Έκθεση - A6-0259/2009Έκθεση
A6-0259/2009

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

14.4.2009 - (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγήτρια: Petya Stavreva

Διαδικασία : 2009/0011(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0259/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0259/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0038),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0051/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0259/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναγνωρίζει ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ύπαρξη περιθωρίων στον τομέα 2· τονίζει ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο μελλοντικές ανάγκες στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δαπανών· εκφράζει την προτίμησή του για την χρήση των περιθωρίων των οικονομικών ετών που βρίσκονται στο τέλος τους·

3.  υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασισθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006[1]·

4.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2].

__________

1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β) Τα ισχύοντα περιθώρια της κατηγορίας 2 δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα και οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές ανάγκες οιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)      Από το ανωτέρω ποσό, 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (στο εξής «νέες προκλήσεις»),

(2)       Από το ανωτέρω ποσό, 1 020 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (στο εξής «νέες προκλήσεις»). Από το ποσό αυτό, 850 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν το 2009, ενώ 170 εκατομμύρια ευρώ θα διασφαλιστούν μέσω μηχανισμού αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2010 και θα πρέπει να διατεθούν το 2010.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε την θέση του προϋπολογισμού 2009 για την αγροτική ανάπτυξη κατά 249 840 000 ευρώ. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα πρέπει να διατεθούν για μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικονομίας.

Αιτιολόγηση

Με παρότρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε την προικοδότηση της θέσης του προϋπολογισμού 2009 για την αγροτική ανάπτυξη κατά 250εκατ. ευρώ προορίζοντας τους πόρους αυτούς για δραστηριότητες που άπτονται της κλιματικής αλλαγής (βλ. τρπ 0371 05.04.05.01 όπως εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 18 Δεκεμβρίου 2008). Στο πλαίσιο του τρέχοντος αναπρογραμματισμού θα πρέπει να διατεθούν οι πρόσθετοι αυτοί πόροι .

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να διασφαλιστεί ότι η πρόσθετη συνδρομή της Κοινότητας σε κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους στόχους των δύο πακέτων μέτρων (νέες προκλήσεις και ευρυζωνικό Διαδίκτυο), τα κράτη μέλη πρέπει να διευκρινίσουν στα εθνικά σχέδια στρατηγικής το ενδεικτικό ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική διαφοροποίηση καθώς και τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ……. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν αφενός για την υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και, αφετέρου, για τις «νέες προκλήσεις».

(4) Για να διασφαλιστεί ότι η πρόσθετη συνδρομή της Κοινότητας σε κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους στόχους των δύο πακέτων μέτρων (νέες προκλήσεις και ευρυζωνικό Διαδίκτυο), τα κράτη μέλη πρέπει να διευκρινίσουν στα εθνικά σχέδια στρατηγικής το ενδεικτικό ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική διαφοροποίηση καθώς και τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ……. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για την υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, για τις «νέες προκλήσεις» και για άλλα μέτρα με στόχο τη βελτίωση του βαθμού απορρόφησης των πόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη τα ίδια προβλήματα και ένας βαθμός ευελιξίας είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απορρόφησης αυτών των πόρων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Προκειμένου να βελτιώσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πρόσθετους πόρους για ένα ταμείο εγγυήσεων και δανείων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης που επικεντρώνεται σε δράση προτεραιότητας για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να προσαρμοσθούν ταχέως στις τρέχουσες προκλήσεις. Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους για δάνεια και εγγυήσεις πίστεως που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους της υπαίθρου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις βελτιώνοντας έτσι την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)       Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 επισημαίνεται η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, ιδίως για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου και σε περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Λόγω του ότι οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανεπαρκούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η στήριξη για τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ. Δεδομένης της σημασίας της προτεραιότητας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στα προγράμματά τους ενέργειες που αφορούν την προτεραιότητα αυτή έως το τέλος του 2009. Κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου με τους τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

(6)       Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 επισημαίνεται η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, ιδίως για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου και σε περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Λόγω του ότι οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανεπαρκούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η στήριξη για τη δημιουργία υποδομών και σχετικών εγκαταστάσεων ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ. Δεδομένης της σημασίας της προτεραιότητας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στα προγράμματά τους ενέργειες που αφορούν την προτεραιότητα αυτή έως το τέλος του 2009. Κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου με τους τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές και εγκαταστάσεις, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της οικονομικής πραγματικότητας σε πολλές περιοχές της υπαίθρου, δεν είναι όλοι οι πολίτες σε θέση να έχουν ιδιωτική πρόσβαση στις υποδομές ευρυζωνικού δικτύου. Πέραν των προτεινομένων ενεργειών σε σχέση με τις υποδομές, τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δημόσιες εγκαταστάσεις διαδικτύου στις αγροτικές κοινότητες όπως στις δημόσιες βιβλιοθήκες ή τα δημαρχεία). Η επιλογή αυτή πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα του άρθρου 56 σχετικά με την παροχή βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό. Η κατάρτιση ωστόσο και το λογισμικό θα έπρεπε να αποκλείονται.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται συχνά έλλειψη υποδομής ευρυζωνικού Διαδικτύου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή αυτή ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της σχετικής υποδομής. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της υποδομής σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό πρέπει να μην εφαρμόζονται σε ενέργειες που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.

(10) Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται συχνά έλλειψη υποδομής ευρυζωνικού Διαδικτύου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση όπως οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και της υπάρχουσας υποδομής, και για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της σχετικής ενεργού ή παθητικής υποδομής ή ενός μέρους της. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της υποδομής σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό πρέπει να μην εφαρμόζονται σε ενέργειες που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.

Αιτιολόγηση

Οι ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές, τις καθιστούν μειονεκτικές όσον αφορά την πρόσβαση και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με παλαιότερο ψήφισμα της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A5-0188/2003), οι περιοχές αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των μειονεκτικών περιοχών της Ευρώπης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία αντίδραση στη σημερινή οικονομική κρίση, είναι σκόπιμη η πρόβλεψη πληρωμών στο πλαίσιο του οικονομικού έτους 2009.

Αιτιολόγηση

Το συνημμένο στην πρόταση της Επιτροπής δημοσιονομικό δελτίο αναφέρει τη δέσμευση συνολικού ποσού ύψους 1.5 δισ. ευρώ το 2009, οι πληρωμές όμως θα μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 2111. Δεδομένης της ανάγκης ταχείας αντίδρασης στη σημερινή οικονομική κρίση, είναι σκόπιμη η πρόβλεψη πληρωμών στο πλαίσιο του οικονομικού έτους 2009. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 με στόχο "να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να προσαρμοσθούν ταχέως στις τρέχουσες προκλήσεις".

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες στις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και στους δυνάμει αποδέκτες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχουν τα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι νέες προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την υποδομή και τις εγκαταστάσεις ευρυζωνικού διαδικτύου επιφέρουν ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, πρέπει να παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες στο ευρύ κοινό και τις υπεύθυνες για την εφαρμογή των νέων αυτών μέτρων περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13β) Πρέπει να θεσπισθούν ειδικά μέτρα για την προσφορά μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χρήση των ευρυζωνικών υποδομών και εγκαταστάσεων στις περιοχές της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση ειδικών σε αγροτικά θέματα, των οποίων οι πρακτικές δεξιότητες θα μπορούσαν, εν συνεχεία, να χρησιμοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα η τόνωση του τομέα της έρευνας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές

ζ) υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και εγκαταστάσεις για την πρόσβαση του κοινού στο Διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές..

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της οικονομικής πραγματικότητας σε πολλές περιοχές της υπαίθρου, δεν είναι όλοι οι πολίτες σε θέση να έχουν ιδιωτική πρόσβαση στις υποδομές ευρυζωνικού δικτύου. Πέραν των προτεινομένων ενεργειών σε σχέση με τις υποδομές, τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δημόσιες εγκαταστάσεις διαδικτύου στις αγροτικές κοινότητες όπως στις δημόσιες βιβλιοθήκες ή τα δημαρχεία). Η επιλογή αυτή πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα του άρθρου 56 σχετικά με την παροχή βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό. Η κατάρτιση ωστόσο και το λογισμικό θα έπρεπε να αποκλείονται.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ α) διαχείριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη γεωργία, κυρίως για τη στήριξη υποδομών και τη δημιουργία δικτύου παραγωγών και οργανώσεων·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ α) μέτρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές της υπαίθρου·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ α) μέτρα υποστήριξης των νέων αγροτών.

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη των νέων αγροτών θα κάνει δυνατή, μεσοπρόθεσμα, μια οικονομική ανάκαμψη που θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των οικονομιών της υπαίθρου.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη συνολική κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) και την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

β) πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη συνολική κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) και (ζα) έως (ζγ) και την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6 - υπο-στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 – παράγραφος 2-.α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"2α.     Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση …… είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 και δαπανάται ως εξής:

"2α.     Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση …… καθώς και το ποσό των 249 840 000 ευρώ που προστίθεται στη θέση του προϋπολογισμού 05 04 05 01 κατά το οικονομικό έτος 2009 είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1."

α)        ένα τρίτο (0,5 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)·

 

β)        δύο τρίτα (1 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

 

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - παράγραφος 6 - υποπαράγραφος αα (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 - παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος:

 

"Σε σχέση με το ποσόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2α(β), η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην υπάρχουσα κάλυψη ευρυζωνικού διαδικτύου στα κράτη μέλη και τις διαφορετικές προκύπτουσες ανάγκες.".

Αιτιολόγηση

Η χρήση της ιστορικής κατανομής των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος κατανομής των πόρων που προβλέπονται ειδικά για την υποστήριξη της υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου. Ο βασικός δείκτης 32 για τη λήψη διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, από κοινού με τα δεδομένα που αναμένονται στην επερχόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ευρυζωνικό διαδίκτυο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για τη διαφοροποιημένη κατανομή των ειδικών αυτών πόρων.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 6 – υποστοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αγροτική ανάπτυξη περιέχει μία ενότητα που αφορά ειδικά τις δράσεις παρακολούθησης οι οποίες συνδέονται με τις αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 16a(1)(ζ).

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να μπορεί να εξακριβωθεί ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συντομευμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για την κατανομή των κονδυλίων θα προσαρμόζεται ικανοποιητικά και τη στιγμή της υλοποίησης της δαπάνης. Αυτό γίνεται για να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των δράσεων και να παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα για την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού με αντίστοιχες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6 – επιμέρους στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 – παράγραφος 5 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5β. Αν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.

5β. Αν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος ενσωματώνει τη διαφορά στον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης του ίδιου του κράτους μέλους μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.

Επιπλέον εάν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου γι' αυτούς τους τύπους ενεργειών, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Ωστόσο, αν το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για ενέργειες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από τις διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τύπους ενεργειών, το προς επιστροφή ποσό αφαιρείται από τη διαφορά αυτή.

 

Παράλληλα εάν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ) είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). Ωστόσο, αν το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από τις διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τύπους ενεργειών, το προς επιστροφή ποσό αφαιρείται από τη διαφορά αυτή."

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - παράγραφος 6 - υπο-στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 - παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"6α. Από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, 250 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για πληρωμές κατά το οικονομικό έτος 2009".

Αιτιολόγηση

Το συνημμένο στην πρόταση της Επιτροπής δημοσιονομικό δελτίο αναφέρει τη δέσμευση συνολικού ποσού ύψους 1.5δισ. ευρώ το 2009, οι πληρωμές όμως θα μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 2111. Δεδομένης της ανάγκης ταχείας αντίδρασης στη σημερινή οικονομική κρίση, είναι σκόπιμη η πρόβλεψη πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 με στόχο "να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να προσαρμοσθούν ταχέως στις τρέχουσες προκλήσεις".

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 69α

 

Ταμεία εγγυήσεων και δανείων

 

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 69, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 (2α) για ταμεία εγγυήσεων και δανείων. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού της Επιτροπής ΕΚ/1974/2006, της 15ης Δεκεμβρίου 2006,για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)[3],

και ιδιαίτερα τα άρθρα του 50, 51 και 52.

_____________

1 ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ. 15

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης που επικεντρώνεται σε δράση προτεραιότητας για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να προσαρμοσθούν ταχέως στις τρέχουσες προκλήσεις. Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους για δάνεια και εγγυήσεις πίστεως που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους της υπαίθρου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 70 – παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά 90% για τις περιφέρειες σύγκλισης και κατά 75% για τις περιφέρειες εκτός των περιφερειών σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, μέχρι το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού και, από το 2011, τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …."

"Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά 100% για τις περιφέρειες σύγκλισης και κατά 75% για τις περιφέρειες εκτός των περιφερειών σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, μέχρι το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού και, από το 2011, τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …."

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εδαφικής συνοχής και το άρθρο 69, παράγραφος 4, σημείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, κρίνεται σκόπιμο η συμβολή του ΕΓΤΑΑ να μπορεί να φτάσει έως και το 100% για τις δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, καθώς αυτό θα συμβάλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό των εν λόγω αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 76 - παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Στο άρθρο 76 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες που εκτίθενται στο άρθρο 16α. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και στους δυνάμει αποδέκτες των μέτρων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι νέες προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την υποδομή και τις εγκαταστάσεις ευρυζωνικού διαδικτύου επιφέρουν ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, πρέπει να παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες στο ευρύ κοινό και τις υπεύθυνες για την εφαρμογή των νέων αυτών μέτρων περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Παράρτημα 3 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάλογος των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Ενδεικτικός κατάλογος των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν, εκτός από τις ενέργειες που ήδη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και άλλες δράσεις, πάντα σε σχέση με το άρθρο 16α, παράγραφος 1, στοιχείο ζ).

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Παράρτημα ΙΙΙ – 1η στήλη – 1η γραμμή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών)

Δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης και εξοπλισμό εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών) και άλλες αναγκαίες μορφές υποστήριξης (π.χ. εγκατάσταση και συντήρηση)

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Παράρτημα ΙΙΙ - γραμμή 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρόβλεψη πρόσβασης του κοινού σε ευρυζωνικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της οικονομικής πραγματικότητας σε πολλές περιοχές της υπαίθρου, δεν είναι όλοι οι πολίτες σε θέση να έχουν ιδιωτική πρόσβαση στις υποδομές ευρυζωνικού δικτύου. Πέραν των προτεινομένων ενεργειών σε σχέση με τις υποδομές, τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δημόσιες εγκαταστάσεις διαδικτύου στις αγροτικές κοινότητες 8όπως στις δημόσιες βιβλιοθήκες ή τα δημαρχεία). Η επιλογή αυτή πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα του άρθρου 56 σχετικά με την παροχή βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.

  • [1]               ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1
  • [2]  
  • [3]  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008, ενέκρινε ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο προβλέπει την ανάληψη δράσεων προτεραιότητας με στόχο την επιτάχυνση της προσαρμογής των ευρωπαϊκών οικονομιών ενόψει των σημερινών προκλήσεων και βασίζεται σε προσπάθεια ισοδύναμη συνολικά προς το 1,5% περίπου του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσό που αντιστοιχεί σε 200 δισ. ευρώ περίπου). Από το ποσό αυτό, 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003 (διαγνωστικός έλεγχος) που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2008. Το ένα τρίτο από το ποσό αυτό (0,5 δισ. ευρώ) θα διατεθεί για ενέργειες που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις και τα δύο τρίτα (1 δισ. ευρώ) για την ανάπτυξη της υποδομής του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές. Οι μεταφορές μεταξύ των επί μέρους αυτών δεσμών δεν επιτρέπονται.

Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να αποτελέσει το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα προαναφερθέντα ποσά.

Προκειμένου να καταστούν διαθέσιμοι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι ως κοινοτική στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου έως την 30η Ιουνίου 2009.

Σε σχέση με το ευρυζωνικό διαδίκτυο, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων ενέργειες που σχετίζονται με την ευρυζωνική υποδομή. Προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού διαδικτύου στην ύπαιθρο, η Επιτροπή προτείνει να θεωρηθούν επιλέξιμες οι ενέργειες αυτές χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος της σχετικής υποδομής σε αντίθεση με τον περιορισμό που ισχύει σήμερα ως προς το μέγεθος της υποδομής στον τομέα των βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον πληθυσμό της υπαίθρου.

Το Παράρτημα ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής παρέχει λεπτομερή κατάλογο των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την ευρυζωνική υποδομή όπως τη δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής, την αναβάθμιση της υφιστάμενης και την εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής.

Σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου του τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις έως την 30η Ιουνίου 2009.

Η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει εκτάκτως την αύξηση κατά 10% των ποσοστών συγχρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2009. Τα κράτη μέλη ωστόσο, θα έπρεπε να τηρήσουν τα όρια συγχρηματοδότησης καθ' όλη την περίοδο προγραμματισμού γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειασθεί να αυξήσουν το μερίδιο που τους αναλογεί στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης κατά τα υπόλοιπα έτη της περιόδου προγραμματισμού.

Η Επιτροπή προτείνει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τα μέτρα που συνδέονται με τις νέες προκλήσεις και την ευρυζωνική υποδομή. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής το ΕΓΤΑΑ θα καλύψει το 90% της συγχρηματοδότησης στις περιφέρειες σύγκλισης και το 75% στις υπόλοιπες περιφέρειες με συνέπεια η συγχρηματοδότηση στις περιφέρειες σύγκλισης να φθάνει έως και το 100%.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι θα συμβάλει στο να δοθεί σύντομα απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Κύρια θέματα που θίγει η εισηγήτρια

Διάθεση 250 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες που συνδέονται με τις νέες προκλήσεις

Με μια τροπολογία στον προϋπολογισμό του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αύξησαν τη θέση του προϋπολογισμού του 2009 για την αγροτική ανάπτυξη κατά 250εκατ. ευρώ προορίζοντας τους πόρους αυτούς για δραστηριότητες που άπτονται της κλιματικής αλλαγής (βλ. τρπ 0371 05.04.05.01 όπως εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 18 Δεκεμβρίου 2008) Η Επιτροπή αρνήθηκε τη διάθεση των προσθέτων αυτών πόρων με το επιχείρημα ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η τροποποίηση όλων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι παρούσα πρόταση αποτελεί μια ευκαιρία διάθεσης των πόρων που είναι ήδη διαθέσιμοι στον προϋπολογισμό του 1009. Στο πλαίσιο του τρέχοντος αναπρογραμματισμού οι πόροι αυτοί θα έπρεπε να διατεθούν για τις δραστηριότητες που προσδιορίζονται στον "Έλεγχο Υγείας" της ΚΠΓ.

Πληρωμές κατά το οικονομικό έτος 2009

Το συνημμένο στην πρόταση της Επιτροπής δημοσιονομικό δελτίο αναφέρει τη δέσμευση συνολικού ποσού ύψους 1.5δισ. ευρώ το 2009, οι πληρωμές όμως θα μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 2111.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεδομένης της ανάγκης ταχείας αντίδρασης στη σημερινή οικονομική κρίση, απαιτείται η πρόβλεψη πληρωμών που θα μπορούσαν ήδη να εκτελεσθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009.

Ταμεία δανείων και εγγυήσεων πίστεως

Ένα κύριο θέμα στην τρέχουσα οικονομική κρίση είναι η γενική μείωση διαθεσιμότητας δανείων και οι δυσμενέστεροι όροι χορήγησης πιστώσεων από τις τράπεζες. Η εισηγήτρια προτείνει ως εκ τούτου να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους για δάνεια και εγγυήσεις πίστεως που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους της υπαίθρου να πραγματοποιούν επενδύσεις σε χαλεπούς καιρούς.

Πρόβλεψη πρόσβασης του κοινού στις εγκαταστάσεις ευρυζωνικού διαδικτύου

Λόγω διασποράς των πληθυσμών και του υψηλού κόστους σε ορισμένες αγροτικές κοινότητες, δεν έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα ιδιωτικής πρόσβασης στην ευρυζωνική υποδομή.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει επομένως, πέραν των προτεινομένων ενεργειών σε σχέση με τις υποδομές, τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δημόσιες εγκαταστάσεις διαδικτύου στις αγροτικές κοινότητες όπως στις δημόσιες βιβλιοθήκες ή τα δημαρχεία. Η δημόσια υποστήριξη όμως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για την κατάρτιση και το λογισμικό.

Ενημέρωση των τοπικών αρχών και των δυνάμει αποδεκτών των μέτρων

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής θα επιφέρει ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών, ιδίως σε σχέση με τις ενέργειες που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις που συνδέονται με τον "Έλεγχο Υγείας" και την ευρυζωνική υποδομή. Η εισηγήτρια προτείνει επομένως να παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες στο ευρύ κοινό και τις υπεύθυνες για την εφαρμογή των νέων αυτών μέτρων τοπικές αρχές.

Λήψη υπόψη των διαφορών στην υφιστάμενη ευρυζωνική κάλυψη στα κράτη μέλη

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλέον αποτελεσματική χρήση των διαθεσίμων πόρων και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού διαδικτύου στην ύπαιθρο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την υπάρχουσα ευρυζωνική κάλυψη ως δείκτη για τη διαφοροποιημένη κατανομή των πόρων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (30.3.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/001(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Vicente Miguel Garcés Ramón

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2008 και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης/12ης Δεκεμβρίου 2008, με συνολική χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (170 δισεκατομμύρια ευρώ) από τα κράτη μέλη (αλλά με κεντρικό συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της ΕΤΕπ., εκ των οποίων 5 δισεκατομμύρια ευρώ της 'νέας επένδυσης' προτείνονται για την ενεργειακή δέσμη (3,5 δισεκατομμύρια ευρώ - έκθεση στην επιτροπή ITRE) και για το ΕΓΤΑΑ (1,5 δισεκατομμύρια ευρώ - έκθεση στην επιτροπή AGRI).

Η Επιτροπή προτείνει να αφιερωθεί ένα πρόσθετο κεφάλαιο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ευρυζωνική υποδομή και άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της βιοποικιλότητας και της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα, με αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 1698/2005[1].

Όταν αυτή η γνωμοδότηση θα ετίθετο σε ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Μαρτίου 2009 μείωσε το ποσό για το τμήμα που αφορά την αγροτική ανάπτυξη σε 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ παράλληλα αύξησε το αντίστοιχο τμήμα για την ενέργεια σε 3,98 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο τροποποίησε περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής για να αναληφθούν οι πιστώσεις στο σύνολό τους το 2009, χωρίζοντάς τις σε 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2009 και σε 420 εκατομμύρια ευρώ για το 2010.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση τροποποιητικού προϋπολογισμού η οποία θα υποβληθεί μαζί με τα υπολειπόμενα μέσα ευθύς μόλις καθορισθούν οι νομικές βάσεις.

Επιπλέον, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπονται σήμερα για τη θέση αριθ. 05.04.05.01 του προϋπολογισμού - "προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης" (προϋπολογισμός του 2009) ανέρχονται σε 13.623 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 9.135 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές. Το ποσό διατέθηκε στον προϋπολογισμό του 2009 χάρη σε τροπολογία του Κοινοβουλίου σχετικά με αύξηση της χρηματοδότησης για την κατηγορία αυτή κατά 249,84 εκατομμύρια ευρώ.

Εν όψει των ανωτέρω, ο εισηγητής κατέθεσε τις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που υποδεικνύεται στη νομοθετική πρόταση συνάδει με το ανώτατο όριο του τομέα 2 του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει σκοπό να υπενθυμίσει την εν εξελίξει ανασκόπηση στο μέσο της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και του διαγνωστικού ελέγχου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ύπαρξη περιθωρίων στον τομέα 2· τονίζει ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο μελλοντικές ανάγκες στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δαπανών· εκφράζει την προτίμησή του στη χρήση των περιθωρίων των οικονομικών ετών που βρίσκονται στο τέλος τους·

Τροπολογία  3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1γ. υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006[2].

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει σκοπό να υπενθυμίσει ότι το προτεινόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο εξαρτάται επίσης από συμφωνία στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού (μη υποχρεωτική δαπάνη).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε την προικοδότηση της θέσης του προϋπολογισμού 2009 για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κατά 249.840.000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα έπρεπε να καταστούν διαθέσιμοι για δραστηριότητες που συνδέονται με τις νέες προκλήσεις.

Αιτιολόγηση

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε την προικοδότηση της θέσης του προϋπολογισμού 2009 για την αγροτική ανάπτυξη κατά 249,84 εκατομμύρια ευρώ προβλέποντας χρήση των εν λόγω πόρων για δραστηριότητες που άπτονται της κλιματικής αλλαγής (βλ. τροπολογία 0371 επί της θέσεως αριθ. 05.04.05.01 του προϋπολογισμού, όπως εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 18 Δεκεμβρίου 2008). Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα έπρεπε να διατεθούν για τις δραστηριότητες που συνδέονται με προτεραιότητες που καθορίζονται στον διαγνωστικό έλεγχο στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 69 - παράγραφος 2a

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"2α. Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση … είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 και δαπανάται ως εξής:

"2α. Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση … είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 και δαπανάται ως εξής:

(α) ένα τρίτο (0,5 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)·

(α) ένα τρίτο (ΧΧΧ ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)·

(β) δύο τρίτα (1 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)."

(β) δύο τρίτα (ΧΧΧ ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)."

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
  • [2]               ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (30.3.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Domenico Antonio Basile

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό εξέταση πρόταση έρχεται ως άμεση απάντηση της Επιτροπής στην απαίτηση που συνδέεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για την έγκριση ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που περιέχει συγκεκριμένα μέτρα σε πολλούς τομείς κοινοτικής και εθνικής αρμοδιότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία επηρέασε τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2007 και μετά.

Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, το κείμενο της Επιτροπής προτείνει τη θέσπιση κατάλληλων επικαιροποιήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698 /2005 ώστε να ενσωματωθούν σε αυτόν οι συστάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διάθεση 1,5 δισ. ευρώ σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση της μεσοπρόθεσμης μεταρρύθμισης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2008 (κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των υδάτων, βιοποικιλότητα).

Στο σύνολό της, η πρόταση αυτή τυγχάνει της πλήρους στήριξης από τον συντάκτη της παρούσας γνωμοδότησης ο οποίος θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά, εφόσον εφαρμοστούν χωρίς χρονοτριβή και σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα συμβάλουν ασφαλώς στην ανόρθωση των εθνικών οικονομιών και στην επαναφορά της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο υπάρχον σύστημα.

Ωστόσο, λόγω του προφανούς επείγοντος χαρακτήρα που διέπει την κοινοτική νομοθεσία και το έργο προγραμματισμού σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, ο συντάκτης θεωρεί ότι θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να εξασφαλισθεί ότι αυτή η επείγουσα κατάσταση θα εξακολουθήσει να ισχύει και όταν τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατανομή πρόσθετων οικονομικών πόρων για δράσεις στον αγροτικό τομέα, αφενός στις περιφερειακές αρχές ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν άμεσα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και, αφετέρου, στους δυνητικούς αποδέκτες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κρίνεται εξάλλου σκόπιμο να τονισθεί η ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες δαπάνης στα πρώτα οικονομικά έτη, όπως άλλωστε πρότεινε και το Συμβούλιο σε συμφωνία με τους στόχους του για την οικονομική ανάκαμψη σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της χρήσεως συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών εφαρμογής.

Τέλος, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2009-2011, και για να εξασφαλισθούν τα κατάλληλα μέσα για τον συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τη χρηματοδότηση της υποδομής για το ευρυζωνικό Διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές, ζητείται από την Επιτροπή να προσθέσει στην ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μία ενότητα αφιερωμένη ειδικά στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8a. Η απαίτηση του κατεπείγοντος σε συνάρτηση με την υλοποίηση των δράσεων αυτών επιβάλλει τη χρήση αρχών βασιζομένων σε συντομευμένες και απλοποιημένες διαδικασίες εφαρμογής, με στόχο να εξασφαλισθεί η χωρίς χρονοτριβή θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης και να παρασχεθεί εγγύηση για την αποτελεσματικότητά τους στη σημερινή κατάσταση κρίσεως.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να παρασχεθεί η εγγύηση ότι τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό θα κοινοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο στα κράτη μέλη μέσω εκτεταμένων πρωτοβουλιών διάδοσης των πληροφοριών στις περιφερειακές αρχές και τους δυνητικούς αποδέκτες των κονδυλίων.

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται στους λόγους για το μέτρο που πρόκειται να εγκριθεί και η ανάγκη να υλοποιηθούν επειγόντως οι δράσεις, ανάγκη που επιβάλλει αφενός την κατάλληλη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία στους δυνητικούς αποδέκτες και, αφετέρου, την έγκριση συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών εφαρμογής, σε συνάρτηση επίσης με τις μικρές προθεσμίες που ορίζονται στο μέτρο αυτό.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κανονισμός 1698/2005

Άρθρο 12α – παράγραφος 1α (νέα)1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κάθε κράτος μέλος διαβουλεύεται με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σε ό,τι αφορά τις ειδικές απαιτήσεις και τις στρατηγικές ανάπτυξης που συντάσσονται με προοπτική την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου στρατηγικής.

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη δυνατή ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες της κάθε επί μέρους περιφέρειας, πρέπει να προβλέπεται διαβούλευση με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κοινή περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 - εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με τις ακόλουθες προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στα εθνικά σχέδια στρατηγικής:

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές και σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με τις ακόλουθες προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στα εθνικά σχέδια στρατηγικής:

Αιτιολόγηση

Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσω μίας κοινής πολιτικής που συνδυάζει αυτές τις δύο πτυχές, ήτοι τους στόχους της αγροτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός 1698/2005

Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – σημείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) κλιματική αλλαγή,

(α) κλιματική αλλαγή και μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,

Αιτιολόγηση

Το έδαφος διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στον αγροτικό τομέα. Η χρήση και η διαχείριση του εδάφους αγροτικής εκμετάλλευσης είναι θεμελιώδους σημασίας στη συνδρομή για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η λειψυδρία και η βιοποικιλότητα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – σημείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(β) καλύτερη ενεργειακή απόδοση, διαφοροποίηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 3.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι τύποι των ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ) της πρώτης παραγράφου πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 3.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 - εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Tα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το αργότερο.

Τα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και βασίζονται, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δράσεων, στις αρχές συντόμευσης και απλοποίησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το αργότερο.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον λίγο χρόνο που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να τροποποιήσουν τα εθνικά προγράμματά τους, απαιτείται η ευρεία και γρήγορη διάδοση των νέων νομοθετικών διατάξεων παράλληλα με την έγκριση συντομευμένων και απλοποιημένων διαδικασιών εφαρμογής τόσο για τη δαπάνη όσο και για τη λογοδοσία.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) του παρόντος άρθρου, τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) του παρόντος άρθρου, τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, με προοπτική την επίτευξη του στόχου εδαφικής σύγκλισης εντός των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και η σύγκλιση εντός των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιταχυνθεί δεσμεύοντας τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της κάθε επί μέρους περιφέρειας. Η οικονομική πρόοδος και η αειφόρος ανάπτυξη μπορούν να επιτευχθούν μόνο εγγράφοντας στον προϋπολογισμό σημαντικά ποσά για τους τομείς εκείνους που παρουσιάζουν υψηλότερο δυναμικό οικονομικής μεγέθυνσης, όπως είναι πχ της ενεργειακής απόδοσης και της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 6 – σημείο β

Κανονισμός 1698/2005

Άρθρο 69 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η έκθεση για την αγροτική ανάπτυξη που υποβάλλει κάθε έτος η Επιτροπή περιέχει μία ενότητα που αφορά ειδικά τις δράσεις παρακολούθησης οι οποίες συνδέονται με τις αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 16a, στοιχείο (ζ).

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να μπορεί να εξακριβωθεί ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συντομευμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για την κατανομή των κονδυλίων θα προσαρμόζεται ικανοποιητικά και τη στιγμή της υλοποίησης της δαπάνης. Αυτό γίνεται για να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των δράσεων και να παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα για την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού με αντίστοιχες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

19.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.3.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

5.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

19.2.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Петя Ставрева

20.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Ημερομηνία κατάθεσης

14.4.2009