Raport - A6-0259/2009Raport
A6-0259/2009

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

14.4.2009 - (COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportoare: Petya Stavreva

Procedură : 2009/0011(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0259/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0038),

–   având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0051/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul Comisiei pentru bugete precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0259/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  recunoaşte că există incertitudini privind disponibilitatea unor marje în cadrul rubricii 2; subliniază că finanţarea planului de redresare economică nu ar trebui să pericliteze viitoarele necesităţi din această categorie de cheltuieli; îşi exprimă preferinţa pentru utilizarea marjelor din exerciţiile financiare aflate la închidere;

3.  reaminteşte că valoarea anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispoziţiile punctului 38 din Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006[1];

4.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

5.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

6.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Finanţarea Planului european de redresare economică ar trebui efectuată în conformitate cu dispoziţiile Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1.

 

____________

1JO C 139, 14.6.2006, p. 1

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b) Marjele actuale prevăzute la rubrica 2 nu pot fi tratate ca un element de la sine înţeles şi orice acord privind Planul de redresare economică nu ar trebui să pericliteze viitoarele necesităţi din niciuna dintre categoriile de cheltuieli.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Din cifra menţionată anterior, 1,5 miliarde EUR ar trebui puse la dispoziţia tuturor statelor membre prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în vederea extinderii internetului de bandă largă în zonele rurale şi a consolidării operaţiunilor legate de priorităţile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (denumite în continuare „noile provocări”).

(2) Din cifra menţionată anterior, 1 020 milioane EUR ar trebui puse la dispoziţia tuturor statelor membre prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în vederea extinderii internetului de bandă largă în zonele rurale şi a consolidării operaţiunilor legate de priorităţile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (denumite în continuare „noile provocări”). Din această sumă, 850 milioane EUR ar trebui puse la dispoziţie în 2009, iar 170 milioane EUR ar trebui garantate printr-un mecanism de compensare în contextul concilierii pentru bugetul pe 2010, urmând să fie puse la dispoziţie în 2010.

Amendamentul                     4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea bugetară a mărit linia bugetară pentru dezvoltarea rurală în bugetul 2009 cu 249 840 000 de euro. Aceste noi fonduri ar trebui puse la dispoziţie pentru măsurile finanţate din FEADR în cadrul Planului european de redresare economică.

Justificare

La iniţiativa Parlamentului European, autoritatea bugetară a mărit linia bugetară pentru dezvoltarea rurală în bugetul 2009 cu 250 milioane de euro, destinând aceste fonduri activităţilor ce ţin de schimbările climatice (a se vedea AM 0371 la linia 05 04 05 01, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European la 18 decembrie 2008). În contextul reprogramării actuale, aceste fonduri suplimentare ar trebui puse la dispoziţie.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura utilizarea contribuţiei comunitare suplimentare din fiecare stat membru conform obiectivelor celor două pachete politice (noile provocări şi internetul de bandă largă), ar trebui ca statele membre să specifice în planurile lor strategice naţionale suma orientativă care rezultă din modularea obligatorie, din fondurile neutilizate generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. … şi din creşterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia … …. Aceste sume vor fi consacrate, pe de o parte, infrastructurii de internet de bandă largă din zonele rurale şi, pe de altă parte, „noilor provocări”.

(4) Pentru a asigura utilizarea contribuţiei comunitare suplimentare din fiecare stat membru conform obiectivelor celor două pachete politice (noile provocări şi internetul de bandă largă), ar trebui ca statele membre să specifice în planurile lor strategice naţionale suma orientativă care rezultă din modularea obligatorie, din fondurile neutilizate generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. … şi din creşterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia … …. Aceste sume vor fi consacrate infrastructurii de internet de bandă largă din zonele rurale, „noilor provocări”, precum şi altor măsuri menite a spori gradul de utilizare al fondurilor şi pentru a crea noi locuri de muncă.

Justificare

Problemele din statele membre sunt diferite şi trebuie prevăzută o anumită flexibilitate pentru a garanta o utilizare maximă a acestor fonduri.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a spori rata de participare la programele lor, statele membre pot utiliza resursele suplimentare pentru un fond de garantare şi de împrumut.

Justificare

Propunerea Comisiei face parte din Planul european de redresare economică, ce se axează pe acţiuni prioritare ce ar permite economiilor europene să se adapteze rapid la dificultăţile actuale. Este necesar ca statele membre să aibă opţiunea de a utiliza fondurile pentru împrumuturi şi pentru garantarea creditelor, fapt ce le-ar permite părţilor interesate din mediul rural să realizeze investiţii, sporind astfel rata de participare la programele respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2008 reamintesc sprijinul acordat de Consiliul European în cadrul PERE, în special pentru extinderea internetului de bandă largă, inclusiv în zonele slab deservite. Întrucât zonele rurale suferă deseori din cauza accesului insuficient la internet, sprijinul pentru extinderea infrastructurilor de internet de bandă largă în zonele rurale ar trebui consolidat prin intermediul FEADR. Dată fiind importanţa acestei priorităţi, ar trebui ca statele membre să prevadă în programele lor operaţiuni legate de această prioritate până la sfârşitul anului 2009. Ar trebui elaborată o listă a tipurilor de operaţiuni legate de infrastructurile de bandă largă, pentru a permite statelor membre să identifice operaţiunile relevante în contextul cadrului juridic pentru dezvoltare rurală.

(6) Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2008 reamintesc sprijinul acordat de Consiliul European în cadrul PERE, în special pentru extinderea internetului de bandă largă, inclusiv în zonele slab deservite. Întrucât zonele rurale suferă deseori din cauza accesului insuficient la internet, sprijinul pentru extinderea infrastructurilor de internet de bandă largă şi a unităţilor de acces aferente în zonele rurale ar trebui consolidat prin intermediul FEADR. Dată fiind importanţa acestei priorităţi, ar trebui ca statele membre să prevadă în programele lor operaţiuni legate de această prioritate până la sfârşitul anului 2009. Ar trebui elaborată o listă a tipurilor de operaţiuni legate de infrastructurile şi unităţile de acces la internet de bandă largă, pentru a permite statelor membre să identifice operaţiunile relevante în contextul cadrului juridic pentru dezvoltare rurală.

Justificare

Având în vedere realităţile economice din multe zone rurale, nu toţi cetăţenii vor putea beneficia de acces privat la infrastructura de bandă largă. Pe lângă operaţiunile de infrastructură propuse, statele membre ar trebui, prin urmare, să aibă la dispoziţie opţiunea sprijinirii unor unităţi publice de acces la internet în comunităţile rurale (de exemplu, în bibliotecile publice sau în primării). Această opţiune ar corespunde în totalitate spiritului articolului 56 privind furnizarea de servicii de bază pentru economie şi populaţia rurală. Instruirea şi softurile ar trebui totuşi excluse.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În zonele rurale există deseori un deficit de infrastructuri de bandă largă, atât la scară mică, cât şi la scară mare. Infrastructura la scară mare poate fi esenţială pentru deservirea zonelor rurale mai puţin accesibile. Pentru a asigura utilizarea cea mai eficace a resurselor disponibile şi pentru a permite extinderea considerabilă a internetului de bandă largă în zonele rurale, operaţiunile pertinente ar trebui considerate ca fiind eligibile fără a limita dimensiunea infrastructurilor aferente. Prin urmare, limitarea actuală a dimensiunii infrastructurilor în serviciile de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală nu ar trebui să se aplice operaţiunilor legate de infrastructurile de bandă largă.

(10) În zonele rurale există deseori un deficit de infrastructuri de bandă largă, atât la scară mică, cât şi la scară mare. Infrastructura la scară mare este esenţială pentru deservirea zonelor rurale mai puţin accesibile, cum ar fi insulele şi regiunile muntoase. Pentru a asigura utilizarea cea mai eficace a resurselor disponibile şi a infrastructurii existente şi pentru a permite extinderea considerabilă a internetului de bandă largă şi a unităţilor de acces aferente în zonele rurale, operaţiunile pertinente ar trebui considerate ca fiind eligibile fără a limita dimensiunea infrastructurilor active sau pasive aferente sau a unei părţi a acestora. Prin urmare, limitarea actuală a dimensiunii infrastructurilor în serviciile de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală nu ar trebui să se aplice operaţiunilor legate de infrastructurile de bandă largă.

Justificare

Caracteristicile geomorfologice deosebite ale acestor zone le plasează într-o poziţie dezavantajoasă în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii, precum şi distribuirea acestora. Într-o rezoluţie anterioară depusă de Comisia pentru transport a Parlamentului European (A5-0188/2003), regiunile defavorizate de pe teritoriul european sunt definite ca regiuni ce se compun în principal din astfel de zone.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Având în vedere necesitatea unei reacţii rapide la criza economică actuală, ar fi util să se planifice plăţi ce pot fi efectuate în anul bugetar 2009.

Justificare

Tabelul financiar anexat la propunerea Comisiei arată că pentru 2009 s-a angajat întreaga sumă de 1,5 miliarde EUR, însă plăţile sunt efectuate abia în anii bugetari 2010 şi 2011. Având în vedere necesitatea unei reacţii rapide la criza economică actuală, ar fi util să se prevadă plăţi ce pot fi efectuate deja în anul bugetar 2009. Această abordare corespunde Concluziilor preşedinţiei Consiliului European din 12 decembrie 2008, al căror scop este să permită economiilor noastre să se adapteze mai rapid la dificultăţile actuale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Statele membre ar trebui să garanteze disponibilitatea unor informaţii specifice pentru autorităţile regionale şi locale şi pentru beneficiarii potenţiali, cu privire la noile posibilităţi oferite de programele de dezvoltare rurală revizuite.

Justificare

Întrucât noile priorităţi privind dezvoltarea rurală, în special în ceea ce priveşte infrastructura de bandă largă şi unităţile de acces, aduc modificări substanţiale programelor de dezvoltare rurală, informaţii specifice ar trebui puse la dispoziţia publicului general şi a autorităţilor regionale şi locale responsabile cu punerea în aplicare a acestor noi măsuri.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13b) Ar trebui adoptate măsuri speciale privind organizarea de cursuri de instruire şi formare axate pe utilizarea infrastructurilor şi a echipamentelor de bandă largă în comunităţile rurale, acordându-se o atenţie deosebită formării profesionale a specialiştilor din domeniul agriculturii, ale căror aptitudini practice ar putea fi utilizate ulterior. În acest sens, ar trebui considerată prioritară stimularea sectorului cercetării.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) infrastructura de internet de bandă largă în zonele rurale.

(g) infrastructura de internet de bandă largă în zonele rurale şi unităţile de acces public la internet din comunităţile rurale;

Justificare

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ga) gestionarea crizei economice în sectorul agricol, acordând sprijin în special infrastructurilor şi stabilirii de legături între producători şi organizaţii;

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – litera gb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) măsuri care urmăresc păstrarea sau crearea de locuri de muncă în mediul rural;

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – litera gc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(gc) măsuri de sprijinire a tinerilor agricultori.

Justificare

Sprijinirea tinerilor agricultori va facilita, pe termen mediu, o relansare economică axată pe creşterea economică în zonele rurale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un tabel în care sunt stabilite, pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013, contribuţia comunitară totală pentru tipurile de operaţiuni prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(f) şi contribuţia comunitară pentru tipurile de operaţiuni prevăzute la alineatul (1) litera (g).

(b) un tabel în care sunt stabilite, pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013, contribuţia comunitară totală pentru tipurile de operaţiuni prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(f) şi (ga)-(gc) şi contribuţia comunitară pentru tipurile de operaţiuni prevăzute la alineatul (1) litera (g).

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(2a) Partea din suma menţionată la alineatul (1) din prezentul articol care rezultă din creşterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia … …, este disponibilă de la 1 ianuarie 2009. Respectiva parte este consacrată tipurilor de operaţiuni legate de priorităţile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) şi este cheltuită după cum urmează:

„(2a) Partea din suma menţionată la alineatul (1) din prezentul articol care rezultă din creşterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia … …, precum şi suma de 249 840 000 EUR cu care s-a suplimentat linia bugetară 05 04 05 01 în anul bugetar 2009 sunt disponibile de la 1 ianuarie 2009. Acestea sunt consacrate tipurilor de operaţiuni legate de priorităţile prevăzute la articolul 16a alineatul (1).”

(a) o treime (0,5 miliarde EUR) pentru tipurile de operaţiuni legate de priorităţile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f);

 

(b) două treimi (1 miliard EUR) pentru tipurile de operaţiuni legate de prioritatea prevăzută la articolul 16a alineatul (1) litera (g);”

 

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

 

„Pentru suma menţionată la alineatul (2a) litera (b), Comisia ţine seama de diferenţele existente între statele membre în ceea ce priveşte acoperirea cu bandă largă, în special în zonele cu acces dificil, precum şi de nevoile diferite ce rezultă din acestea.”

Justificare

Utilizarea modului tradiţional de defalcare a fondurilor pentru dezvoltare rurală nu este adecvată pentru alocarea de fonduri specifice destinate sprijinirii infrastructurii de bandă largă. Indicatorul de bază 32 privind pătrunderea internetului în zonele rurale (DSL), împreună cu datele privind acoperirea cu bandă largă, preconizate să fie incluse în comunicarea viitoare a Comisiei privind serviciile de bandă largă, ar putea fi utilizat ca indicator pentru alocarea diferenţiată a acestor fonduri specifice.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 5a – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Raportul anual al Comisiei referitor la dezvoltarea rurală dedică o secţiune specifică pentru monitorizarea operaţiunilor legate de priorităţile menţionate la articolul 16a alineatul (1) litera (g).

Justificare

Scopul prezentului amendament îl constituie introducerea posibilităţii de a verifica pe parcurs faptul că procedura accelerată adoptată în etapa alocării fondurilor este reflectată în mod adecvat în momentul cheltuirii fondurilor. Scopul acesteia este asigurarea eficacităţii depline a acţiunilor şi furnizarea unor instrumente adecvate pentru a asigura coordonarea necesară cu activităţile similare finanţate de fondurile structurale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 5b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) În cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât totalul sumelor prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol, statul membru rambursează diferenţa la bugetul general al Comunităţilor Europene, până la suma cu care s-a depăşit totalul alocărilor disponibile pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1).

(5b) În cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât totalul sumelor prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol, statul membru include diferenţa în bugetul său destinat dezvoltării rurale, până la suma cu care s-a depăşit totalul alocărilor disponibile pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1).

În plus, în cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) este mai mică decât suma prevăzută la alineatul (5a) din prezentul articol pentru respectivele tipuri de operaţiuni, statul membru rambursează diferenţa la bugetul general al Comunităţilor Europene, până la suma cu care s-au depăşit alocările disponibile pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) litera (g). Cu toate acestea, în cazul în care valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât alocările disponibile pentru respectivele tipuri de operaţiuni, din suma care trebuie rambursată se scade respectiva diferenţă.

 

În paralel, în cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) litera (g) este mai mică decât suma prevăzută la alineatul (5a) din prezentul articol pentru respectivele tipuri de operaţiuni, statul membru rambursează diferenţa la bugetul general al Comunităţilor Europene, până la suma cu care s-au depăşit alocările disponibile pentru operaţiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f). Cu toate acestea, în cazul în care valoarea contribuţiei comunitare cheltuite efectiv pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât alocările disponibile pentru respectivele tipuri de operaţiuni, din suma care trebuie rambursată se scade respectiva diferenţă.

 

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Se adaugă următorul alineat:

 

„(6a) Din suma menţionată la alineatul (2a), 250 milioane de euro se pun la dispoziţie pentru efectuarea de plăţi în anul bugetar 2009.”

Justificare

Tabelul financiar anexat la propunerea Comisiei arată că pentru 2009 s-a angajat întreaga sumă de 1,5 miliarde EUR, însă plăţile sunt efectuate abia în anii bugetari 2010 şi 2011. Având în vedere necesitatea unei reacţii rapide la criza economică actuală, ar fi util să se prevadă plăţi ce pot fi efectuate deja în anul bugetar 2009. Această abordare corespunde Concluziilor preşedinţiei Consiliului European din 12 decembrie 2008, al căror scop este să permită economiilor noastre să se adapteze mai rapid la dificultăţile actuale.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 69a

 

Fonduri de garantare şi de împrumut

 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 69, statele membre pot utiliza suma menţionată la articolul 69 alineatul (2a) pentru fonduri de garantare şi de împrumut. Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, se aplică dispoziţiile din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)1, în special articolele 50, 51 şi 52.

 

_________

1JO L 368, 23.12.2006, p. 15.”

Justificare

Propunerea Comisiei face parte din Planul european de redresare economică, ce se axează pe acţiuni prioritare ce ar permite economiilor europene să se adapteze rapid la dificultăţile actuale. Este necesar ca statele membre să aibă opţiunea de a utiliza fondurile respective pentru împrumuturi şi pentru garantarea creditelor, fapt ce le-ar permite părţilor interesate din mediul rural să realizeze investiţii.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 70 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Fără a aduce atingere plafoanelor stabilite la alineatul (3), contribuţia FEADR poate fi majorată la 90 % pentru regiunile de convergenţă şi până la 75% pentru alte regiuni pentru operaţiunile de tipul celor prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament, până la suma rezultată în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) şi al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. …, până la suma prevăzută la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament şi, începând cu anul 2011, până la sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. ….”;

„Fără a aduce atingere plafoanelor stabilite la alineatul (3), contribuţia FEADR poate fi majorată la 100 % pentru regiunile de convergenţă şi până la 75% pentru alte regiuni pentru operaţiunile de tipul celor prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament, până la suma rezultată în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) şi al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. …, până la suma prevăzută la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament şi, începând cu anul 2011, până la sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. ….”;

Justificare

Având în vedere principiul coeziunii teritoriale şi dispoziţiile de la articolul 69 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, o contribuţie de până la 100% din FEADR se consideră corespunzătoare pentru măsurile menţionate la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament, în scopul garantării unei contribuţii maxime la modernizarea zonelor agricole respective.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 76 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 76 se adaugă următorul alineat:

 

„(2a) Statele membre prezintă informaţii specifice cu privire la noile priorităţi menţionate la articolul 16a. Aceste informaţii sunt destinate autorităţilor regionale şi locale şi beneficiarilor potenţiali ai măsurilor.”

Justificare

Întrucât noile priorităţi privind dezvoltarea rurală, în special în ceea ce priveşte infrastructura de bandă largă şi unităţile de acces, aduc modificări substanţiale programelor de dezvoltare rurală, informaţii specifice ar trebui puse la dispoziţia publicului general şi a autorităţilor regionale şi locale responsabile cu punerea în aplicare a acestor noi măsuri.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Anexa III - Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista tipurilor de operaţiuni legate de prioritatea prevăzută la articolul 16a alineatul (1) litera (g)

Lista indicativă a tipurilor de operaţiuni legate de prioritatea prevăzută la articolul 16a alineatul (1) litera (g)

Justificare

Se consideră oportun să li se acorde statelor membre flexibilitatea necesară pentru a le permite să sprijine unele operaţiuni în temeiul articolului 16a alineatul (1) litera (g) pe lângă cele precizate în anexa III.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Anexa III – coloana 1 – rândul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Crearea unei noi infrastructuri de bandă largă, inclusiv a unor instalaţii de interconectare (de exemplu tehnologii de transmisie fixe, terestre radio, prin satelit sau o combinaţie de tehnologii)

Crearea unei noi infrastructuri de bandă largă, inclusiv a unor instalaţii de interconectare şi a echipamentelor terestre (de exemplu tehnologii de transmisie fixe, terestre radio, prin satelit sau o combinaţie de tehnologii) şi a altor forme de sprijin necesare (de exemplu instalarea şi întreţinerea)

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Anexa III – rândul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Asigurarea accesului public la unităţile de acces la infrastructura de bandă largă

 

Articolul 56: servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală

Justificare

Având în vedere realităţile economice din multe zone rurale, nu toţi cetăţenii vor putea beneficia de acces privat la infrastructura de bandă largă. Pe lângă operaţiunile de infrastructură propuse, statele membre ar trebui, prin urmare, să aibă la dispoziţie opţiunea sprijinirii unor unităţi publice de acces la internet în comunităţile rurale (de exemplu, în bibliotecile publice sau în primării). Această opţiune ar corespunde în totalitate spiritului articolului 56 privind furnizarea de servicii de bază pentru economie şi populaţia rurală.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere:

În cadrul reuniunii sale din 11 şi 12 decembrie 2008, Consiliul European a aprobat un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede lansarea unei măsuri prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor statelor membre la provocările actuale şi care are la bază un efort ce echivalează în total cu aproximativ 1,5% din PIB-ul Uniunii (adică circa 200 miliarde EUR). Din această sumă, 1,5 miliarde EUR ar trebui puse la dispoziţia tuturor statelor membre prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în vederea dezvoltării internetului de bandă largă în zonele rurale şi a consolidării măsurilor legate de noile provocări, astfel cum sunt definite în contextul evaluării intermediare din 2003 a reformei politicii agricole comune (PAC) - „bilanţul de sănătate”. Suma de 1,5 miliarde EUR ar trebui împărţită, o treime din aceasta (0,5 miliarde EUR) fiind destinată noilor provocări, iar două treimi (1 miliard EUR) fiind destinate dezvoltării infrastructurii de internet de bandă largă în zonele rurale. Nu sunt permise transferuri între aceste două sub-pachete.

Propunerea Comisiei ar trebui să instituie un cadru juridic care să permită statelor membre să utilizeze sumele menţionate anterior.

Pentru ca aceste resurse suplimentare să fie puse la dispoziţie ca sprijin comunitar pentru dezvoltarea rurală în cadrul PERE, statele membre ar trebui să îşi revizuiască programele de dezvoltare rurală până la 30 iunie 2009.

În ceea ce priveşte banda largă, statele membre ar trebui să prevadă în cadrul programelor lor naţionale operaţiuni legate de infrastructura de bandă largă. Pentru a asigura o dezvoltare considerabilă a internetului de bandă largă în zonele rurale, Comisia propune ca operaţiunile legate de infrastructura de bandă largă să fie considerate ca fiind eligibile fără a limita dimensiunea infrastructurii aferente, spre deosebire de limitarea actuală a dimensiunii infrastructurilor pentru serviciile de bază pentru economie şi populaţia rurală.

În anexa III la propunere, Comisia prevede o listă exhaustivă a tipurilor de operaţiuni legate de infrastructura de bandă largă, cum ar fi crearea unei noi infrastructuri de bandă largă, modernizarea infrastructurii de bandă largă existente, instalarea unei infrastructuri pasive de bandă largă.

În ceea ce priveşte noile provocări, statele membre ar trebui să prevadă în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală tipuri de operaţiuni legate de noile provocări până la 30 iunie 2009.

Cu titlu excepţional, propunerea Comisiei autorizează majorarea cu 10% a ratelor de cofinanţare pentru anul bugetar 2009. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să respecte pragurile de cofinanţare pentru întreaga perioadă de programare, ceea ce înseamnă că acestea vor trebui să majoreze partea lor de cofinanţare în anii care rămân din perioada de programare.

Comisia propune rate de cofinanţare mai mari pentru măsurile legate de noile provocări şi de infrastructura de bandă largă. În conformitate cu propunerea Comisiei, FEADR ar trebui să asigure 90% din cofinanţarea pentru regiunile de convergenţă şi 75% pentru regiunile de neconvergenţă. Astfel, cofinanţarea pentru regiunile de convergenţă pentru anul 2009 poate fi majorată până la 100%.

Raportoarea salută propunerea Comisiei şi consideră că aceasta ar trebui să asigure un răspuns rapid la criza economică actuală.

Principalele aspecte aduse în discuţie de raportoare:

250 milioane EUR urmează să fie puse la dispoziţia activităţilor legate de noile provocări

Printr-o modificare adusă bugetului pe 2009, Parlamentul European şi Consiliul au majorat linia bugetară pentru dezvoltarea rurală în 2009 cu 250 de milioane, destinând aceste fonduri pentru dezvoltarea rurală în contextul schimbărilor climatice (a se vedea AM 0371 la linia 05 04 05 01, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European la 18 decembrie 2008). Comisia a refuzat administrarea acestor fonduri suplimentare, argumentând că ar fi inadecvat să se modifice toate programele de dezvoltare rurală.

Raportoarea consideră că prezenta propunere a Comisiei oferă posibilitatea ca aceste fonduri, care sunt deja disponibile în bugetul pe 2009, să fie efectiv plătite în acelaşi an. În contextul reprogramării actuale, raportoarea sugerează că aceste fonduri ar trebui să fie puse la dispoziţia activităţilor legate de priorităţile stabilite în „bilanţul de sănătate” al PAC.

Plăţi în anul bugetar 2009

Tabelul financiar anexat la propunerea Comisiei arată că pentru 2009 s-a angajat întreaga sumă de 1,5 miliarde EUR, însă plăţile sunt efectuate abia în anii bugetari 2010 şi 2011.

Raportoarea consideră că necesitatea unei reacţii rapide la actuala criză economică impune prevederea unor plăţi care să poată fi deja efectiv plătite în anul bugetar 2009.

Fondurile de împrumuturi şi de garantare a creditelor

Un aspect important al crizei economice actuale îl reprezintă reducerea disponibilităţii generale a împrumuturilor şi înăsprirea condiţiilor pentru obţinerea creditelor de la bănci. Prin urmare, raportoarea propune ca statele membre să aibă posibilitatea de a utiliza fondurile puse la dispoziţie pentru împrumuturi şi garantarea creditelor, ceea ce ar permite părţilor interesate din zonele rurale să efectueze investiţii în perioadele dificile.

Asigurarea accesului public la infrastructura de internet de bandă largă

Din cauza populaţiei dispersate şi a costurilor ridicate din unele comunităţi rurale, nu toţi cetăţenii ar putea dispune de acces privat la infrastructura de bandă largă.

Prin urmare, raportoarea recomandă ca, alături de operaţiunile de infrastructură propuse, statele membre să aibă posibilitatea de a sprijini unităţile de internet public din comunităţile rurale, cum ar fi cele din bibliotecile publice şi din primării. Cu toate acestea, sprijinul public nu ar trebui utilizat pentru instruire şi software.

Informarea autorităţilor locale şi a potenţialilor beneficiari ai măsurilor

Prezenta propunere a Comisiei va aduce modificări substanţiale programelor de dezvoltare rurală ale statelor membre şi, în special, în ceea ce priveşte tipurile de operaţiuni legate de noile provocări ale „bilanţului de sănătate” şi de infrastructura de bandă largă. În consecinţă, raportoarea propune ca informaţii specifice să fie puse la dispoziţia publicului general şi a autorităţilor locale responsabile cu punerea în aplicare a acestor noi măsuri.

Luarea în considerare a diferenţelor existente între statele membre în ceea ce priveşte acoperirea cu bandă largă

Pentru a asigura utilizarea cea mai eficace a resurselor disponibile şi pentru a permite dezvoltarea considerabilă a internetului de bandă largă în zonele rurale, raportoarea consideră că Comisia ar trebui să utilizeze diferenţele existente între statele membre în ceea ce priveşte acoperirea cu bandă largă drept indicator pentru alocarea diferenţiată a acestor fonduri.

AVIZ AL Comisiei pentru bugete (30.3.2009)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Raportor pentru aviz: Vicente Miguel Garcés Ramón

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea face parte din Planul european de redresare economică lansat în noiembrie 2008 și aprobat de Consiliul European din 11-12 decembrie 2008, în valoare de 200 miliarde EUR, din care cea mai mare parte (170 miliarde EUR) la nivelul statelor membre (coordonate, totuși, de către UE). Circa 30 miliarde EUR vor fi strânse din bugetele UE și BEI, dintre care 5 miliarde EUR de „investiții noi” au fost sugerate pentru un pachet energetic (3,5 miliarde EUR - raport în Comisia ITRE) și pentru FEADR (1,5 miliarde EUR - raport în Comisia AGRI).

Comisia propune ca, din cele 1, 5 miliarde EUR suplimentare, 1 miliard EUR să fie alocat pentru infrastructura de bandă largă și 500 milioane EUR pentru măsuri privind schimbările climatice, energiile regenerabile, biodiversitatea și restructurarea sectorului lactatelor, prin modificarea criteriilor de eligibilitate pentru finanțare prevăzute în Regulamentul nr. 1698/2005[1].

În momentul votării prezentului aviz, Consiliul European din 19-20 martie 2009 a redus suma pentru agricultură la 1,02 miliarde EUR, majorând-o pe cea pentru pachetul energetic la 3,98 miliarde EUR. Consiliul a modificat propunerea Comisiei și în ceea ce privește angajarea integrală a creditelor în 2009, împărțindu-le între 2009 (600 de milioane) și 2010 (420 de milioane).

Comisia va elabora o propunere de buget rectificativ care va fi prezentată în același timp cu celelalte instrumente după ce vor fi stabilite temeiurile juridice.

În plus, creditele de angajament prevăzute în prezent la linia bugetară 05 04 05 01 - „Programe de dezvoltare rurală” (bugetul 2009) se ridică la 13,623 miliarde EUR, față de 9,135 miliarde EUR, valoarea creditelor de plată. Această sumă a fost introdusă în bugetul pe 2009 ca urmare a unui amendament al PE de suplimentare a acestei linii cu 249,84 milioane EUR.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul a depus următoarele amendamente:

AMENDAMENTE

Amendamentul  1

Propunere de rezoluție

Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la rubrica 2 a actualului cadru financiar multianual 2007-2013;

Justificare

Prezentul amendament vizează să reamintească actuala revizuire la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2007-2013 și bilanțul de sănătate al PAC.

Amendamentul  2

Propunere de rezoluție

Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

1b. recunoaște că există incertitudini privind disponibilitatea unor marje în cadrul rubricii 2; subliniază că finanțarea planului de redresare economică nu ar trebui să pericliteze viitoarele necesități din această categorie de cheltuieli; își exprimă preferința pentru utilizarea marjelor din exercițiile financiare aflate la închidere;

Amendamentul  3

Propunere de rezoluție

Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție

Amendamentul

 

1c. reamintește că suma anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispozițiile punctului 38 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006[2];

 

Justificare

Prezentul amendament vizează să reamintească faptul că pachetul financiar propus face și obiectul unui acord în cadrul procedurii bugetare anuale (cheltuieli neobligatorii!).

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea bugetară a suplimentat în 2009 linia bugetară pentru programe de dezvoltare rurală cu 249 840 000 EUR în credite de angajament. Aceste noi fonduri ar trebui puse la dispoziție pentru activități legate de noile provocări.

Justificare

La inițiativa Parlamentului European, autoritatea bugetară a suplimentat în bugetul 2009 linia bugetară pentru dezvoltarea rurală cu 249,84 milioane EUR, destinând aceste fonduri activităților legate de schimbările climatice (a se vedea AM 0371 la linia 05 04 05 01, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European la 18 decembrie 2008). Aceste noi fonduri ar trebui puse la dispoziție pentru activități legate de prioritățile definite în bilanțul de sănătate al PAC.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(2a) Partea din suma menționată la alineatul (1) din prezentul articol care rezultă din creșterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia… …, este disponibilă de la 1 ianuarie 2009. Respectiva parte este consacrată tipurilor de operațiuni legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) și este cheltuită după cum urmează:

„(2a) Partea din suma menționată la alineatul (1) din prezentul articol care rezultă din creșterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia … ..., este disponibilă de la 1 ianuarie 2009. Respectiva parte este consacrată tipurilor de operațiuni legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) și este cheltuită după cum urmează:

(a) o treime (0,5 miliarde EUR) pentru tipurile de operațiuni legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f);

(a) o treime (XXX EUR) pentru tipurile de operațiuni legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f);

(b) două treimi (1 miliard EUR) pentru tipurile de operațiuni legate de prioritatea prevăzută la articolul 16a alineatul (1) litera (g);”

(b) două treimi (XXX EUR) pentru tipurile de operațiuni legate de prioritatea prevăzută la articolul 16a alineatul (1) litera (g);”

PROCEDURĂ

Titlu

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Referințe

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Examinare în comisie

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Data adoptării

30.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Membri supleanți prezenți la votul final

Călin Cătălin Chiriță

  • [1]  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
  • [2]  JO C 139, 14.6.2006, p.1.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (30.3.2009)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

(COM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Raportor pentru aviz: Domenico Antonio Basile

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea analizată reprezintă un răspuns prompt al Comisiei la cerințele care stau la baza deciziei Consiliului din 11 decembrie 2008 de a aproba un Plan european de redresare economică care să conțină măsuri specifice în multiple sectoare de competență comunitară și națională pentru a face față crizei economice și financiare care afectează piețele europene din 2007.

În sectorul dezvoltării rurale, textul Comisiei propune revizuirea punctelor relevante din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în vederea adoptării indicațiilor din Planul european de redresare economică.

Comisia propune, în particular, să se pună la dispoziția tuturor statelor membre suma de 1,5 miliarde de euro prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în vederea sporirii accesului la internetul de bandă largă în zonele rurale și pentru a face față noilor provocări identificate în cadrul evaluării intermediare, finalizate în 2008, a reformei din 2003 a politicii agricole comune (schimbările climatice, sursele de energie regenerabilă, gestionarea resurselor de apă, biodiversitatea).

În general, raportorul pentru aviz susține pe deplin propunerea, considerând că aceste măsuri, dacă vor fi implementate rapid și într-un mod integrat, vor putea cu siguranță contribui la renașterea economiilor naționale și la recâștigarea încrederii consumatorilor în sistem.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul urgent evident al activității legislative și de programare la nivel comunitar în acest moment de cotitură, raportorul pentru aviz consideră că trebuie introduse o serie de elemente adiționale care ar putea contribui la asigurarea faptului că acest caracter urgent se va reflecta și în etapa implementării măsurilor respective în statele membre.

Prin urmare, amendamentele propuse sunt menite să asigure faptul că statele membre desfășoară o activitate de informare adecvată atât a autorităților regionale, astfel încât acestea să-și poată ajusta propriile planuri de dezvoltare rurală, cât și a beneficiarilor și părților interesate potențiale, cu privire la alocarea unor resurse financiare suplimentare destinate măsurilor în sectorul rural.

În plus, consideră că trebuie subliniată necesitatea de creștere la maximum a oportunităților de cheltuieli în primii ani financiari, exprimată de Consiliu în conformitate cu obiectivul său de redresare economică în întreaga Uniune Europeană, prin susținerea utilizării procedurilor de implementare accelerate și simplificate.

În cele din urmă, în vederea creșterii transparenței și a cantității de informații disponibile referitoare la rezultatele obținute în perioada 2009-2011 și a asigurării unor instrumente adecvate pentru coordonarea acțiunilor finanțate de FEADR și fondurile structurale în vederea finanțării infrastructurii de internet de bandă largă, Comisiei i se solicită să includă în raportul de monitorizare anual prevăzut pentru Fondul european de dezvoltare rurală o secțiune special dedicată verificării rezultatelor acestor măsuri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Necesitatea urgentării implementării acestor acțiuni implică utilizarea unor principii bazate pe accelerarea și simplificarea procedurilor, în vederea asigurării intrării în vigoare rapide a amendamentelor referitoare la Planul european de redresare economică, precum și a eficacității acestora în circumstanțele crizei actuale.

În acest sens, statele membre trebuie să asigure informarea adecvată, prin intermediul unor inițiative de informare ample, a autorităților regionale și a potențialilor beneficiari ai fondurilor cu privire la măsurile cuprinse în prezentul regulament.

Justificare

Amendamentul propus introduce necesitatea aplicării de urgență a acțiunilor printre motivele care stau la baza măsurii în curs de adoptare, ceea ce presupune, pe de o parte, informarea adecvată și promptă a potențialilor beneficiari cu privire la noua inițiativă și, pe de altă parte, adoptarea unor proceduri de implementare accelerate și simplificate, inclusiv în ceea ce privește termenele scurte stabilite în această măsură.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 12a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Fiecare stat membru consultă autoritățile regionale competente cu privire la nevoile specifice și strategiile de dezvoltare stabilite în vederea realizării planului strategic național.

Justificare

Pentru a răspunde cât mai bine necesităților specifice fiecărei regiuni în parte, autoritățile regionale competente trebuie consultate. Astfel, se poate obține cea mai bună strategie comună de dezvoltare regională.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2009, statele membre includ în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, în funcție de nevoile lor specifice, tipuri de operațiuni având următoarele priorități descrise în orientările strategice comunitare și menționate și în planurile strategice naționale:

(1) Până la 31 decembrie 2009, statele membre includ în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, după o consultare în prealabil cu autoritățile regionale competente și în funcție de nevoile lor specifice, tipuri de operațiuni având următoarele priorități descrise în orientările strategice comunitare și menționate și în planurile strategice naționale:

Justificare

Atunci când se stabilesc strategiile de dezvoltare rurală, trebuie avute în vedere și prioritățile politicii de dezvoltare regională. O politică comună ce îmbină cele două aspecte - obiectivele de dezvoltare rurală și cele de dezvoltare regională - pot duce la obținerea rezultatelor scontate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 - litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) schimbările climatice,

(a) schimbările climatice și măsurile de prevenire a deteriorării solului,

Justificare

Solul joacă un rol fundamental în sectorul agriculturii. Utilizarea și gestionarea solului agricol joacă un rol deosebit în ceea ce privește răspunsul la noile provocări lansate de schimbările climatice, energiile regenerabile, diminuarea rezervelor de apă și biodiversitate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 - litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) energiile regenerabile,

(b) îmbunătățirea eficienței energetice, diversificarea și utilizarea energiilor regenerabile,

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 3.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Tipurile de operațiuni care urmează să fie raportate la prioritățile menționate la literele (a)-(f) de la primul paragraf trebuie să aibă în vedere și realizarea obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 3.

Amendamentul          7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele revizuite de dezvoltare rurală legate de operațiunile menționate la prezentul alineat se prezintă Comisiei până la 30 iunie 2009 cel târziu.

Programele revizuite de dezvoltare rurală legate de operațiunile menționate la prezentul alineat și bazate, în ceea ce privește implementarea acțiunilor, pe principiile accelerării și simplificării, se prezintă Comisiei până la 30 iunie 2009 cel târziu.

Justificare

Având vedere perioada scurtă de timp de care dispun statele membre pentru a-și modifica planurile naționale, se impune informarea amplă și promptă cu privire la noua legislație și adoptarea unor proceduri accelerate și simplificate atât pentru cheltuieli, cât și pentru rapoarte.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 16a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) De la 1 ianuarie 2009, pentru tipurile de operațiuni menționate la alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul articol, rata intensității ajutoarelor stabilită în anexa I poate fi majorată cu 10 puncte procentuale.

(2) De la 1 ianuarie 2009, pentru tipurile de operațiuni menționate la alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul articol, rata intensității ajutoarelor stabilită în anexa I poate fi majorată cu 10 puncte procentuale, în vederea realizării obiectivului de convergență teritorială a regiunilor din Uniunea Europeană.

Justificare

Dezvoltarea și convergența regiunilor din Uniunea Europeană poate avea loc mult mai rapid prin alocarea de fonduri pentru măsuri de îndeplinire a nevoilor specifice ale fiecărei zone în parte. Progresul economic și dezvoltarea durabilă pot avea loc doar dacă există alocări importante pe domeniile cu cel mai mare potențial de creștere, cum este eficiența economică și biodiversitatea.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Articolul 69 – alineatul 5a – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Raportul anual al Comisiei referitor la dezvoltarea rurală dedică o secțiune specifică pentru monitorizarea operațiunilor legate de prioritățile menționate la articolul 16a litera (g).

Justificare

Scopul prezentului amendament îl constituie introducerea posibilității de a verifica pe parcurs faptul că procedura accelerată adoptată în etapa alocării fondurilor este reflectată în mod adecvat în momentul cheltuirii fondurilor. Scopul acesteia este asigurarea eficacității depline a acțiunilor și furnizarea unor instrumente adecvate pentru a asigura coordonarea necesară cu activitățile similare finanțate de fondurile structurale.

PROCEDURĂ

Titlu

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Referințe

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

REGI

19.2.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Examinare în comisie

9.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

30.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoș Florin David, Siiri Oviir

PROCEDURĂ

Titlu

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Referinţe

COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Data consultării PE

5.2.2009

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

AGRI

19.2.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Examinare în comisie

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre