Mietintö - A6-0259/2009Mietintö
A6-0259/2009

MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

14.4.2009 - (KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Petya Stavreva

Menettely : 2009/0011(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0259/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0259/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0038),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0051/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6‑0259/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  myöntää, että otsakkeessa 2 olevan liikkumavaran käytettävyyteen liittyy epävarmuustekijöitä; korostaa, että talouden elvytyssuunnitelman rahoituksen ei pitäisi vaarantaa kyseisen menoluokan tulevia tarpeita; pitää parempana käyttää niiden varainhoitovuosien liikkumavaraa, joiden tilejä ollaan päättämässä;

3.  muistuttaa, että vuosittaisesta määrästä päätetään vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 38 kohdan määräysten mukaisesti[1];

4.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) Euroopan talouden elvytyssuunnitelma olisi rahoitettava talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten mukaisesti,

 

____________

1EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 b) Otsakkeessa 2 olevia nykyisiä liikkumavaroja ei pidä mieltää itsestään selviksi ja talouden elvytyssuunnitelmaa koskevissa sopimuksissa ei pitäisi vaarantaa tulevia tarpeita missään menoluokassa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Edellä mainitusta määrästä 1,5 miljardia euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaistainternetin kehittämiseksi maaseutualueilla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin toimintalinjoihin, jäljempänä ’uudet haasteet’, liittyvien toimien tehostamiseksi.

(2) Edellä mainitusta määrästä 1 020 miljoonaa euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaistainternetin kehittämiseksi maaseutualueilla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin toimintalinjoihin, jäljempänä ’uudet haasteet’, liittyvien toimien tehostamiseksi. Tästä määrästä 850 miljoonaa euroa olisi asetettava käyttöön vuonna 2009, ja 170 miljoonaa euroa olisi turvattava korvausmekanismilla vuoden 2010 talousarvioon liittyvän neuvottelukokouksen yhteydessä ja asetettava käyttöön vuonna 2010.

Tarkistus                    4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Budjettivallan käyttäjä lisäsi vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan määrärahoja 249 840 000 eurolla. Lisämäärärahat olisi kohdennettava toimiin, joita rahoitetaan maaseuturahastosta Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa.

Perustelu

Budjettivallan käyttäjä lisäsi Euroopan parlamentin aloitteesta vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan määrärahoja 250 miljoonalla eurolla ja määrärahat erotettiin ilmastonmuutosta koskeviin toimiin (ks. budjettikohtaa 05 04 05 01 koskeva tarkistus 0371, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 18. joulukuuta 2008).

Koska ohjelmasuunnittelua ollaan nyt muuttamassa, lisämäärärahat olisi asetettava käyttöön.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että kullekin jäsenvaltiolle jaettava yhteisön lisärahoitus käytetään kyseisen kahden toimenpidepaketin (uudet haasteet ja laajakaistainternet) tavoitteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kansallisissa strategiasuunnitelmissaan pakollisen mukauttamisen tuloksena saatu ohjeellinen määrä, asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat ja neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotus. Nämä määrät osoitetaan maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuriin ja uusiin haasteisiin.

(4) Sen varmistamiseksi, että kullekin jäsenvaltiolle jaettava yhteisön lisärahoitus käytetään kyseisen kahden toimenpidepaketin (uudet haasteet ja laajakaistainternet) tavoitteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kansallisissa strategiasuunnitelmissaan pakollisen mukauttamisen tuloksena saatu ohjeellinen määrä, asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat ja neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotus. Nämä määrät osoitetaan maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuriin, uusiin haasteisiin ja muihin toimiin, joilla pyritään parantamaan varojen käyttöön ottamista ja luomaan uusia työpaikkoja.

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole samoja ongelmia ja varojen optimaalisen hyödyntämisen varmistamiseksi tarvitaan tiettyä joustavuutta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Jäsenvaltiot voivat ohjelmiensa toteuttamista lisätäkseen käyttää näitä lisämäärärahoja takuu- ja lainarahastoon.

Perustelu

Komission ehdotus kuuluu Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan, jossa keskitytään ensisijaisiin toimiin, joiden avulla Euroopan taloudet voivat mukautua nopeasti nykyisiin haasteisiin. Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus lainojen ja luottotakuiden rahoittamiseen, koska tällöin maaseudun sidosryhmät voivat käynnistää investointeja ja lisätä siten ohjelmien toteuttamista.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti nopeaa internet-yhteyttä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internet-yhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän toimintalinjan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi viimeistään vuoden 2009 lopussa sisällytettävä ohjelmiinsa kyseiseen toimintalinjaan liittyviä toimia. Olisi laadittava luettelo laajakaistainfrastruktuureihin liittyvistä toimista, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää asiaan liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.

(6) Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti nopeaa internet-yhteyttä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internet-yhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin ja niitä koskeviin yhteyksiin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän toimintalinjan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi viimeistään vuoden 2009 lopussa sisällytettävä ohjelmiinsa kyseiseen toimintalinjaan liittyviä toimia. Olisi laadittava luettelo laajakaistainfrastruktuureihin ja ‑yhteyksiin liittyvistä toimista, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää asiaan liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.

Perustelu

Kun otetaan huomioon monien maaseudun alueiden talouden tosiseikat, kaikki kansalaiset eivät pääse hyötymään yksityisestä laajakaistainfrastruktuuriin pääsystä. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava ehdotettujen infrastruktuuritoimien ohella tukea maaseudun yhteisöjen julkisia internet-yhteyksiä (esimerkiksi kirjastoissa tai kaupungintaloissa). Tämä vaihtoehto olisi täysin maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen tarjoamista käsittelevän 56 artiklan hengen mukainen. Koulutus ja ohjelmisto olisi kuitenkin suljettava tämän ulkopuolelle.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Maaseudulta puuttuu usein laajakaistainfrastuktuuri sekä pienessä että suuremmassa mittakaavassa. Viimeksi mainittu voi olla erittäin tärkeä heikommin saavutettaville maaseutualueille. Jotta varmistetaan käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja mahdollistetaan laajakaistainternetin merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, asiaan liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi asianomaisen infrastruktuurin kokoa rajoittamatta. Sen vuoksi maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvään infrastruktuuriin sovellettavaa nykyistä kokorajoitusta ei pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.

(10) Maaseudulta puuttuu usein laajakaistainfrastuktuuri sekä pienessä että suuremmassa mittakaavassa. Viimeksi mainittu on erittäin tärkeä heikommin saavutettaville maaseutualueille, kuten saari- ja vuoristoalueille. Jotta varmistetaan käytettävissä olevien varojen ja nykyisen infrastruktuurin mahdollisimman tehokas käyttö ja mahdollistetaan laajakaistainternetin ja ‑yhteyksien merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, asiaan liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi asianomaisen aktiivisen tai passiivisen infrastruktuurin tai sen osan kokoa rajoittamatta. Sen vuoksi maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvään infrastruktuuriin sovellettavaa nykyistä kokorajoitusta ei pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.

Perustelu

Näiden alueiden erityiset geomorfologiset piirteet saattavat ne epäsuotuiseen asemaan, kun on kyse tavaroiden ja palvelujen saatavuudesta ja jakelusta. Euroopan epäsuotuisten alueiden on määritelty EP:n liikennevaliokunnan aiemmassa päätöslauselmassa (A5-0188/2003) koostuvan lähinnä tällaisista alueista.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Koska nykyiseen talouskriisiin on reagoitava nopeasti, on asianmukaista huolehtia maksuista, jotka voidaan suorittaa varainhoitovuonna 2009.

Perustelu

Komission ehdotuksen liitteenä olevasta rahoitusselvityksestä käy ilmi, että 1,5 miljardia euroa sidotaan kokonaisuudessaan vuonna 2009, mutta maksut suoritetaan vasta varainhoitovuosina 2010 ja 2011. Koska nykyiseen talouskriisiin on reagoitava nopeasti, on asianmukaista huolehtia maksuista, jotka voidaan suorittaa jo varainhoitovuonna 2009. Tämä lähestymistapa vastaa 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmiä, joissa pyritään nopeuttamaan "talouksiemme mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin".

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alue- ja paikallisviranomaisten ja mahdollisten edunsaajien saatavilla olisi erityistietoja tarkistettujen maaseudun kehittämistä koskevien ohjelmien tarjoamista uusista mahdollisuuksista.

Perustelu

Koska maaseudun kehittämistä koskevat uudet ensisijaiset tavoitteet, etenkin laajakaistainfrastruktuuria ja -yhteyksiä koskevat tavoitteet, merkitsevät eräitä huomattavia muutoksia maaseudun kehittämisen ohjelmiin, suurelle yleisölle ja uusien toimien toteuttamisesta vastaaville alue- ja paikallisviranomaisille olisi annettava erityistietoja näistä muutoksista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(13 b) Maaseudun yhteisöissä olisi otettava käyttöön erityisiä toimia laajakaistainfrastruktuurin ja -yhteyksien käyttöä koskevien opetus- ja harjoittelukurssien järjestämiseksi kiinnittäen erityistä huomiota maatalouteen erikoistuneiden ammatilliseen koulutukseen, jotta tämän ryhmän käytännön taitoja voidaan hyödyntää. Tutkimusalan elvyttämistä olisi pidettävä tässä yhteydessä ensisijaisena toimena.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) maaseudun internet-laajakaistainfrastruktuuri.

g) maaseudun internetlaajakaistainfrastruktuuri tai internetyhteyksien saatavuus julkisissa tiloissa maaseudun yhteisöissä.

Perustelu

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

g a) talouskriisin hallinta maatalousalalla, lähinnä järjestämällä tukea infrastruktuureihin ja luomalla tuottajien ja organisaatioiden verkosto.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) toimet, joilla säilytetään maaseudun työpaikat tai luodaan uusia työpaikkoja maaseudulle.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

g c) nuoria maataloustuottajia koskevat tukitoimet.

Perustelu

Nuorille maataloustuottajille annettava tuki helpottaa keskipitkällä aikavälillä kasvuun keskittyvän talouden elvyttämistä maaseudulla.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään joulukuuta 2013 edellä olevan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetuista toimista ja yhteisön rahoitusosuus 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista toimista.”

b) taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään joulukuuta 2013 edellä olevan 1 kohdan a–f ja g a–g c alakohdassa tarkoitetuista toimista ja yhteisön rahoitusosuus 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista toimista.”

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin, ja se on käytettävä seuraavasti:

"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä … , sekä budjettikohtaan 05 04 05 01 varainhoitovuonna 2009 lisätystä 249 840 000 euron summasta, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin."

(a) yksi kolmasosa (0,5 miljardia euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin;

 

(b) kaksi kolmasosaa (1 miljardi euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettuun toimintalinjaan.”

 

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Komissio ottaa 2 a kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden laajakaistakattavuuden nykyiset erot, etenkin alueilla, joilla saavutettavuus on hankalaa, ja niistä aiheutuvat erilaiset tarpeet."

Perustelu

Maaseudun kehittämistä koskevien varojen perinteiset jakoperusteet eivät sovellu laajakaistainfrastruktuurin tukemiseen tarkoitettujen varojen kohdentamiseen. Näiden erityisvarojen kohdentamisen indikaattorina voitaisiin käyttää internetin käyttöä (digitaalinen tilaajayhteystekniikka DSL) maaseudun alueilla koskevaa perusindikaattoria 32 sekä tietoja laajakaistan kattavuudesta, joita komission odotetaan antavan laajakaistaa koskevassa tulevassa tiedonannossa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 5 a kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Maaseudun kehittämistä koskevaan komission vuosikertomukseen on sisällyttävä erityinen osa, jossa käsitellään 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin painopistealueisiin liittyvien toimien seurantaa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan sen varmistaminen, että varojen kohdentamiseen käytettävä nopeutettu menettely kerran alettuaan heijastuu riittävästi myös varojen käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa, että toimenpiteet ovat kaikin puolin tehokkaita, ja tarjota sopivia välineitä tarvittavan koordinoinnin varmistamiseen rakennerahastoista rahoitettavien samantapaisten toimien kanssa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 5 b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5 b. Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.

5 b. Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on sisällytettävä erotus omaan maaseudun kehittämistä koskevaan talousarvioonsa siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.

Lisäksi jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tällaisten toimien osalta tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimiin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.

 

Vastaavasti jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan g kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tällaisten toimien osalta tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet määrärahat ylittyivät. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimiin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.

 

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 6a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"6a. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetusta määrästä osoitetaan 250 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2009 suoritettavia maksuja varten."

Perustelu

Komission ehdotuksen liitteenä olevasta rahoitusselvityksestä käy ilmi, että 1,5 miljardia euroa sidotaan kokonaisuudessaan vuonna 2009, mutta maksut suoritetaan vasta varainhoitovuosina 2010 ja 2011. Koska nykyiseen talouskriisiin on reagoitava nopeasti, on asianmukaista huolehtia maksuista, jotka voidaan suorittaa jo varainhoitovuonna 2009. Tämä lähestymistapa vastaa 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmiä, joissa pyritään nopeuttamaan "talouksiemme mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin".

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 6a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”69a artikla

 

Takuu- ja lainarahastot

 

Rajoittamatta 69 artiklan säännösten soveltamista jäsenvaltiot voivat käyttää 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun määrän takuu- ja lainarahastoihin. Tämän artiklan täytäntöön panemiseksi sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1974/20061 säännöksiä ja erityisesti sen 50, 51 ja 52 artiklaa.

 

_________

1 EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15."

Perustelu

Komission ehdotus kuuluu Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan, jossa keskitytään ensisijaisiin toimiin, joiden avulla Euroopan taloudet voivat mukautua nopeasti nykyisiin haasteisiin. Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus lainojen ja luottotakuiden rahoittamiseen, koska tällöin maaseudun sidosryhmät voivat käynnistää investointeja.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

70 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien soveltamista maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 90 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta asetuksen (EY) N:o ... 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti."

"Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien soveltamista maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 100 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta asetuksen (EY) N:o ... 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti."

Perustelu

Kun otetaan huomioon alueellinen yhteenkuuluvuus ja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 4 kohdan c alakohdan säännökset, tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin on asianmukaista käyttää jopa 100 prosentin maaseuturahasto-osuus. Näin varmistetaan kyseisten maaseudun alueiden nykyaikaistamisen optimaalinen edistäminen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1698/2005

76 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Lisätään 76 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"2a. Jäsenvaltioiden on annettava erityistietoja 16 a artiklassa tarkoitetuista uusista toimintalinjoista. Tiedot on annettava toimista vastaaville alue- ja paikallisviranomaisille ja mahdollisille edunsaajille."

Perustelu

Koska maaseudun kehittämistä koskevat uudet ensisijaiset tavoitteet, etenkin laajakaistainfrastruktuuria ja -yhteyksiä koskevat tavoitteet, merkitsevät eräitä huomattavia muutoksia maaseudun kehittämisen ohjelmiin, suurelle yleisölle ja uusien toimien toteuttamisesta vastaaville alue- ja paikallisviranomaisille olisi annettava erityistietoja näistä muutoksista.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 1698/2005

Liite III – Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Luettelo 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimintalinjaan liittyvistä toimista

Ohjeellinen luettelo 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimintalinjaan liittyvistä toimista

Perustelu

On asianmukaista suoda jäsenvaltioille joustavuutta, jotta ne voivat tukea luettelossa III yksilöityjen toimien ohella myös 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisia toimintoja.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 1698/2005

Liite III – sarake 1 – rivi 1

 

Komission teksti

Tarkistus

Uuden laajakaistainfrastruktuurin luominen, runkoyhteydet mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä)

Uuden laajakaistainfrastruktuurin luominen, runkoyhteydet ja maalaitteet mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä) ja muut tarvittavat tukimuodot (esim. asentaminen ja ylläpito)

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 1698/2005

Liite III – rivi 3 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Laajakaistayhteyksien yleisestä saatavuudesta huolehtiminen

 

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Perustelu

Kun otetaan huomioon monien maaseudun alueiden talouden tosiseikat, kaikki kansalaiset eivät pääse hyötymään yksityisestä laajakaistainfrastruktuuriin pääsystä. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava ehdotettujen infrastruktuuritoimien ohella tukea maaseudun yhteisöjen julkisia internet-yhteyksiä (esimerkiksi kirjastoissa tai kaupungintaloissa). Tämä vaihtoehto olisi täysin maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen tarjoamista käsittelevän 56 artiklan hengen mukainen.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Johdanto:

Eurooppa-neuvosto sopi 11. ja 12. joulukuuta 2008 Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta, joka käsittää sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa jäsenvaltioiden talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin. Suunnitelma perustuu elvytystoimiin, jotka vastaavat yhteensä noin 1,5:tä prosenttia Euroopan unionin BKT:stä (eli noin 200 miljardia euroa). Tästä määrästä 1,5 miljardia euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön internet-laajakaistayhteyden kehittämiseksi maaseutualueilla ja niihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi, jotka määriteltiin yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2003 uudistuksen täytäntöönpanon arvioinnin ("terveystarkastus") yhteydessä. Tämä 1,5 miljardin euron määrä olisi jaettava siten, että kolmasosa (0,5 miljardia euroa) käytetään uusiin haasteisiin ja kaksi kolmasosaa (1 miljardi euroa) internet-laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen maaseutualueilla. Näiden kahden kokonaisuuden välillä ei voida tehdä siirtoja.

Komission ehdotuksella on määrä luoda oikeudellinen kehys, jonka avulla jäsenvaltiot voivat käyttää edellä mainitut määrät.

Jotta lisävarat voidaan ottaa käyttöön Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisena yhteisön tukena maaseudun kehittämiselle, jäsenvaltioiden olisi tarkistettava maaseudun kehittämistä koskevia ohjelmiaan 30. kesäkuuta 2009 mennessä.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava kansallisissa ohjelmissaan laajakaistainfrastruktuuria koskevista toiminnoista. Komissio ehdottaa maaseudun internet-laajakaistan kehittämisen varmistamiseksi, että asiaan liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi asianomaisen infrastruktuurin kokoa rajoittamatta, vaikka maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen infrastruktuurin kokoon sovelletaan rajoituksia.

Komission ehdotuksen liitteessä III on kattava luettelo laajakaistainfrastruktuuriin kytkeytyvistä toimenpiteistä, kuten uuden laajakaistainfrastruktuurin luominen, olemassa olevan laajakaistainfrastruktuurin parantaminen ja passiivisen laajakaistainfrastruktuurin perustaminen.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava maaseudun kehittämistä koskevissa ohjelmissa myös uusiin haasteisiin kytkeytyvistä toimista 30. kesäkuuta 2009 mennessä.

Komission ehdotuksessa sallitaan poikkeuksellisesti yhteisrahoitusosuuksien kasvattaminen 10 prosentilla varainhoitovuonna 2009. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava koko ohjelmakauden yhteisrahoituksen enimmäismääriä, mikä tarkoittaa, että niiden on lisättävä omaa yhteisrahoitusosuuttaan jäljellä olevalla ohjelmakaudella.

Komissio ehdottaa suurempia yhteisrahoitusosuuksia toimille, jotka kytkeytyvät uusiin haasteisiin ja laajakaistainfrastruktuuriin. Komission ehdotuksen mukaan maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 90 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla. Siten yhteisrahoituksen osuus voi vuonna 2009 nousta lähentymisalueilla jopa 100 prosenttiin.

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä, ja uskoo sen mahdollistavan nopean reagoimisen nykyiseen talouskriisiin.

Esittelijän esittämät tärkeimmät seikat:

Kaikkiaan 250 miljoonaa euroa olisi kohdennettava uusiin haasteisiin kytkeytyviin toimintoihin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto lisäsivät vuoden 2009 talousarvioon tehdyllä tarkistuksella vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan määrärahoja 250 miljoonalla eurolla ja määrärahat erotettiin ilmastonmuutosta koskeviin maaseudun kehittämisen toimiin (ks. budjettikohtaa 05 04 05 01 koskeva tarkistus 0371, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 18. joulukuuta 2008). Komissio on kieltäytynyt näiden lisävarojen hallinnoinnista todeten, että olisi epäasianmukaista muuttaa kaikkia maaseudun kehittämisen ohjelmia.

Esittelijä katsoo, että käsiteltävänä oleva komission ehdotus tarjoaa tilaisuuden näiden vuoden 2009 talousarviossa jo käytettävissä olevien määrärahojen toteuttamiseen. Koska ohjelmasuunnittelua ollaan nyt muuttamassa, esittelijä ehdottaa, että lisämäärärahat olisi kohdennettava toimintoihin, jotka kytkeytyvät YMP:n terveystarkastuksessa määritettyjä toimintalinjoja.

Maksut varainhoitovuonna 2009

Komission ehdotuksen liitteenä olevasta rahoitusselvityksestä käy ilmi, että 1,5 miljardia euroa sidotaan kokonaisuudessaan vuonna 2009, mutta maksut suoritetaan vasta varainhoitovuosina 2010 ja 2011.

Esittelijä katsoo, että koska nykyiseen talouskriisiin on reagoitava nopeasti, on asianmukaista huolehtia maksuista, jotka voidaan suorittaa jo varainhoitovuonna 2009.

Laina- ja takuurahastot

Yhtenä nykyisen talouskriisin pääkysymyksenä on lainojen entistä vähäisempi yleinen saatavuus ja pankeilta luoton saamiseksi asetettujen ehtojen tiukentuminen. Siksi esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot saisivat käyttää varoja laina- ja luottotakuisiin, jolloin maaseudun sidosryhmät voisivat käynnistää investointeja vaikeina aikoina.

Laajakaistainternetyhteyksien yleisestä saatavuudesta huolehtiminen

Kaikilla kansalaisilla ei voi väestön hajanaisuudesta ja eräiden maaseutuyhteisöjen suurista kustannuksista johtuen olla yksityistä pääsyä laajakaistainfrastruktuuriin.

Siksi esittelijä kannattaa, että jäsenvaltioiden olisi voitava ehdotettujen infrastruktuuritoimien ohella tukea maaseudun yhteisöjen julkisia internet-yhteyksiä (esimerkiksi kirjastoissa tai kaupungintaloissa). Julkista tukea ei pitäisi kuitenkaan koskaan käyttää koulutukseen eikä ohjelmistoon.

Paikallisviranomaisille ja toimien potentiaalisille edunsaajille tiedottaminen

Nykyisellä komission ehdotuksella tehdään eräitä tuntuvia muutoksia jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisen ohjelmiin, erityisesti kun on kyse toimista, jotka liittyvät uuden terveystarkastuksen haasteisiin ja laajakaistainfrastruktuuriin. Täten esittelijä ehdottaa, että suurelle yleisölle ja uusien toimien toteuttamisesta vastaaville paikallisviranomaisille olisi annettava erityistietoja.

Jäsenvaltioiden nykyisen laajakaistan kattavuuden erojen huomioon ottaminen

Jotta käytettävissä olevia varoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja maaseudun alueiden laajakaista-internetiä voitaisiin kehittää huomattavasti, esittelijä katsoo, että komission olisi viitattava jäsenvaltioiden nykyisen laajakaistan kattavuuden eroihin määrärahojen kohdentamisen indikaattorina.

LAUSUNTO budjettivaliokunnalta (30.3.2009)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Valmistelija: Vicente Miguel Garcés Ramón

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus on osa marraskuussa 2008 käynnistettyä ja Euroopan unionin neuvoston 11. ja 12. joulukuuta 2008 hyväksymää Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, jonka kokonaissumma on 200 miljardia euroa ja josta suurin osa (170 miljardia euroa) käytetään jäsenvaltioissa (vaikkakin EU:n koordinoimana). Noin 30 miljardia euroa otetaan EU:n ja Euroopan investointipankin talousarvioista. Tästä summasta "uusiin investointeihin" käytettäväksi tarkoitettu 5 miljardin euron summa on ehdotettu varattavaksi energiapaketin menoihin (3.5 miljardia – teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan käsiteltävänä oleva mietintö) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tukemiseen (1,5 miljardia – maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan käsiteltävänä oleva mietintö).

Komission ehdotuksen mukaisesti 1,5 miljardin euron lisämäärärahasta miljardi euroa olisi laajakaistainfrastruktuuria varten 500 miljoonaa euroa ilmastonmuutokseen, uusiutuviin energiamuotoihin, biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä maitoalan rakennemuutokseen muuttamalla asetuksen (EY) N:o 1698/2005[1] perusteella maksettavan tuen kelpoisuussääntöjä.

Kun tästä lausunnosta järjestettiin äänestys, 19. ja 20. maaliskuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto alensi maatalousosuuden määrää 1,02 miljardiin euroon samalla kun se lisäsi energiaan tarkoitettua osuutta 3,98 miljardiin euroon. Neuvosto muutti myös komission ehdotusta, joka koski kaikkien määrärahojen sitomista vuonna 2009, ja ositti ne vuosille 2009 (600 miljoonaa) ja 2010 (420 miljoonaa).

Komissio laatii ehdotuksen lisätalousarvioksi, joka esitetään muiden rahoitusvälineiden kanssa samanaikaisesti sen jälkeen, kun vastaavista oikeusperustoista on sovittu.

Toisaalta vuoden 2009 talousarvion budjettikohdan 05 04 05 01 (Maaseudun kehittämisohjelmat) nykyiset maksusitoumusmäärärahat ovat 13 623 miljoonaa ja maksumäärärahat 9 135 miljoonaa euroa. Tämä summa otettiin vuoden 2009 talousarvioon parlamentin esittämän tarkistuksen ansiosta. Tarkistuksen johdosta tämän budjettikohdan mukaisesti käytettävissä oleva määrä kasvoi 249,84 miljoonalla eurolla.

Edellä esitetyistä syistä valmistelija ehdottaa seuraavia tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoitusohje on yhteensopiva nykyisen vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 enimmäismäärän kanssa;

Perustelu

Tarkistuksessa pyritään muistuttamaan vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen käynnissä olevasta väliarvioinnista ja yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastuksesta".

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. myöntää, että otsakkeessa 2 olevan liikkumavaran käytettävyyteen liittyy epävarmuustekijöitä; korostaa, että talouden elvytyssuunnitelman rahoituksen ei pitäisi vaarantaa kyseisen menoluokan tulevia tarpeita; pitää parempana käyttää niiden varainhoitovuosien liikkumavaraa, joiden tilejä ollaan päättämässä;

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 c. muistuttaa, että vuosittaisesta määrästä päätetään vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 38 kohdan määräysten mukaisesti[2];

 

Perustelu

Tarkistuksessa pyritään muistuttamaan, että myös ehdotetuista kokonaismäärärahoista on sovittava vuosittaisessa talousarviomenettelyssä (ei-pakolliset menot!).

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Budjettivallan käyttäjä on lisännyt vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan maksusitoumusmäärärahoja 249 840 000 eurolla. Lisämäärärahat olisi kohdennettava uusiin haasteisiin kytkeytyviin toimintoihin.

Perustelu

Budjettivallan käyttäjä lisäsi Euroopan parlamentin aloitteesta vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan määrärahoja 249,84 miljoonalla eurolla ja määrärahat varattiin ilmastonmuutosta koskeviin toimiin (ks. budjettikohtaa 05 04 05 01 koskeva tarkistus 0371, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 18. joulukuuta 2008). Lisämäärärahat olisi kohdennettava toimintoihin, jotka kytkeytyvät YMP:n terveystarkastuksessa määritettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artiklan 6 kohdan a alakohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin, ja se on käytettävä seuraavasti:

"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin, ja se on käytettävä seuraavasti:

(a) yksi kolmasosa (0,5 miljardia euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin;

(a) yksi kolmasosa (XXX euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin;

(b) kaksi kolmasosaa (1 miljardi euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettuun toimintalinjaan.”

(b) kaksi kolmasosaa (XXX euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettuun toimintalinjaan.”

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen.
  • [2]  EUVL C 139, 14.6.2006, s.1.

LAUSUNTO aluekehitysvaliokunnalta (30.3.2009)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Valmistelija: Domenico Antonio Basile

LYHYET PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva ehdotus on komission oikea-aikainen vastaus Eurooppa-neuvoston 11. joulukuuta 2008 hyväksymään päätökseen sisältyviin vaatimuksiin, jotka koskevat sellaisen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman hyväksymistä, johon sisältyy useilla yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla toteutettavia konkreettisia toimia Euroopan markkinoita vuodesta 2007 lähtien vaivanneen talous- ja rahoituskriisin selättämiseksi.

Mitä tulee maaseudun kehittämiseen, komission asiakirjassa ehdotetaan asetuksen (EY) n:o 1698/2005 muuttamista olennaisilta osin sisällyttämällä siihen viittaukset Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan.

Tästä määrästä 1,5 miljardia euroa on määrä asettaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön Internet-laajakaistayhteyden kehittämiseksi maaseutualueilla ja niihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi, jotka määriteltiin marraskuussa 2008 päätökseen saadun, yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2003 uudistuksen täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä (ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet, vesivarojen hallinta, biologinen monimuotoisuus).

Valmistelija kannattaa täysin käsiteltävänä olevaa ehdotusta kokonaisuudessaan ja katsoo, että jos kyseiset toimenpiteet pannaan täytäntöön nopeasti ja yhdennetysti, ne voivat varmasti auttaa jäsenvaltioiden talouden elvyttämisessä ja kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen palauttamisessa.

Koska yhteisön tason lainsäädäntää ja suunnittelua on selvästikin näissä olosuhteissa vaivannut kiire, valmistelija katsoo kuitenkin olevan tarpeen sisällyttää tekstiin joitakin lisäelementtejä, jotka voivat auttaa varmistamaan, että kiireellisyys otetaan huomioon myös silloin, kun jäsenvaltiot panevat kyseiset toimenpiteet täytäntöön.

Esitetyillä tarkistuksilla pyritään näin ollen varmistamaan, että jäsenvaltiot tiedottavat maaseudulla toteutettaviin toimenpiteisiin tarkoitetun lisärahoituksen myöntämisestä maaseudun kehittämissuunnitelmien mukauttamiseksi välittömästi paikallisviranomaisille, mahdollisille tuensaajille sekä sidosryhmille.

Lisäksi on tarpeen korostaa mahdollisuuksia maksimoida menot ensimmäisinä varainhoitovuosina, kuten neuvosto on todennut talouden elpymistä koko Euroopan unionin alueella koskevan tavoitteensa mukaisesti, peräänkuuluttamalla nopeutettujen ja yksinkertaistettujen täytäntöönpanomenettelyjen noudattamista.

Avoimuuden parantamiseksi, kaudella 2009–2011 saaduista tuloksista tarjolla olevan tiedon lisäämiseksi sekä sopivien välineiden varmistamiseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja rakennerahastoista rahoitettavien Internet-laajakaistayhteyksien rahoittamistoimien koordinointia varten komissiota pyydetään sisällyttämään maaseudun kehittämisrahaston vuosittaiseen seurantakertomukseen osa, jossa käsitellään kyseisistä toimista saatujen tulosten seurantaa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanon kiireellisyys edellyttää menettelyjen nopeuttamista ja yksinkertaistamista koskevien periaatteiden noudattamista sen varmistamiseksi, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan liittyvät tarkistukset tulevat nopeasti voimaan, ja niiden vaikuttavuuden takaamiseksi tämänhetkisen kriisin vallitessa.

 

Tätä tarkoitusta varten asianmukainen tiedon jakaminen tämän asetuksen mukaisista toimenpiteistä alueellisille viranomaisille ja rahastojen mahdollisille tuensaajille on varmistettava jäsenvaltioissa laajamittaisten tiedotusaloitteiden avulla.

Perustelu

Tällä tarkistuksella tekstiin sisällytetään viittaus toimien täytäntöönpanon kiireellisyyteen ottaen huomioon syyt, joiden vuoksi toimenpide hyväksytään, edellyttämällä, että mahdollisille tuensaajille annetaan asianmukaista ja oikea-aikaista tietoa uudesta aloitteesta sekä nopeutettujen ja yksinkertaistettujen täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymisestä, mikä liittyy niin ikään toimenpiteessä vahvistettuihin tiukkoihin määräaikoihin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

12 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on kuultava toimivaltaisia alueellisia viranomaisia erityisistä vaatimuksista ja kehittämisstrategioista, joita on laadittu kansallisen strategiasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

Kunkin yksittäisen alueen erityistarpeiden huomioon ottamiseksi mahdollisimman tehokkaasti on tarpeen kuulla toimivaltaisia alueellisia viranomaisia. Tällä tavoin voidaan aikaansaada paras mahdollinen yhteinen alueellinen kehittämisstrategia.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä toimintalinjoja:

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa toimivaltaisia alueellisia viranomaisia ensin kuultuaan ja erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä toimintalinjoja:

Perustelu

Maaseudun kehittämisstrategioita laadittaessa on otettava huomioon aluekehityspolitiikan prioriteetit. Nämä kaksi näkökohtaa – maaseudun kehittämisen ja aluekehityksen tavoitteet – yhdistävän yhteisen politiikan avulla on mahdollista saavuttaa toivotut tavoitteet.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) ilmastonmuutos,

a) ilmastonmuutos ja toimenpiteet maaperän köyhtymisen ehkäisemiseksi,

Perustelu

Maaperällä on olennaisen tärkeä merkitys maatalousalalla. Maatalousmaan käyttö ja hallinta ovat keskeisen tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen, uusiutuvien energiamuotojen, vesipulan ja biologisen monimuotoisuuden mukanaan tuomien uusien haasteiden kohtaamisessa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) uusiutuvat energialähteet,

b) parempi energiatehokkuus, monipuolistuminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö,

Perustelu

Ks. tarkistus 3.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen tyyppisillä operaatioilla, joita toteutetaan edellä olevan ensimmäisen kohdan a–f alakohdassa lueteltujen prioriteettien yhteydessä, pitäisi myös pyrkiä saavuttamaan taloudellisia, sosiaalisia ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä tavoitteita.

Perustelu

Ks. tarkistus 3.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 1 kohta - 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät ja toimien täytäntöönpanon nopeuttamisen ja yksinkertaistamisen periaatteisiin perustuvat tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Perustelu

Koska jäsenvaltioilla on käytettävissään vain vähän aikaa kansallisten suunnitelmiensa muuttamiseen, tarkistuksessa edellytetään laajamittaista ja nopeaa uutta lainsäädäntöä koskevan tiedon jakamista sekä nopeutettujen ja yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä sekä menojen että tilien tapauksessa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

16 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

2. Tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen Euroopan unionin alueellista lähentymistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu

Euroopan unionin alueiden kehitystä ja lähentymistä voidaan jouduttaa osoittamalla rahoitusta toimenpiteisiin, joilla vastataan kunkin yksittäisen alueen erityistarpeisiin. Taloudellista edistystä ja kestävää kehitystä voidaan saada aikaan ainoastaan osoittamalla huomattavia rahoitussummia niille aloille, joilla on eniten kasvupotentiaalia, kuten energiatehokkuuteen ja biologiseen monimuotoisuuteen.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1698/2005

69 artikla - 5 a kohta - 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Maaseudun kehittämistä koskevaan komission vuosikertomukseen on sisällyttävä erityinen osa, jossa käsitellään 16 a artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin painopistealueisiin liittyvien toimien seurantaa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään mahdollistamaan sen varmistaminen, että varojen kohdentamiseen käytettävä nopeutettu menettely kerran alettuaan heijastuu riittävästi myös varojen käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa, että toimenpiteet ovat kaikin puolin tehokkaita, ja tarjota sopivia välineitä tarvittavan koordinoinnin varmistamiseen rakennerahastoista rahoitettavien samantapaisten toimien kanssa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

19.2.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

9.3.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

5.2.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

19.2.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.4.2009