Betænkning - A6-0259/2009Betænkning
A6-0259/2009

BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

14.4.2009 - (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Petya Stavreva

Procedure : 2009/0011(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0259/2009
Indgivne tekster :
A6-0259/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0038),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0051/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6‑0259/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  erkender, at der er usikkerhedsmomenter med hensyn til de marginer, der er til rådighed under udgiftsområde 2; understreger, at finansieringen af den økonomiske genopretningsplan ikke må gå ud over fremtidige behov inden for denne udgiftskategori; går ind for udnyttelse af marginerne for budgetår, der er ved at blive afsluttet;

3.  minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006[1];

4.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

5.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1a) Finansieringen af den europæiske økonomiske genopretningsplan bør foretages i henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1.

 

1EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1b) De nuværende marginer under udgiftsområde 2 kan ikke tages for givet, og eventuelle aftaler om den økonomiske genopretningsplan ikke gå ud over fremtidige behov inden for en udgiftskategori.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Af nævnte beløb bør 1,5 mia. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer ("bredbåndsinfrastrukturer") i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (i det følgende benævnt "nye udfordringer").

(2) Af nævnte beløb bør 1 020 mio. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer ("bredbåndsinfrastrukturer") i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (i det følgende benævnt "nye udfordringer"). Af dette beløb bør 850 mio. EUR stilles til rådighed i 2009, og 170 mio. EUR bør sikres gennem en udligningsordning i forbindelse med samrådet om budgettet for 2010 og stå til rådighed i 2010.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a) Budgetmyndigheden forhøjede bevillingerne på budgetposten for udvikling af landdistrikterne for 2009 med 249 840 000 EUR. Disse supplerende midler bør stilles til rådighed til foranstaltninger, der finansieres under ELFUL i den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Begrundelse

På Europa-Parlamentets foranledning forhøjede budgetmyndigheden bevillingerne på budgetposten for udvikling af landdistrikterne for 2009 med 250 mio. EUR, idet den øremærkede disse midler til klimaændringsrelateret virksomhed (se ÆF 0371 til konto 05 04 05 01 som vedtaget af Europa-Parlamentet den 18. december 2008). I forbindelse med den igangværende omprogrammering bør disse supplerende midler stilles til rådighed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at sikre, at fordelingen af den supplerende EF-støtte i hver medlemsstat sker i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for de to politikpakker (nye udfordringer og bredbåndsinfrastrukturer), bør medlemsstaterne i deres nationale strategiplaner angive det vejledende beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, samt de ikkeanvendte midler, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. …, og forhøjelsen af de samlede forpligtelser, jf. Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …. Disse beløb vil blive forbeholdt dels bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne, dels de nye udfordringer.

(4) For at sikre, at fordelingen af den supplerende EF-støtte i hver medlemsstat sker i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for de to politikpakker (nye udfordringer og bredbåndsinfrastrukturer), bør medlemsstaterne i deres nationale strategiplaner angive det vejledende beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, samt de ikkeanvendte midler, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. …, og forhøjelsen af de samlede forpligtelser, jf. Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …. Disse beløb vil blive forbeholdt bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne, de nye udfordringer samt andre foranstaltninger, der har til formål at forbedre udnyttelsen af midlerne og skabe arbejdspladser.

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater har de samme problemer, og det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet for at sikre, at disse midler udnyttes bedst muligt.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) For at øge udnyttelsen af deres programmer kan medlemsstaterne bruge de supplerende midler til en garanti- og lånefond.

Begrundelse

Kommissionsforslaget er en del af den europæiske økonomiske genopretningsplan, som fokuserer på prioriterede foranstaltninger, der skal sætte de europæiske økonomier i stand til hurtigere at tilpasse sig de aktuelle udfordringer. Det er nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at bruge midlerne til låne- og kreditgarantier, hvilket ville sætte aktører i landdistrikterne i stand til at foretage investeringer og dermed øge udnyttelsen af programmerne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I konklusionerne i Det Europæiske Råds mødeprotokol af 12. december 2008 giver Det Europæiske Råd sin støtte til, at bredbåndsinfrastrukturer, herunder navnlig i dårligt betjente områder, udbygges i forbindelse med genopretningsplanen. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.

(6) I konklusionerne i Det Europæiske Råds mødeprotokol af 12. december 2008 giver Det Europæiske Råd sin støtte til, at bredbåndsinfrastrukturer, herunder navnlig i dårligt betjente områder, udbygges i forbindelse med genopretningsplanen. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer og relaterede faciliteter i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.

Begrundelse

På grund af de økonomiske realiteter i mange landdistrikter kan ikke alle borgere få privat adgang til bredbåndsinfrastrukturer. I tillæg til de foreslåede infrastrukturoperationer bør medlemsstaterne derfor have mulighed for at støtte offentlige internetfaciliteter i landsamfundene (f. eks. på offentlige biblioteker eller i kommunalforvaltningerne). Denne mulighed ville være helt i tråd med ånden i artikel 56 om basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikter. Uddannelse og software bør derimod udelukkes.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer kan spille en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsides liggende landdistrikter. For at sikre, at de disponible midler anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.

(10) Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer spiller en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsides liggende landdistrikter såsom øer og bjergområder. For at sikre, at de disponible midler og eksisterende infrastrukturer anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang og bredbåndsfaciliteter i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af størrelsen på de pågældende aktive eller passive infrastrukturer eller dele heraf. Den af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.

Begrundelse

Disse områders særlige geomorfologiske karakteristika stiller dem ugunstigt med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og omdelingen heraf. I en tidligere beslutning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0188/2003) er de mindst udviklede regioner i Europa defineret som hovedsageligt bestående af sådanne områder.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) Under henvisning til behovet for en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise er det hensigtsmæssigt at skabe mulighed for, at der kan foretages betalinger i regnskabsåret 2009.

Begrundelse

Af den finansieringsoversigt, der er vedføjet som bilag til kommissionsforslaget, fremgår det, at det fulde beløb på 1,5 mia. EUR er forpligtet i 2009, men at betalingerne først gennemføres i regnskabsårene 2010 og 2011. Under henvisning til behovet for en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise er det hensigtsmæssigt at skabe mulighed for, at der kan foretages betalinger allerede i regnskabsåret 2009. Denne tilgang er i overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. december 2008, der sigter på at "fremskynde tilpasningen af vores økonomier på baggrund af de aktuelle udfordringer".

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør sørge for, at regionale og lokale myndigheder og potentielle begunstigede har adgang til specifik oplysning om de nye muligheder, der tilbydes i de reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne.

Begrundelse

Eftersom den nye prioritering inden for udvikling af landdistrikterne, særlig hvad angår bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter, medfører betydelige ændringer i programmerne for udvikling af landdistrikterne, bør specifik oplysning stilles til rådighed for offentligheden og de regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse nye foranstaltninger.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13b) Der bør etableres særlige foranstaltninger med henblik på at tilbyde uddannelse og videreuddannelse i anvendelse af bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter i landbosamfundene med særlig fokus på erhvervsmæssig uddannelse af landbrugsspecialister, hvis praktiske færdigheder derefter vil kunne udnyttes. Stimulering af forskningssektoren bør i denne forbindelse betragtes som en prioritet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne.

g) bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne og faciliteter til offentlig internetadgang i landbosamfundene

Begrundelse

På grund af de økonomiske realiteter i mange landdistrikter kan ikke alle borgere få privat adgang til bredbåndsinfrastrukturer. I tillæg til de foreslåede infrastrukturoperationer bør medlemsstaterne derfor have mulighed for at støtte offentlige internetfaciliteter i landsamfundene (f. eks. på offentlige biblioteker eller i kommunalforvaltningerne). Denne mulighed ville være helt i tråd med ånden i artikel 56 om basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikter. Uddannelse og software bør derimod udelukkes.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 1 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ga) forvaltning af den økonomiske krise i landbrugssektoren, primært for at støtte infrastrukturen og skabe et netværk af producenter og organisationer

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 1 – litra g b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

gb) foranstaltninger med henblik på at bevare eller skabe arbejdspladser i landdistrikter

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 1 – litra g c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

gc) støtteforanstaltninger for unge landbrugere.

Begrundelse

Støtte til unge landbrugere vil på mellemlang sigt lette en genopretning af økonomien med fokus på vækst i landbrugsdistrikternes økonomi.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede EF-bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til f), og Fællesskabets bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g)."

b) en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede EF-bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til f) og ga), og Fællesskabets bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g)."

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 – litra a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 ‑ stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse ……, står til rådighed fra den 1. januar 2009. Den forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, og den bruges som følger:

"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse ……, samt beløbet på 249 840 000 EUR, der er tilføjet på konto 05 04 05 01 for budgetåret 2009, står til rådighed fra den 1. januar 2009. Den forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1.”

a) en tredjedel (0,5 mia. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f)

 

b) to tredjedele (1 mia. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra g)."

 

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) I stk. 4 indsættes følgende afsnit:

 

"For det i stk. 2a, litra b), omhandlede beløb skal Kommissionen tage hensyn til forskellene i den eksisterende bredbåndsdækning i medlemsstaterne, særlig i vanskeligt tilgængelige områder, og de deraf følgende forskellige behov."

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende den traditionelle fordelingsmetode for midler til udvikling af landdistrikterne, når det drejer sig om tildeling af specifikke midler til støtte for bredbåndsinfrastrukturer. Udgangsindikator 32 om brugen af internet i landdistrikter (DSL) kunne sammen med de forventede data om bredbåndsdækning i den kommende kommissionsmeddelelse om bredbånd anvendes som indikator for en differentieret tildeling af de pågældende midler.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 – litra b

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 – stk. 5 a – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionens årlige rapport om udvikling af landdistrikterne skal indeholde et specifikt afsnit om overvågning af operationerne i forbindelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 16 a, stk. 1, litra g).

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det muligt at undersøge undervejs, hvorvidt den hasteprocedure, der anvendes i forbindelse med tildelingen af midler, også finder passende anvendelse ved udgifternes gennemførelse. Dette har til formål at sikre foranstaltningernes fulde effektivitet og at stille passende instrumenter til rådighed til at sikre den nødvendige koordinering med lignende aktiviteter, som strukturfondene finansierer.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 – litra b

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 – stk. 5 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5b. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til EU-budgettet op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.

5b. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, optager medlemsstaten differencen i sit landbrugsudviklingsbudget op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.

Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), når programmet afsluttes, desuden er mindre end det i stk. 5a omhandlede beløb til disse operationstyper, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til EU-budgettet op til det beløb, som bevillingerne til de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), er overskredet med. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.

 

Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), når programmet afsluttes, er mindre end det i stk. 5a omhandlede beløb til disse operationstyper, tilbagebetaler medlemsstaten tilsvarende differencen til EU-budgettet op til det beløb, som bevillingerne til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), er overskredet med. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.

 

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) Følgende afsnit indsættes:

 

"6a. Af det i stk. 2a omhandlede beløb stilles 250 mio. EUR til rådighed til betalinger i regnskabsåret 2009."

Begrundelse

Af den finansieringsoversigt, der er vedføjet som bilag til kommissionsforslaget, fremgår det, at det fulde beløb på 1,5 mia. EUR er forpligtet i 2009, men at betalingerne først gennemføres i regnskabsårene 2010 og 2011. Under henvisning til behovet for en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise er det hensigtsmæssigt at skabe mulighed for, at der kan foretages betalinger allerede i regnskabsåret 2009. Denne tilgang er i overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. december 2008, der sigter på at "fremskynde tilpasningen af vores økonomier på baggrund af de aktuelle udfordringer".

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 69a

 

Garanti- og lånefonde

 

Uanset bestemmelserne i artikel 69 kan medlemsstaterne bruge det i artikel 69, stk. 2a, omhandlede beløb til garanti- og lånefonde. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel finder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)1, særlig artikel 50, 51 og 52, anvendelse.

 

1EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15."

Begrundelse

Kommissionsforslaget er en del af den europæiske økonomiske genopretningsplan, som fokuserer på prioriterede foranstaltninger, der skal sætte de europæiske økonomier i stand til hurtigt at tilpasse sig de aktuelle udfordringer. Det er nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at bruge midlerne til låne- og kreditgarantier, hvilket ville sætte aktører i landdistrikterne i stand til at foretage investeringer.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 70 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 90 % for konvergensområder og til 75 % for ikkekonvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, i nærværende forordning, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. […], det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i nærværende forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. […]."

"Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 100 % for konvergensområder og til 75 % for ikkekonvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, i nærværende forordning, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. […], det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i nærværende forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. […]."

Begrundelse

I lyset af princippet om territorial samhørighed og bestemmelserne i artikel 69, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005 anses et bidrag fra ELFUL på op til 100 % for at være passende til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, i denne forordning, med henblik på at sikre et maksimalt bidrag til moderniseringen af de berørte landbrugsområder.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a) I artikel 76 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Medlemsstaterne sørger for specifik oplysning om de nye prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a. Disse oplysninger stilles til rådighed for regionale og lokale myndigheder og potentielle begunstigede af foranstaltningerne."

Begrundelse

Eftersom den nye prioritering inden for udvikling af landdistrikterne, særlig hvad angår bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter, medfører betydelige ændringer i programmerne for udvikling af landdistrikterne, bør specifik oplysning stilles til rådighed for offentligheden og de regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse nye foranstaltninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Bilag III - overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g)

Vejledende liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g)

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have den nødvendige fleksibilitet, så de har mulighed for at støtte operationer i medfør af artikel 16 a, stk. 1, litra g), i tillæg til de operationer, der er opført i bilag III.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Bilag III – kolonne 1 – linje 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oprettelse af nye bredbånds-infrastrukturer, inkl. backhaul-faciliteter (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af disse teknologier)

Oprettelse af nye bredbånds-infrastrukturer, inkl. backhaul-faciliteter og jordbaseret udstyr (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af disse teknologier) og andre nødvendige former for støtte (f.eks. installation og vedligeholdelse)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Bilag III – linje 3a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indførelse af offentlig adgang til bredbåndsfaciliteter

 

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikter

Begrundelse

På grund af de økonomiske realiteter i mange landdistrikter kan ikke alle borgere få privat adgang til bredbåndsinfrastrukturer. I tillæg til de foreslåede infrastrukturoperationer bør medlemsstaterne derfor have mulighed for at støtte offentlige internetfaciliteter i landsamfundene (f. eks. på offentlige biblioteker eller i kommunalforvaltningerne). Denne mulighed ville være helt i tråd med ånden i artikel 56 om basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikter.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s.1.

BEGRUNDELSE

Indledning

Det Europæiske Råd nåede på sit møde den 11.-12. december 2008 til enighed om en europæisk økonomisk genopretningsplan, der går ud på at iværksætte prioriterede foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaternes økonomier med hurtigere at tilpasse sig de aktuelle udfordringer, og som er baseret på en indsats svarende til i alt ca. 1,5 % af EU's BNP (dvs. ca. 200 mia. EUR). Af dette beløb skal 1,5 mia. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for at udvikle bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne og styrke de operationer, der er knyttet til de nye udfordringer, som blev beskrevet i forbindelse med vurderingen af midtvejsrevisionen i 2003 af den fælles landbrugspolitik, det såkaldte "sundhedstjek". Dette beløb på 1,5 mia. EUR skal opdeles, således at en tredjedel af beløbet (0,5 mia. EUR) bruges til nye udfordringer og to tredjedele (1 mia. EUR) til at udvikle bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne. Det er ikke tilladt at foretage overførsler mellem de to underområder.

Kommissionsforslaget fastlægger den retlige ramme, der skal gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende de ovennævnte beløb.

For at disse supplerende midler skal kunne anvendes som EF-støtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til den europæiske økonomiske genopretningsplan, er det nødvendigt, at medlemsstaterne reviderer deres programmer for udvikling af landdistrikterne inden 30. juni 2009.

For så vidt angår bredbånd, bør medlemsstaterne i deres nationale programmer fastlægge operationer, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer. For at sikre en betydelig udvikling inden for bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne foreslår Kommissionen, at operationer, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, skal anses for støtteberettigede uden begrænsning af de pågældende infrastrukturers størrelse i modsætning til den eksisterende størrelsesbegrænsning, som gælder for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne.

I bilag III til forslaget opstiller Kommissionen en udtømmende liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, som f.eks. oprettelse af nye bredbåndsinfrastrukturer, opgradering af eksisterende bredbåndsinfrastrukturer og anlæggelse af passive bredbånds- infrastrukturer.

Hvad angår nye udfordringer, forventes medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne inden den 30. juni 2009 at fastlægge operationstyper, der er rettet mod de nye udfordringer.

Kommissionsforslaget muliggør undtagelsesvist en stigning på 10 % i medfinansieringssatserne for regnskabsåret 2009. Medlemsstaterne er dog forpligtet til at overholde medfinansieringslofterne over hele programmeringsperioden, dvs. at de i programmeringsperiodens resterende år vil være nødsaget til at øge deres medfinansieringsandel.

Kommissionen foreslår højere medfinansieringssatser for foranstaltninger, der er rettet mod de nye udfordringer og bredbåndsinfrastrukturer. Ifølge kommissionsforslaget skal ELFUL stå for 90 % af medfinansieringen for konvergensområder og for 75 % for ikkekonvergensområders vedkommende. Således kan medfinansieringen for konvergensområder i 2009 nå op på 100 %.

Ordføreren hilser med tilfredshed Kommissionens forslag og mener, at det burde muliggøre en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise.

Vigtige spørgsmål, som ordføreren ønsker at rejse:

250 mio. EUR, der stilles til rådighed til virksomhed i tilknytning til de nye udfordringer

Med et ændringsforslag til 2009-budgettet forhøjede Europa-Parlamentet og Rådet bevillingerne på budgetposten for udvikling af landdistrikterne med 250 mio. EUR ved at øremærke disse midler til klimaændringsrelateret virksomhed (se ÆF 0371 til konto 05 04 05 01 som vedtaget af Europa-Parlamentet den 18. december 2008). Kommissionen har nægtet at forvalte disse supplerende midler med den begrundelse, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at ændre alle programmerne for udvikling af landdistrikterne.

Ordføreren er af den opfattelse, at det nuværende kommissionsforslag udgør en anledning til at sikre, at disse midler, der allerede er til rådighed i 2009-budgettet, kan gennemføres. I forbindelse med den igangværende omprogrammering foreslår ordføreren, at disse supplerende midler stilles til rådighed til virksomhed, som har tilknytning til prioriteringen i sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik.

Betalinger i regnskabsåret 2009

Af den finansieringsoversigt, der er vedføjet som bilag til kommissionsforslaget, fremgår det, at det fulde beløb på 1,5 mia. EUR er forpligtet i 2009, men at betalingerne først gennemføres i regnskabsårene 2010 og 2011.

Ordføreren mener, at det under henvisning til behovet for en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise er hensigtsmæssigt at sikre, at der er betalinger, som kan gennemføres allerede i regnskabsåret 2009.

Låne- og kreditgarantifonde

En væsentlig faktor i den aktuelle økonomiske krise er, at der generelt er færre muligheder for at få lån, og at betingelserne for at opnå kredit fra bankerne er blevet strammet. Ordføreren foreslår derfor, at medlemsstaterne bør have mulighed for at bruge de tilgængelige midler til låne- og kreditgarantier, hvilket ville sætte aktørerne i landdistrikterne i stand til at foretage investeringer, selv om tiderne er vanskelige.

Indførelse af offentlig adgang til bredbåndsfaciliteter

På grund af den spredte befolkning og de høje omkostninger i nogle landdistrikter er det ikke alle borgere, der har mulighed for at få privat adgang til bredbåndsinfrastrukturer.

Ordføreren går derfor ind for, at medlemsstaterne i tillæg til de foreslåede infrastrukturoperationer får mulighed for at støtte offentlige internetfaciliteter i landsamfundene, f. eks. på offentlige biblioteker eller i kommunalforvaltningerne. Offentlige støttemidler bør dog ikke anvendes til uddannelse og software.

Oplysning til lokale myndigheder og potentielle begunstigede af foranstaltningerne

Det nuværende kommissionsforslag vil medføre betydelige ændringer i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikterne, særlig hvad angår operationstyper, der er rettet mod de nye udfordringer i medfør af "sundhedstjekket" og mod bredbåndsinfrastruktur. Ordføreren foreslår derfor, at der sørges for specifik oplysning til offentligheden og de lokale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse nye foranstaltninger.

Hensyntagen til forskellene i den eksisterende bredbåndsdækning i medlemsstaterne

For at sikre, at de tilgængelige midler anvendes så effektivt som muligt, og for at muliggøre en betydelig udvikling inden for bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne mener ordføreren, at Kommissionen bør tage hensyn til forskellene i den eksisterende bredbåndsdækning i medlemsstaterne som indikator for en differentieret tildeling af disse midler.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (30.3.2009)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Rådgivende ordfører: Vicente Miguel Garcés Ramón

KORT BEGRUNDELSE

Det foreliggende forslag er en del af den europæiske økonomiske genopretningsplan, der blev lanceret i november 2008, og som blev bakket op af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 med et samlet beløb på 200 mia. euro, heraf størstedelen (170 mia. euro) på medlemsstatsniveau (dog koordineret af EU). Ca. 30 mia. euro vil blive anvendt via EU's og EIB's budgetter, og heraf er det blevet foreslået at anvende 5 mia. euro, der er afsat til "nye investeringer", til en energipakke (3,5 mia. euro - betænkning i ITRE) og til ELFUL (1,5 mia. euro - betænkning i AGRI).

Ifølge Kommissionens forslag skal 1 mia. af de ekstra 1,5 mia. euro anvendes til bredbåndsinfrastrukturer og 500 mio. euro til klimaforandringer, vedvarende energi, biodiversitet og omstrukturering af mejerisektoren, hvorved kriterierne for støtteberettigelse ændres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1698/2005[1].

På det tidspunkt, hvor der blev stemt om denne udtalelse, reducerede Det Europæiske Råd den 19.-20. marts det beløb, der blev afsat til landbruget med 1,020 mia. euro, samtidig med at det øgede beløbet til energipakken til 3,980 mia. euro. Rådet har ligeledes ændret Kommissionens forslag om at udnytte alle bevillinger i 2009 ved at fordele dem mellem 2009 (600 mio.) og 2010 (420 mio.).

Kommissionen vil udarbejde et forslag til ændringsbudget, der vil blive forelagt sammen med de andre instrumenter, og når retsgrundlaget herfor er blevet endelig fastlagt.

De aktuelle forpligtelsesbevillinger i 2009-budgettet på budgetpost 05 04 05 01, "Programmer for udvikling af landdistrikter", er på 13,623 mia. euro og 9,135 mia. euro i betalingsbevillinger. Dette beløb indgik i 2009-budgettet takket være en ændring fra Europa-Parlamentet, der øgede denne budgetpost med 249,84 mio. euro.

På grundlag af overstående foreslår ordføreren nedenstående ændringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. mener, at referencegrundlaget, der er anført i forslaget til retsakt, er foreneligt med loftet for udgiftsområde 2 i den aktuelle flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013;

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at minde om den igangværende midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 og sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. 1a. erkender, at der er usikkerhedsmomenter med hensyn til rådighed inden for margenen under udgiftsområde 2; understreger, at finansieringen af den økonomiske genopretningsplan ikke må bringe fremtidige behov inden for denne udgiftskategori i fare; udtrykker sin præference for at anvende margenerne for de budgetår, der er ved at blive afsluttet.

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1c. minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006[2];

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at minde om, at den foreslåede finansielle ramme også er omfattet af en aftale i den årlige budgetprocedure (ikke-obligatoriske udgifter!).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Budgetmyndigheden har øget 2009-budgettets budgetpost for programmer til udvikling af landdistrikter med 249.840.000 euro i forpligtelsesbevillinger. Disse supplerende midler skal gøres tilgængelige for aktiviteter forbundet med nye udfordringer.

Begrundelse

På initiativ af Europa-Parlamentet øgede budgetmyndigheden 2009-budgettets budgetpost for udvikling af landdistrikter med 249,84 mio. euro, som er afsat til aktiviteter forbundet med klimaændringer (se ændringsforslag 0371 om budgetpost 05 04 05 01, som Europa-Parlamentet vedtog den 18. december 2008). Disse supplerende midler skal gøres tilgængelige for aktiviteter forbundet med de prioriterede områder i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 6 - litra a

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 69 - stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …, står til rådighed fra den 1. januar 2009. Den forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, og den bruges som følger:

"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …, står til rådighed fra den 1. januar 2009. Den forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, og den bruges som følger:

a) en tredjedel (0,5 mio. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f)

a) en tredjedel (XXX EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f)

b) to tredjedele (1 mio. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra g)."

b) to tredjedele (XXX EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra g)."

PROCEDURE

Titel

Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Referencer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Behandling i udvalg

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

30.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
  • [2]  OJ C 139, 14.6.2006, p.1.

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (30.3.2009)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Rådgivende ordfører: Domenico Antonio Basile

KORT BEGRUNDELSE

Det behandlede forslag kan betragtes som et hurtigt svar fra Kommissionen på de behov, der lå til grund for Rådets beslutning den 11. december 2008 om at vedtage en europæisk økonomisk genopretningsplan, som indeholder konkrete foranstaltninger på en lang række områder, der henhører under Fællesskabets og medlemsstaternes kompetence, for at imødegå den økonomiske og finansielle krise, som har berørt de europæiske markeder siden 2007.

Når det gælder udviklingen af landdistrikterne, foreslår man i Kommissionens tekst, at der foretages en passende ajourføring af forordning (EF) nr. 1698/2005 med henblik på gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Det planlægges navnlig at stille 1,5 mio. euro til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne og imødegå de nye udfordringer, der blev identificeret i forbindelse med vurderingen af 2003-midtvejsreformen af den fælles landbrugspolitik, som blev afsluttet i november 2008 (klimaforandringer, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcerne og biodiversitet).

Den rådgivende ordfører kan i det store og hele støtte forslaget fuldt ud, og han mener, at disse foranstaltninger - hvis de gennemføres hurtigt og på en integreret måde - utvivlsomt vil kunne bidrage til at puste nyt liv i de nationale økonomier og genskabe forbrugernes tillid til systemet.

På grund af den tydelige hastende karakter, der i denne krise har kendetegnet lovgivnings- og planlægningsaktiviteterne på fællesskabsplan, mener den rådgivende ordfører dog, at det er nødvendigt at medtage yderligere elementer, der kan bidrage til, at denne hastende karakter ligeledes afspejler sig i ovennævnte foranstaltningers gennemførelsesfase i medlemsstaterne.

De ændringsforslag, der er stillet, har således til formål at sikre, at medlemsstaterne sørger for en passende information til dels de regionale myndigheder, hvad angår en øjeblikkelig tilpasning af de respektive planer til udvikling af landdistrikterne, og dels de potentielle støttemodtagere og interessenter i forbindelse med tildelingen af yderligere finansielle ressourcer til foranstaltninger, der vedrører landdistrikterne.

Ordføreren mener ligeledes, at man bør understrege nødvendigheden af at maksimere udgiftsmulighederne i de første regnskabsår, sådan som Rådet har givet udtryk for i overensstemmelse med målsætningen om en økonomisk genopretning på hele EU's område. Ordføreren håber, at der vil blive vedtaget gennemførelsesprocedurer, som bygger på principperne om fremskyndelse og forenkling.

Endelig - og med det formål at øge gennemsigtigheden og informationen, hvad angår resultaterne for perioden 2009-2011, og at sikre passende instrumenter til koordineringen af aktioner finansieret af ELFUL og af strukturfondene, når det gælder finansieringen af bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer - anmodes Kommissionen om i den årlige overvågningsrapport, der er planlagt for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, at medtage et afsnit, som udtrykkeligt omhandler kontrollen af de resultater, der er opnået i forbindelse med denne aktivitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Behovet for hurtighed i forbindelse med foranstaltningernes gennemførelse gør det nødvendigt at anvende principper, der bygger på en fremskyndelse og forenkling af procedurerne, så man i betragtning af den aktuelle krisesituation sikrer en hurtig ikrafttrædelse af effektive ændringer, der vedrører den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Til dette formål skal det sikres, at kendskabet til foranstaltningerne i denne forordning udbredes på en passende måde i medlemsstaterne ved hjælp af omfattende informationsinitiativer rettet mod de regionale myndigheder og de potentielle støttemodtagere.

Begrundelse

Ændringsforslaget medtager blandt begrundelserne for det forslag, der skal vedtages, den tvingende nødvendighed af at gennemføre foranstaltningerne, hvilket på den ene side kræver en passende og hurtig information om det nye initiativ til de potentielle støttemodtagere, og hvilket på den anden side kræver vedtagelsen af fremskyndede og forenklede gennemførelsesprocedurer, også i forbindelse med de stramme tidsfrister, der er fastsat i forslaget.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 2

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 12 a - stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hver enkelt medlemsstat konsulterer de kompetente regionale myndigheder vedrørende de opstillede specifikke krav og udviklingsstrategier med henblik på gennemførelsen af den nationale strategiplan.

Begrundelse

For at kunne imødekomme den enkelte regions specifikke behov på bedste vis skal de kompetente regionale myndigheder konsulteres. På denne måde opnås den bedste fælles strategi for regional udvikling.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a - stk. 1 - indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2009 skal medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte operationer, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, som er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:

1. Senest den 31. december 2009 skal medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne efter forudgående høring af de kompetente regionale myndigheder fastsætte operationer, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, som er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:

Begrundelse

Når strategier til udvikling af landdistrikter udformes, skal der tages hensyn til de regionaludviklingspolitiske prioriteringer. En fælles politik, som inddrager disse to aspekter – udvikling af landdistrikter samt regionaludvikling – kan gøre det muligt at opnå de ønskede resultater.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a - stk. 1 - litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) klimaforandringer

a) klimaforandringer og foranstaltninger til forebyggelse af en forringelse af jordbunden

Begrundelse

Jorden spiller en essentiel rolle i landbrugssektoren. Anvendelsen og forvaltningen af landbrugsjord er af største betydning, hvis vi skal leve op til de nye udfordringer i forbindelse med klimaforandringer, vedvarende energi, vandknaphed og biodiversitet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a - stk. 1 - litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vedvarende energi

b) større energieffektivitet, diversificering og brug af vedvarende energi

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a - stk. 1 - afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er omhandlet i første afsnit, litra a) til f), skal ligeledes tage sigte på at opfylde økonomiske og sociale målsætninger, samt målsætninger inden for området territorial samhørighed.

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3

Forordning 1698/2005

Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører operationer, der er omhandlet i dette stykke, skal forelægges Kommissionen senest den 30. juni 2009.

De reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører operationer, der er omhandlet i dette stykke, og som bygger på principperne om fremskyndelse og forenkling, hvad angår foranstaltningernes gennemførelse, skal forelægges Kommissionen senest den 30. juni 2009.

Begrundelse

Eftersom medlemsstaterne kun har kort tid til rådighed til at ændre deres nationale planer, kræves der en omfattende og hurtig udbredelse af kendskabet til de nye lovgivningsmæssige bestemmelser og vedtagelse af hurtige og enkle procedurer, både for udgifterne og for opgørelserne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 - stk. 3

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 16 a - stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2009 kan de støttesatser, der er fastsat i bilag I, forhøjes med 10 procentpoint for de operationstyper, som er omhandlet i stk. 1.

2. Fra den 1. januar 2009 kan de støttesatser, der er fastsat i bilag I, forhøjes med 10 procentpoint for de operationstyper, som er omhandlet i stk. 1, med henblik på at opnå territorial konvergens i EU's regioner.

Begrundelse

Udvikling og konvergens i EU's regioner kan fremskyndes ved at øremærke støtte til foranstaltninger med henblik på at opfylde den enkelte regions specifikke behov. Økonomisk fremskridt og bæredygtig udvikling kan kun opnås ved at øremærke et betragteligt beløb til de områder, der har det største vækstpotentiale, såsom energieffektivitet og biodiversitet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Forordning 1698/2005

Artikel 69 – stk. 5 a – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I den rapport om udviklingen af landdistrikterne, som Kommissionen forelægger en gang om året, skal et specifikt afsnit omhandle overvågningen af operationerne i forbindelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 16 a, litra g).

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker man at medtage muligheden for at undersøge undervejs, hvorvidt den hasteprocedure, der anvendes i forbindelse med midlernes tildeling, også finder passende anvendelse ved udgifternes gennemførelse. Dette har til formål at sikre foranstaltningernes fulde effektivitet og at stille passende instrumenter til rådighed til at sikre den nødvendige koordinering med lignende aktiviteter, som strukturfondene finansierer.

PROCEDURE

Titel

Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Referencer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

19.2.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Behandling i udvalg

9.3.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

PROCEDURE

Titel

Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Referencer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Dato for høring af EP

5.2.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

19.2.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Dato for indgivelse

14.4.2009