Poročilo - A6-0259/2009Poročilo
A6-0259/2009

POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2008 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

14.4.2009 - (KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalka: Petja Stavreva

Postopek : 2009/0011(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0259/2009
Predložena besedila :
A6-0259/2009
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0038),

–   ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0051/2009),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za regionalni razvoj, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za proračun (A6–0259/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  priznava, da obstaja negotovost glede razpoložljivih rezerv iz razdelka 2; poudarja, da financiranje načrta za oživitev gospodarstva ne bi smelo ogroziti potreb v tej kategoriji odhodkov v prihodnje; daje prednost uporabi rezerv iz proračunskih let, ki se zaključujejo;

3.  opozarja, da se bo o letnem znesku odločalo v okviru letnega proračunskega postopka v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006[1].

4.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

5.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

6.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) Evropski načrt za oživitev gospodarstva je treba financirati v skladu z določbami medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1.

 

____________

1UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1b) Na sedanje postavke v razdelku 2 se ne smemo zanašati in noben sporazum o načrtu za oživitev gospodarstva ne sme ogroziti prihodnjih potreb v kateri koli kategoriji izdatkov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Od zgornjega zneska bi bilo treba 1,5 milijarde EUR dati na razpolago državam članicam prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z namenom razvijanja širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in krepitve dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v členu 16a(1)(a)–(f) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju „novi izzivi“).

(2) Od zgornjega zneska bi bilo treba 1.020 milijonov EUR dati na razpolago državam članicam prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z namenom razvijanja širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in krepitve dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v členu 16a(1)(a)–(f) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju „novi izzivi“). Od tega zneska bi moralo biti 850 milijonov EUR na razpolago leta 2009, 170 milijonov pa se zagotovi z mehanizmom nadomestil ob usklajevanju proračuna za leto 2010 in bi moralo biti na razpolago leta 2010.

Predlog spremembe                4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Proračunski organ je v proračunu za leto 2009 povečal proračunsko vrstico za razvoj podeželja za 249.840.000 milijonov EUR. Ta dodatna sredstva bi morala biti na voljo za ukrepe, ki se v evropskem načrtu za oživitev gospodarstva financirajo iz EKSRP.

Obrazložitev

Proračunski organ je na pobudo Evropskega parlamenta v proračunu za leto 2009 povečal proračunsko vrstico za razvoj podeželja za 250 milijonov EUR, ta sredstva pa dodelil za dejavnosti, povezane s podnebnimi spremembami (gl. predlog spremembe 0371 o vrstici 05 04 05 01, ki ga je Evropski parlament sprejel 18. decembra 2008). Ta sredstva bi morala biti na voljo v okviru potekajočega prerazporejanja.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Za zagotovitev, da je razdelitev dodatnega prispevka Skupnosti v vsaki državi članici uporabljena skladno s cilji obeh sklopov politik (novi izzivi in širokopasovni internet), bi morale države članice v svojih nacionalnih strateških načrtih navesti okvirni znesek, ki izhaja iz obvezne modulacije in neporabljenih virov, ustvarjenih na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. ..., ter povečanje skupnih obveznosti, določenih v Sklepu Sveta 2006/493/ES, kot je bil spremenjen s Sklepom … Ti zneski bodo namenjeni tako vzpostavitvi infrastrukture širokopasovnega interneta na podeželskih območjih kot „novim izzivom“.

(4) Za zagotovitev, da je razdelitev dodatnega prispevka Skupnosti v vsaki državi članici uporabljena skladno s cilji obeh sklopov politik (novi izzivi in širokopasovni internet), bi morale države članice v svojih nacionalnih strateških načrtih navesti okvirni znesek, ki izhaja iz obvezne modulacije in neporabljenih virov, ustvarjenih na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. ..., ter povečanje skupnih obveznosti, določenih v Sklepu Sveta 2006/493/ES, kot je bil spremenjen s Sklepom … Ti zneski bodo namenjeni vzpostavitvi infrastrukture širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, „novim izzivom“ ter drugim ukrepom, katerih namen je izboljšati uporabo sredstev in ustvarjati nova delovna mesta.

Obrazložitev

Ker vse države članice nimajo enakih težav, je treba zagotoviti nekaj prožnosti za čim bolj učinkovito uporabo teh sredstev.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice lahko uporabijo ta dodatna sredstva za jamstveni in posojilni sklad, da bi se njihovi programi bolje izkoristili.

Obrazložitev

Predlog Komisije je del evropskega načrta za oživitev gospodarstva, v katerem ima prednost ukrepanje, s katerim bi omogočili evropskim gospodarstvom hitro prilagajanje na sedanje spremembe. Državam članicam je treba ponuditi možnost, da sredstva uporabijo za posojila in kreditna jamstva, ki bodo podeželskim interesnim skupinam omogočila vlaganje, s tem pa bodo programi bolje izkoriščeni.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V sklepih Evropskega sveta z dne 12. decembra 2008 je zabeleženo, da Evropski svet v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva zlasti podpira razvijanje širokopasovnega interneta, tudi na območjih, kjer je ta storitev slabo zastopana. Podeželska območja imajo pogosto nezadosten dostop do interneta, zato bi bilo treba podporo širokopasovnim infrastrukturam na podeželskih območjih okrepiti s podporo EKSRP. Ker gre za pomembno prednostno nalogo, bi morale države članice v svoje programe vključiti dejavnosti, povezane s to prednostno nalogo, do konca leta 2009. Predvideti je treba seznam vrst dejavnosti, povezanih s širokopasovnimi infrastrukturami, da bi državam članicam pomagali opredeliti ustrezne dejavnosti na področju pravnega okvira za razvoj podeželja.

(6) V sklepih Evropskega sveta z dne 12. decembra 2008 je zabeleženo, da Evropski svet v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva zlasti podpira razvijanje širokopasovnega interneta, tudi na območjih, kjer je ta storitev slabo zastopana. Podeželska območja imajo pogosto nezadosten dostop do interneta, zato bi bilo treba podporo širokopasovnim infrastrukturam in ustreznim zmogljivostim na podeželskih območjih okrepiti s podporo EKSRP. Ker gre za pomembno prednostno nalogo, bi morale države članice v svoje programe vključiti dejavnosti, povezane s to prednostno nalogo, do konca leta 2009. Predvideti je treba seznam vrst dejavnosti, povezanih s širokopasovnimi infrastrukturami in zmogljivostmi, da bi državam članicam pomagali opredeliti ustrezne dejavnosti na področju pravnega okvira za razvoj podeželja.

Obrazložitev

Zaradi ekonomske stvarnosti na mnogih podeželskih območjih koristi od zasebnega dostopa do širokopasovne infrastrukture ne bodo občutili vsi državljani. Države članice bi torej poleg predlaganih infrastrukturnih dejavnosti imele možnost podpreti javne internetne zmogljivosti v podeželskih skupnostih (na primer v javnih knjižnicah ali krajevnih uradih). Ta možnost bi bila povsem v skladu s členom 56 o zagotavljanju osnovnih storitev za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo. Usposabljanje in programsko opremo pa bi bilo treba izločiti.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Na podeželskih območjih je infrastruktura širokopasovnega interneta manjšega in večjega obsega pogosto pomanjkljiva. Infrastruktura večjega obsega je lahko ključna za zagotavljanje storitev na manj dostopnih podeželskih območjih. Da bi zagotovili čim bolj učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev in omogočili znaten razvoj širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, bi bilo treba ustrezne dejavnosti šteti za upravičene brez omejitev velikosti zadevne infrastrukture. Zato se obstoječa omejitev velikosti, ki velja za infrastrukturo osnovnih storitev za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo, ne bi smela uporabljati za dejavnosti, povezane s širokopasovnimi infrastrukturami.

(10) Na podeželskih območjih je infrastruktura širokopasovnega interneta manjšega in večjega obsega pogosto pomanjkljiva. Infrastruktura večjega obsega je ključna za zagotavljanje storitev na manj dostopnih podeželskih območjih, kot so otoki in gorska območja. Da bi zagotovili čim bolj učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev in obstoječe infrastrukture ter omogočili znaten razvoj širokopasovnega interneta in zmogljivosti na podeželskih območjih, bi bilo treba ustrezne dejavnosti šteti za upravičene brez omejitev velikosti zadevne aktivne ali pasivne infrastrukture ali njenih delov. Zato se obstoječa omejitev velikosti, ki velja za infrastrukturo osnovnih storitev za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo, ne bi smela uporabljati za dejavnosti, povezane s širokopasovnimi infrastrukturami.

Obrazložitev

Zaradi posebnih geomorfoloških značilnosti so ta območja glede dostopa do blaga in storitev ter njihovega zagotavljanja v neugodnem položaju. Po predhodni resoluciji Odbora za promet in turizem Evropskega parlamenta (A5-0188/2003) štejejo med regije z omejenimi možnostmi v Evropi tiste, ki jih pretežno sestavljajo taka območja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Ker je potreben hiter odziv na sedanjo gospodarsko krizo, je ustrezno predvideti plačila, ki se lahko izvedejo v proračunu za leto 2009.

Obrazložitev

V finančni preglednici, priloženi predlogu Komisije, so v letu 2009 odobrena sredstva za prevzem obveznosti 1,5 milijarde EUR, plačila pa se izvedejo šele v proračunskih letih 2010 in 2011. Ker se je treba hitro odzvati na sedanjo gospodarsko krizo, je ustrezno predvideti plačila, ki se lahko izvedejo že v proračunu za leto 2009. Ta pristop je v skladu s sklepi predsedstva Evropskega sveta z dne 12. decembra 2008, s katerimi naj bi evropskemu gospodarstvu omogočili hitrejše prilagajanje na sedanje izzive.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Države članice bi morale zagotoviti, da bodo regionalnim in lokalnim organom ter morebitnim upravičencem na voljo posebne informacije o novih možnostih v dopolnjenih programih za razvoj podeželja.

Obrazložitev

Zaradi novih prednostnih nalog pri razvoju podeželja, zlasti glede infrastrukture in zmogljivosti širokopasovnega interneta, je potrebnih nekaj večjih sprememb v programih za razvoj podeželja. Širši javnosti ter regionalnim in lokalnim organom, ki so pristojni za uvedbo teh novih ukrepov, pa bi bilo treba zagotoviti posebne informacije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13b) Uvesti je treba posebne ukrepe, ki bodo omogočali programe izobraževanja in usposabljanja za uporabo širokopasovnih infrastruktur in zmogljivosti v podeželskih skupnostih, ter pri tem nameniti posebno pozornost poklicnemu usposabljanju kmetijskih strokovnjakov, katerih praktična znanja bi potem lahko uporabili. Pri tem mora imeti prednost spodbujanje raziskovalnega sektorja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16a – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) infrastruktura širokopasovnega interneta na podeželskih območjih.

(g) infrastruktura širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in zmogljivosti za javni internetni dostop v podeželskih skupnostih;

Obrazložitev

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16a – odstavek 1 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ga) premagovanje gospodarske krize v kmetijskem sektorju, zlasti s podporo za infrastrukturo ter vzpostavitev mreže proizvajalcev in organizacij;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16a – odstavek 1 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) ukrepi za ohranjanje ali ustvarjanje delovnih mest na podeželskih območjih;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16a – odstavek 1 – točka g c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(gc) podporni ukrepov za mlade kmete.

Obrazložitev

Podpora za mlade kmete bo srednjeročno omogočila ponoven gospodarski zagon, osredotočen na rast podeželskih gospodarstev.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16a – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) tabelo, ki za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013 prikazuje skupno višino prispevka Skupnosti za vrste dejavnosti iz točk (a) do (f) odstavka 1 in prispevek Skupnosti za vrste dejavnosti iz točke (g) odstavka 1.“

(b) tabelo, ki za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013 prikazuje skupno višino prispevka Skupnosti za vrste dejavnosti iz točk (a) do (f) in (ga) do (gc) odstavka 1 in prispevek Skupnosti za vrste dejavnosti iz točke (g) odstavka 1.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2a. Del zneska iz odstavka 1 tega člena, ki je nastal kot posledica povišanja skupnih obveznosti, kot določa Sklep Sveta 2006/493/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom ..., je na voljo od 1. januarja 2009. Namenjen bo vrstam dejavnosti, ki so povezane s prednostnimi nalogami, določenimi v členu 16a(1), in porabljen na naslednji način:

„2a. Del zneska iz odstavka 1 tega člena, ki je nastal kot posledica povišanja skupnih obveznosti, kot določa Sklep Sveta 2006/493/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom ... in znesek v višini 249.840.000 EUR, dodan v proračunski vrstici 05 04 05 01 v proračunskem letu 2009, je na voljo od 1. januarja 2009. Namenjen bo vrstam dejavnosti, ki so povezane s prednostnimi nalogami, določenimi v členu 16a(1):“

(a) ena tretjina (0,5 milijarde EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16(1)(a) do (f);

 

(b) dve tretjini (1 milijarda EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16a(1)(g).“

 

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – podtočka aa (novo)

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) V odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

 

„Komisija pri znesku, navedenem v odstavku 2a(b), upošteva razlike med obstoječo širokopasovno pokritostjo v državah članicah, zlasti na težje dostopnih območjih, in različne potrebe, ki izhajajo iz tega.“

Obrazložitev

Uporaba tradicionalne razporeditve za sklade za razvoj podeželja ni ustrezna za dodeljevanje posebnih sredstev, namenjenih podpori širokopasovne infrastrukture. Referenčni kazalnik št. 32 o prevzemanju interneta na podeželskih območjih (protokol DSL) bi se lahko skupaj s podatki o širokopasovni pokritosti v prihodnjem sporočilu Komisije o širokopasovnih povezavah uporabil kot kazalnik za diferencirano dodeljevanje teh namenskih sredstev.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – podtočka b

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 5 a – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V vsakoletnem poročilu Komisije o razvoju podeželja je posebno poglavje namenjeno spremljanju ukrepov, povezanih s prednostnimi nalogami iz člena 16a(g).

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi omogočiti sprotno preverjanje dejstva, da se hitri postopek iz faze dodeljevanja sredstev uporabi tudi pri porabi, zato da se zagotovi popolna učinkovitost ukrepov in nudi primerne instrumente za zagotovitev potrebne uskladitve s podobnimi dejavnostmi, ki se financirajo iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – podtočka b

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 5 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5b. Če je ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz člena 16a(1), nižji od vsote zneskov iz odstavka 5a tega člena, država članica v splošni proračun Skupnosti povrne razliko do zneska, za katerega so bila presežena skupna dodeljena sredstva na voljo za dejavnosti, razen za dejavnosti iz člena 16a(1).

5b. Če je ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz člena 16a(1), nižji od vsote zneskov iz odstavka 5a tega člena, država članica vključi v svoj proračun za razvoj kmetijstva razliko do zneska, za katerega so bila presežena skupna dodeljena sredstva na voljo za dejavnosti, razen za dejavnosti iz člena 16a(1).

Če je poleg tega ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz člena 16a(1)(a) do (f), nižji od zneska iz odstavka 5a tega člena za navedene vrste dejavnosti, država članica v splošni proračun Evropskih skupnosti povrne razliko do zneska, za katerega so bila presežena razpoložljiva dodeljena sredstva za dejavnosti iz člena 16a(1)(g). Toda če je dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti, ki niso tiste iz člena 16a(1), nižji od razpoložljivih dodeljenih sredstev za navedene vrste dejavnosti, se znesek, ki ga je treba povrniti, zmanjša za navedeno razliko.

 

Vzporedno s tem, če je ob zaključku programa dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti iz člena 16a(1)(g), nižji od zneska iz odstavka 5a tega člena za navedene vrste dejavnosti, država članica v splošni proračun Evropskih skupnosti povrne razliko do zneska, za katerega so bila presežena razpoložljiva dodeljena sredstva za dejavnosti iz člena 16a(1)(a) do (f). Toda če je dejanski znesek prispevka Skupnosti, porabljen za dejavnosti, ki niso tiste iz člena 16a(1), nižji od razpoložljivih dodeljenih sredstev za navedene vrste dejavnosti, se znesek, ki ga je treba povrniti, zmanjša za navedeno razliko.

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – podtočka ba (novo)

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 6a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Doda se naslednji odstavek:

 

„6a. Od zneska iz odstavka 2a se v proračunskem letu 2009 dodeli 250 milijonov EUR za plačila.“

Obrazložitev

V finančni preglednici, priloženi predlogu Komisije, so v letu 2009 odobrena sredstva za prevzem obveznosti 1,5 milijarde EUR, plačila pa se izvedejo šele v proračunskih letih 2010 in 2011. Ker se je treba hitro odzvati na sedanjo gospodarsko krizo, je ustrezno predvideti plačila, ki se lahko izvedejo že v proračunu za leto 2009. Ta pristop je v skladu s sklepi predsedstva Evropskega sveta z dne 12. decembra 2008, s katerimi naj bi evropskemu gospodarstvu omogočili hitrejše prilagajanje na sedanje izzive.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 6a (novo)

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 69a

 

Jamstveni in posojilni skladi

 

Ne glede na določbe člena 69 lahko države članice uporabijo zneske iz člena 69(2a) za jamstveni in posojilni sklad. Za izvajanje tega člena se uporabljajo določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)1, zlasti členov 50, 51 in 52.

 

_________

1UL L 368, 23.12.2006, str. 15.“

Obrazložitev

Predlog Komisije je del evropskega načrta za oživitev gospodarstva, v katerem ima prednost ukrepanje, s katerim bi omogočili evropskim gospodarstvom hitro prilagajanje na sedanje spremembe. Državam članicam je treba ponuditi možnost, da sredstva uporabijo za posojila in kreditna jamstva, ki bodo podeželskim interesnim skupinam mogočila vlaganje.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 70 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Ne glede na zgornje meje, določene v odstavku 3, se lahko prispevek EKSRP poveča do 90 % za konvergenčne in do 75 % za nekonvergenčne regije za vrste dejavnosti iz člena 16a(1) te uredbe, do zneska, ki je posledica uporabe obvezne modulacije iz členov 9(4) in 10(3) Uredbe (ES) št…, zneska iz člena 69(2a) te uredbe in od leta 2011 dalje zneskov, nastalih na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. ...“

„Ne glede na zgornje meje, določene v odstavku 3, se lahko prispevek EKSRP poveča do 100 % za konvergenčne in do 75 % za nekonvergenčne regije za vrste dejavnosti iz člena 16a(1) te uredbe, do zneska, ki je posledica uporabe obvezne modulacije iz členov 9(4) in 10(3) Uredbe (ES) št…, zneska iz člena 69(2a) te uredbe in od leta 2011 dalje zneskov, nastalih na podlagi člena 136 Uredbe (ES) št. ...“

Obrazložitev

Glede na načelo teritorialne kohezije in določbe člena 69(4)(c) uredbe (ES) št. 1698/2005 je za ukrepe iz člena 16a(1) te uredbe primeren tudi 100-odstotni prispevek EKSRP, da se kar največ prispeva k posodobitvi posameznih kmetijskih območij.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8a (novo)

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) V členu 76 se doda naslednji odstavek:

 

„2a. Države članice zagotovijo posebne informacije o novih prednostnih nalogah, povzetih v členu 16a, in sicer za regionalne in lokalne organe ter potencialne upravičence ukrepov.“

Obrazložitev

Zaradi novih prednostnih nalog pri razvoju podeželja, zlasti glede infrastrukture in zmogljivosti širokopasovnega interneta, je potrebnih nekaj večjih sprememb v programih za razvoj podeželja. Širši javnosti ter regionalnim in lokalnim organom, ki so pristojni za uvedbo teh novih ukrepov, pa bi bilo treba zagotoviti posebne informacije.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 1698/2005

Priloga III – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seznam vrst dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami iz člena 16a(1)(g)

Okviren seznam vrst dejavnosti, povezanih s prednostnimi nalogami iz člena 16a(1)(g)

Obrazložitev

Zdi se primerno, da se lahko države članice po potrebi prilagajajo in poleg dejavnosti iz priloge III podprejo tudi tiste iz člena 16a(1)(g).

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 1698/2005

Priloga III – stolpec 1 – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzpostavitev nove širokopasovne infrastrukture, vključno z zalednimi napravami (npr. fiksna, prizemna brezžična ali satelitska tehnologija ali kombinacija različnih tehnologij)

Vzpostavitev nove širokopasovne infrastrukture, vključno z zalednimi napravami in opremo na tleh (npr. fiksna, prizemna brezžična ali satelitska tehnologija ali kombinacija različnih tehnologij) in drugimi potrebnimi oblikami podpore (npr. namestitev in vzdrževanje)

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga

Uredba (ES) št. 1698/2005

Priloga III – vrstica 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zagotovitev javnega dostopa do širokopasovnih zmogljivosti

 

Člen 56: osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

Obrazložitev

Zaradi ekonomske stvarnosti na mnogih podeželskih območjih koristi od zasebnega dostopa do širokopasovne infrastrukture ne bodo občutili vsi državljani. Države članice bi torej poleg predlaganih infrastrukturnih dejavnosti imele možnost podpreti javne internetne zmogljivosti v podeželskih skupnostih (na primer v javnih knjižnicah ali krajevnih uradih). Ta možnost bi bila povsem v skladu s členom 56 o zagotavljanju osnovnih storitev za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Uvod:

Evropski svet je na seji 11. in 12. decembra 2008 potrdil evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki predvideva uvedbo prednostnih ukrepov, s katerimi bi gospodarstvom držav članic omogočili hitrejše prilagajanje na sedanje izzive na podlagi prizadevanj, vrednih približno 1,5 % BDP Evropske unije (kar ustreza približno 200 milijardam EUR). Od tega bi bilo treba dati 1,5 milijarde EUR na razpolago državam članicam prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za razvoj širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in za okrepitev novih dejavnosti za izzive, opredeljene pri pregledu srednjeročne prenove skupne kmetijske politike leta 2003. Ta znesek bi bilo treba razdeliti, in sicer tretjino (0,5 milijarde EUR) porabiti za nove izzive, dve tretjini (1 milijarda EUR) pa za razvijanje širokopasovne internetne infrastrukture na podeželskih območjih. Prenosi med tema svežnjema niso dovoljeni.

Predlog Komisije bi moral vzpostaviti pravni okvir, ki bi državam članicam omogočil uporabo teh zneskov.

Da bi dali ta dodatna sredstva na razpolago kot podporo Skupnosti za razvoj podeželja v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva, bi morale države članice do 30. junija 2009 pregledati in dopolniti svoje programe za razvoj podeželja.

Glede širokopasovnega interneta bi morale države članice v svojih nacionalnih programih predvideti dejavnosti za širokopasovno infrastrukturo. Da bi zagotovili obsežen razvoj širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, Komisija predlaga, da bi morale biti dejavnosti za to infrastrukturo upravičene brez omejitev glede velikosti te infrastrukture, za razliko od omejitev za osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.

V prilogi III predloga Komisije je naveden izčrpen seznam vrst dejavnosti, povezanih s širokopasovno infrastrukturo, na primer postavitev nove tovrstne infrastrukture, nadgradnja obstoječe ter vzpostavitev tovrstne pasivne infrastrukture.

Zaradi novih izzivov bi morale države članice v svojih programih za razvoj podeželja zagotoviti sredstva za dejavnosti, povezane s temi izzivi, do 30. junija 2009.

Predlog Komisije izjemoma dopušča do desetodstotno povišanje stopenj sofinanciranja za proračunsko leto 2009. Vendar bi države članice morale spoštovati zgornje meje sofinanciranja za celo programsko obdobje, kar pomeni, da bodo morale povečati svoj del sofinanciranja v preostalih letih programskega obdobja.

Komisija predlaga višje stopnje sofinanciranja za ukrepe, povezane z novimi izzivi in širokopasovno infrastrukturo. Po njenem predlogu bi moral EKSRP zagotoviti 90 odstotkov sofinanciranja za konvergenčne regije in 75 odstotkov za nekonvergenčne. Tako bi lahko v letu 2009 sofinanciranje za konvergenčne regije naneslo do 100 odstotkov.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije in meni, da bi morala omogočiti hitro odzivanje na sedanjo gospodarsko krizo.

Glavna vprašanja poročevalke:

Za dejavnosti, povezane z novimi izzivi, bi moralo biti na voljo 250 milijonov EUR

Evropski parlament in Svet sta s spremembo k proračunu 2009 povečala proračunsko vrstico za razvoj podeželja za 250 milijonov EUR in jih dodelila za dejavnosti, povezane s podnebnimi spremembami (gl. predlog spremembe 0371 o vrstici 05 04 05 01, ki ga je Evropski parlament sprejel 18. decembra 2008). Komisija ni želela upravljati teh sredstev z utemeljitvijo, da ne bi bilo ustrezno spremeniti vseh programov za razvoj podeželja.

Poročevalka meni, da je sedanji predlog Komisije priložnost, da bi ta sredstva, ki so že na voljo v proračunu za leto 2009, postala izvršljiva. Ker se sredstva ravno prerazporejajo, poročevalka predlaga, naj se dajo na voljo za dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami, opredeljenimi pri pregledu skupne kmetijske politike.

Plačila v proračunskem letu 2009

V finančni preglednici, priloženi predlogu Komisije, so v letu 2009 odobrena sredstva za prevzem obveznosti 1,5 milijarde EUR, plačila pa se izvedejo šele v proračunskih letih 2010 in 2011.

Poročevalka meni, da je treba za hiter odziv na gospodarsko krizo predvideti plačila, ki se lahko izvedejo v proračunu za leto 2009.

Posojilni in jamstveni skladi

Pomembna tema med sedanjo gospodarsko krizo je manjša splošna razpoložljivost posojil in zaostrovanje pogojev za pridobitev bančnega kredita. Zato poročevalka predlaga, naj se državam članicam ponudi možnost, da uporabijo sredstva za posojilna in kreditna jamstva, ki bodo podeželskim interesnim skupinam v teh težkih časih omogočila vlaganje.

Zagotovitev javnega dostopa do širokopasovnih zmogljivosti

Zaradi razpršenosti prebivalstva in visokih stroškov v nekaterih podeželskih skupnostih vsi državljani ne bodo mogli imeti zasebnega dostopa do širokopasovne infrastrukture.

Zato poročevalka zagovarja, da bi imele države članice poleg predlaganih infrastrukturnih dejavnosti tudi možnost podpreti javne internetne zmogljivosti v podeželskih skupnostih, na primer v javnih knjižnicah ali krajevnih uradih. Javna podpora pa se ne bi smela uporabljati za izobraževanje in programsko opremo.

Informacije za lokalne organe in morebitne uporabnike ukrepov

Predlog Komisije bo sprožil nekaj večjih sprememb v programih držav članic za razvoj podeželja, zlasti glede vrst dejavnosti, povezanih z izzivi, opredeljenimi pri pregledu, in širokopasovno infrastrukturo. Poročevalka predlaga, da bi posebne informacije posredovali širši javnosti in lokalnim organom, pristojnim za izvajanje teh novih ukrepov.

Upoštevanje razlik med državami članicami glede obstoječe širokopasovne pokritosti

Da bi zagotovili čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih sredstev in omogočili znaten razvoj širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, bi morala po mnenju poročevalke Komisija upoštevati razlike med državami članicami glede obstoječe širokopasovne pokritosti in jih uporabiti kot kazalnik za različno dodelitev teh sredstev.

MNENJE Odbora za proračun (30.3.2009)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Pripravljavec mnenja: Vicente Miguel Garcés Ramón

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pregledani predlog je del evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki se je začel izvajati novembra 2008 in ga je Evropski svet dne 11. in 12. decembra istega leta podprl s skupaj 200 milijardami EUR; večina tega zneska (170 milijard EUR) se bo sprostila na ravni držav članic (čeprav ga bo uskladila EU). Iz proračunov EU in EIB bo sproščenih približno 30 milijard EUR; od tega je bilo 5 milijard EUR „novih naložb“ predlaganih za ukrepe v energetskem sektorju (3,5 milijarde EUR – poročilo odbora ITRE) in za EKSRP (1,5 milijarde – poročilo odbora AGRI).

Po predlogu Komisije bi od dodatne 1,5 milijarde EUR namenili 1 milijardo EUR za širokopasovno infrastrukturo, 500 milijonov EUR pa za podnebne spremembe, obnovljive vrste energije, biotsko raznovrstnost in prestrukturiranje sektorja mleka s spremembo pogojev za pridobitev sredstev iz Uredbe 1698/2005[1].

Pri glasovanju o tem predlogu je Evropski Svet z dne 19. in 20. marca zmanjšal znesek za kmetijstvo na 1,020 milijarde EUR ter hkrati povečal delež, namenjen za energijo, na 3,980 milijarde EUR. Prav tako je Svet spremenil predlog Komisije, da se posojilo v celoti odobri v letu 2009, tako da je znesek razdelil na leti 2009 (600 milijonov) in 2010 (420 milijonov).

Komisija bo izdelala predlog za spremembo proračuna, ki bo predstavljen skupaj z drugimi instrumenti takoj, ko bodo dokončno izdelane ustrezne pravne osnove.

Po drugi strani sredstva za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2009 v proračunski vrstici 05 04 05 01 „Program razvoja podeželja“ znašajo 13,623 milijard EUR in 9,135 milijard v plačilih. Ta znesek je bil vnesen v proračun za leto 2009 na podlagi predloga spremembe EP, ki je to proračunsko vrstico povečal za 249,84 milijona EUR.

Iz navedenih razlogov poročevalec vlaga naslednje predloge sprememb.

AMENDMENTS

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. meni, da je referenčni znesek iz zakonodajnega predloga združljiv z zgornjo mejo iz razdelka 2 sedanjega večletnega finančnega okvira 2007–2013;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je opozoriti na vmesni pregled večletnega finančnega okvira 2007–2013, ki že poteka, in „sistematskega pregleda“ SKP.

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. priznava, da obstaja negotovost glede razpoložljivosti razlik do zgornje meje v razdelku 2; poudarja, da financiranje načrta za oživitev gospodarstva ne bi smelo ogroziti prihodnjih potreb v tej kategoriji izdatkov; daje prednost uporabi razlik do zgornje meje iz proračunskih let, ki se zaključujejo;

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c. opozarja, da se bo o letnem znesku odločalo v okviru letnega proračunskega postopka v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006[2];

 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je opozoriti, da so predlagana finančna sredstva tudi predmet sporazuma v letnem proračunskem postopku (neobvezni izdatki!).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Proračunski organ je za 249.840.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti povečal proračunsko postavko za programe razvoja podeželja za leto 2009. Ta dodatna sredstva morajo biti na voljo za dejavnosti, povezane z novimi izzivi.

Obrazložitev

Proračunski organ je na pobudo Evropskega parlamenta povečal proračunsko vrstico za leto 2009 za 249,84  milijonov EUR, ta sredstva pa so predvidena za dejavnosti, povezane s podnebnimi spremembami (glej predlog spremembe 0371 za vrstico 05 04 05 01, ki jo je 18. decembra 2008 sprejel Evropski parlament). Ta dodatna sredstva morajo biti na voljo za dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v „sistematskem pregledu“ SKP.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – točka a

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"2a. Del zneska iz odstavka 1 tega člena, ki je nastal kot posledica povišanja skupnih obveznosti, kot določa Sklep Sveta 2006/493/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom ..., je na voljo od 1. januarja 2009. Namenjen bo vrstam dejavnosti, ki so povezane s prednostnimi nalogami, določenimi v členu 16a(1), in porabljen na naslednji način:

„2a. Del zneska iz odstavka 1 tega člena, ki je nastal kot posledica povišanja skupnih obveznosti, kot določa Sklep Sveta 2006/493/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom ..., je na voljo od 1. januarja 2009. Namenjen bo vrstam dejavnosti, ki so povezane s prednostnimi nalogami, določenimi v členu 16a(1), in porabljen na naslednji način:

(a) ena tretjina (0,5 milijarde EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16(1)(a) do (f);

(a) ena tretjina (XXX EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16(1)(a) do (f);

(b) dve tretjini (1 milijarda EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16a(1)(g).“

(b) dve tretjini (XXX EUR) za vrste dejavnosti, povezane s prednostnimi nalogami iz člena 16a(1)(g).“

POSTOPEK

Naslov

Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Obravnava v odboru

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Datum sprejetja

30.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Uredba Sveta (ES) št 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
  • [2]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

MNENJE Odbora za regionalni razvoj (30.3.2009)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Pripravljavec mnenja: Domenico Antonio Basile

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Obravnavani predlog je neposredni odgovor Evropske komisije na zahteve sklepa Sveta Evropske unije z dne 11. decembra 2008, da se odobri evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki vsebuje konkretne ukrepe za mnogo sektorjev, ki so v pristojnosti Skupnosti in v nacionalni pristojnosti, za soočanje z gospodarsko in finančno krizo, ki je leta 2007 zajela evropske trge.

Na področju razvoja podeželja besedilo Evropske komisije predlaga ustrezno posodobitev uredbe (ES) št. 1698/2005 za boljše prevzemanje evropskega načrta za oživitev gospodarstva.

Predvideva se zlasti, da bo 1,5 milijarde EUR nakazanih državam članicam prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za razvijanje širokopasovnega interneta na podeželskih območjih in soočanje z novimi izzivi, ki so opredeljeni v okviru ocene srednjeročne prenove skupne kmetijske politike iz leta 2003 (podnebne spremembe, obnovljive energije, upravljanje vodnih virov, biotska raznovrstnost), ki je bila zaključena novembra 2008.

Poročevalec se popolnoma strinja s predlogom ter meni, da bodo ukrepi prispevali k oživitvi nacionalnih gospodarstev in zaupanja potrošnikov v sistem, če bo prišlo do hitrega in enotnega ukrepanja.

Ker je bilo za zakonodajno dejavnost in načrtovanje na ravni Skupnosti značilno hitro ukrepanje, poročevalec meni, da je treba uvesti še nekaj dejavnikov, ki bodo lahko prispevali k temu, da se bo ta nujnost odražala tudi pri izvajanju teh ukrepov v državah članicah.

Namen predlaganih sprememb je, da države članice zagotovijo ustrezne informacije regionalnim oblastem, zato da nemudoma prilagodijo svoje načrte za razvoj podeželja, ter morebitnim koristnikom in zainteresiranim stranem o dodeljevanju dodatnih finančnih sredstev za ukrepe za podeželje.

Poleg tega je najboljše, da se izkoristi možnosti porabe v začetnih finančnih letih, kot predlaga Svet v skladu s cilji za oživitev gospodarstva na celotnem ozemlju Evropske unije, najbolje z uporabo hitrih in preprostih izvršnih postopkov.

Da bi se povečali preglednost in informiranost o rezultatih v obdobju 2009-2011 ter da bi se zagotovili ustrezni instrumenti za usklajevanje dejavnosti za razvijanje širokopasovnega interneta, financiranih iz sredstev EKSRP in strukturnih skladov, se od Evropske komisije zahteva, da v poročilo o letnem spremljanju za Evropski sklad za razvoj podeželja vključi poglavje, namenjeno izključno preverjanju doseženih rezultatov na tem področju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Nujnost izvajanja ukrepov zahteva uporabo hitrih in preprostih postopkov, da se zagotovi hiter začetek veljavnosti sprememb evropskega načrta za oživitev gospodarstva in njihova učinkovitost v sedanjih kriznih razmerah.

Zato je treba zagotoviti, da bodo o ukrepih iz te uredbe prek pobud za informiranje primerno seznanjene regionalne oblasti in morebitni koristniki sredstev v državah članicah.

Obrazložitev

Predloženi predlog spremembe poudarja nujnost ukrepov, potrebo po hitrem informiranju morebitnih koristnikov o novih pobudah ter po hitrih in preprostih postopkih, med drugim tudi zaradi kratkih rokov, ki jih določajo ukrepi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 12 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vsaka država članica se s pristojnimi regionalnimi organi posvetuje o posebnih zahtevah in razvojnih strategijah, namenjenih izvajanju nacionalnega strateškega načrta.

Obrazložitev

Posvetovanje s pristojnimi regionalnimi organi je potrebno, da se čim bolj učinkovito upoštevajo posebne potrebe vsake posamezne regije. Tako lahko nastane najboljša skupna strategija regionalnega razvoja.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 1 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2009 države članice v svojih programih za razvoj podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami določijo vrste dejavnosti z naslednjimi prednostnimi nalogami, kakor so opisane v strateških smernicah Skupnosti in podrobneje določene v nacionalnem strateškem načrtu:

1. Do 31. decembra 2009 države članice v svojih programih za razvoj podeželja po predhodnem posvetovanju s pristojnimi regionalnimi organi in v skladu s svojimi posebnimi potrebami določijo vrste dejavnosti z naslednjimi prednostnimi nalogami, kakor so opisane v strateških smernicah Skupnosti in podrobneje določene v nacionalnem strateškem načrtu:

Obrazložitev

Pri izdelavi strategij za razvoj podeželja je treba upoštevati prednostne naloge politike regionalnega razvoja. Želene rezultate je mogoče doseči s skupno politiko, ki združuje oba vidika - cilje za razvoj podeželja in cilje regionalnega razvoja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) podnebne spremembe,

(a) podnebne spremembe in ukrepi, ki preprečujejo poslabšanje tal,

Obrazložitev

V kmetijskem sektorju imajo tla zelo velik pomen. Uporaba in ravnanje s kmetijskimi površinami sta zelo pomembna, ko gre za pomoč pri obvladovanju novih izzivov, ki jih prinašajo sprememba podnebja, obnovljive energije, pomanjkanje vode in biotska raznovrstnost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 1 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) obnovljivi viri energije,

(b) večja energetska učinkovitost, povečanje raznovrstnosti in uporaba obnovljivih virov energije,

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 3.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dejavnosti tiste vrste, ki jih je treba izvajati v zvezi s prednostnimi nalogami iz točk od (a) do (f) prvega odstavka, morajo biti usmerjene tudi v doseganje ciljev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 3.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revidirani programi razvoja podeželja, povezani z dejavnostmi iz tega odstavka, se Komisiji predložijo najpozneje do 30. junija 2009.

Revidirani programi razvoja podeželja, povezani z dejavnostmi iz tega odstavka, ki temeljijo na načelu hitrega in preprostega izvajanja ukrepov, se Komisiji predložijo najpozneje do 30. junija 2009.

Obrazložitev

Ker imajo države članice malo časa za spremembo svojih nacionalnih načrtov, se zahteva hitro in razvejano seznanjanje z novimi zakonskimi določbami ter sprejetje hitrih in preprostih postopkov za porabo in poročanje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 16 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Od 1. januarja 2009 se za vrste dejavnosti iz odstavka 1(a) do (f) stopnje intenzivnosti pomoči iz Priloge I lahko povečajo za 10 odstotnih točk.

2. Od 1. januarja 2009 se za vrste dejavnosti iz odstavka 1(a) do (f) stopnje intenzivnosti pomoči iz Priloge I lahko povečajo za 10 odstotnih točk, da bi se lahko uresničil cilj teritorialne konvergence v regijah Evropske unije.

Obrazložitev

Z namenjanjem sredstev za ukrepe, ki upoštevajo posebne potrebe posameznih regij, se lahko v regijah Evropske unije pospešita razvoj in zbliževanje. Gospodarski napredek in trajnostni razvoj je mogoče doseči le z namenjanjem precejšnjih zneskov za področja, na katerih je potencial rasti najvišji, kot sta energetska učinkovitost in biotska raznovrstnost.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 – točka (b)

Uredba (ES) št. 1698/2005

Člen 69 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V vsakoletnem poročilu Komisije o razvoju podeželja je posebno poglavje namenjeno spremljanju ukrepov, povezanih s prednostnimi nalogami iz člena 16a, črka (g).

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi omogočiti sprotno preverjanje dejstva, da se hitri postopek iz faze dodeljevanja sredstev uporabi tudi pri porabi, zato da se zagotovi popolna učinkovitost ukrepov in nudi primerne instrumente za zagotovitev potrebne uskladitve s podobnimi dejavnostmi, ki se financirajo iz strukturnih skladov.

POSTOPEK

Naslov

Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

19.2.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Obravnava v odboru

9.3.2009

 

 

 

Datum sprejetja

30.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

POSTOPEK

Naslov

Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Datum posvetovanja z EP

5.2.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

19.2.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Datum predložitve

14.4.2009