ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus

8.4.2009 - (COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Комисия по култура и образование
Докладчик: Ruth Hieronymi

Процедура : 2008/0258(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0260/2009
Внесени текстове :
A6-0260/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus

(COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0892),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 150, параграф 4 и 157, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0011/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A6‑0260/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейският парламент последователно застъпваше становището, че аудиовизуалният сектор има важен принос към европейската творческа индустрия и икономиката на знанието и играе централна роля при разпространяването на културното многообразие и плурализма.

(2) Европейският парламент последователно застъпваше становището, че аудиовизуалният сектор има важен принос към европейската творческа индустрия и икономиката на знанието и играе централна роля при разпространяването на културното многообразие и плурализма, както и че той е важна платформа за свободата на словото.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своята резолюция 2007/С 287 от 16 ноември 2007 г. относно европейски дневен ред за културата Съветът изтъкна, че културата е жизненоважен елемент на международните отношения, и подчерта необходимостта от разширяване на нейната роля във външните отношения на ЕС и в политиката на развитие.

(4) В своята резолюция 2007/С 287 от 16 ноември 2007 г. относно европейски дневен ред за културата Съветът изтъкна, че културата е жизненоважен елемент на международните отношения, и подчерта необходимостта от разширяване на нейната роля във външните отношения на ЕС и в политиката на развитие. Европейският парламент в резолюцията си от 10 април 2008 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят,1 подчерта също така, по отношение на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, значението на интегрирането на културно измерение във всички политики и програми, включително във външни политики и дейности по развитие.

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Подкрепата на Общността за аудиовизуалния сектор взема предвид член 151 от Договора, които декларира, че Общността и държавите-членки трябва да насърчават сътрудничеството с трети държави и компетентни международни организации в сферата на културата.

(7) Подкрепата на Общността за аудиовизуалния сектор взема предвид член 151 от Договора, който декларира, че Общността и държавите-членки трябва да насърчават сътрудничеството с трети държави и компетентни международни организации в сферата на културата, като същевременно подчертава значението на зачитането на различните култури, така че да се насърчи тяхното разнообразие.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) През последните две десетилетия аудиовизуалното пространство се промени значително в международен план, по-специално под влиянието на технологични постижения като цифровите филмови прожекции, системата видео при поискване и многоканалната цифрова телевизия. На някои чужди пазари това доведе до силен финансов ръст и обещаващи инвестиции и, като следствие от това, до силно и растящо търсене на аудиовизуално съдържание, предлагайки много възможности на предприятията. Съответно съществува силен и нарастващ интерес към разработката на проекти, свързани с различни цифрови приложения. Освен това съществува силна зависимост между международното сътрудничество по проекти и способността да се налага в света европейският регулаторен модел по аудиовизуалните въпроси и конвергенцията на аудиовизуалните и електронните комуникации.

(10) През последните две десетилетия аудиовизуалното пространство се промени значително в международен план и в момента се изправя пред нови предизвикателства, по-специално под влиянието на технологични постижения като цифровите филмови прожекции, системата видео при поискване (VOD) и многоканалната цифрова телевизия чрез интернет телевизия (IPTV) или уеб телевизия (Web TV). На някои чужди пазари това доведе до силен финансов ръст и обещаващи инвестиции и, като следствие от това, до силно и растящо търсене на допълнително аудиовизуално съдържание, предлагайки много възможности на предприятията. Съответно съществува силен и нарастващ интерес към разработката на проекти, свързани с различни цифрови приложения. Освен това съществува силна зависимост между международното сътрудничество по проекти и способността да се налага в света европейският регулаторен модел по аудиовизуалните въпроси и конвергенцията на аудиовизуалните и електронните комуникации.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Секторът на предлагането е определящ за многообразието от аудиовизуални произведения и потребителския избор. Европейските разпространители са малки предприятия и поради структурата и разпокъсаността на пазара те не са в състояние, за разлика от своите големи вертикално интегрирани конкуренти, да си осигурят достъп до международния пазар. Освен това на пазара се появиха нови участници и платформи, предлагащи или търсещи повече аудиовизуално съдържание. Затова е уместно да бъдат взети мерки за подобряване на предлагането, разпространението и показването на аудиовизуални произведения.

(16) Секторът на предлагането е определящ за многообразието от аудиовизуални произведения и потребителския избор. Европейските разпространители са малки предприятия и поради структурата и разпокъсаността на пазара те не са в състояние, за разлика от своите големи вертикално интегрирани конкуренти, да си осигурят достъп до международния пазар. Освен това на пазара се появиха нови участници и платформи, предлагащи или търсещи повече аудиовизуално съдържание. Затова е уместно да бъдат взети мерки за подобряване на предлагането, разпространението и показването на европейски аудиовизуални произведения в трети държави и на произведения от трети държави в Европа.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Следва да бъдат приложени подходящи мерки за предотвратяване на нередностите и измамите и за възстановяване на средствата, които са били изгубени или са били предоставени или употребени по неправилен начин.

(19) Следва да бъдат изготвени и приложени подходящи мерки за предотвратяване на нередностите и измамите и за възстановяване на средствата, които са били изгубени или са били предоставени или употребени по неправилен начин.

Изменение  7

Предложение за решение

Глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ГЛАВА 1: СЪЗДАВАНЕ, ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

ГЛАВА 1: СЪЗДАВАНЕ, ОБЩИ ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване на програмата

Създаване и общи цели на програмата

Изменение  9

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящото се създава програмата MEDIA Mundus (наричана по-долу „програмата“) за целите на финансирането на проекти за международно сътрудничество със специалисти от трети държави в аудиовизуалния сектор.

1. С настоящото решение се създава програмата MEDIA Mundus (наричана по-долу „програмата“) за целите на финансирането на проекти за международно сътрудничество със специалисти от трети държави в аудиовизуалния сектор, за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2013 г..

Изменение  10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Програмата трябва да бъде изпълнена в периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2013 г.

заличава се

Изменение  11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Общите цели на програмата са засилването на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, с оглед на осигуряването на възможност за Европа да изпълнява в световен мащаб по-ефективно своята роля в културен и политически план и разширяването на избора за потребителите и на културното многообразие.

Обосновка

С цел повече последователност, общите цели на програмата от член 5 от предложението на Комисията се включват в член 1.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всеки проект има минимум три партньора и допринася за утвърждаването на мрежа за международно сътрудничество.

(Не засяга българската езикова версия.)

Изменение  13

Предложение за решение

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Цели на програмата

заличава се

1. Общите цели на програмата са засилването на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, осигуряването на възможност за Европа да изпълнява в световен мащаб по-ефективно своята роля в културен и политически план и разширяването на избора за потребителите и на културното многообразие.

 

2. Специфичните цели на програмата са:

 

а) да се засили обменът на информация и, по-специално чрез образователни инициативи и стипендии, да се облекчат връзките между специалисти от различни държави, за да се подобри достъпът до пазари на чужди държави и да се изгради атмосфера на доверие и дългосрочни търговски отношения;

 

б) да се укрепи конкурентоспособността и трансграничното предлагане на аудиовизуални произведения в световен мащаб;

 

в) да се увеличи разпространението и показването на аудиовизуални произведения в световен мащаб и да се засили обществената потребност (в частност тази на младата публика) от културно многообразие на аудиовизуалното съдържание.

 

3. Особено внимание се отделя на съвместимостта и взаимното допълване между програмата и други съответни политики, инструменти и действия на Общността, по-специално на координирането с и прилагането на програмата MEDIA 2007 и на програми за сътрудничество с трети държави в културния и аудиовизуалния сектор.

 

Обосновка

Член 5, който се отнася до общите и специфичните цели на програмата, се заличава. С цел повече последователност, общите цели на програмата се включват в член 1 (изменение 10), а трите специфични цели на програмата се включват съответно в член 6, член 7 и член 8 (изменения 15, 17 и 19).

Изменение  14

Предложение за решение

Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ГЛАВА 2: ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

ГЛАВА 2: СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Изменение  15

Предложение за решение

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обмен на информация, обучение и проучване на пазара

Специфична цел 1: Обмен на информация, обучение и проучване на пазара

Изменение  16

Предложение за решение

Член 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оперативните цели на програмата в областта на обмена на информация и обучението са:

Програмата цели да увеличи обмена на информация и, по-специално чрез образователни инициативи и стипендии, да облекчи връзките между специалисти от различни държави, за да се подобри достъпът до пазари на трети държави и да се изгради атмосфера на доверие и дългосрочни търговски отношения. За да се постигне тази специфична цел, оперативните цели на програмата са:

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 12.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Увеличаване на възможностите на специалистите от Европа и държавите, посочени в член 2, параграф 4, за подобряване на техните познания относно оперативните условия, законовата рамка, финансовата система и възможностите за сътрудничество, предлагани от техните пазари, и по този начин, по-специално чрез стипендии, улесняване на сътрудничеството и възникването на дългосрочни търговски връзки и повишаване нивото на информираност и познаване на аудиовизуалните пазари с цел да се осигури и облекчи аудиовизуалното сътрудничеството между специалисти.

1. Увеличаване на възможностите на специалистите от Европа и държавите, посочени в член 2, параграф 4, за подобряване на техните познания относно оперативните условия, законовата рамка, включително авторското право, финансовата система и възможностите за сътрудничество, предлагани от техните пазари, и по този начин, по-специално чрез стипендии, улесняване на сътрудничеството и възникването на дългосрочни търговски връзки и повишаване нивото на информираност и познаване на аудиовизуалните пазари с цел да се осигури и облекчи аудиовизуалното сътрудничеството между специалисти.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Конкурентоспособност и предлагане

Специфична цел 2: Конкурентоспособност и предлагане

Изменение  19

Предложение за решение

Член 7 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оперативните цели по отношение на подобряването на конкурентоспособността и предлагането на аудиовизуални произведения на чужди пазари са:

Програмата цели да подобри конкурентоспособността и транснационалното предлагане на аудиовизуални произведения на чужди пазари. За да се постигне тази специфична цел, оперативните цели на програмата са:

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 12.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпространение

Специфична цел 3: Разпространение

Изменение  21

Предложение за решение

Член 8 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В областта на разпространението оперативните цели на програмата са:

Програмата цели да подобри разпространението и показването на аудиовизуални произведения в световен мащаб и да се засили обществената потребност (в частност сред младите хора) от културно многообразие на аудиовизуалното съдържание. За да се постигне тази специфична цел, оперативните цели на програмата са:

Обосновка

Същата обосновка, както за изменение 12.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Осъществяване на оперативните цели

заличава се

1. Комисията предприема стъпки за осигуряване на взаимно допълване между дейностите, които се подпомагат съгласно посочените в членове 6 — 8 оперативни цели.

 

2. Мерките, предвидени в членове 6 — 8, се прилагат в съответствие с посочените в приложението разпоредби.

 

Обосновка

С цел повече последователност, член 9 относно "осъществяване на оперативните цели" се заличава и се добавя към член 11 относно "прилагане на настоящото решение" (изменение 21).

Изменение  23

Предложение за решение

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията отговаря за изпълнението на програмата в съответствие с разпоредбите, установени в приложението.

1. Комисията отговаря за изпълнението на програмата и на нейните цели в съответствие с разпоредбите, установени в приложението. Комисията предприема стъпки за осигуряване на взаимно допълване между дейностите, които се подпомагат съгласно посочените в членове 6 — 8 оперативни цели.

Изменение  24

Предложение за решение

Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) съдържанието на поканите за представяне на предложения, определянето на критериите и процедурите за подбор на проекти;

г) съдържанието на поканите за представяне на предложения и процедурите за подбор на проекти;

Изменение  25

Предложение за решение

Член 11 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) подборът на предложения за подпомагане от общностни фондове в размер, надвишаващ 400 000 EUR на получател за година;

д) подборът на предложения за подпомагане от общностни фондове в размер, надвишаващ:

 

EUR 200 000 на получател на година при специфична цел 1, определена в член 6;

 

EUR 300 000 на получател на година при специфична цел 2, определена в член 7;

 

EUR 300 000 на получател на година при специфична цел 3, определена в член 8;

Изменение  26

Предложение за решение

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията приема други мерки и решения за предоставяне на помощи, които не са сред изброените в параграф 2, точка д). Комисията предоставя на Комитета и на Европейския парламент цялата необходима информация, включително решенията за подбора, взети в съответствие с настоящия параграф, в рамките на два работни дни след приемане на тези решения.

3. Комисията приема решения за подбор, които не са сред изброените в параграф 2, буква д). Комисията предоставя на Комитета и на Европейския парламент цялата необходима информация, включително решенията за подбора, взети в съответствие с настоящия параграф, в рамките на два работни дни след приемане на тези решения.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13a

Съгласуваност и взаимно допълване

 

При изпълнение на програмата, Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, гарантира общата съгласуваност и взаимното допълване между тази програма и други съответни политики, програми и действия на Общността, и по-специално на координирането спрямо следните програми и прилагането им: програмата MEDIA 2007 и програмите за външно сътрудничество с трети държави в аудиовизуалния и културния сектор.

Обосновка

С цел повече последователност, параграф 3 от член 5, който се отнася до съгласуваността и взаимното допълване, се слага в отделен параграф.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 13 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. насочва вниманието към важността на културното многообразие и на съжителството на културите в света;

3. насочва вниманието към важността на културното многообразие, общите ценности, съжителството на културите и езиковото многообразие в света;

Изменение  29

Предложение за решение

Член 14 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) съобщение относно продължаването на програмата най-късно до 30 юни 2012 г.;

а) съобщение относно продължаването на програмата най-късно до 31 януари 2012 г.;

Изменение  30

Предложение за решение

Приложение – Част 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Увеличаване на възможностите на специалистите от Европа и трети държави за подобряване на техните познания относно оперативните условия, законовата рамка, финансовата система и възможностите за сътрудничество, предлагани от техните пазари, и улесняване по този начин на сътрудничеството и възникването на дългосрочни търговски връзки. Повишаване на нивото на информираност и познаване на аудиовизуалните пазари с цел да се осигури и облекчи сътрудничеството между специалисти от Европа и от трети държави.

Увеличаване на възможностите на специалистите от Европа и трети държави за подобряване на техните познания относно оперативните условия, законовата рамка, включително авторското право, финансовата система и възможностите за сътрудничество, предлагани от техните пазари, и улесняване по този начин на сътрудничеството и възникването на дългосрочни търговски връзки. Повишаване на нивото на информираност и познаване на аудиовизуалните пазари с цел да се осигури и облекчи сътрудничеството между специалисти от Европа и от трети държави.

Изменение  31

Предложение за решение

Приложение – Част 1 – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Подпомагане на разработката и прилагането на образователни модули с участието на курсисти и преподаватели от европейски и трети държави,

- Подпомагане на разработката и прилагането на образователни модули с участието на курсисти и преподаватели от европейски и трети държави:

с фокус върху предпоставките за продукции, съвместни продукции, предлагане, показване и разпространение на аудиовизуални произведения на съответните международни пазари.

а) с фокус върху предпоставките за продукции, съвместни продукции, предлагане, показване и разпространение на аудиовизуални произведения на съответните международни пазари;

 

б) с фокус върху включването на нови технологии при производството, постпродукцията, предлагането (в това число и чрез нови платформи за предлагане като видео при поискване, интернет телевизия, уеб телевизия), маркетинга и архивирането на аудиовизуални произведения.

Изменение  32

Предложение за решение

Приложение – Част 1 – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Подпомагане на разработката и прилагането на образователни модули с участието на курсисти и преподаватели от европейски и трети държави по отношение на прилагането на нови технологии при производството, постпродукцията, предлагането (в това число и чрез нови платформи за разпространение като видео при поискване, интернет телевизия, уеб телевизия), маркетинга и архивирането на аудиовизуални произведения.

заличава се

Изменение  33

Предложение за решение

Приложение – Част 1 – точка 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Допринасяне за обучението на обучаващите.

- Допринасяне за обучението на обучаващите чрез изграждане, например посредством курсове за обучение или съвместни мерки за обучение, на по-задълбочено разбиране за оперативните условия, законовата рамка и системите за финансиране на аудиовизуалните пазари във всички участващи държави.

Обосновка

За изясняване се дават примери, свързани с "обучението на обучаващите".

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През последните две десетилетия аудиовизуалното пространство се промени значително в международен план, по-специално под влиянието на технологични постижения като многоканалната цифрова телевизия, интернет телевизията (IPTV), уеб телевизията (WebTV), цифровите филмови прожекции, както и системата видео при поискване (VOD). На някои чужди пазари това доведе до силен финансов ръст и обещаващи инвестиции и, като следствие от това, до растящо търсене на още аудиовизуално съдържание. Структурните слабости по отношение на разпространението на европейските произведения на чуждите пазари и неадекватното финансиране на европейските аудиовизуални компании обаче пречат на индустрията да се възползва напълно от това нарастване на възможностите в глобален мащаб.

Европейската аудиовизуална индустрия е нараснала и се е усъвършенствала значително през последните години, като същевременно се изправя пред много нови предизвикателства и промени, свързани с възникването на цифровата среда. Въпреки това разпространението на европейски аудиовизуални произведения на международния пазар все още е ограничено. Аудиовизуалните произведения от трети държави, различни от тези на холивудските студия, са изправени пред подобен проблем с ограничено разпространение на европейските пазари, въпреки че съществува търсене за по-разнообразно аудиовизуално съдържание.

Стана ясно, че поради това следва да се даде приоритет на увеличаването на конкурентоспособността на аудиовизуалната индустрия на ЕС на глобалния пазар, както и на обогатяването на потребителския избор и културното многообразие на европейските и международните пазари, особено при настоящите възможности, предлагани от цифровите и онлайн технологии, които изглеждат неограничени.

MEDIA 2007

Като предишното поколение програми MEDIA, програмата MEDIA 2007 се съсредоточава върху дейности по предпродукцията и постпродукцията, по-специално предлагането и промоцията. С бюджет от €755 млн. за седем години (2007-2013), тази програма цели да подкрепи европейския аудиовизуален сектор при адаптирането към нови предизвикателства. За тази цел програмата MEDIA 2007 е адаптирана, така че да отчете последните новости в технологиите и на пазара на ЕС в резултат от цифровата революция и разширяванията на ЕС, и така отразява последствията от цифровизацията и търси да реши конкретни проблеми на професионалистите в аудиовизуалната сфера в новите държави-членки.

Програмата постига целите си за запазване на европейското културно многообразие и наследство, за увеличаване на разпространението на европейските аудиовизуални произведения и за укрепване на конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор, а филмите, подкрепени от тази програма, са постигнали забележителни успехи[1]. Въпреки това международното измерение на подкрепата на предлагането на аудиовизуални произведения не се ограничи в рамките на нейния обхват.

За да допринесе за решаването на новите проблеми и предизвикателства вследствие на възникването на международно измерение на пазарите, засягащи европейския аудиовизуален сектор, Европейският парламент прие на 13 декември 2007 г., в рамките на бюджета за 2008 г., подготвителното действие MEDIA International, което се концентрира върху развитието на връзките на Европейския съюз с аудиовизуалните пазари на трети държави, за да отговори на непосредствените потребности на трети държави и да подобри цялостната ефективност на MEDIA 2007. Това беше необходимо, тъй като правната основа на MEDIA 2007 не позволяваше изпълнение на действия в сътрудничество с трети държави.

Подготвителното действие MEDIA International

С бюджет €2 млн. за действия през 2008 г., по план MEDIA International трябва да действа до три години, за да проучи ефективни възможности за структуриране и укрепване на отношенията и мрежите на сътрудничество между професионалисти в аудиовизуалния сектор от ЕС и трети държави, от взаимна полза както за европейската индустрия, така и за съответните трети държави. Това подготвително действие попада в обхвата на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие, програмата MEDIA 2007 и разпоредбите относно културно сътрудничество в споразуменията за свободна търговия в други съществуващи или договаряни в момента споразумения. На основата на взаимността, предвидените действия за постигане на международно сътрудничество в аудиовизуалния сектор включват постоянно обучение, промоция на кинематографични произведения чрез насърчаване на взаимното разпространение на кинематографични произведения и подкрепа за международни мрежи от кина.

Първата покана за предложения за проекти беше отправена през пролетта на 2008 г. Бяха подбрани 18 проекта: Сред избраните проекти бяха "Cartoon Connection", проект за организиране на съвместно обучение за разработване и финансиране на международни съвместни продукции на анимационни филми за професионалисти от ЕС, Латинска Америка и Канада или "European Producers' Club", проект за подкрепа на промоцията и предлагането на аудиовизуални произведения, който помага на компаниите да получат достъп до чуждестранно финансиране.

На 18 декември 2008 г. Европейският парламент одобри бюджет от €5 million за втората година на дейността на подготвителното действие MEDIA International (2009 г.). Поканите за предложения, отправени през февруари 2009 г., обхващат различни области с цел подкрепата за обучението, промоцията и предлагането на кинематографични произведения чрез дългосрочно сътрудничество между европейски и неевропейски професионалисти, показване на кинематографични произведения в кина и увеличаване на потенциалната публика за аудиовизуални/кинематографични произведения.

Това подготвително действие подготви почвата за по-широка програма на ЕС за подкрепа за глобалното сътрудничество в аудиовизуалния сектор и доведе до приемането от Комисията през януари 2009 г. на предложение за създаване на програмата MEDIA Mundus. Първоначалният успех на подготвителното действие MEDIA International разкри значението на силното търсене в световен мащаб за сътрудничеството с европейската филмова индустрия. Структурата на предложената програма е сходна с тази на подготвителното действие.

Предложението за създаване на програмата MEDIA Mundus

В контекста на глобализацията на аудиовизуалните услуги, външното измерение на аудиовизуалната политика придобива все по-голямо значение. Предложението на Комисията за създаване на програмата MEDIA Mundus следователно представлява истински ангажимент за ефективен многостранен подход в аудиовизуалния сектор и за създаване на връзки на професионалисти в аудиовизуалния сектор от ЕС с международни партньори от взаимна полза за съответните аудиовизуални сектори. Ускореното сътрудничество и обмен с трети държави извън Европа ще укрепи конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор и ще създаде допълнителна добавена стойност по отношение на предлагането, показването и разпространението на европейски произведения в трети държави. Това предложение също така представлява значителна стъпка в контекста на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие, тъй като ще бъде първата програма на международно равнище, която прилага пряко Конвенцията на ЮНЕСКО за защита и насърчаване на разнообразието на културните изкази.

С бюджет от €15 млн. за периода 2011-2013 г. за проекти, предложени от професионалисти в аудиовизуалния сектор от Европа и от трети държави, програмата ще предлага нови възможности за международно сътрудничество в аудиовизуалната индустрия и ще увеличи избора на потребителите, като доведе до по-разнообразни в културно отношение продукти на европейските и международните пазари. Сътрудничеството с трети държави би помогнало по-специално на някои културни индустрии и професионалисти в развиващите се страни, които имат затруднения при подобряването на своите познания и на инфраструктурата относно инструментите за предлагане, маркетинг, промоция и показване, като същевременно ограниченото разпространение на културните произведения и услуги са пречка за развитието на пазарите за културните индустрии в тези държави.

Програмата е отворена за участие за проекти, сновани на партньорства от минимум трима участници, като всяко партньорство се координира от професионалист от ЕС и се включва най-малко един партньор извън ЕС (членове 2 до 4). Програмата цели засилването на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, разширяването на избора за потребителите и на културното разнообразие, както и даване възможност на Европа да изпълни своята културна и политическа роля в света (член 5). В това отношение предложението посочва три специфични цели на програмата: да бъде засилен обменът на информация, обучението и проучването на пазара, да бъде подобрена конкуренцията и предлагането от една страна и разпространението от друга. Тези три цели са подкрепяни от оперативни цели (посочени в членове 6 до 8) и действия, които да бъдат изпълнявани (посочени в приложението).

Позиция на докладчика

Докладчикът постоянно изразява своята подкрепа за прилагането на подобна програма и винаги е изразявала готовност да се осигури редовно финансиране за това международно сътрудничество в аудиовизуалния сектор. Следователно тя приветства предложението на Комисията, тъй като то може да даде в сферата на културата подходящ отговор на специфичните потребности на аудиовизуалните индустрии, както и на глобалните технологични предизвикателства, като създава възможността за по-ефективно прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие.

Въпреки това все още е необходимо да се изяснят някои пунктове. За да се направи текстът по-съгласувани и последователен, докладчикът предлага серия изменения, целящи подобряване на цялостната структура на предложението с цел да стане то по-ясно и по-ефикасно.

Например член 5, който се отнася до общите и специфичните цели на програмата, се заличава (изменение 12). С цел повече последователност, общите цели на програмата се включват в член 1 (изменение 10), а трите специфични цели на програмата се включват съответно в член 6, член 7 и член 8 (изменения 15, 17 и 19).

Член 9 относно осъществяване на оперативните цели също така се заличава (изменение 20) и се добавя към член 11 относно "прилагане на настоящото решение" (изменение 21), с цел повече последователност.

Уточняват се някои термини (изменение 2). Докладчикът предпочита израза "общи" цели пред глобални цели като по-приложим (изменение 10) и понятието "мрежа за международно сътрудничество" пред мрежови ефект за международно сътрудничество (изменение 11).

Освен ако не са допълнително изяснени и описани в подробности в законодателния акт, общите насоки и критериите за подбор, посочени в член 11, параграф 2, букви в) и г), предназначени да изменят несъществени елементи на решението, следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО (изменения 3, 4, 22, 23, 24 и 28).

  • [1]  Например “Entre Les Murs” и “Gomorra” спечелиха съответно Златната палма и Голямата награда на фестивала в Кан през 2008 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus

Позовавания

COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.1.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

15.1.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.1.2009 г.

DEVE

15.1.2009 г.

BUDG

15.1.2009 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

12.2.2009 г.

DEVE

21.1.2009 г.

BUDG

4.2.2009 г.

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ruth Hieronymi

21.1.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

9.3.2009 г.

 

 

 

Дата на приемане

2.4.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Дата на внасяне

8.4.2009 г.