Betänkande - A6-0259/2009Betänkande
A6-0259/2009

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

14.4.2009 - (KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Petya Stavreva

Förfarande : 2009/0011(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0259/2009
Ingivna texter :
A6-0259/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0038),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0051/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6‑0259/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet bekräftar att det råder viss osäkerhet i fråga om tillgängliga marginaler under rubrik 2. Parlamentet betonar att finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen inte får äventyra framtida behov inom denna utgiftskategori. Parlamentet skulle föredra att använda marginalerna i de budgetår som har avslutats.

3.  Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006[1].

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa bör genomföras i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1.

 

_________

1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) De nuvarande marginalerna under rubrik 2 är inte självklara, och en överenskommelse om den ekonomiska återhämtningsplanen får inte äventyra framtida behov inom någon utgiftskategori.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Av detta belopp bör 1,5 miljarder euro ställas till medlemsstaternas förfogande via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla bredbandsnätet i landsbygdsområdena och att stärka insatser kopplade till de prioriteringar som fastställs i artikel 16a.1 a–f i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (nedan kallade nya utmaningar).

(2) Av detta belopp bör 1 020 miljoner euro ställas till medlemsstaternas förfogande via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla bredbandsnätet i landsbygdsområdena och att stärka insatser kopplade till de prioriteringar som fastställs i artikel 16a.1 a–f i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (nedan kallade nya utmaningar). Av detta belopp bör 850 miljoner euro vara tillgängliga 2009, medan 170 miljoner euro bör säkras genom en kompensationsmekanism i samband med medlingen om budgeten för 2010 och göras tillgängliga 2010.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Budgetmyndigheten har ökat budgetposten för landsbygdsutveckling 2009 med 249 840 000 euro. Dessa extramedel bör göras tillgängliga för de åtgärder som finansieras inom ramen för EJFLU i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Motivering

På Europaparlamentets initiativ ökade budgetmyndigheten budgetposten för landsbygdsutveckling 2009 med 250 miljoner euro och öronmärkte dessa medel för verksamhet i anslutning till klimatförändringen (jfr AM 0371 till budgetpost 05 04 05 01 som parlamentet antog den 18 december 2008). I samband med den pågående omprogrammeringen bör dessa extramedel göras tillgängliga.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att se till att de olika delarna av det kompletterande bidraget från gemenskapen till varje medlemsstat utnyttjas i enlighet med de mål som fastställts för de två paketen (nya utmaningar och bredband) bör medlemsstaterna i sina nationella strategiska planer specificera det preliminära belopp som följer av obligatorisk modulering tillsammans med de outnyttjade medel som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr … samt ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut ....... Beloppen kommer dels att användas till att bygga ut bredbandsnätet i landsbygdsområden och dels till att möta de nya utmaningarna.

(4) För att se till att de olika delarna av det kompletterande bidraget från gemenskapen till varje medlemsstat utnyttjas i enlighet med de mål som fastställts för de två paketen (nya utmaningar och bredband) bör medlemsstaterna i sina nationella strategiska planer specificera det preliminära belopp som följer av obligatorisk modulering tillsammans med de outnyttjade medel som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr … samt ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut ....... Beloppen kommer att användas till att bygga ut bredbandsnätet i landsbygdsområden, till att möta de nya utmaningarna och till andra åtgärder som syftar till att förbättra utnyttjandet av medlen och skapa nya arbetstillfällen.

Motivering

Problemen är inte desamma i alla medlemsstater, och en viss flexibilitet måste tillåtas för att största möjliga utnyttjande av medlen ska garanteras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a) För att ytterligare öka utnyttjandet av programmen får medlemsstaterna använda extraresurserna för en garanti‑ och lånefond.

Motivering

Kommissionens förslag är en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, som fokuserar på prioriterade åtgärder som ska hjälpa Europas ekonomier att snabbt anpassa sig till de nuvarande utmaningarna. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utnyttja medlen för låne- och kreditgarantier, vilket skulle göra det möjligt för aktörer på landsbygden att börja investera och därmed öka programutnyttjandet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I slutsatserna av den 12 december 2008 ger Europeiska rådet sitt stöd åt att bygga ut bredbandsnätet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, även i områden med dålig täckning. Eftersom tillgången till Internet ofta är otillräcklig på landsbygden, bör stödet för bredbandsinfrastrukturen i landbygdsområdena stärkas genom stöd från EJFLU. Detta är en högt prioriterad fråga och därför bör medlemsstaterna skriva in åtgärder knutna till denna prioritering i sina program senast i slutet av 2009. Det bör upprättas en förteckning över olika åtgärder kopplade till bredbandsinfrastrukturer så att medlemsstaterna får hjälp med att identifiera relevanta åtgärder inom ramen för de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.

(6) I slutsatserna av den 12 december 2008 ger Europeiska rådet sitt stöd åt att bygga ut bredbandsnätet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, även i områden med dålig täckning. Eftersom tillgången till Internet ofta är otillräcklig på landsbygden, bör stödet för bredbandsinfrastrukturen och bredbandsutrustningen i landbygdsområdena stärkas genom stöd från EJFLU. Detta är en högt prioriterad fråga och därför bör medlemsstaterna skriva in åtgärder knutna till denna prioritering i sina program senast i slutet av 2009. Det bör upprättas en förteckning över olika åtgärder kopplade till bredbandsinfrastrukturer och bredbandsutrustning så att medlemsstaterna får hjälp med att identifiera relevanta åtgärder inom ramen för de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.

Motivering

Med tanke på den ekonomiska verkligheten i många landsbygdsområden skulle inte alla medborgare kunna dra nytta av privat tillgång till bredbandsinfrastruktur. Utöver den föreslagna infrastrukturverksamheten bör medlemsstaterna därför ha möjlighet att stödja Internetutrustning för allmänheten i landsbygdsområden (t.ex. på allmänna bibliotek eller stadshus). Detta alternativ skulle vara helt i linje med tanken bakom artikel 56 om tillhandahållande av bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden. Utbildning och programvara bör dock inte ingå.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) I landsbygdsområden finns det sällan någon bredbandsinfrastruktur, varken i mindre eller större skala. Den senare kan vara avgörande när det gäller att täcka mer svårtillgängliga landsbygdsområden. För att de tillgängliga resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt och möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområdena, bör verkligt relevanta åtgärder vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda infrastrukturen. Därför bör den storleksbegränsning som för närvarande tillämpas på bastjänster för ekonomin och för befolkningar på landsbygden inte gälla åtgärder i samband med bredbandsinfrastruktur.

(10) I landsbygdsområden finns det sällan någon bredbandsinfrastruktur, varken i mindre eller större skala. Den senare är avgörande när det gäller att täcka mer svårtillgängliga landsbygdsområden såsom öar och bergsområden. För att de tillgängliga resurserna och befintlig infrastruktur ska kunna användas så effektivt som möjligt och möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområdena, bör verkligt relevanta åtgärder vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda aktiva eller passiva infrastrukturen eller del av denna. Därför bör den storleksbegränsning som för närvarande tillämpas på bastjänster för ekonomin och för befolkningar på landsbygden inte gälla åtgärder i samband med bredbandsinfrastruktur.

Motivering

De geomorfologiska särdragen i dessa områden skapar nackdelar för dem när det gäller tillgången till varor och tjänster och distributionen av dessa. I en tidigare resolution från Europaparlamentets transportutskott (A5-0188/2003) definieras de mindre gynnade regionerna i Europa huvudsakligen som sådana områden.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Med tanke på behovet av en snabb reaktion på den aktuella ekonomiska krisen bör det stadgas om betalningar som kan genomföras under budgetåret 2009.

Motivering

Den finansiella översikt som bifogats kommissionens förslag visar att hela beloppet, 1,5 miljarder euro, öronmärks 2009, men att betalningarna inte genomförs förrän under budgetåren 2010 och 2011. Med tanke på behovet av en snabb reaktion på den aktuella ekonomiska krisen bör det stadgas om betalningar som kan genomföras redan under budgetåret 2009. Detta tillvägagångssätt är i linje med ordförandelandets slutsatser från Europeiska rådets toppmöte den 12 december 2008 och syftar till att ”hjälpa Europas ekonomier att snabbare kunna anpassa sig till den förändrade situationen”.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör se till att särskild information finns tillgänglig för regionala och lokala myndigheter och potentiella stödmottagare om de nya möjligheter som de reviderade programmen för landsbygdsutveckling erbjuder.

Motivering

Eftersom de nya prioriteringarna för landsbygdsutvecklingen, särskilt avseende bredbandsinfrastruktur och bredbandsutrustning, medför vissa betydande ändringar i programmen för landsbygdsutveckling, bör allmänheten och de regionala och lokala myndigheter som ansvarar för genomförandet av de nya åtgärderna få särskild information.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Det bör vidtas särskilda åtgärder för att främja utbildning och fortbildning om användningen av bredbandsinfrastruktur och bredbandsutrustning i landsbygdssamhällen. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid fortbildning för jordbruksspecialister, vars praktiska kunskaper sedan kan utnyttjas. Främjandet av forskningssektorn bör i detta sammanhang betraktas som en prioritering.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden.

g) Bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden och bredbandsutrustning för offentlig tillgång till Internet i landsbygdssamhällen.

Motivering

Biorąc pod uwagę realia gospodarcze na wielu obszarach wiejskich, nie wszyscy obywatele będą mogli korzystać z prywatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Obok zaproponowanych działań związanych z infrastrukturą państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość wspierania publicznych urządzeń dostępu do Internetu we wspólnotach wiejskich (np. w księgarniach publicznych lub w urzędach miejskich). Taka opcja byłaby w pełni zgodna z duchem art. 56 dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie powinna ona jednak obejmować szkolenia i oprogramowania.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) Hantering av följderna av den ekonomiska krisen inom jordbrukssektorn, huvudsakligen för att stödja infrastruktur och skapa ett nätverk med producenter och organisationer.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb) Åtgärder för att bevara eller skapa arbetstillfällen i landsbygdsområden.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led gc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gc) Stödåtgärder till förmån för unga jordbrukare.

Motivering

Stöd till unga jordbrukare kan på medellång sikt leda till en ekonomisk vinst som främjar tillväxten för landsbygdsekonomierna.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) en tabell med det totala gemenskapsbidraget under perioden 1 januari 2009–31 december 2013 för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f och gemenskapens bidrag för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 g.”

b) en tabell med det totala gemenskapsbidraget under perioden 1 januari 2009–31 december 2013 för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f och ga och gemenskapens bidrag för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 g.”

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 - led a

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… ska vara tillgänglig från och med den 1 januari 2009. Det ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 och ska användas enligt följande:

”2a. Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… samt det belopp på 249 840 000 euro som läggs till budgetpost 05 04 05 01 i budgeten för 2009 ska vara tillgängliga från och med den 1 januari 2009. De ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1.”

a) En tredjedel (0,5 miljarder euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 a–f.

 

b) Två tredjedelar (1 miljard euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g.”

 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(aa) I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

 

”När det gäller det belopp som avses i punkt 2ab ska kommissionen ta hänsyn till skillnaderna i den befintliga bredbandstäckningen i medlemsstaterna, särskilt i svårtillgängliga områden, och de olika behov som därmed uppstår.”

Motivering

Att följa den traditionella fördelningen av medlen för landsbygdsutveckling är inte lämpligt när det gäller fördelningen av särskilda medel avsedda för att stödja bredbandsinfrastruktur. Utgångsindikator 32 om Internetanvändning på landsbygden (DSL) och de uppgifter om bredbandstäckningen som förväntas ingå i kommissionens kommande meddelande om bredband kan utnyttjas som en indikator för differentierad fördelning av dessa specifika resurser.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 6 – led b

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 5a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionens årliga rapport om landsbygdsutveckling ska innehålla ett avsnitt som särskilt behandlar kontrollåtgärder som utförs i samband med de prioriteringar som avses i artikel 16a.1 g.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att möjliggöra en kontroll av att det påskyndade förfarandet, som ska tillämpas vid resurstilldelning, lämpligen återspeglas även när resurserna utnyttjas. Målet är således att garantera att åtgärderna får full verkan och att tillhandahålla lämpliga instrument för att säkerställa nödvändig samordning av liknande verksamheter som finansierats genom strukturfonderna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led b

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 5b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5b. Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 understiger summan av de belopp som avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a, har överskridits.

5b. Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 understiger summan av de belopp som avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten införliva mellanskillnaden i sin budget för utveckling av jordbruket upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a, har överskridits.”

Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapsbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 a–f understiger det belopp som för dessa åtgärder avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten vidare betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för sådana åtgärder som avses i artikel 16a.1 g, har överskridits. Om det faktiska belopp som betalats ut som gemenskapsbidrag för andra åtgärder än de åtgärder som avses i artikel 16a.1 understiger de totala anslag som är tillgängliga för dessa typer av åtgärder ska emellertid den skillnad som uppstår räknas av från det belopp som ska återbetalas.

 

Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 g understiger det belopp som för dessa åtgärder avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten på samma sätt betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för sådana åtgärder som avses i artikel 16a.1 a–f, har överskridits. Om det faktiska belopp som betalats ut som gemenskapsbidrag för andra åtgärder än de åtgärder som avses i artikel 16a.1 understiger de totala anslag som är tillgängliga för dessa typer av åtgärder ska emellertid den skillnad som uppstår räknas av från det belopp som ska återbetalas.

 

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:

 

”6a. Av det belopp som avses i punkt 2a ska 250 miljoner euro göras tillgängliga för betalningar under budgetåret 2009.”

Motivering

Den finansiella översikt som bifogats kommissionens förslag visar att hela beloppet, 1,5 miljarder euro, öronmärks 2009, men att betalningarna inte genomförs förrän under budgetåren 2010 och 2011. Med tanke på behovet av en snabb reaktion på den aktuella ekonomiska krisen bör det stadgas om betalningar som kan genomföras redan under budgetåret 2009. Detta tillvägagångssätt är i linje med ordförandelandets slutsatser från Europeiska rådets toppmöte den 12 december 2008 och syftar till att ”hjälpa Europas ekonomier att snabbare kunna anpassa sig till den förändrade situationen”.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Följande artikel 69a ska införas:

 

”Artikel 69a

 

Garanti- och lånefond

 

Trots bestämmelserna i artikel 69 kan medlemsstaterna utnyttja det belopp som avses i artikel 69.2a för en garanti- och lånefond. Vid genomförandet av denna artikel ska bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)1, särskilt artiklarna 50, 51 och 52, gälla.

 

___________

1 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.”

Motivering

Kommissionens förslag är en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, som fokuserar på prioriterade åtgärder som ska hjälpa Europas ekonomier att snabbt anpassa sig till de aktuella utmaningarna. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utnyttja medlen för låne- och kreditgarantier, vilket skulle göra det möjligt för aktörer på landsbygden att börja investera.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 70 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd, när det gäller de olika typer av åtgärder som avses i artikel 16a.1 i denna förordning, höjas till 90 % för regioner som omfattas av konvergensmålen och till 75 % för regioner som inte omfattas av konvergensmålen, upp till högst det belopp som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr ..., det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen samt, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr ......”

”Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd, när det gäller de olika typer av åtgärder som avses i artikel 16a.1 i denna förordning, höjas till 100 % för regioner som omfattas av konvergensmålen och till 75 % för regioner som inte omfattas av konvergensmålen, upp till högst det belopp som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr ..., det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen samt, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr ......”

Motivering

Med hänsyn till principen om territoriell sammanhållning och bestämmelserna i artikel 69.4 c i förordning (EG) nr 1698/2005 anses ett EJFLU-stöd på upp till 100 % lämpligt för de åtgärder som avses i artikel 16a.1 i denna förordning, eftersom de i hög grad bidrar till moderniseringen av de berörda jordbruksområdena.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 76 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a) I artikel 76 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla särskild information om de nya prioriteringar som avses i artikel 16a. Denna information vänder sig till regionala och lokala myndigheter samt åtgärdernas potentiella mottagare.”

Motivering

Eftersom de nya prioriteringarna för landsbygdsutvecklingen, särskilt avseende bredbandsinfrastruktur och bredbandsutrustning, medför vissa betydande ändringar i programmen för landsbygdsutveckling, bör allmänheten och de regionala och lokala myndigheter som ansvarar för genomförandet av de nya åtgärderna få särskild information.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilagan

Förordning (EG) nr 1698/2005

Bilaga III – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g

Vägledande förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g

Motivering

Medlemsstaterna bör ges nödvändig flexibilitet så att utöver de åtgärder som avses i bilaga III kan stödja de åtgärder som avses i artikel 16a.1 g.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilagan

Förordning (EG) nr 1698/2005

Bilaga III – kolumn 1 – rad 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skapande av ny bredbandsinfrastruktur inklusive stamnät (t.ex. fasta nät, markbaserade trådlösa nät, satellitbaserade nät eller en kombination av olika tekniska lösningar)

Skapande av ny bredbandsinfrastruktur inklusive stamnät och markutrustning (t.ex. fasta nät, markbaserade trådlösa nät, satellitbaserade nät eller en kombination av olika tekniska lösningar) och andra nödvändiga stödformer (t.ex. installation och underhåll)

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilagan

Förordning (EG) nr 1698/2005

Bilaga III – rad 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Allmänhetens tillgång till bredbandsutrustning

 

Artikel 56: bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Motivering

Med tanke på den ekonomiska verkligheten i många landsbygdsområden skulle inte alla medborgare kunna dra nytta av privat tillgång till bredbandsinfrastruktur. Utöver den föreslagna infrastrukturverksamheten bör medlemsstaterna därför ha möjlighet att stödja Internetutrustning för allmänheten i landsbygdsområden (t.ex. på allmänna bibliotek eller stadshus). Detta alternativ skulle vara helt i linje med tanken bakom artikel 56 om tillhandahållande av bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Inledning

Vid toppmötet den 11 och 12 december 2008 antog Europeiska rådet en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. Planen innehåller prioriterade åtgärder för att hjälpa medlemsstaternas ekonomier att snabbare kunna anpassa sig till de nuvarande utmaningarna och baseras på en ansträngning motsvarande totalt ca 1,5 procent av EU:s BNP, dvs. ca 200 miljarder euro. Av detta belopp bör 1,5 miljarder euro göras tillgängliga för alla medlemsstater via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla Internet via bredband i landsbygdområden och stärka åtgärderna för att klara de nya utmaningarna i enlighet med halvtidsutvärderingen av 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken – den så kallade hälsokontrollen. Beloppet på 1,5 miljarder euro bör delas upp, varvid en tredjedel (0,5 miljarder euro) bör användas för de nya utmaningarna och två tredjedelar (1 miljard euro) för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i landsbygdområden. Överföringar mellan dessa två delpaket är inte tillåtna.

Kommissionens förslag bör inrätta den rättsliga ram som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utnyttja de ovan nämnda beloppen.

För att göra dessa extraresurser tillgängliga som gemenskapsstöd för landsbygdsutveckling som ska frigöras inom ramen för återhämtningsplanen bör medlemsstaterna se över sina program för landsbygdsutveckling senast den 30 juni 2009.

När det gäller bredband bör medlemsstaterna i sina nationella program fastställa åtgärder som avser bredbandsinfrastruktur. För att garantera en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområden föreslår kommissionen att åtgärder som avser bredbandsinfrastruktur bör vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda infrastrukturen, i motsats till den befintliga begränsningen av storleken på infrastruktur inom bastjänster för ekonomin och landsbygdsbefolkningen.

I bilaga III till förslaget lägger kommissionen fram en omfattande förteckning över olika typer av verksamhet i anslutning till bredbandsinfrastruktur, t.ex. inrättandet av ny bredbandsinfrastruktur, uppdatering av den befintliga bredbandsinfrastrukturen och utbyggnad av passiva bredbandsnät.

När det gäller de nya utmaningarna bör medlemsstaterna ta upp olika typer av åtgärder kopplade till de nya utmaningarna i sina landsbygdsutvecklingsprogram senast den 30 juni 2009.

I kommissionens förslag möjliggörs en exceptionell ökning på 10 procent av samfinansieringsnivåerna för budgetåret 2009. Medlemsstaterna bör dock respektera taken för samfinansiering under hela programplaneringsperioden. Detta innebär att de bör utöka sin andel av samfinansieringen under de år som återstår av programperioden.

Kommissionen föreslår högre samfinansieringsnivåer för åtgärder i samband med de nya utmaningarna och bredbandsinfrastruktur. Enligt kommissionsförslaget bör EJFLU trygga 90 procent av samfinansieringen för regioner som omfattas av konvergensmålen och 75 procent för regioner som inte omfattas av konvergensmålen. För 2009 kan samfinansieringen för konvergensregionerna således öka till 100 procent.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och anser att det borde möjliggöra snabba åtgärder mot den nuvarande ekonomiska krisen.

Föredragandens huvudpunkter

250 miljoner euro bör göras tillgängliga för verksamhet som är kopplad till de nya utmaningarna.

Genom ett ändringsförslag till budgeten för 2009 utökade Europaparlamentet och rådet budgetposten för landsbygdsutveckling 2009 med 250 miljoner euro och öronmärkte dessa medel för landsbygdsutveckling i anslutning till klimatförändringen (jfr AM 0371 till budgetpost 05 04 05 01 som parlamentet antog den 18 december 2008). Kommissionen har inte gått med på att förvalta dessa extramedel och hävdar att det inte skulle vara ändamålsenligt att ändra alla program för landsbygdsutveckling.

Föredraganden anser att kommissionens nuvarande förslag utgör en möjlighet att göra dessa medel, som redan finns tillgängliga i budgeten för 2009, verkställbara. I samband med den pågående omprogrammeringen föreslår föredraganden att medlen bör göras tillgängliga för verksamhet i anslutning till de prioriteringar som fastställts under hälsokontrollen av GJP.

Betalningar under budgetåret 2009

Den finansiella översikt som bifogats kommissionens förslag visar att hela beloppet, 1,5 miljarder euro, öronmärks 2009, men att betalningarna inte genomförs förrän under budgetåren 2010 och 2011.

Föredraganden anser att det behövs en snabb reaktion på den nuvarande ekonomiska krisen och att det därför bör stadgas om betalningar som kan genomföras redan under budgetåret 2009.

Garanti- och lånefond

En viktig fråga under den nuvarande ekonomiska krisen är att den allmänna tillgången till lån har minskat och villkoren för att få krediter från bankerna har skärpts. Därför föreslår föredraganden att medlemsstaterna bör ha möjlighet att utnyttja de medel som är tillgängliga för låne- och kreditgarantier, vilket skulle göra det möjligt för aktörer på landsbygden att börja investera även om tiderna är svåra.

Allmänhetens tillgång till Internet via bredbandsutrustning

På grund av att folk bor långt ifrån varandra och kostnaderna är höga i vissa landsbygdsområden skulle alla medborgare inte ha privat tillgång till bredbandsinfrastruktur.

Därför förespråkar föredraganden att medlemsstaterna, utöver den föreslagna infrastrukturverksamheten, bör ha möjlighet att stödja Internetutrustning för allmänheten i landsbygdsområden, t.ex. på allmänna bibliotek eller stadshus. Stödet till allmänheten bör dock inte utnyttjas för utbildning och programvara.

Information till lokala myndigheter och potentiella mottagare av åtgärderna

Kommissionens nuvarande förslag kommer att medföra vissa betydande ändringar av medlemsstaternas program för landsbygdsutveckling, särskilt när det gäller typer av åtgärder i samband med de nya utmaningarna inom ”hälsokontrollen” och bredbandsinfrastrukturen. Föredraganden föreslår därför att särskild information bör ges till allmänheten och de regionala och lokala myndigheter som ansvarar för genomförandet av dessa nya åtgärder.

Hänsyn till skillnaderna i den befintliga bredbandstäckningen i medlemsstaterna

För att garantera att de tillgängliga resurserna används så effektivt som möjligt och för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområdena anser föredraganden att kommissionen bör behandla skillnaderna mellan den befintliga bredbandstäckningen i medlemsstaterna som indikator för en differentierad fördelning av dessa medel.

YTTRANDE från budgetutskottet (30.3.2009)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Föredragande: Vicente Miguel Garcés Ramón

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget är en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa som lanserades i november 2008 och som fick stöd av Europeiska rådet den 11–12 december 2008, med ett sammanlagt belopp på 200 miljarder EUR, det mesta (170 miljarder EUR) på medlemsstatsnivå (som dock samordnas av EU). Ursprungligen skulle cirka 30 miljarder EUR användas genom EU:s och EIB:s budgetar, av vilka 5 miljarder EUR för ”nyinvestering” har föreslagits för ett energipaket (3,5 miljarder EUR – betänkande i ITRE-utskottet) och för EJFLU (1,5 miljarder EUR – betänkande i AGRI-utskottet).

Enligt kommissionens förslag ska 1 miljard EUR av de extra 1,5 miljarder EUR användas till bredbandsinfrastruktur och 500 miljoner EUR till åtgärder på området för klimatförändringar, förnybar energi, biologisk mångfald och omstrukturering av mjölksektorn, varvid urvalskriterierna ändras för finansiering enligt förordning(EG) nr 1698/2005[1].

Vid tidpunkten för omröstningen om detta yttrande, minskade Europeiska rådet den 19‑20 mars 2009 det belopp som avsätts till jordbruket till 1 020 miljoner EUR, samtidigt som man ökade beloppet till energipaketet till 3 980 miljoner EUR. Rådet har också ändrat kommissionens förslag om att utnyttja samtliga anslag under 2009, och delade upp dem mellan 2009 (600 miljoner) och 2010 (420 miljoner).

Kommissionen kommer att utarbeta ett förslag till ändringsbudget, vilken kommer att läggas fram tillsammans med övriga instrument så snart motsvarande rättsliga grunder fastställts.

De aktuella åtagandena i 2009 års budget under budgetpost 05 04 05 01 ”Landsbygdsutvecklingsprogram” uppgår till 13 623 miljoner EUR och 9 135 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden. Detta belopp infördes i 2009 års budget tack vare en ändring från Europaparlamentets sida vilken utökade denna budgetpost med 249,84 miljoner EUR.

Det är av nämnda skäl som föredraganden lägger fram följande ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagförslaget är förenligt med taket för rubrik 2 i den nuvarande fleråriga budgetramen 20072013.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att påminna om den pågående halvtidsöversikten av den fleråriga budgetramen 2007–2013 och hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet bekräftar att det råder viss osäkerhet i fråga om tillgängliga marginaler under rubrik 2. Parlamentet betonar att finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen inte får äventyra framtida behov inom denna utgiftskategori. Parlamentet skulle föredra att använda marginalerna i de budgetår som har avslutats.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006[2].

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att påminna om att den föreslagna finansieringsramen även är föremål för en överenskommelse inom det årliga budgetförfarandet (icke-obligatoriska utgifter!).

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Budgetmyndigheten har utökat budgetposten för landsbygdsutvecklingsprogram för 2009 med 249 840 000 euro i åtagandebemyndiganden. Dessa extramedel bör göras tillgängliga för verksamhet som är kopplad till de nya utmaningarna.

Motivering

På Europaparlamentets initiativ utökade budgetmyndigheten budgetposten för landsbygdsutveckling för 2009 med 249,84 miljoner EUR och öronmärkte dessa medel för verksamhet i anslutning till klimatförändringen (jfr AM 0371 till budgetpost 05 04 05 01 som Europaparlamentet antog den 18 december 2008). Dessa extramedel bör göras tillgängliga för verksamhet knuten till de prioriteringar som fastställs vid hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a. Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… ska vara tillgänglig från och med den 1 januari 2009. Det ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 och ska användas enligt följande:

”2a. Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… ska vara tillgänglig från och med den 1 januari 2009. Det ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 och ska användas enligt följande:

(a) En tredjedel (0,5 miljarder euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 a–f.

(a) En tredjedel (XXX euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 a–f.

(b) Två tredjedelar (1 miljard euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g.”

(b) Två tredjedelar (XXX euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g.”

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Referensnummer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande

     Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

     Utnämning

Vicente Miguel Garcés Ramón

10.2.2009

 

 

Behandling i utskott

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

30.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Călin Cătălin Chiriţă

  • [1]  Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
  • [2]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (30.3.2009)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
(KOM(2009)0038 – C6‑0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Föredragande: Domenico Antonio Basile

KORTFATTAD MOTIVERING

Föreliggande förslag är kommissionens snabba svar på de betänkligheter som legat till grund för rådets beslut av den 11 december 2008 om att godkänna en ekonomisk återhämtningsplan för Europa för att bemöta den ekonomiska och finansiella kris som sedan 2007 påverkar de europeiska marknaderna. Denna plan innehåller särskilda åtgärder för många av de sektorer som faller inom gemenskapens och medlemsstaternas behörighet.

När det gäller sektorn för landsbygdsutveckling föreslås det i kommissionens text att relevanta ändringar av förordning (EG) nr 1698/2005 görs för att införliva anvisningarna i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Kommissionen föreslår i synnerhet att 1,5 miljarder euro görs tillgängliga för alla medlemsstater via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), i syfte att utveckla bredbandstäckningen i landsbygdområden och hantera de nya utmaningar som fastställts i halvtidsutvärderingen av 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som avslutades i november 2008 (klimatförändringen, förnybar energi, vattenförvaltning och biologisk mångfald).

Föredraganden stöder förslaget till fullo och anser att dessa åtgärder, om de genomförs snabbt och på ett samordnat sätt, definitivt kommer att bidra till att hjälpa upp de nationella ekonomierna och återuppbygga konsumenternas förtroende för systemet.

I denna svåra situation har gemenskapens lagstiftnings- och planeringsarbete präglats av tydlig brådska. Föredraganden anser därför att några ytterligare inslag som kan bidra till att man även påskyndar genomförandet av dessa åtgärder i medlemsstaterna bör införas.

Dessa ändringsförslag syftar således till att se till att medlemsstaterna förmedlar lämplig information vad gäller fördelning av extra finansiella medel för åtgärder på landsbygden till å ena sidan de regionala myndigheterna så att de omedelbart kan anpassa sina planer för landsbygdsutveckling, och å andra sidan till potentiella stödmottagare och intressenter.

Rådet har dessutom i samband med målet om ekonomisk återhämtning inom hela EU givit uttryck för behovet av att maximera utgiftsmöjligheterna under de första räkenskapsåren. Detta bör understrykas genom att man förespråkar tillämpningen av påskyndade och förenklade genomförandeförfaranden.

Slutligen, i syfte att öka öppenheten och förbättra informationen om de resultat som uppnåtts under perioden 2009­–2011 och säkerställa lämpliga verktyg för att samordna EJFLU:s och strukturfondernas åtgärder i fråga om finansiering av bredbandsinfrastrukturen, ombes kommissionen att införa ett särskilt avsnitt i den årliga övervakningsrapporten för Europeiska fonden för landsbygdens utveckling, där man ska kontrollera resultaten från sådan verksamhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Behovet av att dessa åtgärder snabbt genomförs innebär att man måste tillämpa principer som bygger på påskyndade och förenklade förfaranden, så att man kan garantera att de ändringar som görs i samband med den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa snabbt träder i kraft och får full verkan i den nuvarande krissituationen.

 

För att uppnå detta mål bör man garantera att information om åtgärderna i denna förordning sprids på ett lämpligt sätt i medlemsstaterna genom omfattande initiativ för information till de regionala myndigheterna och till potentiella stödmottagare.

Motivering

Genom ändringsförslaget införs behovet, såsom ett av skälen till antagandet av denna bestämmelse, av att snabbt genomföra dessa åtgärder, vilket kräver att information om det nya förslaget på ett lämpligt och snabbt sätt sprids till potentiella stödmottagare. På grund av den korta tidsfristen krävs det också att man tillämpar påskyndade och förenklade genomförandeförfaranden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 12a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Varje medlemsstat ska konsultera de behöriga regionala myndigheterna om de särskilda krav och utvecklingsstrategier som upprättats för att genomföra den nationella strategiska planen.

Motivering

De behöriga regionala myndigheterna måste konsulteras för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna möta varje enskild regions särskilda behov. På detta sätt uppnås bästa möjliga gemensamma regionala utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2009 ska medlemsstaterna i sina landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter egna särskilda behov, fastställa olika typer av åtgärder inriktade på följande prioriteringar som beskrivs i gemenskapens strategiska riktlinjer och ytterligare specificeras i de nationella strategiska planerna:

1. Senast den 31 december 2009 ska medlemsstaterna i sina landsbygdsutvecklingsprogram, efter att först ha konsulterat de behöriga regionala myndigheterna och allt efter egna särskilda behov, fastställa olika typer av åtgärder inriktade på följande prioriteringar som beskrivs i gemenskapens strategiska riktlinjer och ytterligare specificeras i de nationella strategiska planerna:

Motivering

De prioriteringar som finns inom den regionala utvecklingspolitiken måste alltid beaktas när man upprättar strategier för lansbygdsutveckling. En gemensam politik som förenar dessa två aspekter, nämligen målsättningar för landbygdsutvecklingen och för den regionala utvecklingen, kan göra det möjligt att uppnå de önskade resultaten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Klimatförändringar.

a) Klimatförändringar och åtgärder som strävar efter att förebygga markförstöring.

Motivering

Marken har en framträdande roll i jordbrukssektorn. Nyttjandet av jordbruksmarken och det sätt den förvaltas på utgör en central faktor för att man ska kunna ta sig an de nya utmaningarna, såsom klimatförändringen, förnybar energi, vattenbrist och biologisk mångfald.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Förnybar energi.

b) Förbättrad energieffektivitet, diversifiering och användande av förnybar energi.

Motivering

Se ändringsförslag 3.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De typer av åtgärder som ska utföras i samband med de prioriteringar som avses i punkt 1 a–f bör även inriktas på att uppnå målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Motivering

Se ändringsförslag 3.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De omarbetade landsbygdsutvecklingsprogram som är kopplade till sådana åtgärder som avses i detta stycke ska lämnas in till kommissionen senast den 30 juni 2009.

De omarbetade landsbygdsutvecklingsprogram som är kopplade till sådana åtgärder som avses i detta stycke, och som ska genomföras utifrån principerna om påskyndade och förenklade förfaranden, ska lämnas in till kommissionen senast den 30 juni 2009.

Motivering

Med beaktande av den korta tidsfrist som medlemsstaterna har för att ändra sina nationella planer krävs en omfattande och snabb spridning av de nya lagbestämmelserna och ett antagande av påskyndade och förenklade förfaranden vad gäller utgifter och redovisning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 16a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2009 får de stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas med tio procentenheter för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f.

2. Från och med den 1 januari 2009 får de stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas med tio procentenheter för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f, för att uppnå målet om territoriell konvergens inom Europeiska unionens regioner.

Motivering

Utveckling och konvergens inom Europeiska unionens regioner kan påskyndas genom att anslag till åtgärder som ska möta varje enskild regions särskilda behov öronmärks. Ekonomiska framsteg och hållbar utveckling kan endast uppnås genom att stora belopp öronmärks för de sektorer som har högst tillväxtpotential, till exempel på områdena för energieffektivitet och biologisk mångfald.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led b

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 69 – punkt 5a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionens årliga rapport om landsbygdsutveckling ska innehålla ett särskilt avsnitt där man kontrollerar de åtgärder som utförs i samband med de prioriteringar som avses i artikel 16a g.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att möjliggöra en kontroll av att det påskyndade förfarandet, som ska tillämpas vid resurstilldelning, lämpligen återspeglas även när resurserna utnyttjas. Målet är således att garantera att åtgärderna får full verkan och att tillhandahålla lämpliga instrument för att säkerställa nödvändig samordning av liknande verksamheter som finansierats genom strukturfonderna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Referensnummer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

19.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Domenico Antonio Basile

9.3.2009

 

 

Behandling i utskott

9.3.2009

 

 

 

Antagande

30.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Referensnummer

KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.2.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AGRI

19.2.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

ITRE

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Inget yttrande avges

      Beslut

ENVI

16.3.2009

ITRE

11.2.2009

 

 

Föredragande

      Utnämning

Petya Stavreva

20.1.2009

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

16.3.2009

31.3.2009

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Ingivande

14.4.2009