Ziņojums - A6-0259/2009Ziņojums
A6-0259/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

14.4.2009 - (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referente: Petya Stavreva

Procedūra : 2009/0011(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0259/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0259/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0038),

–   ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0051/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A6‑0259/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  atzīst, ka nav pilnīgas skaidrības par 2. pozīcijas rezervju pieejamību; uzsver, ka ekonomikas atjaunošanas plāna finansēšana nedrīkst apdraudēt turpmākās vajadzības šajā izdevumu kategorijā; pauž atbalstu tam, ka tiek izmantotas to budžeta gadu rezerves, kuri vēl nav noslēgti;

3.  atgādina, ka gada apjoms tiks noteikts ikgadējā budžeta procedūrā atbilstoši 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma[1] 38. punkta noteikumiem;

4.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

5.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

6.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a) Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāns būtu jāīsteno saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1.

 

____________

1OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1b) Pašreizējās 2. pozīcijas rezerves nevar uzskatīt par piešķirtām, un neviena vienošanās par Ekonomikas atveseļošanas plānu nedrīkst apdraudēt turpmākās vajadzības jebkurā no izdevumu kategorijām.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) No minētās summas EUR 1,5 miljardi būs pieejami visām dalībvalstīm no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai attīstītu platjoslas internetu lauku apvidos un stiprinātu darbības, kas saistītas ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm (turpmāk „jaunie mērķi”).

(2) No minētās summas EUR 1 020 miljoni būs pieejami visām dalībvalstīm no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai attīstītu platjoslas internetu lauku apvidos un stiprinātu darbības, kas saistītas ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm (turpmāk „jaunie mērķi”). EUR 850 miljoniem no šīs summas ir jābūt pieejamiem 2009. gadā, savukārt EUR 170 miljoni būtu jānodrošina, izmantojot kompensēšanas mehānismu 2010. gada budžeta saskaņošanas kontekstā, un tiem vajadzētu būt pieejamiem 2010. gadā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Budžeta lēmējinstitūcija par EUR 249 840 000 palielināja 2009. gada lauku attīstības budžeta pozīciju. Šie papildu līdzekļi būtu jādara pieejami pasākumiem, kurus Eiropas Ekonomikas atjaunošanas plānā finansē no ELFLA.

Pamatojums

Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas budžeta lēmējinstitūcija palielināja 2009. gada lauku attīstības budžeta pozīciju par EUR 250 miljoniem, šos līdzekļus paredzot ar klimata pārmaiņām saistītiem pasākumiem (sk. AM 0371 budžeta pozīcijā 05 04 05 01, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2008. gada 18. decembrī). Pašreizējās pārplānošanas kontekstā šie papildu līdzekļi būtu jādara pieejami.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai nodrošinātu, ka Kopienas papildu ieguldījuma sadalījums katrā dalībvalstī tiek izmantots saskaņā ar divu politikas komplektu mērķiem (jaunie mērķi un platjoslas internets), dalībvalstis savos valsts stratēgijas plānos precizē indikatīvu summu, kas radusies no obligātās modulācijas, kopā ar neizmantotajiem līdzekļiem, kas iegūti saskaņā ar 136. pantu Regulā (EK) Nr. … un kopējo saistību palielinājumu, kā tas noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu…. Šīs summas tiks paredzētas platjoslas interneta infrastruktūrai lauku apvidos no vienas puses, un „jaunajiem mērķiem” no otras puses.

(4) Lai nodrošinātu, ka Kopienas papildu ieguldījuma sadalījums katrā dalībvalstī tiek izmantots saskaņā ar divu politikas komplektu mērķiem (jaunie mērķi un platjoslas internets), dalībvalstis savos valsts stratēgijas plānos precizē indikatīvu summu, kas radusies no obligātās modulācijas, kopā ar neizmantotajiem līdzekļiem, kas iegūti saskaņā ar 136. pantu Regulā (EK) Nr. … un kopējo saistību palielinājumu, kā tas noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu…. Šīs summas tiks paredzētas platjoslas interneta infrastruktūrai lauku apvidos, „jaunajiem mērķiem”, kā arī citiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot līdzekļu apgūšanu un jaunu darbavietu radīšanu.

Pamatojums

Visām dalībvalstīm nav vienādas problēmas, tāpēc maksimālai šo līdzekļu izmantošanai ir nepieciešama zināma elastība.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Lai palielinātu programmu izmantošanu, dalībvalstis var izmantot papildu resursus garantiju un aizdevumu fondam.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir Eiropas Ekonomikas atjaunošanas plāna daļa un tas ir vērsts uz prioritāru darbību ar mērķi palīdzēt Eiropas ekonomikām ātri pielāgoties konkrētā brīža problēmām. Ir nepieciešams dot dalībvalstīm iespēju izmantot fondus aizdevumiem un kredītgarantijām, kas ļautu visām ieinteresētajām pusēm laukos veikt ieguldījumus, tādējādi palielinot programmu izmantošanu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Eiropadomes 2008. gada 12. . decembra sanāksmes secinājumos fiksēts Eiropadomes atbalsts saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, jo īpaši attīstot platjoslas internetu, tostarp reģionos ar sliktu piekļuvi pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka lauku apvidos bieži ir nepietiekama piekļuve internetam, ar līdzekļiem no ELFLA jāstiprina platjoslas infrastruktūras lauku apvidos. Ņemot vērā šīs prioritātes svarīgumu, dalībvalstīm līdz 2009. gada beigām savās programmās jāparedz ar šo prioritāti saistīti pasākumi. Lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas darbības lauku attīstības tiesiskā regulējuma sakarā, jāizveido darbību veidu saraksts saistībā ar platjoslas infrastruktūrām.

(6) Eiropadomes 2008. gada 12. decembra sanāksmes secinājumos fiksēts Eiropadomes atbalsts saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, jo īpaši attīstot platjoslas internetu, tostarp reģionos ar sliktu piekļuvi pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka lauku apvidos bieži ir nepietiekama piekļuve internetam, ar līdzekļiem no ELFLA jāstiprina platjoslas infrastruktūras un saistītās iekārtas lauku apvidos. Ņemot vērā šīs prioritātes svarīgumu, dalībvalstīm līdz 2009. gada beigām savās programmās jāparedz ar šo prioritāti saistīti pasākumi. Lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas darbības lauku attīstības tiesiskā regulējuma sakarā, jāizveido darbību veidu saraksts saistībā ar platjoslas infrastruktūrām un iekārtām.

Pamatojums

Ņemot vērā reālo ekonomisko stāvokli daudzos lauku apvidos, ne visiem iedzīvotājiem ir iespējas izmantot privātu piekļuvi platjoslas infrastruktūrai. Papildus piedāvātajiem pasākumiem infrastruktūras jomā, dalībvalstīm ir jābūt iespējai atbalstīt publiskas interneta iekārtas lauku kopienās (piemēram, publiskajās bibliotēkās vai pašvaldībās). Šai iespējai pilnībā jāatbilst 56. pantam par pamatpakalpojumiem ekonomikai un lauku iedzīvotājiem. Tomēr to neattiecina uz apmācību un programmatūru.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lauku apvidos bieži trūkst platjoslas infrastruktūras gan nelielā, gan plašā mērogā. Tās attīstība plašā mērogā var būt izšķiroša, lai sniegtu pakalpojumus grūtāk pieejamos lauku apvidos. Lai nodrošinātu pieejamo resursu visefektīvāko izmantojumu un platjoslas internets lauku apvidos varētu būtiski attīstīties, attiecīgās darbības uzskatāmas par atbilstīgām neatkarīgi no saistītās infrastruktūras lieluma. Tādēļ pašreizējie pamatpakalpojumu infrastruktūras lieluma ierobežojumi attiecībā uz ekonomiku un lauku iedzīvotājiem nav jāpiemēro darbībām, kas saistītas ar platjoslas infrastruktūrām.

(10) Lauku apvidos bieži trūkst platjoslas infrastruktūras gan nelielā, gan plašā mērogā. Tās attīstība plašā mērogā ir izšķiroša, lai sniegtu pakalpojumus tādos grūtāk pieejamos lauku apvidos kā salas un kalnu reģioni. Lai nodrošinātu pieejamo resursu un pastāvošās infrastruktūras visefektīvāko izmantojumu un platjoslas internets un iekārtas lauku apvidos varētu būtiski attīstīties, attiecīgās darbības uzskatāmas par atbilstīgām neatkarīgi no saistītās aktīvās vai pasīvās infrastruktūras vai tās daļas lieluma. Tādēļ pašreizējie pamatpakalpojumu infrastruktūras lieluma ierobežojumi attiecībā uz ekonomiku un lauku iedzīvotājiem nav jāpiemēro darbībām, kas saistītas ar platjoslas infrastruktūrām.

Pamatojums

Dažas šo apvidu ģeomorfoloģiskās īpatnības apgrūtina piekļuvi precēm un pakalpojumiem, kā arī to izplatīšanai. Iepriekšējā Eiropas Parlamenta Transporta komitejas rezolūcijā (A5-0188/2003) par mazāk labvēlīgiem Eiropas reģioniem ir teikts, ka tie galvenokārt sastāv no šādiem apvidiem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Ņemot vērā, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešams reaģēt ātri, ir vēlams nodrošināt, lai maksājumus būtu iespējams veikt 2009. budžeta gadā.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam pievienotajā finanšu tabulā ir norādīts, ka kopējā summa EUR 1,5 miljardu apmērā ir piešķirta 2009. gadā, tomēr maksājumi tiks veikti tikai 2010. un 2011. budžeta gadā. Ņemot vērā, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešams reaģēt ātri, ir vēlams nodrošināt, lai maksājumus būtu iespējams veikt jau 2009. budžeta gadā. Šāda pieeja atbilst 2008. gada 12. decembra Eiropadomes prezidentūras secinājumiem, kuri ir vērsti uz to „lai mūsu ekonomika varētu ātrāk reaģēt uz pašreizējām problēmām”.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Dalībvalstīm ir jāpārliecinās, vai reģionālām un vietējām varas iestādēm, kā arī potenciālajiem tās izmantotājiem ir pieejama konkrēta informācija par pārskatīto lauku attīstības programmu sniegtajām jaunajām iespējām.

Pamatojums

Tā kā jaunās lauku attīstības prioritātes, īpaši ar platjoslas infrastruktūru un iekārtām saistītās prioritātes, rada būtiskas izmaiņas lauku attīstības programmās, konkrēta informācija ir jāsniedz gan plašai publikai, gan par šo pasākumu īstenošanu atbildīgajām reģionālajām un vietējām varas iestādēm.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13b) Ir jāizveido īpaši pasākumi izglītības un profesionālās sagatavošanas nodrošināšanai par platjoslas infrastruktūru un iekārtu izmantošanu lauku kopienās, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības speciālistu arodizglītībai, kuru praktiskās zināšanas tādējādi būtu iespējams izmantot. Tāpēc pētniecības joma būtu jāuzskata par prioritāti.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) platjoslas interneta infrastruktūra lauku apvidos.

g) platjoslas interneta infrastruktūra lauku apvidos un iekārtas interneta piekļuvei lauku kopienās;

Pamatojums

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – g a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ga) ekonomikas krīzes pārvaldība lauksaimniecības jomā, galvenokārt, lai sniegtu atbalstu infrastruktūrām un ražotāju un organizāciju tīkla veidošanai;

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – g b apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

gb) pasākumi darba vietu saglabāšanai un radīšanai lauku apvidos;

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – g c apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

gc) atbalsta pasākumi jauniem lauksaimniekiem.

Pamatojums

Atbalsts jauniem lauksaimniekiem vidējā termiņā uzlabos uz izaugsmi vērstas ekonomiskās darbības atsākšanu lauku saimniecībās.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tabulu, kurā laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim norāda Kopienas ieguldījuma kopsummu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, un Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta g) apakšpunktā.”

(b) tabulu, kurā laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim norāda Kopienas ieguldījuma kopsummu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta a) līdz f) un ga) līdz gc) apakšpunktā, un Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta g) apakšpunktā.”

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm, un tā izmantojama šādi:

„2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, kā arī 2009. gadā budžeta pozīcijai 05 04 05 01 pieskaitītā summa EUR 249 840 000 apmērā ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm.”

a) viena trešdaļa (EUR 0,5 miljardi) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm;

 

b) divas trešdaļas (EUR 1 miljards) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm.”

 

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – a a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

 

„Attiecībā uz 2.a punkta b) apakšpunktā minēto summu Komisija ņem vērā pastāvošā platjoslas seguma atšķirības dalībvalstīs, īpaši vietās ar sarežģītu piekļuvi, un ar to saistītās dažādās vajadzības.”

Pamatojums

Lauku attīstības fondu vēsturiskais sadalījums nav piemērots īpašu fondu piešķiršanai, kuru mērķis ir atbalstīt platjoslas infrastruktūru. Atskaites punkta rādītājs Nr. 32 par interneta ieviešanu lauku apvidos (DSL), kā arī dati par platjoslas pieejamību, kas tiks iekļauti nākamajā Komisijas paziņojumā par platjoslu, varētu kalpot par rādītājiem diferencētai šo īpašo fondu piešķiršanai.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 5.a punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Komisijas gada ziņojumā par lauku attīstību ir jāietver nodaļa, kurā īpaši jāapskata to darbību uzraudzība, kuras ir saistītas ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā uzskaitītajām prioritātēm.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir radīt iespēju pēc paātrinātās līdzekļu sadales procedūras uzsākšanas pārliecināties, vai šī procedūra atbilstīgi atspoguļojas arī līdzekļu izmantošanā. Grozījuma mērķis ir nodrošināt pasākumu pilnīgu efektivitāti un piemērotu instrumentu pieejamību vajadzīgajai saskaņošanai ar līdzīgām darbībām, kuras finansē no struktūrfondiem.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 5.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.b Ja programmas darbības beigās Kopienas atbalsta faktiskā summa, kas izlietota par 16.a panta 1. punktā minētajām darbībām ir mazāka par šā panta 5.a punktā minēto kopējo summu, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti kopējie piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības.

5.b Ja programmas darbības beigās Kopienas atbalsta faktiskā summa, kas izlietota par 16.a panta 1. punktā minētajām darbībām ir mazāka par šā panta 5.a punktā minēto kopējo summu, dalībvalsts iekļauj lauksaimniecības attīstības budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti kopējie piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības.

Turklāt, ja programmas darbības beigās Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām darbībām, ir mazāka par šā panta 5.a punktā norādīto summu par minēto veidu darbībām, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti piešķīrumi, kas pieejami par 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajām darbībām. Tomēr, ja Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par darbībām, kas nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības, ir mazāka nekā par šādu veidu darbībām pieejamie piešķīrumi, atmaksājamo summu samazina par minēto starpību.

 

Un, ja programmas darbības beigās Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajām darbībām, ir mazāka par šā panta 5.a punktā norādīto summu par minēto veidu darbībām, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti piešķīrumi, kas pieejami par 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām darbībām. Tomēr, ja Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par darbībām, kas nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības, ir mazāka nekā par šādu veidu darbībām pieejamie piešķīrumi, atmaksājamo summu samazina par minēto starpību.

 

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) pievieno šādu punktu:

 

„6.a No 2.a punktā minētās summas EUR 250 miljonus paredz maksājumiem 2009. budžeta gadā.”

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam pievienotajā finanšu tabulā ir norādīts, ka kopējā summa EUR 1,5 miljardu apmērā ir piešķirta 2009. gadā, tomēr maksājumi tiks veikti tikai 2010. un 2011. budžeta gadā. Ņemot vērā, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešams reaģēt ātri, ir vēlams nodrošināt, lai maksājumus būtu iespējams veikt jau 2009. budžeta gadā. Šāda pieeja atbilst Eiropadomes prezidentūras 2008. gada 12. decembra secinājumiem, kuri ir vērsti uz to „lai mūsu ekonomika varētu ātrāk reaģēt uz pašreizējām problēmām”.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Regulā iekļauj šādu pantu:

 

„69.a pants

 

Garantiju un aizdevumu fondi

 

Neatkarīgi no 69. panta noteikumiem dalībvalstis var izmantot 69. panta 2.a punktā minēto summu garantiju un aizdevumu fondiem. Īstenojot šo pantu, piemēro Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)1 noteikumus un jo īpaši tās 50., 51., un 52. panta noteikumus.

 

_________

1OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir Eiropas Ekonomikas atjaunošanas plāna daļa, un tas ir vērsts uz prioritāru darbību ar mērķi palīdzēt Eiropas ekonomikām ātri pielāgoties konkrētā brīža problēmām. Ir nepieciešams dot dalībvalstīm iespēju izmantot fondus aizdevumiem un kredītgarantijām, kas ļautu visām ieinteresētajām pusēm laukos sākt ieguldījumus.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

70. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Neatkarīgi no 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var palielināt līdz 90 % konverģences mērķim un līdz 75 % nekonverģences reģioniem par darbību veidiem, kas minēti šīs regulas 16.a panta 1. punktā, līdz summai, kas iegūta no obligātās modulācijas piemērošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, summai, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, un no 2011. gada līdz summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 136. pantu”.

„Neatkarīgi no 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var palielināt līdz 100 % konverģences mērķim un līdz 75 % nekonverģences reģioniem par darbību veidiem, kas minēti šīs regulas 16.a panta 1. punktā, līdz summai, kas iegūta no obligātās modulācijas piemērošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, summai, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, un no 2011. gada līdz summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 136. pantu”.

Pamatojums

Ņemot vērā teritoriālās kohēzijas principu un Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 4. punkta c) apakšpunktu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījums līdz 100 % līmenim tiek uzskatīts par piemērotu pasākumiem, kas minēti šīs regulas 16.a panta 1. punktā, lai nodrošinātu maksimālu ieguldījumu attiecīgo lauksaimniecības apvidu modernizācijā.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1698/2005

76. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a Regulas 76. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„2.a Dalībvalstis sniedz konkrētu informāciju par jaunajām 16.a pantā noteiktajām prioritātēm. Šo informāciju sniedz reģionālām un vietējām varas iestādēm, kā arī potenciālajiem pasākumu izmantotājiem.”

Pamatojums

Tā kā jaunās lauku attīstības prioritātes, īpaši ar platjoslas infrastruktūru un iekārtām saistītās prioritātes, rada būtiskas izmaiņas lauku attīstības programmās, konkrēta informācija ir jāsniedz gan plašai publikai, gan par šo pasākumu īstenošanu atbildīgajām reģionālajām un vietējām varas iestādēm.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 1698/2005

III pielikums – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To darbību veidu saraksts, kas saistīti ar prioritāti atbilstīgi 16.a panta 1 punkta g) apakšpunktu.

To darbību veidu indikatīvs saraksts, kas saistīti ar prioritāti atbilstīgi 16.a panta 1 punkta g) apakšpunktu.

Pamatojums

Piemēroti būtu dalībvalstīm piešķirt nepieciešamo elastību, lai tās varētu atbalstīt 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktos pasākumus papildus III pielikuma pasākumiem.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 1698/2005

III pielikums – 1. rinda – 1. sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jaunas platjoslas infrastruktūras, tostarp atvilces maršrutēšanas iekārtas (piem., fiksētās, virszemes bezvadu, satelītu vai kombinētu tehnoloģiju) izveidošana

Jaunas platjoslas infrastruktūras, tostarp atvilces maršrutēšanas iekārtas (piem., fiksētās, virszemes bezvadu, satelītu vai kombinētu tehnoloģiju) izveidošana un citāda veida nepieciešamais atbalsts (piem., uzstādīšana un uzturēšana)

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 1698/2005

III pielikums – 3.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Publiskas piekļuves nodrošināšana platjoslas iekārtām

 

56. pants: pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku iedzīvotājiem

Pamatojums

Ņemot vērā reālo ekonomisko stāvokli daudzos lauku apvidos, nevisiem iedzīvotājiem ir iespējas izmantot privātu piekļuvi platjoslas infrastruktūrai. Papildus piedāvātajiem pasākumiem infrastruktūras jomā, dalībvalstīm ir jābūt iespējai atbalstīt publiskas interneta iekārtas lauku kopienās (piemēram, publiskajās bibliotēkās vai pašvaldībās). Šai iespējai pilnībā jāatbilst 56. pantam par pamatpakalpojumiem ekonomikai un lauku iedzīvotājiem.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropadome 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (EEAP), kurš paredz prioritāras darbības uzsākšanu, kas ļautu dalībvalstu ekonomikām ātrāk pielāgoties pašreizējām pārmaiņām un kuru pamatā ir pasākumi ar kopējo vērtību aptuveni 1,5 % no Eiropas Savienības IKP (t.i., apmēram EUR 200 miljardi). No minētās summas EUR 1,5 miljardi jāpadara pieejami visām dalībvalstīm caur Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ar mērķi attīstīt platjoslas internetu lauku apvidos un pastiprināt pasākumus, kas saistīti ar jaunajām problēmām, kā noteikts kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 2003. gada termiņa vidusposma pārskata reformas novērtējuma kontekstā — „veselības pārbaudē”. EUR 1,5 miljardi ir jāsadala, vienu trešdaļu no šīs summas (EUR 0,5 miljardus) izmantojot jauno uzdevumu risināšanai un divas trešdaļas (EUR 1 miljardu) — platjoslas interneta infrastruktūru izveidošanai lauku apvidos. Pārvedumi starp šīm sadaļām nav pieļaujami.

Komisijas priekšlikumam ir jāizveido tiesiskais pamats, kas ļautu dalībvalstīm izmantot iepriekš minētās summas.

Lai padarītu šos papildu resursus pieejamus kā Kopienas atbalstu lauku attīstībai saskaņā ar EEAP, dalībvalstīm līdz 2009. gada 30. jūnijam ir jāpārskata savas lauku attīstības programmas.

Dalībvalstīm savās programmās ir jāparedz darbības, kas attiecas uz platjoslas infrastruktūru. Lai nodrošinātu būtisku platjoslas interneta attīstību lauku apvidos, Komisija ierosina ar platjoslas infrastruktūru saistītās darbības uzskatīt par piemērotām bez attiecīgās infrastruktūras apjomu ierobežojumiem pretēji tam, ka infrastruktūrai pamatpakalpojumiem ekonomikai un lauku iedzīvotājiem pastāv apjoma ierobežojumi.

Komisijas priekšlikuma III pielikums sniedz izsmeļošu ar platjoslas infrastruktūru saistītu darbības veidu sarakstu, piemēram, jaunas platjoslas infrastruktūras izveidošanu, pastāvošās platjoslas infrastruktūras modernizāciju, pasīvās platjoslas infrastruktūras izveidošanu.

Ņemot vērā jaunos uzdevumus, dalībvalstīm līdz 2009. gada 30. jūnijam savās lauku attīstības programmās būtu jānodrošina ar jaunajām problēmām saistīti darbību veidi.

Komisijas priekšlikumā ir atļauts izņēmuma kārtā par 10 % palielināt 2009. gada budžeta līdzfinansējuma likmes. Tomēr dalībvalstīm visa plānošanas perioda laikā ir jāievēro līdzfinansējuma maksimālie apjomi, kas nozīmē, ka tām pārējos plānošanas perioda gados būs jāpalielina sava līdzfinansējuma daļa.

Komiteja ierosina augstākas līdzfinansējuma likmes pasākumiem, kas saistīti ar jaunajiem uzdevumiem un platjoslas infrastruktūru. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, ELFLA būtu jānodrošina 90 % līdzfinansējuma konverģences mērķa reģionos un 75 % līdzfinansējuma reģionos, kas nav konverģences mērķa reģioni. Līdz ar to 2009. gada līdzfinansējums konverģences mērķa reģioniem var sasniegt 100 %.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un uzskata, ka tas ļaus ātri reaģēt uz pašreizējo ekonomisko krīzi.

Galvenie referentes izskatītie jautājumi

EUR 250 miljoni jāpiešķir pasākumiem, kas saistīti ar jaunajām problēmām

Grozot 2009. gada budžetu, Eiropas Parlaments un Padome palielināja 2009. gada lauku attīstības budžeta pozīciju līdz 250 miljoniem, nodalot šos līdzekļus lauku attīstībai klimata pārmaiņu kontekstā (sk. AM Nr. 0371 pozīcijā 05 04 05 01, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2008. gada 18. decembrī). Komisija nav piekritusi pārvaldīt minētos papildlīdzekļus, apgalvojot, ka nebūtu pareizi grozīt visas lauku attīstības programmas.

Referente uzskata, ka pašreizējais Komisijas priekšlikums ir iespēja padarīt minētos līdzekļus, kas jau ir pieejami 2009. gada budžetā, realizējamus. Pašreizējās programmu pārstrādes kontekstā referente ierosina šos līdzekļus padarīt pieejamus pasākumiem, kas saistīti ar KLP „veselības pārbaudē” noteiktajām prioritātēm.

Maksājumi 2009. budžeta gadā

Komisijas priekšlikumam pievienotajā finanšu tabulā ir norādīts, ka kopējā summa EUR 1,5 miljardu apmērā ir piešķirta 2009. gadā, tomēr maksājumi tiks veikti tikai 2010. un 2011. budžeta gadā.

Referente uzskata, ka nepieciešamība ātri reaģēt uz pašreizējo ekonomisko krīzi prasa, lai būtu paredzēti maksājumi, kurus var veikt jau 2009. budžeta gadā.

Aizdevumu un kredītu garantiju fondi

Pašreizējās ekonomiskās krīzes būtisks jautājums ir vispārējās aizdevumu pieejamības samazināšanās un stingrāki nosacījumi, kas jāizpilda, lai saņemtu banku aizdevumus. Tāpēc referente ierosina, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot aizdevumu un kredītu garantiju līdzekļus, kas ļautu ieinteresētajām personām lauku rajonos šajos grūtajos apstākļos veikt ieguldījumus.

Publiskas piekļuves nodrošināšana platjoslas interneta pakalpojumiem

Iedzīvotāju attālināto dzīvesvietu un augsto izmaksu dēļ dažos lauku rajonos visiem pilsoņiem nav privātas piekļuves platjoslas infrastruktūrai.

Tāpēc referente iesaka, ka papildus ierosinātajiem infrastruktūras pasākumiem dalībvalstīm ir jābūt iespējai atbalstīt interneta pakalpojumus sabiedriskās vietās lauku rajonos, piemēram, bibliotēkās un pašvaldībās. Tomēr sabiedrisko atbalstu nevajadzētu izmantot apmācībai un programmatūrai.

Informācija vietējām varas iestādēm un iespējamajiem pasākumu atbalsta saņēmējiem

Pašreizējais Komisijas priekšlikums izraisīs dažas būtiskas pārmaiņas dalībvalstu lauku attīstības programmās, jo īpaši attiecībā uz to darbību veidiem, kas saistīti ar jaunās „veselības pārbaudes” uzdevumiem un platjoslas infrastruktūru. Tāpēc referente ierosina sniegt konkrētu informāciju plašai sabiedrībai un vietējām varas iestādēm, kas atbildīgas par šo jauno pasākumu īstenošanu.

Ievērot atšķirības pastāvošajā platjoslas pārklājumā dalībvalstīs

Referente uzskata, ka Komisijai, atsaucoties uz atšķirībām pastāvošajā platjoslas pārklājumā dalībvalstīs, būtu jānolemj par labu diferencētai minēto līdzekļu piešķiršanai, lai nodrošinātu visefektīvāko pieejamo resursu izmantošanu un panāktu platjoslas interneta būtisku attīstību lauku apvidos.

Budžeta komitejaS ATZINUMS  (30.3.2009)

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Vicente Miguel Garcés Ramón

ĪSS PAMATOJUMS

Šis priekšlikums ir 2008. gada novembrī uzsāktā un 2008. gada 11.–12. decembrī Eiropadomes atbalstītā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna daļa, un tā finanšu līdzekļu kopsumma ir EUR 200 miljardi, kuras lielākā daļa (EUR 170 miljardi) tiek nodrošināta dalībvalstu līmenī (koordināciju tomēr uzņemas ES). Aptuveni EUR 30 miljardi tiks mobilizēti no ES un EIB budžeta, un EUR 5 miljardi no šiem „jaunajiem ieguldījumiem” ir paredzēti Enerģijas paketei (EUR 3,5 miljardi — ITRE komitejas ziņojums) un ELFLA (EUR 1,5 miljardi — AGRI komitejas ziņojums).

Komisija ierosina papildu summu EUR 1,5 miljarda apmērā izmantot platjoslas infrastruktūras attīstībai (EUR 1 miljardu) un klimata pārmaiņu jomā, atjaunojamajiem enerģijas avotiem, bioloģiskai daudzveidībai un piena nozares pārstrukturēšanai (EUR 500 miljonus), grozot Regulā (EK) Nr. 1698/2005 minētos atbilstības kritērijus attiecībā uz finansējumu[1].

Laikā, kad vajadzēja notikt balsošanai par šo ierosinājumu, 2009. gada 19.–20. marta Eiropadomes sēdē tika samazināts finansējums lauksaimniecībai līdz EUR 1,02 miljardiem, palielinot finansējumu enerģijas daļai līdz EUR 3,98 miljardiem. Padome vēl izmainīja Komisijas priekšlikumu attiecībā uz kopējām apropriācijām 2009. gadā, sadalot tās starp 2009. gadu (600 miljoni) un 2010. gadu (420 miljoni).

Komisija gatavo grozītā budžeta priekšlikumu, kas tiks iesniegts kopā ar citiem instrumentiem, kad būs noteikts juridiskais pamats.

Turklāt saistību apropriācijas, kas paredzētas pozīcijā 05 04 05 01 „Lauku attīstības programmas” (2009. gada budžets), ir EUR 13,623 miljardi salīdzinājumā ar EUR 9,135 miljardiem maksājumos. Šī summa tika iekļauta 2009. gada budžetā, jo Parlaments izdarīja grozījumu, palielinot šajā pozīcijā finansējumu par EUR 249,84 miljoniem.

Saistībā ar iepriekšminēto referents ir iesniedzis šādus grozījumus:

GROZĪJUMI

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a Uzskata, ka tiesību akta priekšlikumā norādītā pamatsumma atbilst pašreizējās 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 2. izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam;

Pamatojums

Šis grozījums ietver atsauci uz 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanu un KLP „veselības pārbaudi”.

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b Atzīst, ka nav skaidrības par 2. pozīcijas rezervju pieejamību; uzsver, ka ekonomikas atjaunošanas plāna finansēšana nedrīkst apdraudēt turpmākās vajadzības šajā izdevumu kategorijā; uzskata, ka labāk izmantot to budžeta gadu rezerves, kuri tiks noslēgti;

Grozījums Nr.  3

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.c Atgādina, ka gada apjoms tiks noteikts ikgadējā budžeta procedūrā atbilstoši noteikumiem 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma[2] 38. punktā;

 

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atgādināt, ka par piedāvātā finansējuma apjomu ir jāvienojas ikgadējā budžeta procedūrā (neobligātie izdevumi!).

Grozījums Nr.  4

Normatīvās rezolūcijas projekts - grozījumu akts

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Budžeta lēmējiestāde palielināja 2009. gada lauku attīstības programmu budžeta pozīciju par EUR 249 840 000 saistību apropriācijās. Šie papildu līdzekļi ir jāparedz pasākumiem, kas saistīti ar jaunajiem uzdevumiem.

Pamatojums

Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas budžeta lēmējiestāde palielināja 2009. gada lauku attīstības budžeta pozīciju par EUR 249,84 miljoniem, šos līdzekļus paredzot ar klimata pārmaiņām saistītiem pasākumiem (sk. AM 0371 budžeta pozīcijā 05 04 05 01, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2008. gada 18. decembrī). Šos papildu līdzekļus vajadzētu izmantot pasākumiem, kas saistīti ar KLP „veselības pārbaudē” noteiktajām prioritātēm.

Grozījums Nr.  5

Normatīvās rezolūcijas projekts - grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm, un tā izmantojama šādi:

„2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm, un tā izmantojama šādi:

a) viena trešdaļa (EUR 0,5 miljardi) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm;

a) viena trešdaļa (EUR XXX) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm;

b) divas trešdaļas (EUR 1 miljards) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm.”

b) divas trešdaļas (EUR XXX) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm.”

PROCEDŪRA

Virsraksts

Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atsauces

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Atbildīgā komiteja

AGRI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

30.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Călin Cătălin Chiriţă

30.3.2009

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Domenico Antonio Basile

ĪSS PAMATOJUMS

Šis priekšlikums ir tūlītēja Eiropas Komisijas reakcija uz Eiropas Savienības Padomes 2008. gada 11. decembrī pieņemtajā lēmumā izvirzītajām prasībām apstiprināt Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kurā paredzēti konkrēti pasākumi vairākās Kopienas un valstu interešu jomās, lai cīnītos ar ekonomisko un finanšu krīzi, kas Eiropas tirgos sākās 2007. gadā.

Lauku attīstības jomā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts veikt grozījumus Regulā (EK) Nr. 1698/2005, ņemot vērā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna norādījumus.

Īpaši tas paredz piešķirt 1,5 miljardus eiro no Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) visām dalībvalstīm lauku attīstībai, lai attīstītu pieeju platjoslas internetam lauku apvidos un nostiprinātu jaunos mērķus, kas noteikti sakarā ar kopējās lauksaimniecības politikas 2003. gada reformas vidusposma (klimata izmaiņas, atjaunojamā enerģija, ūdens resursu izmantošana, bioloģiskā daudzveidība) novērtējumu, kurš pabeigts 2008. gada novembrī.

Kopumā referents pilnībā atbalsta šo priekšlikumu, kas paredz pasākumus, kuri nekavējoties un pēc loģikas ieviesti, noteikti varēs palīdzēt uzlabot valstu ekonomiku un atgūt patērētāju uzticību sistēmai.

Tomēr, ņemot vērā steigu, kādā tika pieņemti tiesību akti un veikta plānošana Kopienas mērogā, referents uzskata par nepieciešamu ieviest dažus papildu elementus, kas varētu palīdzēt šos pasākumus tikpat steidzīgi ieviest dalībvalstīs.

Tāpēc piedāvātie grozījumi nodrošina, ka dalībvalstis nodod atbilstošu informāciju gan reģionālām iestādēm, lai nekavējoties ieviestu šos pasākumus lauku attīstībā, gan potenciālajiem saņēmējiem un ieinteresētajām pusēm saistībā ar lauku vides pasākumiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Tāpat uzskata, ka jāuzsver nepieciešamība maksimāli izlietot līdzekļus pirmajos gados, kā iesaka Padome, saskaņā ar mērķi atveseļot ekonomiku visā Eiropas Savienības teritorijā, cerot izveidot procedūras, kas balstītas uz paātrināšanas un vienkāršošanas principiem.

Visbeidzot ar mērķi paaugstināt pārredzamību un informāciju par rezultātiem, kas panākti no 2009. līdz 2011. gadam, un lai nodrošinātu atbilstošus instrumentus ELFLA un struktūrfondu finansēto pasākumu koordinācijai piešķirt infrastruktūru finansējumu platjoslas internetam, liek Eiropas Komisijai ieviest ikgadēju uzraudzības mehānismu, izveidojot Eiropas fonda lauku attīstības nodaļu, kas veltīta tikai šo pasākumu rezultātu novērtēšanai.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Šo darbību īstenošanas steidzamība pieprasa izmantot principus, kuru pamatā ir procedūru paātrināšana un vienkāršošana, lai nodrošinātu, ka ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu saistītie grozījumi ātri stātos spēkā, un lai garantētu to efektivitāti pašreizējā krīzes situācijā.

Šim nolūkam ar visaptverošām informācijas iniciatīvām jānodrošina pienācīga informācijas sniegšana par šīs regulas pasākumiem vietējām iestādēm un līdzekļu potenciālajiem saņēmējiem dalībvalstīs.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums iepazīstina ar steidzamību īstenot darbības, lai pieņemtu pasākumu, kam nepieciešams sniegt pienācīgu un laicīgu informāciju par jauno iniciatīvu potenciālajiem saņēmējiem, no vienas puses, un pieņemt paātrinātas un vienkāršotas īstenošanas procedūras (saistībā ar stingrajiem pasākumā noteiktajiem laika ierobežojumiem), no otras puses.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

12.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Katra dalībvalsts apspriežas ar kompetentajām reģionālajām iestādēm par konkrētām prasībām un attīstības stratēģijām, kas ir izstrādātas, lai īstenotu valsts stratēģijas plānu.

Pamatojums

Lai iespējami efektīvāk atbilstu katra individuālā reģiona konkrētajām vajadzībām, ir jāapspriežas ar kompetentajām reģionālajām iestādēm. Šādā veidā var panākt vislabāko kopīgo reģionālās attīstības stratēģiju.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – ievadteikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līdz 2009. gada 31. decembrim dalībvalstis savās lauku attīstības programmās saskaņā ar to konkrētajām vajadzībām norāda darbību veidus atbilstīgi turpmāk minētajām prioritātēm, kas aprakstītas Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā:

1. Pēc apspriešanās ar kompetentajām reģionālajām iestādēm līdz 2009. gada 31. decembrim dalībvalstis savās lauku attīstības programmās saskaņā ar to konkrētajām vajadzībām norāda darbību veidus atbilstīgi turpmāk minētajām prioritātēm, kas aprakstītas Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā:

Pamatojums

Lauku attīstības stratēģiju izstrādāšanā ir jāņem vērā reģionālās attīstības politikas prioritātes. Kopēja politika, kurā apvienoti šie divi aspekti — lauku un reģionālās attīstības mērķi — var palīdzēt sasniegt vēlamos mērķus.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts - a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) klimata pārmaiņas;

(a) klimata pārmaiņas un pasākumi augsnes kvalitātes pasliktināšanās novēršanai;

Pamatojums

Augsnei ir nozīmīga loma lauksaimniecības nozarē. Lauksaimniecības augsnes izmantošana un pārvaldība ir ļoti svarīga, lai risinātu problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, atjaunojamo enerģiju, ūdens nepietiekamību un bioloģisko daudzveidību.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts - b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) atjaunojamā enerģija;

(b) labāka energoefektivitāte, atjaunojamās enerģijas diversifikācijas un izmantošana;

Pamatojums

Skatīt 3. grozījumu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tāda veida darbību uzdevumam, kuras ir jāveic saistībā ar pirmā punkta a)–f) apakšpunktā minētajām prioritātēm, ir jābūt arī ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 1. punkts - 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārskatītās lauku attīstības programmas, kas saistītas ar šajā punktā minētajām darbībām, iesniedz Komisijai vēlākais līdz 2009. gada 30. jūnijam.

Pārskatītās lauku attīstības programmas, kas saistītas ar šajā punktā minētajām darbībām un kuru pamatā (attiecībā uz darbību īstenošanu) ir ātruma un vienkāršošanas principi, iesniedz Komisijai vēlākais līdz 2009. gada 30. jūnijam.

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstīm atvēlēto īso laika periodu, lai grozītu valstu plānus, tiek pieprasīts visaptveroši un laikus informēt par jaunajiem tiesību aktiem, kā arī izmantot ātrākas un vienkāršotas procedūras gan izdevumiem, gan atskaišu sniegšanai.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

16.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz šā panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem darbību veidiem atbalsta intensitātes likmes, kas noteiktas I pielikumā, no 2009. gada 1. janvāra var tikt paaugstinātas par 10 procentu punktiem.

2. Attiecībā uz šā panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem darbību veidiem atbalsta intensitātes likmes, kas noteiktas I pielikumā, no 2009. gada 1. janvāra var tikt paaugstinātas par 10 procentu punktiem, lai sasniegtu Eiropas Savienības reģionu teritoriālās konverģences mērķi.

Pamatojums

Eiropas Savienības reģionu konverģenci un attīstību var paātrināt, iezīmējot finansējumu pasākumiem, kas atbilst katra atsevišķā reģiona konkrētajām vajadzībām. Ekonomikas virzību un ilgtspējīgu attīstību var sasniegt, vienīgi piešķirot ievērojamus finanšu līdzekļus nozarēm, kurām ir lielākais izaugsmes potenciāls, piemēram, energoefektivitātei un bioloģiskajai daudzveidībai.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1698/2005

69. pants – 5.a punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Komisijas gada ziņojumā par lauku attīstību ir jāietver nodaļa, kurā īpaši jāapskata to darbību uzraudzību, kuras ir saistītas ar 16.a panta g) apakšpunktā uzskaitītajām prioritātēm.

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir radīt iespēju pēc paātrinātās līdzekļu sadales procedūras uzsākšanas pārliecināties, ka šāda procedūra tiek atbilstīgi izmantota arī līdzekļu izlietošanā. Grozījuma mērķis ir nodrošināt darbību pilnīgu efektivitāti un piemērotu instrumentu pieejamību vajadzīgajai saskaņošanai ar līdzīgām darbībām, kuras finansē struktūrfondi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atsauces

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Atbildīgā komiteja

AGRI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

19.2.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

9.3.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

PROCEDŪRA

Virsraksts

Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atsauces

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.2.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

19.2.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

  • [1]  Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
  • [2]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.