Jelentés - A6-0259/2009Jelentés
A6-0259/2009

JELENTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14.4.2009 - (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Petya Stavreva

Eljárás : 2009/0011(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0259/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0259/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0038),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0051/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és Költségvetési Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0259/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  elismeri, hogy a 2. fejezet alatti mozgástér rendelkezésre állását illetően bizonytalanságok vannak; hangsúlyozza, hogy a gazdaságélénkítési terv finanszírozása során nem szabad kockázatnak kitenni az ugyanazon kiadási kategórián belül a jövőben felmerülő igényeket; kijelenti, hogy jobban szeretné, ha a záráshoz közeledő költségvetési évek fennmaradó keretét használnák fel;

3.  emlékeztet arra, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás során határoznak majd a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] 38. pontjának rendelkezéseivel összhangban

4.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

5.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

6.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az európai gazdaságélénkítési terv finanszírozását az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 rendelkezései szerint kell végrehajtani.

 

____________

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) A 2. fejezet mozgásterét nem lehet biztosra venni, és a gazdaságélénkítési tervre vonatkozó bármilyen megállapodás a jövőbeli igényeket semmilyen kiadási kategórián belül nem veszélyeztetheti.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szélessávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása, valamint az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított, prioritást élvező területekhez (a továbbiakban: új kihívások) kapcsolódó műveletek erősítése érdekében, az említett összegből 1,5 milliárd eurót elérhetővé kell tenni a tagállamok számára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) útján.

(2) A széles sávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása, valamint az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított, prioritást élvező területekhez (a továbbiakban: új kihívások) kapcsolódó műveletek erősítése érdekében, az említett összegből 1 020 millió eurót elérhetővé kell tenni a tagállamok számára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) útján. Ebből az összegből 850 millió eurót 2009-ben kell elérhetővé tenni, míg 170 millió eurót 2010-ben a 2010. évi költségvetésről szóló egyeztetés keretében a kompenzációs mechanizmuson kersztül kell biztosítani.

Módosítás                  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A költségvetési hatóság 249 840 000 millió euróval megnövelte a 2009. évi vidékfejlesztésre vonatkozó költségvetési sort. E kiegészítő pénzeszközöket az európai gazdaságélénkítési terven belül az EMVA keretében finanszírozott intézkedések rendelkezésére kell bocsátani.

Indokolás

Az Európai Parlament ösztönzésére a költségvetési hatóság 250 millió euróval növelte meg a 2009. évi vidékfejlesztésre vonatkozó költségvetési sort, ezáltal elkülönítette az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységekre fordítandó támogatásokat (lásd az Európai Parlament által 2008. december 18-án elfogadott 05 04 05 01. sor 0371-es módosítását). A jelenlegi átdolgozással összefüggésben e kiegészítő forrásokat elérhetővé kell tenni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a kiegészítő közösségi támogatás előirányzatait mindegyik tagállamban a két szakpolitikai csomag (új kihívások és szélessávú internet) célkitűzéseivel összhangban használják fel, a tagállamoknak nemzeti terveikben olyan indikatív összeget kell meghatározniuk, amely a kötelező modulációból és a …/EK rendelet 136. cikkéből eredő, fel nem használt pénzeszközökből, valamint a …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származik. Az említett összegeket egyrészt a vidéki területek szélessávú internetes infrastruktúrájára, másrészt az „új kihívásokra” fordítják.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a kiegészítő közösségi támogatás előirányzatait mindegyik tagállamban a két szakpolitikai csomag (új kihívások és internet) célkitűzéseivel összhangban használják fel, a tagállamoknak nemzeti terveikben olyan indikatív összeget kell meghatározniuk, amely a kötelező modulációból és a …/EK rendelet 136. cikkéből eredő, fel nem használt pénzeszközökből, valamint a …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származik. Az említett összegeket a vidéki területek széles sávú internetes infrastruktúrájára, az „új kihívásokra”, valamint egyéb, az alapok felhasználásának javítását célzó és munkahelyteremtő intézkedésekre fordítják.

Indokolás

Nem mindegyik tagállam szembesül ugyanazzal a problémával, és az alapok maximális kihasználásának biztosítása érdekében szükség van bizonyos rugalmasságra.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Programjaik forrásfelvevő képességének növelése érdekében a tagállamok a kiegészítő forrásokat garancia- és kölcsönalapként is használhatják.

Indokolás

A bizottsági javaslat része az európai gazdaságélénkítési tervnek, amelynek középpontjában az európai gazdaságoknak a jelenlegi kihívásokhoz való gyors alkalmazkodását szolgáló, elsődleges fontosságú fellépés áll. A tagállamok számára biztosítani kell a kölcsönökkel és hitelgaranciákkal kapcsolatos források felhasználásának lehetőségét, amely a vidéki térség szereplői számára lehetővé teszi beruházások elindítását, ezáltal fokozva a programok forrásfelvevő képességét.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Európai Tanács 2008. december 12-i következtetései azt tanúsítják, hogy az Európai Tanács az európai gazdaságélénkítési terv keretében különösen a szélessávú internet – többek között a szolgáltatással rosszul ellátott területeken történő – fejlesztését támogatja. A vidéki területeken található szélessávú infrastruktúra fejlesztéséhez az EAFRD keretében kell további támogatást nyújtani, mert a nem megfelelő internetes hozzáférés gyakran a vidéki területeket sújtja. Figyelemmel e prioritás jelentőségére, a tagállamoknak 2009 végéig meg kell jeleníteniük programjaikban az ahhoz kapcsolódó műveleteket. Célszerű megadni a szélessávú infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos művelettípusok felsorolását annak érdekében, hogy a tagállamok a vidékfejlesztés jogszabályi keretével összefüggésben meghatározhassák a kapcsolódó műveleteket.

(6) Az Európai Tanács 2008. december 12-i következtetései azt tanúsítják, hogy az Európai Tanács az európai gazdaságélénkítési terv keretében különösen a széles sávú internet – többek között a szolgáltatással rosszul ellátott területeken történő – fejlesztését támogatja. A vidéki területeken található széles sávú infrastruktúra és a kapcsolódó létesítmények fejlesztéséhez az EMVA keretében kell további támogatást nyújtani, mert a nem megfelelő internetes hozzáférés gyakran a vidéki területeket sújtja. Figyelemmel e prioritás jelentőségére, a tagállamoknak 2009 végéig meg kell jeleníteniük programjaikban az ahhoz kapcsolódó műveleteket. Célszerű megadni a széles sávú infrastruktúra és létesítmények fejlesztésével kapcsolatos művelettípusok felsorolását annak érdekében, hogy a tagállamok a vidékfejlesztés jogszabályi keretével összefüggésben meghatározhassák a kapcsolódó műveleteket.

Indokolás

Tekintettel számos vidéki terület gazdasági helyzetére, nem minden állampolgár tudja kihasználni a széles sávú infrastruktúrához való egyedi hozzáférést. A tagállamoknak a javasolt infrastrukturális műveleteken kívül meg kell adni a nyilvános internetes eszközökre vonatkozó támogatási lehetőséget a vidéki közösségekben (például közkönyvtárakban és a városházákon). E lehetőség teljes összhangban áll a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokról szóló 56. cikkel. A képzést és a szoftvereket azonban nem kell ideérteni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A vidéki területeken gyakran egyaránt hiányzik a kis és a nagyobb méretű szélessávú infrastruktúra. Előfordulhat, hogy az utóbbi elengedhetetlen a nehezen megközelíthető vidéki területeken való szolgáltatásnyújtás szempontjából. A kapcsolódó infrastruktúra méretére vonatkozó korlátozás nélkül támogathatónak kell tekinteni a vonatkozó műveleteket annak érdekében, hogy biztosítsák a hozzáférhető források leghatékonyabb felhasználását, illetve lehetővé tegyék a vidéki területek szélessávú infrastruktúrájának jelentős fejlesztését. Ezért a szélessávú infrastruktúrákkal kapcsolatos műveletekre nem alkalmazandók azok a meglévő korlátozások, amelyek a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások méretére vonatkoznak.

(10) A vidéki területeken gyakran egyaránt hiányzik a kis és a nagyobb méretű széles sávú infrastruktúra. Az utóbbi elengedhetetlen a nehezen megközelíthető vidéki területeken – például a szigeteken és a hegyvidéki területeken – való szolgáltatásnyújtás szempontjából. A kapcsolódó aktív és passzív infrastruktúra, vagy annak egy részének méretére vonatkozó korlátozás nélkül támogathatónak kell tekinteni a vonatkozó műveleteket annak érdekében, hogy biztosítsák a hozzáférhető források és a meglévő infrastruktúra leghatékonyabb felhasználását, illetve lehetővé tegyék a vidéki területek széles sávú infrastruktúrájának és létesítményeinek jelentős fejlesztését. Ezért a széles sávú infrastruktúrákkal kapcsolatos műveletekre nem alkalmazandók azok a meglévő korlátozások, amelyek a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások méretére vonatkoznak.

Indokolás

E területek sajátos felszíni tulajdonságaik miatt hátrányban vannak az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és elosztásuk szempontjából. Az Európai Parlament Közlekedési Bizottságának egy korábbi határozata értelmében (A5-0188/2003) Európa hátrányos helyzetű régióit főleg ilyen területek teszik ki.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra adandó gyors válasz szükségességére, helyénvaló a 2009-es költségvetési évben teljesíthető kifizetések biztosítása.

Indokolás

A bizottsági javaslathoz csatolt pénzügyi táblázat szerint 1,5 milliárd eurót ítéltek meg 2009-re, de a kifizetésekre csak a 2010-es és 2011-es költségvetési évek során kerül sor. Tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra adandó gyors válasz szükségességére, helyénvaló a 2009-es költségvetési évben már teljesíthető kifizetésekről rendelkezni. Ez a megközelítés összhangban van az Európai Tanács 2008. december 12-i elnökségi következtetéseivel, amelyek célja „a gazdaságainknak az előttük álló kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodásának szolgálata”.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a regionális és helyi hatóságok és a potenciális kedvezményezettek számára elérhetők legyenek a felülvizsgált vidékfejlesztési programok által kínált új lehetőségekre vonatkozó, konkrét információk.

Indokolás

Mivel a vidékfejlesztésre vonatkozó, különösen a széles sávú infrastruktúrával és létesítményekkel kapcsolatos új prioritások a vidékfejlesztési programok tekintetében néhány jelentős változást eredményeznek, ezért a közvélemény és az új intézkedések végrehajtásáért felelős regionális és helyi hatóságok számára egyedi információ nyújtása szükséges.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13b) A vidéki közösségekben a széles sávú infrastruktúra és létesítmények használatáról szóló oktatási és képzési tanfolyamok megszervezésére irányuló egyedi intézkedések, különös tekintettel a mezőgazdasági szakemberek szakmai képzésére, akiknek a gyakorlati tudását ezt követően fel lehet használni. E tekintetben a kutatási ágazat ösztönzése prioritásnak tekintendő.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16a cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a vidéki területek szélessávú internetes infrastruktúrája.

g) a vidéki területek széles sávú internetes infrastruktúrája illetve a nyilvános internetes hozzáférés létesítményei a vidéki közösségekben.

Indokolás

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16a cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ga) a gazdasági válság kezelése a mezőgazdasági ágazatban, főként az infrastruktúra támogatása, valamint a termelők és a szervezetek hálózatának kiépítése érdekében;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16a cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) munkahelyteremtő és -megtartó intézkedések a vidéki területeken;

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16a cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

gc) támogatási intézkedések fiatal mezőgazdasági termelők részére.

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása középtávon előmozdítja a vidék gazdasági növekedésén alapuló gazdasági fellendülést.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16a cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy táblázatot, amely a 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra tartalmazza az (1) bekezdés a)–f) pontjában említett művelettípusokra fordított teljes közösségi hozzájárulást, valamint az (1) bekezdés g) pontjában említett művelettípusokra fordított közösségi hozzájárulást.

b) egy táblázatot, amely a 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra tartalmazza az (1) bekezdés a)–f) és ga)–gc) pontjában említett művelettípusokra fordított teljes közösségi hozzájárulást, valamint az (1) bekezdés g) pontjában említett művelettípusokra fordított közösségi hozzájárulást.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – a alpont

1698/2005/EK rendelet

69 cikk – 2a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2a) A …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származó összeg e cikk (1) bekezdésében említett részét 2009. január 1-jétől kell rendelkezésre bocsátani. Az említett összeget a 16a. cikk (1) bekezdésében megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra kell fordítani, és a következőképpen kell elkölteni:

„(2a) A …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származó összeg e cikk (1) bekezdésében említett részét, valamint a 2009-es költségvetési éveben a 05 04 05 01 költségvetési sorhoz hozzáadott 249 840 000 eurót január 1-jétől kell rendelkezésre bocsátani. Az említett összeget a 16a. cikk (1) bekezdésében megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra kell fordítani.”

(a) egyharmadát (0,5 milliárd EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra,

 

(b) kétharmadát (1 milliárd EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában megállapított prioritással kapcsolatos művelettípusokra.”

 

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – a a alpont (új)

1698/2005/EK rendelet

69 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A 4. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A (2a) bekezdés b) pontjában említett összeg esetében a Bizottság figyelembe veszi a meglévő széles sávú lefedettség tekintetében a tagállamok között fennálló különbségeket – kiváltképpen a nehezen megközelíthető terültek esetében – és az ezekből eredő, eltérő szükségleteket.”

Indokolás

A vidékfejlesztési alapoknál használt eddigi lebontás alkalmazása nem helyénvaló a széles sávú infrastruktúra támogatására szánt konkrét alapok elosztására. Az internetnek (DSL) a vidéki területeken való elterjedtségét jelző 32. kiindulási mutatót, valamint a Bizottságnak a széles sávról szóló közelgő közleményében várhatóan megjelenő széles sávú lefedettségre vonatkozó adatokat lehetne mutatóként alkalmazni a külön alapok súlyozott elosztására.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – b alpont

1698/2005/EK rendelet

69 cikk – 5a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság vidékfejlesztésről szóló éves jelentése különálló részben foglalkozik a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek nyomon követésével.

Indokolás

Ezzel a módosítással annak lehetőségét kívánja megteremteni, hogy folyamatában lehessen ellenőrizni, azt hogy a források elosztásának fázisában alkalmazott gyorsított eljárás megfelelő alkalmazásra talál a források elköltésekor is. Mindennek a célja az intézkedések teljes körű hatékonyságának biztosítása és a strukturális alapok által finanszírozott hasonló tevékenységek koordinálását célzó megfelelő eszközök garantálása.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – b alpont

1698/2005/EK rendelet

69 cikk – 5 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) Amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésében említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésében említett valamennyi összeg, a különbséget a tagállamnak meg kell térítenie az Európai Közösségek általános költségvetése javára olyan mértékig, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésében nem említett műveletekre odaítélt teljes támogatási összeget túllépték.

(5b) Amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésében említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésében említett valamennyi összeg, a különbséget a tagállamnak be kell építenie saját mezőgazdaság-fejlesztési költségvetésébe olyan mértékig, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésében nem említett műveletekre odaítélt teljes támogatási összeget túllépték.

Amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésében említett – azon művelettípusokra fordított – összeg, a különbséget a tagállamnak meg kell térítenie az Európai Közösségek általános költségvetése javára olyan mértékig, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett műveletekre odaítélt támogatási összeget túllépték. Amennyiben azonban a 16a. cikk (1) bekezdésében nem említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás összege alacsonyabb, mint az említett művelettípusokra odaítélt támogatások, a visszatérítendő összeget e különbséggel csökkenteni kell.

 

A fentiekkel párhuzamosan, amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésében említett – azon művelettípusokra fordított – összeg, a különbséget a tagállamnak meg kell térítenie az Európai Közösségek általános költségvetése javára olyan mértékig, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett műveletekre odaítélt teljes támogatási összeget túllépték. Amennyiben azonban a 16a. cikk (1) bekezdésében nem említett műveletekre fordított tényleges közösségi hozzájárulás összege alacsonyabb, mint az említett művelettípusokra odaítélt támogatások, a visszatérítendő összeget e különbséggel csökkenteni kell.

 

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – b a alpont (új)

1698/2005/EK rendelet

69 cikk – 6a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A (2a) bekezdésben említett összegből 250 millió eurót a 2009-es költségvetési év kifizetései számára tesznek elérhetővé.”

Indokolás

A bizottsági javaslathoz csatolt pénzügyi táblázat szerint 1,5 milliárd eurót ítéltek meg 2009-re, de a kifizetésekre csak a 2010-es és 2011-es költségvetési évek során kerül sor. Tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra adandó gyors válasz szükségességére, helyénvaló a 2009-es költségvetési évben már teljesíthető kifizetésekről rendelkezni. Ez a megközelítés összhangban van az Európai Tanács 2008. december 12-i elnökségi következtetéseivel, amelyek célja „a gazdaságainknak az előttük álló kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodásának szolgálata”.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6a pont (új)

1698/2005/EK rendelet

69a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„69a. cikk

 

Garancia- és kölcsönalapok

 

A 69. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok a 69. cikk (2a) bekezdésében említett összeget garancia- és kölcsönalapokra is felhasználhatják. E cikk végrehajtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet1 rendelkezéseit, és különösen 50., 51. és 52. cikkét kell alkalmazni.

 

_________

1HL L 368., 2006.12.23.,15. o.”

Indokolás

A bizottsági javaslat része az európai gazdaságélénkítési tervnek, amelynek középpontjában az európai gazdaságoknak a jelenlegi kihívásokhoz való gyors alkalmazkodását szolgáló, elsődleges fontosságú fellépés áll. A tagállamok számára biztosítani kell a kölcsönökkel és hitelgaranciákkal kapcsolatos források felhasználásának lehetőségét, amely a vidéki térség szereplői számára lehetővé teszi beruházások elindítását.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1698/2005/EK rendelet

70 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A (3) bekezdésben meghatározott felső határértéktől eltérően, az e rendelet 16a. cikke (1) bekezdésében említett művelettípusok esetében a konvergencia-régiókban 90 %-osra, a nem konvergencia-régiókban 75%-osra növelhető az EMVA hozzájárulása, a …/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése és 10. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelező moduláció alkalmazásából eredő összeg, a 69. cikk (2a) bekezdésében és – 2011-től – a .../EK rendelet 136. cikkében említett összegek mértékéig.”

„A (3) bekezdésben meghatározott felső határértéktől eltérően, az e rendelet 16a. cikke (1) bekezdésében említett művelettípusok esetében a konvergencia-régiókban 100 %-osra, a nem konvergencia-régiókban 75%-osra növelhető az EMVA hozzájárulása, a …/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése és 10. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelező moduláció alkalmazásából eredő összeg, a 69. cikk (2a) bekezdésében és – 2011-től – a .../EK rendelet 136. cikkében említett összegek mértékéig.”

Indokolás

Tekintettel a területi kohézió elvére és az 1698/2005/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének c) pontjában szereplő rendelkezésekre, az EMVA akár 100%-os hozzájárulása is megfelelőnek tekinthető az érintett mezőgazdasági területek modernizálásához való maximális hozzájárulás biztosítása érdekében e rendelet 16a. cikke (1) bekezdésében említett rendelkezések értelmében.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8a pont (új)

1698/2005/EK rendelet

76 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A 76. cikk a következő mondattal egészül ki:

 

„(2a) A tagállamok kötelesek a 16a. cikkben szereplő új prioritásokkal kapcsolatban konkrét információt nyújtani. Ez az információ a regionális és helyi hatóságok, valamint az intézkedések potenciális kedvezményezettjei számára biztosított.”

Indokolás

Mivel a vidékfejlesztésre vonatkozó, különösen a széles sávú infrastruktúrával és létesítményekkel kapcsolatos új prioritások a vidékfejlesztési programok tekintetében néhány jelentős változást eredményeznek, a közvélemény és az új intézkedések végrehajtásáért felelős regionális és helyi hatóságok számára konkrét információ nyújtása szükséges.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1698/2005/EK rendelet

III melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatos művelettípusok listája

A 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatos művelettípusok tájékoztató jellegű listája

Indokolás

Úgy véljük, helyénvaló a tagállamok számára a III. mellékletben felsoroltakon kívül a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában szereplő műveletek támogatásához szükséges rugalmasság biztosítása.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1698/2005/EK rendelet

III melléklet – 1 oszlop – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Új szélessávú infrastruktúra létrehozása a backhaul eszközöket is beleértve (pl.: vezetékes, földi vezeték nélkül, műholdas technológiák vagy azok kombinációja)

Új széles sávú infrastruktúra létrehozása a backhaul eszközöket és a földi berendezéseket (pl.: vezetékes, földi vezeték nélkül, műholdas technológiák vagy azok kombinációja) és az egyéb támogatási formákat (pl. telepítés és karbantartás) is beleértve.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

1698/2005/EK rendelet

III melléklet – 3 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A széles sávú eszközökhöz történő nyilvános hozzáférés biztosítása

 

56. cikk: a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Indokolás

Tekintettel számos vidéki terület gazdasági helyzetére, nem minden állampolgár tudja kihasználni a széles sávú infrastruktúrához való egyedi hozzáférést. A tagállamoknak a javasolt infrastrukturális műveleteken kívül meg kell adni a nyilvános internetes eszközökre vonatkozó támogatási lehetőséget a vidéki közösségekben (például közkönyvtárakban és a városházákon). E lehetőség teljes összhangban áll a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokról szóló 56. cikkel.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

INDOKOLÁS

Bevezetés:

Az Európai Tanács 2008. december 11–12-i ülésén jóváhagyta – az uniós GDP összességében mintegy 1,5%-ának megfelelő csomagon alapuló (megközelítőleg 200 milliárd euró összegű) – európai gazdaságélénkítési tervet, amely magába foglalja a tagállamok gazdaságainak az előttük álló kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodását szolgáló, elsőbbséget élvező intézkedések meghozatalát is. A széles sávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása, valamint a KAP 2003-as reformjának félidei „állapotfelmérésével” összefüggésben elvégzett értékelés során meghatározott új kihívásokkal kapcsolatos műveletek felvállalása érdekében, az említett összegből 1,5 milliárd eurót elérhetővé kell tenni a tagállamok számára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) útján. A 1,5 milliárd euró egyharmadát (0,5 milliárd euró) a műveletekkel kapcsolatos új kihívásokra kell fordítani, kétharmadát (1 milliárd euró) pedig a széles sávú internet vidéki területeken történő fejlesztésére. Nem engedélyezett az átcsoportosítás e két alkategória között.

A Bizottság javaslatának olyan jogi keretet kell létrehoznia, amely a tagállamok számára lehetővé teszi a fent említett összegek felhasználását.

E kiegészítő forrásoknak az európai gazdaságélénkítési terv keretében vidékfejlesztésre fordítható közösségi támogatásként történő elérhetővé tétele érdekében a tagállamoknak 2009. június 30-ig felül kell vizsgálniuk vidékfejlesztési programjaikat.

A széles sáv tekintetében a tagállamoknak programjaikban meg kell jeleníteniük a széles sávú infrastruktúrához kapcsolódó műveleteket. A Bizottság a vidéki területeken található széles sávú internet jelentős fejlesztésének biztosítására azt javasolja, hogy a széles sávú infrastruktúrákkal kapcsolatos műveleteket a kapcsolódó infrastruktúra méretére vonatkozó korlátozás nélkül támogathatónak tekintsék, szemben a meglévő korlátozásokkal, amelyek a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások méretére vonatkoznak.

A javaslat III. mellékletében a Bizottság közli a széles sávú infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos művelettípusok – például új széles sávú infrastruktúra létrehozása, a meglévő széles sávú infrastruktúra korszerűsítése, a passzív széles sávú infrastruktúra kiépítése – teljes felsorolását.

Az új kihívások tekintetében a tagállamoknak 2009. június 30-ig meg kell jeleníteniük vidékfejlesztési programjaikban az új kihívásokhoz kapcsolódó művelettípusokat.

A Bizottság javaslata a 2009-es költségvetési évben a társfinanszírozás kivételes, 10%-os növelését engedélyezi . A tagállamok azonban kötelesek a társfinanszírozás felső határát betartani a teljes programidőszak alatt, azaz a programidőszak hátralévő idejére növelniük kell saját részüket a társfinanszírozásban.

A Bizottság magasabb társfinanszírozást javasol az új kihívásokkal és a széles sávú infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések esetében. A Bizottság javaslata szerint az EMVA-nak a konvergencia-régiókban 90%-os, a nem konvergencia-régiókban 75%-os társfinanszírozást kell biztosítania. Ily módon a konvergencia-régiókban 2009 során 100%-os is lehet a társfinanszírozás.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, és úgy véli, hogy a javaslatnak lehetővé kell tennie a jelenlegi gazdasági válságra történő gyors reagálást.

Az előadó által felvetett főbb kérdések:

250 millió eurót kell az új kihívásokkal kapcsolatos tevékenységek számára elérhetővé tenni

Az Európai Parlament és a Tanács a 2009. évi költségvetés egyik módosításával 250 millió euróval növelte meg a 2009. évi vidékfejlesztésre vonatkozó költségvetési sort, ezáltal elkülönítette az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységekre fordítandó támogatásokat (lásd az Európai Parlament által 2008. december 18-án elfogadott 05 04 05 01. sor 0371-es módosítását). A Bizottság elutasította e kiegészítő források kezelését azzal érvelve, hogy nem lenne megfelelő valamennyi vidékfejlesztési program módosítása.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság jelen javaslata lehetőséget kínál arra, hogy a 2009-es költségvetésben már elérhető alapok felhasználhatókká váljanak. A jelenlegi átdolgozással összefüggésben az előadó azt javasolja, hogy e kiegészítő forrásokat a KAP „állapotfelmérésében” megfogalmazott prioritásokkal kapcsolatos tevékenységek számára kell elérhetővé tenni.

A 2009-es költségvetési évben történő kifizetések

A bizottsági javaslathoz csatolt pénzügyi táblázat szerint 1,5 milliárd eurót ítéltek meg 2009-re, de a kifizetésekre csak a 2010-es és 2011-es költségvetési évek során kerül sor.

Az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági válságra adandó gyors reagálás szükségessége megkívánja a 2009-es költségvetési évben már teljesíthető kifizetésekről történő rendelkezést.

Kölcsön- és hitelgarancia alapok

A jelenlegi gazdasági válság egyik legfőbb kérdése a kölcsönök általános rendelkezésre állásában bekövetkezett csökkenés, valamint a banki hitelhez szükséges feltételek szigorodása. Az előadó ezért javasolja, hogy a tagállamok az elérhető forrásokat kölcsönök és hitelgaranciák céljából is felhasználhassák, ami a vidéki térség szereplői számára lehetővé teszi, hogy e nehéz időszakban beruházásokat indítsanak el.

A széles sávú internetes eszközökhöz történő nyilvános hozzáférés biztosítása

A szétszórt népességnek, valamint az egyes vidéki közösségekre jellemző magas költségeknek köszönhetően, nem lesz minden állampolgárnak a széles sávú infrastruktúrához való egyedi hozzáférése.

Az előadó ezért üdvözli, hogy a tagállamoknak a javasolt infrastrukturális műveleteken kívül meg kell adni a nyilvános internetes eszközökre vonatkozó támogatási lehetőséget a vidéki közösségekben, például közkönyvtárakban és a városházákon. A képzésre és a szoftverekre azonban állami támogatást nem szabad felhasználni.

Tájékoztatás a helyi hatóságok, valamint az intézkedések potenciális kedvezményezettjei számára

Ez a bizottsági javaslat a tagállamok vidékfejlesztési programjai tekintetében néhány jelentős változást fog eredményezni, főként az „állapotfelmérésből” eredő új kihívásokkal és a széles sávú infrastruktúrával kapcsolatos művelettípusok tekintetében. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a közvélemény és az új intézkedések végrehajtásáért felelős helyi hatóságok számára egyedi információt kell nyújtani.

A meglévő széles sávú lefedettségre vonatkozó tagállami különbségek figyelembevétele

Az előadó úgy véli, hogy a hozzáférhető források leghatékonyabb felhasználásának biztosítása, illetve a vidéki területeken található széles sávú internet jelentős fejlesztésének lehetővé tétele érdekében a Bizottságnak a széles sávú lefedettségre vonatkozó tagállami különbségeket mutatóként figyelembe kell vennie az alapok súlyozott elosztásánál.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (30.3.2009)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

A vélemény előadója: Vicente Miguel Garcés Ramón

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat a 2008 novemberében útjára indított és az Európai Tanács által 2008. december 11–12-én jóváhagyott európai gazdaságélénkítési terv része, amelynek összértéke 200 milliárd euró, amelynek legnagyobb része (170 milliárd euró) ugyan az Európai Unió koordinálása mellett, de tagállami szinten marad. Mintegy 30 milliárd eurót fognak mozgósítani az Európai Unió és az EBB költségvetéseiből, amelyből 5 milliárd eurót javasolnak „új beruházásokra” az energiacsomag (az ITRE bizottság jelentésében 3,5 milliárd euró) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (az AGRI bizottság jelentésében 1,5 milliárd euró) vonatkozásában.

A Bizottság javaslata szerint a további 1,5 milliárd euróból 1 milliárd eurót fordítanának a széles sávú infrastruktúrára és 500 millió eurót az éghajlatváltozásra, a megújuló energiaforrásokra, a biológiai sokféleségre és a tejipari ágazat szerkezetátalakítására azáltal, hogy módosítják az 1698/2005 rendelet[1] szerinti támogatásra való jogosultság követelményeit.

A vélemény szavazásakor a március 19–20-i Európai Tanács a mezőgazdasággal kapcsolatos összegeket 1,02 milliárd euróra csökkentette, míg az energiára fordítandó összegeket 3,98 milliárd euróra növelte. A Tanács módosította továbbá a Bizottság azon javaslatát, hogy az előirányzatok teljes összegét 2009-ben használják fel, és ezt az összeget kétfelé osztotta: 2009-ben 600 millió és 2010-ben 420 millió.

A Bizottság költségvetés-módosítási javaslatot készít, amelyet a megfelelő jogalapok véglegesítését követően és a többi eszközzel egy időben nyújtanak majd be.

Másrészről a 2009-es költségvetésben a 05 04 05 01. „Vidékfejlesztési programok” sor tekintetében a kötelezettségvállalási előirányzatok jelenlegi összege 13 623 millió euró, a kifizetési előirányzatoké pedig 9 135 millió euró. Ez az összeg annak köszönhetően került a 2009-es költségvetésbe, hogy az Európai Parlament módosítása 294,84 millió euróval növelte meg ezt a költségvetési sort.

Az említett okokból kifolyólag az előadó az alábbi módosításokat javasolja:

MÓDOSÍTÁSOK

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő referenciaösszeg összeegyeztethető a jelenlegi 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében meghatározott felső határértékkel;

Indokolás

E módosítás célja, hogy emlékeztessen a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret folyamatban lévő félidős felülvizsgálatára és a KAP állapotfelmérésére.

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) elismeri, hogy a 2. fejezet szerinti mozgástér rendelkezésre állását illetően bizonytalanságok vannak; hangsúlyozza, hogy a gazdaságélénkítési terv finanszírozása során nem szabad kockázatnak kitenni az ugyanazon kiadási csoporton belül a jövőben felmerülő igényeket; kijelenti, hogy jobban szeretné, ha a záráshoz közeledő költségvetési évek fennmaradó keretét használnák fel;

 

Módosítás  3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1c) emlékeztet arra, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás során határoznak majd a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[2] 38. pontjának rendelkezéseivel összhangban;

Indokolás

E módosítás célja, hogy emlékeztessen arra, hogy a javasolt pénzügyi keret az éves költségvetési eljárás (nem kötelező kiadások!) során kötött megállapodás függvénye.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A költségvetési hatóság 249 840 000 euróval megnövelte a vidékfejlesztési programokra vonatkozó 2009. évi költségvetési sor kötelezettségvállalási előirányzatait. E kiegészítő forrásokat az új kihívásokkal kapcsolatos tevékenységek számára kell elérhetővé tenni.

Indokolás

Az Európai Parlament kezdeményezésére a költségvetési hatóság 249,84 millió euróval megnövelte a vidékfejlesztésre vonatkozó 2009. évi költségvetési sort, amely összeg az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységek finanszírozására szolgál (lásd az Európai Parlament által 2008. december 18-án a 05 04 05 01. sorhoz elfogadott 0371-es módosítást). E kiegészítő forrásokat a KAP állapotfelmérésében megfogalmazott prioritásokkal kapcsolatos tevékenységek számára kell elérhetővé tenni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk - 6. pont - a pont

1698/2005/EK rendelet

69 cikk - 2a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2a) A …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származó összeg e cikk (1) bekezdésében említett részét 2009. január 1-jétől kell rendelkezésre bocsátani. Az említett összeget a 16a. cikk (1) bekezdésében megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra kell fordítani, és a következőképpen kell elkölteni:

„(2a) A …határozattal módosított, 2006/493/EK tanácsi határozatban megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származó összeg e cikk (1) bekezdésében említett részét 2009. január 1-jétől kell rendelkezésre bocsátani. Az említett összeget a 16a. cikk (1) bekezdésében megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra kell fordítani, és a következőképpen kell elkölteni:

a) egyharmadát (0,5 milliárd EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra;

a) egyharmadát (XXX EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított prioritásokkal kapcsolatos művelettípusokra;;

b) kétharmadát (1 milliárd EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában megállapított prioritással kapcsolatos művelettípusokra.”

b) kétharmadát (XXX EUR) a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában megállapított prioritással kapcsolatos művelettípusokra.”

ELJÁRÁS

Cím

A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) segítségével

Hivatkozások

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Illetékes bizottság

AGRI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.2.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

30.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet.
  • [2]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (30.3.2009)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a Tanács az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

A vélemény előadója: Domenico Antonio Basile

RÖVID INDOKOLÁS

A vizsgálandó javaslat a Bizottság gyors válasza a Tanács 2008. december 11-i határozata mögött húzódó azon szándékra, hogy elfogadjanak egy európai gazdaságélénkítési tervet, amely közösségi, illetve nemzeti hatáskörbe tartozó, különféle ágazatokra vonatkozó konkrét intézkedéseket tartalmaz az európai piacokat 2007 óta sújtó gazdasági és pénzügyi válság kezelése érdekében.

A vidékfejlesztés területén a bizottsági szöveg az 1698/2005/EK rendelet megfelelő aktualizálását javasolja az európai gazdaságélénkítési terv iránymutatásainak átvétele érdekében.

Különösképpen, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból minden tagállam számára előirányoznak 1,5 millió eurót a vidéki térségekben való széles sávú internetes hozzáférés kialakítására, valamint a 2003-as közös agrárpolitikai reform 2008 novemberében befejezett középtávú értékelése során felmerülő új kihívásokkal való szembenézés érdekében (éghajlatváltozás, megújuló energiák, a vízforrásokkal való gazdálkodás, biológiai sokféleség).

Összességében az előadó teljes mértékben támogatja a javaslatot, és úgy véli, hogy amennyiben ezeket az intézkedéseket gyorsan és egy integrált megközelítés alkalmazása mellett hajtják végre, minden bizonnyal segítenek a nemzeti gazdaságok újbóli fellendítésében és visszahozzák a fogyasztókban a rendszer iránti bizalmat.

Ugyanakkor ebben a szorongatott helyzetben a közösségi szintű jogalkotást és ütemezést jellemző nyilvánvaló sürgősséggel arányban a vélemény előadója fontosnak tartja, hogy utólag bevegyenek bizonyos elemeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a sürgető jelleg a fent említett intézkedések tagállamokbeli végrehajtásában is jelentkezzen.

A javasolt módosítások ezért biztosítják, hogy a tagállamok megfelelő tájékoztatási tevékenységet fejtsenek ki a vidéki területeken való beavatkozásokra fordítandó utólagos források elosztására vonatkozóan egyrészről a regionális hatóságok irányába, az adott vidékfejlesztési tervek azonnali kiigazítása érdekében, más részről pedig a lehetséges kedvezményezettek és érdekeltek felé.

Ezen felül, ahogy azt az Európai Unió egész területére vonatkozó gazdasági fellendülés megcélzásával összhangban a Tanács is kinyilvánította, az első költségvetési években hangsúlyozni kell a kiadások maximalizálásának igényét, a gyorsaság és egyszerűség elveit követő végrehajtási eljárások alkalmazását ösztönözve.

Végül a 2009–2001 közötti időszakban elért eredményekre vonatkozó átláthatóság és tájékoztatás növelésének igényével, valamint a széles sávú internet biztosításához szükséges infrastruktúrák finanszírozását célzó, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a strukturális alapok által finanszírozott fellépések koordinálását biztosító megfelelő eszközök garantálása érdekében arra kéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap éves ellenőrző jelentésébe foglaljon bele egy, a fenti tevékenységekkel kapcsolatos eredmények ellenőrzésére vonatkozó szakaszt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A tevékenységek megvalósításának sürgős volta az eljárások felgyorsítását és egyszerűsítését célzó elvek alkalmazását követeli meg, annak biztosítása érdekében, hogy az európai gazdaságélénkítési tervhez kapcsolódó módosítások gyorsan érvénybe lépjenek, valamint, hogy a jelenlegi válsághelyzetben hatékonyságuk biztosított legyen.

E célból garanciát kell találni arra, hogy a rendelet módosításait a szerteágazó tájékoztatási kezdeményezéseken keresztül megfelelően eljuttatják a tagállamokban a regionális hatóságokhoz és az alapok potenciális kedvezményezettjeihez.

Indokolás

A javasolt módosítás az elfogadásra kerülő rendelkezés indokolásába bevezeti az intézkedések végrehajtásának sürgős voltát, egy részről a lehetséges kedvezményezetteknek az új kezdeményezésről való gyors tájékoztatását, más részről pedig gyorsított és leegyszerűsített végrehajtási eljárások elfogadását, a rendelkezésben foglalt szűk időkerettel arányosan.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

1698/2005/EK rendelet

12 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Minden tagállam konzultál az illetékes regionális hatóságokkal a konkrét követelményekről és a nemzeti stratégiai terv végrehajtása céljából kidolgozott fejlesztési stratégiákról;

Indokolás

Annak érdekében, hogy az egyes régiók egyedi igényeit a lehető leghatékonyabban ki lehessen elégíteni, konzultálni kell az illetékes regionális hatóságokkal. Ily módon a lehető legjobb közös regionális fejlesztési stratégiát lehet kialakítani.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok 2009. december 31-ig kötelesek vidékfejlesztési programjukban, egyedi igényeikkel összhangban rendelkezni a közösségi stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti stratégiai tervben kifejtett alábbi prioritásoknak megfelelő művelettípusokról:

1. A tagállamok 2009. december 31-ig kötelesek vidékfejlesztési programjukban, az illetékes regionális hatóságokkal való előzetes konzultációt követően és egyedi igényeikkel összhangban rendelkezni a közösségi stratégiai iránymutatásokban és a nemzeti stratégiai tervben kifejtett alábbi prioritásoknak megfelelő művelettípusokról:

Indokolás

Vidékfejlesztési stratégiák kidolgozásakor figyelembe kell venni a regionális fejlesztési politika prioritásait. E két aspektust, azaz a vidékfejlesztési és a regionális fejlesztési célkitűzéseket ötvöző közös politika segítségével el lehet érni a kívánt eredményeket.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) éghajlatváltozás

(a) éghajlatváltozás és a talajminőség romlásának megelőzésére irányuló intézkedések,

Indokolás

A talaj alapvető szerepet játszik a mezőgazdasági ágazatban. A mezőgazdasági talaj használata és kezelése alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás, a megújuló energiák, a vízhiány és a biológiai sokféleség által támasztott új kihívásokkal való szembenézés szempontjából.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) megújuló energiaforrások,

(b) jobb energiahatékonyság, diverzifikáció és a megújuló energiaforrások használata,

Indokolás

Lásd a 3. módosítást.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt prioritásokkal kapcsolatosan elvégzendő művelettípusoknak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzéseinek elérésére is kell irányulniuk.

Indokolás

Lásd a 3. módosítást.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005 rendelet

16 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdésben említett műveletekkel kapcsolatos, felülvizsgált vidékfejlesztési programokat legkésőbb 2009. június 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz.

Az e bekezdésben említett műveletekkel kapcsolatos és a beavatkozások végrehajtása tekintetében a gyorsaság és egyszerűség elvét alapul vevő felülvizsgált vidékfejlesztési programokat legkésőbb 2009. június 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz.

Indokolás

Tekintettel az idő rövidségére, amely a tagállamok rendelkezésére áll nemzeti terveik módosításához, az új rendelkezések széleskörű és gyors továbbítását kéri, valamint a kiadások és elszámolások vonatkozásában gyorsított és egyszerű eljárások elfogadását kéri.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1698/2005/EK rendelet

16 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. 2009. január 1-jétől az e cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett művelettípusok tekintetében az I. mellékletben rögzített támogatási intenzitás mértéke 10 százalékponttal növelhető.

2. 2009. január 1-jétől az e cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett művelettípusok tekintetében az I. mellékletben rögzített támogatási intenzitás mértéke 10 százalékponttal növelhető az Európai Unió régióin belüli területi konvergencia támasztotta célkitűzés elérése céljából.

Indokolás

Az Európai Unió régióin belüli fejlesztés és konvergencia azáltal gyorsítható, hogy az egyes régiók egyedi igényeinek megfelelő intézkedésekre forrásokat különítünk el. Gazdasági előrelépés és fenntartható fejlődés csak úgy érhető el, ha jelentős összegeket különítünk el a legmagasabb növekedési potenciállal rendelkező ágazatok, például az energiahatékonyság és a biológiai sokféleség számára.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont – b pont

1698/2005 rendelet

69 cikk – 5 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság vidékfejlesztésről szóló éves jelentése keretében egy új részt szentel a 16a. cikk g) pontjában meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó tevékenységek ellenőrzésének.

Indokolás

Ezzel a módosítással annak lehetőségét kívánja megteremteni, hogy folyamatában lehessen ellenőrizni, azt hogy a források elosztásának fázisában alkalmazott gyorsított eljárás megfelelő alkalmazásra talál a források elköltésekor is. Mindennek a célja az intézkedések teljes körű hatékonyságának biztosítása és a strukturális alapok által finanszírozott hasonló tevékenységek koordinálását célzó megfelelő eszközök garantálása.

ELJÁRÁS

Cím

A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) segítségével

Hivatkozások

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Illetékes bizottság

AGRI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

19.2.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.3.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

ELJÁRÁS

Cím

A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) segítségével

Hivatkozások

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.2.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

19.2.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Benyújtás dátuma

14.4.2009