ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος MEDIA Mundus για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες

8.4.2009 - (COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Ruth Hieronymi

Διαδικασία : 2008/0258(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0260/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0260/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος MEDIA Mundus για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες

(COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0892),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 150, παράγραφος 4, και 157, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0011/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0260/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημαντική συμβολή του οπτικοακουστικού τομέα στην ευρωπαϊκή δημιουργική οικονομία και οικονομία της γνώσης και τον κεντρικό του ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πλουραλισμού.

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημαντική συμβολή του οπτικοακουστικού τομέα στην ευρωπαϊκή δημιουργική οικονομία και οικονομία της γνώσης και τον κεντρικό του ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πλουραλισμού, καθώς και ότι συνιστά πολύτιμη πλατφόρμα για την ελευθερία του λόγου.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στο ψήφισμά του 2007/C 287 της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό, το Συμβούλιο θεώρησε ότι ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

(4) Στο ψήφισμά του 2007/C 287 της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό, το Συμβούλιο θεώρησε ότι ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ. Στο ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε επίσης, όσον αφορά τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, τη σημασία της ενσωμάτωσης της πολιτιστικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών και της ανάπτυξης.

 

1 P6_TA(2008)0124.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η κοινοτική υποστήριξη του οπτικοακουστικού τομέα λαμβάνει υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης, στο οποίο αναφέρεται ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτιστικό τομέα.

(7) Η κοινοτική υποστήριξη του οπτικοακουστικού τομέα λαμβάνει υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης, στο οποίο αναφέρεται ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτιστικό τομέα, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού των διαφόρων πολιτιστικών διαστάσεων έτσι ώστε να προωθείται η διαφορετικότητά τους.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το διεθνές οπτικοακουστικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, ιδίως λόγω του αντίκτυπου των τεχνολογικών εξελίξεων όπως η προβολή ψηφιακού κινηματογράφου, το βίντεο κατά παραγγελία ή η ψηφιακή τηλεόραση πολλών καναλιών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη οικονομική ανάπτυξη και ελπιδοφόρες επενδύσεις και, ως εκ τούτου, έντονη και αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, παρέχοντας πολυάριθμες ευκαιρίες για τις εταιρείες. Αντιστοίχως, υπάρχει έντονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με τις διάφορες ψηφιακές εφαρμογές. Επιπλέον, υπάρχει στενή συνάφεια μεταξύ της διεθνούς συνεργασίας σε έργα και της ικανότητάς μας να προωθήσουμε στον κόσμο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μοντέλο για τα οπτικοακουστικά θέματα και τη σύγκλιση μεταξύ των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(10) Το διεθνές οπτικοακουστικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δυο δεκαετίες και αντιμετωπίζει σήμερα νέες προκλήσεις, ιδίως λόγω του αντίκτυπου των τεχνολογικών εξελίξεων όπως η προβολή ψηφιακού κινηματογράφου, το βίντεο κατά παραγγελία (VOD) ή η ψηφιακή τηλεόραση πολλών καναλιών μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV) ή της τηλεόρασης μέσω Διαδικτύου (Web TV). Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη οικονομική ανάπτυξη και ελπιδοφόρες επενδύσεις και, ως εκ τούτου, έντονη και αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, παρέχοντας πολυάριθμες ευκαιρίες για τις εταιρείες. Αντιστοίχως, υπάρχει έντονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με τις διάφορες ψηφιακές εφαρμογές. Επιπλέον, υπάρχει στενή συνάφεια μεταξύ της διεθνούς συνεργασίας σε έργα και της ικανότητάς μας να προωθήσουμε στον κόσμο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό μοντέλο για τα οπτικοακουστικά θέματα και τη σύγκλιση μεταξύ των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ο τομέας της διανομής καθορίζει την πολυμορφία των προσφερόμενων οπτικοακουστικών έργων και τις επιλογές των καταναλωτών. Οι ευρωπαίοι διανομείς είναι μικρές εταιρείες και λόγω της δομής και του κατακερματισμού της αγοράς είναι, σε αντίθεση με τους μεγάλους καθετοποιημένους ανταγωνιστές τους, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Επίσης, έχουν προκύψει νέες συσκευές αναπαραγωγής και πλατφόρμες διανομής που ενισχύουν ή απαιτούν περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, είναι δέον να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της διανομής, της κυκλοφορίας και της προβολής των οπτικοακουστικών έργων.

(16) Ο τομέας της διανομής καθορίζει την πολυμορφία των προσφερόμενων οπτικοακουστικών έργων και τις επιλογές των καταναλωτών. Οι ευρωπαίοι διανομείς είναι μικρές εταιρείες και λόγω της δομής και του κατακερματισμού της αγοράς είναι, σε αντίθεση με τους μεγάλους καθετοποιημένους ανταγωνιστές τους, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Επίσης, έχουν προκύψει νέες συσκευές αναπαραγωγής και πλατφόρμες διανομής που ενισχύουν ή απαιτούν περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, είναι δέον να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της διανομής, της κυκλοφορίας και της προβολής των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στις τρίτες χώρες και των έργων των τρίτων χωρών στην Ευρώπη.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Θα πρέπει να ισχύσουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή παρατυπιών και απάτης και για την ανάκτηση κονδυλίων που έχουν απολεσθεί, μεταβιβαστεί ή χρησιμοποιηθεί αντικανονικά.

(19) Θα πρέπει να διαμορφωθούν και να ισχύσουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή παρατυπιών και απάτης και για την ανάκτηση κονδυλίων που έχουν απολεσθεί, μεταβιβαστεί ή χρησιμοποιηθεί αντικανονικά.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κεφαλαιο 1: θεσπιση, πεδιο εφαρμογησ και στοχοι του προγραμματοσ

Κεφαλαιο 1: θεσπιση, ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ πεδιο εφαρμογησ του προγραμματοσ

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θέσπιση του προγράμματος

Θέσπιση και γενικοί στόχοι του προγράμματος

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα MEDIA Mundus (στο εξής "το πρόγραμμα") για την χρηματοδότηση έργων διεθνούς συνεργασίας με επαγγελματίες σε τρίτες χώρες στον οπτικοακουστικό τομέα.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το πρόγραμμα MEDIA Mundus (στο εξής "το πρόγραμμα") για την χρηματοδότηση έργων διεθνούς συνεργασίας με επαγγελματίες σε τρίτες χώρες στον οπτικοακουστικό τομέα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

διαγράφεται

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου για να μπορέσει η Ευρώπη να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα τον πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο της στον κόσμο, καθώς και η διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη συνοχή, περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 οι γενικοί στόχοι του προγράμματος του άρθρου 5 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις εταίρους και επιδιώκει την προώθηση αποτελέσματος διεθνούς δικτύωσης.

2. Κάθε έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις εταίρους και επιδιώκει την προώθηση διεθνούς δικτύωσης.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Στόχοι του προγράμματος

 

1. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου, η παροχή στην Ευρώπη της δυνατότητας να διαδραματίσει τον πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο του στον κόσμο καθώς και η διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας.

 

2. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 

(α) η αύξηση των ανταλλαγών των πληροφοριών και, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και υποτροφιών, η διευκόλυνση της διεθνικής δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων·

 

(β) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνικής διανομής των οπτικοακουστικών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο·

 

(γ) η βελτίωση της κυκλοφορίας και η προβολή των οπτικοακουστικών έργων παγκοσμίως και η αύξηση της ζήτησης του κοινού (ιδίως του νεανικού κοινού) για πολιτιστικά πολύμορφο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

 

3. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος και άλλων συναφών κοινοτικών προγραμμάτων, μέσων και δράσεων, ιδίως στον συντονισμό με το πρόγραμμα MEDIA 2007 και την υλοποίησή του, καθώς και σε προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας στον οπτικοακουστικό και τον πολιτιστικό τομέα με τρίτες χώρες.

 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 που αφορά τους γενικούς και τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος διαγράφεται. Για μεγαλύτερη συνοχή, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος περιλήφθηκαν στο άρθρο 1 (τροπ. 10) και οι τρεις συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος περιλήφθηκαν αντίστοιχα στα άρθρα 6, 7 και 8 (τροπ. 15, 17 και 19).

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κεφαλαιο 2: επιχειρησιακοι στοχοι του προγραμματοσ

Κεφαλαιο 2: ΕιδικΟΙ στοχοι του προγραμματοσ

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση και πληροφορίες για την αγορά

Ειδικός στόχος 1: Ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση και πληροφορίες για την αγορά

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάρτισης, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και υποτροφιών, να διευκολύνει τη διεθνική δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών ούτως ώστε να βελτιώσει την πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμες εμπορικές σχέσεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο ειδικός στόχος, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με αυτήν της τροπολογίας 12.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαίων και άλλων επαγγελματιών από χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης από μέρους τους ιδίως των επιχειρησιακών συνθηκών, των νομικών πλαισίων, των συστημάτων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων συνεργασίας των αντίστοιχων οπτικοακουστικών τους αγορών, και, ειδικότερα μέσω υποτροφιών, και, ως εκ τούτου, τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της διαμόρφωσης μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων και βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης και γνώσης των οπτικοακουστικών αγορών με σκοπό τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της οπτικοακουστικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών.

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαίων και άλλων επαγγελματιών από χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης από μέρους τους ιδίως των επιχειρησιακών συνθηκών, των νομικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, των συστημάτων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων συνεργασίας των αντίστοιχων οπτικοακουστικών τους αγορών, και, ειδικότερα μέσω υποτροφιών, και, ως εκ τούτου, τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της διαμόρφωσης μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων και βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης και γνώσης των οπτικοακουστικών αγορών με σκοπό τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της οπτικοακουστικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανταγωνιστικότητα και διανομή

Ειδικός στόχος 2: Ανταγωνιστικότητα και διανομή

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε ό, τι αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διανομής των οπτικοακουστικών έργων σε ξένες αγορές, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνική διανομή των οπτικοακουστικών έργων σε ξένες αγορές. Για να επιτευχθεί αυτός ο ειδικός στόχος, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με αυτήν της τροπολογίας 12.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κυκλοφορία

Ειδικός στόχος 3: Κυκλοφορία

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πεδίο της κυκλοφορίας, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κυκλοφορία και την προβολή των οπτικοακουστικών έργων παγκοσμίως και να αυξήσει τη ζήτηση του κοινού (ιδίως μεταξύ των νέων) για πολιτιστικά πολύμορφο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Για να επιτευχθεί αυτός ο ειδικός στόχος, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με αυτήν της τροπολογίας 12.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων

 

1. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι στηριζόμενες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 8 συμπληρώνονται μεταξύ τους.

 

2. Τα μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 8 εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος.

 

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη συνοχή διαγράφεται το άρθρο 9 που αφορά την "υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων" και συγχωνεύεται με το άρθρο 11 "υλοποίηση της απόφασης" (τροπ. 21).

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο παράρτημα.

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος και των στόχων του σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στο παράρτημα. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 8 αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) το περιεχόμενο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, ο καθορισμός των κριτηρίων και οι διαδικασίες για την επιλογή των σχεδίων έργων·

(δ) το περιεχόμενο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων και οι διαδικασίες για την επιλογή των σχεδίων έργων·

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) επιλογή των προτάσεων για χορήγηση κοινοτικών πόρων άνω των 400.000 εκατομμυρίων ανά δικαιούχο και ανά έτος·

(ε) επιλογή των προτάσεων για χορήγηση κοινοτικών πόρων άνω των:

 

200.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος, όσον αφορά τον ειδικό στόχο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 6·

 

300.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος, όσον αφορά τον ειδικό στόχο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο

 

300.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος, όσον αφορά τον ειδικό στόχο 3 όπως ορίζεται στο άρθρο

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει άλλα μέτρα και αποφάσεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων διαφορετικών από αυτές της παραγράφου 2, σημείο ε). Η Επιτροπή θα παράσχει στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις συναφείς πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επιλογής που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εντός δυο εργάσιμων ημερών μετά την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει αποφάσεις επιλογής για τη χορήγηση επιδοτήσεων διαφορετικών από αυτές της παραγράφου 2, σημείο ε). Η Επιτροπή θα παράσχει στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις συναφείς πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επιλογής που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εντός δυο εργάσιμων ημερών μετά την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη γενική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος και άλλων συναφών κοινοτικών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων, ιδίως δε συντονισμό με το πρόγραμμα MEDIA 2007 και την υλοποίησή του, καθώς και με προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας στον οπτικοακουστικό και τον πολιτιστικό τομέα με τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη συνοχή, η παράγραφος 3 του άρθρου 5 για την συνοχή και συμπληρωματικότητα τίθεται σε χωριστή παράγραφο.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 13 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της σημασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας στον κόσμο·

3. ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της σημασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, των κοινών αξιών, της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας στον κόσμο·

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012·

(α) ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2012·

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τρίτες χώρες με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης από μέρους τους ιδίως των επιχειρησιακών συνθηκών, των νομικών πλαισίων, των συστημάτων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων συνεργασίας των αντίστοιχων οπτικοακουστικών τους αγορών, και, ως εκ τούτου, τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της διαμόρφωσης μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης και γνώσης των οπτικοακουστικών αγορών με σκοπό τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της οπτικοακουστικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών της Ευρώπης και τρίτων χωρών

Ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τρίτες χώρες με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης από μέρους τους ιδίως των επιχειρησιακών συνθηκών, των νομικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, των συστημάτων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων συνεργασίας των αντίστοιχων οπτικοακουστικών τους αγορών, και, ως εκ τούτου, τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της διαμόρφωσης μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης και γνώσης των οπτικοακουστικών αγορών με σκοπό τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της οπτικοακουστικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών της Ευρώπης και τρίτων χωρών

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Μέρος 1 – σημείο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- Υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης ενοτήτων κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες·

- Υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης ενοτήτων κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες:

με επίκεντρο τις συνθήκες παραγωγής, συμπαραγωγής, διανομής, προβολής και διάδοσης των οπτικοακουστικών έργων στις συναφείς διεθνείς αγορές.

(α) με επίκεντρο τις συνθήκες παραγωγής, συμπαραγωγής, διανομής, προβολής και διάδοσης των οπτικοακουστικών έργων στις συναφείς διεθνείς αγορές·

 

(β) με επίκεντρο τη συμπερίληψη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, τη φάση μετά την παραγωγή, τη διανομή (συμπεριλαμβανομένων των νέων πλατφορμών διανομής, όπως οι VOD, IPTV, τηλεόραση μέσω Διαδικτύου), τη διάθεση στην αγορά και την αρχειοθέτηση των οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Μέρος 1 – σημείο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- Υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης ενοτήτων κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες· σχετικά με τη συμπερίληψη των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, τη φάση μετά την παραγωγή, τη διανομή (συμπεριλαμβανομένων των νέων πλατφορμών διανομής, όπως οι VOD, IPTV, τηλεόραση μέσω Διαδικτύου), τη διάθεση στην αγορά και την αρχειοθέτηση των οπτικοακουστικών έργων.

διαγράφεται

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα – Μέρος 1 – σημείο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– Συμβολή στην κατάρτιση για εκπαιδευτές.

– Συμβολή στην κατάρτιση για εκπαιδευτές επιτυγχάνοντας, π.χ. μέσω εκπαιδευτικών τμημάτων ή κοινών μέτρων κατάρτισης, βαθύτερη κατανόηση των όρων λειτουργίας, του νομικού πλαισίου και των συστημάτων χρηματοδότησης των οπτικοακουστικών αγορών σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αιτιολόγηση

Παραδείγματα μέτρων σχετικών με τη "συμβολή στην κατάρτιση για εκπαιδευτές", προς διασαφήνιση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διεθνής κατάσταση του οπτικοακουστικού τομέα έχει μεταμορφωθεί κατά την τελευταία εικοσαετία, ιδίως λόγω της επιπτώσεως τεχνολογικών εξελίξεων όπως η ψηφιακή τηλεόραση πολλών καναλιών, οι IPTV και WebTV, η ψηφιακή κινηματογραφική προβολή αλλά και η βιντεοπαραγγελία (VOD). Σε μερικές ξένες αγορές αυτό προκάλεσε έντονη οικονομική ανάπτυξη, πολλά υποσχόμενες επενδύσεις και, επομένως, αυξανόμενη ζήτηση περισσότερου οπτικοακουστικού περιεχομένου. Όμως, οι διαρθρωτικές αδυναμίες που επηρεάζουν την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων στις ξένες αγορές και η ανεπαρκής χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών εταιριών εμποδίζουν την εκ μέρους του τομέα πλήρη εκμετάλλευση αυτής της διεύρυνσης των παγκόσμιων δυνατοτήτων.

Η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί και βελτιωθεί σημαντικά κατά τα πρόσφατα έτη, αντιμετωπίζοντας πολλές νέες προκλήσεις και αλλαγές που σχετίζονται με την ανάδυση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Όμως, παραμένει περιορισμένη η κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στη διεθνή αγορά. Τα οπτικοακουστικά έργα τρίτων χωρών εκτός των στούντιο του Χόλυγουντ αντιμετωπίζουν παρεμφερές πρόβλημα περιορισμένης κυκλοφορίας τις ευρωπαϊκές αγορές, παρότι υπάρχει ζήτηση για πιο διαφοροποιημένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Επομένως, έχει καταστεί σαφές ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού κλάδου της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, καθώς και των δυνατοτήτων επιλογής του καταναλωτή και της πολιτιστικής πολυμορφίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, ιδίως με τις σημερινές δυνατότητες που προσφέρουν οι φαινομενικά απεριόριστες ψηφιακές και επιγραμμικές τεχνολογίες.

MEDIA 2007

Όπως και η προηγούμενη γενιά των προγραμμάτων MEDIA, το πρόγραμμα MEDIA 2007 εστιάζεται στις δραστηριότητες της φάσης πριν και μετά την παραγωγή, ειδικότερα στη διανομή και προώθηση. Με προϋπολογισμό ύψους 755 εκατ. ευρώ για μια επταετία (2007-2013), το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα κατά την περίοδο προσαρμογής του στις νέες προκλήσεις. Το πρόγραμμα MEDIA 2007 έχει επομένως προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς της ΕΕ λόγω της ψηφιακής επανάστασης και των διευρύνσεων της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας έτσι τις συνέπειες της ψηφιοποίησης, και αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα στα νέα κράτη μέλη.

Οι στόχοι του για την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς, την αύξηση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα επιτυγχάνονται, ενώ ταινίες που υποστήριξε το πρόγραμμα σημείωσαν σημαντική επιτυχία[1]. Όμως, η διεθνής διάσταση της υποστήριξης της διανομής οπτικοακουστικών έργων δεν περιλαμβανόταν στο πεδίο εφαρμογής του.

Προς αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων και προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της διεθνοποίησης των αγορών και πλήττουν τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 13 Δεκεμβρίου 2007, για τον προϋπολογισμό 2008, την Προκαταρκτική δράση MEDIA International με εστίαση στην ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οπτικοακουστικές αγορές τρίτων χωρών για να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες των τρίτων χωρών και να βελτιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα του MEDIA 2007. Αυτό ήταν απαραίτητο, δεδομένου ότι η νομική βάση του MEDIA 2007 δεν επέτρεπε την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τρίτες χώρες.

Προκαταρκτική δράση MEDIA International

Με προϋπολογισμό ύψους 2 εκατ. ευρώ για δράσεις το 2008, η MEDIA International σχεδιάστηκε για να διερευνήσει έως και επί τρία έτη αποτελεσματικούς τρόπους διάρθρωσης και ενίσχυσης των σχέσεων και δικτύων μεταξύ της ΕΕ και των επαγγελματιών τρίτων χωρών στον οπτικοακουστικό τομέα, προς αμοιβαίο συμφέρον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εν λόγω τρίτων χωρών. Αυτή η προκαταρκτική δράση είναι υπό την αιγίδα της Σύμβασης της UNESCO για την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης, και στα πλαίσια του προγράμματος MEDIA 2007 και των διατάξεων για την πολιτιστική συνεργασία των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών και άλλων υφισταμένων ή υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών. Με βάση την αμοιβαιότητα, στις δράσεις που έχουν προβλεφθεί προς επίτευξη διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα συμπεριλαμβάνονται η συνεχής κατάρτιση, η προώθηση κινηματογραφικών έργων με την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κυκλοφορίας κινηματογραφικών έργων και η υποστήριξη των διεθνών δικτύων κινηματογράφων.

Η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σχεδίων πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2008. Επελέγησαν δεκαοχτώ σχέδια. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το σχέδιο "Cartoon Connection", για την οργάνωση κοινής κατάρτισης των επαγγελματιών της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και του Καναδά όσον αφορά την ανάπτυξη και χρηματοδότηση κινουμένων σχεδίων διεθνούς συμπαραγωγής, ή το "European Producers' Club", που υποστηρίζει την προώθηση και διανομή οπτικοακουστικών έργων βοηθώντας τις εταιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αλλοδαπή χρηματοδότηση.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 5 εκατ. ευρώ για το δεύτερο έτος δραστηριότητας της Προκαταρκτικής Δράσης MEDIA International (2009). Οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς με στόχο τη στήριξη της κατάρτισης, της προώθησης, της διανομής κινηματογραφικών έργων μέσω της μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων και μη ευρωπαίων επαγγελματιών, της προβολής κινηματογραφικών έργων σε κινηματογράφους και την αύξηση του αριθμού των θεατών των οπτικοακουστικών/κινηματογραφικών έργων.

Αυτή η προκαταρκτική δράση άνοιξε το δρόμο για ένα ευρύτερο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και οδήγησε στην έγκριση από την Επιτροπή τον Ιανουάριο 2009 πρότασης για τη θέσπιση του προγράμματος MEDIA Mundus. Η αρχική επιτυχία της Προκαταρκτικής δράσης MEDIA International αποκάλυψε πράγματι τη σημασία της έντονης παγκόσμιας ζήτησης για συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος είναι αρκετά παρεμφερής προς αυτήν της προκαταρκτικής δράσης.

Η πρόταση θέσπισης του προγράμματος MEDIA Mundus

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, η εξωτερική διάσταση της οπτικοακουστικής πολιτικής γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος Media Mundus συνιστά επομένως μια πραγματική δέσμευση υπέρ πραγματικά πολυμερούς χαρακτήρα του οπτικοακουστικού τομέα και της συνεργασίας επαγγελματιών της ΕΕ με διεθνείς εταίρους, προς αμοιβαίο όφελος των οπτικοακουστικών τομέων. Η ενισχυμένη ανταλλαγή και συνεργασία με μη ευρωπαϊκές τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και θα δημιουργήσει νέα προστιθέμενη αξία από απόψεως προώθησης, πρόσβασης στην αγορά, διανομής, διάδοσης και προβολής ευρωπαϊκών έργων σε τρίτες χώρες. Η παρούσα πρόταση συνιστά επίσης σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, δεδομένου ότι θα είναι το πρώτο πρόγραμμα σε διεθνές επίπεδο που συμπληρώνει άμεσα τη Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης.

Με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κατά την περίοδο 2011-2013 έργων που υποβάλλουν επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από την Ευρώπη και τρίτες χώρες, το πρόγραμμα θα προσφέρει νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό κλάδο και θα αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, φέρνοντας προϊόντα με μεγαλύτερη πολιτιστική πολυμορφία στην ευρωπαϊκή και στις διεθνείς αγορές. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα βοηθήσει ειδικότερα ορισμένους πολιτιστικούς κλάδους και επαγγελματίες αναπτυσσομένων χωρών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά τη βελτίωση των γνώσεων και υποδομών τους σχετικά με τα μέσα διανομής, προώθησης, εμπορίας και έκθεσης, ενώ η περιορισμένη κυκλοφορία πολιτιστικών έργων και υπηρεσιών εμποδίζει την ανάπτυξη αγορών των πολιτιστικών κλάδων στις χώρες αυτές.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε σχέδια που βασίζονται σε συμπράξεις τουλάχιστον τριών εταίρων, με κάθε εταιρική σχέση να συντονίζεται από ένα επαγγελματία της Ένωσης και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εταίρο εκτός ΕΕ (άρθρα 2 έως 4). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου καθώς και τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών και της πολιτιστικής πολυμορφίας, και να επιτρέψει στην Ευρώπη να διαδραματίσει τον πολιτιστικό και πολιτικό της ρόλο στην παγκόσμια σκηνή (άρθρο 5). Προς τούτο η πρόταση περιγράφει τρεις συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος, ήτοι την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων για την κατάρτιση και τις αγορές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διανομής και τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Αυτοί οι τρεις στόχοι υποστηρίζονται με τη σειρά τους από επιχειρησιακούς στόχους (που περιγράφονται στα άρθρα 6 έως 8) και δράσεις προς υλοποίηση (που περιγράφονται στο παράρτημα).

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια έχει ανέκαθεν εκφράσει την υποστήριξή της προς την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος καθώς και την προθυμία της να εξασφαλίσει τακτική χρηματοδότηση για αυτή τη διεθνή συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα. Η εισηγήτρια χαιρετίζει επομένως την πρόταση της Επιτροπής επειδή μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη πολιτιστική απάντηση στις συγκεκριμένες ανάγκες των οπτικοακουστικών κλάδων, αλλά και στις παγκόσμιες τεχνολογικές προκλήσεις, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο προς την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία.

Πάντως, ορισμένα σημεία χρήζουν περαιτέρω διασαφήνισης. Προκειμένου να καταστήσει το κείμενο πιο συνεπές και συνεκτικό, η εισηγήτρια προτείνει σειρά τροπολογιών με στόχο να βελτιώσει τη συνολική δομή της πρότασης για να την καταστήσει σαφέστερη και αποτελεσματικότερη.

Λόγου χάρη, διαγράφεται το άρθρο 5 για τους γενικούς και συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος (τροπ. 12). Για μεγαλύτερη συνοχή, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος περιλήφθηκαν στο άρθρο 1 (τροπ. 10) και οι τρεις συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος περιλήφθηκαν αντιστοίχως στα άρθρα 6, 7 και 8 (τροπ. 15, 17 και 19).

Διαγράφεται επίσης το άρθρο 9 για την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων (τροπ. 20) και συγχωνεύεται για μεγαλύτερη συνοχή με το άρθρο 11 "εφαρμογή της παρούσας απόφασης" (τροπ. 21).

Έχουν προσδιοριστεί μερικοί όροι (τροπ. 2). Η εισηγήτρια προτιμά τον όρο "γενικοί" (general) στόχοι από τον όρο "παγκόσμιοι" (global) στόχοι ως πιο συναφή προς το θέμα (τροπ. 10), και την έννοια της "διεθνούς δικτύωσης" από το "αποτέλεσμα διεθνούς δικτύωσης" (τροπ. 11).

Εκτός εάν ορίζεται άλλως στη νομοθετική πράξη, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχεία (γ) και (δ) και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης, πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ (τροπ. 3, 4, 22, 23, 24 και 28).

  • [1]  Λόγου χάρη, οι ταινίες "Entre Les Murs" ή "Gomorra" τιμήθηκαν αντιστοίχως με τα βραβεία Palme d’Or και Grand Prize στο Φεστιβάλ 2008 στις Κάνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα MEDIA Mundus για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

15.1.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.3.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Ημερομηνία κατάθεσης

8.4.2009