits i enlighet med detta direktiv och för att skapa harmoniserade villkor för tillhandahållandet av tjänster som rör dataflöden över gränserna, får kommissionen anta rekommendationer, efter att ha hört Enisa, artikel 29‑gruppen och berörda regleringsmyndigheter.”

4. I syfte att säkerställa effektivt samarbete över gränserna för att kontrollera efterlevnaden av de nationella lagar som antagits i enlighet med detta direktiv och för att skapa harmoniserade villkor för tillhandahållandet av tjänster som rör dataflöden över gränserna, får kommissionen anta tekniska genomförandeåtgärder, efter att ha hört Enisa, artikel 29-gruppen och berörda regleringsmyndigheter.”

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra ickeväsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 14a.2. Kommissionen får, i särskilt brådskande fall, tillämpa det påskyndade förfarandet i artikel 14 a.3.

Ändringsförslag  85

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 2 – led 8a (nytt)

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 18

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

8a) Artikel 18 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 18

Översyn

Kommissionen ska, efter samråd med den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG och med Europeiska datatillsynsmannen, senast …*, för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om detta direktivs tillämpning och dess inverkan på ekonomiska aktörer och konsumenter, särskilt med avseende på bestämmelserna om icke begärda kommunikationer och meddelanden om överträdelser, och då ta hänsyn till den internationella miljön. I detta syfte får kommissionen begära information från medlemsstaterna som ska tillhandahålla denna utan onödigt dröjsmål. Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag för att ändra detta direktiv, med beaktande av denna rapport, eventuella förändringar i sektorn samt eventuella andra förslag som den bedömer som nödvändiga för att förbättra direktivets effektivitet.

 

* tre år efter den dag som avses i artikel 4.1 första stycket.”

Ändringsförslag  86

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den ... anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska senast den … anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till Europaparlamentet och kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Ändringsförslag  87

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I – del A – led a – inledningen

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna, med förbehåll för kraven i tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet, kan fastställa den grundläggande detaljeringsgraden för specificerade teleräkningar som ska tillhandahållas avgiftsfritt av utsedda företag (enligt artikel 8) till konsumenterna för att dessa ska kunna:

Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna, med förbehåll för kraven i tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet, kan fastställa den grundläggande detaljeringsgraden för specificerade teleräkningar som ska tillhandahållas avgiftsfritt av utsedda företag (enligt artikel 8) till slutanvändarna för att dessa ska kunna:

Ändringsförslag  88

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I – del A – led b

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Detta betyder en tjänst med hjälp av vilken abonnenten, på begäran riktad till ett utsett företag som tillhandahåller telefonitjänster, avgiftsfritt kan spärra utgående samtal eller sms med förhöjd taxa (Premium sms eller mms) från eller till vissa typer av nummer.

i.e. Detta betyder en tjänst med hjälp av vilken abonnenten, på begäran riktad till ett utsett företag som tillhandahåller telefonitjänster, avgiftsfritt kan spärra utgående samtal eller andra slags kommunikationer från eller till vissa typer av nummer.

Ändringsförslag  89

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I – del A – led e

 

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge tillstånd till särskilda åtgärder, som ska vara proportionella, icke‑diskriminerande och offentliggjorda, och som ska vidtas vid utebliven betalning av räkningar utfärdade av företag som utsetts i enlighet med artikel 8. Åtgärderna ska säkerställa att abonnenten vederbörligen varnas innan tjänsten avbryts eller stängs av. Med undantag för fall av bedrägeri, upprepad försenad betalning eller utebliven betalning ska dessa åtgärder säkerställa, så långt det är tekniskt möjligt, att alla avbrott endast påverkar den berörda tjänsten. Avstängning på grund av utebliven betalning av räkningar får endast ske efter det att abonnenten i vederbörlig ordning erhållit en varning. Medlemsstaterna får föreskriva att fullständig avstängning endast får göras efter en angiven tidsfrist, under vilken samtal som inte ger upphov till någon avgift för abonnenten (t.ex. samtal till 112) är tillåtna.

Medlemsstaterna ska ge tillstånd till särskilda åtgärder, som ska vara proportionella, icke diskriminerande och offentliggjorda, och som ska vidtas vid utebliven betalning av räkningar utfärdade av operatörer som utsetts i enlighet med artikel 8. Åtgärderna ska säkerställa att abonnenten vederbörligen varnas innan tjänsten avbryts eller stängs av. Med undantag för fall av bedrägeri, upprepad försenad betalning eller utebliven betalning ska dessa åtgärder säkerställa, så långt det är tekniskt möjligt, att alla avbrott endast påverkar den berörda tjänsten. Avstängning på grund av utebliven betalning av räkningar får endast ske efter det att abonnenten i vederbörlig ordning erhållit en varning. Medlemsstaterna får föreskriva att fullständig avstängning endast får göras efter en angiven tidsfrist, under vilken tjänster som inte ger upphov till någon avgift för abonnenten (t.ex. samtal till 112) är tillåtna. Tillträdet till larmtjänster via larmnumret 112 kan spärras för användare som vid upprepade tillfällen missbrukat det.

Ändringsförslag  90

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I - del A – led ea (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ea) Kostnadskontroll

 

Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kräver att alla företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska erbjuda abonnenterna möjligheter att kontrollera kostnaderna för telekommunikationstjänster, och skicka kostnadsfria varningsmeddelanden till konsumenter om onormala konsumtionsmönster observerats.

Ändringsförslag  91

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I – del A – led eb (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(eb) Rekommendationer

 

Rekommendationer är den tjänst genom vilken ett företag en gång om året kan meddela de abonnenter som efterfrågat tjänsten och samtyckt till att företaget lagrar de uppgifter som behövs för att tillhandahålla den, om alternativa taxor till lägre kostnad, för det fall sådana finns tillgängliga, på grundval av användningsmönstren under de föregående sex månaderna.

(Kompromissändringsförslag)

Ändringsförslag  92

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I - del B – led ba (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ba) Tjänster i händelse av stöld

 

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett gemensamt gratisnummer för alla leverantörer av mobiltelefonitjänster dit användarna kan anmäla stöld av en terminal och omedelbart spärra de tjänster som ingår i abonnemanget. Det måste också vara möjligt för användare med funktionshinder att få tillträde till denna tjänst. Användarna måste regelbundet informeras om numret, som måste vara lätt att lägga på minnet.

Ändringsförslag  93

Rådets gemensamma ståndpunkt – ändringsakt

Bilaga I

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga I - del B – led bb (nytt)

 

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

bb) Skyddande programvara

 

Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan begära att operatörerna ger sina abonnenter kostnadsfri tillgång till tillförlitliga, användarvänliga och helt och fullt konfigurerbara skydds- och/eller filtreringsprogram som gör det möjligt att förhindra att barn eller utsatta personer får tillträde till innehåll som är olämpligt för dem.

 

Trafikövervakningsuppgifter som samlas in av denna programvara får bara användas av abonnenten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd

Referensnummer

16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

24.9.2008                     T6-0452/2008

Kommissionens förslag

COM(2007)0698 - C6-0420/2007

Kommissionens ändrade förslag

COM(2008)0723

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

19.2.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.2.2009

Föredragande

       Utnämning

Malcolm Harbour

22.1.2008

 

 

Behandling i utskott

2.3.2009

9.3.2009

30.3.2009

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

Ingivande

7.4.2009