ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  14.4.2009 - (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Петя Ставрева

  Процедура : 2009/0011(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0259/2009
  Внесени текстове :
  A6-0259/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

  (Процедура на консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0038),

  –   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0051/2009),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по бюджети и на комисия по регионално развитие (A6‑0259/2009),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  признава, че съществува неяснота относно наличието на резервите по функция 2; подчертава, че финансирането на плана за икономическо възстановяване не следва да представлява опасност за бъдещите потребности в рамките на тази категория от разходи; изразява предпочитанието си за използване на резерви, налични при приключването на бюджетните години;

  3.  припомня, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с разпоредбите на точка 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.[1];

  4.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

  5.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  6.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1а) Финансирането на Европейския план за икономическо възстановяване следва да се осъществи в съответствие с разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1.

   

  ____________

  1ОВ L 139, 14.6.2006 г., стр. 1

  Изменение  2

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 1 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1б) Съществуващите резерви във функция 2 не могат да се считат за даденост и нито едно споразумение относно плана за икономическо възстановяване не следва да излага на риск бъдещите потребности в която и да е категория разходи.

  Изменение  3

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) От споменатата сума 1,5 млрдEUR следва да се предоставят на всички държави-членки посредством Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед развитие на широколентов интернет в селските райони и активизиране на дейностите, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, букви а) до е) от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета (наричани по-нататък „нови предизвикателства“).

  (2) От споменатата сума 1 020 млн. евро следва да се предоставят на всички държави-членки посредством Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед развитие на широколентов интернет в селските райони и активизиране на дейностите, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, букви а) до е) от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета (наричани по-нататък „нови предизвикателства“). От тази сума през 2009 г. следва да са на разположение 850 млн. евро, а 170 млн. евро следва да бъдат осигурени чрез компенсаторен механизъм в рамките на съгласуването на бюджета за 2010 г. и следва да са на разположение през 2010 г.

  Изменение              4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) Бюджетният орган увеличи размера на средствата по бюджетния ред за развитие на селските райони за 2009 г. с 249 840 000 евро. Тези допълнителни средства следва да се предоставят за мерките, финансирани по линия на ЕЗФРСР в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

  Обосновка

  По инициатива на Европейския парламент бюджетният орган увеличи размера на средствата по бюджетния ред за развитие на селските райони за 2009 г. с 250 млн. евро, като обособи тези средства за дейности, свързани с изменението на климата (вж. AM 0371 към бюджетен ред 05 04 05 01, прието от Европейския парламент на 18 декември 2008 г.) В контекста на текущото преразглеждане на програмирането следва да бъдат предоставени тези допълнителни средства.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) За да се гарантира, че разбивката на допълнителната помощ от Общността се използва във всяка държава-членка в съответствие с целите на двата набора от политики (нови предизвикателства и широколентов интернет), държавите-членки следва да посочат в своите национални стратегически планове индикативната сума, получена в резултат от събиране на сумите от задължителната модулация заедно с неизползваните средства съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № [X] на Съвета и увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…... Тези суми ще се използват, от една страна, за инфраструктурата на широколентовия интернет в селските райони, а от друга за „новите предизвикателства“.

  (4) За да се гарантира, че разбивката на допълнителната помощ от Общността се използва във всяка държава-членка в съответствие с целите на двата набора от политики (нови предизвикателства и широколентов интернет), държавите-членки следва да посочат в своите национални стратегически планове индикативната сума, получена в резултат от събиране на сумите от задължителната модулация заедно с неизползваните средства съгласно член 136 от Регламент (ЕО) № [X] на Съвета и увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…... Тези суми ще се използват за инфраструктурата на широколентовия интернет в селските райони, за „новите предизвикателства“ и за други мерки, насочени към подобряване на усвояването на средства и към създаване на нови работни места.

  Обосновка

  Не всички държави-членки имат същите проблеми и е необходима известна степен на гъвкавост, за да се осигури максималното използване на тези средства.

  Изменение  6

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4а) С цел да увеличат усвояването на средства по програмите си, държавите-членки могат да използват допълнителни ресурси за фонд за гаранции и заеми.

  Обосновка

  Предложението на Комисията е част от Европейския план за икономическо възстановяване, в който вниманието е съсредоточено върху приоритетни действия, насочени към ускорено адаптиране на европейските икономики към настоящите предизвикателства. Необходимо е да се предостави на държавите-членки възможност да използват средствата за заеми и кредитни гаранции, което ще даде възможност на заинтересовани страни в селските райони да започнат да инвестират, като по този начин се увеличи усвояването на средства по програмите.

  Изменение  7

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) В заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2008 г. се одобрява помощта в рамките на ЕПИВ, по-специално за развитие на широколентов интернет, включително в зоните с недостатъчно покритие. Тъй като в селските райони достъпът до интернет често е незадоволителен, следва да се увеличи помощта за широколентови инфраструктури в селските райони по линия на ЕЗФРСР. Предвид значението на тази приоритетна област държавите-членки следва да предвидят в програмите си дейности до края на 2009 г. във връзка с приоритетната област. Трябва да се състави списък на видовете дейности, свързани с широколентовите инфраструктури, за да могат държавите-членки да определят съответните дейности в контекста на законовата рамка за развитие на селските райони.

  (6) В заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2008 г. се одобрява помощта в рамките на ЕПИВ, по-специално за развитие на широколентов интернет, включително в зоните с недостатъчно покритие. Тъй като в селските райони достъпът до интернет често е незадоволителен, следва да се увеличи помощта за широколентови инфраструктури и съпровождащи инсталации в селските райони по линия на ЕЗФРСР. Предвид значението на тази приоритетна област държавите-членки следва да предвидят в програмите си дейности до края на 2009 г. във връзка с приоритетната област. Трябва да се състави списък на видовете дейности, свързани с широколентовите инфраструктури и оборудване, за да могат държавите-членки да определят съответните дейности в контекста на законовата рамка за развитие на селските райони.

  Обосновка

  Предвид икономическата действителност в много селски райони, не всички жители ще могат да се ползват от частен достъп до инфраструктури за широколентов интернет. Поради това, като допълнение към предложените инфраструктурни дейности, държавите-членки следва да имат възможност да отпускат подпомагане за обществено интернет оборудване в селските общности (например в обществени библиотеки или кметства). Тази възможност е напълно в съответствие с духа на член 56 относно предоставянето на основни услуги за икономиката и населението в селските райони. Въпреки това, обучението и софтуерът следва да бъдат изключени.

  Изменение  8

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) В селските райони често липсва инфраструктура за широколентовия интернет често е незадоволителна, както в по-малък, така и в по-голям мащаб. Последният може да е от съществено значение за обслужването на трудно достъпни селски райони. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и за да се позволи значително развитие на широколентовия интернет в селските райони, съответните дейности следва да се считат за отговарящи на условията за подпомагане, без да има ограничение в размера на съответната инфраструктура. Поради това съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони следва да не важи за дейности, свързани с широколентовите инфраструктури.

  (10) В селските райони често липсва инфраструктура за широколентовия интернет както в по-малък, така и в по-голям мащаб. Последният е от съществено значение за обслужването на трудно достъпни селски райони, например планинските и островните региони. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и съществуващата инфраструктура и за да се позволи значително развитие на широколентовия интернет и оборудване в селските райони, съответните дейности следва да се считат за отговарящи на условията за подпомагане, без да има ограничение в размера на съответната активна или пасивна инфраструктура или част от нея. Поради това съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони следва да не важи за дейности, свързани с широколентовите инфраструктури.

  Обосновка

  Специфичните геоморфологични условия, които характеризират тези региони, ги поставят в необлагодетелствано положение по отношение на достъпа до стоки и услуги и тяхното разпространение. Съгласно предишна резолюция на комисията по транспорт на Европейския парламент (A5-0188/2003), тези региони съставят по-голямата част от необлагодетелстваните региони в Европейския съюз.

  Изменение  9

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11а) Предвид необходимостта от бързи действия в отговор на настоящата икономическа криза е целесъобразно да се предвидят плащания, които могат да бъдат извършени през бюджетната 2009 година.

  Обосновка

  Във финансовата таблица, приложена към предложението на Комисията, се посочва, че пълният размер на сумата от 1,5 млрд. евро е предвиден за 2009 г., но че плащанията ще се извършват едва през бюджетни години 2010 и 2011. Предвид необходимостта от бързи действия в отговор на настоящата икономическа криза е целесъобразно да се предвидят плащания, които могат да бъдат извършени още през бюджетната 2009 година. Този подход е в съответствие със заключенията на председателството на Европейския съвет от 12 декември 2008 г., които са насочени към „ускорено адаптиране на нашите икономики към предизвикателствата на момента“.

  Изменение  10

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а) Държавите-членки следва да гарантират, че регионалните и местни органи, както и потенциалните бенефициери разполагат с конкретна информация относно новите възможности, които предлагат преразгледаните програми за развитие на селските райони.

  Обосновка

  Тъй като новите приоритети за развитие на селските райони, особено по отношение на инфраструктурите и оборудването за широколентов интернет, водят до някои значителни изменения на програмите за развитие на селските райони, на обществеността и на регионалните и местни органи, отговорни за прилагането на тези нови мерки, следва да се предостави конкретна информация.

  Изменение  11

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 13 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13б) Следва да се въведат специални мерки за осигуряване на образователни курсове и курсове за обучение относно използването на инфраструктурите и оборудването за широколентов интернет в селските общности, като се отделя специално внимание на професионалното обучение на селскостопанските специалисти, чиито практически умения биха могли да се използват по този начин. В това отношение стимулирането на изследователския сектор следва да се счита за приоритет;

  Изменение  12

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16а – параграф 1 – буква ж

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) инфраструктура за широколентов интернет в селските райони.

  ж) инфраструктура за широколентов интернет в селските райони и оборудване за обществен интернет достъп в селските общности;

  Обосновка

  Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

  Изменение  13

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16а – параграф 1 – буква ж а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  жa) преодоляване на последствията от икономическата криза в селското стопанство главно с цел подпомагане на инфраструктурите и създаване на мрежа на производители и организации;

  Изменение  14

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16а – параграф 1 – буква ж б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жб) мерки за запазване или създаване на работни места в селските райони;

  Изменение  15

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16а – параграф 1 – буква ж в (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  жв) мерки за подпомагане на младите земеделски стопани.

  Обосновка

  В средносрочен план подпомагането на младите земеделски стопани ще позволи да се постигне икономическо оживление, изразяващо се главно в растеж на икономиките на селските райони.

  Изменение  16

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16а – параграф 3 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) таблица, съдържаща общия принос на Общността за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е), и приноса на Общността за видове дейности, посочени в параграф 1, букви ж), за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г.“

  б) таблица, съдържаща общия принос на Общността за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е) и букви жа) до жв), и приноса на Общността за видове дейности, посочени в параграф 1, букви ж), за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г.

  Изменение  17

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква а

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 2а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., се предоставя от 1 януари 2009 г. Тя се заделя за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1, и се използва както следва:

  „2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., както и сумата от 249 840 000 евро, добавена към бюджетен ред 05 04 05 01 в бюджетната 2009 година, се предоставят от 1 януари 2009 г. Те се заделят за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1.

  a) една трета (0,5 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, буква а) до е);

   

  б) две трети (1 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж).“

   

  Изменение  18

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква а а (нова)

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (аа) В член 4 се добавя следната алинея:

   

  „По отношение на посочената в параграф 2а, буква б) сума Комисията взема предвид различията в съществуващото широколентовото покритие в държавите-членки, и по-специално в районите, в които достъпът е труден, и произтичащите от това различни потребности.“.

  Обосновка

  Използването на традиционното разпределение на средствата за развитие на селските райони не е подходящо за разпределението на конкретните средства, предназначени за подпомагане на инфраструктурите за широколентов интернет. Като показател за диференцирано разпределение на тези конкретни средства следва да се използва базов индикатор 32 за използването на интернет в селските райони (DSL), както и данните относно широколентовото покритие, които се очаква да бъдат представени в предстоящото съобщение на Комисията относно широколентовия интернет.

  Изменение  19

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква б

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 5 а – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В рамките на доклада за развитие на селските райони, представян ежегодно от Комисията, специален раздел е посветен на мониторинга на дейностите, свързани с приоритетите, посочени в член 16 а, параграф 1, буква ж).

  Обосновка

  С настоящето изменение се цели включването на възможност да се провери в хода на осъществяването дали ускорената процедура, приложена във фазата на предоставяне на средствата, среща подходящ отговор и в момента на осъществяване на разходите. Това се прави с цел да се гарантира ефикасността на действията и да се предоставят подходящи инструменти за гарантиране на необходимата координация с аналогични дейности, финансирани от структурните фондове.

  Изменение  20

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква б

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 5 б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5б. Ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малка от сумите, посочени в параграф 5а от настоящия член, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени общите средства, отпуснати за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1.

  5б. Ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малка от сумите, посочени в параграф 5а от настоящия член, разликата се внася от държавата-членка в бюджета за развитие на селските райони на самата държава-членка до размера на сумата, с която са били превишени общите средства, отпуснати за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1.

  Освен това, ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, букви а) до е), е по-малка от сумата, посочена в параграф 5а от настоящия член за съответните видове дейности, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени средствата, отпуснати за дейности, посочени в член 16a, параграф 1, буква ж). Ако обаче действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1, е по-малка от средствата, отпуснати за тези видове дейности, то сумата, която трябва да се възстановява, се намалява с тази разлика.

   

  Същевременно, ако при закриването на програмата действителната сума на приноса на Общността, изразходвана похарчена за дейностите, посочени в член 16а, параграф 1, буква ж), е по-малка от сумата, посочена в параграф 5а от настоящия член за съответните видове дейности, разликата се възстановява от държавата-членка в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени средствата, отпуснати за дейности, посочени в член 16a, параграф 1, букви а) до е). Ако обаче действителната сума на приноса на Общността, изразходвана за дейности, различни от посочените в член 16a, параграф 1, е по-малка от средствата, отпуснати за тези видове дейности, то сумата, която трябва да се възстановява, се намалява с тази разлика.

   

  Изменение  21

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква б а (нова)

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 6 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) Добавя се следният параграф:

   

  „6а. От посочената в параграф 2а сума 250 млн. евро се предоставят за плащания през бюджетната 2009 година.“

  Обосновка

  Във финансовата таблица, приложена към предложението на Комисията, се посочва, че пълният размер на сумата от 1,5 млрд. евро е предвиден за 2009 г., но че плащанията ще се извършват едва през бюджетни години 2010 и 2011. Предвид необходимостта от бърз отговор на настоящата икономическа криза е целесъобразно да се предвидят плащания, които могат да бъдат извършени още през бюджетната 2009 година. Този подход е в съответствие със заключенията на председателството на Европейския съвет от 12 декември 2008 г., които са „насочени към ускорено адаптиране на нашите икономики към предизвикателствата на момента“.

  Изменение  22

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 2 – параграф 6 а (нов)

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6а. Създава се следният член:

   

  „Член 69а

   

  Фондове за гаранции и заеми

   

  Без да се засягат разпоредбите на член 69, държавите-членки могат да използват посочената в член 69, параграф 2а сума за фондове за гаранции и заеми. За изпълнението на настоящия член се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 1, и по-специално член 50, член 51 и член 52 от него.

   

  _________

  1ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15”

  Обосновка

  Предложението на Комисията е част от Европейския план за икономическо възстановяване, в който вниманието е съсредоточено върху приоритетни действия, насочени към ускорено адаптиране на европейските икономики към настоящите предизвикателства. Необходимо е да се предостави на държавите-членки възможност да използват фондовете за заеми и кредитни гаранции, което ще даде възможност на заинтересовани страни в селските райони да започнат да инвестират.

  Изменение  23

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 7

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 70 – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Въпреки таваните, определени в параграф 3, приносът на ЕЗФРСР може да се увеличи до 90 % за райони по цел „Сближаване“, и до 75 % за райони извън тази цел за видовете дейности, посочени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент, до сумата, получена в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № …, сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, и — от 2011 г. нататък — сумите по член 136 от Регламент (EО) № ….“;

  „Въпреки таваните, определени в параграф 3, приносът на ЕЗФРСР може да се увеличи до 100 % за райони по цел „Сближаване“, и до 75 % за райони извън тази цел за видовете дейности, посочени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент, до сумата, получена в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № …, сумата, посочена в член 69, параграф 2а от настоящия регламент, и — от 2011 г. нататък — сумите по член 136 от Регламент (EО) № ….“;

  Обосновка

  При отчитане на принципа на териториално сближаване и на член 69, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се счита за целесъобразно приносът на ЕЗФРСР да достига до 100% за дейностите, предвиждани в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент, тъй като това ще допринесе в най-голяма степен за модернизирането на въпросните селски райони.

  Изменение  24

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 8 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 76 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  8а. В член 76 се добавя следният параграф:

   

  „2а. Държавите-членки предоставят конкретна информация относно новите приоритети, посочени в член 16а. Тази информация се предоставя в полза на регионалните и местни органи, както и на потенциални бенефициери на мерките.“.

  Обосновка

  Тъй като новите приоритети за развитие на селските райони, особено по отношение на инфраструктурите и оборудването за широколентов интернет, водят до някои значителни изменения на програмите за развитие на селските райони, на обществеността и на регионалните и местни органи, отговорни за прилагането на тези нови мерки, следва да се предостави конкретна информация.

  Изменение  25

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Приложение

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Приложение III – Заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Списък на видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж)

  Примерен списък на видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж)

  Обосновка

  Счита се за целесъобразно на държавите-членки да бъде предоставена необходимата гъвкавост, така че да могат да подпомагат, извън дейностите, посочени в приложение ΙΙΙ, и други дейности, но в съответствие с член 16а, параграф 1, буква ж).

  Изменение  26

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Приложение

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Приложение III ­– колона 1 – ред 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Създаване на нова инфраструктура за широколентов интернет включително съоръжения за пренос (напр. фиксирани, наземни безжични, сателитни или комбинация от технологии)

  Създаване на нова инфраструктура за широколентов интернет включително съоръжения за пренос и наземно оборудване (напр. фиксирани, наземни безжични, сателитни или комбинация от технологии) и други необходими форми на подпомагане (например инсталиране и поддръжка)

  Изменение  27

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Приложение

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Приложение III – ред 3 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Предоставяне на достъп на обществеността до оборудване за широколентов интернет

   

  Член 56: основни услуги за икономиката и населението в селските райони

  Обосновка

  Предвид икономическата действителност в много селски райони, не всички жители ще могат да се ползват от частен достъп до инфраструктури за широколентов интернет. Поради това, като допълнение към предложените инфраструктурни дейности, държавите-членки следва да имат възможност да отпускат подпомагане за обществено интернет оборудване в селските общности (например в обществени библиотеки или кметства). Тази възможност е напълно в съответствие с духа на член 56 относно предоставянето на основи услуги за икономиката и населението в селските райони.

  • [1]  ОВ L 139, 14.6.2006 г., стр. 1

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Въведение:

  На своето заседание от 11 и 12 декември 2008 г. Европейският съвет прие Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), който предвижда предприемането на приоритетни действия, насочени към ускорено адаптиране на европейските икономики към настоящите предизвикателствата, и се основава на стимулиране, което съответства общо на около 1,5 % от БВП на Европейския съюз (приблизително 200 млрд. евро). Предвижда се 1,5 млрд. евро от тази сума да се предоставят на всички държави-членки в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед да се развие широколентовият интернет в селските райони и да се засилят мерките, свързани с новите предизвикателства, определени в контекста на оценката на средносрочната реформа на Общата селскостопанска политика от 2003 г. — така наречената „проверка на състоянието“. Сумата от 1,5 млрд. евро следва да се раздели, като една трета на нея (0,5 млрд. евро) се изразходва за проекти във връзка с новите предизвикателства, а две трети (1 млрд. евро) — за развитието на инфраструктурата за широколентов интернет в селските райони. Не се позволява прехвърляне на суми между двете части на пакета.

  Предложението на Комисията следва да установи правна рамка, която да позволи на държавите-членки да използват горепосочените суми.

  С цел допълнителните ресурси да са на разположение като помощ от Общността за развитието на селските райони по ЕПИВ, до 30 юни 2009 г. държавите-членки следва да преразгледат своите програми за развитие на селските райони.

  По отношение на широколентовия интернет, държавите-членки следва да предвидят в своите национални програми дейности, свързани с инфраструктури за широколентов интернет. С цел да се осигури значително развитие на широколентовия интернет в селските райони, Комисията предлага дейности, свързани с инфраструктури за широколентов интернет, да се считат за отговарящи на условията за подпомагане, без да има ограничение в размера на съответната инфраструктура, противоположно на съществуващото ограничение в размера на инфраструктурата на основни услуги за икономиката и населението в селските райони.

  В приложение ІІІ към предложението Комисията предлага подробен списък на видовете дейности, свързани с широколентовите инфраструктури, като например създаване на нова инфраструктура за широколентов интернет, осъвременяване на съществуваща инфраструктура за широколентов интернет, създаване на пасивна инфраструктура за широколентов интернет.

  По отношение на новите предизвикателства, до 30 юни 2009 г. държавите-членки следва да предвидят в своите програми за развитие на селските райони видове действия във връзка с новите предизвикателства.

  Предложението на Комисията позволява по изключение увеличение с 10% на ставките на съфинансиране за бюджетната 2009 година. Въпреки това държавите-членки следва да спазят таваните за ставките на съфинансиране за целия програмен период, което означава, че те ще трябва да увеличат своята част от финансирането през останалите години от програмния период.

  Комисията предлага по-високи ставки на съфинансиране за мерки, свързани с новите предизвикателства и с инфраструктури за широколентов интернет. Съгласно предложението на Комисията, ЕЗФРСР следва да осигури 90 % от съфинансирането за райони по цел „Сближаване“, и до 75 % за райони извън тази цел. По този начин, съфинансирането за райони по цел „Сближаване“ може да достигне до 100% през 2009 г.

  Докладчикът приветства предложението на Комисията и счита, че то следва да даде възможност за бърз отговор на настоящата икономическа криза.

  Основни въпроси, повдигнати от докладчика:

  250 млн. евро следва да бъдат предоставени за дейности, свързани с новите предизвикателства

  Посредством изменение на бюджета за 2009 г. Европейският парламент и Съветът увеличиха средствата по бюджетния ред за развитие на селските райони за 2009 г. с 250 млн. евро, като обособиха тези средства за дейности, свързани с изменението на климата (вж. AM 0371 към ред 05 04 05 01, прието от Европейския парламент на 18 декември 2008 г.). Комисията отказа да поеме управлението на тези допълнителни средства с аргумента, че би било неподходящо да се променят всички програми за развитие на селските райони.

  Докладчикът счита, че настоящото предложение на Комисията е възможност да се осигури усвояемостта на тези средства, които вече са налични в бюджета за 2009 г. В контекста на текущото преразглеждане на програмирането докладчикът предлага тези допълнителни средства да бъдат предоставени за дейности, свързани с приоритетите, определени в рамките на проверката на състоянието на ОСП.

  Плащания през бюджетната 2009 година

  Във финансовата таблица, приложена към предложението на Комисията, се посочва, че пълният размер на сумата от 1,5 млрд. евро е предвиден за 2009 г., но че плащанията ще се извършват едва през бюджетни години 2010 и 2011.

  Докладчикът счита, че необходимостта от бърз отговор на настоящата икономическа криза изисква да се предвидят плащания, които могат да бъдат извършени още през бюджетната 2009 година.

  Фондове за заеми и кредитни гаранции

  Основен проблем в рамките на настоящата икономическа криза е намаляването на общата наличност на заемни средства и въвеждане на по-строги условия за получаване на кредит от банките. Поради това докладчикът предлага да се предостави на държавите-членки възможност да използват предоставените средства за заеми и кредитни гаранции, което ще даде възможност на заинтересовани страни в селските райони да започнат да инвестират в неблагоприятни икономически условия.

  Предоставяне на достъп на обществеността до оборудване за широколентов интернет

  Поради разпръснатостта на населението и високите разходи в някои селски общности не всички жители ще могат да се ползват от частен достъп до инфраструктури за широколентов интернет.

  Поради това докладчикът пледира, в допълнение към предложените инфраструктурни дейности, държавите-членки да имат възможност да отпускат подпомагане за обществено интернет оборудване в селските общности, например в обществени библиотеки или кметства. Въпреки това, публичното подпомагане не следва да се използва за обучение и софтуер.

  Информация за местните органи и потенциалните бенефициери по мерките

  Настоящото предложение на Комисията ще доведе до значителни изменения в програмите за развитие на селските райони на държавите-членки, и по-специално по отношение на видовете действия, свързани с новите предизвикателства в рамките на проверката на състоянието и с инфраструктурите за широколентов интернет. Поради това докладчикът предлага да се предостави конкретна информация на обществеността и на местните органи, отговорни за изпълнението на тези нови мерки.

  Отчитане на различията в съществуващото широколентово покритие в държавите-членки

  Докладчикът счита, че за да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и за да се даде възможност за значително развитие на широколентовия интернет в селските райони, Комисията трябва да вземе предвид различията в съществуващото широколентово покритие в държавите-членки като показател за диференцирано разпределение на тези средства.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (30.3.2009)

  на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

  относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
  (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

  Докладчик по становище: Vicente Miguel Garcés Ramón

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Предложението е част от Европейския план за икономическо възстановяване, който беше лансиран през ноември 2008 г. и приет от Европейския съвет на 11-12 декември 2008 г., и който възлиза на 200 млрд. евро, като по-голямата част от тях (170 млрд. евро) се предоставят на равнището на държавите-членки (координирани, въпреки това, от ЕС). Около 30 млрд. евро ще бъдат използвани от бюджетите на ЕС и ЕИБ, от които 5 млрд. евро за „нови инвестиции“ бяха предложени за енергиен пакет (3,5 млрд. евро - доклад на комисията по промишленост, изследвания и енергетика) и за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1,5 млрд. евро - доклад на комисията по земеделие и развитие на селските райони).

  Комисията предлага от допълнителната сума в размер на 1,5 млрд. евро 1 млрд. евро да се насочат за инфраструктура за широколентов интернет и 500 млн. евро – за действия във връзка с изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, биологичното разнообразие и преструктурирането на сектора на млякото и млечните продукти, като се променят критериите за допустимост по отношение на финансирането съгласно Регламент № 1698/2005[1].

  Към момента на гласуване на настоящото становище Европейският съвет от 19-20 март 2009 г. намали сумата за селскостопанската част на 1,02 млрд. евро, като увеличи сумата за енергийната част на 3,98 млрд. евро. Освен това Съветът измени предложението на Комисията за предоставяне на пълния размер бюджетни кредити през 2009 г., като ги раздели между 2009 г. (600 млн.) и 2010 г. (420 млн.).

  Комисията ще изготви предложение за изменящ бюджет, което ще бъде представено заедно с останалите инструменти, след като бъдат установени съответните правни основания.

  В допълнение, бюджетните кредити за поети задължения, понастоящем предвидени по бюджетен ред 05 04 05 01 „Програми за развитие на селските райони“ (бюджет за 2009 г.), възлизат на 13,623 млрд. евро в сравнение с 9,135 млрд.. евро в плащания. Тази сума беше разпределена към бюджета за 2009 г. благодарение на изменение от страна на Парламента, с което финансирането по този бюджетен ред беше увеличено с 249,84 млн. евро.

  С оглед на посоченото по-горе докладчикът внася следните изменения:

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Изменение  1

  Проект на законодателна резолюция

  Параграф 1 а (нов)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  1а. счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с горната граница на функция 2 от текущата Многогодишна финансова рамка 2007-2013 г.;

  Обосновка

  Настоящото изменение съдържа препратка към текущия средносрочен преглед на Многогодишната финансова рамка 2007-2013 г. и прегледа на състоянието на ОСП.

  Изменение  2

  Проект на законодателна резолюция

  Параграф 1 б (нов)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  1б. признава, че съществува неяснота относно наличието на маржове по функция 2; подчертава, че финансирането на плана за икономическо възстановяване не следва да представлява опасност за бъдещите потребности в рамките на тази категория от разходи; изразява предпочитанието си да се използват маржовете, налични преди приключването на бюджетните години;

  Изменение  3

  Проект на законодателна резолюция

  Параграф 1 в (нов)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  1в. припомня, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с разпоредбите на параграф 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.[2];

   

  Обосновка

  Настоящото изменение има за цел да припомни, че предложената финансова рамка е предмет и на споразумение в рамките на годишната бюджетна процедура (незадължителни разходи!).

  Изменение  4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) Бюджетният орган увеличи размера на средствата по бюджетния ред за програми за развитие на селските райони за 2009 г. с 249 840 000 евро като бюджетни кредити за поети задължения. Тези допълнителни средства следва да бъдат предоставени за дейности, свързани с нови предизвикателства.

  Обосновка

  По инициатива на Европейския парламент бюджетният орган увеличи размера на средствата по бюджетния ред за развитие на селските райони за 2009 г. с 249,84 млн. евро, предвиди тези средства за дейности, свързани с изменението на климата (вж. AM 0371 към бюджетен ред 05 04 05 01, прието от Европейския парламент на 18 декември 2008 г.). Тези допълнителни средства следва да бъдат предоставени за дейности, свързани с приоритети, определени в рамките на прегледа на състоянието на ОСП.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 6 – буква а

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 69 – параграф 2а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., се предоставя от 1 януари 2009 г. Тя се заделя за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1, и се използва както следва:

  „2а. Частта от сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, получена в резултат на увеличението на глобалните задължения, определени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета, изменено с Решение…., се предоставя от 1 януари 2009 г. Тя се заделя за видове дейности, свързани с приоритети съгласно член 16а, параграф 1, и се използва както следва:

  a) една трета (0,5 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, буква а) до е);

  a) една трета (ХХХ EUR) за видове дейности, свързани с приоритетите съгласно член 16а, параграф 1, буква а) до е);

  б) две трети (1 млрд. EUR) за видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж).“

  б) две трети (ХХХ EUR) за видове дейности, свързани с приоритета съгласно член 16а, параграф 1, буква ж).“

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  Позовавания

  COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

  Водеща комисия

  AGRI

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  19.2.2009

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Vicente Miguel Garcés Ramón

  10.2.2009

   

   

  Разглеждане в комисия

  11.3.2009

  30.3.2009

   

   

  Дата на приемане

  30.3.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
  • [2]  OВ C 139, 14.6.2006 г., стр.1.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (30.3.2009)

  на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

  относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
  (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

  Докладчик по становище: Domenico Antonio Basile

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Разглежданото предложение представлява навременен отговор на Европейската комисия на изискванията, произтичащи от приетото от Съвета на Европейския съюз на 11 декември 2008 г. решение да одобри европейски план за икономическо възстановяване, съдържащ конкретни мерки в редица отрасли, попадащи в общностните и национални правомощия за преодоляване на икономическата и финансова криза, засегнала европейските пазари от 2007 г.

  В областта на развитието на селските райони текстът на Комисията предлага включването на актуални изменения към Регламент 1698 /2005/ЕО, имащи за цел да отразят предвижданията на европейския план за икономическо възстановяване.

  По-конкретно се предвижда отпускането на 1,5 млрд. EUR на разположение на всички държави-членки в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с оглед да се развие широколентовият интернет в селските райони и да се посрещнат новите предизвикателства, определени в контекста на оценката на средносрочната реформа на Общата селскостопанска политика от 2003 г. (изменение на климата, възобновяеми енергийни източници, управление на водните ресурси, биоразнообразие), която бе завършена през ноември 2008 г.

  Като цяло това предложение изцяло се подкрепя от докладчика по становище, който счита, че подобни мерки, ако бъдат приложени бързо и в съответствие с цялостна логика, със сигурност могат да допринесат за възстановяване на националните икономики и за възстановяването на доверието на потребителите в системата.

  Все пак, поради очевидната неотложност, която в този труден период характеризира законодателната дейност и работите по планиране на общностно равнище, докладчикът по становище счита за необходимо включването на някои допълнителни елементи, които могат да допринесат за отразяването на посочената неотложност и при фазата на прилагане на горепосочените мерки в рамките на държавите-членки.

  Следователно предложените изменения имат за цел да гарантират, че държавите-членки ще проведат подходяща информационна дейност, от една страна, по отношение на регионалните органи за незабавното актуализиране на съответните планове за развитие на селските райони и, от друга страна, на потенциалните бенефициери и заинтересувани страни, относно предоставянето на допълнителни финансови средства, предназначени за дейности в селските райони.

  Освен това счита, че е необходимо да подчертае необходимостта от максимално увеличаване на възможностите за извършване на разходи през първите финансови години, посочена от Съвета в съответствие с целта за икономическо възстановяване на цялата територия на Европейския съюз, като се застъпва за приемане на процедури за изпълнение, основаващи се на принципите на ускоряване и опростяване.

  Накрая, с цел да се увеличи прозрачността и информираността по отношение на резултатите, получени в периода 2009 - 2011 г. и да се осигурят подходящи инструменти за координиране на финансовите дейности по ЕЗФРСР и структурните фондове по отношение на финансирането на инфраструктурите за широколентов интернет, Европейската комисия се призовава да включи в рамките на годишния мониторингов доклад, предвиден за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони раздел, който да е изрично посветен на проверка на получените резултати, отнасящи се до тези дейности.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 8 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  8а. Изискванията за неотложност, свързани с осъществяването на посочените действия, налагат използването на принципите, основаващи се на ускоряването и опростяването на процедурите с оглед да се гарантира бързото влизане в сила на измененията, свързани с европейския план за икономическо възстановяване и тяхната ефикасност в настоящата ситуация на криза.

  За тази цел мерките, предвидени в настоящия регламент, трябва да бъдат подкрепени чрез всеобхватни инициативи по разпространение в държавите-членки на подходяща информация за регионалните органи и потенциалните бенефициери на средства.

  Обосновка

  Предложеното изменение въвежда в основанията за приемане на разпоредбата, от една страна, неотложността на осъществяването на действия чрез подходящо и навременно информиране на потенциалните бенефициери относно новата инициативи и от друга страна, приемане на ускорени и опростени процедури по прилагане, включително по отношение на конкретните ограничения във времето, определени в разпоредбата.

  Изменение  2

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 12 а - параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а. Всяка държава-членка се консултира с компетентните регионални органи във връзка със специфичните изисквания и стратегиите за развитие, разработени с оглед на осъществяването на националния стратегически план.

  Обосновка

  За да се отговори възможно най-добре на специфичните потребности на всеки отделен регион, трябва да бъдат проведени консултации с компетентните регионални органи. По този начин може да бъде постигната най-добрата обща стратегия за регионално развитие.

  Изменение  3

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16 а - параграф 1 - уводно изречение

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. До 31 декември 2009 г. държавите-членки предвиждат в рамките на своите програми за развитие на селските райони, в съответствие със специфичните си нужди, видове дейности, насочени към следните приоритети, както са описани в стратегическите насоки на Общността и допълнително конкретизирани в националните стратегически планове:

  1. До 31 декември 2009 г. държавите-членки предвиждат в рамките на своите програми за развитие на селските райони, след предварителна консултация с компетентните регионални органи, в съответствие със специфичните си нужди, видове дейности, насочени към следните приоритети, както са описани в стратегическите насоки на Общността и допълнително конкретизирани в националните стратегически планове:

  Обосновка

  При определянето на стратегиите за развитие на селските райони трябва да се вземат предвид и приоритетите на политиките за регионално развитие. Обща политика, която съчетава тези два аспекта - целите за развитие на селските райони и целите за регионално развитие - може да доведе до реализиране на желаните резултати.

  Изменение  4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16 а – параграф 1 - буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) изменение на климата

  a) изменение на климата и мерки, насочени към предотвратяване на влошаването на състоянието на почвите,

  Обосновка

  Почвите играят основна роля в земеделския сектор. Използването на земеделските почви и начините на управлението им представляват основен елемент за посрещане на новите предизвикателства като изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, недостига на вода, биоразнообразието.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16 а – параграф 1 - буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) възобновяеми енергийни източници,

  б) подобряване на енергийната ефективност, диверсификация и използване на възобновяеми енергийни източници,

  Обосновка

  Вж изменение 3.

  Изменение  6

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16 а – параграф 1 а– алинея 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Видовете дейности, които следва да бъдат отнесени към приоритетите, изброени в параграф 1, букви а) до е), следва да отчитат и постигането на целите за икономическо, социално и териториално сближаване.

  Обосновка

  Вж изменение 3.

  Изменение   7

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент 1698/2005

  Член 16 а – параграф 1 - алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преразгледаните програми за развитие на селските райони, които се отнасят до посочените в настоящия параграф дейности, се представят на Комисията най-късно до 30 юни 2009 г.

  Преразгледаните програми за развитие на селските райони, които се отнасят до посочените в настоящия параграф дейности и по отношение на осъществяването на действията се основават на принципите за ускоряване и опростяване, се представят на Комисията най-късно до 30 юни 2009 г.

  Обосновка

  Като се има предвид краткото време, предоставено на държавите-членки за внасяне на изменения в националните им планове, се призова за ясно и навременно разпространение на новите нормативни разпоредби, както и за приемане на ускорени и опростени процедури както за разходите, така и за отчетните дейности.

  Изменение  8

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Член 16 а – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. От 1 януари 2009 г. за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е) от настоящия член, определените в приложение I равнища на интензитета на помощта може да бъдат увеличени с 10 процентни пункта.

  2. От 1 януари 2009 г. за видовете дейности, посочени в параграф 1, букви а) до е) от настоящия член, определените в приложение I равнища на интензитета на помощта може да бъдат увеличени с 10 процентни пункта, с оглед осъществяването на целите за териториално сближаване на регионите от Европейския съюз.

  Обосновка

  Развитието и сближаването на регионите от Европейския съюз може най-бързо да се осъществи чрез предоставянето на средства за специфичните потребности на всеки отделен регион. Икономическият напредък и устойчивото развитие могат да се осъществят единствено ако се отпуснат значителни средства за областите с най-голям потенциал за растеж, като енергийната ефективност и биоразнообразието.

  Изменение  9

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – параграф 6 – буква б

  Регламент 1698/2005

  Член 69 – параграф 5 а – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В рамките на доклада за развитие на селските райони, представян ежегодно от Комисията, специален раздел е посветен на мониторинга на дейностите, свързани с приоритетите, посочени в член 16 а, буква ж).

  Обосновка

  С настоящето изменение се цели включването на възможност да се провери в хода на осъществяването дали ускорената процедура, приложена във фазата на предоставяне на средствата, среща подходящ отговор и в момента на осъществяване на разходите. Това се прави с цел да се гарантира ефикасността на действията и да се предоставят подходящи инструменти за гарантиране на необходимата координация с аналогични дейности, финансирани от структурните фондове.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  Позовавания

  COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

  Водеща комисия

  AGRI

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

  19.2.2009

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Domenico Antonio Basile

  9.3.2009

   

   

  Разглеждане в комисия

  9.3.2009

   

   

   

  Дата на приемане

  30.3.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Румяна Желева, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Евгени Кирилов, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  Позовавания

  COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  5.2.2009

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  19.2.2009

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  19.2.2009

  ENVI

  19.2.2009

  ITRE

  19.2.2009

  REGI

  19.2.2009

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ENVI

  16.3.2009

  ITRE

  11.2.2009

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Петя Ставрева

  20.1.2009

   

   

  Разглеждане в комисия

  17.2.2009

  16.3.2009

  31.3.2009

   

  Дата на приемане

  31.3.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Петя Ставрева, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

  Дата на внасяне

  14.4.2009